Elektrické valce ESBF, s pohonom s vretenom
-V- novinka
Elektrické valce ESBF, s pohonom s vretenom
hlavné údaje
Stručný prehľad
Elektrický valec ESBF je mechanická
lineárna os s piestnou tyčou. Hnací
prvok pozostáva z elektricky poháňaného vretena, ktoré prevádza rotačný
pohyb motora na lineárny pohyb
piestnej tyče.
Elektrický valec založený na norme
ISO 15552. Mechanické rozhrania
sú prevažne kompatibilné s normalizovaným valcom DSBF.
Možnosti:
n silná protikorózna ochrana
n krytie IP65
n predĺženie piestnej tyče
n NSF-H1 mazacia látka
n rozsiahle príslušenstvo
Celý systém pozostávajúci z elektrického valca, motora a konštrukčnej zostavy
elektrický valec
è4
è 18
motor
-H-
upozornenie
Pre elektrický valec ESBF a motory/
motorové jednotky existujú špeciálne, vzájomne zosúladené kompletné riešenia.
montážna súprava motora
axiálna konštrukčná zostava
è 18
paralelná konštrukčná zostava
Pre paralelnú ako aj axiálnu montáž
motora sú k dispozícii kompletné
konštrukčné zostavy.
2
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Elektrické valce ESBF, s pohonom s vretenom
hlavné údaje a legenda k typovému značeniu
è 22
Použitie v prašnom prostredí vďaka konštrukčnej zostave vlnovca EADB
Konštrukčná zostava vlnovca je systém bez únikov. V záujme ochrany
pred nasatím nežiaducich médií je
prívod resp. odvetranie konštrukčnej
zostavy zabezpečené cez otvor tlakového vyrovnania v prípoji 1.
1
Kontrukčná zostava chráni piestnu
tyč, tesnenie a loisko pred rôznymi
médiami, ako je napríklad:
n prach
n piliny
n olej
n mazivo
n benzín
è 17
Použitie v mokrom prostredí vďaka krytiu IP65 (hlavný údaj S1)
Elektrický valec s krytím IP65 spĺňa
požiadavky v zmysle IEC 60 529.
Cez otvor tlakového vyrovnania 1
v telese valca dochádza k výmene
vzduchu medzi vnútorným priestorom
valca a prostredím. Tým sa zabraňuje,
aby vo vnútornom priestore valca
nevznikol podtlak resp. pretlak.
1
Okrem toho sa tým zabraňuje nasatiu
nežiaducich médií.
Legenda k typovému označeniu
ESBF
—
BS
—
63
—
100
—
5P
—
F
typ
ESBF
elektrický valec
ovládanie
BS
guľôčková skrutka
veľkosť
zdvih [mm]
stúpanie vretena [mm]
variant
F
S1
R3
F1
…E
1)
vnútorný závit
krytie IP65
vysoká ochrana proti korózii
vhodné pre potravinársky priemysel1)
predĺženie piestnej tyče
mazacia látka NSF-H1 pre piestnu tyč a závitové vreteno ako aj ďalšie diely
è vyhlásenie o zhode (www.festo.sk)
2013/09 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
3
-V- novinka
Elektrické valce ESBF, s pohonom s vretenom
prehľad príslušenstva
1
2
9
3
aA
aJ
4
aB
5
8
6
aJ
aC
7
bE
8
bI
bG
bF
cJ
bH
9
aG
bC
aH
aI
bJ
aD
bA
bD
aE
bB
aB
aF
Upevňovacie prvky a príslušenstvo
vhodné pre veľké sily1)
stručný opis
1
2
3
4
5
1)
4
výkyvná príruba
DAMS
pätkové upevnenie
HNC/CRHNC
prírubové upevnenie
FNC/CRFNG
výkyvný čap
ZNCF/CRZNG
výkyvná príruba
SNC
pre paralelnú montáž motora, so sférickým uložením
n
pre upevnenie valca. Pätkové upevnenie možno pripevniť iba vzadu,
na paralelnú konštrukčnú súpravu
na uzatváracom veku
so sférickým uložením
—
—
—
pre paralelnú montáž motora
—
è strana/internet
31
26
28
29
32
Ukazuje, ktoré príslušenstvo možno použiť v rámci celého rozsahu sily. Obmedzené rozsahy sily pozrite pri príslušnom diele príslušenstva od strany 26.
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Elektrické valce ESBF, s pohonom s vretenom
prehľad príslušenstva
Upevňovacie prvky a príslušenstvo
stručný opis
6
7
8
9
aJ
aA
aB
aC
aD
aE
aF
aG
aH
aI
bJ
bA
bB
bC
bD
bE
bF
bG
bH
bI
cJ
1)
výkyvná príruba
SNCS
výkyvná príruba
SNCL
výkyvná príruba
SNCB/SNCB-…-R3
ložiskový diel
LNZG/CRLNZG
ložiskové puzdro
LSNG
ložiskové puzdro
LSNSG
ložiskové puzdro
LBG
ložiskové puzdro
LNG/CRLNG
priečne ložiskové puzdro
LQG
vidlicová koncovka
SGA
vodiaca jednotka
EAGF
pre paralelnú montáž motora,
pre paralelnú montáž motora
pre paralelnú montáž motora, so sférickým uložením
pre valec s upevnením výkyvného čapu
pre paralelnú montáž motora, so sférickým uložením
pre paralelnú montáž motora, zvariteľné, so sférickým uložením
pre paralelnú montáž motora, so sférickým uložením
pre paralelnú montáž motora
pre kĺbovú hlavicu SGS
pre otočné upevnenie valcov
– pre poistenie elektrických valcov proti pretočeniu pri vysokých
momentoch
– nie je použiteľné v kombinácii s konštrukčnou zostavou vlnovca EADB
– chráni valec (piestnu tyč, tesnenie a loisko) pred rôznymi médiami
a tým predchádza predčasnému opotrebovaniu
– konštrukčná zostava môže byť použitá iba v kombinácii s predĺženou
piestnou tyčou (…E)
so sférickým uložením
konštrukčná zostava vlnovca
EADB
kĺbová hlavica
SGS/CRSGS
spojkový diel
KSZ
vidlicová koncovka
SG/CRSG
flexo spojka
FK
prírubové upevnenie
EAHH
kontrukčná súprava s výkyvným
čapom ZNCM/DAMT
profilové upevnenie
EAHF-…-P
pre vyrovnanie radiálnych odchýlok
umožňuje výkyvný pohyb valca v jednej rovine
pre vyrovnanie radiálnych a uhlových odchýlok
snímače koncových polôh
SME/SMT-8
upevňovacia konštrukčná súprava
CRSMB
lišta snímača
SAMH
uzatváracia skrutka
DAMD-PS
paralelná konštrukčná zostava
EAMM-U
axiálna konštrukčná zostava
EAMM-A
vhodné pre veľké sily1)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
n
è strana/
internet
33
33
34
30
35
35
35
35
35
36
36
–
22
n
n
–
n
–
36
36
36
36
– na ložiskovom veku
– nie je použiteľné v kombinácii s konštrukčnou zostavou vlnovca EADB
k ľubovoľnému upevneniu na profilovej rúre valca pri paralelnej montáži
motora nie je možná montáž v oblasti motora
– na upevnenie elektrického valca cez profil
– nie je možná montáž v kombinácii s paralelnou konštrukčnou
zostavou EAMM-U v oblasti motora
na snímanie polohy. Integrovateľné do drážok snímača,
preto iadne prečnievanie
n
n
37
pre bezdotykové snímače s drážkou T
n
37
pre bezdotykové snímače s drážkou T
n
37
na uzatváranie nepoužitých upevňovacích závitov
n
38
pre paralelnú montáž motora
n
20
pre axiálnu montáž motora
n
18
–
27
35
25
n
Ukazuje, ktoré príslušenstvo možno použiť v rámci celého rozsahu sily. Obmedzené rozsahy sily pozrite pri príslušnom diele príslušenstva od strany 26.
