productivity
Magazine for your effective production - No. 1/2013
Úvodní slovo
Představujeme vám 5.
vydání firemního časopisu
Productivity.
Toto je jubilejní vydání.
Společnost Atlas Copco
letos slaví 140. výročí svého
založení. Na trhu nepůsobí
mnoho společností, které
mají tak dlouhou historii.
Vždy mě zajímalo, díky
čemu si společnost i po tak
dlouhé době existence
dokáže zachovat své silné
postavení. Pokud jde o Atlas
Copco, domnívám se, že
je to výsledek prosazování
hodnot, jakými jsou
Foto: Atlas Copco vzájemná interakce, inovace
a odpovědnost. A to nás
Wojciech Wróblewski,
přivádí k obsahu tohoto
General Manager
vydání.
Inovace: toto vydání pojednává o lepení, lepidlech a těsnicích
hmotách. Inovace v oblasti výrobních technologií jsou ve velké míře
zaměřeny na trend odklonu od svařování s cílem snižovat hmotnost
vozidel. A tímto směrem se vydala i obchodní oblast Industrial
Technique společnosti Atlas Copco, o čemž svědčí nedávná akvizice
německé společnosti SCA Schucker – nyní tedy dokážeme lépe
společně využívat naše technologie, což nám v budoucnu umožní
rozvíjet součinnost mezi nově získanou produktovou řadou
a našimi základními obory, a to jak v automobilovém průmyslu tak
i v souvislosti s dalšími budoucími aplikacemi.
V další kapitole pohovoříme o výsledcích vývoje v oborech bioniky,
virtuální reality a rozšířené reality, které téměř každý den mění
způsob, jakým průmyslové výrobní podniky fungují, protože
vytvářejí prostředí, ve kterém se monotónní úkony prováděné
operátory stávají zastaralým způsobem práce. Společnost Atlas
Copco je neustále v popředí tohoto vývoje, a to díky takovým
řešením, mezi která patří například systém vyhledávání nástrojů.
Interakce: v rámci Atlas Copco Industrial Technique si prezidenti
vzájemně sdělují své představy o činnosti jednotlivých divizí:
Motor Vehicle Industry (automobilový průmysl), General Industry
(všeobecný průmysl) a Service (servis). A postupují přitom velmi
interaktivně ve formě rozhovoru.
Existuje i další téma, které je výsledkem interakce s našimi
zákazníky během realizace programů optimalizace a transformace
výroby – vyspělé servisní produkty, které jsou navrženy tak, aby
optimalizovaly výrobní postupy zákazníků. Na základě poptávky
našich zákazníků, kteří se rozhodli realizovat přechod ke skutečně
efektivní výrobě, vytvořila servisní divize nabídku „Lean Package“,
která vychází z principu štíhlé výroby. Toto komplexní řešení
se zaměřuje na problematiku montáže v průmyslové výrobě
a představuje vysoce efektivní metodu organizování výrobních
a logistických postupů, určenou pro výrobce automobilů.
Obsah
Úvodní slovo
1
Rozhovor – Kam budeme směřovat v příštích třech letech?
2
Impozantní spoje (SCA Schucker)
3
Poslední zpověď utahovačky Tensor S
4
Nové výrobky
4
Nové výrobky
5
Budoucnost je již nyní
6
Snaha o zvyšování efektivity otevírá dveře
k prohlubování vztahů se zákazníky
7
Semináře Tight&Right naučí klienta správně využívat
nářadí a také šetřit ve výrobě
8
Pneumatické brusky jedou ve Slovinsku non-stop
8
Dacia modernizovala s pomocí Atlas Copco
9
Automatická stanice zkvalitnila výrobu motorů do vozů Fabia 9
Výrobní závod v Maďarsku obdržel ocenění
„Nejlepší pracoviště pro ženy“
10
Společnost Atlas Copco slaví 140 let
10
Naše země: Rumunsko
11
Naši lidé: Divize Motor Vehicle Industry
12
Kvíz
12
Čtenářský koutek
12
Odpovědnost: toto je podle mého názoru nejvýznamnější důvod,
proč si společnost Atlas Copco i po tolika letech své existence
zachovává své silné postavení. Základem všeho je firemní kultura,
jejíž nedílnou součástí je dodržování daných slibů. A takto si
všichni počínáme: i když se přes veškeré vynaložené úsilí setkáme
s nezdarem, vždy se vracíme zpět a znovu a znovu se snažíme,
dokud nakonec svůj úkol nedokončíme. Tím naši zákazníci dobře
poznají, co pro nás znamená odpovědné chování.
V tomto vydání se dočtete o příkladech dodržení našich slibů
ve východoevropských zemích, jmenovitě o spolupráci se
společnostmi Arcont ve Slovinsku, Dacia v Rumunsku a Škoda
v České republice.
K několika z mnoha dalších témat: pohovoříme o týmu divize
Motor Vehicle Industry, představíme další zemi v regionu, kterou
je Rumunsko – jeden z oblíbených cílů mých cest, a podělíme se
o zkušenosti získané v našich výrobních provozech v Maďarsku.
Doufám, že čtení tohoto vydání vám přinese mnoho zajímavých
informací, a jako vždy vybízím čtenáře, aby nám poskytli svoji
zpětnou odezvu. I v tomto vydání si budete moci přečíst několik
názorů čtenářů týkajících se možností dalšího zlepšování obsahu
našeho časopisu.
Se srdečnými pozdravy Wojciech.
P.S.: Chtěl bych využít této příležitosti, abych se rozloučil, jelikož se
chystám na novou misi v rámci skupiny Atlas Copco, tentokrát
na globální úrovni. Těším se někdy někde na viděnou
1
Kam budeme směřovat v příštích třech letech?
Každé tři roky představují prezidenti jednotlivých
divizí své strategie pro další tříleté období. Je
obecně známo, že v obchodním prostředí panuje
obtížná situace, která se pravděpodobně bude
ještě zhoršovat. V obchodní skupině Industrial
Technique však existují důvody k optimismu.
V řadě geografických oblastí i produktových
segmentů zákazníci usilovně investují. Hovořili
jsme s prezidenty o jejich strategiích.
Tobias Hahn,
prezident divize MVI (automobilový průmysl)
Můžete nám říci několik slov o strategii?
Zahrnuje několik oblastí, na které se zaměřujeme.
Ve stručnosti to znamená, že v příštích třech
letech budeme pokračovat v našem úsilí stát se
poskytovatelem řešení pro naše klíčové zákazníky.
Budeme se tedy snažit prodávat spíše vlastnosti
a výhody našich výrobků a řešení nežli pouze
samotné technické vybavení.
Nadále se budeme zaměřovat na naše klíčové
segmenty, kterými jsou konečná montáž,
montáž agregátů, těžké nákladní automobily
a autobusy a segment Tier 1. Díky začlenění
výrobního programu společnosti SCA Schucker
do nabídky naší divize budeme moci expandovat
do dílčích segmentů zahrnujících karosárny
a lakovny. Nejdůležitějšími produkty, které
chceme v nadcházejících letech uvést na trh,
jsou nové řídicí jednotky Power Focus 6000/600,
nové nástroje řady Tensor a nové produkty, které
budou podporovat naše systémy QAT (Zajištění
kvality při utahování).
Co musí divize MVI udělat pro to, aby těchto cílů
dosáhla?
Musíme včas plnit své sliby a zaměřovat se
na kvalitu na všech úrovních. Asie bude postupně
získávat postavení dominantního regionu
v oboru výroby vozidel a my budeme pokračovat
v rozvíjení naší tamější organizační struktury.
Naši zákazníci z oblasti OEM mají stále rozsáhlejší
globální působnost, což znamená, že se musí
trvale rozvíjet i naše globální klíčové zakázky.
Musíme také neustále investovat do rozvoje
našich odborných schopností.
Které úkoly budou nejnáročnější?
Z krátkodobého hlediska je to přečkání
současných změněných ekonomických podmínek
bez nepříznivého vlivu na splnění našich závazků
vůči našim zákazníkům. Mezi střednědobé
úkoly patří rozšiřování našich dodacích kapacit
a schopnost prodávat vlastnosti a výhody namísto
čistě technického vybavení. To vše bude mít
dopad na způsob, jakým navrhujeme, vyrábíme,
nabízíme a prodáváme naše výrobky.
Jak mohou přispět zaměstnanci?
Nejlepším způsobem, jakým lze přispět k plnění
těchto úkolů, je dodržování slibů daných jak
externím tak i interním zákazníkům a rovněž
zlepšování komunikace mezi odděleními.
