1.
Návod na používanie evidencie Spotrebiteľských balení
liehu
v systéme ABRA G1, G2, G3
1. Úvod
Dňom 1.1.2011 nadobudol v Slovenskej republike účinnosť § 44a zákona č. 105/2004 Z.z.
(ďalej len Zákon) o spotrebnej dani z liehu, ktorý upravuje predaj a distribúciu
spotrebiteľských balení liehu (ďalej len SBL) v daňovom voľnom obehu. Tento Zákon v
§44a ods. 17 ukladá právnickej alebo fyzickej osobe, ktorej colný úrad vydal „oprávnenie
na distribúciu“ oznamovať elektronicky colnému úradu údaje uvedené v §44a ods. 15
Zákona. Elektronické oznamovanie údajov podľa § 44a ods. 17 Zákona je vykonávané
prostredníctvom XML správy, ktorej podrobná štruktúra a jej pravidlá sú uvedené v na
webovej stránke Colnej správy. Na tejto webovej stránke je tieţ sprístupnený nový webový
portál liehweb.colnasprava.sk, ktorý umoţňuje XML správy (oznámenia) zasielať, je tu
zverejnený aj návod na pouţívanie tohto webového portálu a na zasielanie XML.
Účelom popisovaného riešenia je správne zaviesť potrebné evidencie pre distribútora SBL
v systéme ABRA G1, G2, G3 (ďalej len ABRA) a umoţniť generovať elektronické XML
správy - mesačné oznámenia o príjme, výdaji a stave zásob liehu, ako aj hlásenia
o nových EAN kódoch SBL.
2. Inštalácia, dodávka riešenia
Riešenie dodávané do systému ABRA obsahuje niekoľko uţívateľských prispôsobení
systému (definovateľné poloţky, definovateľné vstupné formuláre, DynSQL definície,
exporty, tlačové zostavy) a preto je dodávané formou inštalačnej sady
„Evidencia_SBL.ais“. Inštalačná sada sa do systému ABRA nahráva funkciou Nástroje
prispôsobenia – Inštalačné sady. Odporúčame nahranie inštalačnej sady prenechať
servisnému pracovníkovi, ktorý overí či nenastala kolízia s inými uţ existujúcimi
definovateľnými poloţkami (event. upraví kódy poloţiek v dodaných vstupných
definovateľných formulároch tak, aby zodpovedali skutočnosti).
Inštalačnú sadu je moţné pouţiť od verzie 10.02 a vyššie (konkrétne od verzie 10.02.16SK, čo bola prvá slovenská certifikovaná verzia radu 10.02).
3. Evidencia distribútorov, predajcov SBL
Evidencia jednotlivých distribútorov a predajcov SBL sa zadáva vo funkcii Adresár –
Adresár firiem, k tomu je pripravený vstupný formulár Registrácia pre SBL:
Užívateľský manuál – na používanie evidencie spotrebiteľských balení liehu
Vypracoval:
Ing. Martin Brečka
Dátum:
10.5.2011
Strana:
1 z 12
Poznámka: v prípade, ţe sa vám nezobrazuje záloţka Formuláre, je potrebné si zapnúť v adresári firiem funkciu v menu
Nastavenia – Zobrazovať definovateľný formulár.
Číslo oprávnenia zadané do kolónky „distribútor SBL“ určuje ţe sa jedná o distribútora
SBL, číslo oprávnenia zadané do kolónky „predaj SBL“ určuje, ţe jedná o predajcu SBL.
Ţiadne ďalšie nastavenia nie sú potrebné, pre koncových odberateľov SBL ostávajú tieto
čísla oprávnení nevyplnené. V prípade, ţe odberateľ má pridelené Colnou správou obe
čísla oprávnení, export aj zostava do hlásenia dáva odberateľa ako distribútora SBL.
Upozornenie:
od 1.1.2011 je moţné nakupovať SBL len od iného distribútora, a tento uvedie na doklade číslo svojho
oprávnenia SBL. Beţní predajcovia SBL uţ môţu predávať len koncovému spotrebiteľovi, preto pri
príjme SBL sa vyţaduje číslo distribútora (ak chcú beţní predajcovia naďalej distribuovať SBL, musia na
to najskôr získať oprávnenie na distribúciu SBL).
Hore uvedené rozhodovanie, ktoré číslo oprávnenia sa vloţí do hlásenia sa teda týka len výdaja SBL.
