Baumit
Tepelnoizolačné systémy
(ETICS)
Technologický predpis
Technické detaily
Baumit. Myšlienky s budúcnosťou.
Technologický predpis a technické detaily pre Baumit Tepelnoizolačné systémy (ETICS)
Vydal:
Baumit, spol. s r. o.
Zrínskeho 13, 811 03 Bratislava
člen Združenia pre zatepľovanie budov (ZPZ)
Platnosť: od 1. septembra 2011
© Publikovanie materiálov aj v skrátenej forme len so súhlasom vydavateľa
Technologický predpis
Baumit. Myšlienky s budúcnosťou.
Obsah
1. Úvod
1.1. Skratky, definície a názvoslovie.................. 7
1.2. Súvisiace normy, predpisy a literatúra ........ 9
1.3. Zásady návrhu kontaktných
tepelnoizolačných systémov ..................... 9
1.4. Upozornenie ............................................. 12
1.5. Projektová príprava stavieb ...................... 12
2. Podmienky pre realizáciu kontaktných
tepelnoizolačných systémov
2.1. Všeobecné platné podmienky .................. 13
2.2. Posúdenie a príprava podkladu ................ 13
2.3. Realizácia tepelnoizolačného systému..... 15
2.4. Obmedzenia pri realizácii
tepelnoizolačného systému ..................... 20
3. Kontaktné tepelnoizolačné systémy Baumit
3.1. Použitie a popis kontaktných
tepelnoizolačných systémov Baumit ........ 21
3.2. Rozdelenie kontaktných
tepelnoizolačných systémov Baumit ....... 22
3.3. Komponenty kontaktných
tepelnoizolačných systémov Baumit ........ 26
4. Realizácia tepelnoizolačných systémov
Baumit
4.1. Kontaktný tepelnoizolačný systém
Baumit open® ........................................... 45
4.2. Kontaktný tepelnoizolačný systém
Baumit s tepelnoizolačnými doskami
z EPS ....................................................... 49
4.3. Kontaktný tepelnoizolačný systém
Baumit s tepelnoizolačnými doskami
z minerálnej vlny (MW)............................. 53
4.4 Kontaktný tepelnoizolačný systém
Baumit Poro ............................................. 60
5. Špecifické riešenia kontaktných
tepelnoizolačných systémov Baumit
5.1. Použitie tepelného izolantu
v soklovej oblasti ................................. 64
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
5.2. Kotvenie systémom Baumit Lepiaca
kotva......................................................... 64
5.3. Kontaktný tepelnoizolačný systém
s obkladom ............................................... 68
5.4. Lepenie ľahkých tepelnoizolačných
dosiek na báze drevných vlákien ............. 71
5.5 Lepenie tepelnoizolačných dosiek
XS 022 .................................................... 71
5.6 Lepenie tepelnoizolačných dosiek
na špecifické podklady ............................. 72
6. Špecifické detaily kontaktných
tepelnoizolačných systémov Baumit
6.1. Riešenie rohov, osádzanie
rohových profilov ...................................... 73
6.2. Riešenie otvorov, riešenie detailu
styku tepelnoizolačných systémov
s výplňou otvorov .................................... 73
6.3. Osádzanie bremien na fasádu
s kontaktným tepelnoizolačným
systémom ................................................. 74
6.4. Architektonické stvárnenie fasády ............ 75
6.5. Použitie tmavých farebných odtieňov
v rámci povrchových úprav kontaktných
tepelnoizolačných systémov Baumit ........ 75
7. Ošetrovanie a údržba kontaktných
tepelnoizolačných systémov Baumit
7.1. Obnova povrchovej úpravy ....................... 77
7.2. Čistenie povrchovej úpravy ...................... 79
7.3. Antigrafity opatrenia .................................. 80
8. Zabezpečenie kvality kontaktných
tepelnoizolačných systémov Baumit
8.1. Kvalita a riadenie kvality ........................... 80
9. Bezpečnosť a ochrana pri práci
9.1. Všeobecné požiadavky na bezpečnosť
pri práci .................................................... 80
10. Záverečné odporúčania .......................... 81
5
Úvod
1. Úvod
1.1 Skratky, definície a názvoslovie
1.1.1 Skratky
Skratky použité v tomto predpise:
EPS – penový polystyrén
XPS – extrudovaný polystyrén
MW – minerálna vlna
ETA – európske technické osvedčenie
ETICS – vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém (External Thermal Insulation Composite System)
ETAG – návod na európske technické osvedčenie (Guidline for European Technical Approval)
TL
– technický list
1.1.2 Definície a názvoslovie
Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém (ETICS) – na stavbe zabudovaná skladba priemyselne zhotovených materiálov a doplnkových prvkov, ktoré sú dodávané výrobcom ETICS. Skladba obsahuje komponenty, ktoré
sú vybrané výrobcom systému na ním určené používanie v ETICS:
Skladba obsahuje tieto komponenty:
■
■
■
■
■
■
■
lepiaca hmota
tepelná izolácia (tepelnoizolačné dosky);
mechanické kotviace prvky (rozperné kotvy);
stierková hmota;
výstužná mriežka
penetračný náter
konečná povrchová úprava
Lepiaca hmota – v systéme špecifikovaná malta pomocou ktorej je možné lepiť tepelnoizolačné dosky k podkladu.
Tepelnoizolačná vrstva – je časť kontaktného tepelnoizolačného systému vytvorená z tepelnoizolačného materiálu
(penový polystyrén, minerálna vlna), zabezpečuje požadovanú tepelnú ochranu stavebnej konštrukcie. V miestach
v styku kontaktného tepelnoizolačného systému so zemnou vlhkosťou a zvýšeným mechanickým namáhaním je
možné použiť dosky XPS, EPS perimetrové alebo EPS soklové.
Rozperné kotvy –mechanicky kotviace prvky, ktorými sa tepelnoizolačný materiál pripevňuje k podkladu. Tieto
kotviace prvky musia byť v systéme špecifikované výrobcom.
Stierková hmota – v systéme špecifikovaná malta, ktorá s výstužnou mriežkou vytvára výstužnú vrstvu ETICS.
Stierková hmota môže byť totožná s lepiacou hmotou.
Výstužná mriežka – v systéme špecifikovaná výstuž, zvyčajne sklovláknitá, alkáliovzdorne upravená povrchovo
alebo v hmote; aplikuje sa vo výstužnej vrstve na eliminovanie síl vznikajúcich v dôsledku objemových zmien a
mechanického namáhania.
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
7
Úvod
Vyrovnávacia hmota – hmota, ktorá slúži na vyrovnanie podkladu pod výstužnú vrstvu. Vyrovnávacia hmota
môže byť totožná so stierkovou hmotou.
Vyrovnávacia vrstva – zhotovuje sa pomocou vyrovnávacej hmoty a v prípade nutnosti zabezpečuje potrebnú
rovinnosť pre realizáciu ďalších vrstiev
Penetračný náter - je základný náter vyrovnávajúci nasiakavosť podkladu (výstužnej vrstvy) a zabezpečujúci
spolupôsobenie konečnej povrchovej úpravy a výstužnej vrstvy.
Príslušenstvo – príslušenstvo tvoria materiály, prvky alebo rôzne profily na zhotovenie ETICS , ktoré nie sú zahrnuté v základnej špecifikácii.
Zakladací soklový profil – prvok ETICS slúžiaci na vymedzenie začiatku, resp. založenie tepelnoizolačného systému a zabezpečujúci jeho horizontálnu rovinnosť pri lepení tepelnej izolácie.
Dilatačná lišta – príslušenstvo, pomocou ktorého je možné vytvorenie dilatačnej škáry v ETICS.
Súdržnosť podkladu – pevnosť v ťahu kolmo na povrch novej alebo existujúcej steny. Povrch steny môže byť
tvorený jednou alebo viacerými vrstvami.
Súčiniteľ svetlosti (HBW) – podiel z dopadajúcej svetelnej energie na povrchovú úpravu ETICS, ktorý sa od tohto
povrchu odráža, v % (pozri kap. 6.5).
Dokumentácia ETICS – dokumentácia, ktorú dodáva výrobca ETICS – (napr. Technologický predpis, technické
a bezpečnostné listy jednotlivých komponentov ETICS, vyhlásenia o zhode).
Zhotoviteľ ETICS – právnická alebo fyzická osoba oprávnená na zhotovenie ETICS, ktorá zabudováva ETICS
do stavby. Zhotoviteľ ETICS musí mať na túto činnosť odbornú kvalifikáciu potvrdenú inšpekčným orgánom typu A
akreditovaným na overenie kvality stavebných prác na stavbách podľa STN EN ISO/IEC 17020.
Vonkajšia konštrukcia je konštrukcia, ktorá je zároveň v styku s vonkajším a vnútorným prostredím a konštrukcia
priliehajúca k zemine (terénu), kde sa počíta aj s vrstvami z vonkajšej strany hydroizolácie.
Obvodový plášť je stavebná konštrukcia tvoriaca vonkajší, zvyčajne zvislý obal budovy, zabezpečuje ochranu
vnútorného prostredia pred nepriaznivým vplyvom vonkajšieho prostredia.
Otvorová konštrukcia je stavebná konštrukcia (okno, balkónové dvere) zabudovaná do obvodovej konštrukcie;
okrem ochrany pred nepriaznivým vplyvom vonkajšieho prostredia umožňuje distribúciu denného svetla a slnečného žiarenia do vnútorného prostredia miestností budovy, výmenu vzduchu (vetranie) a zrakové spojenie s okolitým
prostredím.
Vystupujúca konštrukcia je horizontálna alebo vertikálna konštrukcia vystupujúca z roviny obvodového plášťa do
vonkajšieho prostredia (napr. balkón, lodžia, markíza, rímsa, atika a pod.).
Tepelný most je časť stavebnej konštrukcie, kde v dôsledku porušenia jej tepelnotechnickej homogenity je teplota
vnútorného povrchu v zimnom období nižšia ako teplota v bežnom mieste vnútorného povrchu konštrukcie.
Kondenzačná zóna je vymedzená časť hrúbky stavebnej konštrukcie, v ktorej nastáva kondenzácia vodnej pary
prechádzajúcej cez stavebnú konštrukciu.
Rosný bod je teplota vnútorného povrchu stavebnej konštrukcie, pri ktorej dochádza ku kondenzácii vodnej pary.
8
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
Úvod
Požiarna výška budovy je definovaná ako výška nadzemnej časti stavby alebo podzemnej časti stavby meranej
od podlahy prvého nadzemného požiarneho podlažia po podlahu posledného požiarneho podlažia.
1.2. Súvisiace normy, predpisy a literatúra
■
■
■
■
■
■
■
STN EN 13499 Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Vonkajšie kontaktné zateplovacie systémy
(ETICS) na báze expandovaného (penového) polystyrénu. Špecifikácia.
STN EN 13500 Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Vonkajšie kontaktné zateplovacie systémy
(ETICS) na báze minerálnej vlny. Špecifikácia.
STN 73 0540-(časť 1-4) Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov, Tepelná ochrana budov
STN 73 2901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)
Z. Sternová – Zatepľovanie budov, Tepelná ochrana. Vydavateľstvo Jaga, Bratislava, 1999
Z. Sternová a kol. – Atlas Tepelných mostov. Vydavateľstvo Jaga, Bratislava, 2006
Z. Sternová a kol. – Energetická hospodárnosť a energetická certifikácia budov. Vydavateľstvo Jaga, Bratislava, 2010
1.3. Zásady návrhu kontaktných tepelnoizolačných systémov
Správny návrh stavebných konštrukcií a priestorov vymedzených určeným stavom vnútorného prostredia bytových
a nebytových budov musí podľa normy STN 73 0540-2 rešpektovať nasledovné kritéria:
■ Kritérium tepelnoizolačných vlastností navrhnutej stavebnej konštrukcie (minimálne hodnoty tepelného odporu
konštrukcie R, alebo maximálnej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie U)
■ Hygienické kritérium – zabezpečené minimálnou teplotou vnútorného povrchu konštrukcie
■ Kritérium výmeny vzduchu – zabezpečené minimálnou priemernou výmenou vzduchu v miestnosti
■ Energetické kritérium – zabezpečené maximálnou mernou potrebou tepla na vykurovanie
1.3.1. Kritérium minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebnej konštrukcie
Pre splnenie podmienok tepelnej pohody v miestnosti v zimnom období a splnenie požiadaviek hygienického a energetického kritéria musia mať steny, strechy a podlahy vykurovaných alebo klimatizovaných bytových a nebytových
(občianskych) budov v priestoroch s relatívnou vlhkosťou Φi ≤ 80% taký súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie U (alebo
tepelný odpor konštrukcie R), aby bola splnená podmienka
U ≤ UN, resp. R ≥ RN
kde UN je normová hodnota súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie vo W/m2.K; hodnoty UN sa určujú z hodnôt RN a
z príslušných odporov pri prestupe tepla na vnútornom a vonkajšom povrchu konštrukcie Rsi a Rse podľa vzťahu:
1
UN = –––––––––––––Rsi + R N + Rse
kde RN je normová hodnota tepelného odporu v m2.K/W; normové hodnoty RN sú uvedené v tabuľke 1
Rse je odpor pri prestupe tepla na vonkajšom povrchu konštrukcie; Rse = 0,04 m2.K/W
Rsi je odpor pri prestupe tepla na vnútornom povrchu konštrukcie;
Rsi = 0,13 m2.K/W pri vodorovnom tepelnom toku
Rsi = 0,17 m2.K/W pri tepelnom toku zhora nadol
Rsi = 0,10 m2.K/W pri tepelnom toku zdola nahor
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
9
Úvod
1.3.2. Hygienické kritérium
Hygienické kritérium je podľa normy STN 73 0540-2 vyjadrené požiadavkou na najnižšiu dovolenú teplotu na vnútornom povrchu stavebnej konštrukcie. Steny, stropy a podlahy vo vnútorných priestoroch s
relatívnou vlhkosťou vzduchu Φi ≤ 80% majú mať na každom mieste vnútorného povrchu takú teplotu
θsi vyjadrenú v °C, ktorá je bezpečne nad teplotou rosného bodu a vylučuje riziko vzniku plesní.
θsi ≥ θsi,N = θsi,80 + ∆θsi
kde θsi,N je najnižšia vnútorná povrchová teplota, ktorá sa určí pre najmenej priaznivé vzájomné spolupôsobenie materiálovej skladby a geometrie stavebnej konštrukcie vrátane tepelných mostov,
θsi,80 je kritická povrchová teplota na vznik plesní zodpovedajúca 80% relatívnej vlhkosti vzduchu
v tesnej blízkosti vnútorného povrchu stavebnej konštrukcie pri teplote vnútorného vzduchu θai
a relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu φi; pre normalizované podmienky vnútorného vzduchu
podľa STN 73 0540-3 pri teplote vnútorného vzduchu θai = 20°C a relatívnej vlhkosti vnútorného
vzduchu φi = 50% je θsi,80 = 12,6°C,
∆θsi je bezpečnostná prirážka ktorá zohľadňuje spôsob vykurovania a spôsob užívania miestnosti
a určí sa podľa normy STN 73 0540-2. Vo všeobecnosti sa hodnota ∆θsi pohybuje v rozmedzí od 0,2
do 1,5 K.
Tabuľka 1
Normalizované hodnoty tepelného odporu konštrukcie
RN (m2.K/ W)
Druh stavebnej konštrukcie
Nové budovy
Odporúčaná hodnota
Obnovené budovy,
ostatné budovy
Minimálna hodnota
Vonkajšia stena a šikmá strecha nad obytným priestorom
so sklonom > 45°
3,0
2,0
Strop nad vonkajším prostredím
4,8
3,1
Strop pod nevykurovaným priestorom
3,8
2,7
– do 10 K
0,4
0,1
– do 15 K
0,7
0,3
– do 20 K
1,0
0,5
– do 25 K
1,3
0,7
– nad 25 K
2,0
1,0
– do 0,5 m
2,0
1,5
– nad 0,5 m do 2,0 m
1,5
1,0
– nad 2,0 m
1,2
0,7
Stena a strop medzi vnútornými priestormi s rozdielnou teplotou vnútorného vzduchu v oddelených priestoroch:
Stena vykurovaného priestoru priľahlá k zemine pri hĺbke
zeminy:
10
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
Úvod
1.3.3. Kritérium výmeny vzduchu
Správny návrh stavebnej konštrukcie a priestorov vymedzených určeným stavom vnútorného prostredia bytových a nebytových (občianskych) budov musí spĺňať taktiež požiadavku na minimálnu výmenu
vzduchu v miestnosti.
Podľa normy STN 73 0540 intenzita výmeny vzduchu v miestnosti vyhovuje, ak sa škárovou prievzdušnosťou stykov a škár výplní otvorov (prirodzenou infiltráciou) splní podmienka
n ≥ nN
kde n je intenzita výmeny vzduchu v miestnosti (1/h)
nN je požadovaná priemerná hodnota výmeny vzduchu v miestnosti (1/h)
Vo všetkých vnútorných priestoroch bytových a nebytových budov je priemerná hodnota výmeny vzduchu
nN = 0,5 1/h kritériom minimálnej výmeny vzduchu, ak hygienické predpisy a prevádzkové podmienky nevyžadujú iné hodnoty. Vo vnútorných priestoroch ostatných budov je priemerná hodnota výmeny vzduchu
nN ≥ 0,3 1/h, ak hygienické predpisy, prevádzkové a technologické podmienky nevyžadujú iné hodnoty.
Ak nie je splnená požiadavka na intenzitu výmeny vzduchu v miestnosti prirodzenou infiltráciou, je potrebné zabezpečiť výmenu vzduchu iným spôsobom (núteným vetraním).
1.3.4. Energetické kritérium
Budovy spĺňajú energetické kritérium, ak majú v závislosti od faktora tvaru budovy mernú potrebu tepla na vykurovanie
E1 ≤ E1,N alebo E2 ≤ E2,N
kde E1,N alebo E2,N je normová hodnota mernej potreby tepla v kWh/(m3.rok) alebo v kWh/(m2.rok).
Normou stanovené hodnoty mernej potreby tepla sú pritom závislé od druhu budovy (nové budovy
alebo obnovované budovy) a od faktoru tvaru budovy.
E1 je výpočtom určená merná potreba tepla v kWh/(m3.rok)
E2 je výpočtom určená merná potreba tepla v kWh/(m2.rok)
1.3.5. Bilancia množstva skondenzovanej a vyparenej vodnej pary
Okrem uvedených kritérií musia navrhnuté konštrukcie vyhovovať aj na posúdenie celoročej bilancie množstva skondenzovanej a vyparenej vodnej pary v konštrukcii. Bez kondenzácie vodnej pary v konštrukcii
musia byť pritom navrhnuté steny, v ktorých by skondenzovaná vodná para ohrozovala ich požadovanú
funkciu. V týchto prípadoch musí pre množstvo skondenzovanej vodnej pary v konštrukcii platiť:
gk = 0
kde gk je celoročné množstvo skondenzovanej vodnej pary v konštrukcii (kg/m2.rok)
S obmedzenou kondenzáciou vodnej pary v konštrukcii, ktorá sa určí bez uvažovania vplyvu slnečného
žiarenia, možno navrhnúť strechy, stropy a steny, v ktorých sú splnené všetky tieto požiadavky:
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
11
Úvod
1. skondenzovaná vodná para neohrozí funkčnosť a životnosť konštrukcie
2. ročná bilancia skodenzovanej a vyparenej vodnej pary je priaznivá:
g k < gv
kde gv je celoročné množstvo vyparenej vodnej pary (množstvo, ktoré navrhnutá konštrukcia umožňuje
odpariť) (kg/(m2.rok)
gk ≤ 0,5 kg/(m2.rok)
1.4. Upozornenie
Teoretické poznatky uvedené v 1. časti Technologického predpisu predstavujú minimálny teoretický základ pre uvedenie čitateľa do praktickej časti problematiky zatepľovania a realizácie kontaktných tepelnoizolačných systémov (ETICS).
Vzhľadom na závažnosť problematiky zatepľovania preto túto časť v žiadnom prípade nemožno považovať za dostatočný
podklad pre komplexný a správny návrh zateplenia. Podľa platnej legislatívy projekt zateplenia budovy je oprávnená vypracovať výlučne (autorizovaný inžinier), pričom projekt zateplenia musí byť riešený formou stavebného konania.
1.5. Projektová príprava stavieb
Pred návrhom a realizáciou kontaktných tepelnoizolačných systémov (ETICS) Baumit je potrebné vykonať odborný prieskum objektu. Výsledky prieskumu je potrebné zohľadniť pri vlastnom návrhu a realizácii
tepelnoizolačných systémov (napr. prídržnosť omietok pri dodatočne zatepľovaných objektoch a pod.).
Projekt musí obsahovať:
a. tepelnotechnické posúdenie stavu budovy pred zateplením za účelom stanovenia potrebnej hrúbky tepelnej izolácie v ETICS, posúdenie vplyvu zvýšenia difúzneho odporu obvodového plášťa, najmä u
plášťov z pórobetónových či obdobných ľahčených materiálov.
b. konštrukčno – statické riešenie, ktoré musí obsahovať spôsob kotvenia tepelnoizolačného materiálu
na existujúci podklad, a to najmä:
• jednoznačné určenie, či je možné pôvodnú omietku ponechať alebo je nutné omietku odstrániť
• stanovenie počtu a druhu rozperných kotiev v závislosti od podkladu a výšky budovy (stavby),
na ktorý sa bude systém kotviť (na základe skúšobňou zistených hodnôt únosností rozperných
kotiev)
c. projektové riešenie tepelnej izolácie, ktoré musí obsahovať špecifické detaily, najmä v nároží, pri
atike, v mieste prechodu na spodnú stavbu, v styku s oknami a balkónovými dverami, riešenie dilatačných škár, upevnenie bleskozvodov, požiarnych rebríkov, televíznych antén a pod.
d. technickú správu s najdôležitejšími údajmi o technologických podmienkach a postupoch pre realizáciu kontaktných tepelnoizolačných systémov Baumit
Projektová dokumentácia pre tepelnú izoláciu budov musí byť vyhotovená v zmysle platných právnych
predpisov.
Dodatočná tepelná izolácia existujúcich stavieb musí byť riešená formou stavebného konania ako zmena
stavby a realizácii zateplenia musí predchádzať vydanie stavebného povolenia.
12
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
Podmienky pre realizáciu kontaktných tepelnoizolačných systémov
2. Podmienky pre realizáciu kontaktných
tepelnoizolačných systémov
2.1. Všeobecné platné podmienky
Pri aplikácii tepelnoizolačného systému Baumit na konkrétnej stavbe je potrebné:
■
■
■
■
■
■
■
dodržať projektovú dokumentáciu, resp. návrh tepelnej izolácie budovy;
dodržať technické podmienky a technologický postup vydaný firmou Baumit vrátane pracovných postupov stanovených technickými listami
používať výhradne materiály a výrobky dodávané firmou Baumit a tým zaručiť, že materiály a výrobky
spĺňajú vlastnosti uvedené v certifikátoch tepelnoizolačných systémov
používať materiály a výrobky, ktoré majú na obale označenie výrobcu, materiálu, čísla výrobnej šarže,
návod na použitie a prípadne ďalšie údaje
všetky napojenia tepelnoizolačného systému (ETICS) na priľahlé konštrukcie alebo prechádzajúce prvky musia byť v jednotlivých operáciách prevedené tak, aby nedochádzalo k vzniku trhlín alebo prenikaniu vody do
tepelnoizolačného systému (ETICS). Uvedené požiadavky je možné zabezpečiť použitím tesniacich pások,
ukončovacích profilov, dilatačných profilov a tmelov.
prvky prechádzajúce tepelnoizolačným systémom (ETICS) musia byť sklonené smerom dolu k vonkajšiemu
povrchu ETICS.
spôsob oplechovania je určený projektovou dokumentáciou. Oplechovanie sa obvykle osadzuje pred alebo v priebehu realizácie tepelnoizolačného systému a musí byť v súlade s STN 73 3610, pokiaľ projektová
dokumentácia nestanoví inak. Konštrukčné a materiálové riešenie musí zohľadniť prípadné negatívne vzájomné pôsobenie materiálov (korózia a pod.)
2.2. Posúdenie a príprava podkladu
2.2.1. Požiadavky na podklad na realizáciu tepelnoizolačného systému (ETICS)
■
■
■
Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľnených častíc, zbavený prachu,
náterov a zvyškov odformovacích prípravkov, výkvetov solí. Musí byť dostatočne suchý a rovnomerne
nasiakavý. Povrch nesmie byť vodoodpudivý.
Pre podklad, na ktorý sa lepia tepelnoizolačné dosky, je odporúčaná súdržnosť minimálne 200 kPa, pričom minimálna jednotlivá hodnota musí byť aspoň 80 kPa. Podklad je možné lokálne vyrovnať napríklad
omietkou, ktorá má súdržnosť minimálne 250 kPa.
Spôsob spojenia ETICS s podkladom v závislosti od rovinnosti podkladu:
Tabuľka 2
Požiadavky na rovinnosť podkladu
Tabuľka
2
Spojenie s podkladom
1
Prípustné odchýlky rovinnosti podkladu
Len lepením 1
10 mm/m
Kotvením rozpernými kotvami a lepením 1
20 mm/m
Pomocou lepiacej hmoty (malty)
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
13
Podmienky pre realizáciu kontaktných tepelnoizolačných systémov
■
■
■
■
■
Nie je prípustné vyrovnávanie podkladu vrstvou tepelnej izolácie.
Podklad nesmie vykazovať výrazne zvýšenú ustálenú vlhkosť (neplatí pre systém Baumit open – sanačné
riešenie). Zvýšenú vlhkosť podkladu je potrebné pred realizáciou tepelnoizolačného systému znížiť, resp.
odstrániť sanačnými opatreniami.
