ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy VÝTVARNÁ VÝCHOVA ISCED2
Učebné osnovy - VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Názov predmetu
Vzdelávacia oblasť
Stupeň vzdelania
Dátum poslednej zmeny
UO vypracovali
Ročník
Časový rozsah výučby / týž.
Časový rozsah výučby / roč.
Výtvarná výchova
Umenie a kultúra
ISCED 2
2. 9. 2014
Mgr. Daniela Rosinská
Časová dotácia
piaty
šiesty
siedmy
1
1
1
33
33
33
ôsmy
0
0
deviaty
0
0
Charakteristika predmetu
Predmet výtvarná výchova vychádza autentických skúseností žiaka, získaných výtvarnou činnosťou. Rozvíja osobnosť žiaka, jeho
vedomé i nevedomé duševné aktivity. Do vyučovania sú zaraďované prostriedky a činnosti, ktoré rozširujú možnosti poznávacieho procesu
žiaka.
Ciele predmetu
Kognitívne ciele
- poznať jazyk vizuálnych médií
- poznať a vedieť pomenovať pôsobenia umeleckých diel
- poznať vybrané typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce žánre a štýlové obdobia
Senzorické ciele
- rozvíjať tvorivosť, dôraz na vlastný prístup, názor a vkus
- rozvíjať predstavivosť, tvorivú sebarealizáciu
- formovať zručnosti v oblasti vyjadrovania sa výtvarnovýrazovými prostriedkami prostredníctvom vybraných médií, nástrojov a techník
Socioafektívne ciele
- formovať kultúrne postoje, názory a hodnotové funkcie
1
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
-
Učebné osnovy VÝTVARNÁ VÝCHOVA ISCED2
formovať aktívne zručnosti
Kľúčové kompetencie
Vedomosti
 vedomosti sa overujú prostredníctvom praktických činností
 vedomosti a vizuálna kultúra sa utvára počas motivačnej, expozičnej a diskusnej časti vyučovacej jednotky
Zručnosti a spôsobilosti
 Formálne zručnosti
Vyjadrovacie zručnosti, ktoré predstavujú základy znalostí vyjadrovacích prostriedkov vizuálnych umení
 zvládnuť základnú proporčnú stavbu zobrazovaného predmetu
 dokázať vybrať časť videnej skutočnosti - záber, rám, pohľad, charakteristický tvar
 vyjadriť sa základnými technickými postupmi kreslenia, maľovania, jednoduchých grafických techník, fotografovania
 využívať vybrané média, vyjadrovacie prostriedky, nástroje a techniky
 Technické zručnosti
 narábať s rôznymi nástrojmi – ceruza, pero, drievko, rydlo, nožnice, ...
 kresliť prostredníctvom čiary, šrafovania, tieňovania
 zvládnuť technické základy usporiadania a miešania farieb
 zvládnuť základné grafické operácie na počítači
 Mentálne spôsobilosti
Rozvoj schopností a získavanie zručností v oblasti vnímania skutočnosti a prežívania zážitku, vyjadrovania fantázie, predstáv a nápadov/
vlastných koncepcií / , rozumového posudzovania
 odôvodniť výber časti alebo prvkov zobrazovanej skutočnosti
 uvedomovať si možnosti výtvarného vyjadrenia niektorých podnetov prírodovedy, geometrie, matematiky
 pokúsiť sa vlastnú ikonografiu, erb, značka, logo
2
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy VÝTVARNÁ VÝCHOVA ISCED2
 Postoje
Hlavnou kompetenciou v oblasti postojov je tvorivý prístup – autentické riešenie, postupne formuloval svoj estetický a hodnotiaci názor
 experimentovať s farbou, hmotou, tvarom, technikou, postupom, motívom, témou
 tolerancia voči rôznym typom vyjadrovania, vkusu iných ľudí
 náklonnosť k uvedomenému hľadaniu vlastných riešené
Pedagogické stratégie – metódy a formy práce
Dôraz sa kladie na tie metéody aformy práce, ktoré rozvíjajú zážitkovú formu vyučovania založenú na aktívnej a tvorivej činnosti žiakov :
- reproduktívne a produktívne metódy
- metódy rozvíjania tvorivosti
- metódy hovoreného slova
- metódy názorné (používanie ilustrácii, náčrtov, demonštrácia,modelovanie)
- praktické metódy (maľovanie, strihanie, lepenie, kreslenie, ....)
