SESTRA ROKA 2011
vyvrcholenie súťaže
Ruža sv. Alžbety
pre najlepšie z odvážnych
Odborná porota súťaže
Sestra roka 2011
Potlesk pre víťazku kategórie poskytovateľka ošetrovateľskej starostlivosti G. Magyarovú (uprostred) od spolufinalistiek E. Pauerovej (zľava) a Ľ. Adame
S
ymbolicky, v deň svätého Valentína,
sa v Bratislave stretli sestry z celého
Slovenska na piatom ročníku prestížnej
a na Slovensku ojedinelej súťaže Sestra roka,
ktorú pripravilo vydavateľstvo Ecopress, a. s.
a časopis Sestra. Prvý búrlivý potlesk večera
zožala prezidentka Slovenskej komory sestier
a pôrodných asistentiek PhDr. Mária Lévyová
– vyše tri stovky sestier prítomných v divadle
Nová scéna tak ocenili úspech petície komory,
ktorou dosiahli zvýšenie miezd sestier a pôrodných asistentiek zo zákona.
Spomedzi desiatok sestier nominovaných
do piateho ročníka súťaže v prvom, korešpondenčnom kole, vybrala odborná porota tri najlepšie sestry v kategórii Sestra poskytovateľka
ošetrovateľskej starostlivosti a Sestra manažérka a určila nositeľku Ceny za celoživotné
dielo v ošetrovateľstve. Priamo na galavečere
potom trinásťčlenná porota po zhliadnutí videovizitiek i osobných vystúpení finalistiek rozhodovala o víťazkách v oboch kategóriách.
Holdy sestrám
Premiérka Iveta Radičová, ktorá mala
nad súťažou záštitu, v príhovore sestrám zdôraznila, že „okrem profesionality a odbornosti
potrebujete veľa, veľa lásky, ktorú rozdávate“.
Ako pripomenula, pred rokom sľúbila v mene
vlády riešenie finančných nárokov sestier.
„Začali sa neľahké rokovania s predstaviteľmi
komory sestier, ale boli vecné, korektné. Svoje
4
sestra3_4_2012.indd 4
slovo a slovo vlády som dodržala.“ Zároveň premiérka pripustila, že „zvýšenie platov vyvoláva
v spoločnosti rôzne napätia“.
Významným hosťom slávnostného večera býva každý rok aj manželka prezidenta
republiky Silvia Gašparovičová, ktorá však
pre chorobu tentoraz prísť nemohla a sestry
pozdravila listom. Ocenila v ňom, že podujatie
sa už stalo tradíciou. „Pomáhate ľuďom prekonať traumu z krátkodobého či dlhodobého pobytu v zdravotníckych zariadeniach a som rada,
že vaša práca je oceňovaná aj prostredníctvom
takéhoto podujatia,“ uviedla v liste manželka prezidenta. Poďakovala sestrám za to, že
„ani v ťažkej a zložitej situácii, v ktorej sa ocitlo
zdravotníctvo, ani počas štrajku lekárov neodišli
od pacientov“. S. Gašparovičová vyjadrila tiež
radosť nad tým, že „oprávnené požiadavky o lepšie ohodnotenie vašej náročnej práce neostali len
sľubmi, ale stali sa realitou“.
Minister zdravotníctva Ivan Uhliarik sestrám tiež zdôraznil: „som veľmi rád, že vaša
práca, vaša obetavosť bola aspoň sčasti ocenená
zákonom, ktorý bol prijatý a ktorý práve dnes
podpísal pán prezident“. Hlavným cieľom petície komory sestier však podľa neho bolo, „aby
si spoločnosť uvedomila, že práca sestry nie je
len nejaký peniaz, ale skutočne obeta“.
Preukázali aj odvahu
Po slávnostných príhovoroch sa na pódiu
postupne predstavili všetky finalistky, novátor-
Predsedníčkou poroty bola prof. PhDr. Mária
Kilíková, PhD., vedúca katedry ošetrovateľstva
VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
v Bratislave a predsedníčka redakčnej rady
časopisu Sestra.
Členovia poroty:
Mgr. Janka Bartková, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť (NOŠ) NsP v Kežmarku,
za Asociáciu nemocníc Slovenska, finalistka
Sestry roka 2010;
PhDr. Melanie Beťková, PhD., NOŠ FN Trnava,
do januára 2012 hlavná odborníčka MZ SR
pre ošetrovateľstvo;
PhDr. Viera Hulková, PhD., z Vysokej školy sv.