V prípade podkladu tvoreného omietkou alebo náterom, musí byť tepelnoizolačný systém spojený s podkladom pomocou lepiacej hmoty a mechanicky kotvený rozpernými kotvami.
V prípade ETICS spájaného s podkladom len lepením, podklad nesmie byť tvorený omietkou alebo náterom.
Projektová dokumentácia zohľadňuje pri návrhu spojenia ETICS s podkladom prídržnosť lepiacej hmoty
k podkladu a odolnosť rozpernej kotvy voči vytrhnutiu z podkladu.
2.2.2 Kontrola podkladu pred realizáciou
■
■
–
–
–
–
–
■
–
–
–
Vhodnosť podkladu pre ETICS je možné určiť nepriamymi diagnostickými metódami a skúškami. Prevádza sa obvykle pred spracovaním projektovej alebo stavebnej dokumentácie.
Pre posúdenie vhodnosti podkladu pre ETICS odporúčame prevádzať tieto činnosti:
vizuálny prieskum zameraný na trhliny a nerovnosti podkladu a odlupujúce sa miesta,
skúšku podkladu poklepom, vrypom, oterom
posúdenie prídržnosti náterov mriežkovou skúškou podľa STN ISO 2409 alebo odtrhovou skúškou priľnavosti podľa STN ISO 4624
posúdenie vlhkosti podkladu
kontrola stavu dilatačných škár v podklade
Na posúdenie podkladu je možné použiť skúšobné metódy, ktorými je možné určiť napr.:
vlhkosť podkladu podľa STN EN 1524
paropriepustnosť náterov podľa STN EN ISO 7783-2, resp. podľa STN EN 12 086
odolnosť rozpernej kotvy proti vytrhnutiu z podkladu - podľa ETAG 014
2.2.3. Príprava podkladu pred realizáciou ETICS
Pred realizáciou sa najprv vykonajú opatrenia pre zabezpečenie vhodnosti podkladu. Odporúčané opatrenia
sú uvedené v tab. 3
Tabuľka 3
Odporúčané opatrenia v závislosti od stavu podkladu
Stav podkladu
Opatrenie
vlhký podklad
na základe analýzy sa vykoná, buď sanácia príčin vlhkosti a zabezpečenie
vyschnutia podkladu, alebo len zabezpečenie vyschnutia podkladu
výkvety na povrchu podkladu
odstránenie výkvetov mechanicky
zaprášený podklad
mastnoty na podklade
oddebňovacie prípravky na podklade
aktívne trhliny v podklade
nedostatočná súdržnosť podkladu
14
odstránenie nasucho kefou, metličkou alebo umytie tlakovou vodou. Po umytí
tlakovou vodou musí podklad pred aplikáciou ETICS dostatočne vyschnúť.
umytie tlakovou vodou s prísadou vhodného čistiaceho prostriedku s následným
vysušením podkladu
odstránenie oddebňovacích resp. iných separačných prostriedkov vodnou
parou resp. tlakovou vodou s prísadou vhodného čistiaceho prostriedku
s následným vysušením podkladu
analýza príčin s následnou sanáciou napr. stabilizácia trhlín resp. dilatovanie
omietky v mieste trhliny
odstránenie nesúdržných častí nasucho resp. tlakovou vodou s následným
vysušením podkladu
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
Podmienky pre realizáciu kontaktných tepelnoizolačných systémov
2.3. Realizácia tepelnoizolačného systému
K samotnej realizácii je možné pristúpiť až po overení vhodnosti podkladu na zabudovanie kontaktného tepelnoizolačného systému (ETICS), resp. po jeho príprave, kap. 2.2. Posúdenie a príprava podkladu.
Technologické postupy pri realizácii:
■
■
■
■
■
Založenie tepelnoizolačného systému
Lepenie tepelnoizolačných dosiek
Mechanické kotvenie tepelnoizolačných dosiek rozpernými kotvami
Zhotovenie výstužnej vrstvy
Zhotovenie povrchovej úpravy (vrátane penetrácie)
2.3.1. Založenie tepelnoizolačného systému
Pred lepením dosiek tepelnej izolácie musia byť osadené zakladacie soklové profily ETICS alebo zakladacie
montážne laty, do ktorých sa osádza, resp. lepí prvý rad tepelnoizolačných dosiek. Škára medzi zakladacím
soklovým profilom a podkladom, resp. medzi tepelnoizolačnou doskou založenou na montážnej late
a podkladom sa musí utesniť. Šírka zakladacieho profilu má zodpovedať hrúbke tepelnoizolačnej dosky.
■
Založenie tepelnoizolačného systému pri sokli:
Založenie pomocou soklového profilu
Na podklad osadíme soklový profil v presnej horizontálnej polohe a požadovanej výške. Následne soklový profil
pripevníme s použitím vrutov a hmoždiniek v počte 3 kusy / bm. Pri kotvení soklového profilu je potrebné zabrániť priamemu kontaktu rozdielnych kovov napríklad plastovou podložkou (môže spôsobovať tzv. elektrolytickú
koróziu).
Na vyrovnanie lokálnych nerovností je pri kotvení soklového profilu možné použiť vyrovnávacie podložky pod
soklové profily (detail 1.2). Na zjednodušenie práce sa v oblasti rohov odporúča použiť soklové rohové profily.
Pokiaľ sa tieto profily nepoužívajú, musia byť hrany soklových profilov v mieste styku na rohu zrezané pod uhlom 45°. Na spájanie jednotlivých kusov soklových profilov je možné použiť spojovacie kusy na soklové profily.
Poznámka:
Pri tepelnoizolačných systémoch na báze penového polystyrénu je potrebné použiť neperforovaný a pri tepelnoizolačných
systémoch na báze minerálnej vlny je potrebné použiť perforovaný soklový profil.
Založenie pomocou montážnej laty
Pri lepení prvého radu tepelnoizolačných dosiek pomocou montážnej laty (napr. drevenej) najskôr osadíme na
podklad montážnu latu do vodorovnej polohy a presnej výšky. Na podklad, tesne nad montážnu latu nanesieme
lepiacu hmotu do ktorej vtlačíme výstužnú mriežku na výšku minimálne 200 mm od spodného okraja budúceho
radu tepelnoizolačných dosiek. Výstužná mriežka sa po nalepení dosiek a odstránení montážnej laty preloží cez
okraj tepelnoizolačných dosiek na ich vonkajší povrch a vtlačí sa do predtým nanesenej stierkovej hmoty. Tá sa
následne zahladí. Výška preloženej výstužnej mriežky musí byť minimálne 150 mm (pozri detail 1.1b). Pri tomto
spôsobe založenia je potrebné vytvoriť na dolnej hrane tepelnoizolačného systému odkvapový nos (napr. lištou
s okapovým nosom).
Presná vodorovná poloha je pre založenie tepelnoizolačného systému dôležitá z dôvodu bezproblémového
dodržania požadovanej rovinnosti a zvislosti tepelnoizolačného systému.
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
15
Podmienky pre realizáciu kontaktných tepelnoizolačných systémov
2.3.2. Lepenie tepelnoizolačných dosiek
■ Spôsob prípravy lepiacej hmoty (malty) je uvedený v technologickom postupe pre daný tepelnoizolačný
systém, resp. v technickom liste (TL) výrobku.
■
Nanášanie lepiacej hmoty na tepelnoizolačné dosky:
Pri tepelnoizolačných doskách z minerálnej vlny (MW) odporúčame miesta kde bude nanášaná lepiaca hmota
prestierkovať touto lepiacou hmotou v tenkej vrstve. Až následne sa pristúpi k naneseniu lepiacej hmoty určenej
na prilepenie dosky.
Lepiaca hmota sa na tepelnoizolačné dosky nanáša na rubový povrch ručne, prípadne strojovo vo forme
pása v 20 až 30 mm vrstve po celom obvode dosky a uprostred dosky bodovo v 3 miestach, resp. pri strojovom nanášaní vo forme nepravidelného pása tak, aby po priložení a pritlačení dosky k podkladu minimálne
40 % povrchu dosky bolo spojené s podkladom pomocou lepiacej malty (pokiaľ sa v príslušnom systéme
neuvádza inak).
Lepiacu hmotu je možné na tepelnoizolačné dosky nanášať na rubový povrch ručne pomocou zubového
hladidla.
Pri tomto spôsobe nanášania lepiacej hmoty nie je možné eliminovať nerovnosti podkladu.
Tepelná izolácia z MW s kolmou orientáciou vlákien (lamela) musí mať celý povrch spojený lepiacou hmotou
s podkladom, v takom prípade sa lepiaca hmota nanáša zubovym hladidlom.
Lepiaca hmota sa nesmie nanášať na bočné strany tepelnoizolačných dosiek, prípadne lamiel. Po osadení
(prilepení) tepelnoizolačných dosiek (lamiel) je takisto potrebné lepiacu hmotu ktorá zostala na bočných
stranách odstrániť.
Vzhľadom na tmavý odtieň tepelnoizolačných dosiek zo šedého penového polystyrénu (napr. Baumit StarTherm)
odporúčame tieto dosky najmä počas lepenia a tuhnutia lepiacej malty (min. 1 deň* po nalepení) chrániť pred
priamym pôsobením slnečného žiarenia, pozri kap. 2.4.
■
Kladenie tepelnoizolačných dosiek
Tepelnoizolačné dosky, resp. lamely sa lepia pritlačením na podklad v smere zdola nahor. Pri lepení je potrebné zabezpečiť preloženie dosiek v radoch na väzbu, na zraz a bez krížových škár. Počas realizácie je
potrebné kontrolovať rovinnosť, resp. zvislosť osádzaných dosiek.
Prípadné škáry medzi doskami širšie ako 2 mm je potrebné vyplniť v celej hrúbke tepelnoizolačným
materiálom ktorým sa realizuje tepelnoizolačný systém. Škáry do šírky 4 mm je možné vyplniť tepelnoizolačnou penovou hmotou (napr. PU penou). Vypĺňanie škár je potrebné realizovať takým spôsobom, aby nebola
narušená rovinnosť tepelnoizolačnej vrstvy.
Odporúča sa vždy lepenie celých tepelnoizolačných dosiek. Ak to charakter stavebnej konštrukcie neumožňuje
je možné lepiť aj zvyšky dosiek (prírezy), ak je ich šírka min. 150 mm (neplatí pre ostenia a nadpražia).
Zvyšky tepelnoizolačných dosiek min. širky 150 mm je možné osadiť v ploche tepelnoizolačného systému.
Neodporúčame ich osádzať v rohoch, kútoch, pri založení a ukončení tepelnoizolačného systému alebo nadväzujúcich miestach na ostenie alebo nadpražie.
* Platí pre teplotu 20°C a relatívnu vlhkosť vzduchu ≤70%. Pri vysokej vlhkosti, nižšej teplote vzduchu a v závislosti od hrúbky
lepiacej hmoty sa doba tuhnutia predlžuje.
16
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
Podmienky pre realizáciu kontaktných tepelnoizolačných systémov
Tepelnoizolačné dosky sa lepia pri otvorových konštrukciách (napr. okenné alebo dverné otvory) tak, že križovanie
škár dosiek je min. 100 mm od rohu otvoru v horizontálnom a vertikálnom smere (pozri detail 1.4).
Pri otvorových konštrukciách sa odporúča osadiť dosky z plochy s takým presahom, aby čelne prekrývali následne
lepené tepelnoizolačné dosky v ostení a nadpraží. Lepenie dosiek v ostení a nadpraží je celoplošné.
Škáry medzi tepelnoizolačnými doskami musia byť vzdialené min. 100 mm od upravených neaktívnych škár alebo
trhlín v podklade.
Tepelnoizolačné dosky nesmú prekrývať aktívne škáry v podklade (dilatačné škáry).
2.3.3. Mechanické kotvenie tepelnoizolačných dosiek rozpernými kotvami
V prípade kotvenia ETICS rozpernými kotvami musí byť v projektovej dokumentácii uvedené:
– druh alebo typ rozperných kotiev (hmoždiniek)
– počet a rozmiestnenie rozperných kotiev v ploche, resp. v okrajovej časti budovy
– poloha voči výstuži
Tepelnoizolačný systém s doskami z minerálnej vlny (MW) s pozdĺžnou orientáciou vlákien je potrebné vždy kotviť rozpernými kotvami. Pri kotvení dosiek z minerálnej vlny (MW) s kolmou orientáciou vlákien (lamely) sa odporúča použitie
rozperných kotiev s prídavným tanierom.
Rozperné kotvy je možné osádzať do stavebnej konštrukcie minimálnej hrúbky 100 mm. Pokiaľ má stavebná konštrukcia menšiu hrúbku (sendvičová konštrukcia a pod.) je potrebné vykonať skúšky únosnosti rozperných kotiev
podľa ETAG 014 a následne určiť ich počet na m2.
Konkrétny postup realizácie kotvenia rozpernými kotvami je uvedený v prislušnom tepelnoizolačnom systéme.
■
Všeobecné zásady pre osádzanie rozperných kotiev :
– vŕtanie otvoru pre osadenie rozpernej kotvy sa realizuje kolmo k ploche podkladu
– priemer vrtáka musí zodpovedať priemeru rozpernej kotvy;
– tepelnoizolačné dosky z mineralnej vlny (MW) je potrebné najskôr prepichnúť vrtákom, a až následne vŕtať otvor
– do vysoko pórovitých stavebných materiálov (napr. pórobetón) a do dierovaných stavebných materiálov je
potrebné otvory vŕtať bez príklepu
– otvor pre rozpernú kotvu je potrebné vŕtať o 10 mm hlbšie, ako je skutočná kotevná hĺbka kotvy, pokiaľ v technickej dokumentácii (napr.TL) výrobcu nie je uvedené inak.
– rozperné kotvy je potrebné osadzovať od okrajov stien, podhľadov, okenných a dverných otvorov alebo dilatačných škár vo vzdialenosti min. 100 mm
– tanier rozpernej kotvy po osadení nesmie narúšať rovinnosť tepelnoizolačnej, resp. výstužnej vrstvy
– rozpernú kotvu, ktorá je zle osadená alebo je poškodená, treba nahradiť novou rozpernou kotvou, ktorá sa
osadí v jej blízkosti
Osadenú rozpernú kotvu je možné vystaviť poveternostným vplyvom (UV žiareniu) len pod dobu uvádzanú výrobcom
kotiev. Zatĺkacie rozperné kotvy je možné osádzať pri teplote do – 5 ˚C, skrutkovacie rozperné kotvy pri teplote do 0 ˚C
pokiaľ v technickej dokumentácii (napr.TL) výrobcu nie je uvedené inak.
Rozpernú kotvu je potrebné po osadení, resp. pred realizáciou výstužnej vrstvy zatrieť stierkovou hmotou.
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
17
Podmienky pre realizáciu kontaktných tepelnoizolačných systémov
2.3.4. Zhotovenie výstužnej vrstvy
Minimálne 1 deň* pred samotnou realizáciou výstužnej vrstvy je potrebné osadiť na tepelnoizolačné dosky pomocou
stierkovej hmoty určené príslušenstvo (rohové, dilatačné, ukončovacie profily) a zosilňujúce vystuženie (napr.
zosilňujúce vystuženie na styku dvoch tepelnoizolačných systémov, diagonálne vystuženie v rohoch otvorov).
Výstužnú vrstvu môže tvoriť jedna alebo viacero vrstiev (jedna vrstva vždy obsahuje výstuž):
– vyrovnávacia vrstva
– výstužná vrstva
Vyrovnávacia vrstva – zabezpečuje potrebnú rovinnosť tepelnoizolačného systému a realizuje sa nanesením
stierkovej hmoty v hrúbke min. 2 mm predovšetkým na tepelnoizolačné dosky alebo lamely z minerálnej vlny. Pri
tepelnoizolačnom systéme s penovým polystyrénom (EPS) sa nevyžaduje, potrebnú rovinnosť je možné zabezpečiť
prebrúsením tepelnoizolačných dosiek.
Vyrovnávacia vrstva sa realizuje pred osadením rohových, dilatačných, ukončovacích profilov alebo zosilňujúceho
vystuženia.
Výstužná vrstva – vždy musí obsahovať v celej ploche tepelnoizolačného systému výstuž. Typ stierkovej hmoty
a výstuže je uvedený v príslušnom tepelnoizolačnom systéme.
■
Zhotovenie zosilňujúceho vystuženia
Zosilňujúce vystuženie sa realizuje zatlačením výstuže (sklotextilnej mriežky) do vopred nanesenej vrstvy stierkovej
hmoty na tepelnoizolačné dosky alebo lamely.
V rohoch otvorov sa na prenesenie šikmých šmykových napätí ukladá naviac prídavné vystuženie (diagonálne
výstuženie) pásom výstužnej mriežky min. rozmeru 300 x 200 cm (detail č. 1.5).
V prípade styku dvoch tepelnoizolačných systémov s rôznymi tepelnoizolačnými materiálmi (napr. styk EPS a MW) bez
priznanej škáry je potrebné zhotoviť zosilňujúce vystuženie buď vo forma pásu vo vzdialenosti min. 150 mm na každú
stranu od tohto styku alebo prekrytím pásov výstužnej mriežky min. 200 mm (100 mm na každú stranu od styku).
Zosilňujúce vystuženie sa realizuje vždy pred realizáciou výstužnej vrstvy
* Platí pre teplotu 20°C a relatívnu vlhkosť vzduchu ≤70%. Pri vysokej vlhkosti a nižšej teplote vzduchu sa doba zretia predlžuje.
18
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
Podmienky pre realizáciu kontaktných tepelnoizolačných systémov
Celoplošné zosilnenie výstužnej vrstvy na zvýšenie odolnosti proti mechanickému poškodeniu sa realizuje
len vtedy, ak je predpísané v projektovej dokumentácii.
Celoplošné zosilnenie na zvýšenie odolnosti proti mechanickému poškodeniu je možné zabezpečiť realizáciou
dvoch výstužných vrstiev, alebo použitím špeciálnej výstužnej mriežky (Baumit Pancierová výstuž). V prípade
plošného zosilňujúceho vystuženia ETICS sa výstužná mriežka kladie na zraz bez presahu.
■
Zhotovenie výstužnej vrstvy
Výstužnú vrstvu je možné realizovať po technologickej prestávke (min. 1 deň*) po nalepení tepelnoizolačných
dosiek, resp. po ich mechanickom kotvení rozpernými kotvami.
Výstužná vrstva sa realizuje nanesením stierkovej hmoty na tepelnoizolačné dosky alebo lamely, do ktorej sa
vkladá (zatláča) výstužná mriežka (sklotextilná mriežka). Presah pásov sklotextilnej mriežky musí byť min. 100 mm
vo vodorovnom a zvislom smere.
Celková hrúbka výstužnej vrstvy obsahujúcu výstuž má mať po zahladení a stiahnutí prebytočnej stierkovej hmoty
min. hrúbku 3 mm, (pokiaľ nie je v príslušnom tepelnoizolačnom systéme uvedené inak).
Krytie výstužnej mriežky stierkovou hmotou musí byť min. 1 mm, v mieste presahov jednotlivých pásov min. 0,5
mm. Výstužná mriežka má byť umiestnená čo najbližšie k vonkajšiemu povrchu výstužnej vrstvy (v tretine od
vonkajšieho povrchu, max. však v polovici hrúbky výstužnej vrstvy), pri zachovaní minimálneho krytia.
Ak výstužná vrstva nemá predpísanú hrúbku, jej dorovnanie je možné realizovať nanesením ďalšej vrstvy na
nezatuhnutú a nevyschnutú pôvodne nanesenú výstužnú vrstvu.
■
Rovinnosť výstužnej vrstvy
Požiadavka na rovinnosť výstužnej vrstvy pred nanášaním konečnej povrchovej úpravy závisí najmä od zrnitosťi omietky. Odporúčané hodnoty odchýlky rovinnosti sú uvedené v tabuľke 5.
Tabuľka 5
Požiadavka na rovinnosť výstužnej vrstvy pred nanášaním konečnej povrchovej úpravy
Zrnitosť navrhnutej
povrchovej úpravy (omietky)
Odporúčaná hodnota
odchýlky rovinnosti
1,5 mm
2,0 mm/m
2,0 mm
2,5 mm/m
3,0 mm
3,5 mm/m
Hodnota odchýlky rovinnosti na dĺžke jedného metra by nemala prevyšovať hodnotu zodpovedajúcu veľkosti maximálneho zrna plniva v omietke so zvýšením o 0,5 mm.
* Platí pre teplotu 20°C a relatívnu vlhkosť vzduchu ≤70%. Pri vysokej vlhkosti a nižšej teplote vzduchu sa doba zretia predlžuje.
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
19
Podmienky pre realizáciu kontaktných tepelnoizolačných systémov
2.3.5. Zhotovenie povrchovej úpravy
■
■
■
■
■
■
■
Konečná povrchová úprava (tenkovrstvové ušľachtilé omietky Baumit) sa nanáša na vyhladený a vyzretý podklad
– výstužnú vrstvu ETICS.
Pred nanášaním povrchovej úpravy je potrebné výstužnú vrstvu z dôvodu zjednotenia nasiakavosti a zlepšenia
prídržnosti ošetriť vhodným (základným) penetračným náterom.
Penetračný náter sa nanáša valčekom alebo štetcom, a to celoplošne. Pri viacnásobnom nanášaní je potrebné
dodržať medzi jednotlivými vrstvami náteru technologickú prestávku (min.24 h).
Bezprostredne pred nanášaním sa omietka premieša elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami.
Povrchová úprava (omietka) sa zhotovuje smerom zhora nadol. Pohľadovo ucelené plochy je potrebné zhotoviť
v jednom pracovnom zábere. Prerušenie prác sa pripúšťa na plochy rovnakej farby, na rohoch a na iných vodorovných a zvislých hranách.
Pred nanesením povrchovej úpravy (omietky) je potrebné skontrolovať čísla farieb, zrnitostí a šarží.
Omietka sa nanáša hladidlom z nerezovej ocele v hrúbke maximálneho zrna plniva v omietke. Prebytočný materiál
je potrebné stiahnuť nerezovým hladidlom. Následne sa štruktúra povrchu upraví umelohmotným hladidlom.
2.3.
2.4. Obmedzenia
Obmedzenia pri
pri realizácii
realizácii tepelnoizolačného
tepelnoizolačného systému
systému
Teplota vzduchu, podkladu a všetkých súčastí a komponentov ETICS nesmie byť počas technologických
operácii zhotovovania ETICS a ďalej počas doby tuhnutia a zretia jednotlivých komponentov ETICS nižšia ako +5°C a vyššia ako +30°C (pokiaľ sa v príslušnom systéme alebo výrobku neuvádza inak).
Výnimku tvoria výrobky na báze vodného skla (silikátov), kde minimálna odporúčaná teplota počas
spracovania a tuhnutia materiálu nesmie byť nižšia ako +8°C a vyššia ako +25°C.
Zvýšená vlhkosť a nižšia teplota vzduchu môže výrazne ovplyvniť dobu zretia materiálu. Pridávať
nemrznúce prísady je neprípustné (pokiaľ sa v príslušnom systéme alebo výrobku neuvádza inak).
Počas technologických operácii zhotovovania ETICS a doby tuhnutia a zretia jednotlivých komponentov
ETICS je potrebné chrániť fasádu pred pôsobením priameho slnečného žiarenia, vetra a dažďa. Na ochranu fasády proti pôsobeniu poveternostných vplyvov je možné použiť Baumit Ochrannú sieť na lešenie.
V prípade použitia tepelnoizolačných dosiek zo šedého penového polystyrénu (napr. Baumit StarTherm)
odporúčame obzvlášť dodržiavat zásady ochrany tepelnoizolačného systému (ETICS) pred pôsobením
slnečného žiarenia počas doby zhotovovania.
20
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
Kontaktné tepelnoizolačné systémy Baumit
3. Kontaktné tepelnoizolačné systémy Baumit
3.1. Použitie a popis kontaktných tepelnoizolačných systémov Baumit
3.1.1. Použitie systémov
Kontaktné tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS) sa používajú na dodatočné zateplenie nepriehľadných častí obvodových plášťov existujúcich stavebných objektov a ako tepelná izolácia nepriehľadných
častí obvodových konštrukcií u novostavieb v oblasti bytovej, občianskej, priemyselnej a individuálnej
výstavby. Obvodový plášť môže byť z betónu, pórobetónu, tehlového muriva alebo iných materiálov s
pevným povrchom fasádnej plochy.
3.1.2. Popis systémov
Materiály použité v kontaktných tepelnoizolačných systémoch Baumit sú vo vzájomnom súlade z hľadiska chemických a fyzikálno-mechanických vlastností vrátane priepustnosti vodnej pary.
Ako celok sú systémy Baumit odolné voči poveternostným vplyvom. Omietky sú umývateľné a mrazuvzdorné.
Kontaktné tepelnoizolačné systémy Baumit sú systémy certifikované autorizovanou inštitúciou. Dokladom o certifikácii sú Vyhlásenia o zhode. Na kontaktné tepelnoizolačné systémy Baumit sú osvedčovacím miestom vydané taktiež Európske technické osvedčenia (ETA) s výnimkou kontaktného tepelnoizolačného systému s obkladom, pozri kap. 5.3 Kontaktný tepelnoizolačný systém s obkladom.
3.1.3. Obmedzenia pre použitie systémov z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti
Návrh a použitie kontaktných tepelnoizolačných systémov Baumit z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti
musí rešpektovať v súčasnosti platné právne predpisy, ktoré bližšie upravujú možnosť použitia jednotlivých druhov kontaktných tepelnoizolačných systémov (ETICS) s ohľadom na protipožiarnu bezpečnosť
stavieb.
Trieda reakcie na oheň je uvedená vo vyhlásení o zhode príslušného systému.