- individuálna práca
- skupinová práca
- práca vo dvojiciach
Prierezové témy
Multikultúrna výchova
Mediálna výchova
Environmentálna výchova
Tvorba projektu
a prezentačné schopnosti
Podnety výtvarného umenia
- štýly
- techniky
- procesy
Elektronické média
Galéria na internete
Podnety filmu a videa
Podnety architektúry
Tradícia a identita – kultúrna krajina
Podnety dizajnu
Podnety tradičných remesiel
Jednoduché animačné triky
3
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy VÝTVARNÁ VÝCHOVA ISCED2
Osobnostný a soviálny
rozvoj
Práva, povinnosti, zodpovednosť v skupine, rôzne typy
spolupráce, pravidlá
Regionálna výchova
a tradičná ľudová kultúra
Šperkovnica a tanierik
Ornamentálna tvorba
Učebné zdroje
 Čarný Ladislav a kolektív, učebnica Výtvarná výchova pre 5. ročník,vydavateľ EXPOL PEDAGOGIKA, s. r. o., Bratislava 2009
 Čarný Ladislav a kolektív, učebnica Výtvarná výchova pre 6. ročník a prímu gymnázia s osemročným štúdiom, vydavateľ Združenie
EDUCO 2010
 Čarný Ladislav a kolektív, učebnica Výtvarná výchova pre 7. ročník a sekundu gymnázia s osemročným štúdiom, vydavateľ Združenie
EDUCO 2011
Hodnotenie žiaka
Predmet je hodnotený známkou.
Klasifikuje sa:
 praktické overovanie osvojených zručností pomocou výtvarno-výrazových prostriedkov, kreativita
– každá práca hodnotená známkou 1 – 5
 tvorba projektov.
4
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy VÝTVARNÁ VÝCHOVA ISCED2
Obsahový a výkonový štandard
VÝTVARNÁ VÝCHOVA 5. ročník
Možnosti zobrazovaného
videnia
Výtvarný jazyk
Základné prvky
výtvarného
vyjadrovanie
Tematický
Téma
okruh
Akvárium
Topánkový svet
Počty
hodín
Prierezové
témy
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Negatív a pozitív v plošnom
a plastickom vyjadrení
Oboznámiť s pojmami pozitívu
a negatívu na príkladoch filmov
z klasických fotografií, príkladoch
z výtvarného umenia, ale aj
3
z praktického života.
Osvojiť si voľnosť techniky tupovania,
rozvíjať cit pre miešanie farieb a farebnú
kompozíciu
OSR
Kreslenie predmetu podľa
skutočnosti
Modelácia šrafovaním,
lavírovaním, tieňovaním
Oboznámiť žiakov s možnosťami
a spôsobmi kresby a maľby na základe
predložených ukážok, ale aj praktických
činností. Oboznámiť žiakov s druhmi
tieňovania, tvrdosťou ceruziek,
možnosťami kresby uhľom, rudkou
3
a tušom, fixkou.
Zvládnuť lineárnu kresbu zvoleného
predmetu ceruzou, vyznačiť základné
rozdiely tmavých a svetlých miest na
videnom predmete.
OSR
5
Podnety filmu a videa
Podnety výtvarného umenia
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy VÝTVARNÁ VÝCHOVA ISCED2
Oboznámiť s pojmami sakrálne umenie,
bazilika, mozaika, freska. Poznať
princípy tvorby mozaiky - smer
ukladania častí..
