Prešovský samosprávny kraj
Útvar hlavného kontrolóra
Centrálna evidencia vybavovania sťažností za I. polrok 2012
Por.č.
Dátum
sťaž.
doručen
ia
Číslo
sťažnos
spis.
ti
obalu
4.1.
1.
12.1.
Meno, priezvisko,
adresa
sťažovateľa
Ing.Mias Michal
ul.Part. Kmiťa 742
089 01 Svidník
Anonym
2.
18.1.
3.
18.1.
4.
23.1.
5.
25.1.
6.
31.1.
7.
3.2.
8.
Jarkovská Anna
obr.mieru 33
Prešov
PaedDr.MištováFeková
Mestisko 70
Ing.Vladimír Varga
Hlavá 165/37
Stropkov
Štefan Kubini
Lančov 27
Lipovce
PaedDr.Priesterová
Solivarská 3
08005 Prešov
Mgr.Božová J.
Slovenská 6
Bardejov
Predmet sťažnosti
Objednávanie
u MUDr.Lombarta
Svidník
Postup zamestnancov
SOŠ elektrotechnická
Stropkov
Poplatky u
MUDr. Smelého
Prešov
namiewtky voči zdr.star.
v nemocnici
Svidník
neposkytnutie
zdravotnej dokumentácie
Proti
komu
sťažnosť
smeruje
MUDr.Lombarta
Svidník
proti zamestnancom
SOŠ elektronickej
Stropkov
MUDr.Smelému
Prešov
Ing.Peter Petruš
vykonný riaditeľ
Svidník n.o
MUDr.Potomová
detská lekárka
Stropkov
odmietnutie nahliadnutia PhDr. Sadivová Mária
do zdravotnej
Ambulancia detskej
dokumentacie
klinickej psychológie
Riešenie
SÚC
kamionovej dopravy
Prešov
zlý stav cesty
nevhodné využitie
riaditeľ
priestorov v Šarišskom
Šarišského múzea
múzeu Bardejov
bardejov
Sťažn. pridelená na
prešetrenie
komu, kedy
odbor zdravotníctva
PSK
MUDr.Zbyňovský
zobraná na vedomie
neopodstatnená
odbor zdravotníctva
PSK
MUDr.Zbyňovský
odbor zdravotníctva
PSK
MUDr.Zbyňovský
odbor zdravotníctva
PSK
MUDr.Zbyňovský
PhDr.Sadivová Mária
ADKP
Prešov
SÚC
Prešov
opodstatnená
odbor kultúry
PSK
Mgr.Arvayová Eva
Strana 1
Príloha č.1
Prijatie opatr.Výsl. šetrenia sťažností
ulož.termín
Správa o odstránení
opodstatnená Príkaz riad. Dátum odoslania
nedostatkov
termín
neopodstatnená
oznámenia
nedost. č.
doručenia,
sťažovateľovi
termín odstránenia
nedost. č.termín, zodpov.
26.3.2012
založená
okamžite
napomenutý
5.4.2012
na vedomie
neopodstatnená
19.3.2012
neopodstatnená
26.3.2012
vybavená ako
bežná
korešpondencia
neopodstatnená
13.2.2012
4.4.2012
Por.č.
sťaž.
Číslo
spis.
obalu
Dátum
doručen
ia
sťažnos
ti
Meno, priezvisko,
adresa
sťažovateľa
15.2.
Štefan Hirjak
Jaseňov 319
13.2.
Anonym
15.2.
Katarína Súčková
Švabská 52
080 05 Prešov
Margita Dziaková
gen. Štefaníka
Podolinec
Mgr.Lucia Fedorová
A.Pridávku 26
Prešov
Potanovič Martin
Mikulovská 20
Bardejov
Mgr.Krulová Kat.
OcÚ Žakovce
9.
10.
11.
28.2.
12.
5.3.
13.
5.3.
14.
19.3.
15.
7.2.
16.
10.4.
17.
Mgr.Bartošová Janka
Košická 10
Kežmarok
PUĽS
Námestie legionarov
Prešov
Predmet sťažnosti
sťažnosť na spol.
MEDTIM, s.r.o
nesplňanie podmienok
podmienky v detskom
stacionári Volgograska
Prešov
nevystavenie potrdenia
o zamestnaní
neodborné vyšetrenie
a následná smrť
Proti
komu
sťažnosť
smeruje
MEDTIM,s.r.o.
LSPP pre
dospelých
vedenie zariadenia
detského stacionára
na Volgogradskej
riaditeľ PUĽSU
Doc.Vl. Marušin
problemy s autobsovými
spojmi SAD Pporad
MUDr. Ján Hanzel
obvodný lekár
Podolinec
MUDr.Sahlerová
praktický lekár
Prešov
postupu stvebného
úradu
Bardejov
SAD
Poprad
nevykúrené autobusy
SAD Poprad
SAD
Poprad
znemožnenie pracovať
vprenajatých priestoroch
DJZ
Riaditeľ DJZ
Prešov
Nedoručenie zdravotnej
dokumentácie
MuDr.Sahlerová
Stavebný úrad
Bardejov
Sťažn. pridelená na
prešetrenie
komu, kedy
Výsl. šetrenia sťažností
opodstatnená neopodstatnená
odbor zdravotníctva
PSK
MUDr.Zbyňovský
založená
neopodstatnená
odbor kultúry
PSK
Mgr.Arvayová Eva
Úradpre dohľad ZS
Levočska 9
odložená
§ 6 odst.1 g zak.