Navzdory své rozsáhlé organizační struktuře
musí naše společnost vystupovat navenek jako
jeden celek. V uplynulých třech letech jsme
dosáhli fantastických úspěchů, a proto si musíme
zapamatovat, co bylo dobré a na čem lze nadále
stavět, a současně se zaměřovat i na zlepšování
naší výkonnosti v dalších oblastech.
Henrik Elmin,
prezident divize GI (všeobecný průmysl)
Můžete nám říci několik slov o strategii?
Nejdůležitějším prvkem strategie divize GI je
dosažení růstu v pěti různých segmentech, jimiž
jsou výroba terénních vozidel, letecký průmysl,
elektronika, montáž a zpracovatelský průmysl
a údržba.
Ve stručnosti to znamená, že se budeme nadále
zaměřovat na růst v oboru elektrického nářadí
– nejdůležitějšími výrobky, které budou v blízké
budoucnosti uvedeny na trh, jsou nástroje
řady Tensor ES a řídicí jednotka Power Focus
600 – a rovněž posilovat naše postavení v oboru
pneumatického nářadí. Kromě toho musíme
nadále zvyšovat úroveň našeho příslušenství,
pneumatických motorů a pneumatických
zdvihadel.
Co musí divize GI udělat pro to, aby těchto cílů
dosáhla?
Strategie je v každém segmentu působnosti
divize GI rozdílná, avšak ve všech segmentech
musíme být schopni nabízet nejlepší výrobky
a mít maximálně odborně způsobilý tým.
V segmentech výroby terénních vozidel,
leteckého průmyslu a elektroniky se zaměřujeme
na řadu významných zákazníků, o které
pečujeme přímo, zatímco v segmentech montáže
a zpracovatelského průmyslu a údržby spoléháme
na specializované distributory.
Další velmi důležitou oblastí je zlepšování kvality
nových výrobků a rozšiřování našich dodacích
kapacit. Klíčovým faktorem úspěchu je týmový
přístup při spolupráci se servisní divizí, a to jak
v oblasti zákazníků, tak i v oblasti distributorů.
Které úkoly budou nejnáročnější?
Abychom byli akceschopnější a flexibilnější,
musíme rozšiřovat oblast naší obchodní
působnosti, a to z hlediska jak sortimentního,
tak i geografického. Musíme také rozšiřovat
zákaznickou základnu prostřednictvím zvyšování
počtu zákaznických center – dnes jsme často
příliš závislí pouze na několika zákaznících.
Rozhodujícím úkolem je zde vytváření silné sítě
specializovaných distributorů.
Jak mohou přispět zaměstnanci?
Chceme-li našim zákazníkům nabízet nejlepší
hodnotu, musíme mít organizaci, která je na tyto
zákazníky bezprostředně zaměřena a ve které
každý ví, jak může sám přispět k úspěchu našich
zákazníků. To znamená, že každá osoba musí
rozumět jak zákazníkům, tak i výrobkům.
Lars Eklöf, prezident servisní divize
Můžete nám říci několik slov o strategii?
Nejprve několik slov o celkové situaci. Od roku
2008 jsme v zásadě zdvojnásobili oblast naší
působnosti a náš tým se rozrostl ze 435 na téměř
1200 osob.
Díky značnému úsilí vynakládanému
v zákaznických centrech jsme dosáhli finanční
stability. Při každodenní činnosti jsme své
úsilí zaměřili hlavně na spokojenost
zákazníků, což je oblast, ve které
pracujeme s dobami obrátky a klíčovými
ukazateli výkonnosti propojenými
s jednotlivými smlouvami. Všichni
technici a servisní prodejci společnosti
Atlas Copco nyní vlastní náležitá
osvědčení.
Poté, co jsme dospěli do této fáze, je
naší současnou strategií stát se pro naše
zákazníky „strategickým partnerem
poskytujícím rozhodující servisní služby
potřebné pro výrobu“. Jak naznačuje
samotný název, budeme usilovat
o stále vyšší stupeň integrace s našimi
zákazníky a samozřejmě také s divizemi
MVI a GI.
Budeme pokračovat v nastoupeném
směru a současně zavádět systémy
následné kontroly, které budou
z hlediska zákazníků více strukturované.
Tím se rovněž zlepší naše součinnost
se zákazníky, kteří získají přímý přístup
k mnohem většímu množství informací
prostřednictvím Internetu.
Co musí divize Servis udělat pro to,
aby těchto cílů dosáhla?
Musíme dokázat postoupit mnohem
dále, pokud jde o doby obrátky
a odezvy. Chceme toho dosáhnout
prostřednictvím zdokonalené koncepce
logistiky a efektivních služeb. Musíme
také urychlit postup rozvíjení odborných
znalostí a schopností.
Mnoho úkolů je před námi také v oblasti
prodeje, zejména pokud jde o prodej
servisních služeb prostřednictvím
distributorů.
Které úkoly budou nejnáročnější?
Naším každodenním hlavním úkolem je
prodej a zajišťování plnění daných slibů,
avšak dlouhodobým náročným úkolem
bude další rozvíjení lidských zdrojů.
Abychom dosáhli našich cílů
stanovených do roku 2015, měli
bychom mít v celém světě zhruba
2500 zaměstnanců. Přijímání těchto
zaměstnanců a jejich školení a osobní
rozvoj jsou zásadním úkolem, který si
vyžádá, abychom začali mnoho věcí
dělat jinak než dnes. Bude to však stát
za to!
Foto: Atlas Copco
Zleva doprava: Lars Eklöf, Tobias Hahn
a Henrik Elmin.
2
Impozantní spoje
Automobily, které jsou postiženy problémy
souvisejícími s rezivěním, se mohou brzy
stát záležitostí minulosti, jelikož výrobci
automobilů se ve stále větší míře obracejí
k lehkým materiálům na bázi uhlíkových vláken,
které jsou spojovány pomocí lepidel namísto
tradičního svařování.
Výrobci automobilů v celém světě usilují
o snižování spotřeby paliva a emisí svých
vozidel, přičemž jedním z rozhodujících
aspektů této snahy je hledání způsobů, jak
snižovat hmotnost těchto vozidel. V dnešní
době používá mnoho výrobců ke vzájemnému
spojování součástí lepení namísto tradičního
svařování.
Společnost Atlas Copco nedávno převzala
specializovaného neměckého výrobce
adhesivních produktů, jímž je společnost
SCA Schucker, a začlenila jej do jedné z divizí
v rámci Industrial Technique, která dodává
vybavení pro automobilový průmysl. Cílem
je zajistit vedoucí postavení společnosti Atlas
Copco v odvětví montáže automobilů při
současném hledání možností expandování
v jiných segmentech.
„Hybnou sílou ke snižování hmotnosti vozidel
je využívání nových materiálů jako například
lehkých kovů a uhlíkových vláken,“ říká
Berthold Peters, generální ředitel společnosti
SCA Schucker. „Nové materiály také přispívají
ke zvyšování pevnosti a tuhosti, čímž zlepšují
odolnost vozidel při nárazech a umožňují
dosažení lepších jízdních vlastností.“
SCA SCHUCKER
♦ roční tržby více než 70 milionů EUR
(600 milionů SEK)
♦ > 300 zaměstnanců
♦ centrála a výrobní závod v Brettenu,
Německo
♦ vlastní prodejní a servisní organizace
v Anglii, Španělsku, USA, Brazílii, Mexiku,
Koreji, Japonsku a Číně
Všichni významní výrobci automobilů dnes
používají technologii, která již dříve nalezla
uplatnění při výrobě letadel, elektrických
spotřebičů, solárních panelů a větrných turbín.
Vybavení pro zpracování adhesiv a lepidel
představuje poměrně silně specializovaný
segment, ve kterém působí pouze několik
celosvětových výrobců, a současně i rychle
se rozvíjející trh. Společnost SCA Schucker
byla atraktivní vzhledem ke svým technickým
řešením a ke svým znalostem aplikačních
technologií v automobilovém průmyslu.
Mats Rahmström říká, že společnosti
SCA Schucker a Atlas Copco se dobře
vzájemně doplňují. „Máme stejnou
zákaznickou základnu s montážními
provozy jako společnost SCA
Schucker, kterou však obsluhujeme
prostřednictvím celosvětové prodejní
a servisní sítě,“ vysvětluje.