3.1.4. Obmedzenia pre použitie systémov z hľadiska mechanického namáhania
Systémy zaručujú dostatočnú odolnosť voči bežnému mechanickému poškodeniu. Proti úmyselnému poškodeniu je v mechanicky namáhaných oblastiach (napr. sokel) možné zvýšiť odolnosť tepelnoizolačného systému dvojitým vyhotovením výstužnej vrstvy so sklotextilnou mriežkou, resp. použiť špeciálnu zosilnenú výstužnú
mriežku.
3.1.5. Ostatné obmedzenia
Farebné odtiene tenkovrstvových ušľachtilých omietok so stupňom svetlosti (HBW) menším ako 25
nie sú vhodné ako povrchová úprava kontaktného tepelnoizolačného systému. Výnimku tvoria omietky
Baumit Artline, ktorých špeciálna receptúra vyvinutá pre použite v rámci kontaktných tepelnoizolačných
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
21
Kontaktné tepelnoizolačné systémy Baumit
systémov Baumit, umožňuje použitie tmavších a sýtejších odtieňov (so stupňom svetlosti HBW 19 a viac)
bez obmedzenia. Použitie omietky Baumit ArtlineTop s HBW<19 je možné v obmedzenom rozsahu.
Podrobnejšie pozri kap. 6.5. Použitie tmavých farebných odtieňov v rámci povrchových úprav kontaktných tepelnoizolačných systémov Baumit.
Po zrealizovaní kontaktného tepelnoizolačného systému sa odporúča upozorniť užívateľov bytov na
zákaz svojvoľného zasahovania do tepelnoizolačných systémov (napr. montáž satelitných televíznych
antén a pod.). Takúto montáž je potrebné zabezpečiť odborným spôsobom tak, aby sa zabránilo vniknutiu vody do stavebnej konštrukcie tepelnoizolačného systému alebo inému poškodeniu.
3.2. Rozdelenie kontaktných tepelnoizolačných systémov Baumit
■
■
■
■
Kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit open®
Kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit Star
Kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit Pro
Kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit Poro
Kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit open®
– Kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit open®
Tepelnoizolačný systém s použitím tepelnej izolácie na báze vysoko paropriepustných dosiek z expandovaného polystyrénu s povrchovou úpravou z tenkovrstvovej prefarbenej omietky Baumit. Použitie
systému je protipožiarnymi predpismi obmedzené*.
– Sanačné riešenie kontaktného tepelnoizolačného systému Baumit open®
Vysoko paropriepustný tepelnoizolačný systém s použitím tepelnej izolácie na báze vysoko paropriepustných dosiek z expandovaného polystyrénu vhodný na budovy s obvodovým plášťom poškodeným
pôsobením vlhkosti a solí, s povrchovou úpravou z tenkovrstvovej prefarbenej omietky Baumit. Použitie
systému je protipožiarnymi predpismi obmedzené*.
Kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit Star
– Kontaktný tepelnoizolačný systém s tepelnoizolačnými doskami z EPS
Tepelnoizolačný systém s použitím tepelnej izolácie na báze dosiek z expandovaného polystyrénu
(EPS) s povrchovou úpravou z tenkovrstvovej prefarbenej omietky Baumit. Použitie systému je protipožiarnymi predpismi obmedzené*.
– Kontaktný tepelnoizolačný systém s tepelnoizolačnými doskami z minerálnej vlny (MW)
Tepelnoizolačný systém s použitím tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny s kolmo alebo pozdĺžne
orientovanými vláknami (bez obmedzenia požiarnou výškou budovy) s povrchovou úpravou z tenkovrstvovej prefarbenej omietky Baumit. Tento systém je určený na zateplenie budov s realizovanou sanáciou
vlhkosti, budov v prostredí so zvýšenou hlučnosťou a všetky budovy bez obmedzenia požiarnou výškou.
*obmedzenie požiarnou výškou budovy (pri obnove budov najviac 22,5 m, pri novostavbách najviac 12,0 m)1 a ďalej prípadne
i účelom budovy, požiarnymi úsekmi, požiarnymi pásmi a požiarnymi vlastnosťami bezprostredného okolia objektu.
1
Rozhoduje konkrétne stanovisko príslušného HaZZ SR.
22
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
Kontaktné tepelnoizolačné systémy Baumit
Kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit Pro
– Kontaktný tepelnoizolačný systém s tepelnoizolačnými doskami z EPS
Tepelnoizolačný systém s použitím tepelnej izolácie na báze dosiek z expandovaného polystyrénu
(EPS) s povrchovou úpravou z tenkovrstvovej prefarbenej omietky Baumit. Použitie systému je protipožiarnymi predpismi obmedzené*.
– Kontaktný tepelnoizolačný systém s tepelnoizolačnými doskami z minerálnej vlny (MW)
Tepelnoizolačný systém s použitím tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny s kolmo alebo pozdĺžne
orientovanými vláknami (bez obmedzenia požiarnou výškou budovy) s povrchovou úpravou z tenkovrstvovej prefarbenej omietky Baumit. Tento systém je určený na zateplenie budov s realizovanou sanáciou vlhkosti, budov v prostredí so zvýšenou hlučnosťou a všetky budovy bez obmedzenia požiarnou
výškou.
Kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit Poro
– Kontaktný tepelnoizolačný systém s tepelnoizolačnými doskami Multipor
Tepelnoizolačný systém s použitím tepelnej izolácie na báze plynosilikátu (porobetónu) s povrchovou
úpravou z tenkovrstvovej prefarbenej omietky Baumit. Použitie systému na zateplenie budov je bez
obmedzenia požiarnou výškou.
*obmedzenie požiarnou výškou budovy (pri obnove budov najviac 22,5 m, pri novostavbách najviac 12,0 m)1 a ďalej prípadne
i účelom budovy, požiarnymi úsekmi, požiarnymi pásmi a požiarnymi vlastnosťami bezprostredného okolia objektu.
1
Rozhoduje konkrétne stanovisko príslušného HaZZ SR.
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
23
Kontaktné tepelnoizolačné systémy Baumit
Tabuľka 6
Rozdelenie kontaktných tepelnoizolačných systémov Baumit – odporúčané skladby
BAUMIT OPEN®
Baumit systém
Riešenie
High tech riešenie
Štandardné riešenie
Sanačné riešenie
Lepenie (lepiaca hmota)
openContact
openContact
Lepiaca stierka open® S
Tepelná izolácia
(tepelnoizolačné dosky)
openReflect
openTherm
openReflect
openTherm
Kotvenie tepelnej izolácie /2
Lepiaca kotva
Rozperné kotvy
(hmoždinky)
Rozperné kotvy
(hmoždinky)
Stierkovanie (stierková hmota)
openContact
openContact
Lepiaca stierka open® S
openTex
openTex
openTex
Základný náter
(penetračný náter)
openPrimer
openPrimer
openPrimer
Povrchová úprava
(tenkovrstvová ušľachtilá
omietka Baumit)
NanoporTop
NanoporTop
openTop
NanoporTop
openTop
Výstužná mriežka
(sklotextilná mriežka)
1
2
Pri použití tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny je omietka Baumit ArtLine vhodná len na architektonocké stvárnenie detailov fasády, max. 3m2
súvislej plochy.
Návrh vhodného spôsobu kotvenia tepelnoizolačných dosiek, presná špecifikácia kotviacich prvkov a kotevný plán je súčasťou projektovej dokumentácie spracovanej projektantom (autorizovaným inžinierom). Výber typu kotviaceho prvku v zásade závisí od druhu podkladu, jeho rozmery od hrúbky
použitej tepelnej izolácie.
24
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
Kontaktné tepelnoizolačné systémy Baumit
BAUMIT STAR
3
4
BAUMIT PRO
Štandardné
riešenie
Minerálne
riešenie
Riešenie pre sokel
Štandardné
riešenie
Ekonomické
riešenie
Minerálne
riešenie
StarContact
StarContact
StarContact
SupraKleber /3
ProContact
PaneloFix
ProContact
PaneloFix
Lepiaca malta
StarTherm
Fasádne izolačné
dosky EPS-F
Minerálne
izolačné dosky
(MW)
Fasádne
izolačné dosky
XPS-P
Fasádne izolačné
dosky EPS-F
Fasádne izolačné
dosky EPS-F
Minerálne
izolačné
dosky
(MW)
Lepiaca kotva
Rozperné kotvy
(hmoždinky)
Rozperné kotvy
(hmoždinky)
Rozperné kotvy
(hmoždinky)
Rozperné kotvy
(hmoždinky)
Rozperné kotvy
(hmoždinky)
Rozperné kotvy
(hmoždinky)
StarContact
StarContact
StarContact
ProContact
ProContact
ProContact
Lepiaca malta
StarTex
StarTex
StarTex
StarTex
StarTex
StarTex
UniPrimer
UniPrimer
UniPrimer
UniPrimer
UniPrimer
UniPrimer
SilikonTop
NanoporTop
SilikatTop
GranoporTop
ArtLineTop
MozaikTop
SilikatTop
NanoporTop
SilikonTop
ArtLineTop /1
SilikonTop
NanoporTop
MosaikTop
GranoporTop
SilikatTop
SilikonTop
ArtLineTop
MosaikTop
GranoporTop
SilikatTop
SilikonTop
ArtLineTop/1
Lepenie fasádnych tepelnoizolačných dosiek na špecifický podklad (drevovláknité dosky, bitúmenové izolácie a pod.).
Obzvlášť výhodné v prípade väčších nerovností podkladu.
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
25
Kontaktné tepelnoizolačné systémy Baumit
3.3. Komponenty kontaktných tepelnoizolačných systémov Baumit
3.3.1. Lepiace a stierkové hmoty
Baumit openContact
Lepiaca malta s bielym cementom na lepenie a stierkovanie fasádnych
tepelnoizolačných dosiek Baumit openTherm a openReflect pre tepelnoizolačný systém Baumit open®, vysoko paropriepustná.
Maximálna veľkosť zrna: 0,6 mm
Faktor difúzneho odporu μ: max. 18
Doba spracovateľnosti: cca 1,5 h
Množstvo zámesovej vody: cca 6,0 l
Min. doba zretia výstužnej vrstvy: 3 dni*
Spotreba materiálu:
lepenie: cca 3,5 – 4,5 kg/m2
stierkovanie: cca 3,5 – 4,5 kg/m2
Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1350 kg
Baumit Lepiaca stierka open® S
Lepiaca malta na lepenie a stierkovanie fasádnych tepelnoizolačných dosiek Baumit openTherm a openReflect pre sanačné riešenie kontaktného
tepelnoizolačného systému Baumit open®. Vysoko paropriepustná, nenasiakavá, odolná voči pôsobeniu solí.
Maximálna veľkosť zrna: 0,6 mm
Faktor difúzneho odporu μ: max. 18
Doba spracovateľnosti: cca 1,5 h
Množstvo zámesovej vody: cca 6,0 l
Min. doba zretia výstužnej vrstvy: 3 dni*
Spotreba materiálu:
lepenie: cca 4,0 – 5,0 kg/m2
stierkovanie: cca 4,0 – 5,0 kg/m2
Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1350 kg
Baumit StarContact
Lepiaca malta na báze cementu určená na lepenie a stierkovanie polystyrénových (EPS) a minerálnych (MW) fasádnych tepelnoizolačných dosiek
v zatepľovacom systéme Baumit.
Baumit StarContact je vhodná aj na lepenie a stierkovanie tepelnoizolačných dosiek XPS a EPS Perimeter.
Maximálna veľkosť zrna: 0,3 mm
Faktor difúzneho odporu μ: max. 50
Doba spracovateľnosti: cca 1,5 h
Množstvo zámesovej vody: cca 6,5 l
Min. doba zretia výstužnej vrstvy: 3 dni*
Spotreba materiálu:
– tepelnoizolačné dosky EPS, lepenie: cca 2,5 – 3,5 kg/m2
stierkovanie: cca 3,5 – 4,5 kg/m2
– tepelnoizolačné dosky MW, lepenie: cca 5 kg/m2
vyrovnávanie a stierkovanie: cca 7 kg/m2
Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1350 kg
* Platí pre teplotu 20°C a relatívnu vlhkosť vzduchu ≤70%. Pri vysokej vlhkosti a nižšej teplote vzduchu sa doba zretia predlžuje.
26
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
Kontaktné tepelnoizolačné systémy Baumit
Baumit ProContact
Lepiaca malta na báze cementu určená na lepenie a stierkovanie polystyrénových (EPS) a minerálnych (MW) fasádnych tepelnoizolačných dosiek
v tepelnoizolačnom systéme Baumit.
Maximálna veľkosť zrna: 0,6 mm
Faktor difúzneho odporu μ: cca 18
Doba spracovateľnosti: cca 1,5 h
Množstvo zámesovej vody: cca 6,5 l
Spotreba materiálu:
– tepelnoizolačné dosky EPS, lepenie: cca 2,5 – 3,5 kg/m2
stierkovanie: cca 3,5 – 4,5 kg/m2
– tepelnoizolačné dosky MW, lepenie: cca 5 kg/m2
vyrovnávanie a stierkovanie: cca 7 kg/m2
Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1350 kg
Baumit Lepiaca malta
Lepiaca malta na báze cementu určená na lepenie, vyrovnávanie a stierkovanie minerálnych (MW) fasádnych tepelnoizolačných dosiek v tepelnoizolačnom systéme Baumit.
Maximálna veľkosť zrna: 0,6 mm
Faktor difúzneho odporu μ: cca 18
Doba spracovateľnosti: cca 1,5 h
Množstvo zámesovej vody: cca 6,5 l
Spotreba materiálu:
lepenie: cca 5 kg/m2
vyrovnávanie a stierkovanie: cca 7 kg/m2
Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1350 kg
Baumit Disperzná stierka s vláknom
Bezcementová stierková hmota určená na realizáciu výstužnej vrstvy
resp. renováciu povrchovej úpravy kontaktných tepelnoizolačných systémov Baumit s tepelnoizolačnými doskami EPS. Nie je vhodná na lepenie a na stierkovanie dosiek XPS! Nie je vhodná ako výstužná vrstva pod povrchové úpravy na silikátovej báze (Baumit NanoporTop,
Baumit SilikatTop)!
Maximálna veľkosť zrna: 1,0 mm
Min. doba zretia výstužnej vrstvy: 7 dní*
Faktor difúzneho odporu μ: max. 108
Spotreba materiálu: cca 4 – 5 kg/m2
Balenie: 25 kg, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg
Baumit PoroContact W
Lepiaca malta na báze cementu určená na lepenie a stierkovanie tepelnoizolačných dosiek Multipor v tepelnoizolačnom systéme Baumit.
Maximálna veľkosť zrna: 1,0 mm
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: cca 0,5 W/(m.K)
Faktor difúzneho odporu μ: max. 15
Doba spracovateľnosti:cca 1,5 h
Množstvo zámesovej vody: cca 7 l
Spotreba materiálu:
lepenie: cca 3,5 – 4,5 kg/m2
stierkovanie: cca 3,5 - 4,5 kg/m2
Balenie: 20 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1080 kg
* Platí pre teplotu 20°C a relatívnu vlhkosť vzduchu ≤70%. Pri vysokej vlhkosti a nižšej teplote vzduchu sa doba zretia predlžuje.
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
27
Kontaktné tepelnoizolačné systémy Baumit
Baumit PaneloFix
Lepiaca malta na báze cementu určená na lepenie polystyrénových a minerálnych fasádnych tepelnoizolačných dosiek v tepelnoizolačnom systéme Baumit. Nie je vhodná ako vyrovnávacia resp. stierková hmota pre
vytvorenie vyrovnávacej, resp. výstužnej vrstvy v rámci kontaktných tepelnoizolačných systémov.
Maximálna veľkosť zrna: 1,0 mm
Faktor difúzneho odporu μ: cca 18
Doba spracovateľnosti: cca 1,5 hod
Množstvo zámesovej vody: cca 6,5 l
Spotreba materiálu:
– tepelnoizolačné dosky EPS,
lepenie: cca 2,5 – 3,5 kg/m2
– tepelnoizolačné dosky MW,
lepenie: cca 5 kg/m2
Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1350 kg
Baumit SupraKleber
Lepiaca malta na báze cementu s obsahom organických prísad na lepenie fasádnych tepelnoizolačných dosiek EPS a XPS na kritické podklady
na báze dreva (napr. OSB dosky), bitúmenové izolačné vrstvy resp. hutný
betón s extrémne nízkou nasiakavosťou.
Lepiaca malta nie je vhodná na realizáciu výstužnej vrstvy tepelnoizolačných systémov.
Maximálna veľkosť zrna: 0,6 mm
Doba spracovateľnosti: cca 1,5 hod
Množstvo zámesovej vody: cca 5,0 l
Spotreba materiálu:
2,0 – 2,5 kg/m2 – celoplošné lepenie
(8 mm zubovým hladítkom)
4,0 – 4,5 kg/m2 – lepenie „okrajová húsenica + 3 body“
Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1350 kg
Baumit Disperzné lepidlo
Lepiaca hmota pre vonkajšie i vnútorné použitie na lepenie fasádnych tepelnoizolačných dosiek na podklad z drevovláknitých dosiek (napr. OSB).
Lepiaca hmota nie je vhodná na realizáciu výstužnej vrstvy tepelnoizolačných systémov.
Maximálna veľkosť zrna: 0,3 mm
Doba spracovateľnosti: cca 1,5 hod
28
Spotreba: lepenie: cca 2 kg/m2
Balenie: 25 kg, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
Kontaktné tepelnoizolačné systémy Baumit
3.3.2. Fasádne tepelnoizolačné dosky
Baumit openTherm
Vysoko paropriepustné fasádne tepelnoizolačné dosky na báze expandovaného polystyrénu , určené pre kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit open®, perforované, možnosť použitia pre novostavby i obnovu budov.
Farba: biela
Formát: 1000 x 500 mm
Hrúbka: 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,04 W/(m.K)
Faktor difúzneho odporu μ: max. 10
Spotreba: 2 ks/m2
Baumit openReflect
Vysoko paropriepustné fasádne tepelnoizolačné dosky na báze expandovaného polystyrénu, sivé, s reflexným bielym povrchom z lícovej strany, perforované so zvýšenou tepelnoizolačnou schopnosťou, určené pre
kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit open®, možnosť použitia pre
novostavby a obnovu budov.
Lepiaca hmota sa nanáša na šedú stranu dosky.
Farba: Šedá, jedna strana dosky biela
Formát: 1000 x 500 mm
Hrúbka: 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,031 W/(m.K)
Faktor difúzneho odporu μ: max. 10
Spotreba: 2 ks/m2
Baumit StarTherm
Fasádne tepelnoizolačné dosky zo stabilizovaného expandovaného polystyrénu (EPS) so zlepšenými tepelnoizolačnými vlastnosťami pre kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit. Možnosť použitia pre novostavby a obnovu
budov.
Farba: šedá
Formát: 1000 x 500 mm
Hrúbka: 10 – 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,031 W/(m.K)
Faktor difúzneho odporu μ: max. 60
Spotreba: 2 ks/m2
Baumit fasádne izolačné dosky EPS-F
Fasádne tepelnoizolačné dosky zo stabilizovaného expandovaného polystyrénu (EPS) pre kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit. Možnosť
použitia pre novostavby a obnovu budov.
Farba: biela
Formát: 1000 x 500 mm
Hrúbka: 10 – 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,04 W/(m.K)
Faktor difúzneho odporu μ: max. 60
Spotreba: 2 ks/m2
29
Kontaktné tepelnoizolačné systémy Baumit
Minerálne fasádne izolačné dosky – pozdĺžna orientácia vlákna
Fasádne tepelnoizolačné dosky na báze minerálnej vlny (MW).
Možnosť použitia pre novostavby i obnovu budov.
Formát: 1000 x 500 mm a 1000 x 600 mm
Faktor difúzneho odporu μ: 3
Hrúbka: 20 – 60, 80, 100, 120, 140, 160 mm
Spotreba: 1000 x 500 mm – 2 ks/m2
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,036 –. 0,040 W/(m.K)
1000 x 600 mm – 5 ks/3m2
Minerálne fasádne izolačné dosky L – kolmá orientácia vlákna
Fasádne tepelnoizolačné dosky (lamely) na báze minerálnej vlny (MW)
pre kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit, s dobrými tepelnoizolačnými a akustickými vlastnosťami, nehorľavé, s vysokou paropriepustnosťou.
Možnosť použitia pre novostavby i obnovu budov.
Formát: 1000 x 200 mm, 1200 x 200 a 1000 x 333 mm Faktor difúzneho odporu μ: 3
Hrúbka: 40 – 180 mm – v závislosti od typu dosky
Spotreba: 1000 x 200 mm – 5 ks/m2
a výrobcu
1200 x 200 mm – 4,2 ks/ m2
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,040 – 0,042 W/(m.K)
1000 x 333 mm – 3 ks/m2
– v závislosti od typu dosky a výrobcu
Baumit Fasádne izolačné dosky XPS
Tepelnoizolačné dosky z extrudovaného polystyrénu (XPS) s vysokou
pevnosťou a zníženou nasiakavosťou, obzvlášť vhodné pre oblasť sokla.
Farba: ružová
Formát: 1250 x 600 mm
Hrúbka: 20 – 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm
Objemová hmotnosť: 30 – 33 kg/m3
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,035 – 0,038 W/(m.K)
Faktor difúzneho odporu μ: max. 100
Spotreba: 4 ks/ 3 m2
Baumit izolačné dosky EPS PERIMETER
Tepelnoizolačné dosky na báze penového polystyrénu (EPS) so zvýšenou
pevnosťou a zníženou nasiakavosťou, obzvlášť vhodné pre oblasť sokla.
Farba: zelená
Formát: 1250 x 600 mm
Hrúbka: 30, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160 mm
Objemová hmotnosť: cca 29 kg/m3
30
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,034 W/(m.K)
Faktor difúzneho odporu μ: 40 – 100
Spotreba: 4 ks/ 3 m2
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
Kontaktné tepelnoizolačné systémy Baumit
Fasádne izolačné dosky Multipor
Fasádne tepelnoizolačné dosky na báze plynosilikátu pre kontaktné tepelnoizolačné systémy, vysoko paropriepustné, nehorľavé, ekologické.
Nevhodné na drevené podklady.
Formát: 600 x 390 mm
Hrúbka: 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: max. 0,045 W/(m.K)
Faktor difúzneho odporu μ: 3
Trieda reakcie na oheň: A1
Spotreba: 4,3 ks/m2
3.3.3. Výstužné mriežky
Baumit openTex
Sklotextilná mriežka určená na použitie vo výstužnej vrstve kontaktného
tepelnoizolačného systému Baumit open®. Odolná voči pôsobeniu zásaditého prostredia, veľkosť ôk 4 mm, šírka 1m, plošná hmotnosť 145 g/m2.
Spotreba: cca 1,1 bm/m2
Výdatnosť: cca 45 m2/bal.
Balenie: 50 bm, 1 paleta = 33 balov = 1650 m2
Baumit StarTex
Sklotextilná mriežka určená na použitie vo výstužnej vrstve kontaktných
tepelnoizolačných systémov Baumit. Odolná voči pôsobeniu zásaditého
prostredia, veľkosť ôk 4 mm, šírka 1m, plošná hmotnosť 145 g/m2.
Spotreba: cca 1,1 bm/m2
Výdatnosť: cca 45 m2/bal.
Balenie: 50 bm, 1 paleta = 33 balov = 1650 m2
Baumit Pancierová výstuž
Sklotextilná mriežka so zvýšenou mechanickou odolnosťou pre vystužovanie plôch s predpokladaným rizikom mechanického namáhania (napr.
oblasť sokla). Vkladá sa do výstužnej vrstvy tepelnoizolačného systému.
Odolná voči pôsobeniu zásaditého prostredia, širka 1 m, plošná hmotnosť
525 g/m2.
Spotreba: cca 1,0 bm/m2
Výdatnosť: cca 25 m2/bal.
Balenie: 25 bm, 1 paleta = 30 balov = 750 m2
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
31
Kontaktné tepelnoizolačné systémy Baumit
3.3.4. Penetračné nátery
Baumit openPrimer
Vysoko paropriepustný základný náter určený na prípravu podkladu pred
následným nanesením omietky Baumit NanoporTop, resp. Baumit openTop v rámci kontaktného tepelnoizolačného systému Baumit open®.
Spotreba: cca 0,25 kg/m2 pri použití na lepiace hmoty a stierky
Balenie: 25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg
Výdatnosť: cca 100 m2/25 kg vedro
Balenie: 5 kg vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 kg
Výdatnosť: cca 20 m2/5 kg vedro
Baumit UniPrimer
Paropriepustný základný náter na vonkajšie a vnútorné použitie, na zlepšenie prídržnosti a vyrovnanie nasiakavosti podkladu pred aplikáciou omietky
Baumit NanoporTop, Baumit SilikatTop, Baumit SilikonTop, Baumit GranoporTop, Baumit MosaikTop a Baumit ArtlineTop. Náter je vhodný aj ako doplnková hydrofobizácia podkladu.
Spotreba: cca 0,25 kg/m2 pri použití na lepiace hmoty a stierky
Balenie: 25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg
Výdatnosť: cca 100 m2/25 kg vedro
Balenie: 5 kg vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 kg
Výdatnosť: cca 20 m2/5 kg vedro
Baumit FillPrimer
Univerzálny paropriepustný základný náter vystužený vláknami vhodný
pre vnútorné a vonkajšie použitie, na zlepšenie prídržnosti a vyrovnanie
nasiakavosti podkladu pred aplikáciou konečnej povrchovej úpravy. Náter
je určený na vyplnenie a prekrytie trhlín na nových aj starých minerálnych
podkladoch (omietky, lepiace stierky a malty). Maximálna šírka trhliny –
0,5 mm. Obzvlášť vhodný na renováciu vlasových trhlín na tepelnoizolačných systémoch. Odolný voči poveternostným vplyvom, pri schnutí nevytvára v podklade napätia.
