LEONARDO DA VINCI WORKPROGRAMME PRT
LP-LdV-PRT-2010-LT-0202
Projekt partnerstva Leonardo da Vinci
Model hodnotenia odborných znalostí automobilových
mechanikov v kontexte skúseností z EU
Teoretické úlohy pre
profesionálnych
automobilových mechanikov
Vyhotovené všetkými partnermi LDV
2011/2012
Tento súbor úloh je určený pre odborné školy, účastníkov projektu
partnerstvo Leonardo da Vinci "Model hodnotenia odborných schopností
automobilových mechanikov v kontexte skúseností z EU".
Vilniaus automechaniko ir verslo mokykla
Gelezinio vilko st. 16, 01112 Vilnius
LITHUANIA
email: [email protected]
www.vavm.lt
Stredná odborná škola
Jesenského č. 1, 940 62 Nové Zámky
SLOVAKIA
email: [email protected]
www.soujesnz.sk
Landesberufsschule für Kraftfahrzeugtechnik und
Karosseriebautechnik
Siegfried Marcus Straße 2, 3730 Eggenburg
AUSTRIA
[email protected]
www.lbseggenburg.ac.at
Zespół Szkół Samochodowych
im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zamenhofa 142, Poznań, 61 – 139
POLAND
email: [email protected]
www.samochodowka.edu.pl
Střední škola automobilní a informatiky
Weilova 1270/4, Praha 10 - Hostivař, 102 00
CZECH REPULIC
email: [email protected]
www.skolahostivar.cz
Ziya K. Denizcilik Anadolu Teknik Lisesi
Cirigan Caddesi Nr.34 Besiktas, 34120 Istanbul
TURKEY
[email protected]
www.ziyakalkavanadml.k12.tr
ASUC Boro Petrushevski
Bul.Edvard Kardelj 26.b, 1000 Skopje
MACEDONIA
email: [email protected]
www.asuc.edu.mk
Teoretické úlohy
TEORETICKÉ ÚLOHY
FYZIKÁLNE PRINCÍPY – KAPITOLA 1
4
ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY – KAPITOLA 2
10
ZAPAĽOVACÍ A VZNETOVÝ MOTOR – KAPITOLA 3
18
POHON KAPITOLA 4
31
BRZDY KAPITOLA 5
45
PODVOZOK KAPITOLA 6
54
KOMFORTNÁ ELEKTRONIKA – KAPITOLA 7
61
Strana 3 z 68
Teoretické úlohy
Fyzikálne princípy – kapitola 1
1.01) Jednotka SI pre hmotnosť je
a. kp
b. kN
c. kg
d. km
1.02) Hmotnosť je
a. súčin objemu a gravitačného zrýchlenia
b. výsledok delenia objemu hustotou
c. výsledok delenia hustoty objemom
d. súčin objemu a hustoty
1.03) Ako sa nazýva odpor fyzikálneho objektu ku zmene jeho stavu alebo
pohybu
a. stabilita pri zaťažení
b. zotrvačnosť
c. tendencia k pohybu
d. hustota
1.04) Gravitačné zrýchlenie
a. sa zvyšuje s väčšou vzdialenosťou od stredu Zeme
b. sa znižuje s väčšou vzdialenosťou od stredu Zeme
c. zostává pri zväčšení vzdialenosti od stredu Zeme konštantná
d. je konštanta
1.05) Zotrvačná sila je súčinom
a. hmotnosti a zrýchlenia pohybu
b. hmotnosti a gravitačného zrýchlenia
c. rýchlosti a sily
d. hmotnosti a rýchlosti
1.06) Šírenie tlaku v kvapalinách prebieha
a. len smerom ku dnu nádoby
b. vo všetkých smeroch iba v uzavretých nádobách
c. v otvorených nádobách iba smerom ku dnu a ku stenám nádoby
d. vždy vo všetkých smeroch
1.07) Pevnosť v ťahu je
a. súčin sily a vzdialenosti
b. súčin sily a obsahu
c. podiel sily a prierezu
d. podiel sily a vzdialenosti
Strana 4 z 68
Teoretické úlohy
1.08) Kondenzácia
a. má za následok spotrebu tepla
b. nespôsobuje žiadnou zmenu energetického potenciálu
c. spôsobuje, že látka v plynnom skupenstve sa znovu skvapalní
d. spôsobuje, že látka v plynného skupenstva znovu stuhne
1.09) Odparovanie prebieha
a. pri zvýšení tlaku
b. pri znížení tlaku
c. pri ochladení
d. pri ohriatí
1.10) Práca je súčin
a. sily a času
b. času a vzdialenosti
c. vzdialenosti a sily
d. vzdialenosti a krútiaceho momentu
1.11) Jednotka SI pre prácu je
a. J
b. Nm
c. W
d. P
1.12) Vzorec pre výpočet krútiaceho momentu je
a. M = F / r
b. m = V x 
c. M = F x r
d. D = F x a
1.13) Jednotka SI pre Krútiaci moment je
a. kg.m
b. W
c. Nm
d. A
1.14) Ktorý z nasledujúcich tvrdení platí pre krútiaci moment
a. mení sa s prevodovým pomerom
b. znižuje sa v dôsledku strát trením
c. nemení sa
d. je definovaná ako súčin polomeru a kolmo pôsobiacej sily
1.15) Symbol pre mechanický výkon
a. P
b. Nm
c. W
d. N
Strana 5 z 68
Teoretické úlohy
1.16) Mechanický výkon sa vypočíta ako
a. súčin sily a zrýchlenia
b. podiel práce a času
c. podiel sily a rýchlosti
d. súčin sily a rýchlosti
1.17) Pomer vynaloženej sily a vydanej sily je definovaný ako
a. pracovná úroveň
b. časový pomer
c. účinnosť
d. strata sily
1.18) Ktoré z nasledujúcich tvrdení platí pre treciu silu
a. závisí na veľkosti trecej plochy
b. závisí iba na sile pôsobiacej na povrch a na súčiniteľu trenia
c. závisí iba na štruktúre povrchu, ale v žiadnom prípade na materiálu
d. závisí na veľkosti trecej plochy, na štruktúre povrchu, na sile pôsobiacej
na povrch a na rýchlosti
1.19) Elektrická práca je definovaná ako
a. podiel napätia a prúdu
b. súčin napätia, prúdu a času
c. súčet napätia, prúdu a času
d. súčin napätia, prúdu a a odporu
1.20) Jednotka SI pre elektrickú prácu je
a. Ps
b. Ms
c. Ns
d. Ws
1.21) Jednotka SI pre elektrický výkon
a. Ws
b. U
c. I
d. W
1.22) Elektrický výkon je
a. podiel napätia a prúdu
b. súčin napätia a odporu
c. súčin napätia a prúdu
d. súčet napätia a odporu
1.23) Ktorý z nasledujúcich tvrdení platí pre elektrický odpor
a. hodnotu odporu sa dá zvýšiť pomocou paralelného zapojenia
b. hodnotu odporu sa dá znížiť pomocou paralelného zapojenia
c. hodnotu odporu sa dá zvýšiť pomocou zapojenie do série
d. hodnotu odporu sa dá znížiť pomocou zapojenia do série
Strana 6 z 68
Teoretické úlohy
1.24) Zmena smeru svetla pri prechode prostrediami s rôznou optickou
hustotou je definícia:
a. ohybu svetla
b. celkového odrazu
c. trenia
d. tienenia
1.25) Ktorý z nasledujúcich predmetov pracuje na základe odrazu svetla
a. predný reflektor
b. difúzny disk
c. kábel s optickými vláknami
d. trojosové elipsoidné predné svetlo
1.26) Ktoré z nasledujúcich plynov sa používajú pri zváraní plameňom
a. acetylén a kyslík
b. oxid uhličitý a vodík
c. acetylén a vodík
d. oxid uhličitý a kyslík
1.27) Ktorý inertný ochranný plyn sa používa pre zváranie typu MAG (metal
active-gas)
a. čistý argon (Ar)
b. oxid uhličitý (CO2)
c. oxid uhoľnatý (CO)
d. vodík (H2)
1.28) Ktorý z nasledujúcich prvkov nie je „ťažký kov“
a. meď
b. zinok
c. horčík
d. nikel
1.29) Pridaním ktorých legujúcich prvkov sa oceľ stane “nerezovou”
a. molybdén, vanádium
b. chróm, nikel
c. meď, zinok
d. zinok, hliník
1.30) Materiál “mosadz“ je zliatina:
a. hliník - horčík
b. meď - zinok
c. meď - cín
d. hliník - zinok
1.31) Aká je hustota materiálu „titan“
a. pribl. 2,5 kg/dm3
b. pribl. 4,5 kg/dm3
c. pribl. 6,5 kg/dm3
d. pribl. 8,5 kg/dm3
Strana 7 z 68
Teoretické úlohy
1.32) Ktorý z nasledujúcich prvkov je „ľahký kov“
a. vanádium
b. horčík
c. molybdén
d. hliník
1.33) Čo znamená označenie „8.8“ u oceľovej skrutky
a. priemer – závit
b. pevnosť v ťahu – priemer
c. priemer – medza klzu
d. pevnosť v ťahu – medza klzu
1.34) Plastový materiál „polyamid“ patrí do skupiny:
a. duroplastov
b. termoplastov
c. elastoplastov
d. silikónov
1.35) Ktorý z nasledujúcich materiálov patrí do skupiny “duroplastov”
a. Polyvinylchlorid
b. butyl-kaučuk
c. polyesterová živica
d. fenolová živica
1.36) V porovnaní s oceľou „liatina“ má vysoký obsah:
a. molybdénu
b. uhlíku
c. vanádu
d. niklu
1.37) Ktorý z nasledujúcich materiálov patrí do skupiny “termoplastov”
a. polyetylén PE
b. polypropylén PP
c. polyuretan PUR
d. polytetrafluoretylén PTFE
1.38) Akú koncentráciu má zriedená kyselina sírová
a. pribl. 17 %
b. pribl. 37 %
c. pribl. 57 %
d. pribl. 77 %
1.39) Ktorý z nasledujúcich typov predných svetiel je zobrazené na obrázku
vpravo
a. paraboloidný reflektor – diaľkové svetlo
b. elipsoidný reflektor – tlmené svetlo
c. paraboloidný reflektor – tlmené svetlo
d. elipsoidný reflektor – diaľkové svetlo
Strana 8 z 68
Teoretické úlohy
1.40) Ktoré geometrické tvary majú predné reflektory nižšie zobrazené
a. A ... stupňovitý reflektor
B ... elipsoidný reflektor
b. A ... bifokálny reflektor
B ... paraboloidný reflektor
c. A ... paraboloidný reflektor
B ... elipsoidný reflektor
d. A ... paraboloidný reflektor
B ... stupňovitý reflektor
Strana 9 z 68
Teoretické úlohy
Základy elektrotechniky – kapitola 2
2.01) Čo znamená napätie?
a. Elektromotorická sila.
b. Intenzita prúdu elektrónov.
c. Elektrická sila.
d. Elektrická kapacita.
2.02) Čo znamená intenzita prúdu?
a. Elektromotorická sila.
b. Intenzita prúdu elektrónov.
c. Elektrická sila.
d. Elektrodynamický výkon.
2.03) Čo znamená elektrický odpor?
a. Elektromotorická sila.
b. Intenzita trenia elektrónov v elektrickom vodiči.
c. Elektrická sila.
d. Rozdiel potenciálov.
2.04) Napätie sa meria vo
a. Voltoch.
b. Ampéroch.
c. Gausoch.
d. Henry.
2.05) Ako sa má merať napätie v elektrickom obvode?
a. Sériovo.
b. Paralelne.
c. V rozpojenom alebo prerušenom obvode.
d. Buď sériovo alebo paralelne.
2.06) Intenzita prúdu sa meria vo
a. Faradoch.
b. Baudoch.
c. Ampéroch.
d. Voltoch.
2.07) Ako sa má merať intenzita prúdu v elektrickom obvode?
a. Sériovo.
b. Paralelne.
c. V rozpojenom alebo prerušenom obvode.
d. Priamo na zdroji energie pripojením multimetra paralelne ku zdroji.
Strana 10 z 68
Teoretické úlohy
2.08) Odpor sa meria v
a. Tesla.
b. Ohmoch.
c. Voltoch.
d. Siemensoch.
2.09) Čomu musíte venovať pozornosť, keď meriate odpor?
a. Meraný vodič nesmie byť pod napätím.
b. Meraný vodič môže byť pod prúdom nepresahujúcom 5 A.
c. Meraný vodič môže byť pod napätím maximálne 12 V.
d. Meraný vodič musí mať elektrostatický náboj.
