EFEKTÍVNY A VYSOKO PRODUKTÍVNY DISKOVÝ ŠTIEPKOVAČ
Štiepkovač FARMI 182 s manuálnym podávaním
Použitie štiepkovača Farmi 182 HF s hydraulickým podávaním na produkciu lacného
paliva pre súkromné použitie!
Vïaka 3-krokovému štiepkovaniu ste schopný vyprodukovat’ konštantnú energetickú
štiepku z akého kol’ vek dreveného materiálu, či už odvetveného, neodvetveného, haluziny
atd’...
Štiepkovač Farmi 180 F a 180 HF s jednoduchým rotorom ponúkajú lacnejšiu alternatívu
štiepkovania. Tieto stroje môžu byt’ rovnako použité na štiepkovanie neodvetveného dreva
s produkciou kvalitnej štiepky.
Modely FARMI 180 a 182 sú vybavené dvomi nožmi, ktoré dokážu sekat’ drevo do hrúbky
až 18 cm. Vel’kost’ štiepky môže byt’ prispôsobená na 10, 12 a 14 mm.
FARMI 180 F
(priame podávanie bez
hydraulickej jednotky)
FARMI 180 HF
(hydr. podávaè s posuvom)
podávací
valec
Plniaci otvor: výška 180mm x šírka 260mm
FARMI 180 a 182
•
•
•
•
•
Lacná výroba energetickej
štiepky.
Homogénna kvalitná štiepka.
Jednoduchá údržba.
Bezpečná konštrukcia.
Vel’ký uhol podávača jednoduchšie nároky na
štiepkovanie.
Podávač štiepkovača FARMI 180 F je naprojektovaný tak, aby zaistil vel’ký plniaci uhol
a následné spôsobila samo - pot’ahovací
efekt. Materiál na štiepkovanie je vtiahnutý
diagonálnymi nožmi.
Plniaci otvor: výška 180mm x šírka 260mm
Štiepkovače FARMI CH 182 HF a CH 180 HF
sú vybavené hydraulickým podávačom. Na
obidvoch strojoch môže byt použitá vlastná
hydraulická jednotka (HD 11).
FARMI BT180
Vdaka vel’kému uhlu medzi nožom a materiálom, majú všetky FARMI štiepkovače znížený
potrebný príkon. Diagonálny podávač a
optimálna konštrukcia nožov tvorí vlastný
vt’ahovací efekt, ktorý zaistí štiepkovanie aj
bez hydr. podávacej jednotky.
BT 180 sa používa na dosiahnutie dvojnásobnej rýchlosti
otáčok rotora pre zabezpeèenie jednoduchého sekania a
vyhadzovania štiepky. Využíva sa hlavne pri starších traktoroch.
Ale tu sa vyžaduje vyšší výkon traktora.
Štiepkovač FARMI 260 s manuálnym plnením
Dvojdiskový rotor, troj - stupòové sekanie, nastavitel’né nože série FARMI 260 s
manuálnym podávaním umožòuje produkciu konštantnej štiepky ((4)7-25mm),
vïaka tomu sú stroje vhodné na produkciu palivovej štiepky, štiepky na dekoráciu
rastlín, kompostovanie a chov dobytka, atï...
Silné štiepkovače umožòujú drvenie vetiev a haluziny na konštantne vel’kú a
kvalitnú štiepku. Kvalitu štiepky je možné zlepšit’ zvýšením rýchlosti.
Štiepkovač FARMI 260 s manuálnym podávaním je schopný drvit’ drevený materiál
až do priemeru 26 cm.
Farmi260 F
(priame podávanie bez
hydraulickej jednotky)
Plniaci otvor: výška 260mm x šírka 300mm
Plniaca jednotka štiepkovača FARMI F je projektovaná, aby zaistila vel’ký plniaci uhol a
následné spôsobila samo - pot’ahovací efekt.