Pripomíname, ţe drţanie oboch povolení nemá význam. Preto sú definície nastavené tak, ţe kaţdý
nákup SBL sa chápe ako nákup na náklade vlastného oprávnenia na distribúciu. Nie je potom ani treba
viesť samostatné dve evidencie. K tejto problematike vydala Colná správa nasledovnú informáciu:
Informácia pre daňové subjekty, ktoré sú drţiteľom povolenia na predaj SBL a súčasne aj drţiteľom
oprávnenia na distribúciu SBL
V prípade, ţe takýto subjekt bude nakupovať SBL, ktoré bude chcieť predávať iným drţiteľom
oprávnenia na distribúciu alebo iným drţiteľom povolenia na predaj, musí nákup SBL vykonať na
základe oprávnenia na distribúciu.
Ak chce subjekt predávať SBL iba konečnému spotrebiteľovi, je na jeho rozhodnutí, či pri nákupe SBL
pouţije povolenie na predaj alebo oprávnenie na distribúciu. V prípade, ţe je subjekt súčasne drţiteľom
povolenia na predaj aj drţiteľom oprávnenia na distribúciu, je povinný plniť si osobitne povinnosti, ktoré
mu ako drţiteľovi povolenia na predaj a ako drţiteľovi oprávnenia na distribúciu vyplývajú zo zákona č.
105/2004 Z. z. T. z. je povinný viesť si zvlášť evidenciu ako drţiteľ povolenia na predaj a zvlášť evidenciu
ako drţiteľ oprávnenia na distribúciu a musí rozlíšiť, ktoré SBL nakúpil a predal ako drţiteľ povolenia na
predaj a ktoré ako drţiteľ oprávnenia na distribúciu.
Ak daňový subjekt nechce byť súčasne drţiteľom povolenia na predaj aj drţiteľom oprávnenia na
distribúciu, môţe od 1. januára 2011 poţiadať colný úrad v súlade s § 44a ods. 20 písm. a) bod 4.
zákona č. 105/2004 Z. z. o odňatie povolenia na predaj.
Zmeny čísla oprávnení odberateľov a pridelenie nových čísel oprávnení pre odberateľov je
potrebné v adresári firiem zadávať tzv. Zásadnou opravou so zachovaním histórie. Tým
bude spôsobené, ţe staré predajné doklady budú evidované pod pôvodným číslom
oprávnenia a nové predajné doklady pod novým číslom oprávnenia. To zabezpečí, ţe
bude zachovaná aj história jednotlivých elektronických XML hlásení, teda ţe bude moţné
hlásenie znovu vyexportovať so zachovaním histórie čísel oprávnení u odberateľov.
4. Evidencia skladových kariet SBL
Základom je beţná skladová evidencia systému ABRA a označenie príslušných skladových kariet
potrebnými príznakmi a údajmi. K tomu slúţi dodávaný definovateľný formulár:
Užívateľský manuál – na používanie evidencie spotrebiteľských balení liehu
Vypracoval:
Ing. Martin Brečka
Dátum:
10.5.2011
Strana:
2 z 12
Nastavenie EAN kódu sa zadáva na karte „Jednotky“, napr.:
Význam jednotlivých poloţiek:
a) Spotrebiteľské balenie liehu: určuje ţe sa jedná o SBL. Nastavte u všetkých skladových
kariet, ktoré sú predmetom hlásenia
b) Nové spotrebiteľské balenie liehu: určuje, ţe sa jedná o nové SBL, u ktorého je
povinnosť nahlásiť aj tzv. EAN kódy a iné údaje. Zvyčajne sa jedná o nový výrobok alebo
nový tovar, uvádzaný na slovenský trh. Zoznam uţ existujúcich SBL je moţné nájsť na
webovej stránke Colnej správy. Začiarknutie tohto prepínača spôsobí, ţe do hlásenia budú
tieto nové SBL na poţiadanie pridané. Preto tento prepínač po zostavení hlásenia radšej
vypnite, aby sa SBL nehlásilo aj v nasledujúcich mesiacoch.
