ZVESTI
ADAMOVSKÝCH KOCHANOVIEC
1
Júl
2010
Ročník 13
Cena 0,20 €
Udialo sa v Adamovských Kochanovciach
Fašiangový sprievod
Stavanie májky
Deň matiek
Divadlo Trnava
IX. okresný NTZ JDS
Vystúpenie Korničky
2
ZVESTI ADAMOVSKÝCH KOCHANOVIEC
ZO SAMOSPRÁVY OBCE • Uznesenia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
Zo dňa 11. 12. 2009
Poslanci: Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Eva Apolenová, Jana Vidová,
Pavol Baďura, Alexander Láslop
Uznesenie č. 93/2009 ku kontrole uznesení.
• OcZ berie na vedomie správu zástupcu starostu obce o kontrole uznesení.
Hlasovanie:
za: všetci
Uznesenie č. 94/2009 k správe o finančnej situácii OcÚ.
• OcZ berie na vedomie správu zástupcu
starostu obce o finančnej situácii obce.
Hlasovanie:
za: všetci
Uznesenie č. 95/2009 k úprave rozpočtu obce.
• OcZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce
na rok 2009 rozpočtovým opatrením
č. 2/2009 s pripomienkou, ktorá bude
zapracovaná.
Hlasovanie:
za: všetci
Uznesenie č. 96/2009 k návrhu rozvojového plánu obce na rok 2010.
• OcZ schvaľuje rozvojový plán obce
na rok 2010 s pripomienkami, ktoré
budú zapracované.
Hlasovanie: za: všetci
Uznesenie č. 97/2009 k stanovisku
hlavného kontrolóra.
• OcZ berie na vedomie stanovisko
hlavného kontrolóra obce k návrhu
rozpočtu na roky 2010 – 2012.
Hlasovanie:
za: všetci
Uznesenie č. 98/2009 k návrhu rozpočtu na roky 2010 – 2012.
• OcZ
a) schvaľuje návrh rozpočtu na rok
2010 s pripomienkami, ktoré budú
zapracované,
b) berie na vedomie návrh rozpočtu
na roky 2011 – 2012.
Hlasovanie:
za: všetci
Uznesenie č. 99/2009 k VZN č. 4/2009
obce Adamovské Kochanovce o uplatňovaní cien – platieb za niektoré
služby a nájom.
• OcZ schvaľuje VZN č. 4/2009 obce
Adamovské Kochanovce o uplatňovaní
cien – platieb za niektoré služby a nájom.
Hlasovanie: za: všetci
Uznesenie č. 100/2009 k VZN č.
5/2009, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 3/2008 obce Adamovské Kochanovce o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
• OcZ schvaľuje VZN č. 5/2009, kto-
rým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2008
o výške príspevku za pobyt dieťaťa
v materskej škole a výške príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
Hlasovanie: za: všetci
Uznesenie č. 101/2009 k VZN č.
6/2009, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 4/2008 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
• OcZ schvaľuje VZN č. 6/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2008
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Adamovské Kochanovce s pripomienkami, ktoré budú zapracované.
Hlasovanie:
zdržal sa: Pavol Baďura
Uznesenie č. 102/2009 k VZN č. 7/2009,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2008
o prevádzkovom poriadku pohrebísk
obce Adamovské Kochanovce na cintoríne č. 1 Adamovce-Malé Bierovce
a cintoríne č. 2 Kochanovce.
• OcZ schvaľuje VZN č. 7/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2008
o prevádzkovom poriadku pohrebísk
obce Adamovské Kochanovce na
cintoríne č. 1 Adamovce-Malé Bierovce a cintoríne č. 2 Kochanovce.
Hlasovanie: za: všetci
Uznesenie č. 103/2009 k Požiarnemu
štatútu.
• OcZ schvaľuje štatút Združenia cezhraničnej akčnej siete obecných hasičských zborov pod Kykulou a zároveň poverujú zástupcu starostu obce
podpisom štatútu.
Hlasovanie:
zdržal sa: Pavol Baďura
Uznesenie č. 104/2009 k predaju parcely 410/3.
a)OcZ schvaľuje predaj pozemku vo vlastníctve obce zapísaného na LV č. 1 parcela č. 410/3, druh ostatná pôdy, o výmere 1169 m2, v podiele 1/1, zapísanej na
LV č. 1 v k. ú. Adamovské Kochanovce a
to spôsobom priameho predaja v zmysle § 9 a, ods.1, písmeno c, zákona č.
138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov kupujúcemu Petrovi Marušincovi,
bytom Melčice-Lieskové 210, vo výmere
800 m2 za cenu 25,50 €/m2.
b) OcZ poveruje zástupcu starostu obce
vypracovaním geometrického plánu na
predaj 800 m2 tejto parcely a vypracovaním a podpísaním kúpno-predajnej
zmluvy, v ktorej budú uvedené vecné
bremená VN sietí a kanalizácie.
Hlasovanie: za: všetci
Uznesenie č. 105/2009 k plánu zasadnutí OcZ.
• OcZ schvaľuje plán riadnych zasad-
nutí OcZ na rok 2010.
Hlasovanie: za: všetci
Uznesenie č. 106/2009 k nájomnej
zmluve pána Frňu.
• OcZ schvaľuje podpis nájomnej zmluvy č. 2/2009 nájomcovi pánovi Frňovi
za prečítaných podmienok.
Hlasovanie:
za: všetci
Uznesenie č. 107/2009 k odmene zástupcovi starostu obce.
• OcZ schvaľuje odmenu zástupcovi
starostu obce.
Hlasovanie: za: všetci
Zo dňa 28. 1. 2010
Poslanci: Viera Malíková, Eva Apolenová, Ing. Michal Križan, Jana Vidová,
Ing. Miroslav Mikula, Pavol Baďura,
Alexander Láslop
Uznesenie č. 1/2010 ku kontrole
uznesení.
• OcZ berie na vedomie správu zástupcu starostu obce o kontrole uznesení.
Hlasovanie:
za: všetci
Uznesenie č. 2/2010 k správe o finančnej situácii obce.
• OcZ berie na vedomie správu zástupcu
starostu obce o finančnej situácii obce.
Hlasovanie:
za: všetci
Uznesenie č. 3/2010 k vzdaniu sa
mandátu poslanca, funkcie podpredsedu a člena finančnej komisie,
člena stavebnej komisie a člena rady
školy.
• OcZ
a) berie na vedomie
- vzdanie sa a zánik mandátu poslanca OcZ Ing. Michala Križana,
- vzdanie sa Ing. Michala Križana
funkcie podpredsedu a člena finančnej komisie, člena stavebnej komisie a člena rady školy,
b) odvoláva Ing. Michala Križana z funkcie zástupcu starostu obce, podpredsedu a člena finančnej komisie, člena
stavebnej komisie a člena rady školy.
Hlasovanie:
za: všetci
Uznesenie č. 4/2010 k vyhláseniu výsledku doplňujúcich volieb starostu obce.
• OcZ berie na vedomie výsledok doplňujúcich volieb starostu obce konaných dňa 16. 1. 2010.
Hlasovanie:
za: všetci
Uznesenie č. 5/2010 k zloženiu sľubu starostu obce.
• OcZ konštatuje, že Ing. Michal Križan
zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.
Hlasovanie:
za: všetci
3
Uznesenie č. 6/2010 k návrhu platu
starostu obce.
• OcZ schvaľuje starostovi obce plat
určený podľa § 3 ods.1 zákona č.
253/1994 Z. z. v znení neskorších
predpisov o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a zvýšený podľa § 4 ods. 2 o 10 %.
Hlasovanie:
za: všetci
Uznesenie č. 7/2010.
• OcZ schvaľuje príspevok zamestnávateľa vo výške 55 % z hodnoty
stravného lístka v školskej jedálni
MŠ Adamovské Kochanovce.
Hlasovanie: za: všetci
Uznesenie č. 8/2010 k vyhláseniu nastúpenia náhradníka za poslanca OcZ.