2013/09 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
5
-V- novinka
Elektrické valce ESBF, s pohonom s vretenom
údajový list
funkcia
-N-T-W-
veľkosť
63 … 100
dĺžka zdvihu
1 … 1 500 mm
www.festo.sk
menu
Podpora/Náhradné diely
Všeobecné technické údaje
veľkosť
založené na norme
konštrukcia
závit na piestnej tyči
vonkajší závit
vnútorný závit
pracovný zdvih
poistenie proti pootočeniu / vedenie
spínacia doba
snímanie polohy
spôsob upevnenia
63
[mm]
[%]
montážna poloha
100
M16x1,5
M10
1 … 1 200
klzné vedenie
100
pre snímače koncových polôh
s vnútorným závitom
s príslušenstvom
ľubovoľná
M20x1,5
M12
1 … 1 500
80
5
Mechanické údaje
veľkosť
stúpanie vretena
[mm/ot.]
63
5
priemer vretena
max. rozsah zdvihu valca 1)
max. moment pohonu
max. radiálna sila2)
max. rýchlosť
max. počet otáčok
max. zrýchlenie
max. vôľa piestnej tyče v pootočení
vôľa pri zmene smeru3)
opakovateľná presnosť
moment pohonu pri chode naprázdno4)
[mm]
[kN]
[Nm]
[N]
[m/s]
[1/min]
[m/s2]
[°]
[mm]
[mm]
[Nm]
25
7
7
700
0,27
3 250
5
±0,4
< 0,03
±0,015
0,3
1)
2)
3)
4)
80
ISO 15552
elektrický valec s obežným guľôčkovým vedením
10
25
M20x1,5
M12
1 … 1 500
15
7
13,1
6
26,5
0,53
3 220
15
1,35
3 260
25
< 0,03
±0,01
0,3
< 0,04
32
12
11,9
1 100
0,21
2 530
5
±0,5
< 0,03
0,4
0,9
32
100
5
12
33,7
10
56,6
0,62
2 515
15
1,34
2 515
25
< 0,03
< 0,04
40
17
16,9
1 100
0,16
2 010
5
±0,5
< 0,03
1,1
1,3
1,3
40
17
63,7
14,5
102,6
0,67
2 010
15
1,34
2 010
25
< 0,03
< 0,04
1,1
1,5
posuvová sila závisí od zdvihu è 8
na hriadeli pohonu
v novom stave
pri počte otáčok vretena od 200 1/min
Hmotnosti [g]
veľkosť
63
80
100
základná hmotnosť pri zdvihu 0 mm
nárast hmotnosti pri zväčšení zdvihu o 10 mm
pohybujúca sa hmotnosť pri zdvihu 0 mm
pohybovaná hmotnosť na jeden 10 mm zdvih
3 165
87
1 831
52
7 393
155
5 300
103
11 123
193
8 786
132
6
20
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Elektrické valce ESBF, s pohonom s vretenom
údajový list
Prevádzkové podmienky a podmienky okolia
teplota okolia1)
skladovacia teplota
krytie podľa IEC 60529
ESBF-…
ESBF-…-S1
relatívna vlhkosť vzduchu
odolnosť proti korózii KBK2)
ESBF-…
ESBF-…-R3
spínacia doba
1)
2)
[°C]
[°C]
0 … +50
–25 … +60
[%]
IP40
IP65
0 … 95 (nekondenzujúca)
[%]
2
3
100
Berte ohľad na rozsah bezdotykových snímačov a motorov.
Trieda odolnosti proti korózii 2 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s miernymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s požiadavkami predovšetkým na vzhľad povrchu, ktorý je vystavený priamemu kontaktu s okolitou pre priemysel bežnou
atmosférou prípadne kontaktu s médiami, ako sú chladiace látky a mazivá.
Trieda odolnosti proti korózii 3 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s prísnymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s priamym kontaktom s okolitou atmosférou bežnou pre priemysel prípadne s médiami, ako sú rozpúšťadlá a čistiace
prostriedky, s požiadavkami predovšetkým na funkciu povrchu.
Hmotnostné momenty zotrvačnosti
veľkosť
stúpanie vretena
[mm/ot.]
63
5
10
25
80
5
15
32
100
5
20
40
J0 pri zdvihu 0 mm
jH na meter zdvihu
jL na kg užitočnej záťaže
[kg cm2]
[kg cm2/m]
[kg cm2/Kg]
0,491
2,832
0,006
0,486
2,859
0,025
0,650
3,053
0,158
1,529
7,699
0,006
1,648
7,815
0,057
2,119
8,277
0,259
4,696
18,978
0,006
5,050
19,310
0,101
6,170
20,372
0,405
Hmotnostný moment zotrvačnosti
JA elektrického valca sa vypočíta
nasledujúcim spôsobom:
JA = J0 + jH x pracovný zdvih [m] + jL x mužitočná záťaž [kg]
Materiály
funkčný rez
1
2
3
4
5
6
Elektrický valec
1
2
3
4
5
6
–
ložiskový kryt
teleso valca
piestna tyč
vreteno
matica vretena
kryt pohonu
poznámka o materiáli
2013/09 – zmeny vyhradené
hliníkový odliatok odlievaný v kokilách, potiahnutý
hliníková tvárna zliatina, hladko eloxovaná
vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca
valcovaná ložisková oceľ
valcovaná ložisková oceľ
hliníkový tlakový odliatok, potiahnutý
v zmysle RoHS
obsahuje LABS látky
è internet: www.festo.sk
7
-V- novinka
Elektrické valce ESBF, s pohonom s vretenom
údajový list
Priečna sila Fq v závislosti od dĺžky zdvihu l
Fq
l
∅ 63
∅ 80/100
Max. posuvová sila F v závislosti od dĺžky zdvihu l
F
ESBF-BS-63-…
ESBF-BS-63-…-5P/10P
ESBF-BS-63-…-25P
ESBF-BS-80-…
ESBF-BS-80-...-5P/15P
ESBF-BS-80-...-32P
ESBF-BS-100-…
ESBF-BS-100-...-5P/20P
ESBF-BS-100-...-40P
8
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Elektrické valce ESBF, s pohonom s vretenom
údajový list
Max. posuvová rýchlosť v v závislosti od dĺžky zdvihu l
ESBF-BS-63-…
ESBF-BS-63-…-5P
ESBF-BS-63-…-10P
ESBF-BS-63-…-25P
ESBF-BS-80-…
ESBF-BS-80-...-5P
ESBF-BS-80-...-15P
ESBF-BS-80-...-32P
ESBF-BS-100-…
ESBF-BS-100-...-5P
ESBF-BS-100-...-20P
ESBF-BS-100-...-40P
2013/09 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
9
-V- novinka
Elektrické valce ESBF, s pohonom s vretenom
údajový list
Axiálna sila F v závislosti od posuvovej rýchlosti v
ESBF-BS-63-…
ESBF-BS-63-…-5P
ESBF-BS-63-…-10P
ESBF-BS-63-…-25P
ESBF-BS-80-…
ESBF-BS-80-...-5P
ESBF-BS-80-...-15P
ESBF-BS-80-...-32P
ESBF-BS-100-…
ESBF-BS-100-...-5P
ESBF-BS-100-...-20P
ESBF-BS-100-...-40P
10
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Elektrické valce ESBF, s pohonom s vretenom
údajový list
Životnosť
Životnosť elektrického valca závisí
od životnosti obežného guľôčkového
vedenia.
Životnosť sa vzťahuje na prevádzkovú
hodnotu fB = 1,0 (è tabuľka dole).
-H-
upozornenie
Údaje prevádzkového výkonu na
základe experimentálne zistených
a teoreticky vypočítaných dát.
Prakticky dosiahnuteľný prevádzkový
výkon môže mať v prípade zmenených rámcových podmienok značné
odchýlky od uvedených kriviek.