2.10) Čo sa stane s napätím v sériovom obvode?
a. Napätie na všetkých komponentoch bude rovnaké.
b. Napätie bude rozdelené medzi komponentmi.
c. Napätie sa nezmení.
d. Napätie sa zmenšuje a na poslednom komponente bude 0 V.
2.11) Aká je intenzita prúdu v sériovom obvode?
a. Prúd v každom z komponentov je rovnaký.
b. Intenzita prúdu bude rozdelená podľa odporu.
c. Intenzita prúdu sa nezmení.
d. Intenzita prúdu sa zmenšuje a v poslednom komponente dosiahne 0A.
2.12) Aký je odpor v sériových obvodoch?
a. Celkový odpor sa rovná súčtu odporov jednotlivých rezistorov.
b. Celkový odpor je nižší ako hodnota najnižšieho odporu.
c. Celkový odpor je nižší ako hodnota najvyššieho odporu.
d. Celkový odpor sa rovná podielu súčtu odporov jednotlivých rezistorov a počtu
rezistorov.
2.13) Aké je napätie v paralelnom obvode?
a. Napätie na všetkých komponentoch je rovnaké.
b. Napätie sa delí podľa odporov.
c. Napätie sa nemení.
d. Napätie závisí na počte pripojených komponentov.
2.14) Aká je intenzita prúdu v paralelnom obvode?
a. Prúd prechádzajúci každým z komponentov je rovnaký.
b. Intenzita prúdu sa rozdelí podľa odporu.
c. Intenzita prúdu sa nezmení.
d. Intenzita prúdu sa zníži na komponente, ktoré je najvzdialenejšie od zdroja
energie.
2.15) Aký je odpor v paralelných obvodoch?
a. Celkový odpor sa rovná súčtu odporu jednotlivých rezistorov.
b. Celkový odpor je nižší ako hodnota najnižšieho odporu.
c. Celkový odpor je nižší ako hodnota najvyššieho odporu.
d. Celkový odpor je dvakrát vyšší ako hodnota najnižšieho odporu.
Strana 11 z 68
Teoretické úlohy
2.16) Ktorá rovnica vystihuje Ohmov zákon?
a. P = U*I
b. U = R*I
c. W = U*I*t
d. R = U*I
2.17) Dióda vedie prúd,
a. pokiaľ je napätie privedené vo smere vodivosti a dôjde k polarizácii prechodu.
b. pokiaľ je napätie privedené proti smeru vodivosti a prechod je prerušený.
c. Vždy.
d. Keď sa prejaví Hallov efekt.
2.18) Zenerovú diódu sa dá obvykle zapojiť
a. V nepriepustnom smere.
b. V priepustnom smere.
c. V ktoromkoľvek smere.
d. V priepustnom smere, ale napätie na anóde nesmie byť vyššie ako 5V.
2.19) Bipolárny tranzistor (BJT) vedie prúd, keď
a. je kladné napätie je pripojené na bázu tranzistoru a záporné napätie na
emitor.
b. je záporné napätie privedené na bázu a kladné napätie na emitor.
c. je kladné napätie privedené na bázu a záporné napätie na kolektor.
d. je striedavé napätie privedené na bázu a kolektor, kým emitor je
uzemnený.
2.20) Komponenty V1 a V2 zobrazené na obrázku predstavujú
a. Graetzov obvod ( diódový mostík).
b. Darlingtonov tranzistor.
c. Ohmov obvod.
d. Wheatstonov mostík.
2.21) Ako sa mení odpor NTC termistoru
a. Merný odpor sa zvyšuje so zvýšením teploty.
b. Merný odpor sa znižuje so zvýšením teploty.
c. Merný odpor sa nemení.
d. Merný odpor sa zvyšuje do 20ºC a potom sa s ďalej zvyšujúcou teplotou
znižuje.
2.22) Ako sa mení odpor PTC termistoru
a. Merný odpor sa zvyšuje so zvýšením teploty.
b. Merný odpor sa znižuje so zvýšením teploty.
c. Merný odpor sa nemení.
d. Merný odpor sa rapídne mení pri kritickej teplote.
Strana 12 z 68
Teoretické úlohy
2.23) Komponent zobrazený na obrázku predstavuje
a. Fotorezistor.
b. Transformátor.
c. Optoizolátor.
d. Rezonančný transformátor (Teslova cievka).
2.24) Aká intenzita prúdu by mala byť použitá k dobíjaniu olovo-kyselinovej
batérie
a. 8 až 20 % kapacity v ampér hodinách.
b. 50 % kapacity v ampér hodinách.
c. 100 % kapacity v ampér hodinách.
d. 50 % kapacity v ampér hodinách po 2 hodiny a potom 25 % kapacity v
ampér hodinách po 8 hodín.
2.25) Čo generuje indukčné čidlo
a. Jednosmerné napätie.
b. Striedavé napätie.
c. Jednosmerný prúd.
d. Striedavý prúd o pravouhlom priebehu.
2.26) Induktívne čidlo sa skladá z
a. oceľového jadra, cievky, generátora indukčných pulzov.
b. čidla Hallovho efektu, magneticky priepustného jadra, otočnej klapky.
c. fotodiódy, čidla.
d. optoizolátoru, vinutého jadra a modulátoru signálu.
2.27) Čo generuje lambda sonda, pokiaľ vo výfukových plynoch nie je
dostatok kyslíku
a. Nízke napätie.
b. Vysoké napätie.
c. Negeneruje napätie.
d. Vysoký odpor.
2.28) Čo ukazuje meranie
a. Hodnotu AC napätia 38V.
b. Hodnotu DC napätie 76V.
c. Hodnotu striedavého prúdu 36 mA.
d. Hodnotu jednosmerného prúdu 76 mA.
Strana 13 z 68
Teoretické úlohy
2.29) Aký je dôvod použitia 2 lambda sond
a. Zníženie emisií výfukových plynov.
b. Zníženie spotreby paliva.
c. Umožnenie riadenia katalytického konvertoru.
d. Zvýšenie výkonu motora.
2.30) Ktorá definícia najlepšie popisuje metódu prevádzky širokopásmovej
lambda sondy
a. K udržovaniu hodnoty napätia mezi elektródami na cielovú hodnotu 450
mV kyslíková pumpa pumpuje ionty kyslíku do meracieho článku.
b. Hodnota napätia na čerpadle je rovnaká,ako výkon čerpadla. Napätie
sondy je výsledkem rozdielu v obsahu kyslíku vo vyfukovaném vzduchu a
ve vnějším vzduchu.
c. Rozdíl obsahu kyslíku ve vyfukovaném vzduchu a vnějším vzduchu
způsobuje změnu napětí sondy. Kvůli změnám v poměru vzduch/palivo
první sonda měří rozdíl napětí.
d. Rozdíl obsahu kyslíku ve vyfukovaném vzduchu a ve vnějším vzduchu
způsobuje změnu odporu sondy. Kvůli změně poměru vzduch/palivo
dojde k odchylce napětí způsobené změnou odporu.
2.31) Znázornený diagram predstavuje
a. Jednofázový jednocestný usmerňovač.
b. Zosilňovač napätia.
c. Generátor sínusovej vlny.
d. Jednofázový dvojcestný usmerňovač.
2.32) Znázornená charakteristika IF=f(UF) predstavuje
a. charakteristiku polovodičovej diódy.
b. charakteristiku fotoelektrického prúdu vo fotorezistoru.
c. charakteristiku tranzistoru FET.
d. charakteristiku napätia a prúdu nabíjajúceho a vybíjajúceho sa
kondenzátoru.
2.33) Energia na sekundárnom vinutí transformátoru
a. je rovná energii na primárnom vinutí.
b. je nižšia ako energia na primárnom vinutí kvôli stratám transformátoru.
c. je rovnaká ako na primárnom vinutí, keď je zvolený správny prijímač.
d. je vyššia ako energia na primárnom vinutí
Strana 14 z 68
Teoretické úlohy
2.34) Elektronická súčiastka pracujúca na princípu deliča napätia sa nazýva
a. tranzistor.
b. fotorezistor.
c. potenciometer.
d. Wheatstonov mostík.
2.35) Znázornená charakteristika sa týka
a. Usmerňovacej diódy.
b. Diódy s premennou kapacitou.
c. Tunelovej diódy.
d. Zenerovej diódy.
2.36) Znázornená súčiastka
a. má premenlivý odpor v závislosti na polarizačnom napätí v
nepriepustnom smere.
b. má premenlivú hodnotu odporu keď je polarizácia v priepustnom smere.
c. má konštantný kapacitný odpor, keď je napätie prítomné v nepriepustnom
smere.
d. mení svoj kapacitný odpor, keď je napätie prítomné v priepustnom smere.
2.37) Znázornený obrázok predstavuje
a. Nabitý delič napätia.
b. Dvojstupňový systém ovládania napätia.
c. Ovládací potenciometer.
d. Obmedzovač zaťažovacieho prúdu.
2.38) Uvedený symbol predstavuje nasledujúci logický obvod
a. AND (logický súčin).
b. OR (logický súčet).
c. XOR (neekvivalencia).
d. XNOR (ekvivalencia).
2.39) Zobrazená schéma znázorňuje elektrický obvod
a. Kompoundný generátor jednosmerného
b. Sériový generátor jednosmerného prúdu.
c. Kompoundný generátor.
d. Jednofázový alternátor.
prúdu.
Strana 15 z 68
Teoretické úlohy
2.40) Transformačný pomer sa dá vyjadriť nasledujúcou rovnicou
a. z= n2/n1.
b. z= P2/P 1.
c. z= U*I*cosφ.
d. z= U 2/I2.
2.41) Pokiaľ pripojíme rezistory R1= 100Ω, R2= 50Ω a R3= 1050Ω ako je
uvedené v schéme, hodnota celkového odporu R(z=celkový) bude
a. 1,2 kΩ.
b. nižší ako 50 Ω.
c. 100 Ω.
d. 1300 Ω.
2.42) Pokiaľ zapojíme kondenzátory C1= 10 µF, C 2= 10 µF a C3= 4700 nF ako je
uvedené v schéme, potom hodnota celkového kapacitného odporu
Cz(z=celkový) bude
a. 4720 nF.
b. 9700 nF.
c. 24,7 µF.
d. 3200 nF
2.43) Pokiaľ zapojíme rezistory R1= 50Ω, R2= 50Ω, R 3= 100Ω a R 4= 50Ω podľa
schémy, hodnota celkového odporu Rz(z=celkový) bude
a. 0,1 k Ω.
b. 250 Ω.
c. 0,5 kΩ.
d. 150 Ω.
2.44) Znázornený symbol predstavuje
a. Potenciometer.
b. Tunelovú diódu.
c. Termistor.
d. Unipolárny tranzistor.
2.45) Elektrický výkon vyjadrený rovnicou P=U*I sa nazýva
a. Zdanlivý výkon.
b. Jalový výkon.
c. Činný výkon.
d. Komplexný výkon.
Strana 16 z 68
Teoretické úlohy
2.46) Znázornený symbol predstavuje
a. Potenciometer.
b. Fotodiódu.
c. Bipolárny tranzistor (BJT).
d. Fotorezistor.
2.47) Znázornený symbol predstavuje
a. Potenciometer.
b. Fotodiódu.
c. Bipolárny tranzistor (BJT).
d. Fotorezistor.
2.48) Znázornený symbol predstavuje
a. Osciloskop.
b. Dvojcestný usmerňovač.
c. Operačný zosilňovač.
d. Presný multimeter.
2.49) Zobrazený symbol predstavuje
a. Fototranzistor.
b. Fotodiódu.
c. Bipolárny tranzistor (BJT).
d. Fotorezistor.
2.50) Znázornený symbol predstavuje
a. FET tranzistor s hradlom p.
b. FET tranzistor s hradlom n.
c. Bipolárny tranzistor (BJT).
d. Fotorezistor.
Strana 17 z 68
Teoretické úlohy
Zapaľovací a vznetový motor – kapitola 3
3.01) K akému vstrekovaciemu systému patrí diel uvedený na obrázku N1
a. Common Rail.
b. L- Jetronic.
c. Priame vstrekovanie s rozdeľovacím čerpadlom.
d. Vstrekovanie systému čerpadlo - dýza (PD).
Picture N1
3.02) Ktoré tvrdenie týkajúce sa vstrekovacieho systému znázorneného na
obrázku N2 je správne
a. Používa sa v nízkotlakových vstrekovacích systémoch.
b. Tento systém vyžaduje tlakové mazanie.
c. Množstvo vstrekovaného paliva sa meria hydraulickou metódou.
d. Je možný veľmi vysoký vstrekovací tlak až 2050 bar.