• OcZ vyhlasuje nastúpenie náhradníka
Ing. Jána Plesnivého na uvoľnený mandát poslanca OcZ dňom 28. 1. 2010.
Hlasovanie:
za: všetci
Uznesenie č. 9/2010 k zloženiu sľubu poslanca OcZ.
• OcZ konštatuje, že Ing. Ján Plesnivý
zložil zákonom predpísaný sľub poslanca OcZ.
Hlasovanie:
za: všetci
Uznesenie č. 10 /1009 k voľbe mandátovej a volebnej komisie.
• OcZ schvaľuje mandátovú a volebnú
komisiu v zložení: Eva Apolenová –
predseda, Alexander Láslop – člen,
Ing. Miroslav Mikula – člen.
Hlasovanie:
za: všetci
Uznesenie č. 11/2010 k voľbe zástupcu
starostu obce Adamovské Kochanovce.
• OcZ zvolilo tajnou voľbou za zástupcu starostu obce pani Janu Vidovú.
Hlasovanie:
zdržala sa: Jana Vidová
Uznesenie č. 12/2010 k návrhu na
obsadenie funkcie podpredsedu finančnej komisie.
• OcZ volí za podpredsedníčku finančnej komisie Mgr. Danku Capákovú.
Hlasovanie:
proti: Ing. Ján Plesnivý
Uznesenie č. 13/2010 k delegovaniu
zástupcu obce do rady školy.
• OcZ deleguje pani Evu Apolenovú za
člena Rady školy pri MŠ Adamovské
Kochanovce.
Hlasovanie:
zdržala sa: Eva Apolenová
Uznesenie č. 14/2010 k zmluve o spoločnom financovaní projektu prekládky VN.
• OcZ súhlasí, aby Ing. Michal Križan
v zastúpení obce Adamovské Kochanovce ako jednej zo zmluvných strán
podpísal Zmluvu o spoločnom financovaní projektu prekládky vysokého
napätia a zabezpečoval realizáciu.
Hlasovanie:
proti: Ing. Ján Plesnivý
ZVESTI ADAMOVSKÝCH KOCHANOVIEC
Uznesenie č. 15/2010 k prerokovaniu dotácie pre Jednotu dôchodcov
v Adamovských Kochanovciach.
• OcZ schvaľuje dotáciu pre Jednotu
dôchodcov v Adamovských Kochanovciach vo výške 300 EUR.
Hlasovanie: za: všetci
Uznesenie č. 16/2010 k plánu kultúrnych a športových aktivít na rok 2010.
• OcZ schvaľuje plán kultúrnych a športových aktivít na rok 2010 s pripomienkou, ktorá bude zapracovaná do plánu.
Hlasovanie: za: všetci
Zo dňa 26. 3. 2010
Poslanci: Eva Apolenová, Pavol Baďura, Alexander Láslop, Viera Malíková,
Ing. Miroslav Mikula, Ing. Ján Plesnivý,
Jana Vidová
Uznesenie č. 17/2010 ku kontrole
uznesení.
• OcZ berie na vedomie správu starostu obce o kontrole plnenia uznesení.
Hlasovanie:
za: všetci
Uznesenie č. 18/2010 k správe o finančnej situácii obce.
• OcZ berie na vedomie správu starostu obce o finančnej situácii obce.
Hlasovanie:
za: všetci
Uznesenie č. 19/2010 k doplneniu
členov komisií.
• OcZ schvaľuje:
a) Ing. Jána Plesnivého za člena stavebnej komisie a finančnej komisie,
Hlasovanie:
za: všetci
b) Alexandra Láslopa za člena stavebnej komisie.
Hlasovanie:
za: všetci
Uznesenie č. 20/2010 k správe komisie pre ochranu verejného záujmu.
• OcZ berie na vedomie predloženú správu
komisie pre ochranu verejného záujmu.
Hlasovanie:
zdržal sa: Ing. Ján Plesnivý
Uznesenie č. 21/2010 k správe o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 2. polrok 2009.
• OcZ berie na vedomie správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 2. polrok 2009
s pripomienkou Ing. Miroslava Mikulu.
Hlasovanie:
za: všetci
Uznesenie č. 22/2010 k plánu kontrol
hlavného kontrolóra obce na rok 2010.
• OcZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce na rok 2010.
Hlasovanie:
za: všetci
Uznesenie č. 23/2010 k VZN č. 1/2010
o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy so
sídlom na území obce Adamovské
Kochanovce.
• OcZ schvaľuje VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa materskej školy so sídlom na
území obce Adamovské Kochanovce.
Hlasovanie:
za: všetci
Uznesenie č. 24/2010 k zrušeniu uznesenia č. 79/2008.
• OcZ ruší uznesenie OcZ číslo 79/2008
zo dňa 3. 11. 2008.
Hlasovanie:
proti: Ing. Miroslav Mikula, Ing. Ján Plesnivý
Uznesenie č. 25/2010 k využívaniu
súkromného motorového vozidla na
pracovné cesty.
• OcZ súhlasí s využívaním súkromného motorového vozidla na pracovné
cesty starostu obce a zamestnancov
obce so súhlasom starostu obce.
Hlasovanie:
za: všetci
Uznesenie č. 26/2010 k návrhu poslancov OcZ.
• OcZ ukladá prejednať na finančnej
komisii systém odmien starostu obce
do 14 dní a starostovi obce zvolať mimoriadne zastupiteľstvo.
Hlasovanie:
proti: Viera Malíková
zdržali sa: Pavol Baďura, Alexander
Láslop, Jana Vidová
Uznesenie nebolo prijaté.
Uznesenie č. 27/2010 k systému odmeňovania starostu obce.
• OcZ schvaľuje systém odmien starostu obce na 1. polrok 2010 podľa
vypracovaného návrhu podpredsedníčky finančnej komisie.
Hlasovanie:
proti: Ing. Miroslav Mikula, Ing. Ján Plesnivý
Zo dňa 31. 5. 2010
Poslanci: Bc. Eva Apolenová, Alexander Láslop, Viera Malíková, Ing. Miroslav
Mikula, Ing. Ján Plesnivý, Jana Vidová
Uznesenie č. 28/2010 ku kontrole
uznesení.
• OcZ berie na vedomie správu starostu obce o kontrole plnenia uznesení.
Hlasovanie:
zdržal sa: Ing. Ján Plesnivý
Uznesenie č. 29/2010 k cenovej ponuke Enermont, s. r. o.
• OcZ schvaľuje cenovú ponuku spoločnosti Enermont, s. r. o. na montážne,
demontážne práce a dodávku materiálu v cene 18 895,52 € bez DPH a ostatné práce ako porealizačné zameranie
a odborné skúšky v cene 1 577 € bez
DPH.
Hlasovanie:
proti: Ing. Miroslav Mikula, Ing. Ján
Plesnivý
Uznesenie č. 30/2010 k správe o finančnej situácii obce.
• OcZ berie na vedomie správu starostu obce o finančnej situácii obce.
Hlasovanie:
za: všetci
4
ZVESTI ADAMOVSKÝCH KOCHANOVIEC
Uznesenie č. 31/2010 k dohode o vysporiadaní podielového vlastníctva.
• OcZ schvaľuje podpísanie dohody
o vysporiadaní podielového vlastníctva parcely 199 v znení, ako bolo
predložené.
Hlasovanie:
proti: Ing. Ján Plesnivý
Uznesenie č. 32/2010 k využitiu územia.
• OcZ schvaľuje využitie územia novovzniknutých parciel 419/5 a 419/6
na výstavbu „Centra športových aktivít Adamovské Kochanovce“.
Hlasovanie:
za: všetci
Uznesenie č. 33/2010 k vzdaniu sa
funkcie predsedníčky a členky finančnej komisie.
• OcZ berie na vedomie vzdanie sa
funkcie predsedníčky a členky finančnej komisie pani Viery Malíkovej
dňom 1. apríla 2010.