Stredná posuvová sila F v závislosti od prevádzkového výkonu L, pri prevádzkovej hodnote 1
Lskut. +
L0
fB
zaťaženie rázom
3
Lskut = skutočná hodnota životnosti
L0
= požadovaná hodnota
životnosti (è graf)
fB
= prevádzková hodnota
žiadne
ľahké
stredné
silné
ESBF-BS-63-…
prevádzková hodnota fB
pre ESBF-…
pre ESBF-…-F1
(vhodné pre potravinársky priemysel)
1,0
1,2
1,4
1,6
1,4
1,7
2,0
2,3
ESBF-BS-80-…
ESBF-BS-63-...-5P
ESBF-BS-63-...-10P
ESBF-BS-63-...-25P
ESBF-BS-80-...-5P
ESBF-BS-80-...-15P
ESBF-BS-80-...-32P
ESBF-BS-100-…
ESBF-BS-100-...-5P
ESBF-BS-100-...-20P
ESBF-BS-100-...-40P
2013/09 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
11
-V- novinka
Elektrické valce ESBF, s pohonom s vretenom
údajový list
Straty trením a momenty pohonu
straty trením
Straty trením zahrňujú moment
pohonu pri chode naprázdno a straty
trením závislé od rýchlosti.
Mtrecí + Mchodnaprázdno ) MV
Mtrecí
Mchod naprázdno
MV
Mpohon + Mtrecí ) Mužitočný
Mpohon = požadovaný moment pohonu
Mtrecí
= trecí moment
Mužitočný = užitočný krútiaci moment
= trecí moment
= moment pohonu pri chode naprázdno
= trecí moment závislý od rýchlosti
moment pohonu
Moment pohonu potrebný pre valec
zahrňuje trecí moment a užitočný
krútiaci moment.
Moment pohonu pri chode naprázdno1)
veľkosť
stúpanie vretena
[mm/ot.]
63
5
10
25
80
5
15
32
100
5
20
40
pohon pri chode naprázdno
[Nm]
0,3
0,3
0,4
0,9
1,1
1,3
1,3
1,1
1,5
1)
Zodpovedá požadovanému momentu pohonu bez záťaže pri otáčkach vretena 200 1/min.
Užitočný krútiaci moment Mnutz v závislosti od posuvovej sily F
ESBF-BS-63-…
ESBF-BS-63-…-5P
ESBF-BS-63-…-10P
ESBF-BS-63-…-25P
ESBF-BS-80-…
ESBF-BS-80-...-5P
ESBF-BS-80-...-15P
ESBF-BS-80-...-32P
ESBF-BS-100-…
ESBF-BS-100-...-5P
ESBF-BS-100-...-20P
ESBF-BS-100-...-40P
12
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Elektrické valce ESBF, s pohonom s vretenom
údajový list
Trecí moment Mv v závislosti od posuvovej rýchlosti v
ESBF-BS-63-…
ESBF-BS-63-…-5P
ESBF-BS-63-…-10P
ESBF-BS-63-…-25P
ESBF-BS-80-…
ESBF-BS-80-...-5P
ESBF-BS-80-...-15P
ESBF-BS-80-...-32P
ESBF-BS-100-…
ESBF-BS-100-...-5P
ESBF-BS-100-...-20P
ESBF-BS-100-...-40P
2013/09 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
13
-V- novinka
Elektrické valce ESBF, s pohonom s vretenom
údajový list
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
Rozmery
+
= pripočítať dĺžku zdvihu
veľkosť
AM
[mm]
–0,5
B
∅
d11
63
80
100
32
40
40
52
60
70
17
17
17
32
40
50
12
19
24
60
80
100
75
93
110
33
39
39
25
31
34
171
204
224
23,5
33,5
39,5
17
26
30
veľkosť
L5
KK
MM
∅
–0,1
RT
TG
VA
VD
WH
ZJ
ß1
ß2
ß3
±0,5
±0,2
±0,2
+1,8/–1,7
M16x1,5
M20x1,5
M20x1,5
20
25
25
M8
M10
M10
56,5
72
89
9
10
12
16
18
20
37
46
51
208
250
275
17
22
22
24
30
30
8
6
6
[mm]
max.
63
80
100
5
25,9
25,9
14
BG
D2
∅
h6
D3
∅
f7
E
G
L1
L2
L3
L4
min.
D1
∅
h9
+0,5/–0,1
±0,1
–0,5
+0,7/–1,2
±0,5
±0,2
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Elektrické valce ESBF, s pohonom s vretenom
údajový list
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
Rozmery
varianty
…E – predĺženie piestnej tyče
F – vnútorný závit
S1 – krytie IP65 / F1 – vhodné pre potravinársky priemysel
veľkosť
A2
[mm]
max.
D4
∅
+0,1
63
80
100
200
200
200
10,5
13
13
2013/09 – zmeny vyhradené
EE
Gx
Gx
Gx
L5
L6
K1
48,5
57,5
68,5
M10
M12
M12
±0,2
è internet: www.festo.sk
4,7
6,1
6,1
KT
WH
min.
+1,8/–1,7
16
20
20
37
46
51
15
-V- novinka
Elektrické valce ESBF, s pohonom s vretenom
údajový list
Typové označenie – štandardné vyhotovenie
stúpanie vretena
zdvih
č. dielu
[m/ot.]
[mm]
ESBF-63
5
10
25
ESBF-80
5
15
32
ESBF-100
5
20
40
-H-
typ
100
200
300
400
100
200
300
400
100
200
300
400
574093
1347390
574094
574095
574096
574097
574098
574099
574100
574101
574102
574103
ESBF-BS-63-100-5P
ESBF-BS-63-200-5P
ESBF-BS-63-300-5P
ESBF-BS-63-400-5P
ESBF-BS-63-100-10P
ESBF-BS-63-200-10P
ESBF-BS-63-300-10P
ESBF-BS-63-400-10P
ESBF-BS-63-100-25P
ESBF-BS-63-200-25P
ESBF-BS-63-300-25P
ESBF-BS-63-400-25P
100
200
300
400
100
200
300
400
100
200
300
400
574104
1347391
574105
574106
574107
574108
574109
574110
574111
574112
574113
574114
ESBF-BS-80-100-5P
ESBF-BS-80-200-5P
ESBF-BS-80-300-5P
ESBF-BS-80-400-5P
ESBF-BS-80-100-15P
ESBF-BS-80-200-15P
ESBF-BS-80-300-15P
ESBF-BS-80-400-15P
ESBF-BS-80-100-32P
ESBF-BS-80-200-32P
ESBF-BS-80-300-32P
ESBF-BS-80-400-32P
100
200
300
400
100
200
300
400
100
200
300
400
574115
1347393
574116
574117
574118
574119
574120
574121
574122
574123
574124
574125
ESBF-BS-100-100-5P
ESBF-BS-100-200-5P
ESBF-BS-100-300-5P
ESBF-BS-100-400-5P
ESBF-BS-100-100-20P
ESBF-BS-100-200-20P
ESBF-BS-100-300-20P
ESBF-BS-100-400-20P
ESBF-BS-100-100-40P
ESBF-BS-100-200-40P
ESBF-BS-100-300-40P
ESBF-BS-100-400-40P
upozornenie
Objednávka variabilných zdvihov
a variantov prostredníctvom
stavebnice výrobkov è 17
16
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Elektrické valce ESBF, s pohonom s vretenom
typové označenie – stavebnica výrobkov
Tabuľka pre objednávku
veľkosť
0
M č. stavebnice
funkcia
ovládanie
veľkosť
zdvih
stúpanie vretena
63
574090
elektrický valec
guľôčková skrutka
63
[mm] 100
200
300
400
1 … 1200
[mm] 5
10
–
–
25
–
–
0
O typ závitu piestnej tyče
krytie elektriky
protikorózna ochrana
prídavné vlastnosti
predĺženie piestnej tyče
1
R3
iba s S1
2
F1
iba s R3 a S1
80
100
574091
574092
80
100
1 … 1500
5
–
15
–
–
32
–
5
–
–
20
–
–
40
podmienky kód
zadanie
kódu
ESBF
-BS
ESBF
-BS
-…
-…
-…P
vonkajší závit
vnútorný závit
štandardné
IP65
štandardné
vysoká ochrana proti korózii
bez
vhodné pre potravinársky priemysel
bez
1 … 200
-F
-S1
1
-R3
2
-F1
-…E