c) Objem SBL v litroch: určuje netto objem SBL. Nepreberá sa údaj z definície jednotiek
skladovej karty, kde objem má trochu iný význam. Udaj je povinný hlavne pre nové SBL,
ktoré sa budú hlásiť, inak má tento údaj len evidenčný význam
d) Koncentrácia alkoholu SBL v % (tzv. alcohol by volume): údaj je povinný hlavne pre nové
SBL, ktoré sa budú hlásiť, inak má tento údaj len evidenčný význam
e) EAN pre evidenčnú jednotku SBL: údaj o EAN je povinný pre všetky SBL, pretoţe na
základe kódu EAN sa spočítavajú údaje o obratoch. Je teda nevyhnutné mať správne
zadané všetky EAN na skladových kartách SBL a to hlavne na tzv. evidenčnej jednotke
(jednotka so vzťahom 1), viď ďalej
f) MJ pre evidenčnú jednotku SBL: keďţe systém ABRA pracuje s viacerými jednotkami
k jednej skladovej karte, je dôleţité vedieť v akej jednotke sa tvorí hlásenia a tomu
prispôsobiť svoju evidenciu. Nie je dôleţitá skratka MJ, ale dôleţitý je „vzťah k 1“. Všetky
exporty hlásenia aj tlačové zostavy SBL sa tvoria v tzv. evidenčnej jednotke, to je jednotka
ktorá má vzťah 1. Všetky iné jednotky s iným vzťahom (napr. prepravka = 12 fliaš) sú do
hlásenia prepočítane na evidenčnú jednotku. Je teda dôleţité, aby jednotka so vzťahom =
1 vyjadrovala 1 kus SBL. Ak tomu tak u niektorých kariet nie je, kontaktujte svojho
dodávateľa, ktorý poradí ako predefinovať skladové jednotky tak aby zodpovedali systému
Užívateľský manuál – na používanie evidencie spotrebiteľských balení liehu
Vypracoval:
Ing. Martin Brečka
Dátum:
10.5.2011
Strana:
3 z 12
evidenčných jednotiek, alebo upraví exporty a zostavy SBL tak, aby zodpovedali vašej
metodike skladových jednotiek.
Príklad správneho použitia jednotiek:
o
kus (fľaša) vzťah = 1
o
kartón
vzťah = 20 (kusov)
o
paleta
vzťah = 600 (kusov, t.j. 30 kartónov)
Príklad nesprávneho použitia jednotiek:
o
kartón
vzťah = 1
o
kus (fľaša) vzťah = 0,050 (kartónu)
Tip:
5.
Zaradenie skladových kariet medzi SBL alebo medzi nové SBL je moţné vykonať jedným rokom hromadne
funkciou Oprava – Hromadná oprava už. položiek.
Evidencia príjmu, výdaja a stavu SBL
V hlásení sú poţadované nasledovné údaje (tzv. typy obratov):
1. príjem SBL od distribútorov
2. výdaj SBL drţiteľom oprávnenia na distribúciu SBL
3. výdaj SBL drţiteľom oprávnenia na predaj SBL
4. výdaj SBL koncovým spotrebiteľom
5. stav zásob SBL
6. inventárne manká a prebytky SBL
Tieto jednotlivé typy obratov sú v systéme ABRA evidované štandardnými skladovými dokladmi,
a to nasledovne:
1. skladové príjemky zadané na firmu s oprávnením „distribútor SBL“
2. dodacie listy (skladové výdajky) zadané na firmu s oprávnením „distribútor SBL“
3. dodacie listy (skladové výdajky) zadané na firmu s oprávnením „predaj SBL“
4. všetky ostatné dodacie listy (skladové výdajky)
5. stav skladu k dátumu, počítaný štandardným algoritmom v ABRA
6. skladové doklady inventárnych prebytkov a mánk
Poznámka: doklady vratiek (vratky príjemiek aj vratky dodacích listov) dodánané definície tieţ zahrnú do hlásenia SBL
a to tak, ţe poníţia u danej skladovej karty príslušný typ obratu. Nie je vykonzultované s Colnou správou, či
je moţné aby obraty typu 1,2,3,4 nadobúdali zápornú hodnotu, čo vratky môţu spôsobovať. Preto sa radšej
vyvarujte u skladových kariet SBL tvorbe vratiek do iného mesiaca, neţ bol vystavený pôvodný doklad.
Prevodky medzi skladmi, výrobné skladové doklady, a iné typy skladových dokladov nie sú do
hlásenia zahrnuté. Ak je potrebné z akéhokoľvek dôvodu niektoré príjmy, výdaje, inventúry
nezahrnúť do hlásenia o SBL, je to moţné napr. nastavením firmy, strediska, zákazky,
obchodného prípadu event. projektu, pretoţe na základe týchto kritérií sa dá v systéme ABRA
hlásenie filtrovať, viď kapitola Zostavenie a kontrola hlásenia SBL.