Alžbety, detašované pracovisko Příbram;
Ing. Věra Husáková, zástupkyňa generálneho partnera súťaže, spoločnosti Hartmann-Rico;
PhDr. Ľubica Kontrová, PhD., riaditeľka oddelenia ošetrovateľskej starostlivosti Sekcie
zdravia MZ SR;
PhDr. Margita Kosturíková v korešpondenčnej
fáze hodnotenia, pre chorobu ju na galavečere
nahradila Mgr. Daniela Jarabová, viceprezidentka SK SaPA;
PhDr. Anna Macková, sestra Banskobystrického
samosprávneho kraja;
PhDr. Marta Majeríková, podpredsedníčka
Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných
asistentiek, organizačnej zložky SLS;
doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková, PhD.,
z Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity
v Ružomberku, členka redakčnej rady časopisu Sestra;
Mgr. Katarína Trnková, PADOS Nové Zámky,
zastupovala Asociáciu agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti;
Mgr. Jana Vadkertiová, NOŠ UN Martin, za
Asociáciu fakultných nemocníc Slovenska;
Ivan Žilinčík, ADOS Imag Piešťany, Sestra roka
2007.
marec – apríl 2012
3/27/12 12:42:01 PM
vyvrcholenie súťaže
Moment vyhlásenia víťazky kategórie Sestra roka manažérka – zľava T. Hrindová, M. Hoštáková
a príjemne prekvapená M. Cibulková
ské sestry a priekopníčky, ktoré sa nebáli svoju
prácu verejne prezentovať. Sestrou roka 2011 sa
v kategórii poskytovateľka ošetrovateľskej
starostlivosti stala PhDr. Gabriela Magyarová
z Neonatologickej kliniky v Nových Zámkoch,
ktorá odborne a s obrovskou empatiou pomáha
krehkým, neraz ťažko chorým a nedonoseným
novorodencom. O svoje poznatky sa delí s odbornou i laickou verejnosťou prostredníctvom
neobyčajne rozsiahlej publikačnej i prednáškovej činnosti, ktorá presahuje hranice ošetrovateľstva. Ďalšiu finalistku – pani Ľudmilu Adame
z Detského hospicu Plamienok v Bratislave
nominovala do súťaže jej priama nadriadená
ako „sestru, ktorá s mnohými rodinami nevyliečiteľne chorých detí prežila tie najbolestnejšie
okamžiky ich života a ponúkala im svoje odborné skúsenosti aj svoju dušu“. Tretia finalistka,
pani Ing. Eva Pauerová, PhD., z Chirurgickej
kliniky FN Trnava, je špecialistkou na ošetrovanie rán a stómií. Tento neobyčajný človek
v rámci svojho neplateného voľna poskytoval
ako jediný zdravotník v priebehu pol roka odbornú pomoc vyše 7 000 ľuďom v najchudobnejšej
oblasti Etiópie.
V kategórii Sestra roka 2011 manažérka si striebornú ružu sv. Alžbety prevzala od
ministra zdravotníctva SR Ivana Uhliarika
pani PhDr. Mária Cibulková z agentúry
domácej ošetrovateľskej starostlivosti v Žiline. Bola priekopníčkou tejto modernej
formy starostlivosti a dodnes o jej efektívnosti presviedča na všetkých odborných
fórach. Ďalšou finalistkou bola Mgr. Mária
Hoštáková, námestníčka pre ošetrovateľskú
starostlivosť FN v Trenčíne, ktorá uplatňuje
svoje manažérske schopnosti v tejto pozícii
už 17 rokov a riadi vyše 500 zamestnancov.
To, že je promptnou organizátorkou, dokázala
aj pri zabezpečovaní zdravotníckej pomoci
pri hromadnom nešťastí na festivale Pohoda
pred dvoma rokmi. PhDr. Tatiana Hrindová,
námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť
Psychiatrickej nemocnice v Michalovciach,
energicky presadzuje poskytovanie kvalitnej
starostlivosti ľuďom s duševným ochorením
v ich prirodzenom prostredí, so zapojením
rodiny pacienta a podporných komunít.
Cenu za celoživotné dielo v ošetrovateľstve
za rok 2011 si z rúk predsedníčky Vlády SR
prevzala Mgr. Daniela Dluholucká z Banskej
Bystrice za svoj prínos pri zavádzaní moderných
prvkov ošetrovateľstva do každodennej praxe
Rooseveltovej nemocnice a za posilnenie novej
úlohy sestier v zdravotníckom systéme SR.
Hold krehkej sile sestier vzdali na slávnosti svojím speváckym umením Mirka Partlová,
Karin Olasová a Ján Gallovič. Odborno-spoločenský galavečer, na ktorom boli hviezdami
sestry, sa zavŕšil recepciou v hoteli Austria Trend
a spoločenskou zábavou pri živej hudbe.
bj, šeri
Bonmot galavečera
Keď sa v rukách pani Dluholuckej navŕšili diplomy, darčeková knižná poukážka od vydavateľstva
Grada Publishing, šperkovnica a kytica, šek od Vlády SR, ktorý si prevzala na záver od pani
premiérky, sa jej vyšmykol. „Peniaze sa tu váľajú na zemi,“ zareagovala okamžite I. Radičová.