Rozvíjať cit pre farebnú kompozíciu,
výber odtieňov farebných papierov tak,
aby tvorili jednotný farebný tón.
Svätí apoštoli
Hry s Jacksonom –
Namaľuj si pocit
Portrét spolužiaka
Ranokresťanské a byzantské
umenie
Kubizmus, surealizmusa
konštruktivizmus
Záber, spájanie obrazov,
montáže, koláže, roláže
Oboznámiť sa s pojmom moderné
umenie, konštruktivizmus,
kubizmus, surrealizmus a abstr.
3
umenie – výtvarné reakcie na
kubizmus, pochopiť princípy
kubizmu rozkresľovaním predmetov
do geometrických tvarov.
Dosiahnuť radosť zo slobodnej hry
s farbou, rozvíjať predstavivosť
a fantáziu pri vytváraní abstraktných
obrazov, zapájať do tvorby svoje
pocity a riadiť sa nimi pri
farebných hrách.
Oboznámiť sa s prácou jednotlivých
osôb pri vzniku filmu. Pochopiť
základné princípy fungovania filmu
a jeho vzniku.
Poznať históriu vzniku filmu
Zvládnuť techniku montáže, koláže a
roláže
3
MUV
MDV
6
Podnety architektúry
Podnety hudby a
literatúry
Podnety tradičných remesiel
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Šperkovnica a tanierik
Maľovaná abeceda
Mesto budúcnosti
Učebné osnovy VÝTVARNÁ VÝCHOVA ISCED2
Hrnčiarstvo a keramika
Druhy ilustrácií
Hravé skúmanie priestoru
Oboznámiť sa s históriou „starých“
remesiel – hrnčiarstvo, keramika,
drotárstvo a ich dekoratívnoúžitkovými výrobkami.
Naučiť sa pracovať s modelárskou
hlinou, poznať hustotu ideálnu na jej
spracovanie, vytvarovať základný tvar –
4
guľu,kocku, valček a z jedného z nich
vytvoriť jednoduchý tvar – tanier alebo
nádobku, džbánik. Naučiť sa upravovať
povrch hliny hladením, ryhovaním,
vkladaním goraliek....
Hotový predmet po vysušení
napokon vyzdobiť maľbou.
Oboznámiť sa s pojmom ilustrátor,
ilustrácia, druhy ilustrácie
a s ukážkami rôznych techník
ilustrácií.
Vytvoriť vlastnú ilustráciu ku
básňam z knihy J. Smreka –
maľovaná abeceda.
Oboznámiť sa s pojmami interiér
a exteriér, funkcie architektúry a jej
delenie.
Formou rozhovorov naučiť sa
vnímať klady a zápory, nedostatky
a prednosti dedinskej architektúry.
TBZ
RLK
3
OSR
2
ENV
7
Podnety dizajnu
Tradícia a identita
Podnetyrôznych
oblastí poznávania
sveta
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Rodostrom
Učebné osnovy VÝTVARNÁ VÝCHOVA ISCED2
Výtvarné hry s problematikou
dejepisu
Spoznať rodiny jednotlivých žiakov
– starí rodičia, rodičia, deti, rozvíjať
fantáziu žiaka pri tvorbe symbolu ich
rodiny,
rozvíjať zmysel a cit pre farebnú
2
kompozíciu, pre praktickosť
a čitateľnosť výslednej práce.
Poznať pojmy symetrický
a asymetrický, motív, rytmus vo
VYV. Utužiť vzťahy k ľudovému
umeniu na krojoch, vo výšivkách.
Rozvíjať cit pre skladanie
a rovnakosť prvkov v ornamente.
Regionálene ornamenty
Rôzne typy regionálnych
ornamentov
Logo
Žiak pozná pojmy logo, dizajn, erb,
chápe pojmy účelovosť a estetika –
vkusnosť, základné zákonitosti
radenia písma.