Štiepkovač FARMI HF používa pri plnení dva
hydraulické valce. Model CH 260 HF HM je
vybavený ovládaním hydrauliky a model
CH 260 HF EM je ovládaný elektro - hydrau-
Farmi 260 HF-HM
Farmi260 HF-EM
(hydr. násypník s posuvom)
(elektro-hydr. podávač s posuvom)
Plniaci otvor: výška 250mm x šírka 300mm
licky. Obidva stroje sú volitel’ne dostupné s
elektrickým (NO STRESS) zariadením na
udržiavanie otáčok a vlastnou hydraulickou
jednotkou (HD 11).
Hydraulická jednotka je potrebná, ak traktor nemá vlastný hydraulický systém, alebo je
štiepkovaè používaný na rôznych traktoroch.
Plniaci otvor: výška 260mm x šírka 320mm
FARMI 260
•
•
•
•
•
Troj - stupòové sekanie (CH182,CH260 a CH380)
Hydraulická jednotka HD 11
1. Sekacie nože
2. Vyhadzovacie lopatky 4 ks
3a.Dolamovač triesky
3b.Dolamovač triesky - hustý len pri niektorých modeloch)
Kvalitná štiepka; troj stupňové sekanie.
Vysoká pevnost’.
Nastavitel’ná vel’kost’
štiepky (4) - 25mm.
Vyhadzovacie lopatky na
disku.
Vrchný hydraulický valec s
vel’kým priemerom.
Štiepkovač FARMI 260 pre produkciu energetickej štiepky s hydr. rukou
Štiepkovač FARMI 260 HF EL s
hydraulickou rukou je ideálny stroj na
produkciu energetickej štiepky.
Odvetvené, alebo neodvetvené drevo,
haluzina, môže byt’ spracovaná na
kvalitnú štiepku.
Perfektné plnenie je zaistené vel’kým
horným
pohyblivým
zaveseným
valcom plniacej jednotky s dvomi
valcami.
Výkonné hydraulické motory a
automatická
kontrola
plniaceho
systému umožòuje vodièovi plne sa
sústredit’ na ovládanie hydraulickej
ruky.
Vïaka
posuvnému
kovovému
podávaciemu pásu, štiepkovač 260
HFC je tiež vhodný na štiepkovanie
vetiev a krátkych kusov dreva. Posuvný
pás zvyšuje plniacu rýchlost’ aj dlhších
kusov dreva.
Farmi 260 HFEL
(elektro-hydr. podávač s dvomi
hydraulickými valcami)
volitel’né
zariadenie
je
ponúkané
kombinácia štiepkovaè / hydraulická ruka
Farmi 260 HFC
Plniaci otvor: výška 260mm x šírka 320mm
Dĺžka podávacieho pásu 1400mm
Plniaci otvor: výška 260mm x šírka 320mm
Toto
Farmi 260 HFC
(elektro-hydr. podávací pás)
pre
pedálu. V prípade používania oddelenej podpornej
štiepkovač FARMI 260 HF EL a HFC. Vlastná hydrau-
jednotky, kombinácie FARMI štiepkovač / hydrau-
lická jednotka (HD11), ovládanie plniacej jednotky,
lická ruka môže byt’ uchytená na trojbodový záves
hydraulické otáčanie výfuku, nastavenie výfukovej
traktora. Zapojenie a odpojenie je vel’mi rýchle,
klapky a ovládanie posuvu pomocou elektrického
následné traktor môže byt’ používaný na iné účely.
FARMI 260 HFEL a HFC
•
•
Všetky FARMI štiepkovače sú
dostupné s externou pohonou
jednotkou
(elektrický,
alebo
spal’ovací motor). Sila je prenášaná
klinovým remeòom.
Pre štiepkovače série 260 poháňane
elektrickým motorom (SML232) je
dostupný špecialny rám. Štiepkovač
a motor je upevnený na tomto ráme.