„Takto padá euro!“ kontroval pohotovo V. Voštinár.
marec – apríl 2012
sestra3_4_2012.indd 5
SESTRA ROKA 2011
5
3/27/12 12:07:35 PM
SESTRA ROKA 2011
vyvrcholenie súťaže
Opory pacientov
G
alavečer súťaže Sestra roka poskytol
príležitosť aj na zviditeľnenie a ocenenie Sestry roka 2011 edukátorky
v diabetológii, ktorá má vzhľadom na odbornú aj psychickú podporu pacienta komplexný
podiel na jeho zotavení. Ocenenie v tomto
roku získala na základe početných nominácií
čitateľov časopisu Diabetik pani Magdaléna
Oravcová z Kežmarku aj preto,
že „vie utešiť a povzbudiť diabetikov, ak práve nemajú najlepšie
výsledky“.
Autorkou víťazného projektu na tému Výživa pacientov
na mojom pracovisku vyhlásenom v rámci súťaže Sestra
roka 2011 v spolupráci
s hlavným partnerom
súťaže Abbott Nutrition, sa stala Julianna
Hyžová, staničná sestra Alzheimercentra
Piešťany. Za prácu
V ďalšom vzdelávaní pomôže autorke víťazného projektu
zameranú na možnosti
Julianne Hyžovej (zľava) aj hodnotný edukačný grant od
zlepšenia výživy pacienfirmy Abbott Nutrition.
tov so senilnou demenciou (pozri Sestra č. 1 – 2/2012, str. Nové Zámky vybrala ako druhý najlepší pro32) si na galavečere od predstaviteľky jekt z deviatich hodnotených prác kazuistiky
Abbott Nutrition prevzala edukačný dvoch pacientov s malnutríciou, spracované
grant.
Bc. Henrietou Findríkovou z Oddelenia
Odborná komisia zložená z pra- liečebnej výživy UNLP v Košiciach. Tretím
covníkov nutričných tímov, lekárov v poradí bol projekt Mgr. Anny Michňovej
a sestier z FNsP, Banská Bystrica, z Domu Božieho milosrdenstva v Banskej
„Keby som bol diabetikom, mohol by som si dať
Košice, Geriatrického centra Košice, Bystrici zameraný na spôsoby zlepšenia výklobásku?“ provokoval pani Oravcovú moderátor.
gastorenterologickej ambulancie živy klientov hospicu.
Partneri o Sestre roka 2011
S
poločnosť Hartmann-Rico sa už ako
tradičný generálny partner Sestry roka
každý rok snaží oceniť sestry a poďakovať sa im za ich mimoriadnu a neľahkú prácu.
V priebehu galavečera sme videli videovizitky finalistiek, ktoré boli plné entuziazmu, lásky ku svojej práci a odhodlanosti
pomáhať pacientom v ich ťažkých chvíľach.
Oceňujeme nadštandardný prístup sestier pri
zvládaní náročných situácií, výnimočných
aktivít všetkých predstavených finalistiek.
Treba podotknúť, že porota nemala ľahké rozhodovanie, komu titul Sestra roka udeliť. Celý
galavečer bol tak vyústením snahy každej
z nich priniesť do zdravotníctva viac ľudskosti
a nových prístupov, ktoré sú v dnešnej dobe
nenahraditeľné.
Ing. Andrea Pisingerová
Junior Brand Manager, Hartmann-Rico
Generálnym partnerom súťaže Sestra roka
2011 bola spoločnosť Hartmann-Rico.
Hlavný partner: Abbott Nutrition, Otto Bock
Partneri: ProCare, Konica Minolta
Magisterke Dluholuckej ako prvý zablahoželal k Cene za celoživotné dielo
v ošetrovateľstve za spoločnosť Hartmann-Rico MVDr. O. Gutyan.
6
sestra3_4_2012.indd 6
P
re spoločnosť Otto Bock Slovakia, s.
r. o., bolo cťou zúčastniť sa projektu
Sestra roka, nakoľko sa počas svojej
niekoľkoročnej práce v oblasti distribúcie
zdravotníckych pomôcok denne stretáva
s obetavou prácou zdravotníckeho personálu
voči pacientom. Prácu zdravotných sestier
PhDr. Magyarovej odovzdala dar hlavného
partnera súťaže Otto Bock Mgr. Slávka
Reháková.
si veľmi vážime a sme radi, že aspoň takouto cestou im môžeme vyjadriť svoju vďaku
a úctu.
Mgr. Slávka Reháková
Sales manager – Orthotics and Mobility Solution
Otto Bock Slovakia, s. r. o.
marec – apríl 2012
3/27/12 1:19:32 PM
Download

Ruža sv. Alžbety pre najlepšie z odvážnych