mazacia látka NSF-H1 pre piestnu tyč a závitové vreteno ako aj ďalšie diely è vyhlásenie o zhode (www.festo.sk)
prenosový kód objednávky
ESBF
– BS
2013/09 – zmeny vyhradené
–
–
è internet: www.festo.sk
–
–
–
–
–
–
–
17
-V- novinka
Elektrické valce ESBF, s pohonom s vretenom
prísluenstvo
údajové listy è internet: eamm-a
Prípustné kombinácie os/motor s axiálnou konštrukčnou zostavou
motor/motorová jednotka
axiálna konštrukčná zostava
typ
ESBF-63
so servomotorom
EMMS-AS-70-…
EMMS-AS-100-…
so servomotorom a prevodovkou
EMMS-AS-55-…
EMGA-60-P-G…-SAS-55
EMMS-AS-70-…
EMGA-60-P-G…-SAS-70
s krokovým motorom a prevodovkou
EMMS-ST-57-…
EMGA-60-P-G…-SST-57
ESBF-80
so servomotorom
EMMS-AS-100-…
EMMS-AS-140-…
ESBF-100
so servomotorom
EMMS-AS-140-…
1)
č. dielu
typ
543161
1679566
550983
1679518
EAMM-A-D60-70A
EAMM-A-D60B-70A-S11)
EAMM-A-D60-100A
EAMM-A-D60B-100A-S1 1)
560283
EAMM-A-D60-60G
560283
EAMM-A-D60-60G
560283
EAMM-A-D60-60G
1589665
1600673
1588299
1600674
EAMM-A-D80-100A
EAMM-A-D80B-100A-S1 1)
EAMM-A-D80-140A
EAMM-A-D80B-140A-S1 1)
1588349
1600675
EAMM-A-D100-140A
EAMM-A-D100B-140A-S1 1)
s krytím IP65
-H-
upozornenie
Pre dimenzovanie je k dispozícii
nasledujúci nástroj:
návrhový softvér
PositioningDrives
è www.festo.sk
18
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Elektrické valce ESBF, s pohonom s vretenom
prísluenstvo
Jednotlivé diely axiálnej konštrukčnej zostavy
axiálna konštrukčná zostava
zloženie:
príruba motora
spojka
teleso spojky
sada tesnení
č. dielu
typ
č. dielu
typ
č. dielu
typ
č. dielu
typ
č. dielu
typ
529945
EAMF-A-64A/B-70A
543424
EAMC-42-50-11-12
552160
EAMK-A-D60-64B
–
ESBF-63
543161
EAMM-A-D60-70A
1679566
EAMM-A-D60B-70A-S1
550983
EAMM-A-D60-100A
1679518
EAMM-A-D60B-100A-S1
560283
EAMM-A-D60-60G
ESBF-80
1589665
EAMM-A-D80-100A
1600673
EAMM-A-D80B-100A-S1
1588299
EAMM-A-D80-140A
1600674
EAMM-A-D80B-140A-S1
ESBF-100
1588349
EAMM-A-D100-140A
1600675
EAMM-A-D100B-140A-S1
2013/09 – zmeny vyhradené
529947
EAMF-A-64A/C/D-100A
551005
EAMC-42-50-12-19
551007
EAMK-A-D60-64C
550987
EAMF-A-64A/B-60G
543424
EAMC-42-50-11-12
552160
EAMK-A-D60-64B
1593628
EAMF-A-77A-100A
1485673
EAMC-56-58-19-19
1593627
EAMK-A-D80-77A
1593636
EAMF-A-77A-140A
1485674
EAMC-56-58-19-24
1593627
EAMK-A-D80-77A
1679570
EADS-F-D60B-70A
–
1679522
EADS-F-D60B-100A
–
–
1593617
EADS-F-D80B-100A
–
1593671
EADS-F-D80B-140A
1593636
EAMF-A-77A-140A
1451407
EAMC-67-62-24-24
1593914
EAMK-A-D100-77A/B
–
1593991
EADS-F-D100B-140A
è internet: www.festo.sk
19
-V- novinka
Elektrické valce ESBF, s pohonom s vretenom
prísluenstvo
údajové listy è internet: eamm-u
Prípustné kombinácie os/motor s paralelnou konštrukčnou zostavou
motor/motorová jednotka
paralelná konštrukčná zostava
n teleso odlievané v kokilách optimalizované pre montážny priestor
typ
č. dielu
typ
ESBF-63
so servomotorom
EMMS-AS-70-…
543165
EAMM-U-D60-70A
údajové listy è internet: eamm-u
Prípustné kombinácie os/motor s paralelnou konštrukčnou zostavou
motor/motorová jednotka
paralelná konštrukčná zostava
n vylepšená tuhosť telesa
n možnosť flexibilnejšieho pripojenia motora
n voliteľne s krytím IP65
n použitie v kombinácii s cudzími motormi na požiadanie
typ
ESBF-63
so servomotorom
EMMS-AS-70-…
EMMS-AS-100-…
s prevodovkou
EMGA-60-P-…
EMGA-60-P-…
EMGA-80-P-…
č. dielu
typ
1212477
1212835
1202436
1203112
EAMM-U-86-D60-70A-102
EAMM-U-86-D60-70A-102-S1 1)
EAMM-U-110-D60-100A-120
EAMM-U-110-D60-100A-120-S1 1)
1586347
1437163
1543240
1436183
1532949
1530875
EAMM-U-86-D60-60G-102
EAMM-U-86-D60-60G-102-S1 1)
EAMM-U-110-D60-60G-120
EAMM-U-110-D60-60G-120-S1 1)
EAMM-U-110-D60-80G-120
EAMM-U-110-D60-80G-120-S1 1)
1) s krytím IP65
-H-
upozornenie
Na nastavenie predpätia ozubeného
remeňa EAMM-U-110 je nutný
upínací prvok EADT.
20
Voliteľne možno motor a/alebo
hriadeľ nápravy podoprieť oporným
ložiskom EAMG.
Ďalšie informácie è eamm-u
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Elektrické valce ESBF, s pohonom s vretenom
prísluenstvo
údajové listy è internet: eamm-u
Prípustné kombinácie os/motor s paralelnou konštrukčnou zostavou
motor/motorová jednotka
paralelná konštrukčná zostava
n vylepšená tuhosť telesa
n možnosť flexibilnejšieho pripojenia motora
n voliteľne s krytím IP65
n použitie v kombinácii s cudzími motormi na požiadanie
typ
ESBF-80
so servomotorom
EMMS-AS-100-…
EMMS-AS-140-…
s prevodovkou
EMGA-80-P-…
ESBF-100
so servomotorom
EMMS-AS-140-…
č. dielu
typ
1465438
1433650
1465530
1433709
EAMM-U-110-D80-100A-120
EAMM-U-110-D80-100A-120-S1 1)
EAMM-U-145-D80-140A-188
EAMM-U-145-D80-140A-188-S1 1)
1589614
1589706
EAMM-U-110-D80-80G-120
EAMM-U-110-D80-80G-120-S1 1)
1465541
1433852
EAMM-U-145-D100-140A-188
EAMM-U-145-D100-140A-188-S1 1)
1) s krytím IP65
-H-
upozornenie
Na nastavenie predpätia ozubeného
remeňa EAMM-U-110 a EAMM-U-145 je nutný upínací prvok EADT.
2013/09 – zmeny vyhradené
Voliteľne možno motor­ a/alebo
hriadeľ nápravy podoprieť oporným
ložiskom EAMG.
Ďalšie informácie è eamm-u
è internet: www.festo.sk
21
-V- novinka
Elektrické valce ESBF, s pohonom s vretenom
prísluenstvo
Konštrukčná zostava vlnovca EADB
Všeobecné technické údaje
typ EADB-V2-
63
max. rozsah zdvihu valca 1)
spôsob upevnenia
[mm]
montážna poloha
odolnosť proti médiám
teplota okolia2)
krytie podľa IEC 60529
odolnosť proti korózii KBK3)
1)
2)
3)
[°C]
80
10 … 500
10 … 500
nasúvateľné
so závitovým kolíkom
ľubovoľná
prach, piliny, olej, mazivo, benzín (è internet: odolnosť proti médiám)
–10 … +80
IP65
3
V kombinácii s konštrukčnou zostavou vlnovca EADB
Zohľadnite rozsah bezdotykových snímačov a valcov.