Spotreba: cca 0,3 kg/m2 / 1 náter na jemnom podklade
Balenie: 25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg
Výdatnosť: cca 80 m2/25 kg vedro
Balenie: 5 kg vedro, 1 paleta = 48 vedier = 240 kg
Výdatnosť: cca 16 m2/5 kg vedro
32
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
Kontaktné tepelnoizolačné systémy Baumit
3.3.5. Povrchové úpravy
Tabuľka 7
Vhodnosť použitia povrchových úprav pre jednotlivé systémy s rôznymi tepelnoizolačnými doskami
Povrchová úprava –
Tenkovrstvová ušľachtilá
omietka
Kontaktný
tepelnoizolačný systém
s tepelnoizolačnými
doskami z EPS
Kontaktný
tepelnoizolačný systém
s tepelnoizolačnými
doskami z minerálnej vlny
(MW)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Kontaktný
tepelnoizolačný systém
Baumit open®
Baumit NanoporTop
Baumit openTop
Baumit SilikonTop
Baumit SilikatTop
Baumit GranoporTop
Baumit ArtLineTop
Baumit MosaikTop
▪
▪
Baumit NanoporFine ¹
Baumit openFine ¹
Baumit FineTop¹
▪
Baumit FillTop¹
▪
Poznámka:
¹ len na malé plochy, predovšetkým pre použitie na osteniach, šambránach a iných architektonických detailoch na fasáde.
Tabuľka 8
Štruktúry a spotreba – povrchové úpravy (Tenkovrstvové ušľachtilé omietky Baumit)
Štruktúra
[mm]
NanoporTop
OpenTop
SilikonTop
SilikatTop
GranoporTop
ArtLineTop
MosaikTop
FineTop
FillTop
škrabaná 1,5
cca 2,5 kg/m2
cca 2,5 kg/m2
cca 2,5 kg/m2
cca 2,5 kg/m2
cca 2,5 kg/m2
cca 2,5 kg/m2
–
–
škrabaná 2,0
cca 3,2 kg/m2
cca 3,2 kg/m2
cca 3,2 kg/m2
cca 3,2 kg/m2
cca 3,2 kg/m2
cca 3,1 kg/m2
cca 5,5 kg/m2
–
škrabaná 3,0
cca 4,2 kg/m2
cca 4,2 kg/m2
cca 4,2 kg/m2
cca 4,2 kg/m2
cca 4,2 kg/m2
cca 4,1 kg/m2
–
–
ryhovaná 2,0
–
cca 2,8 kg/m2
cca 2,8 kg/m2
cca 2,8 kg/m2
cca 2,7 kg/m2
–
–
–
ryhovaná 3,0
–
–
cca 3,9 kg/m2
cca 3,9 kg/m2
cca 3,9 kg/m2
–
–
–
cca 2,0 kg/m2
cca 2,0 kg/m2
–
–
–
–
–
cca 2,0 kg/m2
–
–
–
–
–
–
–
cca 1,4 kg/m2
jemná 1,0
vyhladená 0,5
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
33
Kontaktné tepelnoizolačné systémy Baumit
Baumit NanoporTop
Vodoodpudivá minerálna prefarbená tenkovrstvová ušľachtilá omietka na
báze silikátov, odolná proti zvetrávaniu, znečisteniu, vysoko paropriepustná, pre vonkajšie a vnútorné použitie.
Vďaka jedinečnému zloženiu extrémne odolná voči znečisteniu, so
samočistiacou schopnosťou!
Farebnosť: podľa vzorkovníka Baumit Colours of more emotion.
Príprava podkladu:
1 x Baumit UniPrimer
alebo 1 x Baumit openPrimer (systém Baumit open®)
Balenie: 30 kg vedro
Baumit openTop
Vysoko paropriepustná tenkovrstvová ušľachtilá omietka na báze silikátov určená pre konečnú povrchovú úpravu kontaktného tepelnoizolačného systému Baumit open®. Omietka je odolná voči poveternostným vplyvom a vyznačuje sa nízkou náchylnosťou na zašpinenie.
Farebnosť: podľa vzorkovníka Baumit Colours of more emotion.
Príprava podkladu: 1x Baumit openPrimer
Balenie: 30 kg vedro
Baumit SilikonTop
Vodoodpudivá prefarbená tenkovrstvová ušľachtilá omietka na báze silikónovej živice, pre vonkajšie a vnútorné použitie, paropriepustná.
Farebnosť: podľa vzorkovníka Baumit Colours of more emotion.
Príprava podkladu: 1x Baumit UniPrimer
Balenie: 30 kg vedro
Baumit SilikatTop
Vodoodpudivá minerálna prefarbená tenkovrstvová ušľachtilá omietka na
báze silikátov, odolná proti zvetrávaniu, vysoko paropriepustná, pre vonkajšie a vnútorné použitie.
Farebnosť: podľa vzorkovníka Baumit Colours of more emotion.
Príprava podkladu: 1x Baumit UniPrimer
Balenie: 30 kg vedro
Štruktúry a spotreba omietok podľa tabuľky 8.
34
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
Kontaktné tepelnoizolačné systémy Baumit
Baumit GranoporTop
Vodoodpudivá prefarbená tenkovrstvová ušľachtilá omietka na báze akrylátovej disperzie, pre vonkajšie a vnútorné použitie, paropriepustná.
Farebnosť: podľa vzorkovníka Baumit Colours of more emotion.
Príprava podkladu: 1x Baumit UniPrimer
Balenie: 30 kg vedro
Baumit ArtlineTop
Vodoodpudivá prefarbená tenkovrstvová ušľachtilá omietka určená na
dekoratívne stvárnenie povrchov stien pre vonkajšie a vnútorné použitie.
Farebnosť: 30 sýtych odtieňov podľa vzorkovníka Baumit ArtLine.
Príprava podkladu: 1 x Baumit UniPrimer
Balenie: 30 kg vedro
Baumit MosaikTop
Nový
Mechanicky odolná vodoodpudivá tenkovrstvová omietka zložená z pestrých kamienkov spojených disperziou, dodávaná v 24 farebných odtieňoch. Na vonkajšie a vnútorné použitie.
Veľkosť zrna: 2 mm
Farebnosť: podľa vzorkovníka Baumit Colours of more emotion.
Príprava podkladu: 1x Baumit UniPrimer
Spotreba: cca 5,5 kg/m2 na jemnom hladkom podklade
Výdatnosť: cca 5,5 m2/30 kg vedro
Balenie: 30 kg vedro
Baumit NanoporFine
Vodoodpudivá minerálna prefarbená tenkovrstvová ušľachtilá omietka na
báze silikátov, odolná proti zvetrávaniu, znečisteniu, vysoko paropriepustná, s hladeným povrchom, určená na povrchovú úpravu ostení, šambrán a
drobných ozdôb fasády.
Vďaka jedinečnému zloženiu extrémne odolná voči znečisteniu, so
samočistiacou schopnosťou!
Farebnosť: podľa vzorkovníka Baumit Colours of more emotion.
Príprava podkladu:
1 x Baumit UniPrimer
alebo 1 x Baumit openPrimer (systém Baumit open®)
Balenie: 30 kg vedro
Štruktúry a spotreba omietok podľa tabuľky 8.
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
35
Kontaktné tepelnoizolačné systémy Baumit
Baumit openFine
Vysoko paropriepustná tenkovrstvová ušľachtilá omietka na báze silikátov určená pre vytvorenie jemnej hladkej štruktúry v rámci povrchovej
úpravy kontaktného tepelnoizolačného systému Baumit open®. Omietka
je vhodná predovšetkým pre použitie na osteniach, šambránach a iných
architektonických detailoch na fasáde.
Dodávaná len v bielej farbe – odtieň Princess 3009
Príprava podkladu: 1x Baumit openPrimer
Balenie: 30 kg vedro
Baumit FineTop
Vodoodpudivá prefarbená tenkovrstvová ušľachtilá omietka na báze silikónovej živice, paropriepustná. Omietka s jemným povrchom na povrchovú úpravu v oblasti šambrán a iných architektonických detailov. Vhodná
pre použitie do interiéru aj exteriéru, na všetky kontaktné tepelnoizolačné
systémy Baumit.
Maximálna veľkosť zrna 1 mm
Farebnosť: podľa vzorkovníka Baumit Colours of more emotion.
Príprava podkladu: 1x Baumit UniPrimer
Spotreba: cca 2,0 kg/m2
Výdatnosť: cca 15 m2/ vedro
Balenie: 30 kg vedro
Baumit FillTop
Vodoodpudivá prefarbená tenkovrstvová ušľachtilá omietka na báze silikónovej živice, paropriepustná. Omietka je určená na vytvorenie hladkého povrchu existujúcich tenkovrstvových ušľachtilých omietok so škrabanou štruktúrou 1,5 mm.
Maximálna veľkosť zrna 0,5 mm
Farebnosť: podľa vzorkovníka Baumit Colours of more emotion.
Skladba vrstvy:
1x Baumit UniPrimer
1x Baumit SilikonTop, Baumit SilikatTop, Baumit GranoporTop alebo
Baumit openTop s 1,5 mm škrabanou štruktúrou
1 – 2 x Baumit FillTop
Spotreba: cca 1,4 kg/m2 (v jednej vrstve)
Výdatnosť: cca 21 m2/ vedro
Balenie: 30 kg vedro
Štruktúry a spotreba omietok podľa tabuľky 8.
36
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
Kontaktné tepelnoizolačné systémy Baumit
3.3.6. Kotviace prvky
Kategória podkladu
podľa ETAG 014
Zatĺkacia kotva, plastový tŕň
40 mm
Lepiaca kotva 55
Zatĺkacia kotva, plastový tŕň
40 mm
Hmoždinka STR U
Skrutkovacia rozperná
kotva, oceľový tŕň
25 mm
Hmoždinka PTH
Hmoždinka PTH-S
Hmoždinka PTH-KZ
Hmoždinka PTH-SX
Hmoždinka SD 8
Hmoždinka do dreva
Zatĺkacia rozperná kotva,
plastový tŕň
Zatĺkacia rozperná kotva,
plastový tŕň
Skrutkovacia rozperná
kotva, oceľový tŕň
Zatĺkacia rozperná kotva,
oceľový tŕň
Skrutkovacia rozperná
kotva, plastový tŕň
Zatĺkacia rozperná kotva,
oceľový tŕň
Skrutkovacia kotva
/65 mm/
1
/65 mm/
1
40 mm
35 mm
25 mm
25 mm
35 mm
35 mm
E
pórobetón
Lepiaca kotva 88
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
D
ľahký betón
40 mm
C
dutinové
a dierované
tehly
Zatĺkacia kotva, plastový tŕň
B
plné tehly
Lepiaca kotva 138
Hmoždinka NTK U
1
Charakteristika
A
Minimálna
kotevná
hĺbka
betón
Baumit
Kotviaci prvok
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Drevený podklad
Tabuľka 9
Prehľad kotviacich prvkov Baumit a ich použitia do jednotlivých druhov podkladu
▪
20 mm
platí pre pórobetón
Baumit Lepiaca kotva 138
Kotviaci prvok na vytvorenie dodatočného lepeného spoja dokonale zviazaného s nosným podkladom pri realizácii kontaktných tepelnoizolačných systémov Baumit s tepelnoizolačnými doskami EPS a Baumit open® na podklad
z betónu, plných alebo dierovaných tehál s max. hrúbkou pôvodnej omietky
90 mm. Nahrádza dodatočné mechanické kotvenie rozpernými kotvami.
Priemer drieku: Ø 8 mm,
Priemer nosného taniera: Ø 60 mm
Minimálna kotevná dĺžka: 40 mm
Spotreba: 6 ks/m2
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
Dĺžka: 138 mm
Balenie: 250 ks
Použitie – kategórie podkladu: A, B, C
37
Kontaktné tepelnoizolačné systémy Baumit
Baumit Lepiaca kotva 88
Kotviaci prvok na vytvorenie dodatočného lepeného spoja dokonale zviazaného s nosným podkladom pri realizácii kontaktných tepelnoizolačných systémov Baumit s tepelnoizolačnými doskami EPS a Baumit open® na podklad
z betónu, plných alebo dierovaných tehál s max. hrúbkou pôvodnej omietky
40 mm. Nahrádza dodatočné mechanické kotvenie rozpernými kotvami.
Priemer drieku: Ø 8 mm,
Priemer nosného taniera: Ø 60 mm
Minimálna kotevná dĺžka: 40 mm
Spotreba: 6 ks/m2
Dĺžka: 88 mm
Balenie: 300 ks
Použitie – kategórie podkladu: A, B, C
Baumit Lepiaca kotva 55
Kotviaci prvok na vytvorenie dodatočného lepeného spoja dokonale zviazaného s nosným podkladom pri realizácii kontaktných tepelnoizolačných
systémov Baumit s tepelnoizolačnými doskami EPS a Baumit open® na
podklad z betónu bez omietky. Nahrádza dodatočné mechanické kotvenie rozpernými kotvami.
Priemer drieku: Ø 8 mm,
Priemer nosného taniera: Ø 60 mm
Minimálna kotevná dĺžka: 40 mm
Spotreba: 6 ks/m2
Dĺžka: 55 mm
Balenie: 300 ks
Použitie – kategórie podkladu: A
Baumit Hmoždinka STR U
Univerzálna tanierová skrutkovacia rozperná kotva s oceľovým tŕňom na mechanické kotvenie tepelnoizolačných dosiek na báze EPS a MW k nosnej konštrukcii. Vhodná do typov podkladu — betón, plné tehly, dutinové tehly, ľahký
betón, pórobetón.
Priemer drieku: Ø 8 mm
Priemer taniera: Ø 60 mm
Minimálna kotevná dĺžka: plná tehla,
betón – 25 mm, pórobetón – 65 mm
Dĺžka: 115 mm až 395 mm
Použitie – kategórie podkladu:
A, B, C, D, E
Baumit Hmoždinka PTH S
Tanierová skrutkovacia rozperná kotva s oceľovym tŕňom na kotvenie
fasádnych tepelnoizolačnych dosiek do betónu, plnych tehál, dutinových
tehál, ľahkého betónu a porobetónu.
Priemer drieku: Ø 8 mm
Priemer taniera: Ø 60 mm
Minimálna kotevná dĺžka: plná tehla,
betón – 25 mm, pórobetón – 65 mm
38
Dĺžka: 115 mm až 355 mm
Použitie – kategórie podkladu: A, B, C,
D, E
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
Kontaktné tepelnoizolačné systémy Baumit
Baumit Hmoždinka SD 8
Tanierová zatĺkacia rozperná kotva s oceľovým tŕňom na mechanické kotvenie
tepelnoizolačných dosiek k nosnej konštrukcii. Vhodná pre betón, plné a dutinové tehly, ľahký betón.
Priemer drieku: Ø 8 mm,
Priemer taniera: Ø 60 mm
Minimálna kotevná dĺžka: 35 mm
Dĺžka: 115 mm až 230 mm
Použitie – kategórie podkladu: A, B, C, D
Baumit Hmoždinka PTH KZ
Tanierová zatĺkacia rozperná kotva s oceľovým tŕňom na kotvenie fasádnych tepelnoizolačných dosiek do betónu a plných tehál.
Priemer drieku: Ø 8 mm
Priemer taniera: Ø 60 mm
Minimálna kotevná dĺžka: 35 mm
Dĺžka: 115 mm až 275 mm
Použitie – kategórie podkladu: A, B, D
Baumit Hmoždinka PTH SX
Tanierová skrutkovacia rozperná kotva s plastovým tŕňom na kotvenie
fasádnych tepelnoizolačnych dosiek do betónu, plnych tehál, dutinových
tehál a ľahkého betónu
Priemer drieku: Ø 8 mm
Priemer taniera: Ø 60 mm
Minimálna kotevná dĺžka: 35 mm
Dĺžka: 135 mm až 255 mm
Použitie – kategórie podkladu: A, B, C, D
Baumit Hmoždinka NTK U
Tanierová zatĺkacia rozperná kotva s plastovým tŕňom na kotvenie fasádnych tepelnoizolačných dosiek.
Priemer drieku: Ø 8 mm,
Priemer taniera: Ø 60 mm
Minimálna kotevná dĺžka: 40 mm
Dĺžka: 90 mm až 230 mm
Použitie – kategórie podkladu: A, B, C
Baumit Hmoždinka PTH
Tanierová zatĺkacia rozperná kotva s plastovým tŕňom na kotvenie fasádnych
tepelnoizolačných dosiek do betónu a plných tehál.
Priemer drieku: Ø 8 mm,
Priemer taniera: Ø 60 mm
Minimálna kotevná dĺžka: 35 mm
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
Dĺžka: 95 mm až 175 mm
Použitie – kategórie podkladu: A, B
39
Kontaktné tepelnoizolačné systémy Baumit
Baumit Hmoždinky do dreva
Dvojdielny komplet pre mechanické kotvenie fasádnych tepelnoizolačných dosiek na podklad na báze dreva, resp. na trapézový plech.
Komponenty:
Plastový držiak izolácie SBH-T 65/25
Priemer taniera: Ø 65 mm
Dĺžka: 25 mm
Balenie: 100 ks
Samorezná skrutka Climadur-Dabo SW 8 R
Dĺžka: 60, 80, 100, 120, 140 mm
Balenie: 100 ks
3.3.7. Príslušenstvo k tepelnoizolačným systémom
■ SOKLOVÉ PROFILY A PRÍSLUŠENSTVO
Baumit Soklový profil
Hliníková zakladacia lišta s odkvapovým nosom s jednoduchou montážou pre všetky tepelnoizolačné systémy Baumit.
Dĺžka: 2,0 mm
Dĺžková tolerancia: ± 10 mm
Pre tepelnoizolačné dosky hrúbky: 50, 60, 70, 80, 100, 120, 140, 160, 200 mm
Baumit Soklový profil Therm
Plastový soklový profil s odkvapovým nosom a integrovanou sklotextilnou
mriežkou, umožňujúci estetické riešenie detailu sokla bez nežiadúcich
trhlín a tepelných mostov.
Obzvlášť vhodný i pre sanačné riešenie tepelnoizolačného systému Baumit open®.
λ= 0,014 W/(m.K)
Dĺžka: 2,0 m
Pre tepelnoizolačné dosky hrúbky: 80, 100, 120, 140, 160, 200* mm
* s rozširovacím profilom
Baumit Nasadzovacia lišta na soklový profil
(Baumit SockelprofilAufsteckleiste)
Plastový profil s odkvapovým nosom a integrovanou sklotextilnou mriežkou. Nasadzuje sa na Baumit Soklový profil a umožňuje estetické ukončenie tepelnoizolačného systému pri sokli bez vzniku nežiadúcich trhlín.
Dĺžka: 2,5 m
Balenie: 20 ks á 2,5 m
40
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
Kontaktné tepelnoizolačné systémy Baumit
Baumit Ukončovacia lišta pri oplechovaní
Plastový profil s odkvapovým nosom a integrovanou sklotextilnou mriežkou. Nasadzuje sa na oplechovanie a umožňuje estetické ukončenie tepelnoizolačného systému.
Dĺžka: 2,0 m
Balenie: 20 ks á 2,0 m
Baumit Montážna sada pre soklové profily
Kotviace a doplnkové prvky pre soklové profily.
1 sada obsahuje:
75 ks zatĺkacích hmoždiniek 8x92 mm
10 ks spojovacích kusov na soklové profily
50 ks vyrovnávacích podložiek rôznej hrúbky (3,5 a 10 mm) pre soklové profily
Balenie: 1 sada
■ ROHOVÉ PROFILY
Baumit Rohová lišta flexibilná
Rohová lišta s integrovanou sklotextilnou mriežkou slúžiaca na vytvorenie
čistých hrán na nárožiach aj s uhlom väčším alebo menším ako 90°.
Balenie: 50 ks á 2,5 m = 125 bm
Baumit Rohová lišta hliníková
Hliníková lišta so sieťovinou 100 x 100 mm na spevnenie rohov budov a
ostení otvorov vo fasáde.
Balenie: 50 ks à 2,5 m = 125 bm
Baumit Rohová lišta z PVC
Rohová lišta s integrovanou sklotextilnou mriežkou širky 100 a 100 mm
na spevnenie rohov budov a ostení otvorov vo fasáde
Balenie: 50 ks à 2,5 m = 125 bm
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
41
Kontaktné tepelnoizolačné systémy Baumit
■ NADOKENNÉ PROFILY
Baumit Nadokenná lišta s odkvapovým nosom Premium
Nerezový profil s integrovanou sklotextilnou mriežkou na čisté ukončenie
tepelnoizolačných systémov na podhľadoch okien, balkónov a stropov.
Balenie:10 ks à 2,0 m = 20 bm
Baumit Nadokenná lišta s odkvapovým nosom
(Baumit PVC TropfnasenProfil)
PVC profil s integrovanou sklotextilnou mriežkou na čisté ukončenie tepelnoizolačných systémov na podhľadoch okien, balkónov a stropov.
Balenie: 25 ks à 2,0 m = 50 bm
■ PROFILY PRE RIEŠENIE DETAILU OKENNÝCH A DVERNÝCH OTVOROV
Baumit Okenný a dverový dilatačný profil Štandard 3D
Samolepiaci plastový profil s integrovanou tesniacou páskou a sklotextilnou
mriežkou na profesionálne ukončenie tepelnoizolačného systému v ostení.
Dilatačný profil sa osádza pred lepením tepelnoizolačných dosiek v ostení
alebo nadpraží. Vhodnosť použitia pozri tab. 10.
Balenie: 25 ks à 1,4 m = 35 bm
25 ks à 2,4 m = 60 bm
Baumit Okenný a dverový dilatačný profil Plus
Samolepiaci plastový profil s integrovanou tesniacou páskou a sklotextilnou mriežkou na profesionálne ukončenie tepelnoizolačného systému
v ostení. Pre hrúbky tepelnoizolačného systému od 100 mm do 200 mm
a veľkosť otvoru do 2 m2.
Dilatačný profil sa osádza po lepení tepelnoizolačných dosiek v ostení
alebo nadpraží. Vhodnosť použitia pozri tab. 10.
Balenie: 25 ks à 1,4 m = 35 bm
25 ks à 2,4 m = 60 bm
42
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
Kontaktné tepelnoizolačné systémy Baumit
Baumit Okenný a dverový dilatačný profil Flex
Samolepiaci plastový profil s integrovanou tesniacou páskou a sklotextilnou
mriežkou na profesionálne ukončenie tepelnoizolačného systému v ostení.
Pre hrúbky tepelnoizolačného systému nad 200 mm a veľkosť otvoru nad 2
m2,ako aj pre predsadené konštrukcie okien a dverí.
Špeciálne určený pre nízkoenergetické a pasívne domy.
Dilatačný profil sa osádza pred lepením tepelnoizolačných dosiek v ostení
alebo nadpraží. Vhodnosť použitia pozri tab. 10.
Balenie: 25 ks à 1,4 m = 35 bm
25 ks à 2,4 m = 60 bm
Tabuľka 10
Použitie Baumit okenných a dverných dilatačných profilov
Pozícia okna alebo dverí v tepelnoizolačnom systéme a veľkosť otvoru
Hrúbka
tepelnej
izolácie
≤ 2 m2
2 - 10 m2
≤ 2 m2
2 - 10 m2
≤ 2 m2
2 - 10 m2
≤ 100 mm
Baumit Okenný
a dverný
dilatačný profil
Štandard 3D
Baumit Okenný
a dverný
dilatačný profil
Štandard 3D
Baumit Okenný
a dverný
dilatačný profil
Štandard 3D
Baumit Okenný
a dverný
dilatačný profil
Plus
Baumit Okenný
a dverný
dilatačný profil
Plus
Baumit Okenný
a dverný
dilatačný profil
Flex
do 200
mm
Baumit Okenný
a dverný
dilatačný profil
Štandard 3D
Baumit Okenný
a dverný
dilatačný profil
Plus
Baumit Okenný
a dverný
dilatačný profil
Plus
Baumit Okenný
a dverný
dilatačný profil
Flex
Baumit Okenný
a dverný
dilatačný profil
Flex
Baumit Okenný
a dverný
dilatačný profil
Flex
do 300
mm
Baumit Okenný
a dverný
dilatačný profil
Flex
Baumit Okenný
a dverný
dilatačný profil
Flex
Baumit Okenný
a dverný
dilatačný profil
Flex
Baumit Okenný
a dverný
dilatačný profil
Flex
Baumit Okenný
a dverný
dilatačný profil
Flex
Baumit Okenný
a dverný
dilatačný profil
Flex
Baumit Roletový profil
Plastový samolepiaci profil s integrovanou tesniacou páskou a sklotextilnou
mriežkou na ukončenie tepelnoizolačného systému pri zvislých vodiacich profiloch vonkajších roliet s konštrukciou lícujúcou s plochou fasády.
Balenie: 25 ks á 1,4 m = 35 bm
25 ks á 2,4 m = 60 bm
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
43
Kontaktné tepelnoizolačné systémy Baumit
■ DILATAČNÉ PROFILY
Baumit Dilatačný profil V
Flexibilný dilatačný PVC profil s integrovanou sklotextilnou mriežkou, tvar V je
určený pre optimálne vytvorenie dilatačnej škáry v rohovej oblasti na fasáde pri
kontaktných tepelnoizolačných systémoch Baumit.
Dĺžka: 2,50 m
Šírka sklotextilnej mriežky: 2 x 100 mm
Šírka PVC pásu: 80 mm
Farba PVC pásu: šedá
Šírka škáry: 5 – 25 mm
Balenie: 10 ks á 2,5 m = 25 bm
Baumit Dilatačný profil E
Flexibilný dilatačný PVC profil s integrovanou sklotextilnou mriežkou, tvar E je
určený pre optimálne vytvorenie priebežnej dilatačnej škáry na fasáde pri kontaktných tepelnoizolačných systémoch Baumit.