Teplota chladiva
Teplota paliva
Teplota vzduchu
Poloha kľukového hradeľa
Jednotka čerpadla s
tryskou
Poloha vačkového hriadeľa
Přeplňovací tlak
Poloha akcelerátoru
Rychlosť vozidla
Obrázok N2
Strana 18 z 68
Teoretické úlohy
3.03) Vstrekovací systém čerpadlo – dýza ako dodáva palivo do jednotlivých
valcov
a. Každý valec má vlastnú jednotku čerpadla s dýzou.
b. Každý vstrekovač je pripojený k palivovej lište a je zásobovaný palivom z
nej.
c. Každý vstrekovač je pripojený k pred komore a odtiaľ je zásobovaný
palivom.
d. Otočný rozdeľovači piest rozdeľuje potrebné množstvo paliva do valcov.
3.04) Každá jednotka čerpadla s dýzou má elektromagnetický ventil…
a. s pneumatickým pohonom ovládaným elektronickou riadiacou jednotkou.
b. s hydraulickým pohonom ovládaným elektronickou riadiacou jednotkou.
c. otváraný riadiacou jednotkou pri vstreku.
d. zatváraný riadiacou jednotkou pri vstreku.
3.05) Piest jednotky čerpadla s dýzou…
a. je poháňaný vačkou čerpadla.
b. je poháňaný vačkou vačkového hriadeľa cez páku.
c. je ovládaný elektromagnetickým ventilom.
d. je ovládaný pomocou hydraulického akčného členu.
3.06) Primárne – prídavné vstrekovanie jednotky čerpadla s dýzou sa zatvára
pomocou…
a. piestu jednotky čerpadla s dýzou.
b. elektromagnetického ventilu jednotky čerpadla s dýzou
c. mechanického vypínacieho ventilu
d. pružiny piesta v jednotke čerpadla s dýzou.
3.07) Snímač polohy vačkového hriadeľa (CMP) vo vstrekovacom systéme
čerpadlo - dýza…
a. určuje otáčky motoru.
b. sa používa pre určenie valca.
c. sa používa iba pre určenie prvého valca.
d. sa používa pre určenie prevádzkového režimu motoru.
3.08) V čom spočíva funkcia ventilu EGR vo vstrekovacom systéme
dieselového motoru
a. Znižuje emisie NOx vo výfukových plynoch.
b. Dodatočne spaľuje častice vo výfukových plynoch.
c. Znižuje prevádzkovú hlučnosť dieselového motoru.
d. Znižuje emisie CO vo výfukových plynoch.
Strana 19 z 68
Teoretické úlohy
3.09) Pokiaľ u vstrekovacieho systému čerpadlo-dýza elektronická riadiaca
jednotka nedostane signál z ... , dôjde k zastavenie motora a nie je možné
znovu naštartovať.
a. snímača otáčok a polohy motoru,
b. snímača polohy vačkovej hriadele,
c. snímača teploty chladiacej kvapaliny
d. merača hmotnosti vzduchu.
3.10) Obrázok N3 znázorňuje schému vstrekovacieho systému:
a. Elektronicky riadený vstrekovací systém D-Jetronic u zážihového motoru.
b. Systém vstrekovania paliva pomocou rozdeľovacieho čerpadla u
dieselového motoru.
c. Systém vstrekovania paliva Common- Rail u dieselového motoru.
d. Systém vstrekovania paliva čerpadlo-dýza u dieselového motoru.
Obrázok N3
3.11) Aká je funkcia dielu 4 (obrázok N4 nižšie)
a. Vypína vysokotlakové čerpadlo, pokiaľ tlak presiahne 1350 bar.
b. Nastavuje tlak v rozmedzí 300 až 1800 bar.
c. Obmedzuje tlak v systému RAIL na maximálne 1000 bar.
d. Vypína systém, pokiaľ snímač tlaku RAIL hlási neprípustný vysoký tlak.
Obrázok N4
Strana 20 z 68
Teoretické úlohy
3.12) Čo v systéme COMMON RAIL otvára vstrekovač
a. Vačka tlačí na ihlu vstrekovača a otvára ju.
b. Ihla ventilu je zdvíhaná elektromagneticky a pôsobením na ovládací piest
otvára vstrekovač.
c. Elektromagnetický ventil otvára škrtiacu klapku spätného vedenia paliva a
palivo tlakom otvára ihlu vstrekovača.
d. Piest čerpadla vo vstrekovači zvyšuje tlak. Ihla vstrekovača sa zdvíha
hydraulicky a otvára sa.
3.13) Ktorá súčiastka informuje riadiacu jednotku motora o požadovanom
tlaku v zásobníku paliva (RAIL)
a. Poistný ventil.
b. Snímač tlaku paliva.
c. Vstrekovače.
d. Nastavovač tlaku paliva.
3.14) Čo ovplyvňuje množstvo vstrekovaného paliva v systéme “COMMON
RAIL”
a. Dĺžka riadiaceho signálu elektromagnetického ventilu vstrekovača a tlak v
palivovej rozdeľovacej trubke.
b. Tlak v palivovej rozdeľovacej trubke.
c. Nastavenie poistného ventilu.
d. Dĺžka riadiaceho signálu elektromagnetického ventilu vstrekovača.
3.15) Ktorá odpoveď obsahuje správne poradie čísel pozícií vo
vysokotlakovom čerpadle na obrázku N5
a. 3 – solenoid vypínania prívodu paliva, 4 – nastavovač množstva paliva, 5 –
solenoid elektromagnetického časovania vstrekovania paliva.
b. 3 – nastavovač množstva paliva, 5 – solenoid vypínania prívodu paliva, 8 –
snímač polohy nastavovača množstva paliva.
c. 1 – snímač teploty paliva, 2 – nastavovač množstva paliva, 3 – solenoid
elektromagnetického časovania vstrekovania paliva.
d. 3 – nastavovač množstva paliva, 5 – solenoid vypínania prívodu paliva, 8 –
solenoid elektromagnetického časovania vstrekovania paliva.
Picture N5
Strana 21 z 68
Teoretické úlohy
3.16) Aká je funkcia čidla označeného 1 na nížšie uvedenom obrázku. Snímač
hlási:
a. Tlak vstrekovania paliva.
b. Množstvo vstrekovaného paliva.
c. Časovania vstrekovania paliva.
d. Množstvo prídavne – primárne vstrekovaného paliva.
Obrázok N6
3.17) Ktorá skupina dielov vysokotlakového čerpadla je znázornená na
obrázku N7
a. Ventil ovládania hydraulického tlaku s elektromagnetickým ventilom
redukcie tlaku.
b. Nastavovač množstva paliva s nastavovaním elektromagnetického ventilu.
c. Hydraulický rotačný nastavovač s obmedzovačom otáčania
elektromagnetického ventilu.
d. Solenoid hydraulického časovania vstrekovania s elektromagnetickým
ventilom pre nastavenie časovania vstrekovania.
Obrázok N7
Strana 22 z 68
Teoretické úlohy
3.18) Ktoré časti mechanického vysokotlakového čerpadla sa menia podľa
nastavovača množstva paliva
a. Nastavovač odstredivej sily a pákový systém nastavovača.
b. Nastavovač odstredivej sily a ovládacia klapka.
c. Páka nastavovača a elektrický solenoid vypínania prívodu paliva.
d. Páka nastavovača a solenoid hydraulického časovania vstrekovania.
3.19) Ktorý vstrekovací systém má vstrekovač znázornený na obrázku N8
a. COMMON – RAIL.
b. Systém vstrekovania čerpadlo-dýza.
c. Priame vstrekovanie s radiálnym čerpadlom.
d. L – Jetronic.
Obrázok N8
3.20) Obrázok N9 znázorňuje:
a. Funkčnú schému nastavovača tlaku paliva u Ottovho motoru.
b. Funkčnú schému nastavovača vysokotlakového čerpadla u dieselového
motoru Common Rail.
c. Funkčnú schému vstrekovača systému Common Rail dieselového motoru.
d. Funkčnú schému jednotky vstrekovania čerpadlo - dýza dieselového
motoru.
Obrázok N9
Strana 23 z 68
Teoretické úlohy
3.21) V ktorých cykloch činnosti motora pracuje stále elektrické palivové
čerpadlo systému vstrekovania benzínu
a. Iba pri zapnutom zapaľovaní.
b. Iba, keď signál hlási otáčaní kľukového hriadeľa.
c. Keď je zapnuté zapaľovanie a signál hlási teplotu motora.
d. Keď je zapnuté zapaľovanie a signál hlási otáčanie kľukového hriadeľa.
3.22) Systém vstrekovania benzínu by mal zabezpečiť:
a. 100% vstrekovanie paliva pri 100% plnení motoru vzduchom.
b. že je palivo vstrekované, keď je tlak vstrekovania vyšší ako 8 bar.
c. aby sa spaľovací priestor motora naplnil palivom pri každej otáčke
kľukového hriadeľa.
d. aby bol motor zásobený zmesou paliva a vzduchu podľa príslušného
režimu činnosti motora.
3.23) Ktoré tvrdenie týkajúci sa benzínového vstrekovania je nesprávne
a. Množstvo vstrekovaného benzínu nezávisí na množstve nasávaného
vzduchu;
b. Umožňuje rovnomernú dodávku zmesi benzínu a vzduchu do každého
valce a presný pomer paliva a vzduchu vo všetkých prevádzkových
režimoch motora;
c. Umožňuje správnu a rýchlu reakciu na zmenu polohy škrtiacej klapky;
d. Zloženie zmesi sa prispôsobuje nízkej teplote prostredia.
3.24) Ktoré tvrdenie týkajúce sa benzínového vstrekovania je správne
a. Požadované množstvo vzduchu je definované podľa otáčok motora a
teploty vzduchu a je prenášaná do riadiacej jednotky;
b. Iba behom akcelerácie automobilu a šmyku je hmotnosť nasávaného
vzduchu určovaná v závislosti na teplote vzduchu;
c. Hmotnosť nasávaného vzduchu sa určuje pomocou samostatného
snímača lebo riadiaca jednotka ( ECU) vysiela signál o zaťažení na
základe frekvencii otáčok motora, polohy škrtiacej klapky, teploty vzduchu
v sacom potrubí;
d. Množstvo nasávaného vzduchu sa určuje podľa polohy škrtiacej klapky.
Strana 24 z 68
Teoretické úlohy
3.25) Ktoré poradie súčiastok na obrázku N10 je správne
a. 8 – ventil voľnobežných otáčok, 4 – snímač polohy škrtiacej klapky.
b. 2 – regulátor tlaku paliva, 7 – elektrické palivové čerpadlo.
c. 3 – snímač absolútneho tlaku v saní (MAP), 8 – čidlo teploty chladiacej
kvapaliny.
d. 5 – snímač prietoku vzduchu, 6 – lambda sonda (kyslíková sonda).
Obrázok N10
Fuel tank – Palivová nádrž
Fuel pump – Palivové čerpadlo
Injector – Vstrekovač
Spark plug – Zapalovacia sviečka
Catalytic converter – Katalyzátor
Cranshaft position sensor – Snímač polohy kľukového hriadeľa
HALL generator – Hallov generátor
Intake manifold – Sacie potrubie
Throttle – Škrtiaca klapka
EVAP canister – Nádržka na pohlcovanie výparov paliva
CO adjuster – Nastavovač obsahu CO
VAF meter – Merač množstva nasávného vzduchu
Air filter – Vzduchový filter
3.26) Čo znamená skratka HFM
a. Vysokovýkonný motor s externým zapaľovaním.
b. Motor s horúcim filmom.
c. Motor s vysokou prevádzkovou teplotou.
d. Meranie množstva vzduchu pomocou metódy vyhrievaného filmu alebo
chladeného drôtu.
3.27) Ktorá odpoveď popisuje správne poradie čísiel pozícií na obrázku N11
a. 3 –riadiaci modul, 4 – odporová trubka sacieho kanálu.
b. 1 – teplotný snímač, 2 –vyhrievacia jednotka.
c. 5 – vstupné a výstupné filtre, 6 – presný odpor.
d. 1 – vložka z vyhrievacieho drôtu, 2 – teplotný kompenzačný odpor.
Obrázok N11
Strana 25 z 68
Teoretické úlohy
3.28) Ako zvyšuje vstrekovací systém voľnobežné otáčky, keď je motor
studený
a. Znížením prívodu vzduchu do sacieho potrubí a prípravou chudej zmesi.
b. Znížením prívodu vzduchu do sacieho potrubí a prípravou bohatej zmesi
c. Zväčšením prívodu vzduchu do sacieho potrubia a prípravou bohatej
zmesi.
d. Zvýšením prietoku vzduchu do sacieho potrubia a prípravou chudej zmesi.
3.29) Obrázok N12 znázorňuje:
a. Mono – Jetronic.
b. LH nebo HFM – Jetronic.
c. Mono – Motronic
d. Motronic – MPI.