Trieda odolnosti proti korózii 3 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s prísnymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s priamym kontaktom s okolitou atmosférou bežnou pre priemysel prípadne s médiami, ako sú rozpúšťadlá a čistiace
prostriedky, s požiadavkami predovšetkým na funkciu povrchu.
Materiály
funkčný rez
1
2
3
4
Vlnovec
1
2
3
4
–
Hmotnosti [g]
typ EADB-V2zdvih [mm]
prípoj
medzikus
vlnovec
koncový diel
kruhové tesnenie
poznámka o materiáli
63
80
hmotnosť výrobku
10 … 100
101 … 200
201 … 300
301 … 400
401 … 500
203
265
307
370
391
269
327
365
423
444
pohybovaná hmotnosť
10 … 100
101 … 200
201 … 300
301 … 400
401 … 500
79
142
183
246
267
72
130
168
226
247
22
hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
polyamid
nitrilový kaučuk
hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
nitrilový kaučuk
bez obsahu medi a teflónu
v zmysle RoHS
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Elektrické valce ESBF, s pohonom s vretenom
prísluenstvo
Rýchlosť procesu v závislosti od dĺžky hadice l
Konštrukčná zostava vlnovca je
systém bez únikov.
V záujme ochrany pred nasatím
nežiaducich médií je prívod resp.
odvetranie konštrukčnej zostavy
zabezpečené cez otvor tlakového
vyrovnania v prípoji 1.
1
Tlak vznikajúci v kontrukčnej zostave
vlnovca v dôsledku procesného pohybu, je v značnej miere definovaný
rýchlosťou procesu a dĺkou hadice.
Z grafu je možné odčítať odporúčanú
dĺžku hadice s ohľadom na rýchlosť
pohonu.
pre veľkosť 63
EADB-V2-63/hadica ∅ 12 mm
EADB-V2-63/hadica ∅ 16 mm
pre veľkosť 80
EADB-V2-80/hadica ∅ 12 mm
EADB-V2-80/hadica ∅ 16 mm
-H-
upozornenie
Pre otvor tlakového vyrovnania je
nutné použiť uvedené nástrčné
prípoje.
2013/09 – zmeny vyhradené
Alternatívne je možné použiť tlmiče
hluku. Tým sa iba nepatrne zníži
rýchlosť pohonu.
è internet: www.festo.sk
Veľkosť hadice a nástrčného prípoja pre otvor tlakového vyrovnania
∅
vonkají ∅ hadice
nástrčný prípoj
[mm]
[mm]
č. dielu
typ
63, 80
16
186350
153261
533848
153261
QS-G¼-12
QSH-16-12
QS-F-G¼-12
QSH-16-12
23
-V- novinka
Elektrické valce ESBF, s pohonom s vretenom
prísluenstvo
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
Rozmery
+
∅
zdvih
[mm]
A21)
10 … 100
101 … 200
201 … 300
301 … 400
401 … 500
45
70
82
106
119
∅
zdvih
[mm]
A21)
10 … 100
101 … 200
201 … 300
301 … 400
401 … 500
48
73
85
109
122
1)
D1
max.
63
EE
D2
L1
= pripočítať dĺžku zdvihu
L2
WH+A2
93
17
G¼
18,9
9
82
107
119
143
156
D1
max.
D2
80
EE
L1
L2
WH+A2
12
94
119
131
155
168
93
17
G¼
21,9
Rozmer zodpovedá hodnote E (predĺžená piestna tyč) valca
Typové označenie – konštrukčná zostava vlnovca
Pre použitie konštrukčnej zostavy
vlnovca je nutná predĺžená piestna
tyč (typové označenie …E) è 17.
údaje valca
∅
zdvih
[mm]
[mm]
rozmer
pre …E
[mm]
63
10 … 100
101 … 200
201 … 300
301 … 400
401 … 500
45
70
82
106
119
24
Požadovaný rozmer …E v závislosti od
veľkosti a zdvihu valca ako aj príslušnej konštrukčnej zostavy vlnovca môžete odčítať z nasledujúcej tabuľky:
konštrukčná zostava vlnovca
č. dielu
typ
1488361
1488362
1488363
1488364
1488365
EADB-V2-63-S10-100
EADB-V2-63-S101-200
EADB-V2-63-S201-300
EADB-V2-63-S301-400
EADB-V2-63-S401-500
príklad objednávky:
zvolený elektrický valec:
ESBF-BS-63-250-5P-…E
rozmer pre príslušnú hodnotu E
(viď tabuľka): 82 mm
úplné typové označenie pre elektrický valec:
ESBF-BS-63-250-5P-82E
príslušná konštrukčná zostava vlnovca:
EADB-V2-63-S201-300
údaje valca
∅
zdvih
[mm]
[mm]
rozmer
pre …E
[mm]
80
10 … 100
101 … 200
201 … 300
301 … 400
401 … 500
48
73
85
109
122
konštrukčná zostava vlnovca
č. dielu
typ
1489406
1489407
1489408
1489409
1489410
è internet: www.festo.sk
EADB-V2-80-S10-100
EADB-V2-80-S101-200
EADB-V2-80-S201-300
EADB-V2-80-S301-400
EADB-V2-80-S401-500
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Elektrické valce ESBF, s pohonom s vretenom
prísluenstvo
materiál:
doska: eloxovaný hliník
upínací diel: pozinkovaná oceľ
Profilové upevnenie EAHF
Rozmery a údaje pre objednávku
pre veľkosť
AH
v zmysle RoHS
B1
B2
B4
D1
∅
H1
H2
L1
L2
L3
105
130
147
92
110
127
30
38
38
9
11
11
22,8
28,1
28,1
30,4
42,5
42,5
80
84
84
60
64
64
41
44
44
[mm]
63
80
100
50
63
71
pre veľkosť
max. zaťažiteľnosť na jeden pár KBK1)
hmotnosť č. dielu
[mm]
[kN]
[g]
63
80, 100
3,5
6
1)
3
3
740
630
typ
1547781 EAHF-V2-50/63-P
1547780 EAHF-V2-80/100-P
Trieda odolnosti proti korózii 3 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s prísnymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s priamym kontaktom s okolitou atmosférou bežnou pre priemysel prípadne s médiami, ako sú rozpúšťadlá a čistiace
prostriedky, s požiadavkami predovšetkým na funkciu povrchu.
2013/09 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
25
-V- novinka
Elektrické valce ESBF, s pohonom s vretenom
prísluenstvo
materiál:
HNC: pozinkovaná oceľ
Pätkové upevnenie HNC/CRHNC
pre paralelnú montáž motora
2
3
4
+
Rozmery a údaje pre objednávku
pre veľkosť
AB
∅
[mm]
63
80
100
pre veľkosť
10
12
14,5
CRHNC: oceľ, vysoko legovaná
bez obsahu medi a teflónu
elektrický valec ESBF
paralelná konštrukčná zostava EAMM-U
motor EMMS-AS
= pripočítať dĺžku zdvihu
-H-
upozornenie
Pätkové upevnenie možno pripevniť
iba vzadu, na paralelnú konštrukčnú
súpravu.
AH
AO
AT
AU
TR
US
XA
50
63
71
12,5
15
17,5
5
6
6
32
41
41
50
63
75
75
93
110
304
373
415,5
základný typ
KBK1)
hmotnosť č. dielu
[g]
typ
silná protikorózna ochrana
KBK1)
hmotnosť č. dielu
[g]
typ
[mm]
max.
zaťažiteľnosť
[kN]
63
80
100
4
6
9
2
2
2
HNC-63
HNC-80
HNC-100
4
4
4
CRHNC-63
CRHNC-80
CRHNC-100
1)
26
436
829
1 009
174372
174373
174374
424
809
990
176940
176941
176942
Trieda odolnosti proti korózii 2 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s miernymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s požiadavkami predovšetkým na vzhľad povrchu, ktorý je vystavený priamemu kontaktu s okolitou pre priemysel bežnou
atmosférou prípadne kontaktu s médiami, ako sú chladiace látky a mazivá.
