Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató PARROT MKI 9100.
Megtalálja a választ minden kérdésre az PARROT MKI 9100 a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági
tanácsadás, méret, kiegészítők, stb). Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál.
Használati utasítás PARROT MKI 9100
Kezelési útmutató PARROT MKI 9100
Használati útmutató PARROT MKI 9100
Felhasználói kézikönyv PARROT MKI 9100
Kezelési utasítás PARROT MKI 9100
Az Ön kézikönyve
PARROT MKI 9100
http://hu.yourpdfguides.com/dref/3828983
Kézikönyv absztrakt:
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
6 Audio systém bez ISO konektorov .....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
.. 6 Instalácia elektronického boxu ........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
......... 6 Instalácia napájacieho vodi a sady .
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.... @@@@@@@@8 Instalácia displeja .
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
........ 9 1. pouzite zariadenia PARROT MKi9100 .
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
10 Ako sa orientova v menu .....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..... 10 Osobné nastavenia Parrot MKi9100 .....
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.... 10 Nastavenie hlasitosti .
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
. 10 Nastavenie jasu ....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.. 10 Párovanie a pripájanie telefónu / PDA cez Bluetooth ...
..........
..........
.....
.....
....... 10 Synchronizácia telefónneho zoznamu ...
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
.. 11 istenie pamäte ........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
11 Pouzívanie funkcie hlasovej vo by .....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..... 12 Hovor pomocou hlasovej vo by .....
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
. 12 Príjem hovoru pomocou hlasovej vo by .........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
... 12 Pouzívanie funkcii telefónu .......
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..... 14 Príjem hovoru .....
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
. 14 Uskuto nenie hovoru ....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
... 14 Funkcia opakovaného vyto enia ísla ..
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
. 14 Funkcia diskrétneho rezimu ....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
........ 15 Funkcia utajeného rezimu ..
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
.... 15 2 Prijatie druhého hovoru ......
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
.... 15 Posielanie DTMF ......
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
. 16 Nastavenie hlasitosti ....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
. 16 Pouzívanie funkcie hudba .........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
...... 17 Výber zdroja hudby ....
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
... 17 Pouzívanie dia kového ovládania pri prehrávaní hudobných súborov .......
.....
. 17 Pauza po as prehrávania ....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
....... 17 Rýchly posun dozadu / dopredu na práve prehrávanej stope ...
.....
.....
........ 17 Výber hudobných súborov ..
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.. 17 Nastavenie hlasitosti ...
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
18 Úprava audio nastavení .....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
... 19 Aktivácia hlasového menu .......
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.. 19 Nastavenie hlasitosti vyzvá acieho tónu ...
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.. 19 Aktivácia funkcie detekcie okolitého hluku ...
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.... 19 Deaktivácia funkcie Mute pri prehrávaní .
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
19 Aktivácia ekvalizéra .....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
19 Aktivácia funkcie virtuálneho Super Basového efektu ..........
..........
.....
.....
......... 20 Aktualizácia Vásho zariadenia Parrot MKi9100 .
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
......... 21 Hotline .
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..... 21 3 Úvod Technológia Bluetooth® umoz uje hlasovú a dátovú komunikáciu prostredníctvom rádiového spojenia na krátku vzdialenos . Umoz uje sú asnú
komunikáciu viacerých elektronických zariadení, hlavne telefónov a hands-free súprav. Parrot na základe svojich dlhoro ných skúseností so spracovaním
signálov a technológiami na rozpoznávanie hlasu predstavuje hands-free súpravu, ktorá po as hovorov poskytuje prvotriednu kvalitu: Parrot MKi9100. Po
spárovaní s Vasim mobilným telefónom Vám Parrot MKi9100 umozní v priebehu nieko kých sekúnd uskuto ni telefónny hovor vo Vasom vozidle bez potreby
manipulácie s telefónom, aj v prípade ak ho máte vlozený vo svojom vrecku. Spojenie s Vasim mobilným telefónom sa uskuto uje úplne transparentným
spôsobom.
Vás Parrot MKi9100 pouzíva uzívate sky nezávislú funkciu hlasovej vo by a hlasovej syntézy, o výrazne u ah uje jeho pouzívanie v kazdej situácii. Vasa handsfree sada umoz uje pripojenie vsetkých prehráva ov hudby: iPod, iPhone, iTouch, USB k ú e, USB MP3 prehráva e, Bluetooth Stereo zariadenia, CD prehráva
e, MiniDisc, a pod. Na ovládanie Vasej Parrot hands-free sady môzete pouzi dia kové ovládanie, ktoré sa montuje na volant . Toto rozhranie vám umozní
uskuto ni hovor s pomocou ovláda ov na volante, pri om sa Vase ruky budú stále venova vedeniu vozidla. Podrobnejsie informácie nájdete na www.
parrot.com. 4 Instalácia zariadenia Parrot MKi9100 Radi by sme nasim zákazníkom doporu ili, aby si nechali svoj Parrot MKi9100 namontova odborníkom ·
· Z palubnej dosky vásho vozidla odstrá te audio systém, aby ste sa dostali ku kabelázi. Vodi e dodávané so sadou sú vybavené ISO konektormi a dvomi pármi
line-out konektorov. Line-out konektory sa dajú pouzi v prípade, ak Vás audio systém vo vozidle umoz uje takúto moznos (pouzitie zosil ova a).