Dĺžka: 2,50 m
Šírka sklotextilnej mriežky: 2 x 100 mm
Šírka PVC pásu: 80 mm
Farba PVC pásu: šedá
Šírka škáry: 5 – 25 mm
Balenie: 10 ks á 2,5 m = 25 bm
44
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
Realizácia tepelnoizolačných systémov Baumit
4. Realizácia tepelnoizolačných systémov Baumit
4.1. Kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit open®
Skladba systému
3
1. Lepiaca hmota
2. Tepelná izolácia
3. Kotviace prvky – rozperné kotvy
4. Stierková hmota
5. Sklotextilna mriežka - výstužná mriežka
6. Penetračný náter
7. Tenkovrstvová ušľachtilá omietka (povrchová úprava)
2
1
4
5
4
6
7
Komponenty systému Baumit open®
Lepiaca hmota:
Baumit openContact
Baumit Lepiaca stierka open® S – sanačné riešenie
Tepelnoizolačné dosky:
Baumit openTherm
Baumit openReflect
Kotviace prvky:
Baumit kotviace prvky
Stierková hmota:
Baumit openContact
Baumit Lepiaca stierka open® S – sanačné riešenie
Výstužná mriežka:
Baumit openTex
Penetračný náter:
Baumit openPrimer
Povrchová úprava:
Baumit NanoporTop
Baumit openTop
Ďalšie skladby tepelnoizolačného systému – pozri tabuľku 6
Pre informácie o jednotlivých komponentoch systému – pozri kap. 3.3 Komponenty kontaktných tepelnoizolačných systémov Baumit
Postup realizácie tepelnoizolačného systému
Poznámka: Pre realizáciu tepelnoizolačného systému ďalej platia zásady uvedené v kap. 2.3.
4.1.1. Miešanie lepiacej a stierkovej hmoty
Obsah vreca sa zamieša elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami s 6,0 l čistej vody na homogénnu
hmotu. Po premiešaní sa nechá malta cca 5 min. odstáť. Po následnom opätovnom premiešaní je zmes
pripravená na použitie. Vždy zamiešať celý obsah vreca. Doba spracovania cca 1,5 h.
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
45
Realizácia tepelnoizolačných systémov Baumit
4.1.2. Založenie tepelnoizolačného systému pri sokli
pozri kap. 2.3.2. Lepenie tepelnoizolačných dosiek, detaily 1.1 – 1.3.
– Založenie pomocou soklového profilu
– Založenie pomocou montážnej laty
4.1.3. Lepenie tepelnoizolačných dosiek
Lepiaca hmota sa na tepelnoizolačné dosky nanáša po celom obvode vo forme pása v 20 - 30 mm vrstve
a uprostred dosky bodovo v 3 miestach tak, aby po priložení a pritlačení dosky k podkladu minimálne
40 % povrchu dosky bolo spojené s podkladom pomocou lepiacej malty. Lepiacu hmotu je možné na tepelnoizolačné dosky nanášať celoplošne na rubový povrch ručne pomocou zubového hladidla. Uloženie
dosiek sa kontroluje pri realizácii vodováhou a rovinnosť meracou latou. Pri lepení dosiek openReflect sa
lepiaca hmota nanáša na šedú stranu dosky.
Upozornenie:
Pokiaľ tepelnoizolačný systém prilieha až k terénu,
do výšky min. 30 cm nad terénom je potrebné použiť dosky XPS z extrudovaného polystyrénu, s obojstranne zdrsneným povrchom alebo dosky na báze
expandovaného polystyrénu EPS perimetrové. Lepenie a stierkovanie pomocou lepiacej a stierkovej
hmoty určenej na tepelnoizolačné dosky XPS pozri
kap. 3.3.1. Lepiace a stierkové hmoty, resp. TL produktu. Tepelnoizolačné dosky XPS a EPS perimetrové vždy kotviť rozpernými kotvami.
Nanášanie lepiacej hmoty na tepelnoizolačné dosky
4.1.4. Brúsenie tepelnoizolačných dosiek
Brúsenie je možné po technologickej prestávke minimálne 24 hodín* po nalepení tepelnoizolačných
dosiek. Účelom brúsenia je dosiahnuť rovnú plochu fasády, pretože ostatnými úkonmi sa dosiahnutá
rovinnosť už len kopíruje. Brúsenie sa vykonáva brúsnou doskou so skleným papierom, rovinnosť sa
kontroluje metrovou latou.
Ak je prestávka medzi lepením dosiek a vytvorením výstužnej vrstvy dlhšia ako 14 dní, vonkajší povrch
sa musí prebrúsiť s cieľom odstrániť zvetranú povrchovú vrstvu. Úbytok tepelnej izolácie je potrebné
zohľadniť v tepelnotechnických výpočtoch.
4.1.5. Mechanické kotvenie tepelnoizolačných dosiek
Mechanické kotvenie je možné po technologickej prestávke minimálne 24 hodín* po nalepení tepelnoizolačných dosiek pred realizáciou výstužnej vrstvy. Počet, druh a dĺžka rozperných kotiev závisí od
vlastností podkladu a musí byť stanovená statickým výpočtom na základe skúškou zistenej únosnosti
rozperných kotiev.
* Platí pre teplotu 20°C a relatívnu vlhkosť vzduchu ≤70%. Pri vysokej vlhkosti a nižšej teplote vzduchu sa doba zretia predlžuje.
46
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
Realizácia tepelnoizolačných systémov Baumit
V ploche sa spravidla používajú 2 ks rozperných kotiev na jednu dosku – 4ks/m2 (detail 1.7). Najmenšia
vzdialenosť osadenia rozpernej kotvy od okrajov steny, podhľadu alebo dilatačnej škáry je 100 mm. Osádzanie rozperných kotiev – pozri detail 1.10 a 1.11.
Kotvenie rozpernými kotvami nie je nutné pri novostavbách s max. 2 nadzemnými podlažiami (resp.
vysoké max. 10 m) pri lepení priamo na neomietnuté murivo. Podklad musí spĺňať štandardné kritériá,
kap. 2.2.1 Požiadavky na podklad. Neplatí pre sanačné riešenie.
Pokiaľ sa tepelnoizolačný systém realizuje na jestvujúcu omietku, dodatočné mechanické kotvenie je
nevyhnutné, pričom pri voľbe dĺžky rozpernej kotvy je potrebné zohľadniť skutočnú hrúbku omietky, aby
bolo možné zaručiť dodržanie predpísanej minimálnej kotevnej dĺžky do nosného podkladu.
Poznámka: Kotvenie je možné realizovať aj pomocou Baumit Lepiacej kotvy, pozri kap. 5.2
4.1.6. Zhotovenie výstužnej vrstvy s vloženou sklotextilnou mriežkou
Výstužná vrstva sa realizuje nanesením stierkovej hmoty na tepelnoizolačné dosky nerezovým zubovým
hladidlom, do ktorej sa vtláča sklotextilná mriežka , kvôli ľahšej manipulácii nastrihaná na pásy potrebnej
(resp. ľahko spracovateľnej) dĺžky. Jednotlivé kusy mriežky sa kladú s presahom min. 100 mm. Pomocou
nerezového hladidla sa mriežka vtlačí do stierkovej hmoty a dôkladne sa zahladí. Po zahladení a stiahnutí
prebytočnej hmoty má byť hrúbka vystužnej vrstvy min. 3 mm.
V rohoch otvorov sa na prenesenie šikmých šmykových napätí ukladá pred realizáciou výstužnej vrstvy
naviac prídavná diagonálna výstuž, veľkosti min. 300 x 200 mm (detail 1.5).
Aplikácia sklotextilnej mriežky do stierkovej hmoty
Vtláčanie sklotextilnej mriežky do stierkovej hmoty
4.1.7. Zhotovenie povrchovej úpravy tenkovrstvovou ušľachtilou omietkou
Predpísaná minimálna doba zretia výstužnej vrstvy tepelnoizolačného systému pred realizáciou povrchovej úpravy je 3 dni* (3 mm). Vplyvom vlhkého studeného počasia však môže dôjsť k predĺženiu tejto doby.
Príprava podkladu penetračným náterom
Po vyzretí výstužnej vrstvy, najskôr však po 3 dňoch* sa pristúpi k príprave podkladu penetračným náterom. Penetračný náter sa nanáša valčekom alebo štetcom, a to rovnomerne bez prerušenia. Náter sa
nanáša celoplošne, pri viacnásobnom nanášaní je potrebné dodržať medzi jednotlivými vrstvami náteru
technologickú prestávku min. 24 hodín*.
* Platí pre teplotu 20°C a relatívnu vlhkosť vzduchu ≤70%. Pri vysokej vlhkosti a nižšej teplote vzduchu sa doba zretia predlžuje.
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
47
Realizácia tepelnoizolačných systémov Baumit
Aplikácia tenkovrstvovej ušľachtilej omietky
Nanášanie tenkovrstvovej omietky sa realizuje po zaschnutí penetračného náteru (min. 24 hodín*).
Obsah nádoby s omietkou sa dokonale premieša.
Ryhovaná štruktúra:: Omietka sa nanáša hladidlom z nerezovej ocele v hrúbke maximálneho zrna plniva
v omietke, a následne po nanesení sa vodorovným, zvislým alebo krúživým pohybom umelohmotným
hladidlom upraví na požadovanú štruktúru.
Škrabaná štruktúra: Omietka sa nanáša hladidlom z nerezovej ocele v hrúbke maximálneho zrna plniva
v omietke, a následne po nanesení sa krúživým pohybom umelohmotným hladidlom upraví na požadovanú štruktúru.
Materiálové varianty riešenia povrchovej úpravy kontaktného tepelnoizolačného systému
Pozri kap. 3.3.5. Povrchové úpravy
Penetrácia podkladu
48
Nanášanie tenkovrstvovej omietky
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
Realizácia tepelnoizolačných systémov Baumit
4.2. Kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit s tepelnoizolačnými doskami z EPS
Skladba systému
3
1
2
1. Lepiaca hmota
2. Tepelná izolácia (EPS)
3. Kotviace prvky
4. Stierková hmota
5. Sklotextilná mriežka – výstužná mriežka
6. Penetračný náter
7. Tenkovrstvová ušľachtilá omietka (povrchová úprava)
4
5
4
6
7
Komponenty systému
Baumit Star
Baumit Pro
Lepiaca hmota:
Baumit StarContact
Baumit ProContact
Tepelnoizolačné dosky:
Baumit StarTherm
Baumit EPS-F
Kotviace prvky:
Baumit kotviace prvky
Baumit kotviace prvky
Stierková hmota:
Baumit StarContact
Baumit ProContact
Sklotextilná mriežka:
Baumit StarTex
Baumit StarTex
Penetračný náter:
Baumit UniPrimer
Baumit UniPrimer
Povrchová úprava::
Baumit NanoporTop
Baumit SilikatTop
Baumit SilikonTop
Baumit NanoporTop
Baumit ArtLineTop
Baumit GranoporTop
Baumit SilikonTop
Baumit SilikatTop
Baumit GranoporTop
Baumit ArtLineTop
Ďalšie skladby tepelnoizolačného systému – pozri tabuľku 6
Pre informácie o jednotlivých komponentoch systému pozri kap. 3.3 Komponenty kontaktných
tepelnoizolačných systémov Baumit
Postup realizácie tepelnoizolačného systému
Poznámka: Pre realizáciu tepelnoizolačného systému ďalej platia zásady uvedené v kap. 2.3.
4.2.1. Miešanie lepiacej a stierkovej hmoty
Obsah vreca sa zamieša elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami s 6,5 l čistej vody na homogénnu
hmotu. Po premiešaní sa nechá malta cca 5 min. odstáť. Po následnom opätovnom premiešaní je
zmes pripravená na použitie. Vždy zamiešať celý obsah vreca. Doba spracovania cca 1,5 h.
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
49
Realizácia tepelnoizolačných systémov Baumit
4.2.2. Založenie tepelnoizolačného systému pri sokli
pozri kap. 2.3.2. Lepenie tepelnoizolačných dosiek, detaily 1.1 – 1.3.
- Založenie pomocou soklového profilu
- Založenie pomocou montážnej laty
4.2.3. Lepenie tepelnoizolačných dosiek
Lepiaca hmota sa na polystyrénové dosky nanáša po celom obvode vo forme pása v 20 – 30 mm
vrstve a uprostred dosky bodovo v min. 3 miestach tak, aby po priložení a pritlačení dosky k podkladu
minimálne 40 % povrchu dosky bolo spojené s podkladom pomocou lepiacej malty. Lepiacu hmotu je
možné na tepelnoizolačné dosky nanášať na rubový povrch ručne pomocou zubového hladidla. Uloženie dosiek sa kontroluje pri realizácii vodováhou a rovinnosť meracou latou.
Vzhladom na tmavý odtieň tepelnoizolačných dosiek zo šedého penového polystyrénu Baumit
StarTherm odporúčame tieto dosky počas lepenia a tuhnutia lepiacej malty (min. 1 deň* po nalepení)
chrániť pred priamym pôsobeným slnečného žiarenia, pozri kap. 2.3. a 2.4
Upozornenie:
Pokiaľ tepelnoizolačný systém prilieha až k terénu,
do výšky min. 30 cm nad terénom je potrebné použiť
ako tepelný izolant dosky XPS z extrudovaného polystyrénu, s obojstranne zdrsneným povrchom alebo
dosky na báze expandovaného polystyrénu EPS perimetrové. Lepenie a stierkovanie pomocou lepiacej
a stierkovej hmoty Baumit StarContact – pozri kap.
3.3.1. Lepiace a stierkové hmoty, resp. TL produktu.
Tepelnoizolačné dosky XPS a EPS perimetrové vždy
kotviť rozpernými kotvami.
Nanášanie lepiacej hmoty na tepelnoizolačné dosky
4.2.4. Brúsenie tepelnoizolačných dosiek
Brúsenie je možné po technologickej prestávke minimálne 24 hodín* po nalepení tepelnoizolačných
dosiek. Účelom brúsenia je dosiahnuť dokonale rovnú plochu fasády, pretože ostatnými úkonmi sa
dosiahnutá rovinnosť už len kopíruje. Brúsenie sa vykonáva brúsnou doskou so skleným papierom,
rovinnosť sa kontroluje metrovou latou.
Ak je prestávka medzi lepením dosiek a vytvorením výstužnej vrstvy dlhšia ako 14 dní, vonkajší povrch
sa musí prebrúsiť s cieľom odstrániť zvetranú povrchovú vrstvu. Úbytok tepelnej izolácie je potrebné
zohľadniť v tepelnotechnických výpočtoch.
4.2.5. Mechanické kotvenie tepelnoizolačných dosiek
Mechanické kotvenie je možné po technologickej prestávke minimálne 24 hodín* po nalepení tepelnoizolačných dosiek. Osadzujú sa pred realizáciou výstužnej vrstvy. Počet, druh a dĺžka rozperných kotiev
závisí od vlastností podkladu a musí byť stanovený statickým výpočtom na základe skúškou zistenej
únosnosti rozperných kotiev.
* Platí pre teplotu 20°C a relatívnu vlhkosť vzduchu ≤70%. Pri vysokej vlhkosti a nižšej teplote vzduchu sa doba zretia predlžuje.
50
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
Realizácia tepelnoizolačných systémov Baumit
V ploche sa spravidla používajú 2 ks rozperných kotiev na jednu dosku – 4 ks/m2 (detail 1.7). Najmenšia vzdialenosť osadenia rozpernej kotvy od okrajov steny, podhľadu alebo dilatačnej škáry je 100 mm. Osádzanie
rozperných kotiev – pozri detail 1.10 a 1.11.
Kotvenie rozpernými kotvami nie je potrebné pri novostavbách s max. 2 nadzemnými podlažiami (resp.
vysoké max. 10 m) pri lepení priamo na neomietnuté murivo. Podklad musí spĺňať štandardné kritériá,
podľa kap. 2.2.1 Požiadavky na podklad. Neplatí pre systém Baumit Pro.
Pokiaľ sa tepelnoizolačný systém realizuje na jestvujúcu omietku, mechanické kotvenie je nevyhnutné,
pričom pri voľbe dĺžky rozpernej kotvy je potrebné zohľadniť skutočnú hrúbku omietky, aby bolo možné
zaručiť dodržanie predpísanej minimálnej kotevnej dĺžky do nosného podkladu.
Poznámka: Kotvenie je možné realizovať aj pomocou Baumit Lepiacej kotvy, pozri kap. 5.2
4.2.6. Zhotovenie výstužnej vrstvy s vloženou sklotextilnou mriežkou
Výstužná vrstva sa realizuje nanesením stierkovej hmoty na tepelnoizolačné dosky nerezovým zubovým hladidlom, do ktorej sa vtláča sklotextilná mriežka, kvôli ľahšej manipulácii nastrihaná na pásy
potrebnej (resp. ľahko spracovateľnej) dĺžky. Jednotlivé kusy mriežky sa spájajú s presahom min. 100
mm. Pomocou nerezového hladidla sa mriežka vtlačí do stierkovej hmoty a dôkladne sa zahladí. Po
zahladení a stiahnutí prebytočnej hmoty má byť hrúbka vystužnej vrstvy min. 3 mm.
V rohoch otvorov sa na prenesenie šikmých šmykových napätí ukladá pred realizáciou výstužnej vrstvy
naviac prídavná diagonálna výstuž veľkosti min. 300 x 200 mm (pozri detail 1.5).
Aplikácia sklotextilnej mriežky do stierkovej hmoty
Vtláčanie sklotextilnej mriežky do stierkovej hmoty
4.2.7. Zhotovenie povrchovej úpravy tenkovrstvovou ušľachtilou omietkou
Predpísaná minimálna doba zretia výstužnej vrstvy tepelnoizolačného systému pred realizáciou povrchovej úpravy je minimálne 3 dní* (Baumit Star), resp.7 dní* (Baumit Pro) pri hrúbke výstužnej vrstvy
3 mm. Vplyvom vlhkého studeného počasia však môže dôjsť k predĺženiu tejto doby.
Príprava podkladu penetračným náterom
Po vyzretí výstužnej vrstvy, najskôr však po 3, resp. 7 dňoch* sa pristúpi k príprave podkladu penetračným náterom. Penetračný náter sa nanáša valčekom alebo štetcom, a to rovnomerne bez prerušenia.
Náter sa nanáša celoplošne, pri viacnásobnom nanášaní je potrebné dodržať medzi jednotlivými vrstvami náteru technologickú prestávku min. 24 hodín*.
* Platí pre teplotu 20°C a relatívnu vlhkosť vzduchu ≤70%. Pri vysokej vlhkosti a nižšej teplote vzduchu sa doba zretia predlžuje.
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
51
Realizácia tepelnoizolačných systémov Baumit
Aplikácia tenkovrstvovej ušľachtilej omietky
Nanášanie tenkovrstvovej omietky sa realizuje po zaschnutí penetračného náteru (min. 24 hodín*).
Obsah nádoby s omietkou sa dokonale premieša.
Ryhovaná štruktúra: Omietka sa nanáša hladidlom z nerezovej ocele v hrúbke maximálneho zrna plniva v omietke, a následne po nanesení sa vodorovným, zvislým alebo krúživým pohybom umelohmotným hladidlom upraví na požadovanú štruktúru.
Škrabaná štruktúra: Omietka sa nanáša hladidlom z nerezovej ocele v hrúbke maximálneho zrna plniva
v omietke, a následne po nanesení sa krúživým pohybom umelohmotným hladidlom upraví na požadovanú štruktúru.
* Platí pre teplotu 20°C a relatívnu vlhkosť vzduchu ≤70%. Pri vysokej vlhkosti a nižšej teplote vzduchu sa doba zretia predlžuje.
Materiálové varianty riešenia povrchovej úpravy kontaktného tepelnoizolačného systému
Pozri kap. 3.3.5. Povrchové úpravy
Penetrácia podkladu
52
Nanášanie tenkovrstvovej omietky
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
Realizácia tepelnoizolačných systémov Baumit
4.3. Kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit s tepelnoizolačnými
doskami z minerálnej vlny (MW)
Skladba systému
3
1. Lepiaca hmota
2. Tepelná izolácia (MW)
3. Kotviace prvky – rozperné kotvy
4. Stierková hmota
5. Sklotextilna mriežka - výstužná mriežka
6. Penetračný náter
7. Tenkovrstvová ušľachtilá omietka (povrchová úprava)
2
1
4
5
4
6
7
Komponenty systému
Baumit Star
Baumit Pro
Lepiaca hmota:
Baumit StarContact
Baumit ProContact
Tepelná izolácia:
Minerálne tepelnoizolačné dosky
Minerálne tepelnoizolačné dosky
Kotviace prvky
Hmoždinka STR U
Hmoždinka SD 8
Hmoždinka PTH S
Hmoždinka PTH KZ
Hmoždinka STR U
Hmoždinka SD 8
Hmoždinka PTH S
Hmoždinka PTH KZ
Stierková hmota:
Baumit StarContact
Baumit ProContact
Výstužná mriežka:
Baumit StarTex
Baumit StarTex
Penetračný náter:
Baumit UniPrimer
Baumit UniPrimer
Povrchová úprava:
Baumit NanoporTop
Baumit SilikonTop
Baumit SilikatTop
Baumit ArtLineTop
Baumit SilikatTop
Baumit SilikonTop
Baumit NanoporTop
Baumit ArtLineTop
Ďalšie skladby tepelnoizolačného systému – pozri tabuľku 6.
Pre informácie o jednotlivých komponentoch systému pozri kap. 3.3 Komponenty kontaktných
tepelnoizolačných systémov Baumit.
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
53
Realizácia tepelnoizolačných systémov Baumit
Postup realizácie tepelnoizolačného systému
Poznámka: Pre realizáciu tepelnoizolačného systému ďalej platia zásady uvedené v kap. 2.3.
4.3.1. Miešanie lepiacej a stierkovej hmoty
Obsah vreca sa zamieša elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami s 6,5 l čistej vody na homogénnu
hmotu. Po premiešaní sa nechá malta cca 5 min. odstáť. Po následnom opätovnom premiešaní je zmes
pripravená na použitie. Vždy zamiešať celý obsah vreca. Doba spracovania cca 1,5 h.
4.3.2. Založenie tepelnoizolačného systému pri sokli
pozri kap. 2.3.2. Lepenie tepelnoizolačných dosiek, detaily 1.1 – 1.3.
– Založenie pomocou soklového profilu
– Založenie pomocou montážnej laty
Poznámka: Soklový profil pri tepelnoizolačných doskách musí byť perforovaný.
4.3.3. Lepenie tepelnoizolačných dosiek
Pred nanášaním lepiacej hmoty na tepelnoizolačné dosky alebo lamely, odporúčame miesta, kde bude nanášaná, prestierkovať touto lepiacou hmotou v tenkej vrstve. Až následne sa pristúpi k naneseniu lepiacej
hmoty určenej na prilepenie dosky.
■
Tepelnoizolačné dosky z MW s pozdĺžnou orientáciou vlákien
Lepiaca hmota sa na tepelnoizolačné dosky nanáša po celom obvode vo forme pása v 20 – 30 mm vrstve
a uprostred dosky bodovo v min. 3 miestach tak, aby po priložení a pritlačení dosky k podkladu minimálne 40 % povrchu dosky bolo spojené s podkladom pomocou lepiacej malty. Lepiacu hmotu je možné na
tepelnoizolačné dosky nanášať na rubový povrch ručne pomocou zubového hladidla.
■
Tepelnoizolačné dosky z MW s kolmou orientáciou vlákien (lamely)
Lepiaca hmota sa na lamely nanáša vždy celoplošne ručne zubovým hladidlom, tak aby po priložení a pritlačení lamely k podkladu bol celý povrch lamely spojený s podkladom pomocou lepiacej malty.
Uloženie tepelnoizolačných dosiek sa kontroluje vodováhou a rovinnosť meracou latou.
■
Tepelnoizolačné dosky z MW s pozdĺžnou orientáciou vlákien (s dvojitou štruktúrou)
Pred nanášaním lepiacej hmoty sa odporúča v mieste jej budúceho nanášania (mäkšiu stranu, resp. bez
potlače) tenkou vrstvou prestierkovať dosky lepiacou hmotou. Lepiaca hmota sa vtlačí do povrchu dosky
a zaistí lepšiu prídržnosť. Lepiaca hmota sa na tepelnoizolačné dosky nanáša po celom obvode vo forme
pása v 20 – 30 mm vrstve a uprostred dosky bodovo v min. 3 miestach tak, aby po priložení a pritlačení
dosky k podkladu minimálne 40 % povrchu dosky bolo spojené s podkladom pomocou lepiacej malty.
Lepiacu hmotu je možné na tepelnoizolačné dosky nanášať na rubový povrch ručne pomocou zubového
hladidla.
54
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
Realizácia tepelnoizolačných systémov Baumit
Nanášanie lepiacej hmoty na tepelnoizolačné dosky
s pozdĺžnou orientáciou vlákien
Nanášanie lepiacej hmoty na tepelnoizolačné dosky
s kolmou orientáciou vlákien
Upozornenie:
Pokiaľ tepelnoizolačný systém Baumit s tepelnoizolačnými doskami (MW) prilieha až k terénu, do výšky min. 30 cm
nad terénom je potrebné použiť dosky XPS z extrudovaného polystyrénu, s obojstranne zdrsneným povrchom alebo dosky na báze expandovaného polystyrénu EPS perimetrové. Lepenie a stierkovanie pomocou lepiacej a stierkovej hmoty Baumit StarContact pozri kap. 3.3.1. Lepiace a stierkové hmoty, resp. TL produktu. Tepelnoizolačné
dosky XPS a EPS perimetrové vždy kotviť rozpernými kotvami.