Obraty SBL sú vykazované v celých číslach, pretoţe sa jedná o nedeliteľné spotrebiteľské balenie.
Ak nepouţívate nastavenie nedeliteľného mnoţstva a došlo omylom k vyskladneniu necelého SBL,
do reportov je výsledný obrat aj stav zaokrúhlený na celé číslo.
Užívateľský manuál – na používanie evidencie spotrebiteľských balení liehu
Vypracoval:
Ing. Martin Brečka
Dátum:
10.5.2011
Strana:
4 z 12
6.
Zostavenie a kontrola hlásenia SBL
Existujú 3 typy hlásení:
a) len obraty
b) len EAN kódy
c) obraty aj EAN kódy
V systéme ABRA sa zostavujú hlásenia v týchto funkciách:
- Skladové hospodárstvo – skladové reporty – Sklad report SBL (rieši a, b, c)
- Skladové hospodárstvo – skladové karty – Export (rieši len c)
6.1 Sklad – report SBL
V tomto reporte sa nachádza aj export a tlačová zostava. Obmedzovacie podmienky sú
nasledovné:
-
-
-
-
Dátum vystavenia dokladu: hlásenie sa zostavuje štandardne za kalendárny mesiac. Horný
dátum tohto obmedzenia je chápaný ako dátum, ku ktorému sa má vyhodnotiť stav skladu
kariet SBL.
skladová karta: umoţňuje report zafiltrovať za uţšiu skupinu SBL. Štandardne sa ale hlásenie
zostavuje za všetky SBL. Do hlásenia sú zahrnuté len karty označené ako SBL, takţe nie je
pri beţnej práci potrebné pouţívať toto obmedzenie
Sklad: umoţňuje report zafiltrovať za uţšiu skupinu skladov alebo prevádzok. Štandardne sa
ale hlásenie zostavuje za všetky sklady a za všetky prevádzky, takţe nie je pri beţnej práci
potrebné pouţívať toto obmedzenie
Ostatné obmedzovacie podmienky: slúţia len pre kontrolné účely, event. na odstránenie
niektorých neţelaných obratov z hlásenia. POZOR: toto obmedzenie sa uplatňuje na len
obraty typu 1,2,3,4,6 – t.j. len na pohybové obraty. Neuplatní sa na obraty typu 5 – stav zásob
SBL. Na obraty typu 5 sa z princípu veci uplatňuje len obmedzenie za sklad a skladovú kartu,
pričom horný dátum z obmedzenia „dátum dokladu“ jej chápaný ako dátum, ku ktorému sa má
vyhodnotiť stav skladu kariet SBL.
V definovaných exportoch sa nachádza export:
Užívateľský manuál – na používanie evidencie spotrebiteľských balení liehu
Vypracoval:
Ing. Martin Brečka
Dátum:
10.5.2011
Strana:
5 z 12
Užívateľský manuál – na používanie evidencie spotrebiteľských balení liehu
Vypracoval:
Ing. Martin Brečka
Dátum:
10.5.2011
Strana:
6 z 12
Export vyţaduje pri svojom spustení nasledovné vstupné údaje:
Zadané vstupné údaje sa zapamätajú a pri ďalšom exporte ich nie je potrebné zadávať.
-
-
-
Evidenčné číslo oprávnenia na distribúciu SBL: číslo vlastného oprávnenia na distribúciu.
Uvedený údaj nie je uloţený vo firemných údajoch, zapamätá sa pre prihláseného uţívateľa
na základe zadania do tohto vstupného formulára.
Typ správy: existuje 1=riadne podanie, 2=opravné podania. Opravné podanie sa zostavuje
vţdy s kompletnými údajmi (nie rozdielovým spôsobom)
Poradové číslo hlásenia v mesiaci: kaţdý mesiac býva obyčajne len jedno hlásenie, hlási sa aj
nulové hlásenie (teda ak sú obraty aj stavy SBL nulové). Kaţdý mesiac poradové číslo začína
znovu od 1.
Mail, telefón kontaktnej osoby: jedná sa o nepovinné údaje
Alternatívy hlásenia podľa bodu 6 sú riešené nasledovnou otázkou pri exporte:
Pre voľbu ÁNO sa zostaví XML s obratmi aj EAN kódmi (6.c.).