V závislosti od typu audio systému vo Vasom vozidle je preto mozné nieko ko zapojení. Pri prichádzajúcom telefónom hovore sa vyuzíva funkcia stísenia
hlasitosti audio systému (mute), aby ste mohli uskuto ni hovor. Moznos zapojenia funkcie zálezí od konfigurácie audio systému Vásho vozidla. Na konci
instalácie skontrolujte, i nedoslo k poskodeniu vodi ov. 1. Zapojte konektory hands-free sady na zasunutie do zdierky k audio systému vozidla. 2. Zapojte audio
a napájacie vodi e do dutinkových konektorov zariadenia Parrot MKi9100 3. Na instala nom vodi i zapojte vo ný zltý vodi na niektorý z konektorov audio
systému ur eného pre funkciu stísenia (mute in 1, mute in 2, alebo mute in 3). · · Audio systém s ISO konektormi · A: 12V zapa ovanie (oranzový) · B: 12V stály
zdroj energie ( ervený) · C.
Uzemnenie · D: Pripojenie na zdroj napájania vozidla · E: Zapojenie na reprod. vozidla 1. Pravý zadný (fialový / fialový ierny) 2. Pravý predný (sedý / sedý
ierny) 3. avý predný (biely / biely ierny) 4. avý zadný (zelený / zelený ierny) · F: Nepouzité zapojenie 5 Audio systém s line-in konektormi · Tento druh
zapojenia vykonajte pomocou spojenia line-out konektora (hnedý a biely vodi alebo ervený a ierny) do line-in zdierky audio systému Vásho vozidla. ·
Pomocou dvoch párov audio konektorov môzete rozsíri audio funkciu do stereo rezimu na vsetky reproduktory audio systému Vásho vozidla. · Na instala nom
vodi i zapojte vo ný zltý vodi na niektorý z konektorov audio systému ur eného pre funkciu stísenia (mute in 1, mute in 2 alebo mute in 3). · A: 12V zapa ovanie
(oranzový) · B: 12V stály zdroj energie ( ervený) · C. Uzemnenie2.
· D: Pripojenie na zdroj napájania vozidla · E: Line-out 1 1: Line 1 + : biely 2: Line 1 : hnedý · F: Line-out 2 1. Line 2 + : ervený 2. Line 2 : ierny · G:
Nepouzité zapojenie Audio systém bez ISO konektorov Pre zjednodusenie zapájania si budete musie zakúpi adaptérový ISO kábel. Preh ad dostupných ISO
adaptérov si môzete pozrie na nasej webovej stránke: www.parrot.
com. Instalácia elektronického boxu V ziadnom prípade elektronický box neinstalujte na: - miesta v blízkosti vyhrievania alebo klimatiza ného systému; miesta vystavené priamemu pôsobeniu slne ného ziarenia; - medzi kovové steny.
Az Ön kézikönyve
PARROT MKI 9100
http://hu.yourpdfguides.com/dref/3828983
6 Instalácia napájacieho kábla sady · · Za ú elom kontroly zapojenia, zapojte displej skôr ako ho umiestnite na palubnú dosku. Pre viac informácii si pozrite
as Kontrola zapojenia. Pozrite si schému zapojenia audio systému Vásho vozidla.
ervený vodi kábla hands-free sady musí by zapojený na stály zdroj +12V napätia, oranzový vodi na +12V na zapa ovaní a ierny vodi na uzemnení.
Skontrolujte, i oranzový vodi nie je zapojený na stály zdroj +12V napätia. Takéto zapojenie má za následok úplné vybitie autobatérie. Na niektorých vozidlách
nie je na konektoroch vozidla k dispozícii zapínané +12V napätie. Preto musíte zapoji oranzový napájací vodi na poistkový box, alebo na iný zdroj
zapínaného zdroja energie. Kontrola správneho zapojenia · Na kontrolu správnosti zapojenia po ukon ení instalácie zapnite a vypnite zapa ovanie vozidla. Na
displeji Parrot MKi9100 sa zobrazí správa: ,,Goodbye!" · V opa nom prípade je potrebné vykona zámenu pripojenia ervenute;prava audio nastavení. ·
Nastavenie jasu Parrot MKi9100 umoz uje osobné nastavenie jasu displeja. Pri tomto nastavení stla te oto ný dotykový ovláda a vyberte si moznos Settings >
Brightness potom si vyberte moznos Night Mode (no ný rezim) alebo Day Mode (denný rezim). Párovanie a pripájanie telefónu / PDA k zariadeniu Parrot
MKi9100 Skôr ako pouzijete svoj Parrot MKi9100 so svojim mobilným telefónom po prvý krát, musíte vykona párovanie oboch zariadení.
Pute;sla na ktoré chcete zavola : napr. «Bob at home», «Bob home» a pod. 3. Svoju vo bu potvr te slovom «Yes» alebo «Call» - hovor. > Hovor je aktivovaný.
12 Príjem hovoru pomocou hlasovej vo by · · arovné slovo «Accept» - prija , umozní prija prichádzajúci hovor. arovné slovo «Refuse» - odmietnu , vám
umozní neprija prichádzajúci hovor. Pre aktiváciu/vypnutie arovných slov ich musíte najskôr aktivova . V tomto prípade postupujte nasledovne: 1. Stla te oto
ný dotykový ovláda a zvo te si Settings > Magic words.
2. Pre aktiváciu/vypnutie arovných slov stla te oto ný dotykový ovláda . 13 Pouzívanie funkcii telefónu Skôr ako za nete vyuzíva funkcie telefónu, musíte svoj
mobilný telefón / PDA pripoji k zariadeniu Parrot MKi9100. Pre podrobnejsie informácie si pozrite si pomocou Bluetooth". Príjem hovoru as ,,Párovanie a
pripojenie telefónu Prichádzajúci hovor je signalizovaný vyzvá acím tónom Na displeji sa zobrazí meno volajúceho a informácie o kontakte ak sú jeho detaily
ulozené v zozname telefónu pripojeného k zariadeniu Parrot MKi9100.