4.3.4. Mechanické kotvenie tepelnoizolačných dosiek, zhotovenie výstužnej vrstvy
Mechanické kotvenie je možné po technologickej prestávke minimálne 24 hodín* po lepení tepelnoizolačných dosiek. Počet, druh a dĺžka rozperných kotiev závisí od vlastností podkladu a musí byť
stanovený statickým výpočtom na základe skúškou zistenej únosnosti rozperných kotiev. Osádzanie
rozperných kotiev – pozri detail 1.10 a 1.11.
■
Tepelnoizolačné dosky z MW s pozdĺžnou orientáciou vlákien
V ploche sa spravidla používajú min. 3 ks rozperných kotiev na jednu dosku – 6 ks/m2 (detail 1.8a).
Najmenšia vzdialenosť osadenia rozpernej kotvy od okrajov steny, podhľadu alebo dilatačnej škáry je
100 mm.
Po osadení rozperných kotiev sa zrealizuje na tepelnoizolačné dosky vyrovnávacia vrstva zo stierkovej
hmoty v hrúbke min. 2 mm a nechá sa minimálne 2 dni* vyzrieť.
Výstužná vrstva sa realizuje nanesením stierkovej hmoty na vyrovnávaciu vrstvu nerezovým zubovým hladidlom, do ktorej sa vtláča sklotextilná mriežka, kvôli ľahšej manipulácii nastrihaná na pásy potrebnej dĺžky.
Jednotlivé kusy mriežky sa kladú s presahom min. 100 mm. Pomocou nerezového hladidla sa mriežka
vtlačí do stierkovej hmoty a dôkladne sa zahladí. Po zahladení a stiahnutí prebytočnej hmoty má byť hrúbka
vrstvy min. 2 mm. Technologická prestávka pred nanášaním ďalších vrstiev je minimálne 3 dni* (Baumit
Star), resp. 7 dní* (Baumit Pro), pozri kap. 3.3.1. Lepiace a stierkové hmoty, resp. TL produktu.
* Platí pre teplotu 20°C a relatívnu vlhkosť vzduchu ≤70%. Pri vysokej vlhkosti a nižšej teplote vzduchu sa doba zretia predlžuje.
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
55
Realizácia tepelnoizolačných systémov Baumit
■
Tepelnoizolačné dosky z MW s kolmou orientáciou vlákien
Mechanické kotvenie a výstužnú vrstvu je možné zhotovovať dvoma spôsobmi:
Mechanické kotvenie s prídavným tanierom – alt. 1
Pre kotvenie tepelnoizolačných dosiek s kolmou orientáciou vlákien je potrebné použiť rozperné kotvy
s prídavným tanierom priemeru min. 140 mm.
Mechanické kotvenie je možné po technologickej prestávke minimálne 24 hodín* po lepení tepelnoizolačných dosiek.
V ploche sa spravidla používajú min. 4 ks rozperných kotiev na 1 m2 (detail 1.9a). Najmenšia vzdialenosť osadenia rozpernej kotvy od okrajov steny, podhľadu alebo dilatačnej škáry je 100 mm.
Po osadení rozperných kotiev sa zrealizuje na minerálne dosky vyrovnávacia vrstva v hrúbke min.
2 mm zo stierkovej hmoty a nechá sa minimálne 2 dni* vyzrieť.
Výstužná vrstva sa realizuje nanesením stierkovej hmoty na vyrovnávaciu vrstvu nerezovým zubovým
hladidlom, do ktorej sa vtláča sklotextilná mriežka, kvôli ľahšej manipulácii nastrihaná na pásy potrebnej
(resp. ľahko spracovateľnej) dĺžky. Jednotlivé kusy mriežky sa kladú s presahom min. 100 mm. Pomocou
nerezového hladidla sa mriežka vtlačí do stierkovej hmoty a dôkladne sa zahladí. Po zahladení a stiahnutí
prebytočnej hmoty má byť hrúbka vrstvy min. 2 mm. Technologická prestávka pred nanášaním ďalších
vrstiev je minimálne 3 dni* (Baumit Star), resp. 7 dní* (Baumit Pro), pozri kap. 3.3.1. Lepiace a stierkové
hmoty, resp. TL produktu).
Mechanické kotvenie cez výstužnú vrstvu – alt. 2
Výstužná vrstva sa realizuje nanesením stierkovej hmoty na tepelnoizolačné dosky nerezovým zubovým hladidlom, do ktorej sa vkladá sklotextilná mriežka, kvôli ľahšej manipulácii nastrihaná na pásy
potrebnej (resp. ľahko spracovateľnej) dĺžky. Jednotlivé kusy mriežky sa kladú s presahom 100 mm.
Pomocou nerezového hladidla sa mriežka vtlačí do stierkovej hmoty a dôkladne sa zahladí. Po zahladení a stiahnutí prebytočnej hmoty má byť hrúbka vrstvy min. 2 mm.
Do zahladenej stierkovej hmoty sa rozperné kotvy zatlačia v počte min. 4 ks/ m2 (detail 1.9b) v ploche
tak, aby nedošlo k pretrhnutiu sklotextilnej mriežky. Mechanické kotvenie musí prebehnúť pokiaľ výstužná vrstva ešte nie je zatvrdnutá!
Po min. 2 dňoch* sa zrealizuje vyrovnávacia vrstva v max. hrúbke 2 mm, do ktorej sa v mieste rozperných kotiev zatlačí sklotextilná mriežka min. rozmerov 100 x 100 mm (prekrytie tanierov rozperných
kotiev). Alternatívne je možné zrealizovať vyrovnávaciu vrstvu formou ďalšej výstužnej vrstvy s vloženou sklotextilnou mriežkou. Prekrývanie pásov výstužnej mriežky v jednotlivých vrstvách nesmie byt v
rovnakom mieste. Minimálna hrúbka vrstvy je 2 mm.
Technologická prestávka pred nanášaním ďalších vrstiev je minimálne 3 dní* (Baumit Star), resp. 7 dni*
(Baumit Pro), pozri kap. 3.3.1. Lepiace a stierkové hmoty, resp. TL produktu).
Poznámka:
Kotvenie rozpernými kotvami nie je potrebné pri novostavbách s max. 2 nadzemnými podlažiami (resp. vysoké
max. 10 m) pri lepení priamo na neomietnuté murivo (lepiaca hmota nanášaná celoplošne zubovým hladidlom
na dosky). Kotvenie rozpernými kotvami sa odporúča v oblasti nároží, pod strechou a pod atikou. Podklad musí
spĺňať štandardné kritériá, kap. 2.2.1 Požiadavky na podklad. Platí iba v prípade lepenia lepiacou a stierkovou
hmotou Baumit StarContact.
* Platí pre teplotu 20°C a relatívnu vlhkosť vzduchu ≤70%. Pri vysokej vlhkosti a nižšej teplote vzduchu sa doba zretia predlžuje.
56
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
Realizácia tepelnoizolačných systémov Baumit
■
Tepelnoizolačné dosky z MW s pozdĺžnou orientáciou vlákien s dvojitou štruktúrou
Mechanické kotvenie je možné po technologickej prestávke minimálne 24 hodín* po lepení tepelnoizolačných dosiek.
Mechanické kotvenie a výstužnú vrstvu je možné zhotovovať dvoma spôsobmi:
Mechanické kotvenie s prídavným tanierom – alt. 1
Pokiaľ sa použije štandardný postup (dosky sa kotvia pred realizáciou výstužnej vrstvy), je potrebné použiť rozperné kotvy s prídavným tanierom priemeru 90 mm (prípadne 140 mm). Po osadení rozperných
kotiev sa zrealizuje na minerálne dosky vyrovnávacia vrstva min. hrúbky 2 mm zo stierkovej hmoty a
nechá sa minimálne 2 dni* vyzrieť.
Výstužná vrstva sa realizuje nanesením stierkovej hmoty na vyrovnávaciu vrstvu nerezovým zubovým
hladidlom, do ktorej sa vtláča sklotextilná mriežka, kvôli ľahšej manipulácii nastrihaná na pásy potrebnej
(resp. ľahko spracovateľnej) dĺžky. Jednotlivé kusy mriežky sa kladú s presahom min. 100 mm. Pomocou
nerezového hladidla sa mriežka vtlačí do stierkovej hmoty a dôkladne sa zahladí. Po zahladení a stiahnutí
prebytočnej hmoty má byť hrúbka vrstvy min. 2 mm. Technologická prestávka pred nanášaním ďalších
vrstiev je minimálne 3 dni* (Baumit Star), resp. 7 dní* (Baumit Pro), pozri kap. 3.3.1. Lepiace a stierkové
hmoty, resp. TL produktu).
Minimálny počet rozperných kotiev je 4 ks/m2 – platí pre izolačné dosky širky 500 mm a hrúbky ≥ 80 mm
Schéma kotvenia pozri detail 1.8b.
Mechanické kotvenie cez výstužnú vrstvu – alt. 2
Pokiaľ sa použijú rozperné kotvy s priemerom taniera 60 mm, kotví sa cez výstužnú vrstvu s vloženou
sklotextilnú mriežku.
Výstužná vrstva sa realizuje nanesením stierkovej hmoty na tepelnoizolačné dosky nerezovým zubovým hladidlom, do ktorej sa vtláča sklotextilná mriežka, kvôli ľahšej manipulácii nastrihaná na pásy
potrebnej (resp. ľahko spracovateľnej) dĺžky. Jednotlivé kusy mriežky sa kladú s presahom 100 mm.
Pomocou nerezového hladidla sa mriežka vtlačí do stierkovej hmoty a dôkladne sa zahladí. Po zahladení a stiahnutí prebytočnej hmoty má byť hrúbka vrstvy min. 2 mm.
Do zahladenej stierkovej hmoty sa rozperné kotvy zatlačia tak, aby nedošlo k pretrhnutiu sklotextilnej
mriežky. Mechanické kotvenie musí prebehnúť pokiaľ výstužná vrstva ešte nie je zatvrdnutá!
Po 2 dňoch* sa zrealizuje vyrovnávacia vrstva v max. hrúbke 2 mm, do ktorej sa v mieste rozperných
kotiev zatlačí sklotextilná mriežka min. rozmerov 100 x 100 mm (prekrytie tanierov). Alternatívne je
možné realizovať vyrovnávaciu vrstvu formou ďalšej výstužnej vrstvy s vloženou sklotextilnou mriežkou. Minimálna hrúbka vrstvy je 2 mm.
Technologická prestávka pred nanášaním ďalších vrstiev je min. 3 dni* (Baumit Star), resp.7 dní* (Baumit
Pro), pozri kap. 3.3.1. Lepiace a stierkové hmoty, resp. TL produktu).
Minimálny počet rozperných kotiev je 4 ks/m2 – platí pre izolačné dosky širky 500 mm a hrúbky ≥ 80 mm
Schéma kotvenia pozri detail 1.9b.
V rohoch otvorov sa na prenesenie šikmých šmykových napätí ukladá pred realizáciou výstužnej vrstvy
prídavná diagonálna výstuž veľkosti min. 300 x 200 mm (detail 1.5). Nalepené izolačné dosky z minerálnej vlny je potrebné chrániť pred navlhnutím (dážď, sneh a pod.).
* Platí pre teplotu 20°C a relatívnu vlhkosť vzduchu ≤70%. Pri vysokej vlhkosti a nižšej teplote vzduchu sa doba zretia predlžuje.
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
57
Realizácia tepelnoizolačných systémov Baumit
Zvýšenie odolnosti proti mechanickému poškodeniu možno zabezpečiť dvojnásobným vystužením (výstužnou mriežkou) výstužnej vrstvy alebo použitím špeciálnej výstužnej mriežky. V tomto prípade sa druhá vrstva stierkovej hmoty nanáša na prvú výstužnú vrstvu.
Realizácia vyrovnávajúcej vrstvy
Vtláčanie sklotextilnej mriežky do stierkovej hmoty
Upozornenie:
Pri kladení tepelnoizolačných dosiek a pri ich kotvení
rozpernými kotvami je potrebné dodržať pokyny výrobcu. V prípade tepelnoizolačného systému Baumit
s doskami z MW je mechanické kotvenie izolačných
dosiek vždy potrebné s výnimkou dosiek s kolmou
orientáciou vlákien (lamely) v určitých prípadoch. Na
kotvenie sa pritom odporúča použiť rozperné kotvy
s oceľovým tŕňom. Pokiaľ sa zateplenie realizuje na
jestvujúcu omietku, pri voľbe dĺžky drieku rozpernej
kotvy je potrebné zohľadniť skutočnú hrúbku omietky,
aby bolo možné zaručiť dodržanie predpísanej minimálnej kotevnej dĺžky do nosného podkladu.
Zahladenie výstužnej vrstvy
4.3.5. Zhotovenie povrchovej úpravy tenkovrstvovou ušľachtilou omietkou
Predpísaná minimálna doba zretia výstužnej vrstvy ,resp. vyrovnávacej vrstvy (kotvenie cez výstužnú
vrstvu) tepelnoizolačného systému pred realizáciou povrchovej úpravy je 3 dni* (Baumit Star), resp.
7 dní* (Baumit Pro), pozri kap. 3.3.1. Lepiace a stierkové hmoty, resp. TL produktu), vplyvom vlhkého
studeného počasia však môže dôjsť k predĺženiu tejto doby.
Príprava podkladu penetračným náterom
Po vyzretí výstužnej vrstvy, najskôr však po 3, resp. 7 dňoch* sa pristúpi k príprave podkladu penetrečným náterom. Penetračný náter sa nanáša valčekom alebo štetcom, a to rovnomerne bez prerušenia.
Náter sa nanáša celoplošne, pri viacnásobnom nanášaní je potrebné dodržať medzi jednotlivými vrstvami náteru technologickú prestávku min. 24 hodín*.
* Platí pre teplotu 20°C a relatívnu vlhkosť vzduchu ≤70%. Pri vysokej vlhkosti a nižšej teplote vzduchu sa doba zretia predlžuje.
58
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
Realizácia tepelnoizolačných systémov Baumit
Aplikácia tenkovrstvovej ušľachtilej omietky
Nanášanie tenkovrstvovej omietky sa realizuje po dôkladnom zaschnutí základného náteru (min. 24
hodín*). Obsah nádoby s omietkou sa dokonale premieša.
Ryhovaná štruktúra: Omietka sa nanáša hladidlom z nerezovej ocele v hrúbke maximálneho zrna plniva
v omietke, a následne po nanesení sa vodorovným, zvislým alebo krúživým pohybom umelohmotným
hladidlom upraví na požadovanú štruktúru.
Škrabaná štruktúra: Omietka sa nanáša hladidlom z nerezovej ocele v hrúbke maximálneho zrna plniva
v omietke, a následne po nanesení sa krúživým pohybom umelohmotným hladidlom upraví na požadovanú štruktúru.
Materiálové varianty riešenia povrchovej úpravy kontaktného tepelnoizolačného systému
Pozri kap. 3.3.5. Povrchové úpravy
Penetrácia podkladu
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
Nanášanie tenkovrstvovej omietky
59
Realizácia tepelnoizolačných systémov Baumit
4.4. Kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit Poro
Skladba systému
1. Lepiaca hmota
2. Tepelná izolácia
3. Kotviace prvky
4. Stierková hmota
5. Sklotextilna mriežka
6. Penetračný náter
7. Tenkovrstvová ušľachtilá omietka
Komponenty systému:
Lepiaca hmota:
Baumit PoroContact W
Tepelnoizolačné dosky:
Fasádne izolačné dosky Multipor
Kotviace prvky:
Baumit Hmoždinka STR U
Baumit Hmozdinka PTH S
Stierková hmota:
Baumit PoroContact W
Sklotextilna mriežka:
Baumit StarTex
Penetračný náter:
Baumit UniPrimer
Povrchová úprava
Baumit NanoporTop
Baumit SilikonTop
Baumit SilikatTop
Pre informácie o jednotlivých komponentoch systému – pozri kap. 3.3 Komponenty kontaktných
tepelnoizolačných systémov Baumit
Postup realizácie tepelnoizolačného systému
4.4.1. Požiadavky na podklad
Drevené konštrukcie a konštrukcie s aktívnymi škárami (napr. panelové) nie sú vhodným podkladom pre lepenie tepelnoizolačných dosiek Multipor.
Pre ďalšie informácie o požiadavkách na podklad pozri kap. 2.2. Posúdenie a príprava podkladu
4.4.2. Miešanie lepiacej a stierkovej hmoty
Obsah vreca sa zmieša elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami s cca 7 l čistej vody/20 kg vrece na homogénnu hmotu. Po 5 min. odležaní je potrebné hmotu ešte raz zamiešať. Vždy zamiešať celý obsah vreca.
Doba spracovateľnosti cca 1,5 hod.
60
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
Realizácia tepelnoizolačných systémov Baumit
4.4.3. Založenie tepelnoizolačného systému pri sokli
pozri kap. 2.3.2. Lepenie tepelnoizolačnych dosiek,
– Založenie pomocou soklového profilu
– Založenie pomocou montážnej laty
4.4.4. Lepenie tepelnoizolačných dosiek
Na lepenie tepelnoizolačných dosiek Multipor sa používa výhradne ľahká lepiaca a stierková hmota Baumit
PoroContact W.
Lepiaca hmota sa na tepelnoizolačné dosky Multipor nanáša po celom obvode vo forme pása v 20 - 30 mm
vrstve, širokého cca 50 mm a uprostred dosky bodovo v 2 miestach tak, aby po priložení a pritlačení dosky k
podkladu minimálne 70 % povrchu dosky bolo spojené s podkladom pomocou lepiacej malty. Lepiacu hmotu
je možné na tepelnoizolačné dosky nanášať na rubový povrch ručne pomocou zubového hladidla.
Dosky sa lepia pritlačením na podklad v smere zdola nahor, vždy na väzbu (preloženie min o ¼ šírky dosky).
Pri otvoroch rohy riešime doskou vyrezanou do tvaru L. Uloženie dosiek sa kontroluje pri realizácii vodováhou a rovinnosť meracou latou.
Styčné plochy medzi izolačnými doskami sa nelepia, aby sa predchádzalo vzniku trhliniek a tepelným mostom.
Škáry medzi izolačnými doskami so šírkou viac ako 2 mm je potrebné vyplniť tepelnoizolačným materiálom.
Styk tepelnoizolačného systému s tepelnoizolačnými doskami Multipor a tepelnoizolačného systému s tepelnoizolačnými doskami z EPS alebo MW je vždy potrebné riešiť pomocou dilatácie, resp. dilatačného
profilu.
Nanášanie lepiacej hmoty na tepelnoizolačné dosky
Celoplošne – 100 % pokrytie
Po obvode dosly – 70 % pokrytie
Upozornenie:
Pokiaľ tepelnoizolačný systém prilieha až k terénu, do výšky min. 30 cm nad terénom je potrebné použiť ako
tepelnú izoláciu dosky XPS z extrudovaného polystyrénu, s obojstranne zdrsneným povrchom alebo dosky
na báze expandovaného polystyrénu EPS perimetrové. Lepenie a stierkovanie pomocou lepiacej a stierkovej
hmoty Baumit StarContact pozri kap. 3.3.1. Lepiace a stierkové hmoty, resp. TL produktu. Tepelnoizolačné
dosky XPS a EPS perimetrové vždy kotviť rozpernými kotvami.
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
61
Realizácia tepelnoizolačných systémov Baumit
4.4.5. Brúsenie tepelnoizolačných dosiek
Brúsenie je možné po technologickej prestávke minimálne 24 hodín* po lepení tepelnoizolačných dosiek. Účelom brúsenia je dosiahnuť rovnú plochu fasády, pretože ostatnými úkonmi sa dosiahnutá rovinnosť už len kopíruje. Brúsenie
sa vykonáva brúsnou doskou so skleným papierom, rovinnosť sa kontroluje latou. Pred realizáciou ďalších vrstiev
tepelnoizolačného systému je potrebne zbrúsený prach z fasády dôkladne odstrániť.
4.4.6. Mechanické kotvenie tepelnoizolačných dosiek
Mechanické kotvenie je možné po technologickej prestávke minimálne 24 hodín* po lepení tepelnoizolačných
dosiek.
Osadzujú sa pred realizáciou výstužnej vrstvy. Počet, druh a dĺžka rozperných kotiev závisí od vlastností podkladu
a musí byť stanovený statickým výpočtom na základe skúškou zistenej únosnosti rozperných kotiev.
V ploche sa spravidla používa jedna rozperná kotva (1 ks) na jednu dosku (4,5 ks/m2). Pre kotvenie tepelnoizolačných
dosiek odporúčame použiť skrutkovacie rozperné kotvy (napr. Baumit STR U). V okrajových častiach fasády (rohoch,
atika) je počet dvojnásobný. Najmenšia vzdialenosť osadenia rozpernej kotvy od okrajov steny, podhľadu alebo dilatačnej škáry je 100 mm.
Rozlomenie dosky na dve časti v priebehu montáže rozpernej kotvy nepredstavuje závadu, pokiaľ bude každá z týchto častí následne prichytená ďalšou skrutkovacou rozpernou kotvou bez toho aby došlo k novému prasknutiu dosky.
Základné rozmiestnenie rozperných kotiev
Osadenie rozpernej kotvy
4.4.7. Zhotovenie výstužnej vrstvy s vloženou sklotextilnou mriežkou
Výstužná vrstva sa zhotovuje v celkovej hrúbke 5 - 8 mm (formou vyrovnávacej vrstvy a výstužnej vrstvy).Po
osadení rozperných kotiev sa zhotoví na tepelnoizolačné dosky vyrovnávacia vrstva v hrúbke 2 - 3 mm. Po technologickej prestávke min. 1 deň sa výstužná vrstva zhotoví nanesením stierkovej hmoty na vyrovnávaciu vrstvu
nerezovým zubovým hladidlom, do ktorej sa vkladá sklotextilná mriežka, kvôli ľahšej manipulácii nastrihaná na
pásy potrebnej (resp. ľahko spracovateľnej) dĺžky. Jednotlivé kusy mriežky sa kladú s presahom min. 100 mm. Pomocou nerezového hladidla sa mriežka vtlačí do stierkovej hmoty a dôkladne sa zahladí. Po zahladení a stiahnutí
prebytočnej hmoty má byť hrúbka vrstvy 3 - 5 mm.
Pred realizaciou vystuznej vrstvy sa v rohoch otvorov na prenesenie šikmých šmykových napätí vkladá naviac
prídavné vystuženie pásom výstužnej mriežky o veľkosti 500 x 300 mm (detail 1.5).
* Platí pre teplotu 20°C a relatívnu vlhkosť vzduchu ≤70%. Pri vysokej vlhkosti a nižšej teplote vzduchu sa doba zretia predlžuje.
62
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
Realizácia tepelnoizolačných systémov Baumit
4.4.8. Zhotovenie povrchovej úpravy tenkovrstvovou ušľachtilou omietkou
Predpísaná minimálna doba zretia výstužnej vrstvy tepelnoizolačného systému pred realizáciou povrchovej úpravy
je 5 dní* (5 mm).Vplyvom vlhkého studeného počasia však môže dôjsť k predĺženiu tejto doby.
Príprava podkladu penetračným náterom
Po vyzretí výstužnej vrstvy, najskôr však po 5 dňoch sa pristúpi k príprave podkladu penetračným náterom. Penetračný náter sa nanáša valčekom alebo štetcom, a to rovnomerne bez prerušenia. Náter sa nanáša celoplošne,
pri viacnásobnom nanášaní je potrebné dodržať medzi jednotlivými vrstvami náteru technologickú prestávku min.
24 hodín*.
Aplikácia tenkovrstvovej ušľachtilej omietky
Nanášanie tenkovrstvovej omietky sa realizuje po zaschnutí penetračného náteru (min. 24 hodín*). Obsah nádoby
s omietkou sa dokonale premieša.
Ryhovaná štruktúra: Omietka sa nanáša hladidlom z nerezovej ocele v hrúbke maximálneho zrna plniva v omietke,
a následne po nanesení sa vodorovným, zvislým alebo krúživým pohybom umelohmotným hladidlom upraví na
požadovanú štruktúru.
Škrabaná štruktúra: Omietka sa nanáša hladidlom z nerezovej ocele v hrúbke maximálneho zrna plniva v omietke,
a následne po nanesení sa krúživým pohybom umelohmotným hladidlom upraví na požadovanú štruktúru.
Materiálové varianty riešenia povrchovej úpravy kontaktného tepelnoizolačného systému:
Baumit NanoporTop
Baumit SilikonTop
Baumit SilikatTop
Pozri kap. 3.3.5 Povrchové úpravy
Penetrácia podkladu
Nanášanie tenkovrstvovej omietky
* Platí pre teplotu 20°C a relatívnu vlhkosť vzduchu ≤ 70%. Pri vysokej vlhkosti a nižšej teplote sa doba zretia predlžuje.
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
63
Špecifické riešenia kontaktných tepelnoizolačných systémov
5. Špecifické riešenia kontaktných
tepelnoizolačných systémov Baumit
5.1.
5.1.Použitie
Použitietepelného
tepelnéhoizolantu
izolantuvvsoklovej
soklovejoblasti
oblasti
.
Pokiaľ kontaktný tepelnoizolačný systém (ETICS) prebieha až po úroveň terénu, je potrebné do výšky min. 300 mm nad úroveň terénu použiť z dôvodu nízkej nasiakavosti tepelnoizolačné dosky XPS
z extrudovaného polystyrénu, obojstranne zdrsnené alebo dosky na báze expandovaného polystyrénu
EPS perimetrové (detaily 2.1 – 2.4). Na lepenie tepelnoizolačných dosiek a realizáciu výstužnej vrstvy
sa v takomto prípade používa výhradne lepiaca a stierková hmota Baumit StarContact (pozri kap. 3.3.1.
