Oznámenie o príjme a výdaji liehu v SBL
Dňom 1. januára 2011 nadobudne účinnosť § 44a zákona č. 105/2004 Z. z. o
spotrebnej dani z liehu. Podľa ustanovenia § 44a zákona č. 105/2004 Z. z. bude môcť od
1.januára 2011 právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá bude:
-
držiteľom povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu predávať na
základe tohto povolenia iba konečnému spotrebiteľovi,
-
držiteľom oprávnenia na distribúciu, ktoré ho bude oprávňovať na predaj
spotrebiteľského balenia liehu iným držiteľom oprávnenia na distribúciu,
držiteľom povolenia na predaj, ale aj konečným spotrebiteľom.
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je registrovaná ako prevádzkovateľ
daňového skladu, alebo ako oprávnený príjemca, alebo ktorá je evidovaná ako dovozca
spotrebiteľského balenia liehu, je podľa § 51j ods. 9 zákona č. 105/2004 Z. z. povinná do
31. decembra 2010 elektronicky oznámiť colnému úradu obchodný názov
spotrebiteľského balenia liehu, objem spotrebiteľského balenia liehu, objemovú
koncentráciu liehu v spotrebiteľskom balení liehu a čiarový kód EAN za každý druh
spotrebiteľského balenia liehu, ktoré vyrába, prijíma z iného členského štátu alebo dováža
z tretieho štátu.
Zároveň upozorňujeme, že držitelia oprávnenia na distribúciu budú v zmysle §
44a ods. 17 zákona č. 105/2004 Z. z. povinní oznamovať údaje podľa § 44a ods. 15
zákona č. 105/2004 Z. z. colnému úradu
elektronicky, najneskôr do 25. dňa
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa údaje oznamujú (viac
v informáciách z colného úradu – PR_informacie_CU.PDF).
Tento programový modul zabezpečuje spracovanie oznámenia (držiteľ oprávnenia na
distribúciu liehu) o príjme a predaji liehu v spotrebiteľskom balení (ďalej SBL) a prípravu
EAN kódov k 31.12.2010, ktoré vyrába, prijíma z iného členského štátu alebo dováža z
tretieho štátu.
Príprava EAN kódov k 31.12.2010:
(vyrábané, prijaté z iného členského štátu alebo dovezené z tretieho štátu)
V Konfigurácii programu zadať :
- údaje o predkladateľovi oznámenia a cesty na skladové hospodárstvo,
Oznámenie o predaji liehu v SBL 2011
- Obdobie, za ktoré sa pripravia EAN kódy je 12/2010,
- Poradové číslo hlásenia je nastavené na 1. Pri následnej príprave xml súboru sa
toto číslo automaticky zvýši o jednotku. Poradové číslo by malo odzrkadľovať
poradie správ zaslaných na colný úrad. Pri viacerých pokusoch je možné toto číslo
nastaviť ručne, aby poradie zaslaných oznámení bolo dodržané,
- Typ správy nastavíme na 1 - riadne oznámenie.
Číselník EAN kódov po prvýkrát je potrebné naplniť zo skladového hospodárstva podľa §
51j ods. 9 zákona č. 105/2004 Z. z., EAN kódmi, ktoré vyrábate, prijímate z iného
členského štátu alebo dovážate z tretieho štátu :
- do číselníka EAN kódov pripojíte podľa výberovej podmienky tovary, ktoré
túto podmienku spĺňajú a majú v skladovej karte položku Oznamovacia
povinnosť = “A“.
- aktualizáciou skontrolujete jednotlivé položky, prípadne doplníte EAN kód.
Nepotrebné položky vymažete.
- po príprave môžte aktualizované EAN kódy zapísať do všetkých podkariet v sklade
pomocou funkcie Zápis EAN kódov do skladu.
Touto funkciou si po zaslaní EAN kódov na colný úrad môžte pomôcť pri nasadzovaní
EAN kódov do ostatných tovarov tak, že si dáte načítať všetky predávané tovary, ktoré
podliehajú oznámeniu, nasadíte správne EAN kódy a potom ich zapíšete do všetkých
skladových kariet.
Ak máte pripravené EAN kódy pre nahlásenie, použite funkciu
formát XML - iba EAN kódy .
