OBEC IVAI\OVCE
Spoločnýstavebnýúradv Trenčíne
ul. č.ó5,91101 rnnxČÍN
Soblahovská
S p S U4 8 8 / 2 0 1 0 -0 0 3 lZm
ocÚ g+qlzoto
dňa17.05.2010
OZI\AMEI\IE
konania a nariadenieústnehopojednávania
o začatíúzemného
podl'a $ 36 odst.4 zák. č,50lt976Zb. (stavebnýzákon)
predpisov
v zneníneskorších
VEREJ|{ÁvynlÁŠxa
Na návrh navrhovateťa(stavebníka)obec Adamovské Kochanovce 268,
91305 Adamovské Kochanovce, boi podaný dňa 06.05.2010návrh na územné
konanie o umiestnenie stavby na základe uznesenia z riadneho zasadnutia obecného
zastupitel'stvakonanéhodňa 29 'I0.2009pre stavbu:
,,Bytová zástavba a technická infraštruktúra Horné Políčko..
na pozemkoch parc' č' 4|0l|, 1-198/1,t-|98l2, 1.199, 410120'440121,440122'
140123,410t21, 440125,850/1,850/2, 85112,851/3,843, 438, 420,,42?, 4ZZll2,
422lt3, 422111,422lÍ5, 422116,42zlt7, 422lL8, 422lL9, 422120,422l7I, 42zl22,
422123.,422125, 122131, k.ú. Adamovské Kochanovce, obec Adamovské
Kochanovce.
stavebnýúradpodl'a$ 117 ods. 1 zák,č.50111976
obec Ivanovce ako príslušný
Zb, o územnomplánovaní a stavebnorn poriadku (ďalej len stavebný zákon) V
z n e n ín e s k o r š í c h p r e d p i s o$v 3, 6 o d s ' 4 ( s t a v e bz. á k o n )n a r i a d ' u j e ú s t n e
pojednávaniespojenés miestnymzist'ovanímna
2010o 9.00 hod.
deň02.06.
so stretnutím na Stavebnom úrade v Trenčíne,Soblahovská ul. č. 65 ftudova
Mestskéhohospodársna a správa lesov, Trenčín).
Stavebný úradqldal oznámenie o zaěatíúzemnéhorozhodnutia verejnou r,7hláškou
bez miestneho šetreniadňa 06.05.20l0, pod č. SpSÚ 488/2010-002lZm,nakol'ko
neboli splnenépodmienky rozhodnutia Krajskéhostavebnéhoúraduv Trenčínezo dňa
20.04'2010,č'KSÚ 2}|0.4|2l|gg7-2lPa,stavebnýúradvydáva opakovanéoznámenie
o začatíúzemnéhokonania (navrhovatef upravil názov stavby) a nariaďuje ústne
pojednávanie.
Účastnícikonania móŽu do podkladov nahliadnut' na Spoločnomstavebnom
úrade vTrenčíne v stránkové dni (streda, piatok)' alebo u navrhovate|a, a svoje
námietky uplatnit'najneskór pri ústnomkonaní,pretoŽena neskÓr podanénámietky a
pripomienky nebudeprihliadnuté.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviska aj dotknuté orgány, inak sa
v zmysle $ 36 odst. 3 stavebnéhozákona má za to, Že s návrhom z hťadiskaním
sledovanýchzáujmov súhlasia.
Ak sa nechá niektoý z účastníkov
konania zastupovat,,predloŽíjeho zástupca
písomnú
plnúmoc.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhláškypodl'a $ 36 odst. 4 stavebného
zákona v zneníneskoršíchpredpisov. Toto oznámeniemusí by' vyvesenépq dobu l5
dnína úradnejtabuli v obci Adamovské Kochanovce.
VYVESENÉoŇ,t:
ZVESENÉoŇa:
2 0 MÁJ2010
POVRDENÉ lŇa.