„Společnost Atlas Copco Tools má
více než 500 prodejců a 700 servisních
techniků, kteří jsou v každodenním
styku se zákazníky. Máme naše vlastní
zákaznická centra ve 22 lokalitách
a k tomu další prodejní a servisní
provozy všude, kde se montují
vozidla. Máme tedy zdroje potřebné
k rozšiřování prodeje vybavení
vyráběného společností SCA Schucker
v celosvětovém měřítku již od prvního
dne vzájemné součinnosti.”
Zachováme název značky
a vynaložíme veškeré úsilí k tomu,
abychom chránili hodnoty, které
„Dospěli jsme k názoru, že chceme-li dále růst,
jsou se značkou SCA Schucker
musíme svoji působnost rozšiřovat mimo oblast
v současnosti spojeny, a současně
tradičního utahovacího vybavení,“ říká Mats
ji vyzvedneme na skutečně
Rahmström, prezident divize Industrial Technique. celosvětovou úroveň. Chceme využít
„Věříme, že právě toto je technologie spojování,
výhodu, kterou přináší možnost
která má budoucnost. Po vyhodnocení řady
společného využívání duševního
montážních technologií jsme dospěli k rozhodnutí kapitálu oběma společnostmi,
zaměřit se na adhesiva, protože je jasné, že tento
a hledáme možnosti sdílení našich
obor má velký budoucí potenciál, který podle
technologií. Věřím, že se vzájemně
našeho názoru nabídne významné příležitosti
můžeme lecčemu naučit.“
k dalšímu růstu.“
Adhesiva přispívají nejen ke snižování celkové hmotnosti automobilů,
nýbrž také k ochraně skeletů karoserií před vnikáním vody, solí a nečistot
Foto: Atlas Copco
3
Poslední zpověď utahovačky Tensor S
Psal se rok 1995, kdy jsem se stala členem
rodiny výrobků Atlas Copco. Dostala jsem
jméno Tensor S a byla jsem prvním skutečným
elektronicky řízeným nářadím vyráběným
společností Atlas Copco. Pro ni jsem byla velmi
vítaná, očekávaná a důležitá. Celá rodina Atlas
Copco na mě byla pyšná, její členové mě měli
rádi a chlubili se mnou, protože jsem byla
velmi rychlá, odolná a přesná. Nepřetržitě
pracovali na mém dalším zdokonalování.
Datum narození: 1995
Ukončení výroby: 1. duben 2013
Modely, které zůstávají v nabídce:
♦ ETP S9-1200-25CTADS
♦ ETP S9-1000-25CTADS
♦ ETP S9-1500-38CTADS
♦ ETP S9-2000-38CTADS
♦ ETP S9-3000-38CTADS
♦ ETP S9-4000-38CTADS
Dostupnost náhradních dílů: do dubna 2019
se Tensor ST. Když jsme obě začaly pracovat
na plný výkon, produktivita v průmyslu se
zvyšovala mílovými kroky.
Nyní, kdy se píše rok 2013, slaví společnost
Atlas Copco své 140. výročí a mně je 18 let.
To je v tomto průmyslovém odvětví již dost
pokročilý věk. Přežila jsem čtyři generace
řídicích jednotek, od typu Power Focus
2000 až po Power Focus 4000! Proto je již
čas, abych odešla na odpočinek a dopřála
si zaslouženou penzi. Moji práci převezme
můj mladší sourozenec Tensor ST společně
s nejmladší a nejúžasnější utahovačkou
Tensor STR, která představuje další generaci
elektronicky řízeného nářadí Atlas Copco.
Chtěla bych popřát společnosti Atlas
Copco, aby v nadcházejících letech
dosáhla mnoho úspěchů se skvělým
nářadím, jakým jsme byla já, utahovačka
Tensor S.
Foto: Atlas Copco
Tensor S
Podělte se s námi o vlastní příběhy
s Tensorem S na
[email protected]
Myslím, že jsem nikdy nikoho nezklamala.
Umožnila jsem zlepšení montážních postupů
ve všech průmyslových odvětvích, zejména
pak u spojů, které mají rozhodující význam
pro bezpečnost. Takové rychlosti, kvality
a úrovně ergonomie nebylo nikdy dříve
možno dosáhnout. Tisíce operátorů v celém
světě mě měly rády a nedovedly si beze mne
představit práci. Tou dobou jsem byla prostě
hrdinou montážních provozů. Já, utahovačka
Tensor S!
Ve společnosti Atlas Copco jsem byla
oblíbená u všech týmů. Přály mi mnoho
dalších úspěšných utažení. Protože v různých
průmyslových odvětvích přibývaly nové
úkoly, které vyžadovaly velmi vysokou
kvalitu, společnost Atlas Copco navrhla moji
mladší sestru, aby mi pomohla. Jmenovala
Robustní konstrukce motoru
Robustní, výkonný a účinný lamelový motor
s regulátorem otáček, který bude spolehlivě
sloužit den co den.
Foto: Atlas Copco
Bezpečnostní spoušť
Nová konstrukce bezpečnostní spouště
nadále zabraňuje neúmyslnému spuštění
a kromě toho umožňuje mnohem
pohodlnější uchopení obsluhou.
Jednoduchá kleština
Díky mírně pozměněné kleštině jsou
výměny brusných kamenů ještě
snadnější než kdykoli předtím.
Zlepšený výfuk vzduchu
Zcela nová konstrukce výfuku
vzduchu udržuje akustický tlak
na trvale nízké úrovni.
Tlumení vibrací
Pružné uložení hřídele vede
ke snížení vibrací a dosažení
vyšší produktivity.
Malá velikost
Díky svým rozměrům poskytuje nářadí velmi dobrou přístupnost a lze s ním pohodlně pracovat po celý den.
Nová řada LS 19
Malé brusky na formy, kotoučové
brusky a brusky s brusným
papírem představují nářadí, které
nachází široké uplatnění ve všech
odvětvích výrobního průmyslu.
Jsou také důležitou produktovou
řadou v sortimentu nářadí pro
odebírání materiálu. Přitom
můžeme s hrdostí prohlásit, že
máme pravděpodobně nejlepší
výrobky na trhu.
Nová řada LS19 zahrnuje
malé a lehké brusky, uvnitř
kterých se skrývá mimořádný
výkon a které si dokáží poradit
i s nejnáročnějšími úkoly. Řada
LS19 nahrazuje řadu LS18, jejíž
skvělé nářadí bylo nyní dovedeno
k naprosté dokonalosti.
Nářadí je k dispozici v přímých
i úhlových verzích a s různými
rozsahy otáček.
4
NOVINKY Z OBLASTI QAT
Jednotka RBU
♦ P
ro testování pulzního nářadí lze změnit
frekvenci filtrování před zahájením testu
♦ Funkce sledování v reálném čase
♦ Jednotky Tool Crib a RBU AA se mohou
používat také ke kalibraci nářadí
Power Focus a PowerMACS. K připojení
STanalyseru k řídicí jednotce za účelem
kalibrace se používá dokovací stanice.
Kalibrační hodnota se automaticky ukládá
do paměti řídicí jednotky
Foto: Atlas Copco
STanalyser - verze firmwaru 7.1
STanalyser je možno používat ke kontrolování
výkonnosti nářadí a sledování opakovatelnosti
a přesnosti dosahované všemi typy poháněného
nářadí a momentových klíčů.
Nyní jsou k dispozici nové funkce a zdokonalená
architektura v podobě nové verze firmwaru:
♦U
celené řešení pro provádění kontrol kvality
je nyní k dispozici společně s jednotkou
RBU AA. Pomocí této jednotky RBU je nyní
možno programovat v jediném STanalyseru
kontroly jak nářadí, tak i spojů. Výsledky
obou typů zkoušek je možno snadno načítat
a porovnávat pomocí programu ToolsTalk BLM
nebo Torque Supervisor
Torque Supervisor, verze 4.8
BLM Torque Supervisor je softwarový program
pro kontrolu utahovacího momentu, který
umožňuje provádění digitální kontroly
a sledování montážního nářadí a spojů. Nyní
je modernizován tak, aby podporoval poslední
verzi STanalyseru, včetně jednotky RBU AA. Pro
nářadí je nyní možno programovat postupy,
které zahrnují jak kalibraci, tak i testování.
Funkce správy uživatelů byla zdokonalena
přidáním skupin uživatelů. Možnost definování
oprávnění pro každou skupinu usnadňuje
přiřazování nebo změny oprávnění u uživatelů,
kteří mají ve výrobě různá funkční zařazení.