Obrázok N12
EVAP canister – Nádržka na pohlcovanie výparov paliva
Injector – Vstrekovač
Fuel pump – Palivové čerpadlo
O2 sensor – Snímač obsahu kyslíku
3.30) Ktoré tvrdenie platí pre centrálne vstrekovanie
a. Elektromagnetický ventil vykonáva vstrekovanie paliva do všetkých valcov
b. Zmes je pripravovaná v spaľovacom priestore.
c. Pohodlný a krátky spôsob nasávania zmesi.
d. Palivo je vstrekované pri atmosférickom tlaku paliva.
3.31) Ktoré tvrdenie platí pre motor FSI
a. Pri maximálnej akcelerácii je palivo vstrekované na konci kompresného
cyklu.
b. Behom voľnobežného režimu alebo čiastočného zaťaženia motor pracuje
s homogénnou zmesou.
c. Motory FSI majú piesty so špecifickým tvarom dna.
d. Keď motor pracuje pri čiastočnom zaťažení a zmes je chudá, dochádza
behom spaľovania k vyfukovaniu vyššieho množstva CO.
Strana 26 z 68
Teoretické úlohy
3.32) Ktoré tvrdenie platí pre motor FSI
a. Keď motor pracuje pri čiastočnom zaťažení a zmes je chudá, dochádza
behom spaľovania k vyfukovaniu vyššieho množstva CO.
b. Pri maximálnej akcelerácii je palivo vstrekované behom nasávania.
c. Motory FSI mají piesty s plochým tvarom dna.
d. Pri maximálnom zaťažení motor pracuje so stratifikovanou zmesou.
3.33) U benzínových vstrekovacích systémoch sa ku zmene množstva
nasávaného vzduchu využíva:
a. Snímač teploty chladiacej kvapaliny, snímač teploty vzduchu.
b. Snímač tlaku v saní, snímač polohy škrtiacej klapky.
c. Váha vzduchu, snímač klepania.
d. Škrtiaca klapka, snímač voľnobežných otáčok.
3.34) Ktorá odpoveď obsahuje iba elektrické palivové čerpadla u Ottovho
motoru
a. Rotačné ploché čerpadlo, membránové čerpadlo.
b. Rotačné čerpadlo, krídlové čerpadlo.
c. Zubové čerpadlo, membránové čerpadlo.
d. Krídlové čerpadlo, Zubové čerpadlo.
3.35) Aký je tlak paliva vo vysokotlakovej zóne v systémoch vstrekovania FSI
a. 5,5 – 6,5 bar.
b. 50 – 120 bar.
c. 1,2 ± 0,3 bar.
d. 3,0 ± 0,5 bar.
3.36) Čo robí riadiaca jednotka vstrekovacieho systému v prípade núteného
voľnobežného režimu
a. Pripravuje zmes pre motor podľa signálu z lambda sondy (kyslíkové
snímač).
b. Zvyšuje predstih zapaľovania.
c. Zatvára ventil voľnobežných otáčok.
d. Prerušuje dodávku paliva do motoru odpojením vstrekovača.
3.37) Aký je prevádzkový tlak paliva používaný vo vstrekovacích systémoch
MI.
a. 5,5 – 6,5 bar.
b. 50 – 120 bar.
c. 1,2 ± 0,5 bar.
d. 3,0 ± 0,5 bar.
3.38) Aké množstvo vzduchu je potrebné k vytvoreniu chudej zmesi z 1 kg
paliva
a. 1,2 kg.
b. 13,7 kg.
c. 15,6 kg.
d. 0,8 kg.
Strana 27 z 68
Teoretické úlohy
3.39) Čo robí riadiaca jednotka vstrekovania FSI v prípade poruchy snímača
polohy pedála akcelerátoru
a. Zvýši otáčky motora až na 1200 otáčok/min, zapne výstražnú kontrolku na
prístrojovom panely a nereaguje na snímač polohy pedálu akcelerátoru.
b. Zapne výstražnú kontrolku a pracuje v normálnom režime.
c. Zníži otáčky motoru až na 500 ot/min, zapne výstražnú kontrolku na
prístrojovom panely a pracuje v normálnom režime.
d. Vypne motor a zapne výstražnú kontrolku na prístrojovom panely.
3.40) Prečo muší vstrekovací systém pripravovať bohatšiu zmes pri spúšťaní
studeného motora
a. Preto, lebo zapaľovacie sviečky ešte nedosiahli prevádzkovú teplotu.
b. Preto, lebo časť vstrekovaného paliva kondenzuje na studenom sacom
potrubí a stenách valca.
c. Preto, lebo viskozita benzínu pri nižších teplotách sa zvyšuje.
d. Preto, lebo bohatá zmes má vyššiu teplotu horenia.
3.41) V ktorých motoroch prebieha jeden pracovný cyklus za otočenie
kľukového hriadeľa o 720°
a. Rotačné motory.
b. Dvojtaktné motory.
c. Stirlingove motory.
d. Štvortaktné motory.
3.42) Aké usporiadanie valcov je znázornené na schéme motora na obrázku
N13
a. Jednoradové usporiadanie.
b. Dvojradové usporiadanie s protiľahlými piestami.
c. Jednoradové vertikálne usporiadanie.
d. Dvojradové usporiadanie do V.
Obrázok N13
3.43) Čo sa nazýva pracovným cyklom motoru
a. Časť práce motora, prebiehajúca pri jednom zdvihu piestu.
b. Súhrnný objem všetkých valcov v litroch.
c. Objem kompresných priestorov všetkých valcov.
d. Súbor procesov opakujúcich sa v určitom periodicky sa opakujúcom sledu.
Strana 28 z 68
Teoretické úlohy
3.44) Ktorá skupina nasledujúcich dielov sa radí k pohyblivým častiam motora
a. Olejová vaňa (kľuková skriňa), valec, ojnice.
b. Hlava valcov, piest, kľukový hriadeľ
c. Piest, ojnice, kľukový hriadeľ.
d. Všetky tieto skupiny dielov patria k pohyblivým častiam motora.
3.45) Čo znamená doba (cyklu motoru)
a. Časť práce motoru prebiehajúci pri jednom zdvihu piesta.
b. Súhrnný objem všetkých valcov v litroch.
c. Objem kompresných priestorov všetkých valcov.
d. Súbor procesov opakujúcich sa v určitom periodicky sa opakujúcom sledu.
3.46) Behom ktorej doby cyklu motoru sú obidva ventily zatvorené
a. Nasávanie – expanzia.
b. Výfuk – kompresia.
c. Nasávanie – výfuk.
d. Kompresia – expanzia.
3.47) Medzi akými hodnotami by sa mala udržiavať teplota chladiaceho
systému motora
a. 10 – 40ºC.
b. 40 – 60ºC.
c. 80- 100ºC.
d. 100 – 120ºC.
3.48) Aký systém mastenia sa používa u štvortaktných motoroch
a. Tlakové obežné mastenie.
b. Mastenie pomocou mastnej zmesi benzínu a oleja.
c. Mastenie čerstvým olejom.
d. Tlakové obežné mastenie zmesou oleje a benzínu.
3.49) Aký je ventilový rozvod znázornený na obrázku N14
a. OHC (vačkový hriadeľ nad hlavou).
b. OHV (ventily nad hlavou).
c. DOHC (dvojitý vačkový hriadeľ
hlavou).
d. CIH (vačkový hriadeľ v hlave).
nad
Rocker arm – Vahadlo ventilu
Camshaft – Vačkový hriadeľ
Valve spring – Pružina ventilu
Valve – Ventil
Piston - Piest
Obrázok N14
Strana 29 z 68
Teoretické úlohy
3.50) Čo sa stane, keď vôľa ventilu je príliš malá
a. Ventil sa nezatvára, keď sa motor zahreje.
b. Zníži sa koeficient plnenia valca.
c. Zvýši sa hlučnosť ventilu.
d. Skráti sa trvanie zatvorenej polohy ventilu.
Strana 30 z 68
Teoretické úlohy
POHON kapitola 4
4.01) Ktorá kombinácia zodpovedá za prenos točivého momentu a otáčok?
a.
b.
c.
d.
prevodovka a diferenciál
spojka a pohonný hriadeľ
diferenciál a spojka
prevodovka a rozvodovka
4.02) Identifikujte znázornený systém spojky.
a.
b.
c.
d.
jednokotúčová suchá spojka s valcovými pružinami
viackotúčová spojka
jednokotúčová suchá spojka s membránovou pružinou
dvojkotúčová spojka
4.03) Akú funkciu má membránová pružina na trecej spojke?
a.
b.
c.
d.
Vytvára kontaktnú silu
Vytvára vytláčaciu silu
Vytvára vôľu spojky
Vymedzuje silu pedálu
4.04) Aký typ trenia vytvára suchá spojka počas rozbehu?
a.
b.
c.
d.
točivé trenie
adhéziu
hydrodynamické trenie
klzné trenie
Strana 31 z 68
Teoretické úlohy
4.05) Aký typ spojky je znázornený na
obrázku?
a.
b.
c.
d.
elektromagnetická spojka
spojka ovládaná ťahom lanka
pneumatická spojka
hydraulická spojka
4.06) Ktoré tvrdenie popisujúce spojku je správne?
a.
b.
c.
d.
odklon prenosu výkonu, zvýšenie točivého momentu
prenos točivého momentu, umožnenie plynulého rozbehu
zvýšenie otáčok, pohltenie točivých vibrácií
prenos točivého momentu a otáčok
4.07) Aký typ spojky je znázornený na nákrese?
a.
b.
c.
d.
spojka s valcovými pružinami
spojka Haldex
zubová spojka
viskózna spojka
Strana 32 z 68
Teoretické úlohy
4.08) Ktorý komponent kotúča spojky pohlcuje vibrácie behom otáčania sa ?
a.
b.
c.
d.
trecie zariadenie s torznými pružinami
nízko-vibračné trecie obloženie
elastické pružinové prvky medzi trecím obložením
axiálne tlmiace pružiny v náboji
4.09) Identifikujte správne očíslované komponenty na tomto výkrese.
a.
1 – hlavný valec
3 – pracovný valec
5 – vypínacie ložisko
b.
1 – pracovný valec
3 – pracovný valec
6 – vypínacia páka
c.
1 – pracovný valec
4 – vypínacie ložisko
7 – vypínacia páka
d.
3 – hlavný valec
5 – vypínacia páka
7 – vypínacie ložisko
4.10) Pomocou ktorých vlastností spojka umožňuje mäkký a plynulý rozbeh?
a.
b.
c.
d.
mäkké spojkové obloženie
pružné prvky medzi obložením spojky
trecie zariadenie náboja
mäkké torzné pružiny
Strana 33 z 68
Teoretické úlohy
4.11) Urči, ktorá odpoveď správne priraďuje komponenty.
a. 1 – membránová pružina
2 – zotrvačník
3 – trecie obloženie
8 – vypínacie ložisko
b. 1 – membránová pružina
3 – trecie obloženie
5 – lamela spojky
6 – prítlačný kotúč
c.
2 – lamela spojky
6 – prítlačný kotúč
7 – membránová pružina
8 – vypínacie ložisko
d.
2 – zotrvačník
4 – kľukový hriadeľ
6 – prítlačný kotúč
7 – membránová pružina
4.12) Aká je zatváracia hodnota spojky Haldex
a.
b.
c.
d.
medzi 0% a 100%
maximálne 50 %
medzi 40% a 80%
vždy 100%
4.13) Aké funkcie plnia kĺbové hriadele motorového vozidla?
a.
b.
c.
d.
prenos točivého momentu, umožnenie zmeny uhlu
umožnenie axiálneho posuvu, zmena otáčok motoru
umožnenie zmeny uhlu, zvyšujúce sa otáčky motoru(točivý moment)
umožnenie zmeny dĺžky, mení smer otáčania
4.14) Ktorý synchrónny kĺb umožňuje najvyšší uhol výchylky?
a.
b.
c.
d.
homokinetický kĺb
jednoduchý kardanový kĺb
guľový čap
mnohouholníkový gumový kĺb
Strana 34 z 68
Teoretické úlohy
4.15) Priraďte očíslované komponenty na obrázkoch k správnej skupine
označenej písmenom
a. 1 – kardanový kĺb
2 – tripoidný kĺb
3 – guľový čap
4 – homokinetický kĺb
b. 1 – kardanový kĺb
2 – tripoidný kĺb
3 – homokinetický kĺb
4 – homokinetický kĺb
c. 2 – tripoidný kĺb
3 – guľový čap
1 – homokinetický kĺb
4 – kardanový kĺb
c.