· · Ak chcete hovor prija , stla te tla idlo stla te tla idlo . . Na ukon enie hovoru Ak chcete prichádzajúci hovor odmietnu , stla te tla idlo . Uskuto nenie hovoru ·
Ak je kontakt na osobu, ktorej chcete telefonova v telefónom zozname telefónu pripojeného k Parrot MKi9100 potom postupujte nasledovne: 1. Stla te oto ný
dotykový ovláda > pre vstup do hlavného menu a vyberte si moznos Phonebook telefónny zoznam.
Nachádzate sa v telefónnom zozname pripojeného telefónu. 2. Zvo te si písmeno a stla te oto ný dotykový ovláda . > Ak ste si vybrali kontakt: - Stla te tla idlo
na uskuto nenie hovoru. - alebo pouzite oto ný dotykový ovláda na výber niektorého z ísiel pre daný kontakt. · Ak sa kontakt na osobu ktorej si zeláte zavola
nenachádza v telefónnom zozname telefónu pripojeného k Parrot MKi9100, zastavte vozidlo na bezpe nom mieste stla te oto ný dotykový ovláda a vyberte si
moznos Phonebook > Dial a number. Na zavolanie telefónneho ísla môzete pouzi aj svoj mobilný telefón. Funkcia opakovaného vyto enia ísla - redial Stla te
tla idlo a podrzte ho zatla ené na dobu dve sekundy. Aktivujete funkciu opakovaného vyto enia posledného volaného ísla. 14 Funkcia diskrétneho rezimu · Ak
si zeláte po as hovoru pokra ova v hovore súkromne, mimo audio systému vozidla (privátna konverzácia), stla te na Parrot MKi9100 tla idlo > .
. Hovor je automaticky presmerovaný do mobilného telefónu. · Ak si zeláte hovor prepnú spä na sadu, stla te opä tla idlo Funkcia utajeného rezimu · Ak si
zeláte po as hovoru zeláte deaktivova mikrofón, podrzte tla idlo zatla ené na dve sekundy. Pre opätovnú aktiváciu mikrofónu stla te to isté tla idlo este raz. ·
Prijatie druhého hovoru Parrot MKi9100 umoz uje sú asne zvládnu dva telefonické rozhovory v prípade, ze aj Vás telefón podporuje takúto funkciu. Pre
podrobnejsie informácie pouzite uzívate ský manuál od vásho mobilného telefónu. · Prijatie druhého hovoru 1. Stla te na Parrot MKi9100 tla idlo 2. Stla te tla
idlo 3. Stla te tla idlo .
> Prvý hovor je automaticky podrzaný. na Parrot MKi9100, alebo zelené tla idlo Vásho pre ukon enie prebiehajúceho hovoru. telefónu na prepnutie z jedného
telefonického hovoru na druhý. Hovor môzete ukon i priamo aj na telefóne. > Automaticky ste prepnutý na prvý podrzaný hovor.
· Odmietnutie druhého hovoru Stla te na Parrot MKi9100 tla idlo . Hovor môzete odmietnu priamo z mobilného telefónu. aj 15 Posielanie DTMF DTMF
(Dual Tone Modulation Frequency = tónová vo ba) Tento systém umoz uje ovláda pomocou systému hands-free i telefónu hlasové servery s vyuzitím tónovej
vo by (po stla ení tla idiel *, # at .) (napr.
Az Ön kézikönyve
PARROT MKI 9100
http://hu.yourpdfguides.com/dref/3828983
hlasový server operátora).
Po as hovoru Vám Parrot MKi9100 umoz uje posiela DTMF aby ste si mohli organizova svoju hlasovú postu. K tomuto postupujte nasledovne: 1. Stla te oto
ný dotykový ovláda a otvorte si DTMF menu. 2. Pouzite oto ný dotykový ovláda a vyberte si niektorú z nasledovných mozností: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, #
alebo *. 3. Stla te oto ný dotykový ovláda telefónu. na odoslanie DTMF do Vásho Nastavenie hlasitosti Po as telefonického hovoru pouzite na nastavenie
hlasitosti oto ný dotykový ovláda zariadenia Parrot MKi9100, alebo nastavte hlasitos na telefóne. > Nastavená úrove hlasitosti ostane zachovaná pre vsetky
nasledujúce hovory. Hlasitos nastavená na Parrot MKi9100 nie je ulozená pre hovory vo Vasom telefóne.
16 Pouzívanie funkcie hudba Výber zdroja hudby · Na pripojenie Vásho zariadenia Parrot MKi9100 k Vásmu audio prehráva u / iPod / USB k ú pouzite USB,
Jack alebo iPod konektor. · Pre spustenie funkcie hudba stla te tla idlo . · Na zmenu zdroja hudby stla te oto ný dotykový ovláda a otvorte si menu pre zdroj a
vyberte si z nasledujúcich mozností: > iPod / iPhone USB periférne zariadenie Audio prehráva pripojený cez Bluetooth® Audio prehráva pripojený cez Linein. Parrot MKi9100 pod a výberu oznámi: iPod, USB, Bluetooth® Audio a Line in. Po as prechádzania v menu alebo ak je aktívny setri displeja, stla te pre
návrat na hudobný prehráva tla idlo . Pouzívanie dia kového ovládania pri prehrávaní hudobných súborov · Prerusenie po as prehrávania Po as prehrávania
hudobných súborov stla te krátko tla idlo okamzite zastavíte prehrávanie. Rýchle stla enie tla idla obnoví prehrávanie hudobného súboru. Rýchly posun
dopredu / dozadu na práve prehrávanej stope Po as prehrávania hudobného súboru môzete stla ením a podrzaním tla idla alebo aktivova rýchly posun po
stope smerom dopredu alebo dozadu. , ím · · Výber hudobných súborov Po as prehrávania hudobného súboru môzete stla ením tla idla alebo prejs o jednu
stopu dopredu alebo dozadu. Funkcia Next/Previous nie je k dispozícii ak Parrot MKi 9100 pripojený k audio prehráva u cez jack/jack kábel.