Pneumatická zdvihadla
Pneumatická zdvihadla a nosníkové vozíky
Atlas Copco jsou ideální zařízení pro zvedání
břemen v nebezpečných prostředích. Všechna
tato naše zařízení mají certifikaci pro nevýbušné
provedení podle přísných evropských norem
v souladu se směrnicemi EU ATEX. Jsou
dodávány v pěti velikostech s nosností od 250 kg
do 5 tun.
Všechna zdvihadla a nosníkové vozíky jsou
certifikovány pro úroveň Ex II 2G T5 II B D100°C.
Zdvihadlo chráněné proti korozi je určeno pro
prostředí s přísnými hygienickými požadavky
S potěšením představujeme nejnovější přírůstek
řady zdvihadel Atlas Copco – nové zdvihadlo
s nosností 500 kg v provedení Washdown.
Jeho typickou oblastí použití jsou provozy
v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, kde
je vlhké prostředí a veškeré vybavení je pravidelně
ostřikováno a omýváno, z čehož pochází
i název „Washdown“. Tento výrobek vychází ze
standardního zdvihadla o nosnosti 500 kg, které
nevyžaduje mazání a umožňuje zcela suchý chod,
díky čemuž nezanechává žádné zbytky maziva
ve vyfukovaném vzduchu.
TIP: Nejrychlejším způsobem výběru správného
zdvihadla a příslušenství i s objednacími čísly je
použití našeho počítačového programu určeného
pro operační systém MS Windows.
Tento program je k dispozici ke stažení na adrese:
http://industrialtechnique.com/airhoist/cz.
SRTT-L
SRTT-L je rodina snímačů pro STanalyser.
Je určena pro montážní nářadí s nižším
utahovacím momentem. Jak snímače
tak i testovací spoje jsou zaměnitelné
a mohou být používány s jakýmkoli
STanalyserem. Modulární konstrukce
umožňuje uživateli upravovat rozsah
systému podle měnících se potřeb.
srtt-l
Foto: Atlas Copco
Koncovka smartHEAD 1000 Nm pro
momentový klíč STwrench
K dispozici je nyní nová kocovka
smartHEAD 1000 Nm, která rozšiřuje
řadu koncovek smartHEAD určených
pro MRTT-C a STwrench.
Servisní balíček
Power Focus 600
Easy Start
Po úspěšné generaci nářadí, která
zahrnovala například řady Tensor
DL nebo Tensor DS, představuje
společnost Atlas Copco nový výkonný
kontroler Power Focus 600 a nářadí
Tensor ES s mnoha jedinečnými
vlastnostmi a funkcemi, mezi které
patří například patentovaná strategie
TurboTight, díky níž se postup
utahování dostává na zcela novou
úroveň.
Servisní balíček Easy Start zajistí,
že certifikovaní servisní technici
společnosti Atlas Copco instalují nový
sytém přímo v místě určení, aniž by
přitom bylo nutno přerušovat výrobní
proces zákazníka, a zaručí tak správné
nastavení tohoto systému.
LLA 500L EX
Foto: Atlas Copco
Po 6 měsících chodu nového nářadí
Tensor ES ve výrobě provádí servis
společnosti Atlas Copco prohlídku
nářadí a zkoušku jeho výkonových
vlastností, která sestává z 25 měření
a je následována preventivní údržbou.
Tím je zaručeno, že nářadí zůstává
v dobrém provozním stavu.
5
Budoucnost je již nyní
Technický pokrok dosahovaný v oblastech
virtuální reality, rozšířené reality a bioniky již
není pouze tématem pro filmy a videohry.
Seznamte se s kybernetickým operátorem
zítřka.
VÝROBA musí být v dnešních průmyslových
odvětvích stále flexibilnější. Vysoce
automatizované postupy, jaké se používají
například v automobilovém průmyslu,
musí umožňovat realizaci obměn výrobků
a zakázkové přizpůsobování jednotlivých
vozidel na téže montážní lince. Aby si
zachovaly své čelní postavení, potřebují
výrobní společnosti stále důmyslnější nástroje
a systémy, které pracovníkům poskytují
nezbytné informace v době, kdy je tito skutečně
potřebují.
Anders Nelson a Johan Wallgren, programátoři
pracující v oddělení výzkumu a vývoje nářadí
společnosti Atlas Copco, věří, že nejnovější
technologie přetvoří výrobní postupy v mnoha
průmyslových oborech.
„TECHNICKÝ pokrok v oborech bioniky,
virtuální reality a rozšířené reality přináší
téměř denně nové výsledky,“ říká Anders
Nelson. Oba muži si představují, že v budoucnu
budou operátoři provádět své úkoly pomocí
superergonomického nářadí a pracovními
postupy je budou provázet podpůrná
interaktivní elektronická zařízení. Předpokládají,
že vznikne průmyslové prostředí, ve kterém se
monotónní úkony prováděné operátory stávají
zastaralým způsobem práce.
„V minulosti bylo rozhraním mezi operátorem
a nástrojem tlačítko,“ říká Anders Nelson.
„V budoucnu bude nástroj pravděpodobně
spíše bionickým nástavcem operátora
s průběžným ukládáním dat.“
Popisují operátory nepříliš vzdálené
budoucnosti jako pracovníky vybavené
vyspělými bezdrátovými komunikačními
soupravami se sluchátky, mikrofony
a kamerami, které budou rozšiřovat lidské
smysly a umožňovat spojení se systémy celého
výrobního provozu. Tito operátoři budoucnosti
budou používat hlasové příkazy a vyspělou
technologii sledování pohybu lidských očí
a na svých pažích budou mít připevněnou
obrazovku velikosti chytrého telefonu, která
jim umožní jak zadávání dat, tak i přijímání dat
odesílaných montážním nástrojem. Veškeré
toto inteligentní příslušenství bude bezdrátově
připojeno k systému řízení výrobního provozu,
s nímž bude komunikovat v reálném čase.
„Mnohé z toho, co jsme popsali, je možné
již dnes,“ říká Johan Wallgren. „Již dnes
totiž dodáváme vysoce vyspělé tovární sítě
a systémy řízení určené jak pro nástroje ruční,
tak i pro fixní aplikace. Poskytujeme také
systém pro určení polohy nářadí, což je v zásadě
systém GPS pro vnitřní použití‘.“
Systém pro určení polohy nástroje (TLS), který je
dodáván společností Atlas Copco, představuje
pokrokový a spolehlivý způsob jak zajistit, aby
se utahování provádělo na správném pracovišti
a na správném výrobku. Výrobky i nářadí jsou
označeny štítky, které umožňují lokalizaci
jednotlivých položek pomocí vysokofrekvenční
radiové technologie s mimořádně širokým
přenosovým pásmem. Systém TLS umožňuje
přesné určení polohy nářadí a výrobků
s rozlišením činícím 50 centimetrů.
„Možnosti dalšího vývoje jsou vzrušující
a nekonečné,“ říká Anders Nelson. „Máme
mnoho nápadů – jde prostě jen o to, které z nich
bychom měli upřednostnit. To, co přijde příště, je
omezeno pouze naší vlastní představivostí.“
VĚDĚLI JSTE?
♦ Rozšířená realita: Živé, přímé
nebo nepřímé zobrazení fyzického
prostředí reálného světa, jehož
prvky jsou rozšířeny počítačově
generovaným senzorickým
vstupem, jakým mohou být
například zvuk, videozáznam,
grafika nebo data GPS.
♦ Bionika: Aplikace biologických
metod a systémů nacházející se
v přírodě při zkoumání a navrhování
technických systémů a moderních
technologií.
♦ Kybernetika: Věda zabývající se
komunikačními a automatickými
řídicími systémy jak ve strojích, tak
i v biologických subjektech.
♦ Systém pro určení polohy
nástroje (TLS): Systém používající
senzory k určení polohy prostředků,
výrobků nebo nástrojů. Systém
TLS, který využívá širokopásmovou
vysokofrekvenční technologii,
umožňuje spolehlivé určení polohy
předmětů s rozlišením činícím
50 cm.
♦ Virtuální realita: Pojem, který
se týká počítačem simulovaných
prostředí, která mohou simulovat
fyzickou přítomnost v místech
nacházejících se v reálném
i imaginárním světě.
Více zajímavých reportáží lze nalézt
v posledním vydání časopisu Achieve –
www.atlascopco.com/achieve.
Operátory budou v budoucnu při jejich práci se superergonomickým nářadím navádět interaktivní elektronická zařízení.