Pre voľbu NIE sa zostaví XML len s obratmi (6.a.).
Hlásenie len s EAN kódmi (6.b.) sa dá zostaviť podľa bodu 6.2., alebo aj touto funkciou s voľbou
ÁNO so zadaním obmedzenia napr. za sklad, kde sa SBL neeviduje.
Poznámka: v praxi nemá zmysel si komplikovať situáciu tromi druhmi hlásení a najlepšie je pouţívať len hlásenie 6.c.
s obratmi aj EAN kódmi. Ak nie sú ţiadne karty označené ako nové SBL, vytvorené hlásenie aj tak bude
obsahovať len obraty (a samozrejme stavy, ktoré colná správa označuje ako obrat typu 5).
Vyexportovaný súbor sa zobrazí pre prezretie predvoleným prehliadačom XML súborov na vašom
počítači a zároveň sa uloţí do priečinka Dokumenty uţívateľa Windows do podadresára
ABRA_EXPORT \ SBL. Napríklad pre systém Windows 7 a Windows Vista je to štandardne
zloţka:
C:\Users\Konto_užívateľa_Windows\ABRA_EXPORT\SBL,
pre systémy Windows XP je to štandardne zloţka:
C:\Documents and settings\Konto_užívateľa_Windows\ABRA_EXPORT\SBL.
Užívateľský manuál – na používanie evidencie spotrebiteľských balení liehu
Vypracoval:
Ing. Martin Brečka
Dátum:
10.5.2011
Strana:
7 z 12
Užívateľský manuál – na používanie evidencie spotrebiteľských balení liehu
Vypracoval:
Ing. Martin Brečka
Dátum:
10.5.2011
Strana:
8 z 12
Súbor XML má vytvorený nasledovný názov, v tejto štruktúre ho vyţaduje webový portál Colnej
správy, preto ho nemeňte:
Názov súboru XML: XXYYZZLieh123456789012.XML,
kde XX je posledné dvojčíslie roku hlásenia , YY je dvojčíslie mesiaca (pri jednocifernom doplnené
z ľava nulou), ZZ je poradové číslo hlásenia, začína „01“ za každý mesiac (pri jednocifernom
doplnené z ľava nulou), nasleduje slovo „Lieh“ a 12 znakov Vášho čísla oprávnenia na distribúciu
SBL.
Príklad: názov prvého hlásenie za január 2011 vyzerá takto: 110101Lieh123456789012.xml .
Pre zamedzenie problémov a chýbajúcich údajov vykonáva export hlásenia nasledovné kontroly,
ktoré sa prejavia upozornením počas zostavovania XML:
- kontrola zadaných dátumov, zobrazí sa upozornenie ak dátumové obmedzenie je iné ako celý
jeden kalendárny mesiac
- kontrola firmy na príjemke, zobrazí hlásenie ak je na príjemke firma ktorá nemá zadané číslo
oprávnenia na distribúciu SBL
- chýbajúci EAN kód
- nulová (nezadaná) koncentrácia SBL
- nulový (nezadaný) objem SBL
Ukáţka zostaveného XML:
<?xml version = "1.0" encoding="windows-1250" standalone="yes"?>
<VFPDataSet>
<subjekt>
<evcislo>606331000075</evcislo>
<rok>2011</rok>
<mesiac>1</mesiac>
<email>[email protected] </email>
<telefon>0903123456</telefon>
<typspravy>1</typspravy>
</subjekt>
<eankody>
<eankod>4100001234560</eankod>
<nazovsbl>Vínko biele lahodné 0,7l</nazovsbl>
<objemsbl>0.700</objemsbl>
<koncentracia>35.000</koncentracia>
</eankody>
<obraty>
<eankod>4100001234560</eankod>
<evcisloop>520031000057</evcisloop>
<typobratov>1</typobratov>
<pocetsbl>20</pocetsbl>
</obraty>
<obraty>
<eankod>4100001234560</eankod>
<evcisloop>520031000057</evcisloop>
<typobratov>2</typobratov>
<pocetsbl>25</pocetsbl>
</obraty>
<obraty>
<eankod>8580001234560</eankod>
<evcisloop>520031000056</evcisloop>
<typobratov>3</typobratov>
<pocetsbl>6</pocetsbl>
</obraty>
<obraty>
<eankod>4100001234560</eankod>
<evcisloop>520031000056</evcisloop>
<typobratov>3</typobratov>
<pocetsbl>24</pocetsbl>