Trieda odolnosti proti korózii 4 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s obzvlášť prísnymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Diely v prostredí s agresívnymi látkami, napr. v potravinárstve alebo v chemickom priemysle. Použitie týchto dielov je v prípade potreby nutné
overiť špeciálnymi skúškami s príslušnými materiálmi.
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Elektrické valce ESBF, s pohonom s vretenom
prísluenstvo
materiál:
vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca
Prírubové upevnenie EAHH
v zmysle RoHS
bez obsahu medi a teflónu
-H2 elektrický valec ESBF
Rozmery a údaje pre objednávku
pre veľkosť
E
[mm]
63
80
100
75
93
110
pre veľkosť
max. zaťažiteľnosť
[mm]
63
80
100
1)
upozornenie
Prírubové upevnenie možno upevniť
iba vpredu.
FB
∅
H13
MF
9
12
14
12
16
16
R
TF
UF
W
±1
50
63
75
100
126
150
typ
[kN]
silná protikorózna ochrana
KBK1)
hmotnosť č. dielu
[g]
7
12
17
3
3
3
EAHH-V2-63-R1
EAHH-V2-80-R1
EAHH-V2-100-R1
633
1 360
1 880
1502305
1502306
1502307
120
150
175
25
30
35
Trieda odolnosti proti korózii 3 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s prísnymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s priamym kontaktom s okolitou atmosférou bežnou pre priemysel prípadne s médiami, ako sú rozpúšťadlá a čistiace
prostriedky, s požiadavkami predovšetkým na funkciu povrchu.
2013/09 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
27
-V- novinka
Elektrické valce ESBF, s pohonom s vretenom
prísluenstvo
materiál:
FNC: pozinkovaná oceľ
CRFNG: vysokolegovaná oceľ
Prírubové upevnenie FNC/CRFNG
2
3
4
+
Rozmery a údaje pre objednávku
pre veľkosť
E
[mm]
63
80
100
pre veľkosť
75
93
110
bez obsahu medi a teflónu
-H-
elektrický valec ESBF
paralelná konštrukčná zostava EAMM-U
motor EMMS-AS
= pripočítať dĺžku zdvihu
upozornenie
Pätkové upevnenie možno pripevniť
iba vzadu, na paralelnú
konštrukčnú súpravu.
FB
∅
H13
MF
R
TF
UF
ZF
9
12
14
12
16
16
50
63
75
100
126
150
120
150
175
284
348
390,5
základný typ
KBK1)
hmotnosť č. dielu
[g]
typ
silná protikorózna ochrana
KBK1)
hmotnosť č. dielu
[g]
typ
[mm]
max.
zaťažiteľnosť
[kN]
63
80
100
7
12
17
1
1
1
FNC-63
FNC-80
FNC-100
4
4
4
CRFNG-63
CRFNG-80
CRFNG-100
1)
28
679
1 495
2 041
174379
174380
174381
680
1 500
2 100
161849
161850
161851
Trieda odolnosti proti korózii 1 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s nízkymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Ochrana pri preprave a skladovaní. Diely bez požiadaviek na vzhľad povrchu, určené napr. do skrytých vnútorných priestorov alebo zadné kryty.
Trieda odolnosti proti korózii 4 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s obzvlášť prísnymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Diely v prostredí s agresívnymi látkami, napr. v potravinárstve alebo v chemickom priemysle. Použitie týchto dielov je v prípade potreby nutné
overiť špeciálnymi skúškami s príslušnými médiami
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Elektrické valce ESBF, s pohonom s vretenom
prísluenstvo
materiál:
ZNCF: ušľachtilá oceľová liatina
CRZNG: ušľachtilá oceľová liatina,
elektrolyticky leštená
Výkyvné čapy ZNCF/CRZNG
bez obsahu medi a teflónu
2 elektrický valec ESBF
3 paralelná konštrukčná zostava EAMM-U
Rozmery a údaje pre objednávku
pre veľkosť
C2
C3
TD
∅
e9
TL
TM
US
XL
136
156
189
20
20
25
20
19,5
24,5
90
110
132
75
93
110
284
346
393,5
[mm]
63
80
100
pre veľkosť
116
136
164
4 motor EMMS-AS
+ = pripočítať dĺžku zdvihu
základný typ
KBK1)
hmotnosť č. dielu
[g]
typ
silná protikorózna ochrana
KBK1)
hmotnosť č. dielu
[g]
typ
[mm]
max.
zaťažiteľnosť
[kN]
63
80
100
4
6
9
2
2
2
ZNCF-63
ZNCF-80
ZNCF-100
4
4
4
CRZNG-63
CRZNG-80
CRZNG-100
1)
687
1 296
2 254
174414
174415
174416
687
1 296
2 254
161855
161856
161857
Trieda odolnosti proti korózii 2 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s miernymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s požiadavkami predovšetkým na vzhľad povrchu, ktorý je vystavený priamemu kontaktu s okolitou pre priemysel bežnou
atmosférou prípadne médiami, ako sú chladiace látky a mazivá.
Trieda odolnosti proti korózii 4 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s obzvlášť prísnymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Diely v prostredí s agresívnymi látkami, napr. v potravinárstve alebo v chemickom priemysle. Použitie týchto dielov je v prípade potreby nutné
overiť špeciálnymi skúškami s príslušnými médiami
2013/09 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
29
-V- novinka
Elektrické valce ESBF, s pohonom s vretenom
prísluenstvo
Ložiskový diel LNZG
materiál:
ložiskový diel: eloxovaný hliník
klzné ložisko: plast
bez obsahu medi a teflónu
Rozmery a údaje pre objednávku
pre veľkosť
CR
DA
FK
∅
∅
∅
[mm]
D11 H13 ±0,1
63, 80
100
20
25
18
20
FN
20
25
40
50
FS
13
16
H1
20
24,5
HB
∅
H13
KE
11
14
11
13
NH
TH
UL
KBK1)
±0,2
23
28,5
42
50
hmotnosť č. dielu
typ
[g]
65
75
2
2
178
306
UL
KBK1)
hmotnosť č. dielu
65
75
4
4
32961
32962
LNZG-63/80
LNZG-100/125
Ložiskový diel CRLNZG
materiál:
vysokolegovaná oceľ
bez obsahu medi a teflónu
Rozmery a údaje pre objednávku
pre veľkosť
CR
FK
∅
∅
[mm]
D11
±0,1
63, 80
100
1)
30
20
25
20
25
FN
FS
H1
HB
∅
H13
NH
40
50
13
16
20
24,5
11
14
23
28,5
TH
±0,2
42
50
typ
[g]
435
739
161876
161877
CRLNZG-63/80
CRLNZG-100/125
Trieda odolnosti proti korózii 2 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s miernymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s požiadavkami predovšetkým na vzhľad povrchu, ktorý je vystavený priamemu kontaktu s okolitou pre priemysel bežnou
atmosférou prípadne médiami, ako sú chladiace látky a mazivá.
Trieda odolnosti proti korózii 4 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s obzvlášť prísnymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Diely v prostredí s agresívnymi látkami, napr. v potravinárstve alebo v chemickom priemysle. Použitie týchto dielov je v prípade potreby nutné
overiť špeciálnymi skúškami s príslušnými médiami
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Elektrické valce ESBF, s pohonom s vretenom
prísluenstvo
materiál:
hliník
Výkyvná príruba DAMS
v zmysle RoHS
bez obsahu medi a teflónu
2 elektrický valec ESBF
3 paralelná konštrukčná zostava EAMM-U
Rozmery a údaje pre objednávku
pre veľkosť
DB
∅
[mm]
63
80
100
8,5
10,5
10,5
pre veľkosť
E
FB
FL
TG
UB
XC
83
103
127
70
90
110
32
36
41
56,5
72
89
70
90
110
240
286
316
max. zaťažiteľnosť
[mm]
W
max.