FARMI 260, vybavený elektromotorom
SML232 na montážnej doske
•
Elegantná a rovnomerná
kvalitná štiepka.
Efektívný a robusný podávací
pás z ocele umožňuje
štiepkovat’ haluzinu a krátke
kúsky dreva.
Cenovo efektívne riešenie pre
sezónne špecifické práce.
Štiepkovaèe FARMI 380 pre
produkciu palivových štiepkov
vhodný pre podnikatel’ov
Štiepkovače FARMI 380 HF a HFC majú najlepšie
parametre aké môže poskytnút’ firma Farmi. Napríklad
vysoká kvalita štiepkov, účelné plnenie a optimálnu
efektívnos’ nákladov. Toto umožòuje vysokú produkciu s
malou spotrebou energie (paliva).
Bezprašné a konštantné štiepky spracované štiepkovačom
FARMI 380 sú vhodné k dekorácii rastlín, alebo ako palivo
do kotlov na biomasu.
Vysoko výkonná plniaca jednotka s valcami (FARMI 380HF),
alebo železným posuvným pásom (FARMI 380HFC), spolu
s automatickým posúvaním zaručuje vysoký prietok
štiepkovanej hmoty.
Kombinácia štiepkovača FARMI 380 s hydraulickou rukou
vyprodukuje 5 000-40 000 m3 štiepky ročne. S traktorom
výkonu približne 200 HP je produkcia až 2 m3/min a
spotreba paliva sa pohybuje okolo 0,4 l/m3 štiepky.
Pre viac informácií ohl’adom spotreby a produkcie navštívte stránku
www.farmiforest.fi
Plniací otvor: výška 380mm x šírka 420mm
dĺžka podávacieho kovového pásu: 1400mm
FARMI 380 HFC
FARMI 380 HF
(elektro-hydr. univerzálny
podávač s dvomi valcami)
(elektro-hydr. podávací pás)
FARMI 380: dvojidiskový rotor,
štandartné a volitel’né dolamovače,
podávač s kovovým podávacím pásom
FARMI 380
• Výborná a vysoko kvalitná
štiepka.
• Nákladovo efektívne a
pravidelné štiepky.
• Optimálny výkon až 2 m3/min.
• Nízka spotreba paliva menej
ako 0,4 l/m3 štiepky.
Štandardné štiepkovače FARMI 380 HF a HFC sú
vybavené vlastným hydraulickým systémom(1),
ktorý obsahuje plniacu jednotku HD 11 a ovláda
horný hydraulický valec(2).
Hydraulický systém traktora je použitý na vrátenie
výfuku do prepravnej polohy (4), na otvorenie
hornej klapky a otáčanie výfuku(3).
4
Kombinácia FARMI hydraulickej ruky s FARMI podvozkom a štiepkovačom FARMI 380 umožòuje zákazníkovi pracovat’ s minimálnymi nákladmi .
Naši zákazníci sú spokojní s l’ahkou a rýchlou
údržbou a s vysokou produktivitou kombinácie
strojov. Podvozok ponúkame ako jedno, alebo dvoj
nápravový.
3
3
2
FARMI 380
1
v prepravnej polohe
FARMI 380
na jedno aj dvoj nápravovom podvozku
Profitable choice - since 1962
FARMI štiepkovač: Technické parametre a príslušenstvo na želanie
TECHNICKÉ PARAMETRE
180
182
260
260
380
Podávanie drevnej hmoty
Manuál
x/-
Manuál
x/x
Manuál
x/x
Hydraulická
ruka
x/x
Hydraulická
ruka
x/x
Určenie: údržba zelene / využitie pre bio - energiu
Výkon*
Vel’kost’ štiepky
Max. priemer hmoty
m3/h
mm
mm
5 - 20
10, 12, 14
180
5 - 20
10, 12, 14
180
10 - 20
(4) 7-25
250 / 260
10 - 40
(4) 7-25
260
30 - 100
10 - 30
380
Potrebný výkon traktora*
Otáčky hriadele
Sekacie nože
kW
ot/min
ks
30 - 70
540 - 1000
2
30 - 70
1000
2
40/70 - 115
540 - 1000
2 (3)
70 - 125
540 - 1000
2 (3)
125 - 205
540-1000
4
*Výkon je závislý od druhu materialu, ostrosti a nastavenia nožov, druhu podávacieho zariadenia a rýchlosti valcov.