Hlasovanie:
za: všetci
Zo dňa 16. 6. 2010
Poslanci: Bc. Eva Apolenová, Alexander Láslop, Ing. Miroslav Mikula,
Ing. Ján Plesnivý, Jana Vidová
Uznesenie č. 34/2010 k správe audítora o overení účtovnej uzávierky
za rok 2009.
• OcZ berie na vedomie správu audítora o overení účtovnej uzávierky za
rok 2009.
Hlasovanie:
za: všetci
Uznesenie č. 35/2010 k správe hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2009.
• OcZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2009.
Hlasovanie:
za: všetci
Uznesenie č. 36/2010 k záverečnému účtu a hodnoteniu programového rozpočtu obce za rok 2009.
a) OcZ schvaľuje záverečný účet obce
za rok 2009 a celoročné hospodárenie obce Adamovské Kochanovce za rok 2009 bez výhrad.
Hlasovanie:
za: všetci
b) OcZ schvaľuje vysporiadanie schodku
rozpočtu vo výške 56 092,88 € zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3
písm. a) a b) zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z návratných zdrojov
financovania.
Hlasovanie:
za: všetci
Uznesenie č. 37/2010 k VZN č. 2/2010,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
2/2009, ktorým sa upravujú podmienky držania psov na území obce Adamovské Kochanovce.
• OcZ schvaľuje VZN č. 2/2010, ktorým
sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2009, ktorým
sa upravujú podmienky držania psov na
území obce Adamovské Kochanovce.
Hlasovanie:
za: všetci
Uznesenie č. 38/2010 k financovaniu II. časti územnoplánovacej dokumentácie v Hornom políčku.
• OcZ schvaľuje financovanie II. časti
územnoplánovacej dokumentácie
v Hornom políčku s názvom „Bytová
zástavba a technická infraštruktúra
II. časť“ z prostriedkov obce.
Hlasovanie:
proti: Alexander Láslop,
zdržali sa: Bc. Eva Apolenová
Obec Adamovské Kochanovce vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2 a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
§ 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Adamovské Kochanovce č.1/2010
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
so sídlom na území obce Adamovské Kochanovce
Schválené Obecným zastupiteľstvom v Adamovských Kochanovciach dňa 26. 3. 2010 uznesením č. 23/2010
Čl. 1
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel
použitia dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy so sídlom na území obce Adamovské Kochanovce,
ktorá je na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR
zaradená do siete škôl a školských zariadení Ministerstva
školstva Slovenskej republiky.
Týmto nariadením sa určuje:
- výška mesačnej dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy.
Čl. 2
Príjemca dotácie
Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je Materská škola
Adamovské Kochanovce v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
Čl. 3
Výška a účel dotácie
1) Výška dotácie na rok 2010 na prevádzku a mzdy na dieťa
Materskej školy Adamovské Kochanovce v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená nasledovne: 1 770 €.
2) Prijímateľ dotácie podľa čl. 2 je oprávnený použiť dotáciu
len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov materskej školy a pri jej použití musí zabezpečiť hospodár-
nosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.
3) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31. 12. príslušného kalendárneho roku, je prijímateľ povinný nevyčerpanú
časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31. 12. príslušného kalendárneho roku.
Čl. 4
Termín a spôsob poskytovania dotácie
Obec poskytne príjemcovi podľa čl. 2 dotáciu mesačne (vo
výške jednej dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny
rok) do 25. dňa príslušného mesiaca.
Čl. 5
Záverečné ustanovenia
1) Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce so sídlom na území obce Adamovské
Kochanovce neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením sa vzťahujú príslušné právne predpisy.
2) Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Adamovských Kochanovciach uznesením č. 23/2010 zo dňa
26. 3. 2010.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť
dňa 21. 4. 2010.
V Adamovských Kochanovciach dňa 26. 3. 2010
5
ZVESTI ADAMOVSKÝCH KOCHANOVIEC
Obec Adamovské Kochanovce v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade so zákonom č. 282/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie obce Adamovské Kochanovce č. 2/2010
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2009, ktorým sa upravujú
podmienky držania psov na území obce Adamovské Kochanovce
Schválené Obecným zastupiteľstvom v Adamovských Kochanovciach dňa 16. 6. 2010 uznesením č. 37/2010
Čl. 1
VZN č. 2/2009, ktorým sa upravujú podmienky držania psov
na území obce Adamovské Kochanovce, sa mení takto:
Čl. 7
Priestupky
sa mení a znie:
1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:
a) neoznámi obci, v ktorej je pes evidovaný alebo má byť
evidovaný, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa
zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,
b) neprihlási psa do evidencie,
c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky
stanovené v čl. 4, bod 1 a 2,
d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám
napadnutý alebo vyprovokovaný, a ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi,
e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,
f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.
2. Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak:
a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu
a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa
osobe, ktorú pes pohrýzol,
b) nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom
ohrozoval človeka alebo zvieratá,
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám
napadnutý alebo vyprovokovaný, a ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi,
d) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa,
e) nerešpektuje zákaz voľného pohybu psa alebo zákaz
vstupu so psom,
f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.
3. Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c)
možno uložiť pokutu do 165 € a za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 €.
4. Priestupky podľa zákona 282/2002 Z. z. prerokováva
obec a v blokovom konaní orgán Policajného zboru.
5. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný
predpis o priestupkoch. (zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).
6. Výnos pokút je príjmom rozpočtu obce okrem výnosu pokút uložených v blokovom konaní orgánmi Policajného
zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.
Čl. 2
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo v Adamovských Kochanovciach
schválilo toto VZN dňa 16. 6. 2010 uznesením č. 37/2010.
2. Zmeny tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Adamovských Kochanovciach.
3. Toto VZN nadobudne účinnosť dňom 1. 7. 2010.
V Adamovských Kochanovciach 17. 6. 2010
Výsledky volieb do NR SR v našej obci
Počet voličov zapísaných
v zozname voličov vo volebnom okrsku:
630
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:
435
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny:
1
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 30:
434
Počet platných odovzdaných hlasov:
431
Účasť oprávnených voličov vo voľbách:
69 %
Strana maďarskej koalície
– Magyar Koalició Pártja
1
0,23
Ľudová strana – Hnutie za
demokratické Slovensko
20
4,64
Komunistická strana Slovenska
9
2,09
Slovenská národná strana
16
3,71
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú
politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
Nová demokracia
-
-
Združenie robotníkov Slovenska
-
-
Kresťanskodemokratické hnutie
27
6,26
Názov
Počet hlasov
%
Európska demokratická strana
-
-
Únia – strana pre Slovensko
2
0,46
Ľudová strana Naše Slovensko
1
0,23
Slovenská demokratická
a kresťanská únia –
Demokratická strana
74
17,17
1
0,23
189
43,85
9
2,09
Strana rómskej koalície – SRK
-
-
Paliho Kapurková, veselá
politická strana
2
0,46
AZEN – Aliancia za Európu
národov
Sloboda a Solidarita
66
15,31
SMER – sociálna demokracia
Strana demokratickej ľavice
14
3,25
MOST-HÍD
6
ZVESTI ADAMOVSKÝCH KOCHANOVIEC
Čo je dnes spravodlivé?
Možno by bolo vhodnejšie túto tému
nazvať: „Smeti naše každodenné!“
Nech ju nazveme akokoľvek, problém,
ktorý trápi všetkých občanov našej
obce sú odpady a poplatky za ne. Ale
vrátim sa k otázke: „Čo je dnes spravodlivé?“ Túto otázku som si kládol
v posledných mesiacoch v súvislosti
s výberom poplatkov za komunálny
odpad viackrát. Téma odpadov začína
trápiť všetky mestá, obce, samosprávne kraje, pretože je to otázka celospoločenská. Veľké množstvá vyprodukovaného odpadu obyvateľstvom,
pokles počtu skládok, prípadne ich
kapacít, zložité otváranie nových skládok, nevôľa a nesúhlas obyvateľov
obcí s umiestnením skládok v blízkosti ich obydlí, prípadne v ich katastrálnych územiach sú problémy dnešnej
doby. V súvislosti s týmto problémom
sa vynárajú témy ochrany životného prostredia a to nielen pre dnešnú
dobu, ale aj pre budúce generácie,
pretože pokiaľ si znečistíme svoje
okolie a životné prostredie, vynára sa
ďalšia otázka: „Aké hrozby nám tento
stav prinesie do budúcnosti?“ Z tohto
pohľadu tu všetci máme jedného spoločného nepriateľa a to sú práve naše
odpady.