Lepiace a stierkové hmoty, resp. TL výrobku). Mechanické kotvenie rozpernými kotvami je nutné.
Výstužnú vrstvu v soklovej oblasti odporúčame realizovať max. 50 mm pod upravený terén, napr. štrkový obsyp a pod. Zabráni sa tak vzlínaniu vody vo výstužnej vrstve tepelnoizolačného systému.
.2.
5.2. Kotvenie systémom Baumit Lepiaca kotva
Kotvenie systémom Baumit Lepiaca kotva je určené pre kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit
open a kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit Star s tepelnoizolačnými doskami z EPS (Baumit
StarTherm, Baumit EPS -F).
Skladba systému
1. Kotviace prvky: Baumit Lepiaca kotva
2. Lepiaca hmota
3. Tepelná izolácia
4. Stierková hmota
5. Sklotextilná mriežka
6. Penetračný náter
7. Tenkovrstvová ušľachtilá omietka (povrchová úprava)
1
3
4
2
5
4
6
7
Komponenty systému Baumit Star
Kotviace prvky:
Baumit Lepiaca kotva 55, 88, 138*
Lepiaca hmota:
Baumit StarContact
Tepelnoizolačné dosky:
Baumit Fasádne izolačné dosky EPS-F
Baumit StarTherm
Stierková hmota:
Baumit StarContact
Sklotextilná mriežka:
Baumit StarTex
Penetračný náter:
Baumit UniPrimer
Tenkovrstvová ušľachtilá omietka: Baumit NanoporTop
Baumit SilikonTop
Baumit SilikatTop
Baumit GranoporTop
Baumit ArtLineTop
*Pre výber vhodného typu Baumit Lepiacej kotvy pozri kap. 3.3.6. Kotviace prvky
64
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
Špecifické riešenia kontaktných tepelnoizolačných systémov
Komponenty systému Baumit open®
Kotviace prvky:
Baumit Lepiaca kotva 55, 88, 138*
Lepiaca hmota:
Baumit openContact
Tepelnoizolačné dosky:
Baumit openTherm
Baumit openReflect
Stierková hmota:
Baumit openContact
Sklotextilná mriežka:
Penetračný náter:
Baumit openTex
Baumit openPrimer
Tenkovrstvová ušľachtilá omietka: Baumit NanoporTop
Baumit openTop
*Pre výber vhodného typu Baumit Lepiacej kotvy pozri kap. 3.3.6. Kotviace prvky
Ďalšie skladby tepelnoizolačného systému – pozri tabuľku 6.
Pre informácie o jednotlivých komponentoch systému pozri kap. 3.3 Komponenty kontaktných
tepelnoizolačných systémov Baumit.
Postup realizácie tepelnoizolačného systému
Poznámka: Pre realizáciu tepelnoizolačného systému ďalej platia zásady uvedené v kap. 2.3.
5.2.1. Miešanie lepiacej a stierkovej hmoty
Obsah vreca sa zamieša elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami s čistou vodou na homogénnu
hmotu. Po premiešaní sa nechá malta cca 5 min. odstáť. Po následnom opätovnom premiešaní je zmes
pripravená na použitie. Vždy zamiešať celý obsah vreca.
Množstvo zámesovej vody a doba spracovateľnosti lepiacej a stierkovej hmoty pozri kap. 3.3.1. Lepiace a stierkové hmoty, resp. TL výrobku.
5.2.2. Založenie tepelnoizolačného systému pri sokli
pozri kap. 2.3.2. Lepenie tepelnoizolačných dosiek, detaily 1.1 – 1.3.
– Založenie pomocou soklového profilu
– Založenie pomocou montážnej laty
Poznámka: Soklový profil pri polystyrénových tepelnoizolačných doskách musí byť neperforovaný.
5.2.4. Osadenie Baumit Lepiacej kotvy
Nerovnosti podkladu do 10 mm je možné vyrovnať pri lepení. Väčšie nerovnosti je treba vyrovnať
v predstihu vhodnou omietkou alebo použiť rôzne hrúbky tepelnoizolačných dosiek.
Baumit Lepiace kotvy sa osádzajú celoplošne do nosného podkladu v rozstupe (rastri) maximálne
400 x 400 mm. Rozstup osadenia kotiev je možné vykresliť na podklad nastrelením čiar zafarbenou
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
65
Špecifické riešenia kontaktných tepelnoizolačných systémov
šnúrkou. Najmenšia vzdialenosť osadenia Baumit Lepiacej kotvy od okrajov steny, založenia tepelnoizolačného systému pri sokli , podhľadu alebo dilatačnej škáry je 100 mm. Zmenšovanie počtu kotiev
rozširovaním rozstupu osadenia na viac ako 400 mm je neprípustné. Pri uvedenom spôsobe osadzovania sa dosiahne minimálne odporúčané kotvenie tepelnoizolačného systému v počte 6 kusov kotiev
na m2 (kotevná schéma – pozri detail 1.6).
Osádzanie Baumit Lepiacej kotvy
Rozmiestnenie osadených Baumit Lepiacich kotiev
Priemer vrtáku pri vŕtaní musí zodpovedať priemeru drieku Baumit Lepiacej kotvy Ø 8 mm. Do vyvŕtaného otvoru, zbaveného prachu z vŕtania sa v dodanom predmontovanom stave osadí Baumit Lepiaca
kotva a následne sa upevní pribitím plastového tŕňa kladivom. Osadené lepiace kotvy môžu byť vystavené poveternostným vplyvom (UV žiarenie a pod.) po dobu maximálne 6 týždňov.
Typ lepiacich kotiev závisí od vlastností podkladu (pozri tabuľku 9 v kap. 3.3.6. Kotviace prvky, resp. detail 1.6), pričom je potrebné zohľadniť prípadnú jestvujúcu omietku, resp. hrúbku tejto omietky, aby bolo
možné zaručiť dodržanie predpísanej minimálnej kotevnej dĺžky lepiacej kotvy do nosného podkladu.
Teplota vzduchu, materiálu a podkladu v čase osadzovania Baumit Lepiacej kotvy nesmie klesnúť pod 0°C.
5.2.5. Lepenie tepelnoizolačných dosiek
Na lepenie fasádnych tepelnoizolačných dosiek sa používa výhradne Baumit StarContact, resp. Baumit
openContact.
Bezprostredne pred lepením je potrebné na osadené Baumit Lepiace kotvy naniesť koláč lepiacej hmoty s priemerom cca Ø110 mm, ktorý zodpovedá priemeru vonkajšieho prstenca kotvy a hrúbke vrstvy
10 až 20 mm. Následne sa na podklad nalepí zvyčajným spôsobom tepelnoizolačná doska:
Lepiaca hmota sa na tepelnoizolačné dosky nanáša po celom obvode vo forme pása v 20 – 30 mm
vrstve a uprostred dosky bodovo v 3 miestach. Pri lepení tepelnoizolačných dosiek openReflect sa
lepiaca hmota nanáša na šedú stranu dosky.
Pozor: Lepenie je možné zhotoviť výhradne metódou „čerstvé do čerstvého“. Osádzanie tepelnoizolačných dosiek na lepiace kotvy so zaschnutou lepiacou hmotou je neprípustné.
66
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
Špecifické riešenia kontaktných tepelnoizolačných systémov
Nanášanie lepiacej hmoty na Baumit Lepiacu
kotvu
Nalepenie tepelnoizolačnej dosky na Baumit Lepiacu kotvu
Upozornenie:
Pokiaľ tepelnoizolačný systém Baumit s tepelnoizolačnými doskami EPS a Baumit open® prilieha až k terénu,
do výšky min. 30 cm nad terénom je potrebné použiť dosky XPS z extrudovaného polystyrénu, s obojstranne
zdrsneným povrchom alebo dosky na báze expandovaného polystyrénu EPS perimetrové. Lepenie a stierkovanie pomocou lepiacej a stierkovej hmoty určenej na tepelnoizolačné dosky XPS pozri kap. 3.3.1. Lepiace
a stierkové hmoty, resp. TL produktu. Tepelnoizolačné dosky XPS a EPS perimetrové vždy kotviť rozpernými
kotvami.
Ďalšie vrstvy skladby sa realizujú obvyklým spôsobom:
Systém Baumit Star
Pozri kap. 4.2.4 Brúsenie tepelnoizolačných dosiek, kap. 4.2.6. Zhotovenie výstužnej vrstvy s vloženou
sklotextilnou mriežkou, a kap. 4.2.7. Zhotovenie povrchovej úpravy tenkovrstvovou ušľachtilou omietkou.
Systém Baumit open
Pozri kap. 4.1.4 Brúsenie tepelnoizolačnych dosiek, kap. 4.1.6. Zhotovenie výstužnej vrstvy s vloženou
sklotextilnou mriežkou, a kap. 4.1.7. Zhotovenie povrchovej úpravy tenkovrstvovou ušľachtilou omietkou.
Materiálové varianty riešenia povrchovej úpravy kontaktného tepelnoizolačného systému
Pozri kap. 3.3.5. Povrchové úpravy.
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
67
Špecifické riešenia kontaktných tepelnoizolačných systémov
5.3. Kontaktný tepelnoizolačný systém s obkladom
Kontaktný tepelnoizolačný systém s obkladom (napr. keramickým) je tepelnoizolačný systém s tepelnou izoláciou z polystyrénu alebo minerálnej vlny s kolmou orientáciou vlákien s povrchovou úpravou
s keramickým, prípadne iným obkladom špecifikovaným v stavebnej dokumentácii.
Kontaktný tepelnoizolačný systém s obkladom nie je skúšaný podla ETAG 004 a nie je naň vydané
európske technické osvedčenie (ETA), nakoľko návod na európske technické osvedčenie kontaktných
tepelnoizolačných systémov s omietkou (ETAG 004) nezahŕňa skúšobné postupy pre kontaktný tepelnoizolačný systém s obkladom a skúšky takéhoto systému nie je možné podľa ETAG 004 vykonať.
Skladba tepelnoizolačného systému s obkladom je zostavená podľa nášho najlepšieho vedomia, súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí a dlhoročných skúseností.
Skladba a komponenty systému
1. Lepiaca hmota:
2. Tepelná izolácia:
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Výstužná vrstva:
Kotviace prvky:
Výstužná vrstva:
Lepiaca malta:
Obklad:
Škárovacia malta:
Baumit StarContact
Baumit Fasádne izolačné dosky EPS-F
Baumit minerálne izolačné dosky s kolmým vláknom (MW)
Baumit StarContact s vloženou Baumit StarTex
Baumit STR U 8 mm, min. 8 ks/m2
Baumit StarContact s vloženou Baumit StarTex
napr. Baumit Baumacol FlexTop
Keramický, prípadne iný obklad
Škárovacia malta – Murexin
Pre informácie o jednotlivých komponentoch systému (okrem obkladu, lepiacej a škárovacej
malty) pozri kap. 3.3 Komponenty kontaktných tepelnoizolačných systémov Baumit.
Odporúčané požiadavky na technické parametre obkladu:
hmotnosť obkladu
max. 35 kg / m2
nasiakavosť obkladu
max. 3%
mrazuvzdornosť obkladu
min. 50 cyklov
povrch obkladu
neglazovaný
faktor difúzneho odporu
μ max. 200
maximálny rozmer obkladu podľa
DIN 18515-1
300 x 300 mm resp. maximálna plocha jednej obkladačky je
0,09 m2.
Obmedzenia pri realizácii kontaktného tepelnoizolačného systému s obkladom
S ohľadom na trvalé statické zabezpečenie systému a konečnú hmotnosť kompletného systému sa
odporúča použitie vyššie uvedeného systému predovšetkým v oblasti sokla a v parteroch budov, maximálne však do výšky 4. NP.
68
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
Špecifické riešenia kontaktných tepelnoizolačných systémov
Postup realizácie tepelnoizolačného systému
5.3.1. Miešanie lepiacej a stierkovej hmoty
Obsah vreca sa zamieša elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami s 6,5 l čistej vody na homogénnu
hmotu. Po premiešaní sa nechá malta cca 5 min. odstáť. Po následnom opätovnom premiešaní je zmes
pripravená na použitie. Vždy zamiešať celý obsah vreca. Doba spracovania cca 1,5 h.
5.3.2. Založenie tepelnoizolačného systému pri sokli
pozri kap. 2.3.2. Lepenie tepelnoizolačných dosiek, detaily 1.1 – 1.3.
– Založenie pomocou soklového profilu
– Založenie pomocou montážnej laty
Poznámka: Soklový profil pri tepelnoizolačných doskách z MW musí byť perforovaný. Soklový profil
pri tepelnoizolačných doskách z EPS musí byť neperforovaný.
5.3.3. Lepenie tepelnoizolačných dosiek
■
Tepelnoizolačné dosky z EPS
Lepiaca hmota sa na polystyrénové dosky nanáša po celom obvode vo forme pása v 20 – 30 mm
vrstve a uprostred dosky bodovo v min. 3 miestach tak, aby po priložení a pritlačení dosky k podkladu
minimálne 60 % povrchu dosky bolo spojené s podkladom pomocou lepiacej malty. Lepiacu hmotu je
možné na tepelnoizolačné dosky nanášať na rubový povrch ručne pomocou zubového hladidla. Uloženie dosiek sa kontroluje pri realizácii vodováhou a rovinnosť meracou latou.
■
Tepelnoizolačné dosky z MW s kolmou orientáciou vlákien (lamela)
Lepiaca hmota sa na lamely nanáša vždy celoplošne ručne zubovým hladidlom, tak aby po priložení
a pritlačení lamely k podkladu bolo 100 % povrchu lamely spojeného s podkladom pomocou lepiacej
malty.
Uloženie tepelnoizolačných dosiek sa kontroluje vodováhou a rovinnost meracou latou.
5.3.4. Mechanické kotvenie izolačných dosiek, zhotovenie výstužnej vrstvy
Zhorovenie výstužnej vrstvy je možné po technologickej prestávke minimálne 24 hodín* po lepení tepelnoizolačných dosiek. Výstužná vrstva tepelnoizolačného systému s obkladom sa skladá z dvoch
výstužných vrstiev (detail 8.6).
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
69
Špecifické riešenia kontaktných tepelnoizolačných systémov
Postup zhotovenia výstužnej vrstvy
Výstužná vrstva sa zhotovuje nanesením stierkovej hmoty na tepelnoizolačné dosky nerezovým zubovým
hladidlom, do ktorej sa vtlačí sklotextilná mriežka. Jednotlivé kusy mriežky sa kladú s presahom 100 mm.
Pomocou nerezového hladidla sa mriežka vtlačí do stierkovej hmoty a dôkladne sa zahladí. Po zahladení
a stiahnuti prebytočnej hmoty má byť hrúbka vrstvy min. 3 mm.
Po vyvŕtaní otvoru sa do stierkovej hmoty zatlačia rozperné kotvy v počte min. 8 ks / m2 (detail 1.9b) tak,
aby nedošlo k pretrhnutiu sklotextilnej mriežky. Mechanické kotvenie rozpernými kotvami sa musí zhotoviť pokiaľ stierková hmota ešte nie je zatvrdnutá.
Po min. 3 dňoch* sa zhotoví druhá výstužná vrstva nanesením stierkovej hmoty nerezovým zubovým
hladidlom, do ktorej sa vtlačí sklotextilná mriežka. Jednotlivé kusy mriežky sa kladú s presahom 100 mm.
Pomocou nerezového hladidla sa mriežka vtlačí do stierkovej hmoty a dôkladne sa zahladí. Po zahladení
a stiahnuti prebytočnej hmoty má byť hrúbka vrstvy min. 3 mm.
Technologická prestávka pred nanášaním ďalších vrstiev je minimálne 3 dni* (3 mm), pozri kap. 3.3.1.
Lepiace a stierkové hmoty, resp. TL výrobku)
Poznámka: Pre tepelnoizolačný systém s keramickým obkladom v rozsahu viac ako do výšky 1. NP musí byť konkrétny typ a dĺžka rozpernej kotvy stanovená statickým výpočtom na základe skúškou zistenej únosnosti.
5.3.5 Lepenie obkladu
Pri lepení obkladu je potrebné postupovať podľa všeobecne platných technických a remeselných pravidiel
na realizáciu obkladov.
Lepenie obkladu je možné najskôr 3 dni* po realizácii výstužnej vrstvy. Pri lepení obkladu odporúčame
lepiacu hmotu nanášat na povrch určený na obkladanie a aj na rubovú plochu obkladového prvku (kombinovaná metóda buttering - floating).
Pri lepení odporúčame šírku styčných a ložných škár 8 - 12 mm v závislosti od veľkosti obkladu.
5.3.6 Škárovanie obkladu
Škárovanie obkladu je možné realizovať najskôr 72 hodín* po lepení. V prípade vysokej pórovitosti
obkladu je možné obklad ošetriť impregnačným náterom z dôvodu možného zašpinenia škárovacou
hmotou. Škárovacou hmotou je potrebné vyplniť celú hĺbku škáry a následne upraviť do požadovaného
tvaru. Na dodatočnú ochranu obkladu alebo škárovacej hmoty voči pôsobeniu poveternostných vplyvov
je možné použit impregnačý náter.
Umiestnenie dilatačných škár v obkladanej ploche:
– ucelenú plochu bez otvorov tvorenú obkladom a škárovacou hmotou je potrebné rozdeliť dilatáciami
na dilatačné celky max. rozmeru 4x4 m, prípadne menšie (podla doporučenia výrobcu obkladu). Dilatáciu je možné zhotoviť pomocou pružného tmelu alebo pomocou dilatačného profilu.
– v mieste dilatácie stavby (napr. pomocou dilatačného profilu E alebo V)
– v miestach zmien tvaru fasády (napr. v rohoch fasády, ostenia alebo nadpražia okenných a dverných
otvorov)
* Platí pre teplotu 20°C a relatívnu vlhkosť vzduchu ≤70%. Pri vysokej vlhkosti a nižšej teplote vzduchu sa doba zretia predlžuje.
70
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
Špecifické riešenia kontaktných tepelnoizolačných systémov
5.4. Lepenie ľahkých tepelnoizolačných dosiek na báze drevných vlákien
Fasádne tepelnoizolačné dosky na báze drevných vlákien (napr. Hofatex) je možné lepiť (na minerálne
podklady) a stierkovať (realizácia výstužnej vrstvy) s použitím lepiacej a stierkovej hmoty Baumit StarContact Forte (Baumit DickschichtKlebespachtel). Pri dostatočne rovnom podklade je možné naniesť
lepiacu hmotu rovnomerne po celej ploche dosky zubovým hladidlom. Dodatočné mechanické kotvenie
je nutné. Počet, druh a dĺžka rozperných kotiev závisí od vlastností podkladu a musí byť stanovený na
základe skúškou zistenej únosnosti rozperných kotiev.
Výstužná vrstva sa realizuje nanesením stierkovej hmoty na tepelnoizolačné dosky nerezovým zubovým
hladidlom, do ktorej sa vkladá sklotextilná mriežka. Jednotlivé kusy mriežky sa spájajú s presahom min.
100 mm. Pomocou nerezového hladidla sa mriežka vtlačí do stierkovej hmoty a dôkladne sa zahladí. Po
zahladení a stiahnutí prebytočnej hmoty by mala byť hrúbka vystužnej vrstvy 5 - 8 mm. Výstužná vrstva
sa nechá minimálne 7 dní* vyzrieť pred nanášaním ďalších vrstiev. Pre postup realizácie výstužnej vrstvy
pozri kap. 4.4.7. Zhotovenie výstužnej vrstvy s vloženou sklotextilnou mriežkou. Pre realizáciu povrchovej
úpravy pozri kap. 4.3.5. Zhotovenie povrchovej úpravy tenkovrstvovou ušľachtilou omietkou.
Materiálové varianty riešenia povrchovej úpravy sú rovnaké ako pri kontaktnom tepelnoizolačnom systéme s tepelnoizolačnými doskami z MW, pozri kap. 3.3.5. Povrchové úpravy.
Upozornenie:
Pokiaľ tepelnoizolačný systém s fasádnymi tepelnoizolačnými doskami na báze drevných vlákien prilieha až k
terénu, do výšky min. 30 cm nad terénom je potrebné použiť tepelnoizolačné dosky XPS z extrudovaného polystyrénu,
s obojstranne zdrsneným povrchom alebo dosky na báze expandovaného polystyrénu EPS perimetrové. Lepenie
a stierkovanie pomocou lepiacej a stierkovej hmoty určenej na tepelnoizolačné dosky XPS pozri kap. 3.3.1. Lepiace
a stierkové hmoty, resp. TL produktu. Tepelnoizolačné dosky XPS a EPS perimetrové vždy kotviť rozpernými kotvami.
5.5. Lepenie tepeloizolačných dosiek XS 022
Fasádne tepelnoizolačné dosky XS 022 je možné lepiť a stierkovať s použitím lepiacej a stierkovej
hmoty Baumit StarContact Forte (Baumit DickschichtKlebespachtel). Lepiaca hmota sa tepelnoizolačné dosky XS 022 nanáša po celom obvode vo forme pása v 20 - 30 mm vrstve a uprostred dosky bodovo v min. 3 miestach tak, aby po priložení a pritlačení dosky k podkladu minimálne 60 % povrchu
dosky bolo spojené s podkladom pomocou lepiacej malty. Lepiacu hmotu je možné na tepelnoizolačné
dosky nanášat celoplošne na rubový povrch ručne pomocou zubového hladidla. Dodatočné mechanické kotvenie je nutné. Počet, druh a dĺžka rozperných kotiev závisia od vlastností podkladu a musia byť
stanovené na základe skúškou zistenej únosnosti rozperných kotiev.
Výstužná vrstva sa realizuje nanesením stierkovej hmoty na tepelnoizolačné dosky nerezovým zubovým hladidlom, do ktorej sa vkladá sklotextilná mriežka. Jednotlivé kusy mriežky sa spájajú s presahom
min. 100 mm. Pomocou nerezového hladidla sa mriežka vtlačí do stierkovej hmoty a dôkladne sa zahladí. Po zahladení a stiahnutí prebytočnej hmoty by mala byť hrúbka vystužnej vrstvy 5 - 8 mm. Výstužná vrstva sa nechá minimálne 7 dní* vyzrieť pred nanášaním ďalších vrstiev. Pre postup realizácie
výstužnej vrstvy pozri kap. 4.4.7. Zhotovenie výstužnej vrstvy s vloženou sklotextilnou mriežkou. Pre
realizáciu povrchovej úpravy pozri kap. 4.3.5. Zhotovenie povrchovej úpravy tenkovrstvovou ušľachtilou omietkou.
Materiálové varianty riešenia povrchovej úpravy ako pri kontaktnom tepelnoizolačnom systéme s polystyrénovými tepelnoizolačnými doskami z EPS, pozri kap. 3.3.5. Povrchové úpravy.
* Platí pre teplotu 20°C a relatívnu vlhkosť vzduchu ≤70%. Pri vysokej vlhkosti a nižšej teplote vzduchu sa doba zretia predlžuje.
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
71
Špecifické riešenia kontaktných tepelnoizolačných systémov
5.6. Lepenie tepelnoizolačných dosiek na špecifické podklady
5.6.1. Lepenie tepelnoizolačných dosiek na drevený podklad
Drevené povrchy, resp. povrchy na báze dreva ako sú napr. OSB-dosky alebo drevovláknité dosky
a podobne nemožno priamo povrchovo upraviť omietkou, preto musia byť opatrené vhodným nosičom
omietky, akým je napríklad nalepená tepelnoizolačná doska. Na lepenie tepelnoizolačných dosiek na
báze polystyrénu (EPS a XPS) je možné použiť lepiacu hmotu na báze cementu Baumit SupraKleber,
alebo lepiacu hmotu na báze akrylátovej disperzie Baumit Disperzné lepidlo. Tieto lepiace hmoty nie sú
vhodné na realizáciu výstužnej vrstvy.
Pri lepení pomocou Baumit Disperzného lepidla sa lepiaca hmota celoplošne nanesie na tepelnoizolačné dosky pomocou zubového hladidla. Pri lepení pomocou Baumit SupraKleber sa lepiaca hmota na
tepelnoizolačné dosky nanáša po celom obvode vo forme pása v 20 – 30 mm vrstve a uprostred dosky
bodovo v 3 miestach. Pri dostatočne rovnom podklade je možné naniesť lepiacu hmotu rovnomerne po
celej ploche dosky zubovým hladidlom.
Následne sa osadia špeciálne skrutkovacie kotvy do dreva (min. 4 ks/m2), určené na kotvenie tepelnoizolačných dosiek k podkladu na báze dreva. Ďalšie vrstvy skladby sa realizujú obvyklým spôsobom,
pozri kap. 4.2.6. Zhotovenie výstužnej vrstvy s vloženou sklotextilnou mriežkou, a kap. 4.2.7. Zhotovenie povrchovej úpravy tenkovrstvovou ušľachtilou omietkou.
Upozornenie:
Pri aplikácii kontaktného tepelnoizolačného systému na drevený podklad je potrebné overiť stavebnofyzikálnym výpočtom, či nedochádza ku kondenzácii vodnej pary v mieste styku dreveného podkladu s tepelnou
izoláciou resp. vhodnými konštrukčnými opatreniami eliminovať tento nežiadúci jav.
5.6.2. Lepenie tepelnoizolačných dosiek na kovový podklad
Fasádne tepelnoizolačné dosky na báze polystyrénu (EPS a XPS) je možné lepiť na kovový podklad
(plech) s použitím lepidiel Lepiaca Malta epoxidová univerzálna, resp. Dvojzložkové lepidlo 2 K PU
330 (Klebstoff 2 K PU 330) od firmy Murexin. Lepiaca hmota sa na dosky nanáša celoplošne zubovým
hladidlom. Dosky sa kladú na väzbu smerom nahor. Následne sa mechanicky kotvia s použitím skrutkovacích kotiev do kovu spravidla v počte 4ks/m2. Ďalšie vrstvy skladby sa realizujú obvyklým spôsobom,
pozri kap. 4.2.6. Zhotovenie výstužnej vrstvy s vloženou sklotextilnou mriežkou, a kap. 4.2.7. Zhotovenie povrchovej úpravy tenkovrstvovou ušľachtilou omietkou.