Hmotnost’ štiepkovača
Priemer rotora
Hmotnost’ rotora
kg
mm
kg
Pohon rotora
Prevod klinovým remeňom (traktory s 540ot/m)
Pohon
Upevnenie na traktor
365-430
670
100
460
670
120
720 - 870
1050
240
850 - 1500
1050
240
1970 - 2500
1460
615
Priamy
Priamy
Priamy
Priamy
Priamy
BT180
BT180
Traktor
3 - bodový záves
Traktor
3 - bodový záves
Traktor
3 - bodový záves
Traktor
Traktor
3 - bodový záves/ 3 - bodový záves/
podvozok
podvozok
360°
1.6 m
2.4 m
360°
2.4 m
1.6 m
360°
2.7 m
3.5 m
360°
2.7 m
3.5 m
300°
4.1 m
-
Štandard
-
Štandard
(na želanie)
Štandard
(na želanie)
Štandard
(na želanie)
HF260EL
(štandard)
HF380
(štandard)
HFC260
(štandard)
HFC380
(štandard)
Na želanie
Na želanie
Na želanie
Na želanie
Option
16.2
30
Štandard
Štandard
Na želanie
Štandard
Štandard
Štandard
26-37
48-70
55–75 kW
3967-4571
2 kolesá
160 kW
4571-6185
2 a 4 kolesá
VÝBAVA ŠTIEPKOVAČA
Otočný výfuk štiepky
Štandardná výška výfuku od zeme
Výška výfuku (na želanie)
Dolamovaè triesky
Dolamovaè triesky - hustý
MOŽNOSTI PODÁVACIEHO ZARIADENIA A SYSTÉM NA KONTROLU PROTI PREŤAŽENIUE
F180
HF180
HF180
(na želanie)
F260
Hydr. podávanie s dvomi ozubenými valcami
(hydraulický NO STRESS systém)
HF260HM
(na želanie)
Elektro - hydraulické podávanie s dvomi hydr. valcami
HF260EM
(štandard)
(elektr. NO STRESS s reverzným zariadením)
Podávanie s kovovým dopravníkovým pásom
(elektr. NO STRESS s reverzným systémom)
PRÍSLUŠENSTVO PRE PROFI POUŽITIE
Hydr. ovládanie výfuku
Hydr. ovládanie vrchnej klapky výfuku
Hydr. sklápanie výfuku
Pedálove ovládanie posuvu
Hydr. zdvíhanie podávacieho pásu
Vlastný hydraulický okruh HD 11
- Kapacita čerpadla pri 540 ot/min
- Kapacita čerpadla pri 1000 ot/min
ŠPECIALNE PRÍSLUŠENSTVO
Doporučené elektromotory pre štiepkovače
(náhon remenicou)
Odporuèané hydraulické ruky
Možnosti podvozkov
Na želanie
8.6
16
Na želanie
16
Na želanie
Na želanie
Na želanie
Na želanie
16.2
30
22–30 kW
22–30 kW
30–75 kW
-
-
-
Farmi Forest Corporation
Ahmolantie 6
FI-74510 Iisalmi
FINLAND
Tel. +358 17 832 41
Fax +358 17 382 4372
[email protected]
CHSLOVAK /09/2011
Priame podávanie bez hydrauliky
Hydr. podávanie s jedným ozubeným valcom
(hydraulický NO STRESS systém)
Download

efektívny a vysoko produktívny diskový štiepkovač