[°]
63
80
100
42
31
36
7
12
17
1)
4 motor EMMS-AS
+ = pripočítať dĺžku zdvihu
KBK1)
[kN]
hmotnosť č. dielu
typ
[g]
3
3
3
657
1 240
1 940
1555443
1556588
1560237
DAMS-K-V1-63-V-R3
DAMS-K-V1-80-V-R3
DAMS-K-V1-100-V-R3
Trieda odolnosti proti korózii 3 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s prísnymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s priamym kontaktom s okolitou atmosférou bežnou pre priemysel prípadne s médiami, ako sú rozpúšťadlá a čistiace
prostriedky, s požiadavkami predovšetkým na funkciu povrchu.
2013/09 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
31
-V- novinka
Elektrické valce ESBF, s pohonom s vretenom
prísluenstvo
materiál:
hliníkový tlakový odliatok
Výkyvná príruba SNC
bez obsahu medi a teflónu
1 osový čap je poistený proti
pootočeniu pomocou
upínacieho kolíka
Rozmery a údaje pre objednávku
pre veľkosť
CG
CP
[mm]
H14
h14
63
80
100
21
25
25
51
65
75
pre veľkosť
max. zaťažiteľnosť
[mm]
[kN]
63
80
100
4
6
9
1)
32
2 elektrický valec ESBF
3 paralelná konštrukčná zostava EAMM-U
4 motor EMMS-AS
EK
∅
FL
+
= pripočítať dĺžku zdvihu
L
SR
XC
21
22
27
16
16
20
304
368
415,5
±0,2
16
20
20
KBK1)
32
36
41
hmotnosť č. dielu
typ
[g]
2
2
2
320
625
830
174386
174387
174388
SNC-63
SNC-80
SNC-100
Trieda odolnosti proti korózii 2 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s miernymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s požiadavkami predovšetkým na vzhľad povrchu, ktorý je vystavený priamemu kontaktu s okolitou pre priemysel bežnou
atmosférou prípadne médiami, ako sú chladiace látky a mazivá.
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Elektrické valce ESBF, s pohonom s vretenom
prísluenstvo
materiál:
hliníkový tlakový odliatok
Výkyvná príruba SNCS
bez obsahu medi a teflónu
2 elektrický valec ESBF
3 paralelná konštrukčná zostava EAMM-U
Rozmery a údaje pre objednávku
pre veľkosť
CN
EP
∅
[mm]
H7
+0,2
63
80
100
16
20
20
15
18
18
EX
FL
LT
MS
XC
21
22
27
22
27
29
304
368
415,5
±0,2
21
25
25
32
36
41
materiál:
hliníkový tlakový odliatok
Výkyvná príruba SNCL
4 motor EMMS-AS
+ = pripočítať dĺžku zdvihu
max.
zaťažiteľnosť
[kN]
KBK1)
4
6
9
2
2
2
63
80
100
1)
16
16
20
40
50
60
FL
L
MR
XC
±0,2
32
36
41
21
22
27
typ
[g]
280
540
700
174400
174401
174402
SNCS-63
SNCS-80
SNCS-100
bez obsahu medi a teflónu
2 elektrický valec ESBF
3 paralelná konštrukčná zostava EAMM-U
Rozmery a údaje pre objednávku
pre veľkosť
CD
EW
∅
[mm]
H9
h12
hmotnosť č. dielu
16
16
20
304
368
415,5
4 motor EMMS-AS
+ = pripočítať dĺžku zdvihu
max.
zaťažiteľnosť
[kN]
KBK1)
4
6
9
2
2
2
hmotnosť č. dielu
typ
[g]
250
405
655
174407
174408
174409
SNCL-63
SNCL-80
SNCL-100
Trieda odolnosti proti korózii 2 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s miernymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s požiadavkami predovšetkým na vzhľad povrchu, ktorý je vystavený priamemu kontaktu s okolitou pre priemysel bežnou
atmosférou prípadne médiami, ako sú chladiace látky a mazivá.
2013/09 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
33
-V- novinka
Elektrické valce ESBF, s pohonom s vretenom
prísluenstvo
materiál:
SNCB: hliníkový tlakový odliatok
SNCB-…-R3: hliníkový tlakový odliatok
s ochrannou vrstvou, silná
protikorózna ochrana
Výkyvná príruba
SNCB/SNCB-…-R3
bez obsahu medi a teflónu
2 elektrický valec ESBF
3 paralelná konštrukčná zostava EAMM-U
Rozmery a údaje pre objednávku
pre veľkosť
CB
[mm]
H14
EK
∅
e8
63
80
100
40
50
60
16
16
20
pre veľkosť
FL
±0,2
32
36
41
4 motor EMMS-AS
+ = pripočítať dĺžku zdvihu
L
MR
21
22
27
16
16
20
UB
XC
h14
70
90
110
304
368
415,5
základný typ
KBK1)
hmotnosť č. dielu
[g]
typ
[mm]
max.
zaťažiteľnosť
[kN]
variant R3 – silná protikorózna ochrana
KBK1)
hmotnosť č. dielu
typ
[g]
63
80
100
4
6
9
2
2
2
SNCB-63
SNCB-80
SNCB-100
3
3
3
1)
34
375
636
1 035
174393
174394
174395
371
632
986
176947
176948
176949
SNCB-63-R3
SNCB-80-R3
SNCB-100-R3
Trieda odolnosti proti korózii 2 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s miernymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s požiadavkami predovšetkým na vzhľad povrchu, ktorý je vystavený priamemu kontaktu s okolitou pre priemysel bežnou
atmosférou prípadne kontaktu s médiami, ako sú chladiace látky a mazivá.
Trieda odolnosti proti korózii 3 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s prísnymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s priamym kontaktom s okolitou atmosférou bežnou pre priemysel prípadne s médiami, ako sú rozpúšťadlá a čistiace
prostriedky, s požiadavkami predovšetkým na funkciu povrchu
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Elektrické valce ESBF, s pohonom s vretenom
prísluenstvo
Konštrukčná súprava výkyvného
čapu ZNCM/DAMT
materiál:
pozinkovaná oceľ
Konštrukčná súprava môže byť
upevnená na ľubovoľnom mieste
na profilovej rúre valca.
1 max. moment zatiahnutia
2 elektrický valec ESBF
Rozmery a údaje pre objednávku
pre veľkosť
B1
41
44
48
pre veľkosť
XJ
TD
∅
e9
TL
TM
UW
XG
116
136
164
136
156
189
20
20
25
20
20
25
90
110
132
105
130
145
90,5
107
114
XV
1)
187,5
228
251
+ = pripočítať dĺžku zdvihu
+½ = pripočítať dĺžku zdvihu
C3
[mm]
63
80
100
3 axiálna konštrukčná zostava
EAMM-A
C2
[mm]
63
80
100
Montáž konštrukčnej súpravy
s výkyvným čapom nie je možná
v kombinácii s paralelnou konštrukčnou zostavou EAMM-U v oblasti
motora.
122,5
148
163
max.
moment zatiahnutia
[Nm]
max.
zaťažiteľnosť
[kN]
KBK1)
18+2
28+2
28+2
4
6
9
1
1
1
hmotnosť č. dielu
typ
[g]
931
1 494
2 095
163528
163529
163530
ZNCM-63
DAMT-V1-80-A
DAMT-V1-100-A
Trieda odolnosti proti korózii 1 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s nízkymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Ochrana pri preprave a skladovaní. Diely bez požiadaviek na vzhľad povrchu, určené napr. do skrytých vnútorných priestorov alebo zadné kryty.