Foto: Atlas Copco
6
Snaha o zvyšování efektivity otevírá dveře k prohlubování vztahů se zákazníky
Školení zaměřené na zvyšování efektivity využívající simulaci výroby na plně vybavené dopravníkové lince.
Foto: Atlas Copco
Optimalizace výroby a Transformace výroby jsou
a „odstraňování“ těchto plýtvání. Výsledkem je
vyspělé servisní produkty, které jsou navrženy tak, často velmi výrazné snížení objemu skladových
aby zdokonalovaly výrobní postupy zákazníků.
zásob rozpracovaného i hotového zboží.
Pro podporu zákazníků, kteří se rozhodli realizovat
přechod ke skutečně efektivní výrobě, vytvořil
Servis nabídku Lean Package.
udržitelnou efektivitu výroby. Koncepce
přechodu ke štíhlé výrobě usnadní
zákaznickým centrům dosáhnout
tohoto cíle a stát se upřednostňovanými
dodavateli. To nás udrží v dobré kondici
i v budoucnu.“
Princip efektivní výroby vychází ze systému TPS
(Toyota Production System), což je vysoce účinná
metoda organizování výroby a logistiky používaná
výrobci automobilů.
Teoretické i praktické školení
Thomas a Peter spolupracují s externím
poradcem při vývoji školicího programu.
Peter: „Nabízíme třídenní teoretický
a praktický tréningový kurz, včetně
simulací výroby na dopravníkové lince.
Školení povedou dva školitelé, kteří
budou vyčleněni z celkového počtu
šesti vedoucích školitelů divizí MVI, GI
a Servis. První dva mezinárodní interní
tréningy se konali v listopadu v Nacka
ve Stockholmu.“ Tréningový program
v rámci koncepce Lean Academy se
rozběhne v roce 2013.
Sada Lean Package nabízená společností Atlas
Copco sestává ze čtyř komponent:
♦ Lean Academy: Školení zákazníků
♦ Lean Consulting: Rozšířená podpora při
zvyšování efektivity na pracovišti
♦ Lean Auditing and Certification: Postup
zaměřený na dosažení trvale udržitelné
efektivity
♦ Lean Network and Community: Umožňuje
vytváření sítí ve spolupráci s dalšími
společnostmi
Snižuje objem skladových zásob, zvyšuje
flexibilitu
Thomas Glasow, vedoucí poradce, Transformace
výroby: „Realizace přechodu ke štíhlé výrobě
poskytuje našim zákazníků podstatné úspory.
Výsledky průzkumů ukazují, že společnosti
uplatňující tuto koncepci jsou lépe vybaveny
pro přežití případných krizí. Jsou totiž schopny
lépe zjišťovat požadavky zákazníků a obecně
flexibilněji reagovat na změny těchto požadavků.
Štíhlá výroba je komplexní obchodní koncepce,
která v sobě zahrnuje bezprostřední zaměření
na zákazníka.“
Základem koncepce štíhlé výroby je rozpoznání
jednotlivých „plýtvání“ v rámci výrobního procesu
Foto: Atlas Copco
Lean Temple ilustruje klíčové aspekty principu štíhlé
výroby uplatňovaného společností Atlas Copco.
Včasné navázání dialogu
Peter Karlström, který u společnosti Atlas Copco
pracuje jako profesionální školitel, se podílí
na rozvíjení koncepce Lean Academy: „Zásady
štíhlé výroby nepodporujeme jen proto, abychom
prodávali své výrobky. Prostřednictvím tohoto
konceptu chceme oslovovat zákazníky s cílem
zintenzivnit naše vzájemné vztahy a navázat tak
dialog co nejdříve, ještě před začátkem plánování
nové výrobní linky nebo změnou linky stávající.“
„Přesně to znamená,“ říká Thomas, „že naším cílem
je navázat kontakt se zákazníky na co nejvyšší
možné úrovni v rámci jejich organizace. Chceme
budovat kvalitu od samého začátku, zapojit se
do procesů zákazníků v raném stádiu a zůstat
s nimi v kontaktu tak, abychom jim zajistili trvale
Koncept “Lean”
představen na veletrhu Motek
Školicí koncepce Lean Academy vzbudila
značný zájem na veletrhu Motek, který
se v říjnu konal v Německu. Na stánku
společnosti Atlas Copco měli zákazníci
příležitost hovořit s Thomasem
Glasowem a s Kevinem Garveyem,
předními evropskými odborníky
v oblasti štíhlé výroby.
Pro více informací o koncepci štíhlé
výroby nás prosím kontaktujte na adrese
[email protected]
Zaznamenali jste, že v minulém roce
jsme otevřeli Lean Assembly Excellence
Centre v Bratislavě?
7
Semináře Tight&Right naučí klienta správně využívat nářadí a také šetřit ve výrobě
Možnost vyzkoušet si různé typy nářadí a různé
druhy spojů využilo před nákupem nových
utahovaček mnoho různých společností. A to
prostřednictvím seminářů Tight&Right. V nich
odborníci z Atlas Copco všem zájemcům ukazují
výhody i nevýhody jednotlivých řešení a pomáhají
nalézt taková nářadí, která přispějí k maximalizaci
efektivity výroby a snížení provozních nákladů.
V seminářích se zákazník zblízka seznámí
s nejnovějšími trendy v utahování. „Pracujeme
tam s obrovským demo boxem, na němž je
možné vyzkoušet různé typy nářadí,“ popisuje
Maciej Tomaszkiewicz z Atlas Copco. Rychlý vývoj
v technologiích i soustavný tlak na snižování
nákladů staví podle něj firmy při výběru zařízení
před složitý úkol. „I proto v seminářích ukazujeme,
jak používat nové inteligentní přístupy například
ke snižování zmetkovosti,“ uvádí Tomaszkiewicz.
Nekvalitní výroba se prodraží
Zkušenosti z uplynulých seminářů totiž
odborníkům Atlas Copco ukazují, že výrobní firmy
nejvíce trápí právě kvalita výroby. Vysoký počet
zmetků přitom vyžaduje hodně času na jejich
nápravu, čímž se celý provoz výrazně zdražuje.
„Záleží, kdy se na chybu přijde. Někdy je to hned
a náprava trvá pár minut. Jindy na ni bohužel
přijde až koncový zákazník a potom kromě práce
se záruční opravou má výrobce také plno práce
s poškozenou image své značky,” upozorňuje
Tomaszkiewicz s tím, že vyrábět nekvalitní zboží
se opravdu nevyplatí. Ve výsledku je to totiž dost
drahé.
Foto: Atlas Copco
„Dalšími problémy, jimž firmy v montážních
halách čelí, jsou vysoké náklady na energii a také
nespokojenost zaměstnanců s ergonomií nářadí,“
doplňuje Maciej Tomaszkiewicz. V rámci semináře
proto Atlas Copco pomáhá identifikovat všechny
hlavní nedostatky výrobního procesu, navrhuje, jak
se chyb s pomocí nového zařízení vyvarovat, a také
propočítává budoucí úsporu nákladů.
řešení a ještě vyčíslíme úspory, se rádi
nechají přesvědčit,” potvrzují stejnou
zkušenost další prodejci z divize
GI. “Opravdu pomohlo, že jsme si
na semináři Tight&Right mohli jednotlivé
aplikace vyzkoušet a přesně jsme věděli,
do čeho jdeme,” je nejběžnější zpětnou
vazbou našich zákazníků.
Tight&Right dokáže přesvědčit
“Někteří klienti nechtějí dlouho o inovacích ani
slyšet. Ale tím, že jim sami navrhneme optimální
Zaujal vás Tight&Right seminář?
Kontaktujte nás na
[email protected]
Pneumatické brusky jedou ve Slovinsku non-stop
Společnost Arcont je největším evropským
producentem kontejnerů a mobilních
prostorových systémů. Nezbytnou součást
vybavení jejích montážních hal tvoří brusky.
Nedávno se firma rozhodla pro jejich
modernizaci a díky tomu dokáže v současné
době vyrobit až 70 kontejnerů denně. Zvýšení
produktivity však nebylo jediným cílem této
investice.
Kapacita bez hranic
V minulých letech firma Arcont také investovala
do výměny kompresorových stanic, které mají
pohon brusek na starosti. „Nové kompresory
produkují dostatek stlačeného vzduchu na provoz
až stovky brusek naráz,“ upozorňuje manažer
údržby Kozar Vlado. Při plynulém třísměnném
provozu to znamená maximální kapacitu přes 70
kontejnerů denně.