17 · Nastavenie hlasitosti Po as prehrávania hudobného súboru oto te dotykový ovláda hands-free sade pre nastavenie pozadovanej hlasitosti. Hlasitos pre
hovory a pre prehrávanie audio súborov fungujú separátne. na 18 Úprava audio nastavení Aktivácia hlasového menu Na Parrot MKi9100 si môzete aktivova
funkciu hlasového menu. K tomuto stla te oto ný dotykový ovláda a vyberte si moznos Settings > Audio > Spoken menu a potom si vyberte activated alebo
deactivated. Nastavenie hlasitosti vyzvá acieho tónu Aktivácia funkcie detekcie okolitého hluku Pre nastavenie hlasitosti vyzvá acieho tónu ktorý signalizuje
prichádzajúci hovor stla te oto ný dotykový ovláda a vyberte si moznos Settings > Audio > Ringtone volume hlasitos vyzvá acieho tónu.
· Funkcia zariadenia Parrot MKi9100 pre detekciu okolitého hluku umoz uje automatickú úpravu hlasitosti v závislosti od okolitého hluku. @@Základné
nastavenie tejto funkcie je aktívna. @@@@@@@@@@@@Settings. @@@@@@@@Po as prehrávania hudobného súboru stla te a podrzte tla idlo , ím
aktivujete funkciu Super Bass efektu. Aktivácia opakovaného / náhodného prehrávania · Na aktiváciu alebo deaktiváciu náhodného pehrávania hudobných
súborov stla te oto ný dotykový ovláda a vyberte si moznos Audio effects > Settings > Random a potom si zvo te Activated alebo Deactivated.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@9 29 1. @@@@@@@@@@@@@@@@@@14 34 A diszkrét mód használata .........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
. 15 35 A titkosított mód használata ....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
......... 15 35 Második hívás fogadása .
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
.........15 35 DTMF küldése .
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..... 16 36 22 A hanger beállítása .....
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
16 36 37 A zenei funkciók használata ..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
.. 17 A zenei forrás kiválasztása ........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
...... 17 37 A távvezérl használata a zenefájlok lejátszásakor ....
..........
.....
.....
..........
..... 17 37 A lejátszás szüneteltetése .....
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
.... 17 37 Gyorskeresés el re / hátra az éppen lejátszott számban ......
..........
.....
.....
. 17 37 Zenei fájlok kiválasztása .........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
... 17 37 A hanger beállítása ..
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
. 18 38 Az audió beállítások hangolása ....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
....... 19 39 A hangos menü aktiválása ...
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..19 39 A cseng hang hangerejének beállítása ........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
...... 19 39 A környezetzaj érzékelési funkció aktiválása ....
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
. 19 39 A Mute funkció deaktiválása lejátszás közben .........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
.... 19 39 A hangszínszabályzó aktiválása ......
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.19 39 A virtuális Super Bass effektus funkciójának aktiválása ....
.....
..........
..........
.....
... 20 40 A Parrot MKi9100 készülék frissítése ..
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
. 21 41 41 Forró vonal .........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
. 21 23 Bevezetés A Bluetooth® technológia, rádióösszeköttetés segítségével, rövid hatótávolságú hang- és adatátvitelt tesz lehet vé. Segítségével, több
elektronikus berendezés, f leg telefonok és hands-free készülékek egyidej kommunikációjára van lehet ség. A Parrot cég az évek hosszú során megszerzett
tapasztalatai alapján, melyet a jelfeldolgozás és a hangfelismer biztosít. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Bejöv telefonhíváskor az audió
rendszer automatikus lehalkításának funkciója (mute) lép m ködésbe, hogy a hívás létre jöhessen. A funkció üzembe helyezésének lehet sége függ a gépjárm
audió rendszerének konfigurációjától.
Az Ön kézikönyve
PARROT MKI 9100
http://hu.yourpdfguides.com/dref/3828983
A beszerelés végén ellen rizze, hogy nem került-e sor a vezetékek megrongálódására. 1. . Csatlakoztassa a hands-free készlet vezetékét a gépkocsi audió
rendszerének aljzatába.
2. Kösse be az audió és tápkábeleket a Parrot MKi9100 készülék konnektoraiba. 3. A szabad sárga vezetéket csatlakoztassa az audió rendszer automatikus
lehalkítási funkciójának konnektorába (mute in 1, mute in 2, vagy mute in 3). · · · · Audió rendszer ISO csatlakozókkal · A: 12V gyújtás (narancssárga)· E:
Csatlakozás a gépjárm hangszóróihoz · B: 12V állandó energiaforrás (piros) 1.
Jobb hátsó (lila / lila fekete) · C. Földelés 2. Jobb elüls (szürke / szürke fekete) · D: Csatlakozás a gépjárm 3. Bal elüls (fehér / fehér fekete) áramforrásához
4. Bal hátsó (zöld / zöld fekete) · F: Használaton kívüli csatlakozó 25 Audió rendszer line-in · Ezt a fajta bekötést a line-out konnektor (barna és fehér vezeték
vagy piros és fekete) és a gépkocsi audió rendszerének line-in bemenetének összekapcsolásával hozhatja létre.