4 – guľový čap
3 – homokinetický kĺb
2 – tripoidný kĺb
1 – tripoidný kĺb
4.16)
a.
b.
c.
d.
Ktoré kĺby umožňujú axiálny pohyb?
dvojité kĺby
pevné čapy
homokinetické kĺby
kardanové kĺby
4.17)
Aká uzávierka diferenciálu je znázornená na nasledujúcom
obrázku?
a.
b.
c.
d.
posuvná uzávierka diferenciálu
lamelová uzávierka diferenciálu
uzávierka diferenciálu Torsen
uzávierka diferenciálu s
planétovým súkolím
Strana 35 z 68
Teoretické úlohy
4.18)
Diely ktorej uzávierky diferenciálu sú uvedené na nasledujúcom
obrázku?
a.
b.
c.
d.
posuvná uzávierka diferenciálu
lamelová uzávierka diferenciálu
uzávierka diferenciálu Torsen
uzávierka diferenciálu s
planétovým súkolím
4.19) Aké rozvodové súkolie spôsobuje obrátenie prenosu výkonu o 90° ?
a.
b.
c.
d.
rozvodové súkolie s planétovými kolesami
rozvodové súkolie s kužeľovými kolesami
rozvodové súkolie s čelnými kolesami
koaxiálne rozvodové súkolie
4.20) Identifikujte odpoveď so správne očíslovanými pozíciami.
a.
rozvodovka diely 2 + 3 –
diferenciál diely 5 + 7
b.
rozvodovka diely 1 + 3 –
diferenciál diely 5 + 7
c.
rozvodovka diely 5 + 3
diferenciál diely 2 + 6
d.
rozvodovka diely 3 + 4 –
diferenciál diely 5 + 1
Strana 36 z 68
Teoretické úlohy
4.21) Ktoré z nasledujúcich odpovedí priraďujú súčiastky správne?
a. 2 – pohon prednej nápravy
3 – uzávierka diferenciálu
4 – manuálna prevodovka
7 – pohon zadnej nápravy
b. 2 – pohon prednej nápravy
3 – manuálna prevodovka
5 – diferenciál
7 – pohon zadnej nápravy
c. 3 – manuálna prevodovka
4 – uzávierka diferenciálu
5 – diferenciál
1 – pohon zadnej nápravy
d. 4 – pohon prednej nápravy
5 – uzávierka diferenciálu
6 – manuálna prevodovka
7 – manuálna prevodovka
4.22) Aká je úloha prevodovky v automobile?
a.
b.
c.
d.
zvyšuje točivý moment a výkon
vytvára a zvyšuje točivý moment
zmení točivý moment a otáčky
zmení výkon a otáčky
Strana 37 z 68
Teoretické úlohy
4.23)
Ktorá dvojica ozubených kôl predstavuje tretí prevodový stupeň?
a.
b.
c.
d.
Z1 a Z2
Z3 a Z4
Z5 a Z6
Z7 a Z8
4.24) Ktorá prevodovka je znázornená na obrázku?
a.
b.
c.
d.
sekvenčná prevodovka
prevodovka s dvojitou spojkou
súosá prevodovka
nesúosá prevodovka
Strana 38 z 68
Teoretické úlohy
4.25) Synchronizátor v manuálnej prevodovke udržuje stálu rýchlosť
prostredníctvom:
a.
b.
c.
d.
synchrónneho krúžku a objímky radenia
hlavného hriadeľa a proti hriadeľa
pohonného hriadeľa a proti hriadeľa
objímky radenia a prevodového kolesa
4.26) Identifikujte odpovede so správne priradenými číslami častí.
4.27)
a.
unášač
časť
1
–
objímka radenia
časť 2
b.
objímka radenia
časť
1
–
radiaci klin
časť 4
c.
synchrónny krúžok
časť
4
–
ozubené koleso
časť 1
d.
radiaca vidlica
časť
5
–
synchrónny krúžok časť1
Identifikujte na obrázku znázornenú synchronizáciu.
a.
b.
c.
d.
dvojitá synchronizácia
vnútorná synchronizácia
vonkajšia synchronizácia
synchronizácia Porsche
Strana 39 z 68
Teoretické úlohy
4.28) Prečo sa v manuálnej prevodovke používajú špirálové ozubené kolesá?
a.
b.
c.
d.
sú menej hlučné
rýchlosť sa radí ľahšie
ľahšie sa s nimi posúva
ich výroba je lacnejšia
4.29) Aký je zvyčajný prevodový pomer pri poháňanej náprave automobilu?
a.
b.
c.
d.
pomer
pomer
pomer
pomer
rýchleho prevodu 0,4 – 0,8
priameho prevodu 1:1
pomalého prevodu 3,0 až 4,5
pomalého prevodu 5,6 až 9,5
4.30) Dokončite nasledujúci výrok. Pri manuálnej prevodovke uvedenej na
obrázku sa pri zaradení piateho rýchlostného stupňa
a.
b.
c.
d.
objímka synchronizátora S2 pohybuje doprava
objímka synchronizátora S3 pohybuje doprava
objímka synchronizátora S2 pohybuje doľava
objímka synchronizátora S2 pohybuje doľava
Strana 40 z 68
Teoretické úlohy
4.31) Ktorá odpoveď správne vystihuje situáciu na obrázku?
a. súosá prevodovka
4 stupne na jazdu dopredu
zaradený 3. stupeň
b. nesúosá prevodovka
5 stupňov na jazdu
dopredu,
zaradený 3. stupeň
c. súosá prevodovka
4 stupne na jazdu dopredu
zaradený 1. stupeň
d. súosá prevodovka,
5 stupňov na jazdu
dopredu,
zaradený 2. stupeň
4.32) Diely ktorého typu synchronizátora sú znázornené na nasledujúcom
obrázku?
a.
b.
c.
d.
dvojitá synchronizácia
vonkajšia synchronizácia
vnútorná synchronizácia
Synchronizácia Porsche
Strana 41 z 68
Teoretické úlohy
4.33)
Označte správne označenie k obrázku.
a.
prevodové koleso 5
–
synchronizačný krúžok 1
b.
synchronizačný krúžok 1
–
radiaca objímka 3
c.
synchronizačný krúžok 3
–
prevodové koleso 5
d.
dištančný krúžok 4
–
prevodové koleso 7
4.34) Ktorá odpoveď správne popisuje zobrazené planétové súkolie?
a.
1 – korunové ozubené koleso
2 – planétové ozubené koleso
3 – unášač planétového kolesa
4 – centrálne ozubené koleso
b.
1 - centrálne ozubené koleso
2 - planétové ozubené koleso
3 - unášač planétového kolesa
4 - korunové ozubené koleso
c.
1 - centrálne ozubené koleso
2 - unášač planétového kolesa
3 - korunové ozubené koleso
4 - planétové ozubené koleso
d.
1 - korunové ozubené koleso
2 - unášač planétového kolesa
3 - planétové ozubené koleso
4 - centrálne ozubené koleso
Strana 42 z 68
Teoretické úlohy
4.35) Prezriete si nasledujúci obrázok. Aký typ planétového súkolia
znázorňuje?
a.
b.
c.
d.
4.36)
Simpsonovo planétové súkolie
Jednoduché planétové súkolie
Ravigneauxovo planétové súkolie
Wilsonovo planétové súkolie
Ktorá odpoveď obsahuje správne číslovanie dielov podľa obrázku?
a)
1 – koleso čerpadla
2 - turbína
3 – hriadeľ ozubeného kolesa
5 – trecie obloženie
b)
1 - koleso čerpadla
2 - turbína
3 – rozvádzacie koleso
6 - trecie obloženie
c)
1 - koleso čerpadla
2 - rozvádzacie koleso
4 – voľnobežka
6 - trecie obloženie
d)
1 - turbína
2 - koleso čerpadla
3 - hriadeľ ozubeného kolesa
5 - voľnobežka
Strana 43 z 68
Teoretické úlohy
4.37) Keď je blokovacia spojka hydrodynamického meniča zavretá …
a.
b.
c.
d.
koleso čerpadla je pripojené k statoru
voľnobežka statoru je zablokovaná
spája turbínu so statorom
čerpadlo je pripojené k turbíne v pozitívnom režime
4.38) Ktorá časť hydrodynamického meniča je pevne pripojená k vstupnému
hriadeľu prevodovky
a.
turbína
b.
čerpadlo
c.
stator
d.
blok meniča
4.39) Aká prevodovka je znázornená na obrázku?
a.
b.
c.
d.
Stupňová prevodovka s prítlačným remeňom
Prevodovka s remeňovým pohonom
Prevodovka s plynule meniteľným prevodom s prítlačným remeňom
Stupňová automatická prevodovka
4.40) Ktorá kvapalina sa obvykle používa v automatických prevodovkách
a.
AGL (Automatic Gear Lubrication)
b.
ATF (Automatic Transmission Fluid)
c.
ATC (Automatic Transmission Control)
d.
AGF (Automatic Gear Fluid)
Strana 44 z 68
Teoretické úlohy
Brzdy kapitola 5
5.01) Aká je hlavná úloha odľahčovacej brzdy(retardéra)?
a. zabrzdiť príves, aby súprava (ťažných a ťahaných vozidiel) zachovala
priamu dráhu
b. dlhodobé odstavenie vozidla na jednom mieste (zaparkované vozidlo)
je lepšie zabezpečené
c. šetriť hlavný brzdný systém pri dlhom klesaní
d. je pomocnou brzdou pre parkovaciu brzdu
5.02) Na čom sa zakladá účinok hydraulickej brzdy?
a. na správnom prietoku brzdovej kvapaliny
b. na zvýšení tlaku v brzdovej kvapaline
c. na hygroskopickom účinku brzdovej kvapaliny
d. na rovnomernom pôsobení brzdovej kvapaliny vo všetkých smeroch
5.03) Kde sa v hlavnom brzdovom valci nachádza plniaci kotúč?
a. Medzi sekundárnym tesnením a piestom
b. Medzi primárnym tesnením a piestom.
c. Na pripojení brzdového okruhu k primárnemu brzdovému okruhu
d. Medzi sekundárnym a vákuovým tesnením
5.04) V ktorom prípade je otvor pre vyrovnávanie hladiny centrálneho ventilu v
brzdovom valci zatvorený?
a. Keď brzdy nebrzdia (piest je v kľude)
b. Keď sa piest vracia po uvoľnení brzdy
c.
Pri brzdení
d. Po vypustení vzduchu z bŕzd
Strana 45 z 68
Teoretické úlohy
5.05) Aký je dôsledok zaneseného alebo zlým umiestnením piestu zakrytého
otvoru pre vyrovnávanie hladiny v hlavnom brzdovom valci?
a. Brzdy sa uvoľnia, pretože brzdová kvapalina sa vracia do nádržky cez
plniaci otvor (nádržky brzdovej kvapaliny)
b. Brzdy stuhnú, keď sa brzdová kvapalina zahreje a roztiahne a pri
uvoľnení brzdy kvapalina nemôže prúdiť späť do nádržky.
c. Posilňovač bŕzd kompenzuje zníženú brzdiacu schopnosť
d. Zahriata brzdová kvapalina vytryskne z vyrovnávacieho otvoru, čím
vytečie cez primárne tesnenie do tlakového priestoru a brzdy stuhnú.
5.06) Ktorý brzdový okruh vyžaduje tlakovací ventil alebo spodný ventil?
a. Kotúčové brzdy
b. Brzdový okruh bubnových bŕzd s guľatým tesnením umiestneným na
valčekoch na kolesách
c. Brzdy s membránovými valcami
d. Brzdový okruh bubnových bŕzd s tesniacimi manžetami umiestnenými
na valčekoch na kolesách
5.07) Aký veľký tlak je v brzdovom okruhu bubnovej brzdy ?
a. 0,2 až 0,5 bar.
b. 0,4 až 1,7 bar.
c. 7 až 8,1 bar.
d. 0 až 10 bar.
5.08) Prečo sa používa brzdový systém s dvoma okruhmi?
a. Aby bolo možné používať bubnové i kotúčové brzdy
b. K dosiahnutiu dvojitého brzdného účinku
c. Z bezpečnostných dôvodov
d. Vďaka spätnému okruhu sa brzdy jednoduchšie uvoľňujú
Strana 46 z 68
Teoretické úlohy
5.09) Čo znamená FADING tzv. “ochabovanie” v spojitosti s účinkom bŕzd?
a.
