Materiál zo skupiny ICOPAL ako protiradónová hydroizolácia
Požiadavky na bezpečnosť a kvalitu hydroizolačného súvrstvia sú v prípadoch
protiradónovej hydroizolácie a samotnej hydroizolácie dosť protichodné. Zatiaľ čo
na samotnú hydroizoláciu sú najvyššie nároky kladené tam, kde je objekt
zakladaný pod hladinou podzemnej vody, alebo tam, kde sa okolo objektu
v podzemí vyskytujú nepriepustné zeminy, v prípade protiradónovej hydroizolácie
je to úplne naopak. Najvyššiu bezpečnosť a spoľahlivosť musí vykazovať
v zeminách suchých a vysoko priepustných.
Typ a počet vrstiev protiradónovej hydroizolácie závisí od hydrofyzikálneho,
mechanického zaťaženia a taktiež aj od tvaru stavby. Je to buď použitie
protiradónovej hydroizolácie v kombinácii s pôsobením zemnej vlhkosti,
stekajúcej (gravitačnej) vody alebo protiradónovej hydroizolácie v kombinácii s
pôsobením tlakovej vody.
Icopal a.s. dodáva protiradónové hydroizolácie: - na báze asfaltu, asfaltované
pásy a na báze LDPE, LDPE fólií.
Asfaltované pásy - protiradónové hydroizolácie
Z hľadiska ochrany pred radónom, medzi výhody asfaltovaných pásov patrí to, že
ich možno celoplošne nataviť k podkladu, čím sa vylučuje existencia vzduchovej
medzery medzi izoláciou a stavebnou konštrukciou, ktorou by sa mohol radón
šíriť.
Vlastnosti asfaltovaných izolačných pásov závisia od druhu a materiálu nosnej
vložky, a od typu asfaltovej krycej hmoty. Podľa typu krycej hmoty rozlišujeme
pásy z oxidovaných asfaltov a modifikovaných asfaltov. Základný rozdiel medzi
týmito dvoma druhmi asfaltovaných pásov je ohybnosť a stálosť za tepla. Tieto
parametre majú lepšie modifikované asfaltované pásy. Používajú na miestach,
kde je hydroizolácia vystavená väčšiemu hydrofyzikálnemu a mechanickému
zaťaženiu.
Zo sortimentu asfaltovaných pásov pre protiradónovú hydroizoláciu sú určené
klasické oxidované pásy GLASBIT G 200 S 40, FOALBIT AL S 40, modifikované
pásy ELASTOBIT GG 40, ELASTOBIT PV 40 a špeciálny modifikovaný pás pre
spodné stavby FUNDAMENT 4.0 Speed Profile SBS.
LDPE fólie – protiradónové hydroizolácie
LDPE fólia znamená, že fólia je vyrobená z nízkohustotného polyetylénu. Spájajú
sa horúcim vzduchom ako napr. materiál Blackline 1000. Hrúbka tejto fólie je 1
mm. V prípade fólie RMB 350 a RMB 400 je spoj riešený lepením butylkaučukovou páskou. Pri tomto type spoja sa musí dbať na kvalitu realizovania.
1
Tento druh fólie (LDPE) ako aj iné druhy sa musia chrániť zo spodnej aj z hornej
strany geotextíliou.
KLADENIE PROTIRADÓNOVEJ HYDROIZOLÁCIE Z ASFALTOVANÝCH
PÁSOV
Typ a počet vrstiev protiradónovej hydroizolácie závisí od hydrofyzikálneho,
mechanického zaťaženia a taktiež aj od tvaru stavby. Je to buď použitie
protiradónovej hydroizolácie v kombinácií s pôsobením zemnej vlhkosti,
stekajúcej (gravitačnej) vody alebo protiradónovej hydroizolácie v kombinácií s
pôsobením tlakovej vody. V princípe sú to dva spôsoby a to:
1. Protiradónová hydroizolácia v kombinácií so zemnou vlhkosťou alebo
stekajúcou (gravitačnou) vodou
V prípade nepodpivničených budov nad terénom:
Na pripravenú podkladovú betónovú konštrukciu (podkladný betón) v miestach
vnútorných a obvodových nosných stien sa aplikuje penetračný náter (Siplast
Primer® Speed SBS) a následne sa nataví vodorovná protiradónová
hydroizolácia s minimálnymi presahmi 15 cm mimo muriva na obe strany,
a zakryje sa vhodnou ochranou. Po vybudovaní hrubej stavby a pred realizáciou
podláh sa celý podklad napenetruje a nataví sa protiradónová hydroizolácia na
celú zvyšnú plochu a následne sa realizujú podlahové vrstvy.
V prípade suterénu:
Pokračuje sa výstavbou obvodových suterénnych stien, na ktoré sa z vonkajšej
strany nataví zvislá protiradónová hydroizolácia na vopred napenetrovaný
povrch. Protiradónová hydroizolácia musí byť realizovaná aj v miestach zvislých
stien, čiže v miestach kde je zemina spojená s plášťom objektu. Spojenie zvislej
a vodorovnej izolácie sa v tomto prípade rieši spätným spojom. Následne sa
uskutoční ochrana zvislej izolácie (prímurovka, ochranná vrstva z XPS, alebo
ochranná drenážna vrstva – ICODRAIN 10 Speed Drainage SBS). Tento postup
sa najčastejšie používa v podmienkach zemnej vlhkosti a gravitačnej vody.
2. Protiradónová hydroizolácia v kombinácií s tlakovou vodou
Prvá sa vybuduje podkladová vaňa, ktorá je väčšinou železobetónová. Takto
pripravená podkladná konštrukcia sa vyčistí a nanesie sa penetračný náter
(Siplast Primer® Speed SBS), následne sa nataví protiradónová hydroizolácia na
vnútornú stranu vo vodorovnom aj zvislom smere. Hydroizolácia musí byť
chránená najčastejšie geotextíliou a ochrannou betónovou mazaninou. Nakoniec
sa realizuje samotná železobetónová doska. Tento variant sa najčastejšie
používa pri budovaní objektov pod hladinou spodnej vody.
2
Pri realizácií je dôležité postupovať vždy veľmi precízne. Je veľmi dôležité, aby
nedošlo k mechanickému poškodeniu hydroizolácie a chrániť tieto pred možným
poškodením.
Čelné a bočné presahy medzi susednými pásmi v jednej vrstve musia byť široké
najmenej 100 mm. Pri viacvrstvových povlakoch je smer kladenia asfaltových
pásov vo všetkých vrstvách zvyčajne zhodný. Bočné presahy medzi dvoma
vrstvami nad sebou sú zvyčajne posunuté o polovicu šírky. Čelné presahy medzi
susednými pruhmi v jednej a tej istej vrstve sa vytvárajú na väzbu. V kútoch a
hranách sa jednotlivé pásy prekrývajú so vzájomným presahom 150 mm, alebo
sa zosilnia prídavným pásom širokým min. 250 mm tak, aby izolácia bola v týchto
miestach zdvojená.
3
Download

Radónové izolácie Icopal (pdf)