Generovanie údajov -
Pripraví sa súbor v tvare RRMMPCLiehcopravnenia.xml
kde RR je rok spracovania
MM je mesiac spracovania
PC je poradové číslo hlásenia v mesiaci
copravnenia je číslo oprávnenia na distribúciu predkladateľa.
Tento súbor sa uloží v adresári ..\XML\, odkiaľ je ho možné nakopírovať na zvolené miesto
pre odoslanie oznámenia na colný úrad
https://liehweb.colnasprava.sk. Návod na
odoslanie XML súboru je v PR_zaslanie_xml.PDF.
Oznámenie o predaji liehu v SBL 2011
Zoznam povolení na predaj a distribúciu liehu:
Aktuálny zoznam povolení je naimportovaný z číselníka colného úradu. Podľa tohto
zoznamu je možné naplniť čísla povolení do vašej aktuálnej databázy odberateľov - Prenos
do číselníka odberateľov.
Pre účely hlásenia liehu (príjem SBL) je potrebné pre zahraničných dodávateľov v
číselníku dodávateľov a odberateľov zadať Vaše číslo povolenia na distribúciu.
Príprava mesačného oznámenia:
Modul obsahuje funkcie pre prípravu podkladov a generovanie oznámenie vo formáte
XML pre colný úrad.
Oznámenie o predaji liehu v SBL 2011
POSTUP PRÍPRAVY:
- nastavte v "Konfiguráciu programu" PREDKLADATEĽA OZNÁMENIA a cesty k
skladovým súborom a číselníku dodávateľov a odberateľov (napr. C:\IFOW1001\),
- v číselníku "Pohyby zahrnuté do hlásenia" doplňte alebo upravte druhy pohybov,
ktoré sa prenášajú do oznámenia ( iba Príjem a Výdaj, nie prevody ),
- odštartujte "Prípravu údajov SKLAD a POHYBY" , prekontrolujte pripravené údaje,
podľa ktorých sa vygeneruje oznámenie (správnosť IČO, číslo povolenia,.. ), voľbou
Protokol o príprave" alebo prezeraním spracovaných údajov.
- pripravte XML súbor pre colný úrad "1) mesačné hlásenie " - formát XML. Do
ponúkanej hlavičky je možné zadať číslo pripravovanej dávky, ktorá sa automaticky po
každej príprave XML zvýši o 1.
Pripravený súbor v tvare RRMMPCLiehcopravnenia.xml
kde RR je rok spracovania
MM je mesiac spracovania
PC je poradové číslo hlásenia v mesiaci
copravnenia je číslo oprávnenia na distribúciu predkladateľa.
sa uloží v adresári ..\XML\, odkiaľ je ho možné nakopírovať na zvolené miesto pre odoslanie
oznámenia na colný úrad
https://liehweb.colnasprava.sk. Návod na odoslanie XML
súboru je v PR_zaslanie_xml.PDF.
Aktualizácia a nastavenie skladového hospodárstva:
V skladovom hospodárstve je potrebné v Špeciálnych funkciách – Konfigurácia
programu nastaviť:
1.parameter - Kontrola predaja liehu v SBL na “A“
2.druh tlačových šablón pre tlač dodacích listov a faktúr, v ktorých je uvedené číslo
povolenia dodávateľa aj odberateľa a EAN kód tovaru:
Oznámenie o predaji liehu v SBL 2011
_DL2.GMX – dodací list - dvojriadkový
_DLPRED.GMX – dodací list s cenami s DPH - dvojriadkový
_DLPRED.FMX – dodací list s cenami s DPH - jednoriadkový
_FD2.GMX – faktúra s dodacím listom – dvojriadková
Do výberových podmienok bola doplnená možnosť zadať parameter pre
oznamovaciu povinnosť, čo umožní vytlačiť kontrolné výpisy o pohybe a stave liehu
za ľubovoľné obdobie.
V hlavných číselníkoch dodávateľov a odberateľov doplniť, resp. skontrolovať
aktuálne čísla povolení pre predaj alebo distribúciu liehu. Čísla povolení je možné naplniť
pomocou funkcie v module Oznamovacia povinnosť liehu.
V údajoch o používateľovi zadať aktuálne číslo povolenia na distribúciu liehu.
Všetky ďalšie úpravy a aktualizácie modulov budú publikované na našej web-stránke
www.ifosoft.sk.
Download

Oznámenie o príjme a výdaji liehu v SBL