Stav, ktorý nastal v posledných rokoch, donútil obecné zastupiteľstvo
našej obce k úprave poplatkov za komunálny odpad. Čo však tomu predchádzalo? Dôvodov bolo viacero, v konečnom dôsledku vyústili k jedinému
záveru – k výraznejšiemu zvýšeniu
poplatkov obce za vývoz komunálneho odpadu. Prvým dopadom na zvyšovanie poplatkov bolo uzatvorenie
skládky komunálneho odpadu v Dežericiach pri Bánovciach nad Bebravou, čím sa zvýšili náklady na prepravu
a aj na uloženie odpadu. Skládka bola
uzatvorená bez možnosti akéhokoľvek
rozšírenia. Druhá skládka, Lúštek pri
Dubnici nad Váhom, spoločnosti Marius Pedersen, získala monopolné
postavenie. Aj keď je otázne, na ako
dlho. Skládková kapacita, pokiaľ nenastane jej zväčšenie, sa odhaduje
do konca kalendárneho roka. Ak by
bola uzatvorená, budeme odkázaní
na najbližšie skládky, ktoré sú v Livinských Opatovciach alebo Kostolnom.
Vzdialenosť týchto skládok by okamžite navýšila prepravné náklady. V súčasnosti už predstavenstvo skládky
Lúštek nepodpisuje zmluvy s novými
spoločnosťami na uloženie odpadu
a pripravuje sa obmedziť aj ukladanie
odpadu pre spoločnosti, ktoré nevyužívajú vývoz prostredníctvom spoločnosti Marius Pedersen. Pre objasnenie situácie, poplatok za komunálny
odpad sa skladá z dvoch častí:
- poplatok za uskladnenie, ktorý určuje
predstavenstvo skládky Lúštek spolu
s mestom Dubnica nad Váhom,
- poplatok za vývoz odpadu.
Vývoz by bolo možné realizovať aj
cez inú spoločnosť, v tom prípade by
však naša obec stratila zľavu na uloženie odpadu, ktorú ponúka Marius
Pedersen pre tie obce, ktoré využívajú vývozné služby ich spoločnosti.
Aj napriek tejto, zatiaľ neriešiteľnej
situácii, obec nezostala nečinná a pre
občanov zabezpečila rozšírenie zberných miest na separovaný odpad, vypracovala a podala žiadosť o finančné
prostriedky na kompostery pre každý
rodinný dom z envirofondu. Obec rokuje so spoločnosťou Marius Pedersen
aspoň o znížení poplatkov za vývoz
komunálneho odpadu. Nezostávame
pasívni, robíme to, čo je reálne možné, aby sme túto situáciu riešili. Treba
však zdôrazniť, že i napriek zvýšeniu
poplatkov obec stále výrazne dotuje
vývoz a uskladnenie odpadu pre občanov obce.
Na záver sa opäť vrátim k otázke:
„Čo je spravodlivé?“ Zo všetkých strán
sme počúvali požiadavky občanov na
zľavy z poplatku za vývoz aspoň pre
dôchodcov. Tu treba zdôrazniť, že za
jednu smetnú nádobu zaplatia občania, ktorí žijú samostatne v domácnosti podstatne menej ako sú náklady
obce na vývoz a uloženie odpadu
z jednej nádoby. Aj keď pravdepodobne ich množstvo vyprodukovaného
odpadu môže byť menšie. Môže, ale
nemusí. Doplácajú na to rodiny, ktoré
majú jednu smetnú nádobu, ale väčší
počet osôb v domácnosti. V budúcom
roku určite budem obecnému zastupiteľstvu navrhovať zľavu pre viacčlenné
domácnosti, pokiaľ nebudú vyžadovať
druhú smetnú nádobu.
Ak by sme upravovali systém poplatkov za vývoz odpadov, tak určite spôsobom, aby nový systém bol
spravodlivejší a mal by viac motivovať
občanov produkovať čo najmenšie
množstvo odpadu. Mal by nás viesť
k čo najväčšej snahe recyklovať všetko, čo je možné recyklovať. Zároveň
tento systém by mal byť pre jednotlivcov a rodiny motivačný, čo by si vyžadovalo prejsť na systém poplatkov
odvíjajúci sa od počtu vývozov a nie
od stáleho poplatku za smeti. Takýmto
systémom by sme sa však mohli dopracovať k stavu, že by odpadky končili v prírode, na divokých skládkach.
Z toho dôvodu najpraktickejší systém
pre nás, ľudí, bude viesť ku kombinácii stálych poplatkov s motivačným
poplatkom za vývoz a recykláciu. Je
len na nás, ako zodpovedne sa k tejto
problematike postavíme.
Na záver môžem konštatovať len
jediné – a to, že spravodlivé by bolo,
keby sme všetci boli ochotní separovať odpad v maximálnej možnej miere a poplatky za komunálny odpad by
sme zodpovedne všetci platili po každej vyvezenej nádobe.
Ing. Michal Križan, starosta obce
Náučno-turistický zraz JDS okresu Trenčín
Náučno-turistický zraz Jednoty dôchodcov okresu Trenčín (JDS), v poradí už IX., usporiadali 9. júna 2010 v Adamovských Kochanovciach Základné organizácie Jednoty
dôchodcov Melčice-Lieskové č. 11 a č. 22, Chocholná-Velčice č. 17 a Adamovské Kochanovce č. 14.
Podujatie slávnostne otvoril predseda Okresnej organizácie
JDS Mgr. Mikuláš Medvec. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili:
- Ing. Daniela Stráňaiová, prednostka Obvodného úradu
v Trenčíne,
- starostovia usporiadateľských obcí Ing. Michal Križan, Ing.
Miroslav Matiaš a Ing. Ľubomír Škriečka.
Menovaní starostovia obcí významne prispeli k úspešnému priebehu celého zrazu. Po slávnostných príhovoroch
hostí sme začali plniť naplánovaný program.
Zo všetkých 29 základných organizácií JDS sa uvedenej
akcie zúčastnilo celkom 120 členov. V rámci celodenného
programu bola návšteva rímsko katolíckeho Kostola sv. Petra a Pavla a evanjelického a. v. kostola v Adamovských Kochanovciach a pripomenuli sme si rodisko básnika a evanjelického a. v. farára Vladimíra Roya pri pamätnej tabuli. V obci
Melčice-Lieskové bol podaný historický prehľad o rozvoji
osídlenia a pamätihodnostiach v usporiadateľských obciach.
Zvlášť bola venovaná pozornosť básnikovi Jánovi Čietekovi-Smrekovi, ktorého pamätník a pamätnú izbu si mali možnosť účastníci pozrieť. Sprievodkyňou histórie celého okolia
bola Dr. Mária Vašková.
Popoludní sme uskutočnili vychádzku do parku v časti obce Adamovce, kde sme si pozreli kaštieľ, v ktorom je
7
ZVESTI ADAMOVSKÝCH KOCHANOVIEC
Ústav sociálnej starostlivosti pre postihnuté deti. O činnosti
tohto zariadenia nás informoval riaditeľ Mgr. Ján Rídzik.
V rámci kultúrneho programu vystúpil detský folklórny súbor Vretienko so speváckou skupinou žien z Adamovských
Kochanoviec, ženská spevácka skupina Kolovrátok z Melčíc-Lieskového a Studienka z Chocholnej-Velčíc. Do tanca
zahrala hudobná skupina Kykulanská dolinečka.
Za vydarené podujatie a spokojnosť všetkých účastníkov
patrí poďakovanie všetkým starostom a členom výborov
základných organizácií JDS z usporiadateľských obcí.