Znižovanie brzdného účinku kvôli znižujúcemu sa koeficientu trenia
brzdového obloženia
b. Zvyšovanie brzdného účinku
c. Nerovnomerný brzdný účinok
d. Šikmé opotrebenie bŕzd
5.10) Aký typ brzdy je znázornený na obrázku?
a. Brzda duplex
b. Servo brzda
c. Brzda simplex
d. Brzda duo-duplex
5.11) Na ktorom kolese dôjde k zlyhaniu bŕzd, keď v prípade diagonálneho
zapojenia bŕzd tesnenie na pravom zadnom kolese netesní ?
a. Iba na pravom zadnom kolese
b. Na oboch zadných kolesách
c. Na všetkých štyroch kolesách
d. Na prednom ľavom a zadnom pravom kolese
5.12) Ktorá z nasledujúcich je kotúčová brzda?
a. Servo brzda
b. Brzda simplex
c. Brzda s plávajúcim strmeňom
d. Brzda duplex
5.13) Ktoré z nasledujúcich tvrdení platí pre duálnu servobrzdu?
a. Brzdný účinok pri jazde dopredu je slabší ako pri jazde dozadu
b. Brzdný účinok pri jazde dopredu je rovnaký ako pri jazde dozadu
c. Má jeden brzdový valec z dvomi piestami (majú dvojnásobný účinok) a
jeden suport
d. Má dva valce s dvoma piestami (majú dvojnásobný účinok)
Strana 47 z 68
Teoretické úlohy
5.14) Aká je výhoda bubnovej brzdy oproti kotúčovej brzde?
a. Ochrana pred nečistotami
b. Jednoduchá výmena obloženia
c. Jednoduché riešenie parkovacej brzdy
d. Rovnomerné opotrebenie obloženia
5.15) Aké sú komponenty sedla kotúčovej brzdy?
a. Dve brzdové doštičky a drážkovaný piest
b. Dve brzdové doštičky a piest
c. Jedna pevná a jedna voľná doštička a dva piesty
d. Dve brzdové doštičky a dva ventily
5.16) Aká veľká je vzduchová vôľa piestu v kotúčovej brzde?
a. 0,01 mm.
b. 0,15 mm.
c. 1 mm.
d. 1,5 mm.
5.17) Ktorá vlastnosť brzdovej kvapaliny je nevhodná?
a. Vysoká teplota varu
b. Nízky bod tuhnutia
c. Hygroskopickosť
d. Nízka viskozita
5.18) Ktoré príznaky indikujú opotrebenie brzdových doštičiek kotúčovej
brzdy?
a. Sila potrebná k stlačeniu brzdového pedálu sa zmenší
b. Sila potrebná k stlačeniu brzdového pedálu sa zvýši
c. Krok brzdového pedálu je dlhší
d. Rapídne poklesne hladina brzdovej kvapaliny v nádobke
Strana 48 z 68
Teoretické úlohy
5.19) Ktoré tvrdenie týkajúce sa podtlakového posilňovača bŕzd je správne ?
a. Sila vyvinutá na brzdový pedál a atmosférický tlak zvyšujú účinok
brzdenia
b. Sila vyplývajúca z rozdielu atmosférického tlaku a podtlaku zvyšuje
pôsobenie sily na pedál
c. Sila pôsobiaca na pedál zostáva rovnaká aj pri zvýšenom brzdnom
účinku
d. Ak sa zvýši sila na pedál vďaka podtlaku, zvýši sa brzdný účinok
5.20) Ktoré tvrdenie týkajúce sa ABS je správne?
a. Zaisťuje pôsobenie najvyššej brzdnej sily na všetky kolesá súčasne
b. Reguluje brzdný tlak na kolesách v závislosti na sile vyvinutej na
brzdový pedál
c. Reguluje brzdný tlak na každé koleso, tak, aby sa kolesá neprestali
otáčať (nezablokovali sa)
d. Reguluje brzdný tlak, aby príležitostne dochádzalo ku klznému treniu
medzi kolesom a vozovkou.
Hydraulic pump and valves – Hydraulické čerpadlo a ventily
ABS control module – Riadiaci modul ABS
Wheel speed sensor – Snímač rýchlosti otáčania kolesa
5.21) Akú väzbu / spojenie vytvára magnetický ventil ABS s brzdovým valcom,
keď je v polohe obmedzujúcom brzdný tlak?
a. Žiadnu väzbu / žiadne spojenie
b. Brzdový valec na kolese je vo väzbe s brzdovým okruhom hlavného
brzdového valca
c. Brzdový valec na kolese je vo väzbe s čerpadlom
d. Brzdový valec na kolese je vo väzbe s nádobkou brzdovej kvapaliny
Strana 49 z 68
Teoretické úlohy
5.22) Ako detekuje elektronická jednotka ABS sklz kolesa?
a. Porovnáva počet otáčok motoru s počtom otáčok kolesa
b. Porovnáva počet otáčok kolesa s uhlom polohy škrtiacej klapky
c. Porovnáva údaje z snímača otáčania vozidla pozdĺž kolmej osy s
počtom otáčok kolesa
d. Porovnáva impulzy rýchlosti otáčania kolesa s doporučenými
hodnotami
5.23) Ako spozná riadiaca jednotka, kedy aktivovať servobrzdu?
a. Z čidla počtu otáčok kolesa
b. Z čidla posuvu
c. Zo snímače sily na brzdový pedál
d. Z polohy škrtiacej klapky
5.24) Ktorá odpoveď je správna? Hlavnými komponentmi servobrzdy sú:
a. Riadiaca jednotka systému ABS, zapínací / vypínací magnet, snímač
posuvu, snímač oddelenia
b. Riadiaca jednotka servobrzdy, magnetický čítač, snímač posuvu,
snímač oddelenia
c. Snímač oddelenia, snímač počtu otáčok, zapínací/vypínací magnet,
snímač posuvu
d. Riadiaca jednotka servobrzdy, zapínací/vypínací magnet, snímač
posuvu, snímač oddelenia
5.25) Aká je úloha štvorkruhového poistného ventilu v brzdových systémoch
so stlačeným vzduchom ?
a. Zabezpečuje oddelenie brzdných okruhov
b. Upravuje brzdný účinok podľa zaťaženia nápravy
c. Súčasné plnenie zásobníkov vzduchu
d. Ochrana bŕzd pred zablokovaním
5.26) Ako sa aktivuje riadiaci ventil na prívesnom vozidle so vzduchovým
brzdovým systémom s dvomi vzduchovými vedeniami ?
a. Prostredníctvom brzdového ventilu na prívesnom vozidle
b. Prostredníctvom reléového ventilu na ťažnom vozidle
c. Prostredníctvom regulátoru ALB (regulátor brzdnej sily)
d. Prostredníctvom ventilu na prevádzkovej brzde
Strana 50 z 68
Teoretické úlohy
5.27) Ktorý komponent je súčasťou vzduchového brzdového systému?
a. Regulátor brzdnej sily
b. Centrálny ventil
c. Ventil prevádzkovej brzdy
d. Podtlakový ventil
5.28) Ktorú brzdu môžeme považovať za tretiu (prídavnú) brzdu (bez súčastí
podliehajúcim opotrebeniu)
a. Kotúčová brzda
b. Bubnová brzda
c. Elektrická brzda (pomocou sily vetra)
d. Vzduchová brzda
5.29) V prípadoch, keď tlak v regulácii ABS poklesne, tečie elektrický prúd cez
magnetický ventil a brzdová kvapalina ......
a. je čerpaná do príslušného brzdového okruhu
b. je čerpaná do nádobky brzdovej kvapaliny
c. prúdi k hlavnému brzdovému valcu
d. prúdi k nádobke brzdovej kvapaliny
5.30) Prečo ABS riadi v danom rozsahu otáčok?
a. Pretože v tomto rozsahu je pôsobenie bočných síl s vozovkou
maximálny
b. Pretože v tomto rozsahu je maximálna brzdná sila
c. Pretože v tomto rozsahu je optimálna brzdná sila a bočná sila
d. Pretože v tomto rozsahu koleso prekĺzava
*Kraft – sila
*rollendes Rad – koleso sa otáča
*stabil – stabilný
*ABS-Regelbereich – Rozsah riadenia ABS
*Bremskraft – brzdná sila
*instabil – nestabilný
*Seitenführungskraft – bočná sila
*durchdrehendes Rad –otáčanie kolesa
*Schlupf – šmyk
Strana 51 z 68
Teoretické úlohy
5.31) Tento obrázok znázorňuje:
a. Hydraulický prevodový systém
b. Prevádzkovú brzdu s dvojitým okruhom pneumatického prevodného
mechanizmu
c. Hydropneumatickú brzdu
d. Hydraulický prevodový mechanizmus so servo jednotkou
5.32) Trenie bŕzd mení pohybovú silu vozidla na ……
a. Elektrinu
b. Teplo
c. Pneumatickú energiu
d. Hydraulickú energiu
5.33) Kvôli lepšiemu odvodu tepla z brzdenia sú lepšími brzdami pre
spomaľovanie ......
a. Hydrodynamické a elektromagnetické brzdy
b. Bubnové a kotúčové brzdy
c. Brzdy vyrobené z ľahkých kovov
d. Regulátory brzdnej sily s blokovaním
5.34) Ktoré súčasti patria k vzduchovému brzdovému systému?
a.
Výpustný ventil
b. Centrálny ventil
c.
Brzdový ventil prevádzkovej brzdy
d.
Regulátor brzdnej sily s blokovaním
5.35) V ktorej z nasledujúcich odpovedí sú súčasťou vzduchového brzdového
systému uvedené správne?
a. 1 Štvorkruhový poistný ventil
2 Regulátor tlaku
3 Spätný ventil
4 Zásobník vzduchu
b. 1 Štvorkruhový poistný ventil
2 Ventil tlaku batérie
3 Nemrznúca zmes
4 Zásobník vzduchu
Strana 52 z 68
Teoretické úlohy
c. 1 Štvorkruhový poistný ventil
2 Regulátor tlaku
3 Kompresor
4 Zásobník vzduchu
d. 1 Štvorkruhový poistný ventil
2 Regulátor tlaku
3 Kompresor
4 Nemrznúca zmes
5.36) Aké sú výhody bŕzd využívajúcich elektrinu vytváranú silou vetru, tzv.
retardéry (akcelerátory) alebo turbo brzdy ?
a. Brzdí pomocou odpojenia prúdenia paliva
b. Pri tomto brzdení nedochádza do určitej rýchlosti k žiadnemu
opotrebeniu brzdových doštičiek
c. Brzdí až do úplného zastavenia bez akéhokoľvek opotrebenia súčastí
d. Brzdí pomocou uzatvorenia výfukového potrubia
5.37) Keď kompresor vytvorí maximálny tlak vo vzduchovom brzdovom
systéme ....
a. Vzduch je vedený na nasávaciu stranu kompresoru
b. Na prístrojovom panely sa rozsvieti kontrolka
c. Tlakový regulátor vypustí prebytočný vzduch von
d. Tlakový regulátor vypne kompresor
5.38) Označenie “DOT 4“ znamená normu pre
a. Prevodový olej
b. Motorový olej
c. Chladiacu kvapalinu (nemrznúcu)
d. Brzdovú kvapalinu
5.39) Ktorá vlastnosť brzdovej kvapaliny je prospešná?
a. Vysoký bod varu
b. Vysoký bod tuhnutia
c. Hygroskopickosť
d. Nízka viskozita
5.40) Aká súčiastka je znázornená na obrázku?
a. Hydraulický posilňovač brzdného výkonu
b. Pneumatický posilňovač brzdného výkonu s prídavnou brzdou
c. Elektrický posilňovač brzdného výkonu
d. Hydraulický dvojitý hlavný brzdový valec
Strana 53 z 68
Teoretické úlohy
Podvozok kapitola 6
6.01) Ako sa volá uhol, ktorý je potrebný pre vznik bočnej vodiacej sily u
pneumatík?
a. Uhol rozdielu zbiehavosti
b. Uhol smerovej úchylky pneumatiky
c. Uhol zákruty vozidla
d. Uhol vedenia pneumatiky
6.02) Ktoré výhody majú vinuté pružiny na tlmení vozidla?
a. Nízka hmotnosť
b. Veľká vlastná tlmiaca schopnosť
c. Vie pohltiť sily vedúcej pneumatiky
d. Veľký zdvih pružiny
6.03) Jazdná plocha je gumová ochrana pneumatík a pozostáva z:
a. čela pneumatiky a boku pneumatiky
b. čela pneumatiky a bočnej strany pneumatiky
c. čela pneumatiky a nárazníku
d. čela pneumatiky a pätky pneumatiky
6.04) Ktorú vlastnosť môžeme priradiť pneumatickému - vzduchovému
pérovaniu?
a. Upravuje úroveň
b. Lineárnu charakteristiku
c. Vysoká cena
d. Prenáša pozdĺžne a priečne sily
6.05) Kord
a.
b.
c.
d.