PRIPOMIENKY: boli - neboli
obec Adamovské Kochanovce
VYVESENE DNA:
ZvEsENÉnŇa:
POVRDENÉ
oŇa:
PRIPOMIENKY:
boli - neboli
Obec Ivanovce
Doručísa:
1. obec AdamovskéKochanovce 268,91305AdamovskéKochanovce
2. Obec Ivanovce
3. Trenčianskysamosprávnykraj, K dolnej stanici 7282l2)A,Trenčín
4. Domov sociálnychsluŽiebAdamovskéKochanovce
5. ZASI s.r.o.'Námestiesv. Arury l0, 91l 0l Trenčín
_ projektant
6. Slovenskýpozemkovýfond Bratislava,Búdková36,817 4] Bratislava
7. Ing. Rudolf Kadlečík,AdamovskéKochanovceč.201
8' Anna Kopuncová,AdamovskéKochanovceč.58
9, Anna Adamkovičová,AdamovskéKochanovce ě, 64 (na miestne šetrenietreba
doniest'splnomocneniena zastupovanie)
Účastnícikonania - doručené
verejnou lyhláškou:
10. Slovenský pozemkový fond Bratislava,Búdková36, 817 47 Bratis|ava
1|. ZuzanaBušová,Gen. Svoboduč.3' Trenčín
12.Martin Bušo,AdamovskéKochanovceč.98
13.Pavel KriŽko, AdamovskéKochanovceč.242
14.Pavla Škvarilová,AdamovskéKochanovceč.285
15' Ing. Rudolf Kadlečík,AdamovskéKochanovceě.20I
16.Milan Križko, AdamovskéKochanovceč.l10
17.Martin KriŽko, MaléBierovce l 10,AdamovskéKochanovce
18. Soňa Hrušková,Pred Pol'om 376l|9, Trenčín
19' Štefan
Fabian (SPF)
20. Anna Kožová, (SPF)
21. Pavol Fabian(SPF)
22. Ján Spaček,Chocholná- Velčiceč.254
2 3 . I á n B o č k oA
, damovské
K o c h a n o v c eč . 2 1 5
24. E|ena Danková, Luka 29
25'Marta Ballová, SNP 393, Mošovce
26. PeterLubomír,Melčice- Lieskové472
27. Miros|av Buček,AdamovskéKochanovce č.68
28. Ing' Miroslav Mikula, 28. októbra 3, Trenčín
29. Ing. Dana Miku|ová,28. októbra 3' Trenčín
30. ondrej Foltán' Lesná 628, Nitra _ Chrenová
31. KatarínaFoltánová,Lesná 628, Nitra _ Chrenová
32' Ján Láslop, AdamovskéKochanovceJ2
33. Pavol Láslop, AdamovskéKochanovce72
34. Mgr. Elena Šikudová,AdamovskéKochanovce č,]4
35. Ing.Miroslav Pavlík'Melčice- Lieskové15
36. PhMr. PeterZat,ko,ul. 9. mája1514387,Piešťany
37, Yiera Zat'ková,ul' 9. mája |514387,Piešt'any
38. SlavomírŠikuda,AdamovskéKochanovce č,]4
39. Elena Šikudová,AdamovskéKochanovce č.74
40. Tibor Ukropec' Karpatská 20, Nové Mesto nad Váhom
4l. IvetaUkropcová, Karpatská 20, Nové Mesto nad Váhom
42.Ing, ŠtefanUkropec,Karpatská20, NovéMesto nad Váhom
43' Ing.PhD. SlavomírUkropec,Termatínska
2l |8123,NovéMesto nad Váhom
44. SlavomírUkropec, Karpatská 20, Nové Mesto nad Váhom
45. Ing. SlavomírPlesnivý,AdamovskéKochanovce19
46. Ing. Eva Plesnivá, AdamovskéKochanovce l9
47. Ján Capák, AdamovskéKochanovce č.90
48. Barbora Capáková, AdamovskéKochanovce č.90
49' Ladislav Malec, AdamovskéKochanovceč.274
50. Ing.Martin Pizúr,Východná 2336111,Trenčín
5 l. StanislavaPizúrová'Východná 2336l11,Trenčín
52. Anna Kopuncová' AdamovskéKochanovce č.58
53. Anna Adamkovičová,AdamovskéKochanovceč.64
54. Evanjelická A.V. Cirkev
55. Rímsko katolíckacirkev
56. Branislav Poruban,AdamovskéKochanovce 80
57. PeterKudla, AdamovskéKochanovce88
58' Mária Capáková, Malé Bierovce 90
59. JánHarát, Bavlnárska 319l32, Trenčín
60. Anna Harárová, Bavlnárska 3I9l32, Trenčín
61. ŠtefanPavlík, AdamovskéKochanovce 89
62' Ján Lesák, AdamovskéKochanovce
Na vedomie:
63. Krajský pamiatkový úradv Trenčíne
64. obvodný úradŽivotnéhoprostrediav Trenčíne
65. obvodný pozemkoqf úradv Trenčíne
66. RUVZ v Trenčíne
67. TVS a.s.Trenčín
68. ZSE a.s' Trenčín
69. Slovak Telecom a.s.Ž1|ina
70. SPP a.s.Nové Mesto nad Váhom
71'oRH aZZv Trenčíne
72. obvodný úradpre CD a PK v Trenčíne
73, ORPZ oDi Trenčín
74. obec AdamovskéKochanovce _ na wvesenie
75. Obec Ivanovce- na r.ryvesenie
Download

OBEC IVAI\OVCE - Adamovské Kochanovce