· A két pár audió konnektor segítségével az audió funkciót kiterjesztheti sztereó üzemmódba a gépkocsi audió rendszerének összes hangszórójára.. · A szabad
sárga vezetéket csatlakoztassa az audió rendszer automatikus lehalkítási funkciójának konnektorába (mute in 1, mute in 2 vagy mute in 3). csatlakozókkal · A:
12V gyújtás (narancssárga) · F: Line-out 2 · B: 12V állandó energiaforrás (piros) 1. Line 2 + : piros · C. Földelés 2. Line 2 : fekete · D: Csatlakozás a
gépjárm áramforrásához · G: Használaton kívüli · E: Line-out 1 csatlakozó 1: Line 1 + : fehér 2: Line 1 : barna Audió rendszer ISO csatlakozók nélkül A
bekötés leegyszer sítése céljából vásárolnia kell egy ISO adapterkábelt. A hozzáférhet ISO adaptereket megtekintheti weboldalunkon: www.parrot.com.
Az elektronikai Az elektronikai rendszert semmi esetre se szerelje: - a f tés vagy a klímaberendezés közelébe; - a közvetlen napsugárzásnak kitett helyekre; fémb l készült falak közé. 26 rendszer beszerelése A készlet tápkábelének beszerelése A bekötés ellen rzése céljából, miel tt elhelyezné a m szerfalon, kapcsolja
be a kijelz t. További információkért nézze át a Bekötés ellen rzése részt. Nézze át gépkocsija audió rendszerének bekötési rajzát. · A hands-free készülék piros
vezetékét az állandó +12V feszültség-forrásra kell kötni, a narancssárga vezetéket a +12V-ra a gyújtáson a fekete vezeték a földelés. Ellen rizze, hogy a
narancssárga vezeték az állandó +12V feszültségforrásra van kötve. Az ilyen bekötés a gépkocsi akkumulátorának teljes kisülését eredményezi. Némely
gépkocsi konnektoraiban nincsen meg a kívánt +12V feszültség. Ezért a narancssárga tápvezetéket a biztosítékdobozra vagy egyéb áramforrásra kell kötni. A
helyes · A bekötés helyességének ellen rzésére a szerelés után kapcsolja be és ki a gépkocsi gyújtását.
A Parrot MKi9100 kijelz jén a következ p üzenetnek kell megjelennie: ,,Goodbye!" · Ellenkez esetben fel kell cserélni a piros és a narancssárga vezeték
bekötését. A piros tápkábelt valóban az állandó 12V áramforrásra, a narancssárgát a 12V gyújtásra a feketét a földre kell kötni. Ezt egyszer en, a két
biztosítéktartó felcserélésével is elérheti, melyek a Parrot MKi9100 kábeleinek szétágazásánál található. bekötés ellen rzése Az audió · Csatlakoztassa a zenei
vezetéket az elektronikai rendszerhez és helyezze az USB/iPod konnektorokat a keszty tartóba, a középkonzolba vagy a hátsó ülések mögötti tároló rekeszbe, a
m szerfal típusától függ en. · A konnektorokat a mellékelt véd burkolatokkal védheti a portól.
csatlakozók bekötése A távvezérlés beszerelése · Az utastérben keressen egy helyet, ahová a távirányítót felszerelheti. Azt ajánlanánk, hogy a távvezérl t
helyezze a m szerfal közepére. · Amennyiben a távvezérl t a volánra szeretné felszerelni, ne feledkezzen el meggy z dni annak szilárd rögzítésér l, hogy vezetés
közben ne kerülhessen sor annak véletlenszer leesésére. Ne szerelje 27 a volán küls közben is. oldalára, hogy mindig kéznél legyen irányváltoztatás · Ha a
távvezérl t a m szerfal közepére szeretné elhelyezni, ragasszon mindkét felén öntapadós ragasztószalagot a konzol lapos részére és azt nyomja oda a m
szerfalhoz, hogy odaragadjon.
Ezután a távvezérl t becsúsztathatja a konzolba.
Az Ön kézikönyve
PARROT MKI 9100
http://hu.yourpdfguides.com/dref/3828983
A konzol, m szerfalra történ felragasztása után várjon kb. 2 órát míg a ragasztószalag meg nem köt rendesen. A dupla A Parrot mikrofonok irányított
mikrofonok ezért szükséges, hogy egyenesen a használó felé irányuljanak, amivel biztosítják a tiszta hangátvitelt. lehetséges, a mikrofont az elüls konzol
közelébe a mennyezeti lámpa mellé az gépkocsi középvonalához kell szerelni, úgy, hogy a mikrofon és használója között ne legynek semmilyen akadályok. 28
mikrofon beszerelése Amennyiben az A kijelz üzembe helyezése · A konzol, m szerfalra történ felragasztása után várjon kb. 2 órát míg a ragasztószalag
rendesen oda nem ragad. · Ha a gépkocsit elhagyja, ne felejtse el kivenni a kijelz t a konzolból. Elkerüli ezzel a közvetlen napsugárzásnak való kitételét és
esetleges eltulajdonítását. 29 1.