Rozvíjať fantáziu, schopnosť
kombinovať vhodný typ písma
Materiál, tvar,grafické riešenie
a obrázku. Zoznámiť žiaka
s technikou gumotlače, naučiť ho
predvídať efekty po vymytí
klovatiny, rozvíjať schopnosť
efektívne rozložiť „čierne“ a biele
plochy.
2
OSR
ENV
2
8
Škola v galérii
Elektronické média
Podnety fotografie
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Hry s ostrosťou a neostrosťou
Učebné osnovy VÝTVARNÁ VÝCHOVA ISCED2
Základy práce s fotoaparátom
Oboznámiť sa s princípom
fungovania fotoaparátu.
Rozvíjať cit pre výber skutočnosti
a kompozíciu – umiestnenie objektu
na fotografii.
2
OSR
2
MDV
2
OSR
Rozvíjať fantáziu a nápaditosť pri
dotváraní fotografie spolužiaka
Masky
Umelecký obraz
Úprava digitálneho obrazu
Objavovanie prvkov
v galerijných zbierkach
Vedieť sformulovať svoj estetický i
hodnotiaci názor.
Tolerancia voči rôznym typom
vyjadrovania, vkusu iných ľud
9
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy VÝTVARNÁ VÝCHOVA ISCED2
VÝTVARNÁ VÝCHOVA 6. ročník
Podnety
výtvarného
umenia
Možnosti
zobrazovaného
videnia
Výtvarný jazyk
Základné prvky
výtvarného zobrazenia
Tematický
Téma
okruh
Obsahový štandard
Krajina
Mierka, proporčné vzťahy,
operácie s proporciami
Cirkus
Kreslenie podľa skutočnosti a
spamäti
Vasari
Kinetické umenie, opart
Výkonový štandard
Pochopiť a osvojiť si pojmy mierka,
proporcia, zoznámiť sa
s proporciami ľudského tela
(základy), s pojmom vizovanie,
na vlastných telách si zmerať
a overiť proporčné vzťahy.
Najskôr sa zamerať na realistické
proporcie približujúceho sa
predmetu, potom sa pokúsiť
v jednoduchej kresbe krajiny
Utvrdzovať sa vo vedomostiach
o proporčnej stavbe človeka,
zachytiť pohyb, pomocou fantázie
zdeformovať figúru a dotvoriť ju.
Oboznámiť žiaka s kinetickým
umením, optickými klamami, viesť
ich k precíznosti a trpezlivosti pri
tvorbe reprodukcie obrazu Zebry od
G. Vasariho.
Počty
hodín
Prierezové
témy
4
OSR
4
OSR
3
MUV
10
Podnety
architektúry
Podnety filmu a
videa
Podnety
fotografie
Podnety
výtvarného
umenia
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Zdobíme okná
Učebné osnovy VÝTVARNÁ VÝCHOVA ISCED2
Stredoveké a gotické umenie
Oboznámiť žiakov s pojmom gotika,
s hlavnými znakmi tohto slohu,
s pojmom a konštrukciou vitráže.
Podporovať fantáziu a kreativitu pri 3
tvorbe vlastnej vitráže do rovnakého
formátu .
MUV
Oboznámiť sa s možnosťami zmien
svetla vo fotografii.
Zimná krajina
Rozprávka
Kresba svetlom – vplyv na
plasticidu
Obraz a zvuk
2
MDV
Oboznamovať sa s prácou so
zvukom. Pokúsiť sa nahrať a priradiť
zvuky k rôznym obrázkom s rôznymi
situáciami.
2
MDV
Oboznámiť žiakov s náplňou práce
architekta pri projek-tovaní obytných
zón, s pravidlami výstavby.