na pneumatiky sa vyrába:
PVC
Polyester
Nylon
Teflon
6.06) Kmitania volantu badateľné obzvlášť výrazne pri rastúcej rýchlosti auta
sú znakom:
a. Nerovnomernosti predných kolies
b. Nesprávne nastavenie zosúladenia zbiehavosti kolies
c. Značný rozdiel tlaku pri osadení pneumatík predných kolies
d. Značný rozdiel v stave opotrebenia pneumatík predných kolies
Strana 54 z 68
Teoretické úlohy
6.07) Zapríčiní ne vývažok na kolese kývavý pohyb jedná sa o?
a. Statický ne vývažok
b. Radiálny ne vývažok
c. Axiálny ne vývažok
d. Dynamický ne vývažok
6.08) Aké výhody má tuhá náprava?
a. Malé neodpružené hmoty
b. Umožňuje veľké zaťaženie
c. Zabezpečuje dobrý styk s vozovkou pri nerovnostiach na vozovke
d. Kolesá sa vzájomne ovplyvňujú pri pre pérovaní nápravy
6.09) Aký druh kmitania sa vyskytuje u priečnej nápravy vozidla?
a. Smykové
b. Klopené
c. Klonenie – otáčavý pohyb vozidla kolies priečnej osy
d. Nakláňanie vozidla
6.10) Akej polohy kolies sa docieli zošikmením otočnej nápravy priečne k
pozdĺžnej rovine vozidla oproti kolmici k vozovke?
a. Záklonu
b. Odklonu
c. Stopy
d. Príklonu
6.11) Akú úlohu má lichobežník riadenia?
a. Zosilnenie sily riadenia
b. Rôzne natočenie kolies
c. Paralelná poloha kolies
d. Vyrovnanie zmeny odklonu kolies
6.12) Ktoré parametre kolies spolu ovplyvňujú polomer riadenia?
a. Príklon a záklon
b. Odklon a stopa
c. Odklon a príklon
d. Záklon a odklon
6.13) Ktoré uchytenie kolies sa používa u prednej nápravy osobných vozidiel?
a. Kľuková náprava s priečnou torznou tyčou
b. Vzpera McPherson
c. Kľuková náprava
d. Vzpera priečneho ramena nápravy
Strana 55 z 68
Teoretické úlohy
6.14) Ktoré tvrdenie o náprave De-Dion je správne?
a. Diferenciál je spojený s mostovou rúrou
b. Kolesá sú jednotlivo zavesené
c. Kolesá sú prepojené tuhou nápravnicou
d. Hnacie hriadele a mostové rúry tvoria jeden celok
6.15) Ktoré tvrdenie o odpružení osobného vozidla nie je správne?
a. Nárazy z vozovky sú premenené na kmitanie
b. Neodpružené hmoty by mali byť najmenšie
c. Kmitanie by malo rýchlo doznievať
d. Pruženie tlmí nárazy z vozovky
6.16) Ktorá odpoveď je správna o progresívnej pružine?
a. Má vždy rovnakú tvrdosť pružiny
b. Stáva sa tvrdším pri väčšom zaťažení
c. Stáva sa mäkším pri väčšom zaťažení
d. Má narastajúce vlastné pruženie
6.17) Čím sa môžu udržať malé zmeny stopy pri pre pružení kolies dole a
hore?
a. Použitím priečnych ramien rozdielnej dĺžky
b. Montážou výkyvnej nápravy
c. Zmenou polomeru riadenia
d. Zmenou nastavenia stopy
6.18) Ktorá odpoveď o tlmiči je správna?
a. Tlmí nerovnosti vozovky
b. Tlmí kmitanie pruženia a odpružených hmôt
c. Zamedzuje ponoreniu vozidla pri brzdení
d. Zamedzuje nakloneniu vozidla pri prejazdu zákrutou
6.19) Aké následky môže zapríčiniť zlý tlmič?
a. Opotrebovania na obvode pneumatiky
b. Tvrdé pôsobenie pružín
c. Zdvih pružiny sa kráti
d. Svetlá výška vozidla je väčšia
6.20) Aký význam má písmeno H v označení ráfikov?
a. Polo hlboký ráfik
b. Stupeň povolenej rýchlosti
c. Ráfik s „hump“ – obvodový hrboľ na ramene ráfiku zamedzujúci vyzutie
bezdušovej pneumatiky pri úniku vzduchu
d. Okraj ráfiku kolesa
Strana 56 z 68
Teoretické úlohy
6.21) Čo znamená označenie 80 Q na nasledujúcej pneumatike 185/70 R 13 80
Q?
a. 80: pomer priečneho rezu 0,80 Q: kvalita pneumatiky – kvalitná
pneumatika
b. 80: nosnosť 450kg
Q: maximálna rýchlosť 160km/h
c. 80: najvyššie zaťaženie nápravy 800kg Q: typ priečneho rezu
d. 80: dátum výroby
Q: maximálna rýchlosť 160km/h
6.22) Čo znamená TWI na pneumatike?
a. Trans World International
b. Záťažový index
c. Miesto ukazovateľa opotrebovania pneumatiky
d. Norma pneumatiky
6.23) Ktorá odpoveď o listových pružinách je správna?
a. Nie je možná progresívna konštrukcia
b. Môže viesť koleso
c. Môže sa montovať iba v pozdĺžnej osi vozidla
d. Môže sa používať ako stabilizátor
6.24) Ktoré tvrdenie je správne o Double wishbone pružinovom systéme?
a. K zmenšeniu rozdielov odklonu je navrhnutá kratšia dĺžka horného
ramena pruženia
b. Počet častí systému je malý, má ľahšiu stavbu. Tým je váha nepružnej
kostry znížená
c. Komfort pri jazde nie je dobrý
d. Nastavenia prevodovky kolies sa nemusia pravidelne kontrolovať
6.25) Aké prednosti majú torzné tyče?
a. Je možné nastavenie predpätia pružiny
b. Nahradzujú stabilizátory
c. Môže viest koleso
d. Splňuje ohybové požiadavky
6.26) Aká je hlavná prednosť vzduchového pruženia?
a. Vysoká prevádzková bezpečnosť
b. Dobré vodiace vlastnosti nápravy
c. Prispôsobenie sa záťaži pomocou zmeny tlaku
d. Nemajú tlmiče
Strana 57 z 68
Teoretické úlohy
6.27) Namiesto kolesa 4,5 J+13 sa použije koleso 5,5 J+13 – kde sa prejaví
zmena?
a. V šírke ráfiku
b. V priemeru ráfiku
c. V typu okraja ráfiku
d. V hĺbke prehĺbenia ráfiku
6.28) Akú úlohu má stabilizátor U tvaru?
a. Zlepšenie komfortu pruženia
b. Zmenšenie naklonenia vozidla pri prejazde zákrutou
c. Zlepšenie účinku pruženia
d. Zamedzenie ponorenia vozidla pri brzdení
6.29) Ktorá odpoveď je nesprávna?
a. Listové pružiny vznikajú zmontovaním železných pružín určitého počtu,
ktoré sú do takzvanej pásovej formy „listu“ ohnuté a sú zoradené od
krátkych až po dlhé
b. Špirálové pružiny vznikajú tým, že špeciálne železné tyče sú prevedené
do špirálového tvaru. Takýmto spôsobom sa veľkosť ohnutej špirály
zmenšuje, keď je nasadená záťaž na špirálu. Tak sa uloží energia
vonkajšej sily a hádzanie sa zruší.
c. Úlohou tlmiča je zrušenie vibrácie pružiny. Tlmiče zabezpečujú popri
zlepšení pohodlia pri jazde lepšiu základnú priľnavosť pneumatík
a ovplyvňujú stabilitu volantu pozitívne.
d. Pružina s nízkou stabilitou sa nazýva ako tvrdá a pružina s vysokou
stabilitou ako mäkká
6.30) Ktorá odpoveď neopisuje úlohu uhla natočenia volantu (King pin uhol )?
a. zabránenie šmyku pneumatík
b. zníženie zaťaženia volantu
c. zníženie reakcie volantu
d. zaručenie rovnej jazdy
Strana 58 z 68
Teoretické úlohy
6.31) Aký druh riadenia je znázornený na obrázku?
a. Mechanické hrebeňové riadenie
b. Riadenie so skrutkou a maticou s hydraulickým posilňovačom
c. Hrebeňové riadenie a elektronickou reguláciou
d. Hrebeňové riadenie s elektrickým posilňovačom
6.32) Na vyvažovačke sa pred vyvažovaním nastavuje okrem iného:
a. šírka a priemer ráfika, vzdialenosť ráfika kolesa od vyvažovačky
b. šírka pneumatiky, šírka ráfika, priemer ráfika
c. šírka a priemer ráfika, výška pneumatiky
d. Maximálna rýchlosť pneumatiky
6.33) Profilové číslo pneumatiky udáva
a. pomer výšky profilu plášťa k jeho šírke
b. pomer výšky profilu plášťa k jeho šírke v percentách
c. pomer šírky plášťa k veľkosti disku kolesa
d. výšku pneumatiky v mm.
6.34) Geometria prednej riadiacej nápravy má tieto základné parametre:
a. rozbiehavosť kolies, príklon kolesa, odklon čapu, záklon čapu
b. zbiehavosť kolies, príklon kolesa, odklon čapu, záklon čapu
c. zbiehavosť alebo rozbiehavosť kolies, odklon kolesa príklon čapu,
záklon čapu
d. zbiehavosť kolies, príklon kolesa, rozchod kolies, prevod riadenia
6.35) Aké sú výhody stacionárnej dynamickej vyvažovačky:
a. nie je potrebné demontovať koleso z vozidla
b. je možné zameniť jednotlivé vyvážené kolesá na vozidle
c. vyvažuje všetky rotujúce hmoty na náprave
d. vyrovnáva zaťaženie prednej a zadnej nápravy
Strana 59 z 68
Teoretické úlohy
6.36) Objektívna skúška tlmiča pruženia sa prevádza:
a. na stojacom vozidle, pre pružením auta
b. za jazdy počúvaním
c. nie je potrebná, lebo tlmiče s neopotrebovávajú
d. na diagnostickom zariadení, bez demontáže, prípadne s demontážou
tlmiča
6.37) Príklon osi čapu riadenia okrem iného:
a. uľahčuje návrat kolies do priameho smeru
b. vymedzuje vôľu ložísk kolies
c. zabraňuje kmitaniu kolies „ shimmy“
d. znižuje opotrebovanie pneumatík
6.38) Zbiehavosť kolies sa nastavuje:
a. zmenou dĺžky tyčí riadenia /spojovacie tyče/
b. zmenou odklonu kolies
c. v náboji kolies, vôľou ložísk
d. zámenou pravej a ľavej spojovacej tyče
6.39) Pred kontrolou a nastavením ktorejkoľvek hodnoty geometrie prednej
nápravy sa musí prekontrolovať:
a. tlak v pneumatikách , vôľa v ložiskách kolies, vôľa čapov riadenia a
hádzanie kolies
b. činnosť tlmičov pruženia
c. zbiehavosť kolies
d. celková hmotnosť vozidla
6.40) Pri demontáži vinutej pružiny pri zavesení Mc Pherson:
a. pružina sa nedá demontovať
b. musí sa demontovať tlmič pruženia a potom sťahovákom pružina
c. demontuje sa celá pružiaca jednotka a pomocou sťahováka sa stlačí
pružina a demontuje sa tlmič pruženia
d. pružina sa musí po každej demontáži vymeniť
Strana 60 z 68
Teoretické úlohy
Komfortná elektronika – kapitola 7
7.01) Označte komponent, ktorý nie je súčasťou chladiaceho cyklu
klimatizácie s chladidlom R134 a
a. kompresor klimatizácie
b. tlakové čerpadlo
c. výparník
d. kondenzátor
7.02) Podľa ktorých kritérií sa reguluje diskový kompresor Taumel
(automatická klimatizácia)
a. deň - noc
b. otáčky motora / minúta
c. rýchlosť jazdy
d. vnútorná teplota vo vozidle
7.03) Ktoré nastavenie ovládania komponentov klimatizačného systému je
predpokladom pre automatickú reguláciu spotreby chladidla v
chladiacom cykle?
a. Kompresor s magnetickou spojkou
b. Nastavenie motoru pre spätný ventil
c. Ventilátor čerstvého vzduchu
d. Expanzný ventil
7.04) Ktoré tvrdenia sa týkajú plynového pedálu (snímača akcelerátora) pri
EDC?
a. Posledná informácia
b. V prípade závady motor beží na voľnobeh so zvýšenými otáčkami
c. Informácia o prešliapnutí plynu
d. Informácia o riadení záťaže / zaťaženia
7.05) V akom vozidle s klimatizáciou je kondenzátor nefunkčný; ktoré tvrdenia
sa týkajú tejto situácie
a. Tlak v chladiacom systéme stúpa
b. Klimatizácia sa zhoršuje
c. Tlakový spínač vypne kompresor.