A PARROT MKi9100 használata Hogyan tájékozódjunk a menüben · Ha el ször használja a Parrot MKi9100-et és úgy t nik, hogy a távirányítás nem
csatlakozott az elektronikus boxhoz a gombokat. Ez nyomja le egyszerre 3 mp-re a , csak a szett bekapcsolása utáni 30mp-ben lehetséges. A menübe A
menüben való a belépéshez vezérl gomb érintse meg a forgatható mozogni, vezérl gombot. A szett kijelzi az aktuális menü nevét. · forgatásával tudunk a
választást a gomb megnyomásával vagy a vezérl gomb megnyomásával támaszthatjuk alá. · A menüb l való kilépéshez nyomjuk meg a néhány másodpercet. A
hanger beállítása gombot vagy várjunk A Parrot MKi9100 testre szabása · A Parrot MKi9100 készülék hangerejének beállítására nyomjuk meg a vezérl
gombot és válasszuk a Settings > Audio > Menu Volume lehet séget. A hanger beállítására használjuk a vezérl gombot, majd választásunkat er sítsük meg. Az
audió menü lehet vé teszi a hangmenü deaktiválást. B vebb információkért nézze át Az audió beállítások hangolását.
· A fényer beállítása A Parrot MKi9100 lehet vé teszi a kijelz fényerejének tetszés szerinti beállítását. Nyomja meg a forgó vezérl gombot és válassza ki a
Settings > Brightness menüpontot, majd válassza ki a Night Mode vagy Day Mode lehet ségek közül a megfelel t (esti vagy nappali üzemmód). A telefon / PDA
párosítása és csatlakoztatása Bluetoothon keresztül Miel tt el ször használná mobiltelefonjával összekapcsolt Parrot MKi9100 készülékét, végre kell hajtania
a két berendezés párosítását. A párosítás m veletét csak egyszer kell elvégezni. A berendezések csatlakoztatása ezután mindig automatikusan megy végbe,
mikor bekapcsolja a gyújtást.
Ez a funkció az Ön mobiltelefonjának modelljét l függ. 30 1. Gy z djön meg róla, hogy a Parrot MKi9100 úgy van beállítva, az összes Bluetooth berendezés
számára látható legyen. Ehhez nyomja meg a vezérl gombot és válassza a következ lehet séget: Settings > Bluetooth >Visibility > Visible. A Parrot MKi9100
alapbeállításban látható.
2. Nyomja meg a vezérl gombot és válassza a következ lehet séget: Settings > Bluetooth > Pair with.... > Amennyiben mobiltelefonja megjelenik a
berendezések listáján, válassza ki és a forgatható vezérl gomb megérintésével er sítse meg választását. > Ha az Ön mobiltelefonjának modellje nem jelenik
meg a listán, válassz az Other phones egyéb telefonok lehet séget. 3. Mobiltelefonján válassza a Bluetooth® periférikus berendezések keresése lehet séget. >
Megjelenik a hozzáférhet Bleutooth perifériák listája.
4. A listáról válassza ki a «Parrot MKi9100» készüléket. 5. A PIN kód megadására való felszólítás megjelenése után, adja meg mobiltelefonján a «0000»
számkódot. > A Parrot MKi9100 készülék kijelz jén megjelenik a «Pairing successful» - a párosítás sikeresen befejez dött, információ. A telefonkönyv
szinkronizálása Némely Bluetooth telefon esetében, a Parrot MKi9100 automatikusan elvégzi a nevek és telefonszámok szinkronizálását a két készülék
telefonkönyve között. Amennyiben az Ön telefonja nem támogatja az automatikus szinkronizálást, használhatja az Object Push funkciót is a névjegyek
átküldésére a mobiltelefonból a gépkocsi kihangosító szettjébe a Bluetooth® technológia segítségével. Ezt a következ képpen hajthatjuk végre: 1. Érintsük meg
a vezérl gombot és válasszuk Phone > Receive Contacts. 2.
B vebb információt a névjegyek küldésér l az Object Push funkció segítségével mobiltelefonunk kezelési útmutatójában találunk. A memória törlése A Parrot
MKi9100 berendezéssel akár öt készüléket is párosíthatunk.
Az Ön kézikönyve
PARROT MKI 9100
http://hu.yourpdfguides.com/dref/3828983
31 Ha a 6. telefont akarjuk párosítani, a Parrot MKi9100 jelenti, hogy «Memory full» - megtelt a memória. A menüben Settings > Bluetooth > Paired
devices eltávolíthatjuk a felesleges berendezéseket, ezzel felszabadítva a memóriát.
A hangtárcsázási funkció használata Miel tt kihangosító szettjének a hangtárcsázási funkcióját használná, mobiltelefonját / PDA készülékét csatlakoztatnia
kell a Parrot MKi9100-hoz. B vebb információkért olvassa el a ,,A telefon / PDA párosítása és csatlakoztatása Bluetoothon keresztül" cím részt. Hívás
hangtárcsázás segítségével 1. A hangtárcsázás aktiválásához nyomja meg a > Egy sípolást fog hallani. 2.
Mondja ki a kulcsszót: «Call» - hívás és a felhívandó személy nevét. > Ha a berendezés helyesen azonosította a hangtárcsázást, automatikusan létrejön a
telefonhívás. Amennyiben az azonosítás nem egyértelm , a készülék, ellen rz kérdést tesz fel. A hangtárcsázási funkció segítségével néhány kulcsszó
kombinációját is használhatja. Például: «Bob». Kiválaszthatja melyik számra akar hívni: pl. «Bob at home», «Bob home» és hasonlók. gombot. Ez a funkció
csak akkor elérhet , ha el tte szinkronizálta a névjegyeket a kihangosító szettel. 3.