Ing. Emília Kontrová,
predsedníčka JDS Adamovské Kochanovce
Cezhraničná akčná sieť obecných hasičských zborov
pod Kykulou
Obce zo slovensko-českého pohraničia sa zapojili do spoločného projektu financovaného Európskou úniou
Základným východiskom pre návrh tohto projektu bola
skutočnosť, že obce budú svoju ochranu riešiť v spolupráci
a každá obec prispeje podľa svojich možností. Starostovia
obcí (Štvrtok, Ivanovce, Melčice-Lieskové, Adamovské Kochanovce, Chocholná-Velčice, Kostolná-Záriečie, Drietoma
a Starý Hrozenkov) požiadali o pomoc projektových manažérov z Trenčianskej regionálnej a rozvojovej agentúry
(TRRA) v Trenčíne. Na spoločnom rokovaní padol návrh na
spracovanie projektu v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR – ČR 2007 – 2013, ktorého cieľom bolo
vybudovanie spoločného neprofesionálneho záchranného
systému, zameraného na likvidáciu požiarov a riešenie mimoriadnych situácií vo všetkých zúčastnených obciach.
Na základe aktuálneho stavu OHZ v jednotlivých obciach,
s prihliadnutím na ich možnosti, boli za základné priestorové
prvky predpokladanej siete OHZ navrhnuté obce Ivanovce,
Chocholná-Velčice, Drietoma a Starý Hrozenkov.
Projekt navrhoval aj jednotné vyzbrojenie a vystrojenie hasičských zborov v zúčastnených obciach. Návrh výzbroje
a výstroje bol špecifikovaný tak, aby záchranári zvládli nielen požiar, ale aj iné mimoriadne udalosti (záplavy, popadané stromy…). Z fondov Európskej únie naša obec získa
technické vybavenie v hodnote 6 465,00 € a tiež pokrytie
nákladov na odbornú prípravu dobrovoľných členov zboru.
Teoretického a praktického školenia v rozsahu 40 hodín sa
zúčastnili aj naši členovia – Tomáš Pavlík, Ing. Pavol Baďura, Michal Masár, Michal Mizerák, Samuel Poruban, Radovan Srnánek, Juraj Švikruha, Dušan Fábik ml. a Peter Fábik.
Oboznámili sa s legislatívou na úseku ochrany pred požiarmi, taktikou nasadenia síl a prostriedkov, technickým vybavením obce a s možnosťami jeho využívania pri požiaroch,
živelných pohromách a mimoriadnych situáciách. Súčasťou
odbornej prípravy bol aj praktický výcvik na nadobudnutie
praktických zručností. Školenie sa ukončilo absolvovaním
záverečnej skúšky.
Za úspešnosťou projektu stojí aj spolupráca vyššie uvedených obcí pri nasadení síl a prostriedkov v krízových situáciách, ktorú si členovia uvedených DHZ preverili na spoločnom taktickom cvičení v obci Starý Hrozenkov. Cieľom
cvičenia bola sériová doprava vody v ťažko dostupnom teréne a hasenie lesných požiarov. V júli je naplánované previerkové cvičenie, v budúcnosti zdravotná príprava členov, kurz
pilčíkov a školenie veliteľov na Okresnom riaditeľstve HaZZ
v Trenčíne, ktorým sa ukončí odborná príprava všetkých členov dobrovoľných zborov.
Chlapci, prajeme vám veľa zdaru a len tak ďalej...
Ing. Ondrej Križan,
predseda DHZ Adamovské Kochanovce
8
ZVESTI ADAMOVSKÝCH KOCHANOVIEC
Materská škola
Ani sme sa nenazdali a je tu koniec júna. Školský rok je za
nami a deti sa konečne dočkali vytúžených prázdnin. No a ja
bilancujem, čo nám, a hlavne deťom, tento rok priniesol.
Školský rok 2009 – 2010 otvárala bývalá riaditeľka Jozefína
Koštiaľová spolu s učiteľkou Mgr. Marcelou Fabovou. Od februára 2010 som túto funkciu dočasne prebrala ja a musím povedať, že práca s deťmi v tejto škôlke bola mojím potešením.
Počas školského roka sa deti zúčastnili viacerých akcií,
na ktoré sme spoločne nacvičili program a predviedli svoje krásne práce, ktoré zhotovili za pomoci nás, pedagógov. Spomeňme výstavu ovocia a zeleniny, vystúpenie pre
dôchodcov, Mikuláša, fašiangový karneval, vystúpenie ku
Dňu matiek, Deň detí či rozlúčku s predškolákmi. Deti pra-
covali usilovne ako včielky nielen v čase doobedňajších aktivít, ale aj v krúžkoch, ktoré mali v škôlke pestré zastúpenie.
Niektoré deti sa oboznamovali so základmi anglického jazyka pod vedením lektorky Zuzany Rehorovej, iné navštevovali
evanjelické či katolícke náboženstvo s evanjelickým farárom
Mgr. Jánom Ochodnickým a katolíckym kňazom Mgr. Ing.
Jozefom Sudorom. Lámať detské jazýčky nám zase pomáhala logopedička Mgr. Jarka Strechová a pani Katarína Devánová viedla niekoľko mesiacov biologický krúžok.
Vo februári nás potešilo dodanie výpočtovej a didaktickej techniky, ktorú sme získali vďaka zapojeniu materskej školy do národného projektu „Vzdelávanie pedagogických zamestnancov MŠ“.
No a pred pár dňami sme sa rozlúčili s deťmi, ktoré sa už
tešia do „veľkej“ školy. Sú to: Paľko Čaňo, Ninka Regnerová,
Nikolka Janíková, Lenka Holičková a Ellka Kontrová. Takže,
držíme vám palce, „školáci“.
Na záver sa chcem v mene detí a rodičov poďakovať za
kvalitnú prácu učiteľke Mgr. Marcele Fabovej a tiež ochotnej
školníčke Ivane Fábikovej, hospodárke Danke Križanovej
a našej kuchárke Oľge Konečnej.
Mgr. Eva Vengrinová
ZŠ s MŠ Jána Smreka Melčice-Lieskové
Skončil sa ďalší školský rok. Deti
natešene behajú po vonku a plnými
dúškami si užívajú prvé prázdninové
slnečné dni. Pre nás nastal čas bilancovania výsledkov našej práce, pokúsim sa zhrnúť aspoň tie najvýraznejšie
úspechy školského roka 2009/2010.
Sme hrdí, že do nového školského
roku sme vstupovali už s novým názvom – škola Jána Smreka. Získali
sme čestný názov, udeľovaný školám, ktoré dosahujú výborné výsledky.
Začiatok sa niesol v hrdosti na tento
úspech. Nenechali sme si ho pokaziť
ani nedostatkami pri zavádzaní nového reformného systému v školstve.
Pracovali sme na školskom vzdelávacom programe, ktorý nesie názov
SMREK. Zamerali sme sa v ňom na
čitateľskú gramotnosť, jazykovú, matematickú a informačnú gramotnosť,
environmentálnu a regionálnu výchovu. Pripojili sa k nám aj materská škola
so vzdelávacím programom Putovanie
chrobáčikov a deti v ŠKD s výchovným
programom Smrekáčik.
Nezostali sme spať na vavrínoch.
Naši učitelia pripravovali žiakov na
rôzne súťaže či olympiády. Mnohé
z nich sme zavŕšili úspešne. Najvýraznejšie úspechy nám priniesli žiačky
Alžbeta Devánová, ktorá v krajskom
kole biologickej olympiády skončila
na 1. mieste a Monika Mizeráková sa
v tej istej olympiáde v krajskom kole
skončila na 3. mieste. Jozef Savara sa
prepracoval do krajského kola v dejepisnej olympiáde, kde bol úspešný riešiteľ a Barbora Mizeráková skončila
v olympiáde zo slovenského jazyka na
4. mieste. Absolvovali sme mnohé iné
vedomostné a športové súťaže, viac či
menej úspešne.