</obraty>
Užívateľský manuál – na používanie evidencie spotrebiteľských balení liehu
Vypracoval:
Ing. Martin Brečka
Dátum:
10.5.2011
Strana:
9 z 12
<obraty>
<eankod>8580001234560</eankod>
<evcisloop>520031000060</evcisloop>
<typobratov>3</typobratov>
<pocetsbl>2</pocetsbl>
</obraty>
<obraty>
<eankod>4100001234560</eankod>
<evcisloop>520031000060</evcisloop>
<typobratov>3</typobratov>
<pocetsbl>2</pocetsbl>
</obraty>
<obraty>
<eankod>8580001234560</eankod>
<evcisloop></evcisloop>
<typobratov>4</typobratov>
<pocetsbl>5</pocetsbl>
</obraty>
<obraty>
<eankod>4100001234560</eankod>
<evcisloop></evcisloop>
<typobratov>4</typobratov>
<pocetsbl>6</pocetsbl>
</obraty>
<obraty>
<eankod>8580001234560</eankod>
<evcisloop></evcisloop>
<typobratov>5</typobratov>
<pocetsbl>5</pocetsbl>
</obraty>
<obraty>
<eankod>4100001234560</eankod>
<evcisloop></evcisloop>
<typobratov>5</typobratov>
<pocetsbl>445</pocetsbl>
</obraty>
<obraty>
<eankod>8580001234560</eankod>
<evcisloop></evcisloop>
<typobratov>6</typobratov>
<pocetsbl>-2</pocetsbl>
</obraty>
</VFPDataSet>
6.2 Skladové karty – Export
Hlásenie podľa bodu 6.b. – len EAN kódy (hlásenie len nových SBL) moţno zostaviť aj z funkcie
Skladové karty – Export:
Toto hlásenie slúţi ako doplnkové, hlási len nové SBL a v tomto hlásení je mesiac a rok
nepovinný – ovšem export ho doplní mesiacom a rokom aktuálneho dátumu, aby sa správne
zostavil názov súboru XML. Súbor sa uloţí rovnako ako v bode 6.1. do priečinka Dokumenty
uţívateľa Windows do podadresára ABRA_EXPORT \ SBL.
Užívateľský manuál – na používanie evidencie spotrebiteľských balení liehu
Vypracoval:
Ing. Martin Brečka
Dátum:
10.5.2011
Strana:
10 z 12
Užívateľský manuál – na používanie evidencie spotrebiteľských balení liehu
Vypracoval:
Ing. Martin Brečka
Dátum:
10.5.2011
Strana:
11 z 12
7. Kontrolná zostava
Pre kontrolné účely je vytvorená vo funkcii Skladové hospodárstvo – skladové reporty – Sklad
report SBL tlačová zostava Report – spotrebiteľské balenia liehu, ktoré má nasledovnú štruktúru:
V zostave je (na rozdiel od exportu) pre kontrolné účely rozpísaný:
obrat a stav po jednotlivých skladoch
obraty po jednotlivých firmách (v XML sa napr. pre obraty typu 4 – predaj koncovému
spotrebiteľovi sčítavajú výdaje za všetky firmy, sú rozpísané len po skladových kartách)
- obraty po predchodcoch firiem (aj keď s nezmeneným číslom oprávnenia)
- sú vypísane názvy firiem a ich IČO
- sú vypísané názvy skladových kariet a aj ich kód
Záznamy medzi čiarkovanými čiarami sú v hlásení XML posčítané do jedného obratu.
-
Pomocou tejto tlačovej zostavy je tieţ moţné vizuálne skontrolovať chýbajúce EAN kódy
a chýbajúce čísla oprávnenia pre typ obratu 1 (pre typ obratu 2,3 je vidieť, ţe predaj je zaradený
do typu obratov 4).
Táto tlačová zostava netlačí nové EAN kódy SBL, je vytvorená len na účely kontroly obratov.
8. Záver, kontakty
V prípade otázok, poţiadaviek na úpravu alebo problémov nás kontaktujte:
Ing. Martin Brečka
ABITec s.r.o.
Mail:
[email protected]
Telefón: 0903 735114
Koniec dokumentu.
Užívateľský manuál – na používanie evidencie spotrebiteľských balení liehu
Vypracoval:
Ing. Martin Brečka
Dátum:
10.5.2011
Strana:
12 z 12
Download

1. Návod na používanie evidencie Spotrebiteľských