Mesto
Urbanizmus
Fantastické priestory
2
ENV
11
Podnety hudby a
literatúry
Elektronické
média
Podneta
tradičných
remesiel
Podnety dizajnu
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Dáždnik
Zdobíme sa
Plagát
Píšeme zvuky
Učebné osnovy VÝTVARNÁ VÝCHOVA ISCED2
Odevný dizajn
Ornamentálna tvorba
Spracovanie a montáž obrazu
Transformácie, farebné
variácie
Hudobno-vizuálny nástroj
Pojem móda, dizajn, známe
návrhárske mená. Rozvíjať fantáziu
a tvorivosť pri obnovovaní starého
dáždnika.
2
TBZ
Spoznávať vlastnosti prírodných
a umelých materiálov, spájať
prírodné a umelé materiály(cesto,
koráliky, drôt, farebné sklíčka ),
2
vyrobiť šperk.
Prehlbovať zručnosť pri modelovaní,
spájať praktické s užitočným.
RLK
Spájaťtext a obrázok, navrhnúť
plagát na príležitosť folklórnych
slávností
Viesť žiakov k spontánnemu zápisu
rôznych typov hudby fixkami,
dodatočne ilustrovať tieto grafické
partitúry vhodnými ilustráciami
2
MDV
2
MUV
12
Škola v galérii
Tradícia a
identita
Podnetyrôznych
oblastí
poznávania sveta
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Mikroorganizmy
Dedkovia a babky
Virtuálna galéria
Učebné osnovy VÝTVARNÁ VÝCHOVA ISCED2
Prírodné štruktúry
Výtvarné reakcie na tradičné
formy architektúry a odevov
Obraz pre päť zmyslov
Rozvíjať fantáziu pri dotváraní
batikovaných papierov
dokresľovaním, dolepovaním
pokrčených kúskov rôzne hrubých
papierov.
Následne nápadito a vtipne
pomenovať nový druh baktérií.
2
ENV
Spoznávať zvyky a podujatia v obci
a jej blízkom okolí, pripomenúť si so
žiakmi činnosti, ktoré robili ich starí
rodičia a dnes sa nerobia, alebo ich
2
nahradila práca techniky
ENV
OSR
Zamerať sa na zhrnutie poznatkov
o výstavbe umeleckého diela, pocity
z použitia v jednotlivých ukážkach.
Návšteva galérie, vyjadrenie
vlastných pocitov pri vnímaní
MUV
OSR
1
13
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy VÝTVARNÁ VÝCHOVA ISCED2
VÝTVARNÁ VÝCHOVA 7. ročník
Tematický
Téma
okruh
Výtvarný jazyk
Základné prvky
výtvarného
zobrazenia
Domčeky
Poriadok a chaos, symetria
a asymetria.
Možnosti
zobrazovaného
videnia
Schody
Kreslenie priestoru
Perspektíva
Podnety
výtvarného umenia
Obsahový štandard
Twister
Dada, neodada
Akčné umenie
Výkonový štandard
Počty
hodín
Naučiť žiaka experimentovať
s farbou a tvarom pri kreovaní
papierov, pochopiť rozdiel medzi
pojmami symetrický a asymetrický,
2
osvojiť si pojmy chaos a poriadok,
rytmus.
Utvrdiť si poznatky o farbách –
farebný kontrast, doplnkové farby.
Rozvíjať cit a zmysel pre priestorové
vnímanie, perspektívne zákony,
naučiť žiaka rozlišovať svetlo a tieň,
rozvíjať pozorovanie a kompozičné
zručnosti pri výbere časti
6
architektúry. Na základe vlepenia
nejakého plošného útvaru si
uvedomiť rozdiel medzi priestorom
a plochou.
Vytvoriť si plánik pre hru Twister.
Vytvoriť takú atmosféru, aby sa žiak
nehanbil narábať so svojim telom
pred divákmi, reagoval na podnety
2
ku zmenám polohy tela, rozvíjal
logické myslenie pri plnení
požiadaviek, zachytil fotoaparátom
zaujímavé okamihy.