Választását er sítse meg a «Yes» vagy «Call» - hívás szavakkal. > A hívást ezzel aktiválva lett. 32 Hívás fogadása · Az «Accept» - elfogad kulcsszó, lehet vé
teszi a bejöv hanggal visszautasítását. fogadását. · A «Refuse» - visszautasít kulcsszó, lehet vé teszi a bejöv hívás hívás A kulcsszavak aktiválását/kikapcsolását
el ször aktiválni kell. Ebben az esetben a következ lépések szerint járjon el: 1. Érintse meg a vezérl gombot és válassza ki a következ t Phone > Settings >
Magic words. 2. A kulcsszavak aktiválásához/kikapcsolásához nyomja meg a forgó vezérl gombot..
33 A telefon funkcióinak használata Miel tt telefonja funkcióit használná, mobiltelefonját / PDA készülékét csatlakoztatnia kell a Parrot MKi9100-hoz. B vebb
információkért olvassa el a ,,A telefon / PDA párosítása és csatlakoztatása Bluetoothon keresztül" cím részt. Hívás fogadása A beérkez hívást cseng hang jelzi
A kijelz n megjelenik a hívó neve és névjegye, ha annak részletei megtalálhatóak a Parrot MKi9100 készülékhez csatlakoztatott telefon telefonkönyvében. · ·
Ha a hívást fogadni kívánja, nyomja meg a befejezésére nyomja meg a gombot. gombot.
gombot. A hívás Ha a bejöv hívást nem kívánja fogadni, nyomja meg a Hívás kezdeményezése · Ha a hívandó személy névjegye megtalálható a Parrot
MKi9100 készülékhez csatlakoztatott telefon telefonkönyvében, a következ képpen járjon el: 1. Érintse meg a vezérl gombot és lépjen be a f menübe majd
válassza ki a Phonebook telefonkönyv menüpontot. 2. Válassza ki a kezd bet t és érintse meg a vezérl gombot.
> Válassza ki a névjegyet: - A hívás létrehozásához nyomja meg a gombot. - vagy használja a vezérl gombot a névjegyhez tartozó telefonszámok
valamelyikének kiválasztására. · Ha a hívandó személy névjegye nem található a Parrot MKi9100hoz csatlakoztatott telefon telefonkönyvében, állítsa meg
gépkocsiját egy biztonságos helyen nyomja meg a forgatható vezérl gombot és válassza a Phonebook > Dial a number lehet séget. A telefonszám hívására
használhatjuk a mobiltelefonunkat is. Az újrahívási funkció - redial Nyomja meg a gombot a Parrot MKi9100 készüléken és tartsa lenyomva 2 másodpercig.
Ezzel aktiválja az utoljára hívott szám újrahívási funkcióját redial 34 A diszkrét mód · Ha hívás közben a beszélgetést diszkréten kívánja folytatni, a gépkocsi,
használata audió rendszerének kiiktatásával, (privát beszélgetés), nyomja le a Parrot MKi9100 készüléken a > a gombot. A hívás automatikusan átirányítódik
a mobiltelefonra. gombot. · Ha a hívást vissza kívánja kapcsolni a kihangosító szettre, nymja le újra A titkosított mód használata · · Ha hívás közben
deaktiválni gombot. szeretné a mikrofont, tartsa 2 másodpercig lenyomva a A mikrofon újraaktiválásához nyomja le újra ugyanazt a gombot.
Második hívás A Parrot MKi9100 lehet vé teszi két telefonhívás egyidej fogadása Részletes információkért útmutatóját. · Második hívás fogadása 1. Nyomja le
a Parrot MKi9100 készülék gombját. fogadását is, abban az esetben, ha az Ön telefonja is támogatja ezt a funkciót.
Az Ön kézikönyve
PARROT MKI 9100
http://hu.yourpdfguides.com/dref/3828983
tanulmányozza át mobiltelefonja kezelési > Ezzel az els hívást automatikusan várakoztatja. 2. Az egyik hívásról a másikra kapcsoláshoz nyomja meg a 3. A
folyamatban lév hívás befejezéséhez nyomja meg a A hívást közvetlenül a mobiltelefonon is be tudja fejezni. > Ezzel automatikusan átkapcsol a várakoztatott
hívásra. · A második hívás visszautasítása Nyomja le a Parrot MKi9100 készülék a mobiltelefonról is vissza tudja utasítani.
gombját. @@@@gombok lenyomásával) (pl. az operátor hangposta szervere). @@Ehhez a következ lépéseket hajtsa végre: 1. @@2.
A forgó vezérl gomb segítségével válassza ki a következ lehet ségek valamelyikét: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, # vagy *. 3. Nyomja le a forgó vezérl gombot ezzel
és küldjön DTMF jelet a mobiltelefonjára. A hanger A telefonhívás alatt használja a hanger hanger t a telefonján. > A beállított hanger a következ
beállítására szolgáló forgó beállítása vezérl gombot a Parrot MKi9100 készüléken, vagy állítsa be a hívások alatt is ezen a szinten marad.
A Parrot MKi9100 készüléken beállított hanger nem befolyásolja az Ön telefonjára érkez hívásokét. 36 A zenei funkciók használata A zenei forrás kiválasztása
· A Parrot MKi9100 készülék és az Ön audió lejátszójának / iPod / USB kulcs összekapcsolására használjon USB, Jack vagy iPod csatlakozót.