Naša škola poskytuje bohatú krúžkovú činnosť, v ktorej môžu žiaci
rozvíjať svoj talent, či už v športovej,
umeleckej, alebo vzdelávacej oblasti.
Zúčastňovali sme sa a aj sme pripravovali mnohé aktivity, ktoré obohacovali poznanie, telesnú zdatnosť, vzťah
k umeniu našich detí a žiakov. Spomeniem aspoň zopár z nich: Okres-
né kolo v prednese poézie a prózy,
Súťaž o najzaujímavejšie podujatie
školskej knižnice, Týždeň zdravia,
Deň Zeme, Deň matiek, Čítajme s Osmijankom, Týždeň hlasného čítania,
Veľkí čítajú malým, lyžiarsky výcvik,
plavecký výcvik, Deň detí, Rozlúčka
s predškolákmi a deviatakmi, Deň jablka, Halloween, Vianočná burza, Voňavé Vianoce a mnohé ďalšie. Navštívili sme rôzne divadelné, či hudobné
predstavenia, pripravili sme projekty,
ktoré žiaci predstavili v rámci vyučovania, zúčastnili sme sa mnohých
besied na tému zneužívania moci, šikany, protidrogovej tematiky. V škole
pokračoval v práci Žiacky parlament
a niekoľko rokov deti pod vedením
pedagógov pripravujú kvalitný časopis
Úsmev, ktorý získal 1. miesto v striebornom pásme.
Nezaháľali ani učitelia. Úspešne
sme ukončili vzdelávací program Škola, ktorej to myslí. Zapojili sme sa do
projektov vyhlasovaných Ministerstvom školstva SR a podarilo sa nám
9
ZVESTI ADAMOVSKÝCH KOCHANOVIEC
získať finančný grant na vybudovanie
jazykového laboratória, ktoré sme
slávnostne otvorili v novembri. Pomocou neho využívame nové metódy
a programy na výučbu cudzích jazykov: anglického, nemeckého, ruského
a v novom školskom roku ponúkame
aj francúzsky jazyk. Obohatili sme
učebne čitárne a učebňu 5. ročníka
o interaktívne tabule ako aj o výukové
CD nosiče, obnovili sme učebňu PC
o nové počítače a postupne obnovujeme inventár tried o nové lavice.
Záver školského roka sa niesol
v radostnej atmosfére. V areáli školy máme vybudované multifunkčné
ihrisko, ktoré prinesie množstvo aktivít
všetkým vekovým kategóriám.
Prázdniny pre deti znamenajú oddych, zaujímavé stretnutia. Na nás
učiteľoch a prevádzkových zamestnancoch je, aby sme pripravili nový
školský rok dôkladne. Učitelia budú
pracovať na vzdelávacích programoch
pre 3. a 7. ročník a prevádzkových zamestnancov čaká veľké upratovanie.
Spomienky...
Ani sme sa nenazdali a zo sľubovaného sa stala skutočnosť. V máji t. r. nám uzatvorili železničné priecestie v časti
obce Adamovce z dôvodu náročnej rekonštrukcie železničnej trate Bratislava – Žilina. To, čo bolo pre občanov obce
výhodou – že sme sa dostali šikovne na štátnu cestu č. 61
– sa nám stalo nevýhodou...
V súvislosti s rekonštrukciou trate už v polovici apríla
došlo k demolácii strážneho domku (vochterne) Hradlo
Nivy. Okrem toho, že z neho boli technicky zabezpečované
a obsluhované hradlá v smere na Žilinu a Bratislavu, službukonajúci tiež obsluhovali „rampy“ na priecestí z Malých
Bieroviec, Velčíc a Adamoviec. Slúžil aj ako služobný byt.
Zo spomienok tých, ktorí tam bývali, možno datovať jeho
postavenie a sprevádzkovanie do rokov 1938 – 1940.
Škoda, že kronikári obce Adamovce túto skutočnosť nespomínajú. Isté je, že ako prvý obyvateľ bol železničiar Ján
Bujný s rodinou, ktorý tam až do dôchodkového veku vykonával službu. Pamätám si, ako dieťa, že tam jeho dcéra
Jozefína Bredschneiderová mala v roku 1950 aj svadbu.
Budúci školský rok sa bude niesť v znamení osláv 50. výročia postavenia budov školy. Ak všetko dopadne dobre,
mali by sme začať s rekonštrukciou
obidvoch budov a telocvične. Veríme,
že koniec budúceho školského roka
oslávime v novom šate.
Prajem všetkým deťom pekné
prázdniny, nech sú pre ne nastávajúce
dni plné oddychu, slnka a radosti.
Mgr. Katarína Remencová
riaditeľka školy
Po rodine pána Jána Bujného koncom 50. rokov býval
v byte pán Jozef Kubinec, ktorý sa po postavení rodinného
domu v Chocholnej odsťahoval a byt bol pridelený pánovi
Jozefovi Chovancovi. Rodina Chovancová tam bývala viac
ako 30 rokov a bola posledným nájomníkom.
Už je málo pamätníkov, alebo vôbec nie sú, ale nedá mi nespomenúť, že železničiarsky domček stál aj na opačnej strane trate. Ten bol zdemolovaný v čase výstavby štátnej cesty č.
61 v rokoch 1935 – 1940. Posledným obyvateľom bol Ondrej
Pavlík s rodinou. Ešte začiatkom 50. rokov boli viditeľné
pozostatky základov v mieste dnešnej autobusovej zastávky
v smere do Trenčína a studňa na pravej strane cesty v mieste
autobusovej zastávky v smere do Nového Mesta n/V.
V železničiarskom domku pri priecestí, ktorý teraz obýva
pani Pavlína Bujná, bývali Bohmovci, Ondrej Bujný, Jozef
Machai, vdova Vavrincová a iní.
K rodine Bohmovej ma viaže ešte jedna, menej príjemná
spomienka z rozprávania pamätníkov. V lete roku 1924, počas veľkej povodne na Váhu, sa im 23-ročný syn Ladislav
utopil. Jeho hrob s pomníkom sa nachádza v staršej časti
cintorína na Kačkáši v Adamovciach.
Zo spomienok vlastných a spomienok spoluobčanov
spracovala Ing. Emília Kontrová
Čo je naplánované v kultúre
Júl
3. 7.
Október
Prázdninová diskotéka
14. 7.
Prázdninová tvorivá dielňa
25. 7.
Slávnostná akadémia k 50. výročiu
zlúčenia obce
Slávnostné otvorenie
„Centra športových aktivít“
10
Utor., štvr.
5
2. 10.
Hodový futbalový zápas
30
13. 10.
Uvítanie detí do života
60
22. 10.
Posedenie dôchodcov a jubilantov
Utor., štvr.
18. 8.
Prázdninový športový deň
10
19. 8.
Prázdninová tvorivá dielňa
0
29. 8.
Posedenie pri hudbe spojené
s grilovaním
40
18. 9.
Turistický výlet do okolia obce
0
0
10
Cvičenie kalanetika
0
Ekumenická spomienka
k Pamiatke zosnulých
30
12. 11.
Zájazd na kultúrne predstavenie
60
24. 11.
Kurz zdobenia medovníkov
400
December
Utor., štvr.
September
25. – 26. 9. Výstava Z truhlíc starých materí
400
November
1. 11.
Cvičenie – kalanetika
0
120
August
Utor., štvr.
Cvičenie – kalanetika
Cvičenie – kalanetika
0
5. 12.
Mikuláš a detská diskotéka
26. 12.
Stolnotenisový turnaj
O pohár starostu obce
100
30
26. 12.
Vianočný turnaj v hre dáma
10
29. 12.
Vianočné koledy
0
ZVESTI ADAMOVSKÝCH KOCHANOVIEC
10
• • • • • • • • • Z kultúrneho života obce • • • • • • • • •
– Už tradične je prvým kultúrnym podujatím v našej obci
Spoločenský ples, ktorý sa konal 23. 1. Na jeho organizovaní sa opäť podieľal obecný úrad a SZCH v Adamovských
Kochanovciach. Hostí plesu privítal starosta obce Ing. Michal Križan a krátkym programom sa predstavili tanečníci
spoločenských tancov Branislav Peťovský a Alexandra Guštafíková. Pre hostí bola pripravená aj bohatá tombola s 58
cenami, do ktorej prispeli podnikatelia nielen z našej obce.