d. Stúpa tlak v nízkotlakovom okruhu
7.06) Ako sa vykonáva riadenie ASR, respektíve ASC-T
a. Zmenou výkonu motoru
b. Znížením výkonu bŕzd
c. Zásahom do riadenia vozidla
d. Zásahom motorovej brzdy
Strana 61 z 68
Teoretické úlohy
7.07) Ako sa vykonáva riadenie ASR, respektíve ASC-T
a. Zvýšením tlaku na brzdový pedál
b. Do rýchlosti 40 km za hodinu – krátky brzdný zásah na
prekĺzavajúcom kolese
b. c . Zásahom do riadenia vozidla
a. Zásahom motorovej brzdy
7.08) Ktorá emisná hodnota sa zlepšuje pomocou AGR
a. Oxid uhoľnatý
b. Uhľovodíky
c. Oxidy dusíku
d. Oxid uhličitý
7.09) Ktoré tvrdenia sa týkajú recyklácie/recirkulácie výfukových plynov?
a. Výfukové plyny sú recyklované a znovu spaľované
b. Recyklácia výfukových plynov zvyšuje teplotu spaľovania
c. Recyklácia výfukových plynov znižuje teplotu spaľovania
d. Riadiaca jednotka riadi množstvo recirkulovaných výfukových plynov
podľa teploty vzduchu
7.10) Ktorý komponent klimatizácie sa tiež nazýva “skvapalňovač”
a. Kompresor klimatizácie
b. Kondenzátor
c. Expanzný ventil
d. Zvlhčovač (výparník)
7.11) Ktorý systém má sekundárny prívod vzduchu
a. Odľahčenie výfukového systému
b. Diagnostická kontrola
c. Sekundárne vstrekovanie paliva
d. Zlepšenie emisií výfukových plynov
7.12) Ako sa dajú zlepšiť emisie výfukových plynov pri dieselovom motore?
a. Lepším zaobchádzaním s motorom
b. Zvýšením objemu vstrekovania
c. Použitím lepšieho filtru v saní motora
d. Použitím žhaviacej sviečky plameňového typu
7.13) Aké sú prínosy predradeného katalyzátoru
a. Nižšia teplota katalyzátora
b. Rýchlejšia dosiahnutie prevádzkovej teploty motora
c. Rýchlejšie časovanie vstrekovania
d. Lepšie emisné hodnoty výfukových plynov
Strana 62 z 68
Teoretické úlohy
7.14) Ktorú hodnotu výfukových plynov možno zlepšiť pomocou
“zadržiavacieho” katalyzátoru (priame vstrekovanie paliva)
a. Oxid uhoľnatý
b. Uhľovodíky
c. Oxidy dusíku
d. Oxid uhličitý
7.15) Dajte do správneho poradia (starší model lambda sondy – pružinová
lambda sonda)!
a. 1,2 V bohatá zmes
b. 1,2 V chudobná zmes
c. 0,8 V bohatá zmes
d. 0,8 V chudobná zmes
7.16) Ako možno spustiť / aktivovať poplašný systém (Bloctronic)
a. Kontakt dvier
b. detektor krádeže
c. detektor rozbitia skla
d. detektor náklonu
7.17) Ako možno “zostriť” poplašný systém
a. Pomocou automatického zvýšenia citlivosti
b. Transpondér
c. Zapnutie zapaľovania
d. Po aktivácii poplašného systému
7.18) Pridaním akej látky behom regenerácie sa zvýši teplota spaľovania sadzí
vo filtri pevných častíc (Peugeot) až na ~ 450°C
a. Platina
b. Rhodium
c. Serin- cér
d. Germanium
7.19) Ako sa zisťuje stav filtra pevných častíc v Peugeote?
a. Podľa najazdených kilometrov
b. Podľa diferenciálneho tlaku
c. Podľa rozdielu teploty výfukových plynov pred a za katalyzátorom
d. Podľa množstva vstrekovaného aditíva
7.20) Ako sa aktivujú airbagy, respektíve bezpečnostné pásy
a. Pomocou indukčného čidla
b. Pomocou riadenia HDI
c. Pomocou čidla PSI
d. Pomocou jazýčkového kontaktu
Strana 63 z 68
Teoretické úlohy
7.21) Aký termín je spojený s “aktívnou bezpečnosťou”?
a. Zvýšenie ochrany posádky
b. Airbag, bezpečnostný pás
c. ESP
d. DSC
7.22) Aké sú prínosy brzdného asistenta?
a. Zvyšuje brzdnú silu, keď šofér vyvinie príliš malú brzdnú silu
b. Zvyšuje brzdnú silu pri zaváhaní šoféra
c. Posilňuje brzdnú silu až do limitu ABS
d. Chráni brzdový systém vozidla pred nadmernou záťažou
7.23) Aké typy brzdových asistentov sú v súčasnosti dostupné na trhu
a. Elektronický brzdový asistent v posilňovači bŕzd
b. Mechanický brzdový asistent v posilňovači bŕzd
c. Brzdový asistent integrovaný v systéme ABS
d. Pneumatický oneskorovač posilňovača bŕzd
7.24) Ako sa privádza brzdová kvapalina do systému ESP (elektronický
stabilizačný program), keď je nutné zabrzdiť?
a. Pomocou cirkulačného čerpadla ABS - ASR
b. Využíva sa samostatné nezávislé čerpadlo
c. Existuje i možnosť aktívneho podtlakového posilňovača bŕzd
d. Brzdová kvapalina prúdi do brzdového valca na kolese vďaka podtlaku
7.25) Aké dodatočné čidlá vyžaduje systém ESP (elektronický stabilizačný
program), keď je odvodený od systému ABS – ASR
a. Snímač otáčok / minútu
b. Snímač uhlu natočenia volantu
c. Snímač brzdového tlaku
d. Snímač brzdového pedálu
7.26) Ktorú úlohu preberá Gateway v technológii CAN
a. Spojuje rôzne zbernicové systémy
b. Šetrí galvanické oddelenie medzi jednotlivými zbernicovými systémami
c. Vypína všetky zbernicové siete, ak zbernicový systém zlyhá
d. Vykonáva výmenu dát medzi jednotlivými zbernicovými systémami
7.27) Akú úlohu preberá EOBD (Európska palubná diagnostika)
a. Permanentné sledovanie funkcie katalyzátoru
b. Permanentné sledovanie systému nádrže
c. Permanentné sledovanie lambda sond
d. Okamžité rozpoznanie a hlásenie podstatného navýšenia emisií
Strana 64 z 68
Teoretické úlohy
7.28) Ktorá vlastnosť širokopásmovej lambda sondy má kľúčovú úlohu
a. Funguje ako galvanický prvok
b. Dokáže identifikovať koncentráciu kyslíku v širokej oblasti
c. Je skonštruovaná iba ako dvojcestný katalyzátor
d. Vie iba identifikovať lambda hodnoty v rozsahu okolo Lambda = 1
7.29) Ako je regenerovaný “zachytávací” katalyzátor (priame vstrekovanie
paliva)
a. Prostredníctvom krátkodobej dodávky zmesi s nízkou mastnotou
b. Prostredníctvom krátkodobej dodávky mastnej zmesi
c. Priame vstrekovanie paliva vyžaduje k regenerácii oxid uhoľnatý
d. Priame vstrekovanie paliva vyžaduje k regenerácii oxid uhličitý
7.30) Prečo by sa pri Ottovom motore s priamym vstrekovaním paliva nikdy
nemalo používať palivo s obsahom síry
a. Akumulačná kapacita katalyzátoru rýchlo poklesne
b. Dôjde k zaneseniu aktívneho reakčného povrchu
c. Zmení sa na katalyzátor riadený otvorenou slučkou
d. Dôjde k okamžitému zničeniu katalyzátora
7.31) Ako sa dosahuje teplota potrebná k spaľovaniu sadzí vo vozidle s filtrom
pevných častíc (Peugeot)
a. Použitie aditíva do paliva
b. Sekundárnym vstrekovaním
c. Zvýšenie sania  zvýšenie zaťaženia motora
d. Zvýšením otáčok / minútu
7.32) Ktoré chladivo sa väčšinou používa v klimatizačných systémoch
osobných automobilov,
a. R 12
b. R 404a
c. R 507a
d. R 134a
7.33) Ktoré snímač hlási ESP stranové vybočenie vozidla
a.
b.
c.
d.
snímač
snímač
snímač
snímač
uhla natočenia volantu
priečneho zrýchlenia
otáčania kolies
bočného vetra
Strana 65 z 68
Teoretické úlohy
7.34) Aký je dôvod použitia dvoch skrútených káblov v systému CAN
a. Ako pri normálnej inštalácii: vedení + a –. Krútenie pomáha
udržiavať káble lepšie pohromade.
b. Dva káble sa využívajú za účelom zníženia rušení – rovnaký signál je
prenášaný obomi káblami, ale takým spôsobom, že momentálny súčet
napätia v oboch = konštantné.
c. Údaje nižšej dôležitosti sa prenášajú vedením nízkej dôležitosti a údaje
vysokej dôležitosti sa prenášajú vedením vysokej dôležitosti.
d. Účelom je zaistenie spojenia – v prípade, že dôjde k prerušeniu
jedného z káblov.
7.35) Ako zistí riadiaca jednotka okna , že došlo k zablokovaniu okna behom
zatvárania?
a. Z prúdu motorčeka okna.
b. Z časových údajov riadiacej jednotky.
c. Zo záťaže pôsobiacej na uložení motorčeka okna
d. Z počítadla otáčok na mechanizme proporčného čidla
7.36) Systém ochrany proti krádeži nezahŕňa:
a. imobilizér
b. alarm
c. sledovanie vonkajšieho priestoru
d. sledovanie vnútorného priestoru
7.37) Regulácia u riadených kompresorov klimatizácie sa vykonáva pomocou:
a. zmeny priemeru piestov kompresoru
b. zmeny zdvihu piestov kompresoru
c. prekĺzavania spojky pohonu
d. zmeny hodnoty prúdu na spojke pohonu
7.38) Ktorý z nasledujúcich systémov možno použiť na sledovanie tlaku v
pneumatikách:
a. ABS
b. Systém riadenia motorov
c. Systém riadenia automatickej prevodovky
d. Navigačný systém
7.39) Ktoré tvrdenie sa týka recirkulácie výfukových plynov?
a. Výfukové plyny sú recyklované a opätovne spaľované
b. Recyklované plyny neprechádzajú spaľovaním
c. Recirkulácia výfukových plynov zvyšuje teplotu spaľovania
d. Riadiaca jednotka riadi množstvo recirkulovaných výfukových plynov
podľa teploty vzduchu
7.40) Ako sa dá zlepšiť pomer výfukových plynov pri dieselovom motore
Strana 66 z 68
Teoretické úlohy
a.
b.
c.
d.
Použitím kvalitnejšieho filtru v saní vzduchu do motora
Zvýšením objemu vstrekovania
Použitím filtru pevných častíc
Pomocou žhaviacej sviečky plameňového typu
7.41) Dajte do správneho poradia (lambda sonda starší model – pružinová
lambda sonda)!
a. 0,2 V bohatá zmes
b. 0,2 V chudobná zmes
c. 1,2 V bohatá zmes
d. 1,2 V chudobná zmes
Strana 67 z 68
Teoretické úlohy
Tento projekt bol realizovaný za finančnej podpory Európskej komisie.
Táto publikácia [oznámení] odráža iba názory autora a komisia nie je zodpovedná za
akékoľvek použitie informácií, ktoré môžu byť z informácií v ňom obsiahnutých.
Tento prehľad úloh je určený pre využitie odborného vzdelávania škôl a pomáha
zhodnotiť a porovnať kompetencie automechanikov získaných v rôznych
vzdelávacích prostrediach. Účelom kompendia je zvýšiť príťažlivosť odborného
vzdelávania a zlepšenie kvality vzdelávania
Fyzikálne princípy – Kapitola 1
Základy elektrotechniky – Kapitola 2
Zapaľovací a vznetový motor –Kapitola
3
Pohon – Kapitola 4
Pol
Ziya Kalkavan Maritime Vocational School
Automative Group of Vocational Schools in
Poznań.
Lith
Vilnius Car Mechanics and Business School
Aus
Landesberufsschule Eggenburg, Eggenburg
Tur
Podvozok – Kapitola 6
Mac ASUC Boro Petrusevski - Skopje
Slo Secondary vocational school
Komfortná elektronika – Kapitola 7
Cze Secondary automobile and ICT school
Brzdy – Kapitola 5
Strana 68 z 68
Download

Teoretické úlohy pre profesionálnych automobilových