Prierezové
témy
OSR
OSR
MUV
14
Podnety
architektúry
Podnety filmu a
videa
Podnety
fotografie
Podnety
výtvarného umenia
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy VÝTVARNÁ VÝCHOVA ISCED2
Michelangelo
Invázia neznámych
Homer scénar
Elastický dom
Renesancia
Osvojiť si poznatky o vzniku
a priebehu renesancie v maľbe,
architektúre a odievaní, Leonardo,
Raffael, Michelangelo. Zvládnuť
kresbu a následné dotvorenie podľa
predlohy renesančnej maľby,
rozvíjať trpezlivosť a presnosť pri
práci.
2
MUV
OSR
Fotografická reportáž
Rozvíjať fantáziu a schopnosť
experimentovať pri dopĺňaní
posledných scén a dialógov jednej
epizódy zo seriálu Simpsnovci na
základe zadaného pocitu – radosť,
smútok...
2
MDV
Scénar - príprava
Rozvíjať fantáziu a schopnosť
experimentovať pri dopĺňaní
posledných scén a dialógov jednej
epizódy zo seriálu Simpsnovci na
základe zadaného pocitu – radosť,
smútok...
2
MDV
Oboznámiť žiaka so základnými
typmi, funkciami a výrazmi stavieb
na základe pozorovania obrázkov.
Viesť žiakov ku vzájomnej
2
spolupráci, rozvíjať logické myslenie
a priestorovú predstavivosť,
schopnosť projektovať
a predpokladať.
ENV
Funkcia, výraz a typ stavby
15
Podnety hudby a
literatúry
Elektronické
média
Podneta
tradičných
remesiel
Podnety dizajnu
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy VÝTVARNÁ VÝCHOVA ISCED2
Stolička
Handrová bábika
Morfing
Dizajn výrobku
Úžitkový predmet
Podnety krajčírsvtva
Transformácie tvaru na iný
tvar
Viesť žiaka k pochopeniu vzťahu
medzi úžitkovosťou a účelnosťou,
rozvíjať fantáziu konštruovaním
vlastnej stoličky tak, aby bola
zaujímavá a inovatívna. Rozvíjať
stoličky tak, aby bola zaujímavá
a inovatívna.
2
TBZ
Naučiť žiakov základné štýly
vyšívania a šitia pri zhotovení
jednoduchej bábky, získať manuálne 2
zručnosti, vedomosti o pôvodných
remeslách, pestovať vzťah k veciam,
ktoré si vyrobíme vlastnými rukami.
RLK
Žiak pozná pojem morfing, utvrdí si
zručnosti v práci s jednoduchými
programami na kreslenie
2
MDV
OSR
2
OSR
Zakomponovať do vizuálneho
obrazu báseň, dotvoriť báseň
tlačeným ornamentom.
Moja báseň
Vizuálna poézia
16
Učebné osnovy VÝTVARNÁ VÝCHOVA ISCED2
Píšeme dejiny
Škola v galérii
Kamaráti
Tradícia a
identita
Podnetyrôznych
oblastí
poznávania sveta
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Môj obraz
Telo človeka
Žiak má zvládnuť a pochopiť
základné anatomické prvky stavby
človeka, pokúsiť sa vyjadriť videnú
polohu ľudského tela
Zoznámiť sa s príbehmi, poverami
a povesťami, ktoré kolujú v dedine,
hodnotiť ich
Legendy spracované výtvarnou pravdivosťa opodstatnenosť,
formou
najvtipnejšie a najzaujímavejšie
transformovať do obrazu.
Slovo a obraz
2
OSR
2
OSR
Vyjadriť vlastný názor na ľubovoľne
1
zvolený obraz
MUV
OSR
17
Download

Učebné osnovy - VÝTVARNÁ VÝCHOVA