– Fašiangové obdobie v obci otvoril DFS Vretienko v nedeľu 14. 2. fašiangovým sprievodom. Tento rok masky
prechádzali cez Kochanovce a bolo veru veselo.
– Jarné prázdniny sa niesli v duchu Prázdniny plné zábavy. Uskutočnili sme II. ročník stolnotenisového turnaja
žiakov. Hoci súťažiacich bolo iba 7, potešiteľné je, že sa do
súťaže zapojili i dievčatá. Víťazné priečky nakoniec obsadili
chlapci:
1. miesto: Miloš Križan
2. miesto: Miroslav Stacho
3. miesto: Matej Breznický
– Tvorivú aktivitu mohli deti prejaviť v jarnej prázdninovej
tvorivej dielni, kde maľovali karnevalovú masku.
– Prázdniny sme ukončili v sobotu Detským karnevalom.
Pestro vyzdobená sála aj s maľbami karnevalových masiek
z tvorivej dielne a rezké tóny hudby vítali prichádzajúce masky, ktorých sa zišlo 36. Tak ako každý rok, mali tu zastúpenie
všetky rozprávkové bytosti, ale mohli sme vidieť aj Hannah
Montanu, Sochu slobody, vykypený hrniec so špagetami a po
sále malými nôžkami cupotala najmladšia maska – oranžová guľatá tekvička. Aj tento rok už na masky čakala Šaška
Jaška a jej pomocníci. Opäť sme malým darčekom odmenili
všetky masky a nechýbalo ani sladké občerstvenie.
– Tradíciu oslavy sviatku žien, ktorá je v obci spojená s kurzom varenia, sme tento rok poňali v duchu Ženy – ženám.
Dňa 6. marca sa stretli ženy pri téme varenia už po deviatykrát. Ženy – kuchárky z obce, pripravili doma rôzne pôstne
špeciality zo starých rodinných receptov. Svojím vystúpením
spestrila popoludnie spevácka skupina žien, ktorá sa sformovala pri DFS Vretienko. Účasť bola vysoká a každá z prítomných žien ochutnala z ponúkaných lákavých špecialít. Až
do večerných hodín ženy v družnej debate preberali staré
recepty a mnohé iné témy.
– Mesiac marec a knihy patria k sebe, a tak sa milovníci
kníh stretli hneď začiatkom mesiaca v obecnej knižnici na
vyhodnotení Najlepších čitateľov obecnej knižnice za
rok 2009. Vyhodnotenie spestrili svojou recitáciou Miška
Dražkovcová a Natália Regnerová, ktoré zastupujú obec na
mnohých súťažiach v prednese poézie a prózy.
11
ZVESTI ADAMOVSKÝCH KOCHANOVIEC
Umiestnenie v kategórii čitateľov do 15 rokov:
1. miesto: Miriam Zongorová
2. miesto: Miška Dražkovcová
3. miesto: Janka Zongorová
V kategórii čitateľov nad 15 rokov:
1. miesto: Zuzana Blahová
2. miesto: Marta Fabianová
3. miesto: Marek Spaček.
– V apríli sa záujemkyne o ručné práce mali možnosť stretnúť na Kurze háčkovania. Viedla ho Jarmila Petrová z Chocholnej, ktorá sa tejto záľube venuje už mnoho rokov, čo sa
odzrkadľuje aj na precíznosti jej práce a bohatých skúsenostiach.
– Mesiac máj je najbohatší na kultúrne akcie. Začína sa
stavaním obecnej májky už v predvečer 1. mája. Stavanie pestro vyzdobenej májky si za pekného jarného počasia
prišli pozrieť mladí i starí. Kultúrnym programom ho spestril
DFS Vretienko so ženskou speváckou skupinou a hudobná
skupina Hrabovská kapela.
– Druhá májová nedeľa je príležitosťou na vyjadrenie úcty
a vďaky všetkým mamám za ich starostlivosť a lásku.
Slávnostný program, ktorý sme im pripravili, otvorila básňou
Mame Barborka Stachová. Po uvítaní kultúrnou pracovníčkou Annou Gagovou sa matkám a všetkým prítomným
prihovorila zástupkyňa starostu obce Jana Vidová. Svojím
programom pozdravili mamy chovanci DSS. Mamám a babkám k ich sviatku zablahoželali aj deti z MŠ pásmom Mamičke. Po najmenších gratulantoch pozdravili matky folklórnym
pásmom deti z DD. DFS Vretienko vyjadril vďaku všetkým
matkám šatkovým tancom, jurskými spevmi a sólovým spevom Natálky Regnerovej a Mirka Holbu. Záver oslavy spestrila zmesou piesní spevácka skupina žien.
– Dňa 22. mája sme zorganizovali zájazd do Trnavy na divadelné predstavenie Vrátila sa raz v noci. V Trnave sme sa poprechádzali po krásne upravenom námestí a v komornom divadelnom prostredí Divadla Jána Palárika sme si mohli vychutnať
excelentný výkon hlavnej predstaviteľky Božidary Turzonovovej.
12
ZVESTI ADAMOVSKÝCH KOCHANOVIEC
– Sviatkom detí celého sveta je 1. jún. Oslava Dňa detí
sa konala už 30. mája. Nedeľné popoludnie bolo plné zábavy, hier a súťaží. I napriek tomu, že počasie nedovoľovalo
vyšantiť sa vonku, deti si prišli na svoje. Pri vstupe dostali
sladkosti, lístok na zmrzlinu a tombolový lístok. Tie, ktoré
úspešne absolvovali stanovištia, získali diplom za šikovnosť.
V samostatnej časti mohli prejaviť svoje výtvarné umenie
a bolo sa na čo pozerať. Najzaujímavejším prekvapením bol
príchod hasičskej jednotky miestnych dobrovoľníkov a hasičov z Chocholnej-Velčíc. Predviedli ukážku zásahu a deti
si mohli aj samy vyskúšať, ako pevne treba držať hadicu s
vodou. Veselé, i keď upršané popoludnie sme ukončili losovaním tomboly – a tá sa ušla všetkým deťom. Tie, ktoré vyhladli, si pochutnali na chutných grilovaných špekáčikoch.
– Koniec školského roka prináša so sebou rozlúčky. Aj my sme sa 23. júna lúčili s našimi predškolákmi. Prítomným a hlavne budúcim prváčikom sa prihovoril starosta obce, za všetkých pracovníkov materskej školy sa s nimi rozlúčila zastupujúca
riaditeľka Mgr. Eva Vengrínová, pár povzbudivých slov pridala riaditeľka ZŠ s MŠ Melčice-Lieskové Mgr. Katarína Remencová
a pozdravili ich aj starší kamaráti básničkami a pesničkami. Že už patria do školských lavíc presvedčili svojím vystúpením
Lenka Holičková, Paľko Čaňo, Ninka Regnerová, Nikolka Janíková a Ellka Kontrová.
– Vzhľadom na nepriaznivé daždivé počasie sa nepodarila uskutočniť ani jedna plánovaná turistická vychádzka.
Anna Gagová, kultúrna pracovníčka obecného úradu
Literárna tvorba mladých autorov obce
Barbora Stachová, 15 rokov
Klaudia Habdáková, 18 rokov
Natália Regnerová, 10 rokov
LÁSKA
SLZA? KVAPKA?
HLADNÁ SRNKA
Láska, pomôcť vie rýchlo,
len čo sa niečo mihlo!
Tá láska do tvojho vnútra sa vryla,
niekde uprostred srdca sa skryla!
Keď láska svojím nádychom nežným,
sa stáva okamihom pre teba bežným!
Pamätaj obdariť láskou
je ako keby poznačiť tvár jemnou,
ale zlatou vráskou!