Lesjak. Pneumatické utahováky LTV
nabízí velmi přesné a rychlé utahování.
Díky pokročilé ergonomické konstrukci
se s nimi zaměstnancům navíc velmi
dobře manipuluje. Podobnými
vlastnostmi se mohou pochlubit také
pneumatické ruční pistolové vrtačky
LBB. Také ony pomáhají firmě Arcont
s výrobou kontejnerů.
Důvodem, proč se slovinská firma rozhodla pro
pneumatické brusky, byla touha po nářadí s co
nejdelší životností. „Původně jsme pracovali
s elektrickými bruskami. Ty jsou velmi rychlé,
ale také u nich dochází k velmi rychlému
opotřebení,“ říká specialista údržby Komperšek
Boštjan ze společnosti Arcont. Z dlouhodobého
hlediska se podle něj turbínové nářadí vyplatí
v jejich provozu více.
V současné době opouští montážní linky Arcontu
zhruba 20 až 30 výrobků za den. „Při tomto tempu
jsme schopní pokrýt všechny velké objednávky
včetně náročných projektů, a to ve velmi krátké
době,“ říká technický ředitel Anton Merčnik.
Právě rychlost je jednou z vlastností, kvůli které
se klienti na firmu Arcont obracejí. Standardní
kontejner totiž mohou mít už týden po objednání.
Dalšími benefity jsou kvalita a nízká cena. Aby
toho společnost Arcont dosáhla, potřebuje ve své
výrobě co nejkvalitnější a nejspolehlivější zařízení.
Z toho důvodu už mnoho let spolupracuje s Atlas
Copco.
Hledáte více informací o našich
produktech? Navštivte náš on-line katalog
produktů na www.atlascopco.cz/products.
„GTG je dokonalá úhlová bruska. Díky
turbínovému motoru poskytuje nesrovnatelný
výkon při nízké spotřebě vzduchu a velmi nízké
hmotnosti,“ potvrzuje Jure Lesjak z Atlas Copco.
Pro maximální výkon má bruska regulátor
otáček. Při přetížení se sama vypne, aby
zajistila bezpečnost obsluhujícího personálu.
Příjemným benefitem jsou také nízký hluk
nářadí a autobalancér, který snižuje vibrace,
a tím zvyšuje komfort obsluhy.
Zaměstnanci si oblíbili i utahováky
Kromě brusek používají pracovníci Arcontu
také další nářadí značky Atlas Copco, například
pneumatické šroubováky TWIST a úhlové
utahováky LTV. „Při jejich výběru byla pro klienta
rozhodující rychlost a přesnost,“ popisuje Jure
Výroba v Arcontu
Foto: Atlas Copco
8
Dacia modernizovala s pomocí Atlas Copco
„Se společností Dacia spolupracujeme již
mnoho let. Původně ve svém provozu využívali
naše reverzibilní úhlové utahováky LTV,“
popisuje Costin Corbeanu ze společnosti
Atlas Copco. S tímto poměrně robustním
pneumatickým nářadím utahovali spoje
na zadních tlumičích vozů Logan, Duster a VAN.
„Utahovačky LTV byly velmi spolehlivé, určitě
by nám mohly ještě dlouhou dobu sloužit,“
říká George Toma z firmy Dacia. V rámci
modernizace však dostalo prostor nové
řešení, které významně přispělo k vysoké
Foto:
Atlas
Copco
Modernizovaná Dacia
kvalitě výrobků i k lepší produktivitě. Dříve se
Je jednou z nejvýznamnějších rumunských
totiž stávalo, že pracovníci na lince nestíhali
společností a její produkty jsou známé
požadované tempo. Kromě pomalejší výroby
po celém světě. Za poslední dekádu prošla
to způsobovalo i nespokojenost zaměstnanců.
rozsáhlým procesem modernizace, výměny
Po konzultaci s odborníky z Atlas Copco se
výrobního zařízení i řídících postupů. Celkové
proto v Dacii rozhodli pro elektrický utahovák
investice přesáhly v přepočtu 40 miliard korun.
Tensor DS9.
Výsledkem je silná firma, jejíž více než kilometr
dlouhou montážní linku denně opouštějí
Plynulá výroba
kvalitní a prověřené vozy. Řeč je o automobilce
„Elektrický utahovák Tensor DS se používá
Dacia. Důležitou součást jejího nového vybavení pro kvalitativně důležité aplikace nevyžadující
tvoří i nářadí značky Atlas Copco.
sledovatelnost v podobě změřené hodnoty
utahovacího momentu,“ vysvětluje
Corbeanu. Pro pohodlnou manipulaci
je utahovák vybaven ergonomickým
krytem motoru. Plynulost utahování
a lepší přesnost jsou umožněné
spirálovým ozubením v úhlových
hlavách s lepším kontaktním
poměrem.
Na montážní lince se změny projevily
okamžitě. „Nyní je výroba opravdu
plynulá, naši pracovníci mají dost času
spoje utáhnout. Navíc se zvýšila úroveň
kontroly, takže máme v případě chyby
rychlou zpětnou vazbu,“ pochvaluje
si Toma. Příjemnou změnou také
bylo, že nyní mohou používat jedno
nářadí na různé typy spojů. „Tlumiče
na Duster a na VAN potřebují utahovací
moment 162 Nm, zatímco Logan 105
Nm. Doposud jsme na každý moment
používali jinou utahovačku,“ vysvětluje
George Toma s tím, že na Logany
sloužilo LTV 48 R120 a na vozidla
Duster a VAN pak LTV 48 R200.
Automatická stanice zkvalitnila výrobu motorů do vozů Fabia
Stále lepší vozy pokud možno za nízkou
cenu. To je směr, kterým ostrá konkurence
v automobilovém průmyslu tlačí výrobce.
Řešením, které umožňuje zvýšit produktivitu,
vyvarovat se při výrobě chyb, a tím i zvýšit
kvalitu, je automatizace. S pomocí Atlas
Copco se pro něj rozhodla i mladoboleslavská
automobilka. “Ve snaze zvyšovat produktivitu
našich zákazníků jsme navrhli automatickou
stanici do linky předmontáže agregátu vozů
ŠKODA Fabia,” uvádí Filip Šmída, který má
v Atlas Copco tento projekt na starosti. “V Atlas
Copco vždy hledáme způsoby, jak zvýšit
produktivitu našich klientů,” dodává. K tomu
pomáhá pečlivá analýza zákazníkovy montážní
linky. Na jejím základě odborníci z Atlas Copco
navrhnou možná inovativní řešení. Problémy
s nízkou produktivitou a chybovostí výroby umí
často léčit právě automatizace. Eliminuje lidský
faktor, a tím výrazně zvyšuje kvalitu výroby.
Proto se investice do automatizace často rychle
vrací.
Nejnověji se tato automobilka rozhodla vybavit
automatickou stanicí linku předmontáže
agregátu vozidel ŠKODA Fabia. Po konzultaci
s Atlas Copco investovala do inteligentní
automatické stanice, která chrání okolní
obsluhu špičkovými standardizovanými
bezpečnostními komponenty SICK. O rozvod
stlačeného vzduchu se starají pneumatické
komponenty renomované značky FESTO.
O kvalitu utažení životně důležitých spojů pak
utahovačky Atlas Copco. “Tato stanice nyní
utahuje centrální matice, hlavu kola na příčné
rameno, přední tlumiče a spojovací tyč řízení,”
přibližuje Jan Hruška, Specialista plánování
montáže.
Odborníci z Atlas Copco doporučili společnosti
vřetena QST a řídicí jednotku PowerMacs
4000. “Jedná se o nejpokročilejší řídicí
systém utahování určený pro fixní vřetena,”
vysvětluje Filip Šmída. Je vybavena efektivními
nástroji pro statistickou kontrolu procesu,
která zajišťuje, aby byly problémy s kvalitou
identifikovány dlouho předtím, než způsobí
problémy ve výrobě. Pro Škoda Auto bylo také
podstatné, že jednotky PowerMacs umožňují
uložit velké množství dat, čímž eliminují
možnost ztráty dat o utažení. Kvalitu spoje
pak zaručí funkce Automatické opravy, která
umožňuje provést okamžité nápravné opatření
chybných prvních utažení.
na konci předmontážní linky.