údajové listy è internet: ložiskové puzdro
č. dielu
typ
Typové označenie – upevňovacie prvky
názov
pre veľkosť
č. dielu
typ
názov
ložiskové puzdro LNG
63
80
100
33893
33894
33895
LNG-63
LNG-80
LNG-100
ložiskové puzdro LSN
63
80
100
5564
5565
5566
LSN-63
LSN-80
LSN-100
ložiskové puzdro LSNG
63
80
100
31743
31744
31745
LSNG-63
LSNG-80
LSNG-100
ložiskové puzdro LSNSG
63
80
100
31750
31751
31752
LSNSG-63
LSNSG-80
LSNSG-100
ložiskové puzdro LBG
63
80
100
31764
31765
31766
LBG-63
LBG-80
LBG-100
ložiskové puzdro LQG, priečne
63
80
100
31771
31772
31773
LQG-63
LQG-80
LQG-100
2013/09 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
pre veľkosť
35
-V- novinka
Elektrické valce ESBF, s pohonom s vretenom
prísluenstvo
Typové označenie – upevňovacie prvky odolné proti korózii
názov
pre veľkosť
údajové listy è internet: ložiskové puzdro
č. dielu
typ
ložiskové puzdro CRLNG
63
80
100
161843
161844
161845
údajové listy è internet: príslušenstvo pre montáž
na piestnu tyč
pre veľkosť
č. dielu
typ
Typové označenie – príslušenstvo pre montáž na piestnu tyč
názov
pre veľkosť
č. dielu
typ
názov
kĺbová hlavica SGS
63
80, 100
9263
9264
SGS-M16x1,5
SGS-M20x1,5
vidlicová koncovka SGA
63
80, 100
vidlicová koncovka SG
63
80, 100
6146
6147
SG-M16x1,5
SG-M20x1,5
spojkový diel KSZ
63
80, 100
36127
36128
KSZ-M16x1,5
KSZ-M20x1,5
pre veľkosť
kĺbová hlavica CRSGS
63
80, 100
63
80, 100
-H-
SGA-M16x1,5
SGA-M20x1,5
6142
6143
FK-M16x1,5
FK-M20x1,5
upozornenie
V prípade použitia príslušenstva pre montáž na piestnu tyč nesmie maximálna
sila prekročiť 10 kN.
údajové listy è internet: príslušenstvo pre montáž
na piestnu tyč
pre veľkosť
č. dielu
typ
č. dielu
typ
názov
195584
195585
CRSGS-M16x1,5
CRSGS-M20x1,5
vidlicová koncovka CRSG
63
80, 100
Typové označenie – vodiace jednotky
zdvih
č. dielu
[mm]
36
10768
10769
flexo spojka FK
Typové označenie – príslušenstvo pre montáž na piestnu tyč, odolné proti korózii
názov
CRLNG-63
CRLNG-80
CRLNG-100
13571
13572
CRSG-M16x1,5
CRSG-M20x1,5
údajové listy è internet: eagf
typ
pre veľkosť 63
10 … 100
10 … 200
10 … 320
10 … 400
1725842
1725843
1725844
1725845
EAGF-V2-KF-63-100
EAGF-V2-KF-63-200
EAGF-V2-KF-63-300
EAGF-V2-KF-63-400
pre veľkosť 80
10 … 100
10 … 200
10 … 320
10 … 400
1725846
1725847
1725848
1725849
EAGF-V2-KF-80-100
EAGF-V2-KF-80-200
EAGF-V2-KF-80-300
EAGF-V2-KF-80-400
zdvih
[mm]
pre veľkosť 100
10 … 100
10 … 200
10 … 320
10 … 400
č. dielu
typ
1725850
1725851
1725852
1725853
EAGF-V2-KF-100-100
EAGF-V2-KF-100-200
EAGF-V2-KF-100-300
EAGF-V2-KF-100-400
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Elektrické valce ESBF, s pohonom s vretenom
prísluenstvo
Upevnenie snímača
Na základe asymetrie interného
magnetu možno namontovať
upevnenia snímačov iba v rámci
vyznačeného intervalu.
Mimo tohto intervalu nie je zaručené
bezpečné spínanie snímačov koncových polôh.
Celková dĺžka lišty snímača SAMH
zodpovedá dĺžke snímacieho intervalu plus cca. 10 mm dlhý nastavovací interval pre snímače koncových
polôh na oboch stranách.
L3
veľkosť
L1
L2
L3
63
80
100
40
40
46
129
156
176
37
46
54,5
Typové označenie – upevnenie snímača pre drážku T
stručný opis
dĺka
[mm]
č. dielu
typ
50
100
1600093
1600118
SAMH-N8-SR-50
SAMH-N8-SR-100
35
525565
CRSMB-8-32/100
lišta snímača
pre snímače koncových polôh SME/SMT-8
upevňovacia konštrukčná súprava
pre snímače koncových polôh SME/SMT-8
Typové označenie – snímače koncových polôh pre dráku T, bezkontaktné
spôsob upevnenia
spínací
elektrický prípoj
výstup
údajové listy è internet: smt
dĺžka kábla
[m]
č. dielu
typ
kábel, 3 žily
konektor M8x1, 3 póly
konektor M12x1, 3 póly
kábel, 3 žily
konektor M8x1, 3 póly
2,5
0,3
0,3
2,5
0,3
574335
574334
574337
574338
574339
SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE
SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12
SMT-8M-A-NS-24V-E-2,5-OE
SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D
kábel, 3 žily
7,5
574340
SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-OE
spínač
nasúvanie do drážky zhora,
lícujúce s profilom valca,
krátky tvar
PNP
NPN
rozpínač
nasúvanie do drážky zhora,
lícujúce s profilom valca,
krátky tvar
2013/09 – zmeny vyhradené
PNP
è internet: www.festo.sk
37
-V- novinka
Elektrické valce ESBF, s pohonom s vretenom
prísluenstvo
Typové označenie – bezdotykové snímače pre drážku T, magnetické jazýčkové relé
spôsob upevnenia
spínací
elektrický prípoj
výstup
údajové listy è internet: sme
dĺžka kábla
[m]
č. dielu
typ
kábel, 2 žily
konektor M8x1, 3 póly
2,5
5,0
2,5
0,3
543862
543863
543872
543861
SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE
SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE
SME-8M-ZS-24V-K-2,5-OE
SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D
kábel, 3 žily
7,5
160251
SME-8-O-K-LED-24
dĺžka kábla
[m]
č. dielu
údajové listy è internet: crsmt
typ
3 žily
2,5
5,0
525563
525564
CRSMT-8-PS-K2,5-LED-24
CRSMT-8-PS-K5-LED-24
elektrický prípoj vpravo
dĺžka kábla
[m]
č. dielu
typ
priama zásuvka, M8x1, 3 póly
kábel, voľný koniec, 3 žily
priama zásuvka, M12x1, 5 pólov
kábel, voľný koniec, 3 žily
uhlová zásuvka, M8x1, 3 póly
kábel, voľný koniec, 3 žily
uhlová zásuvka, M12x1, 5 pólov
kábel, voľný koniec, 3 žily
2,5
5
2,5
5
2,5
5
2,5
5
541333
541334
541363
541364
541338
541341
541367
541370
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
NEBU-M8G3-K-5-LE3
NEBU-M12G5-K-2.5-LE3
NEBU-M12G5-K-5-LE3
NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
NEBU-M8W3-K-5-LE3
NEBU-M12W5-K-2.5-LE3
NEBU-M12W5-K-5-LE3
spínač
možnosť nasadenia zhora do drážky,
lícujúce s profilom valca
kontaktný
kábel, 3 žily
rozpínač
nasúvanie do drážky po dĺžke,
lícujúce s profilom valca
kontaktný
Typové označenie – bezdotykový snímač, bezkontaktný CRSMT
spínací výstup
elektrický prípoj
kábel
spínač
PNP
Typové označenie – spojovacie vedenie
elektrický prípoj vľavo
údajové listy è internet: nebu
Typové označenie – uzatváracie skrutky, odolné proti korózii
pre ∅
materiál
KBK1)
hmotnosť
č. dielu
PE2)
typ
[g]
63
80, 100
1)
2)
38
oceľ, vysoko legovaná
3
3
14
23
650121 DAMD-PS-M8-16-R1
1355026 DAMD-PS-M10-16-R1
4
Trieda odolnosti proti korózii 3 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s prísnymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s priamym kontaktom s okolitou atmosférou bežnou pre priemysel prípadne s médiami, ako sú rozpúšťadlá a čistiace
prostriedky, s požiadavkami predovšetkým na funkciu povrchu
množstvo v balnej jednotke
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
Download

Elektrické valce ESBF, s pohonom s vretenom