Aj keď ti vráska ostane,
ale spolu s tebou aj ten krásny pocit zostarne!
Čo je slza
a aký má význam?
Slza je ako kvapka.
Rovnako malá,
rovnako mokrá,
rovnako padá...
Ale slza je slaná,
kde kvapka je sladká.
Kvapka padá z neba,
ale slza padá z oka.
Kvapka nám je daná,
ale slzu si treba zaslúžiť.
Slza môže byť radostná,
tak ako i bolestná...
V slzách sú spomienky,
nádeje, ale i strasti...
Niekedy je dobré si poplakať,
ale potom vstať a bojovať.
Vstaňme a bojujme!
Pozri sa tam, na dolinu,
ako sniežik padá,
malá srnka v snehu,
trávičku si hľadá.
Doma niečo pohľadám,
do krmelca sena dám.
Potom prišla srnka hladná,
všetko seno zjedla do dna.
A keď prišla moja sestra,
v tej chvíli srnka zmizla.
Tak sa končí chvíľa pekná
a srnka už nie je hladná.
13
ZVESTI ADAMOVSKÝCH KOCHANOVIEC
v
Spolocenská rubrika
Jubilanti
Manželstvo uzavreli
Krásny život v dobrom zdraví,
nech sa vám na každom kroku
a vo všetkom darí.
Tisíc kvetov na lúke rastie,
nech každý prinesie vám šťastie.
50-roční
Dagmar Zaťková Vladimír Fiedler Vladimír Žmuráň Ľubica Križanová 55-roční
Daniela Kusendová Ján Križan Alena Tomášiková Viera Malíková Mária Kiššová Ladislav Kišš 60-roční
Anna Pappová Jozef Forgáč Alojz Navrátil Jarmila Mikušová Ing. Rudolf Kadlečík Štefan Pavlík 65-roční
Ing. Emília Kontrová Ľudevít Machai Emília Machaiová Ľudmila Breznická Eva Krecháčová č. 32
č. 61
č. 256
č. 213
č. 48
č. 213
č. 64
č. 257
č. 131
č. 131
č. 202
č. 156
č. 117
č. 141
č. 201
č. 89
č. 43
č. 3
č. 3
č. 253
č. 217
75-roční
Emília Hrabalová č. 135
80-roční
Anna Pavlíková Anna Adamkovičová č. 7
č. 64
Vladimír Božik,
Adamovské Kochanovce č.120
Anna Šilhanová,
Adamovské Kochanovce č.120
Počet obyvateľov obce k 30. 6. 2010
834 obyvateľov s trvalým pobytom
na území obce
Odhlásili sa z trvalého pobytu
Emília Bečárová do Košíc
Opustili nás
Aj slnko zapadá
ústupom do noci,
kto raz púť dokonal,
nieto viac pomoci.
Simona Kováčiková Bernarda Horňáková Ján Malík Počet obyvateľov obce
prihlásených na trvalý pobyt
vo veku 30
vo veku 49
vo veku 76
Ján Papp
do Trenčianskych Stankoviec
Mgr. Katarína Pappová
do Trenčianskych Stankoviec
Zdenka Pappová
do Trenčianskych Stankoviec
Linda Pappová
do Trenčianskych Stankoviec
Anton Stacho do Novej Bošáce
Mária Vavrušová
do Dubnice nad Váhom
Alžbeta Malková do Rudníka
Narodili sa
Z rannej rosy spektra farieb,
z vône krehkých ruží,
prišlo na svet niečo krásne,
po čom človek túžil.
Vitaj teda medzi nami,
utešené dieťa,
nech na teba iba dobré
sudby žitia letia.
Samuel Fabian
Patrik Juriga
Natália Minárechová
Sandra Horňáková
Šport v obci
Tradičné vianočné turnaje
– Už 19. ročník vianočného turnaja v stolnom tenise
O pohár starostu obce sa konal 27. decembra 2009. Svoje
športové zdatnosti si zmeralo 22 súťažiacich, z toho 16 mužov a 6 žien. Do víťazného finále sa vyraďovacím systémom
v kategórii mužov prebojovali traja finalisti, ktorí sa umiestnili
nasledovne: prvé miesto si v tvrdom súboji vybojoval Jaroslav Šikuda, druhé miesto obsadil Radoslav Kopunec a tretie miesto vybojoval Matúš Pavlík.
V kategórii žien si svoje pozície z minulého roka obhájili:
na prvom mieste Daniela Stachová, druhé miesto obhájila
Monika Stachová a tretie miesto získala Ľubica Križanová.
– Vianočný turnaj v dáme sa konal v pondelok 28. decembra 2009. Turnaja sa zúčastnilo len 9 hráčov. Po náročnom
rovnocennom súboji si prvenstvo vybojoval Ľubo Hanták,
druhé miesto získal Jakub Struhár a tretie miesto obsadila
zástupkyňa žien Viera Malíková.
Anton Kysel do Trenčína
Dušan Seneši do Trenčína
Prihlásili sa na trvalý pobyt
Laura Cholvádová
Lenka Cholvádová
Mgr. Katarína Dovinová
Katarína Dovinová
Lucia Dovinová
Daniela Kvasničková
Vladimír Božik
Galina Fábiková
Tomáš Pavol Fábik
Radoslav Kopunec
Jozef Hulvák
č. 220
č. 220
č. 297
č. 297
č. 297
č. 122
č. 120
č. 65
č. 65
č. 234
č. 223
ZVESTI ADAMOVSKÝCH KOCHANOVIEC
14
Veľkonočný futbalový zápas „Starí – Mladí“
Na už dosluhujúcom Štadióne sv. Jakuba patrilo veľkonočné sobotné popoludnie futbalu.
Starým chýbalo veľa opôr a očakávalo sa, že mladí budú jasnými favoritmi. Predpokladaný scenár sa síce
napĺňal a neuveriteľne hektický záver priniesol výsledok 3 : 2.
Strelci gólov: Ján Vido, Michal Pavlík, Peter Habdák, Matúš Pavlík, Libor Ďuriš.
Nohejbalový turnaj
11. ročník nohejbalového turnaja O pohár starostu
obce sa konal 19. júna. Napriek tomu, že sobotňajšie ráno
bolo upršané, neodradilo priaznivcov nohejbalu a pozvané
družstvá, ktorých sa zišlo 7. Počasie sa postupne zlepšovalo, vykuklo aj slniečko, a tak sa hra rozbehla naplno. Všetci
športovci vložili do hry maximum a bolo sa na čo pozerať.
Domácim mužstvám sa i napriek silnej podpore divákov nepodarilo zaradiť do prvej trojky.
Umiestnenie:
1. SPORT SERVISE Martin
2. HASIČI Trenčín
3. VRBOVÉ Vrbové
4. TSKI TORNÁDO Adamovské Kochanovce
5. ERECTUS Adamovské Kochanovce
6. BAUMAX Melčice-Lieskové, Košecké Podhradie
7. BEKEMOFCI Adamovské Kochanovce
10 bodov
9 bodov
9 bodov
7 bodov
4 body
2 body
1 bod
Do pozornosti
V mesiaci septembri pripravujeme výstavu
Z truhlíc starých materí.
Prosíme občanov, ktorí môžu poskytnúť
exponáty a staré dokumenty,
aby to oznámili na obecnom úrade.
Zvesti Adamovských Kochanoviec, vychádza 2-krát ročne. Ročník 13, číslo 1/2010. Vydáva: Obecný úrad Adamovské Kochanovce.
Zodpovedná redaktorka: Anna Gagová. Redakčná rada: Ing. Michal Križan, Emília Križková, Jana Vidová, Janka Capáková.
Evidenčné číslo MK SR: EV 764/08. Grafická úprava: Trenčianske osvetové stredisko Trenčín. Tlač: T-expres Trenčín. Náklad: 200 ks.
Adresa redakcie: Obecný úrad, 913 05 Adamovské Kochanovce. Tel./fax: 032/64 903 25, www.adamovskekochanovce.sk,
e-mail: [email protected]
Download

udialo sa v adamovských kochanovciach