„V případě potřeby může samozřejmě
stanice přejít na manuální provoz,“
vysvětluje Filip Šmída. O bezpečnost
obsluhy se stará už zmíněný systém
SICK. Automatická stanice tak
představuje bezpečnou a spolehlivou
variantu výroby, představující důležitý
krok na cestě ke snižování provozních
nákladů. Dokonale tak odráží filozofii
společnosti Atlas Copco o udržitelném
rozvoji zákazníků.
Jednu řídicí jednotku PowerMacs je možné
použít pro všechny typy elektrických vřeten,
která pokrývají utahovací momenty od 2
do 8000 Nm. „Na předmontážní lince Fabie
je potřeba současně utahovat několik spojů.
Jejich součtové momenty se pohybují od 50
Nm do 200 Nm,“ říká Jan Hruška s tím, že dříve
při jejich montáži používali utahovačky Tensor
s řídicí jednotkou Power Focus 4000, jejichž
přesnost i rychlost díky ruční montáži zdaleka
nedosahovala současných parametrů.
Nyní pracuje celá stanice automaticky.
Obsluha, která ustavuje nápravnici na vozík,
zadá do systému čárový kód. Ten označuje
typ i model vozidla, a tudíž i požadované
momenty utažení. Informace zapsané v kódu
doprovázejí nápravnici během celého jejího
průjezdu linkou předmontáže agregátu,
a to díky systému RFID. Po každém utažení
v automatické stanici dostává po příjezdu
vozíku s agregátem na repasní pozici informaci
o daném spoji repasní pracoviště, umístěné
Linka ŠKODA Fabia
Foto: Atlas Copco
9
Výrobní závod v Maďarsku obdržel ocenění „Nejlepší pracoviště pro ženy“
V roce 2012 obdržel výrobní závod v Maďarsku
ocenění „Nejlepší pracoviště pro ženy“.
Z celkového počtu 74 zaměstnanců připadá
58 % na ženy a v osmičlenném týmu vedení je
pět žen. Společnost má dlouhý seznam činností
a benefitů určených pro svůj ženský personál,
včetně zdravotních, lázeňských a sportovních
akcí.
Na události se podílely švédské velvyslanectví
a obchodní komora
Slavnostní předávání ocenění se konalo
15. listopadu 2012 v rámci Ženského fóra
pořádaného u příležitosti výstavy Personal
Hungary Exhibition a představujícího
profesionální fórum pro správu lidských zdrojů.
V průběhu let si továrna Industrial Technique
vybudovala velmi dobré vztahy se
švédskou obchodní komorou i se švédským
velvyslanectvím v Maďarsku. Dokladem toho
je i účast s prezentací na výstavě pořádané pod
názvem „Ženy na pracovišti a v rodině – příklady
osvědčené praxe ze Švédska.“
Při slavnostním vyhlášení, které se konalo v listopadu, získali naši kolegové v Maďarsku ocenění „Nejlepší pracoviště pro ženy“.
Lepší dynamika!
Provozní ředitel Bo Ehrenpohl k tomu říká:
„Ženy do naší společnosti přinášejí lepší
dynamiku. Vytvářejí příjemnější pracovní
Foto: Atlas Copco
prostředí a podporují náš růst. Ocenění
je věnováno ženám ve společnosti
Industrial Technique Hungary i ženám
v celé skupině Atlas Copco.“
Společnost Atlas Copco slaví 140 let
Dne 21. února oslavila společnost Atlas Copco,
která je celosvětově uznávána jako jedna
z nejpokrokovějších společností zasazujících se
o trvale udržitelný rozvoj, 140 let své vynikající
působnosti. Při této příležitosti byla pořádána
řada akcí ve více než 90 zemích, ve kterých má
společnost vlastní zastoupení.
Akce a aktivity spojené s tímto výročím byly
pořádány po celém světě. Byla to vynikající
příležitost k dalšímu posílení našeho zaměření
na zákazníky a vztahů s nimi, k přenesení našich
hodnot do každodenních činností a k podnícení
vzájemné součinnosti mezi našimi organizačními
jednotkami.
Společnost byla založena v roce 1873
ve švédském Stockholmu železničním inženýrem
Eduardem Fränckelem, který působil jako vedoucí
technik u švédských drah, finančníkem Davidem
Otto Frankem a bankéřem André Oscarem
Wallenbergem. Peter Wallenberg, hlava čtvrté
generace rodiny Wallenbergů, je ve společnosti
Atlas zaměstnán od roku 1953 a dodnes působí
jako člen čestného předsednictva společnosti
Atlas Copco.
Zpočátku společnost vyráběla díly pro železnice,
vznik hlavního předmětu obchodní činnosti
společnosti Atlas Copco spadá do prvních let
20. století, kdy byly vyrobeny první kompresory,
nářadí a vrtací kladiva. V dnešní době zaujímá
společnost Atlas Copco vedoucí světové
postavení v těchto i mnoha dalších oblastech.
Dlouhá historie společnosti Atlas Copco je
plná převratných technických inovací. První
pneumatické nářadí, které společnost vyrobila
v polovině 90. let 19. století, bylo určeno pro
její vlastní dílny. V roce 1901 byla oficiálně
zahájena sériová výroba tohoto nářadí. Další
mezníky zahrnují představení prvních lehkých
vrtacích kladiv v roce 1905, vyrobení prvního
mobilního vzduchového kompresoru v tomtéž
roce, světovou premiéru sériově vyráběných
hydraulických kladiv v roce 1966 a zavedení
nového utahovacího nářadí vybaveného
funkcemi kontroly chyb a vyznačujícího se
nízkou spotřebou energie.
Významných stavebních projektů, na jejichž
realizaci se společnost Atlas Copco podílela, je
příliš mnoho na to, aby zde mohly být zmíněny
všechny. Jedním z nich je pomoc při výstavbě
tunelu Mont Blanc protínajícího francouzskoitalskou hranici, který byl budován v 50. a 60.
letech minulého století a který byl tehdy
nejdelším dálničním tunelem na světě. V 80.
letech minulého století byl po společnosti
Atlas Copco pojmenován nově objevený
druh dinosaura – Atlascopcosaurus loadsi –
jako uznání za poskytnutí vybavení
a pomoci při vykopávkách v Austrálii,
kdy byla objevena kostra tohoto druhu.
Začátkem roku 2013 byla
společnost Atlas Copco zařazena
do celosvětového seznamu Global
100 Most Sustainable Corporations,
což představuje nejprestižnější
uznání, které podniky mohou získat
za podporu trvale udržitelného
rozvoje. Zařazení do seznamu Global
100 je uznáním za angažovanost
v oblasti trvale udržitelné produktivity
a za práci a úspěchy v oblasti snižování
spotřeby materiálů a energie: Jako
příklad lze uvést vývoj nových
pokrokových, vysoce energeticky
účinných výrobků, které šetří finanční
prostředky zákazníků a současně
přispívají k ochraně životního
prostředí.
Chcete se dozvědět více o historii
společnosti Atlas Copco? Navštivte
stránky www.atlascopco.com/history.
Foto: Atlas Copco
10
Naše země: Rumunsko
Rumunsko (România) je země ležící u západního pobřeží Černého moře (pouze oblast Dobruja se nachází na severu Balkánského poloostrova).
Je to země nevšedních přírodních krás a rozmanitostí a bohatého kulturního dědictví. Rumunsko své návštěvníky nadchne nejen malebnými
horskými krajinami a dosud nedotčenými venkovskými oblastmi, nýbrž také svými historickými městy včetně rušného hlavního města.
Zámek Peles
Foto: Archiv
Historie Rumunska však nebyla tak idylicky poklidná
jako jeho krajina. V průběhu staletí bylo Rumunsko
Fakta:
cílem nájezdů různých stěhujících se národů.
Počet obyvatel: 19 350 000 (2012)
Rumunské historické provincie Valašsko a Moldávie
Hlavní město:
Bukurešť
kladly urputný odpor dobyvačným otomanským
Jazyk:
rumunština
Turkům. Transylvánie byla postupně pod vládou
Průměrná délka života: 70,75 (muži),
Habsburků, otomanských Turků nebo Valašska
77,89 (ženy)
a zůstávala přitom autonomní provincií.
Telefonní
síť:
23,4 mil.