@@@@@@@@A gomb újbóli lenyomásával újra elindul a zenei fájlok lejátszása. vagy gomb lenyomva tartásával · Gyorskeresés el re / hátra az éppen
lejátszott számban A zenei fájl lejátszása közben a A zenei fájlok kiválasztása vagy gomb megnyomásával el re vagy hátraugorhat a következ számra.
aktiválhatja gyorskeresést a sávban el re vagy hátrafelé. · A zenei fájl lejátszása közben a gombot, ezzel A Next/Previous funkció nem hozzáférhet , ha a
Parrot MKi 9100 készülék jack dugóval kapcsolódik az audió lejátszóhoz. 37 · A hanger beállítása A zenei fájlok lejátszása közben a kihangosító szett érint
vezérl jével szabályozhatja a hanger t.. A hívások és a zenei lejátszó hangereje egymástól függetlenül állítható. 38 Az audió lehet ségek hangolása A hangos
menü beállítása A Parrot MKi9100 készüléken aktiválhatja a hangos menüt.
Ehhez nyomja meg a forgó vezérl gombot és válassza ki a Settings > Audio > Spoken menu lehet séget, majd az activated vagy deactivated alternatívát. A
cseng hang hangerejének beállítása A bejöv hívást jelz cseng hang hangerejének beállításához nyomja meg a forgó vezérl gombot és válassza ki a Settings >
Audio > Ringtone volume a cseng hang hangereje lehet séget. A környezetzaj érzékelési funkció aktiválása · A Parrot MKi9100 készülék környezetzaj
érzékelési funkciója lehet vé teszi a hanger függvényében. automatikus változtatását a környezet zajának · A funkció beállításához nyomja meg a forgó vezérl
gombot és válassza ki a Settings > Audio > Lateral noise detection lehet séget, majd az activated vagy deactivated alternatívát. A Mute funkció deaktiválása
lejátszás közben · Ez a funkció a zenei fájlok lejátszásakor automatikusan lehalkítja a rádiót. A funkció alapbeállítása: aktív. Ezt a funkciót deaktiválhatja és a
rádiót manuálisan is lehalkíthatja a lehalkító kábel mute cable, segítségével. Ehhez nyomja meg a forgó vezérl gombot és válassza ki a Settings > Audio >
Mute on Streaming lehet séget, majd a deactivated deaktiválva alternatívát. A hangszínszabályzó aktiválása · A hangszínszabályzó a mély, közepes és magas
hangok beállítását teszi lehet vé, az Ön ízlésének megfelel en. Aktiválásához vagy deaktiválásához nyomja meg a forgó vezérl gombot és válassza az Audio
effects > Equalizer lehet séget, majd az Activated vagy Deactivated alternatívát.
· Választhat egyet a zenei stílusnak megfelel , 10 gyári standard frekvencia-beállításból. A beállítások megváltoztatására nyomja meg a forgó vezérl gombot és
válassza a Settings > Audio > eq. Settings lehet séget. Ezután a forgó vezérl gombbal állítsa be a frekvenciát. 39 A virtuális Super Bass effektus funkciójának
aktiválása ·· A virtuális Super Bass effektus lehet vé teszi a mély hangtartomány feler sítését.
A Super Bass funkció aktiválásához nyomja meg a forgó vezérl gombot. Nyissa meg a f menüt és válassza a Settings > Virtual Super Bass effect > Activated /
Deactivated lehet séget. A Parrot MKi9100 lehet vé teszi a Virtuális Super Bass effektus beállításainak megváltoztatását is.
Az Ön kézikönyve
PARROT MKI 9100
http://hu.yourpdfguides.com/dref/3828983
Nyomja meg a forgó vezérl gombot és válassza ki a Audi effects > Settings > Vsb preferences. Ha lejátszás közben lenyomva tartja a gombot, aktiválhatja a
Super Bass effektus funkciót.
Az Ismételt lejátszás / Véletlenszer lejátszás funkciójának aktiválása · A zeneszámok véletlenszer lejátszásának aktiválására vagy deaktiválására nyomja meg
a forgó vezérl gombot és válassza ki a Audio effects > Settings > Random lehet séget, majd az Activated / Deactivated alternatívát. · A zeneszámok ismételt
lejátszásának aktiválására vagy deaktiválására nyomja meg a forgó vezérl gombot és válassza ki a Audio effects > Settings > Random lehet séget, majd az
Activated / Deactivated alternatívát. Az hangeffektusok menübe való belépéshez, lejátszás közben, tartsa lenyomva 2 másodpercig a gombot. 40 A Parrot
MKi9100 készülék frissítése A részletes leírást, amely lépésr l-lépésre elmagyarázza a Parrot MKi9100 készülék frissítését megtalálja a www.parrot.com
honlapon . Forró vonal Operátoraink forró vonalunkon, munkanapokon, hétf t l péntekig, 9.00 órától 18,00 óráig állnak az Önök rendelkezésére. Érdekl
dhetnek e-mailben [email protected], vagy igénybe vehetik telefonos operátoraink szolgáltatását is: Olaszország: [+39] 02 59 90 15 97 Spanyolország:
[+34] 902 404 202 Egyesült Királyság: [+44] (0)870 112 5872 Németország: 0900 1727768 USA: [+1] (877) 9 Parrot (ingyenes szolgáltatás) Kína: [+86]
(0)21 6460 1944 Hong Kong: [+852] 2736 1169 Franciaország: 01 48 03 60 69 Európa: [+33] 1 48 03 60 69 (A használt nyelvek: francia, angol, spanyol és
német) Szlovákia: [+421] 2 431 912 18 ; [+421] 2 431 912 19 41 N-MKi9100-001-15022009-SK-HU .
Az Ön kézikönyve
PARROT MKI 9100
http://hu.yourpdfguides.com/dref/3828983
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download

Használati útmutató PARROT MKI 9100