č.9/2010 Z. z.
vecne neprislušná
Prijatie opatr.ulož.termín
Správa o odstránení
Príkaz riad. Dátum odoslania
nedostatkov
termín
oznámenia
nedost. č.
doručenia,
sťažovateľovi
termín odstránenia
nedost. č.termín, zodpov.
10.5.2012
na vedomie
27.3.2012
29.2.2012
Prešov
odbor zdravotníctva
PSK
MUDr.Zbyňovský
mestský úrad
Bardejov
opodstatnená
SAD
Poprad
na vedomie
Odbor dopravy
PSK
Ing.Mihok
odbor kultúry
PSK
Mgr.Arvayová Eva
odložená
§6 odst.h. zak.
9/2010 z.z.
neopodstatnená
Strana 2
písomne
napomenutá
4.6.2012
neprislušná
30.3.2012
18.6.2012
Por..
Dátum
sťaž.
doručen
ia
Číslo
sťažnos
spis.
ti
obalu
Sťažn. pridelená na
prešetrenie
komu, kedy
odbor kultúry
PSK
Mgr.Arvayová Eva
odbor sociálny
Meno, priezvisko,
adresa
sťažovateľa
Predmet sťažnosti
Sučka Stanislav
Švabska 52
Prešov
Kohan Stanislav
neskoré odovzdanie
preukazu PNS
do soc.poisťovni
nakladanie sfinanč.
PUĽS
riaditeľ
Prešov
M.V. Centrum n.o.
Švabska 50
prostriedkami
Duchnovičová 22
PSK
3.4.
Prešov
Anomym
Mária Repaská
Humenné
riaditeľovi SPŠCH
v Humennom
o nekonaní
vedenie
PhDr.Margita Ďörďová
odbor škoilstva
PSK
25.4.
nebohej H.Kohanovej
nedodržovanie školsk.
poriadku žiačky SPŠCH
Humenné
zlá starostlivosť
Kuznanýho 27
s následkom smrti
v DSS
PSK
Kežmarok
v DSS Batizovce
Batizovce
PhDr.Margita Ďörďová
2.5.
PaedDr. Nagy Mir.
okóbrova 48
postup pri voľbach do
rady školy
riditeľovi
OA Prešov
odbor škoilstva
PSK
Prešov
OA Prešov
Ing. Kopčák
Ing.Lacko, PhD
10.5.
Vaľková Bibiana
poskytovanie
Domov pokojnej
odbor sociálny
Východna 7/315
zdravotnej starostlvosti
staroby
PSK
19.3.
18.
5.4.
19.
20.
21.
22.
23.
18.5.
24.
5.6.
11.6.
odbor sociálny
V. Šariš
v DPS Lipany
Lipany
PhDr.Margita Ďörďová
Poplatky za opatrovat.
Domov pre
odbor sociálny
Miereová 88
služby v Dome pre sen.
seniorov
PSK
St. Ľubovňa
ST. Ľubovňa
Anomym
Situácia na SPŠS
Riaditeľovi
odbor škoilstva
Prešov
SPŠ strojnickej
PSK
Prešov
Ing.Lacko, PhD
MV SR
Sekcia verejnej
správy BA
opodstatnená
Prijatie opatr.ulož.termín
Správa o odstránení
Príkaz riad. Dátum odoslania
nedostatkov
termín
oznámenia
nedost. č.
doručenia,
sťažovateľovi
termín odstránenia
nedost. č.termín, zodpov.
do 18.6.2012
opodstatnená
neprijatá
a nedoručená
18.6.2012
115.2012
zobraná
na vedomie
neopodstatnená
6.6.2012
neopodstatnená
31.7.2012
opodstatnená
neopodstatnená
31.7.2012
4.7.2012
16.7.2012
PhDr.Margita Ďörďová
MUDr.Ervin Pohl
nespokojnosť pri
Obvodný úrad
Kalinčiakova 51
Snina
riešení priestupku
HumennéM
Oú Humenné
Výsl. šetrenia sťažností
opodstatnená neopodstatnená
Ing.Lacko, PhD
Kissová Margita
25.
26.
Proti
komu
sťažnosť
smeruje
Strana 3
na vedomie
neprislušná
15.6.2012
Por.č.
Dátum
sťaž.
doručen
ia
Číslo
sťažnos
spis.
ti
obalu
15.VI
27.
Meno, priezvisko,
adresa
sťažovateľa
Predmet sťažnosti
Proti
komu
sťažnosť
smeruje
Sťažn. pridelená na
prešetrenie
komu, kedy
Dobroivičová T
Polpatky MUDr.Katiala
Zubná ambulancia
odbor zdravotníctva
Moyzesová 2811/15
zubná ambulancia
MUDr.Katial
PSK
Poprad
Poprad
Poprad
MUDr.Zbyňovský
Strana 4
Výsl. šetrenia sťažností
opodstatnená neopodstatnená
neopodstatnená
Prijatie opatr.ulož.termín
Správa o odstránení
Príkaz riad. Dátum odoslania
nedostatkov
termín
oznámenia
nedost. č.
doručenia,
sťažovateľovi
termín odstránenia
nedost. č.termín, zodpov.
16.8.2012
Download

Príloha č.1 - Prešovský samosprávny kraj