Historie Rumunska po druhé světové válce, kdy
mobilních telefonů
země byla součástí komunistického bloku, je
Počet
dobře známa zejména kvůli výstřelkům bývalého
uživatelů Internetu:
7,79 milionů (2009)
diktátora Nicolae Ceausesca. V prosinci 1989 vedlo
národní povstání k jeho svržení. Podle ústavy přijaté
v roce 1991 je Rumunsko republikou s pluralitním
systémem politických stran, tržní ekonomikou
a individuálními právy zahrnujícími svobodu slova,
Charakteristickou vlastností rumunské kuchyně
náboženského vyznání a soukromého vlastnictví.
je její velká rozmanitost. Je to kuchyně, která
byla opakovaně ovlivňována různými kulturami:
starověkými Řeky, se kterými obyvatelé Rumunska
obchodovali, Římany, kteří zemi dali její jméno,
Hrad Bran
Sasy, kteří se usadili v jižní Transylvánii, Turky,
Hrad Bran, který je zahalen atmosférou záhad
kteří Rumunsko po řadu století ovládali, a rovněž
a pověstí a který se tyčí na téměř 70 metrů vysoké
slovanskými a maďarskými sousedy. Všechny tyto
skále, vděčí za svoji slávu svým impozantním
vlivy se postupně smísily do bohaté a lahodné
věžím, hradbám a zejména mýtu vytvořenému
rumunské kulinářské tradice.
okolo hraběte Drákuly známého z románu Brama
Stockera.
Mezi místní pokrmy patří sarmale, mamaliga
Co jíst?
Co navštívit
Hrad Bran
Věděli jste?
♦ Název „Rumunsko“ pochází
z latinského slova „Romanus“,
které znamená „občan římské říše“.
Na území dnešního Rumunska
se římská říše rozšířila v roce 106
n.l., za vlády císaře Trajána (98 až
117 n.l.). K dobytí Dacie (dnešního
Rumunska) potřebovali Římané
sedm roků a dvě dlouhé války.
Římská okupace trvala až do konce
třetího století.
♦ První plnicí pero vynalezl Petrache
Poenaru, rodák z města Craiova.
Jeho vynález byl patentován
v květnu 1827.
♦ Rumunské město Temešvár bylo
prvním evropským městem
s elektrickým pouličním osvětlením
(v roce 1889). Temešvár byl také
prvním evropským městem, které
zavedlo tramvaje tažené koňmi
(v roce 1869).
♦ Podle Světové akademie
rekordů je Parlamentní palác,
který se nachází v Bukurešti,
největší a nejdražší státní správní
budovou na světě. Je také největší
administrativní budovou v Evropě
(přibližně 360 000 m2) a druhou
největší na světě, po americkém
Pentagonu. Při výstavbě tohoto
paláce bylo spotřebováno více
než milión tun mramoru, oceli,
křišťálového skla a dřeva!
♦ Rumunský jazyk, kterým
v současnosti hovoří více než 25
milionů lidí, je starý již 1700 roků.
♦ 60% evropské populace medvěda
hnědého žije v Karpatském pohoří.
(polenta), bulz (tradiční smažená polenta, plněná
alespoň dvěma druhy sýra, slaninou a kyselou
smetanou), friptura (řízek), salata boef (salát
z jemně nasekané vařené zeleniny a masa, obvykle
přelitý majonézou a ozdobený rajčaty a petrželí)
jakož i tocana (druh dušeného masa), tochitura
(výběr osmažených druhů masa a tradičních
klobásek ve speciální omáčce, podávaný s polentou
Foto: Archiv a smaženými vejci), mici (druh kořeněné uzeniny,
avšak pouze z masa bez obalu, která se vždy
připravuje na rožni).
Zámek Peles
Zámek Peles, který se skrývá v úpatí pohoří Bucegi
v pitoreskním městě Sinaia je mistrovským dílem
německé novorenesanční architektury a mnohými
je považován za jeden z nejoslnivějších zámků
v Evropě.
Zámek Peles byl prvním evropským zámkem,
jehož všechny části byly vybaveny elektrickým
osvětlením. Elektrická energie byla odebírána
z vlastní elektrárny zámku. Systém ústředního
vytápění zámku, který byl vybudován v roce 1888,
je stále funkční a i dnes použitelný. V divadelním
sále zámku se v roce 1906 uskutečnilo první filmové
promítání v Rumunsku.
Mezi tradiční dezerty patří pasca (čokoládový nebo
sýrový koláč připravovaný pouze po velikonocích),
saratele (slané tyčinky), pandispan (doslova
španělský chléb; dort plněný višněmi) a cozonac
(speciální mazanec, který se peče o vánocích
a velikonocích). Chléb (bez másla) se podává
s téměř každým denním jídlem a stejně tak je běžný
i kopr jako koření. Česnek je všudypřítomný, a to jak
v syrovém stavu, tak i v podobě speciálních omáček
(např. mujdei je tradiční omáčka připravovaná
z česneku, olivového oleje a koření), stejně tak jako
cibule.
Medvěd hnědý
Foto: Archiv
Rumunsko má dlouhou vinařskou tradici
(záznamy dokládají, že víno se zde vyrábí
již více než 2000 let). Ve skutečnosti je
Rumunsko 12. největší výrobce vína
na světě (podle údajů z roku 2005),
přičemž mezi nejlepší vinařství patří
Murfatlar, Cotnari, Jidvei, Odobesti atd.
Zdroj: Internet
11
Naši lidé: Divize Motor Vehicle Industry
Tým MVI
Divize MVI (automobilový průmysl) včetně jeho
subdodavatelů obsluhuje největší zákaznický segment v rámci Industrial Technique, což představuje
Jsme vděčni za veškerou zpětnou odezvu i za připomínky, které dostáváme po každém
téměř polovinu ročních tržeb.
vydání našeho časopisu. Poněvadž tento časopis připravujeme pro vás, naše čtenáře,
♦ Divize MVI je rozdělena do 6-ti segmentů: Trucks neváhejte a podělte se s námi o své náměty, připomínky, přání nebo doporučení týkající
se toho, o čem byste si chtěli přečíst v následujících číslech.
& Buses, Final Assembly West, Final Assembly
East, PowerTrain, Tier 1, Machine Tool Builders
Všechny připomínky rádi uvítáme na adrese [email protected]
♦ 3 prodejní manažeři
♦ 2 manažeři zajišťující péči o významné zákazníky
♦ 15 prodejních techniků
Zpětná odezva čtenářů
Kvíz
Odpovězte na čtyři otázky v online formuláři
nebo odešlete e-mail s odpověďmi na adresu
[email protected] a vyhrajte.
Tip: Nápovědu naleznete na webu o historii.
1) Co je hlavním výrobním oborem slovinské
společnosti Arcont d.o.o.?
a. mobilní telefony
b. kontejnery
c. letadla
2) Kdo byl úplně prvním prezidentem
společnosti?
a. Ronnie Leten
b. Eduard Fränckel
c. A.O. Wallenberg
3) Co je „švédská metoda“?
a. kuchyně
b. řešení v oboru vrtacích kladiv
c. speciální kompresorová technologie
4) Společnost Atlas Copco je uznávána jako
průkopník v oblasti ergonomie. Kdy byla
zřízena akustická laboratoř?
a. v 80. letech
e!
te do
b. ve 40. letech
ověz a vyhrajt
p
d
O
c. v 70. letech
2013
a
ervn
30. č
d
mi do rukou poprvé a hne
Skvělý formát. Dostal se
dokážete shromáždit
že
st,
no
eč
ut
Sk
il.
líb
i
lm
se mi ve
informací do krátkých
velké množství důležitých
ší
článků, považuji za nejlep
h
ýc
en
ěř
m
za
ě
áln
du
ivi
a ind
ám.
eným čtenářským skupin
ěř
m
za
y
ick
hn
ec
k t
up
íst
př
át vám za něj děkuji.
kr
ho
no
m
h,
sa
ob
ý
rn
bo
Vý
Váš časopis jsem četl poprvé. Líbí se mi struktura
(novinky ze společnosti, informace o nových
výrobcích, pořádané akce...) i to, co je pro mne
nejdůležitější – příklady použití vašich výrobků
a řešení ve výrobních provozech. Myslím si, že
každý, ať již technolog, kontrolor kvality nebo
vedoucí pracovník, si zde najde článek, který pro
něho bude přínosný nebo který jej prostě podnítí
k přemýšlení o tom, co a jak by ve výrobě bylo
možno zlepšit.
mnoha
časopisu mohu dočíst o Jsem rád, že se ve vašem
ické
ám se hlavně o pneumat
zajímavých věcech. Zajím
spojů.
utahovačky šroubových
Atlas Copco Tools Eastern Europe, [email protected], www.atlascopco.com
Atlas Copco © 2013 Powered by AC&C Public Relations, s.r.o.
12
Download

PRODUCTIVITY - atlascopco.com