5.6.3. Lepenie tepelnoizolačných dosiek na bitúmenové izolácie
Fasádne tepelnoizolačné dosky na báze polystyrénu (EPS a XPS) je možné lepiť na bitúmenové izolácie (asfaltové pásy a pod.) s použitím lepiacej hmoty Baumit SupraKleber. Pred lepením dosiek je
potrebné overiť prídržnosť hydroizolácie k podkladu. Lepiaca hmota na tepelnoizolačné dosky nanáša
po celom obvode vo forme pása v 20 – 30 mm vrstve a uprostred dosky bodovo v 3 miestach. Pri dostatočne rovnom podklade je možné naniesť lepiacu hmotu rovnomerne po celej ploche dosky zubovým hladidlom. Lepiaca hmota nie je vhodná na realizáciu výstužnej vrstvy. Ďalšie vrstvy skladby sa
realizujú obvyklým spôsobom, pozri kap. 4.2.6. Zhotovenie výstužnej vrstvy s vloženou sklotextilnou
mriežkou, a kap. 4.2.7. Zhotovenie povrchovej úpravy tenkovrstvovou ušľachtilou omietkou.
72
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
Špecifické detaily kontaktných tepelnoizolačných systémov
6. Špecifické detaily kontaktných
tepelnoizolačných systémov Baumit
6.1. Riešenie rohov, osádzanie rohových profilov
.
Riešenie bez rohovej lišty
Pokiaľ sa nepoužije rohová lišta na spevnenie rohov, je potrebné aplikovať sklotextilnú mriežku vo výstužnej vrstve s presahom min. 200 mm na každej strane rohu (detail 1.12).
Riešenie s rohovou lištou
Hliníková rohová lišta sa osadzuje pred kladením sklotextilnej mriežky. Sklotextilná mriežka sa kladie s
presahom min. 200 mm na každej strane rohu (detail 1.12).
Riešenie s rohovou lištou s integrovanou výstužou
Hliníková alebo plastová rohová lišta s integrovanou sklotextilnou mriežkou sa osadzuje pred celoplošnou realizáciou výstužnej vrstvy. Sklotextilná mriežka sa kladie s min. presahom 100 mm s integrovanou mriežkou profilu (detail 1.12).
6.2. Riešenie otvorov, riešenie detailu styku tepelnoizolačných systémov
s výplňou otvorov
Napojenie, resp. ukončenie tepelnoizolačného systému pri výplniach otvorov (okenné a dverné otvory)
odporúčame riešiť pomocou plastového profilu s integrovanou tesniacou páskou a sklotextilnou mriežkou,
alebo pomocou trvalo pružného tmelu.
Napojenie pomocou plastového profilu
Samolepiaci plastový profil s integrovanou tesniacou páskou a sklotextilnou mriežkou slúži na profesionálne ukončenie tepelnoizolačného systému pri výplniach otvorov. Typ profilu treba voliť v závislosti od hrúbky
tepelnoizolačného systému a od veľkosti, resp. plochy otvoru. Odporúča sa používať profily s integrovanou
manžetou.
Samolepiaci profil sa lepí na rám výplne otvoru. Pred lepením je potrebné profil skrátiť na požadovaný rozmer. Pri lepení sa odstráni krycí papier zo samolepiacej pásky, nalepí sa na rám s licovaním (s rovnakým
odstupom) resp. do vodorovnej, zvislej prípadne šikmej polohy a pritlačí sa tlakom k rámu. Každý profil
obsahuje aj ochrannú príložku (vylamovacia lištu) so samolepiacou páskou, na ktorú sa pred realizáciou
výstužnej vrstvy nalepí ochranná fólia prekrývajúca otvory. Po ukončení povrchovej úpravy sa odstráni
ochranná fólia a ochranná príložka sa vylomí (pozri detail 4.2).
Použitie okenných a dverných dilatačných profilov – pozri kap. 3.3.7. Príslušenstvo k tepelnoizolačným
systémom.
Napojenie pomocou trvale pružného tmelu
Po realizácii výstužnej vrstvy tepelnoizolačného systému sa po rám výplne otvoru nanesie pretierateľný
pružný tmel a ten sa prekryje povrchovou úpravou (pozri detail 4.3).
Napojenie pomocou pružného tmelu neodporúčame pri velkosti otvoru nad 2 m2 a hrúbke tepelnej izolácie nad 100 mm.
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
73
Špecifické detaily kontaktných tepelnoizolačných systémov
6.3.Osádzanie bremien na fasádu s kontaktným tepelnoizolačným systémom
– Osádzanie (kotvenie) bremien (zábradlie, markíza) na fasádu s kontaktným tepelnoizolačným systémom je možné zhotoviť podľa detailov 8.1 až 8.5. Bremená je potrebné osadiť, resp. ukotviť na
podklad pred samotnou realizáciou kontaktného tepelnoizolačného systému.
Miesto prechodu prvku tepelnoizolačným systémom je potrebné utesniť voči vnikaniu vody trvale pružným vodeodolným tmelom alebo tesniacou páskou.
– Osádzanie bremien je možné realizovať s prerušením tepelných mostov pomocou Baumit montážnych prvkov.
Montážne prvky slúžia na kotvenie bremien na kontaktný tepelnoizolačný systém (ETICS) bez nežiadúcich tepelných mostov. Pri dôslednom návrhu možno vytvoriť pomocou montážnych prvkov Baumit pevné pripojenie montovaných prvkov, odolné voči uvoľneniu, bez tepelných mostov. Montážne prvky zaručujú pomerne jednoduchú montáž, bezpečné a vodeodolné napojenie. Montážne prvky sú určené na
rôzne možnosti použitia a rôzne veľkosti zaťaženia montovaných prvkov.
Schéma použitia jednotlivých montážnych prvkov
Baumit Montážny disk
Baumit Montážny kváder
Baumit Montážny valec
Baumit Montážny profil L-W
Baumit Montážny profil L
O možnostiach použitia a postupe montáže je možné sa informovať na technickom poradenstve spoločnosti Baumit
■
Montážne prvky na ukotvenie ľahších predmetov
Baumit Špirálová hmoždinka
Montážny prvok určený na dodatočné upevnenie ľahkých prvkov (informačných
tabúľ, osvetlenia a pod.) na fasádu zateplenú tepelnoizolačnými doskami z EPS.
Baumit Špirálová hmoždinka sa osádza na už zrealizovanú povrchovú úpravu bez
predvŕtania. Použitie je nezávislé od hrúbky izolácie. Odporúčané zaťaženie 50 N*
(5 kg). Prvok sa pripevní skrutkou do dreva (Ø 4,0–5,0 mm, odporúčaná dĺžka skrutky: hrúbka upevňovaného prvku + 35 mm – detail 8.1).
*pri použití tepelnej izolácie o vyššej hustote (objemovej hmotnosti) a kotvení cez omietku sa zvyšuje využiteľné zaťaženie
hmoždinky
74
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
Špecifické detaily kontaktných tepelnoizolačných systémov
6.4. Architektonické stvárnenie fasády
.
Osádzanie prefabrikovaných fasádnych profilov
Fasádne profily sa lepia priamo na vyzretú výstužnú vrstvu pomocou lepiacej hmoty. Škáry na styku sa
utesnia trvalo pružným tmelom a pretrú fasádnou farbou (detail 1.13). Ako povrchovú úpravu fasádnych
profilov sa odporúča použiť fasádnu farbu.
Aplikácia prírezov z EPS na fasádu
Prírezy sa osadzujú priamo na celoplošne zrealizovanú vrstvu tepelnej izolácie. Lepia sa celoplošne pomocou lepiacej hmoty príp. sa kotvia rozpernými kotvami. Následne sa realizuje výstužná vrstva zo stierkovej hmoty s vloženou sklotextilnou mriežkou*, ktorá kopíruje takto pripevnené prírezy a je zrealizovaná
s presahom sklotextilnej mriežky min. 100 mm k vystuženiu štandardnej plochy. Povrchová úprava polystyrénových prírezov je totožná s povrchovou úpravou ostatných plôch (detail 1.13).
* alternatívne je možné použiť sklotextilnú mriežku so zlepšenou ohybnosťou, ktorá je vhodná pre oblast šambrán, resp. iných
malých architektonický prvkov.
Aplikácia prefabrikovaných fasádnych profilov
Detail – aplikácia polystyrénovýchých prírezov
6.5. Použitie tmavých farebných odtieňov v rámci povrchových úprav
kontaktných tepelnoizolačných systémov Baumit
Povrchová úprava kontaktných tepelnoizolačných systémov Baumit musí mať stupeň svetlosti HBW
minimálne 25. Toto obmedzenie sa vzťahuje na fasádne tenkovrstvové omietky Baumit NanoporTop,
Baumit openTop, Baumit SilikonTop, Baumit SilikatTop, Baumit GranoporTop a fasádne farby Baumit
NanoporColor, Baumit SilikonColor, Baumit SilikatColor a Baumit GranoporColor.
V prípade produktov Baumit ArtlineTop a Baumit ArtlineColor je z dôvodu jedinečnej receptúry v rámci
povrchovej úpravy kontaktných tepelnoizolačných systémov možné použiť aj odtiene s HBW menším
ako 25, pričom je potrebné dodržať nasledovné pravidlá:
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
75
Špecifické detaily kontaktných tepelnoizolačných systémov
■
Bez obmedzenia (celoplošne) je možné použiť 22 odtieňov rady Baumit Artline a to:
• ORANGE 1, ORANGE 2, ORANGE 3, ORANGE 4, ORANGE 5, ORANGE 6, ORANGE 7, ORANGE 8,
• RED 1, RED 2, RED 4,
• BLUE 2, BLUE 3, BLUE 4, BLUE 5, BLUE 6,
• GREEN 1, GREEN 2, GREEN 3, GREEN 4, GREEN 5, GREEN 6.
■
Zvyšných 8 odtieňov rady Baumit Artline je v rámci tepelnoizolačných systémov možné použiť len
obmedzene:
• RED 3, RED 5, RED 6, RED 7, RED 8
• BLUE 1, BLUE 7, BLUE 8.
■ Tieto farebné odtiene je na tepelnoizolačný systém možno použiť len pri dodržaní nasledovných pravidiel:
Na každých 25 m2 fasády pripadá maximálne 3 m2 povrchovej úpravy riešenej farebným odtieňom
Baumit Artline s obmedzeným použitím na tepelnoizolačný systém
• Vzájomná vzdialenosť plôch, riešených odtieňom Baumit Artline s obmedzeným použitím na tepelnoizolačný systém je vo všetkých smeroch minimálne 5 m
• Pokiaľ sú na fasáde plochy riešené farebným odtieňom Baumit Artline s obmedzeným použitím na
tepelnoizolačný systém, zvyšná fasáda je riešená odtieňom s HBW > 25.
•
Z vyššie uvedeného vyplývajú nasledovné možnosti farebného riešenia povrchovej úpravy kontaktných
tepelnoizolačných systémov Baumit:
■
Baumit NanoporTop, Baumit openTop, Baumit SilikonTop, Baumit SilikatTop, Baumit GranoporTop
– všetky použité odtiene – HBW > 25.
■
Farebné zvýraznenie fasády odtieňmi Baumit Artline zo skupiny 22 farebných odtieňov s neobmedzeným použitím.
■
Farebné zvýraznenie fasády odtieňmi Baumit Artline zo skupiny 8 farebných odtieňov s obmedzeným
použitím – vždy maximálne 3 m2 plochy na 25 m2 fasády, pričom vzdialenosť takto riešených plôch musí
byť minimálne 5 m a ohraničujúce plochy musia mať farebný odtieň s HBW > 25 (omietky Baumit NanoporTop, Baumit openTop, Baumit SilikonTop, Baumit SilikatTop, Baumit GranoporTop, Baumit ArtLine).
min. 25 m2
odtieň B
odtieň B
max. 3m2
min. 5 m
odtieň A s HBW > 25
Legenda: Odtieň A
Všetky odtiene omietok Baumit
NanoporTop, Baumit openTop, Baumit
SilikonTop, Baumit SilikatTop, Baumit
GranoporTop, Baumit ArtLine so stupňom
svetlosti HBW > 25.
76
min. 25 m2
max. 3m2
odtieň A s HBW > 25
Odtieň B
Baumit ArtLine RED 3, RED 5, RED 6,
RED 7, RED 8, BLUE 1, BLUE 7, BLUE 8
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
Ošetrovanie a údržba kontaktných tepelnoizolačných systémov
7. Ošetrovanie a údržba kontaktných
tepelnoizolačných systémov Baumit
Pri dodržovaní pravidiel bežnej starostlivosti o budovu ako celok majú tepelnoizolačné systémy Baumit
životnosť porovnateľnú so životnosťou objektu ako celku.
Potrebu údržby povrchovej úpravy tepelnoizolačných systémov vyvoláva ich degradácia vplyvom pôsobenia poveternostných vplyvov, alebo mechanického poškodenia.
O tepelnoizolačný systém sa nesmie opierať sneh. Aspoň jeden krát ročne je potrebné kontrolovať
funkčnosť klampiarskych konštrukcií, líšt a prípadné poruchy (zatekanie do tepelnoizolačného systému) musia byť bezodkladne odstránené. O vykonaných kontrolách je potrebné viesť písomné záznamy
vrátane fotodokumentácie, pre prípad reklamácie tepelnoizolačného systému.
V rámci bežnej údržby je potrebná obnova povrchovej úpravy fasádnou farbou alebo impregnačným
náterom v intervale 10 až 15 rokov. Pri mechanickom poškodení tepelnoizolačného systému je potrebné poruchu bezodkladne odstrániť.
7.1 Obnova povrchovej úpravy
Staré povrchové úpravy (tenkovrstvové ušľachtilé omietky) tepelnoizolačných systémov je v závislosti
od ich poškodenia možné obnoviť novým náterom fasádnou farbou alebo nanesením novej tenkovrstvovej ušľachtilej omietky. Obnovu povrchovej úpravy odporúčame vždy konzultovať s technickým poradenstvom spoločnosti Baumit.
7.1.1 Obnova povrchovej úpravy realizáciou novej tenkovrstvovej ušľachtilej omietky
Realizácia novej povrchovej úpravy (omietky) na starú (jestvujúcu) povrchovú úpravu tepelnoizolačného systému je možná len na novú celoplošne realizovanú výstužnú vrstvu s vloženou sklotextilnou
mriežkou. Pred realizáciou novej výstužnej vrstvy je potrebné pôvodnú omietku očistiť vodou a nechať
vyschnúť. Nesúdržné časti omietky je potrebné odstrániť. Čistenie sa realizuje tlakovými čistiacimi zariadeniami s teplou vodou.
Odporúčané skladby:
Zatepľovací systém Baumit s tepelnoizolačnými doskami z EPS alebo MW
1. jestvujúca povrchová úprava
2. Baumit StarContact, alt. Baumit openContact 1 , Baumit Lepiaca stierka open® S2
3. Baumit StarTex
4. Baumit UniPrimer, alt. Baumit openPrimer 1
5. tenkovrstvová ušľachtilá omietka3, 4
Poznámka:
Vzhľadom na možnú veľkú celkovú hrúbku vrstvy (vystužná vrstva + povrchová úprava) odporúčame toto riešenie
konzultovať s technickým poradenstvom spoločnosti Baumit.
1
2
3
4
alternatíva v prípade tepelnoizolačného systému Baumit open®
alternatíva v prípade sanačného riešenia tepelnoizolačného systému Baumit open®
Baumit NanoporTop, Baumit GranoporTop (nevhodná na systém s MW), Baumit SilikatTop,
Baumit SilikonTop, Baumit ArtlineTop (na systém s MW len na malé plochy v rozsahu max. 3 m2)
v prípade tepelnoizolačného systému Baumit open® – Baumit NanoporTop alebo Baumit openTop
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
77
Ošetrovanie a údržba kontaktných tepelnoizolačných systémov
Zatepľovací systém Baumit s tepelnoizolačnými doskami z EPS – alternatíva
1. jestvujúca povrchová úprava
2. Baumit Disperzná stierka s vláknom
3. Baumit StarTex
4. tenkovrstvová ušľachtilá omietka1
1
Baumit GranoporTop, Baumit SilikonTop, Baumit ArtlineTop
Poznámka: Nanesenú Baumit Disperznú stierku s vláknom je potrebné pred aplikáciou povrchovej úpravy nechať vyzrieť minimálne 7 dní*. Povrchovú úpravu je možné nanášať priamo na výstužnú vrstvu bez prípravy podkladu penetračným náterom Baumit Univerzálny základ.
Postup realizácie výstužnej vrstvy a povrchovej úpravy tepelnoizolačného systému pozri kap. 4.2.6.
Zhotovenie výstužnej vrstvy s vloženou sklotextilnou mriežkou, a kap. 4.2.7. Zhotovenie povrchovej
úpravy tenkovrstvovou ušľachtilou omietkou.
* Platí pre teplotu 20°C a relatívnu vlhkosť vzduchu ≤70%. Pri vysokej vlhkosti a nižšej teplote vzduchu sa doba zretia predlžuje.
7.1.2 Obnova povrchovej úpravy novým náterom
Pri výbere fasádnej farby na omietky platia pravidlá vzájomnej kombinovateľnosti použitých materiálov
– pozri tabuľku 11 Obnova starých povrchových úprav. Pre vhodnosť použitia farebného odtieňa fasádnej farby pozri kap. 6.5. Použitie tmavých farebných odtieňov v rámci povrchových úprav kontaktných
tepelnoizolačných systémov Baumit.
Zloženie náterového systému
Materiál
Základný náter Baumit SilikonColor* zriedenou s 20 % vody
Krycí náter Baumit SilikonColor* neriedenou
Počet náterov
1x
1- 2 x
Podľa poveternostných podmienok sa najskôr 12 hodín po nanesení základného náteru realizuje krycí
náter neriedenou Baumit SilikonColor, podľa potreby 1 – 2x. Baumit SilikonColor sa nanáša valčekom,
štetcom alebo striekaním, a to rovnomerne bez prerušenia. Náter sa nanáša celoplošne, pri viacnásobnom nanášaní je potrebné dodržať medzi jednotlivými vrstvami náteru technologickú prestávku min. 12
hodín. Teplota vzduchu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia materiálu klesnúť pod +5°C,
v prípade Baumit SilikatColor a Baumit NanoporColor pod +8°C. Zvýšená vlhkosť a nižšia teplota vzduchu môžu výrazne ovplyvniť dobu zretia materiálu.
* Alternatívne Baumit NanoporColor, Baumit SilikatColor a Baumit GranoporColor, Baumit ArtlineColor
Upozornenie:
Poškodené omietky (popraskané, odlúpené resp. s práškujúcim povrchom) sa odstraňujú oškrabaním. V prípade použitia
odstraňovačov starých náterov je potrebné zvážiť, nebezpečenstvo poškodenia omietkového podkladu rozpúšťadlami alebo
žieravinami, ktoré obsahujú. Vhodnosť zvoleného materiálu a postupu obnovy omietok sa odporúča konzultovať s výrobcom.
78
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
Ošetrovanie a údržba kontaktných tepelnoizolačných systémov
Tabuľka 11
Obnova starých povrchových úprav
Nový náter fasádnou farbou
Starý povrch
Baumit
ArtlineColor
Baumit
GranoporColor
Baumit
NanoporColor
Baumit
SilikatColor
Baumit
SilikonColor
(+)
(+)
+
–
+
Baumit openTop
–
–
+
(+)
+
Baumit SilikonTop
+
+
+
–
+
Baumit SilikatTop
(+)
–
+
(+)
+
Baumit GranoporTop
+
+
+
-
+
Baumit ArtlineTop
+
(+)
+
-
+
Baumit NanoporTop
+
vhodné
-
nevhodné
(+) podmienečne vhodné
*Baumit GranoporColor nevhodná na systém s MW, Baumit ArtlineColor na systém s MW len na malé plochy v rozsahu max. 3m2
7.2. Čistenie povrchovej úpravy
Lokálne znečistenie omietok hrubšími nalepenými nečistotami (tráva, pavučiny a pod.), sa odstraňuje
ometením za sucha resp. vysávaním. Čistenie musí byť vykonané tak, aby nedošlo k ďalšiemu rozotreniu nečistoty na omietke a zároveň poškrabaniu omietky príliš tvrdými štetinami metly.
Znečistenie omietky prachom (na rušnej ulici, v priemyselnej oblasti) sa odstraňuje slabým prúdom pitnej vody
s teplotou maximálne 35°C. Použitie detergentu (pH neutrálneho) konzultujte s jeho výrobcom. Pri čistení je
potrebné zamedziť vnikaniu vody do škár (dilatačných, resp. v mieste začatia tepelnoizolačného systému).
Ostránenie rias je možné realizovať prípravkom Baumit Protipliesňový náter. Náter sa strieka na napadnuté plochy, aby sa zničili existujúce huby a riasy a aby sa pri mechanickom očistení zabránilo šíreniu
spór do prostredia. Po krátkej dobe pôsobenia (1 - 2 hodiny od napadnutia) sa plocha mechanicky očistí
(kefovaním, tlakovou vodou, atď.) Nakoniec sa celá plocha 1 x alebo 2 x nastrieka príp. natrie.
Min. 24 hodín musí byť ošetrená plocha chránená pred dažďom.
Po vyschnutí je možné aplikovať povrchovú úpravu (pozri kap. 7.1. Obnova povrchovej úpravy).
Povrchové úpravy Granopor sú v prípade sanácie mikroorganizmov na fasáde nevhodné!
Použitá fasádna omietka alebo farba musí obsahovať špeciálny prostriedok proti pôsobeniu mikroorganizmov Baumit ANTIPILZ!
Upozornenie:
Znečistenie fasády riasami nemožno považovať za chybu materiálu, nakoľko vzniká vplyvom okolitého prostredia a miera
znečistenia závisí predovšetkým od koncentrácie spór mikroorganizmov v ovzduší v danej oblasti.
Pôsobenie rias na fasáde možno obmedziť (vhodným architektonickým riešením fasády, precíznou realizáciou konštrukčných detailov s vyššou odolnosťou voči mikroorganizmom), nie je mu však možné s istotou zabrániť.
Účinnosť výrobku Baumit Protipliesňový náter a prísady Baumit Antipilz je časovo obmedzená, ich použitie by preto malo
byť v oblastiach so zvýšeným výskytom rias súčasťou pravidelnej údržby a obnovy fasády,
Čistenie omietok rozpúšťadlami, kyselinami, zásadami resp. abrazívami neodporúčame, môže viesť
k poškodeniu.
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
79
Zabezpečenie kvality kontaktných tepelnoizolačných systémov
7.3. Antigrafity opatrenia
Aplikácia niektorých antigrafity prípravkov môže viesť k zmene farebného odtieňa, vzniku škvŕn, vzniku
neželaného lesku fasády resp. zníženiu paropriepustnosti. Použitie prípravku antigrafity je treba konzultovať s výrobcom.
8. Zabezpečenie kvality kontaktných
tepelnoizolačných systémov Baumit
8.1. Kvalita a riadenie kvality
Výrobcovia jednotlivých komponentov vykonávajú výrobno-kontrolné skúšky v priebehu výroby vo
vlastných laboratóriach, ktorými overujú kvalitu vstupných surovín a hotových výrobkov podľa príslušných štátnych a podnikových noriem resp. technických predpisov. Výsledky skúšok sú podkladom
pre vystavenie dokladu o kvalite každej dodávky. Systémy riadenia kvality jednotlivých výrobcov boli v
súvislosti s ich certifikáciou preverené autorizovanou inštitúciou.
9. Bezpečnosť a ochrana pri práci
Pri práci je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy platné pre prácu vo výškach, pre obsluhu príslušných strojov a zariadení a Vyhlášku SÚBP a SBÚ č. 374 o bezpečnosti práce a obsluhe technických
zariadení pri stavebných prácach.
9.1. Všeobecné požiadavky na bezpečnosť pri práci
■
všetky pracovné a ochranné pomôcky pre zatepľovanie musia byť pripravené pred začatím prác
■
udržiavať poriadok pri skladovaní materiálu
■
dodržiavať predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
■
ochranné a bezpečnostné pomôcky pravidelne kontrolovať a udržiavať zariadenie v predpísanom stave
■
zabezpečovať kontrolu pracovných lešení a stavebných výťahov v zmysle STN 73 8101, STN 73
8107, STN 73 1820
■
pri práci s elektrickými prístrojmi je potrebné dodržať ustanovenia STN 34 1010, STN 34 0350, STN
34 3500
■
pracovné čaty musia byť zaškolené odborným pracovníkom pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri
práci
80
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
Záverečné odporúčania
10. Záverečné odporúčania
Pri realizácii kontaktného tepelnoizolačného systému Baumit je možné využiť širokú ponuku služieb
Baumit: teoretické a praktické školenie pracovníkov, technický návrh tepelnoizolačného systému vrátane orientačného teplotechnického výpočtu, spracovanie podrobnej cenovej ponuky, návrh farebného
riešenia fasády pomocou počítača, farebných vzoriek, a pod.
■ neoddeliteľnou súčasťou tohto technologického predpisu sú technické detaily uvedené v časti
„Technické detaily“.
Upozornenie:
Zásady uvedené v tomto Technologickom predpise vrátane Technických detailov predstavujú odporúčané riešenia pre realizáciu kontaktných tepelnoizolačných systémov Baumit. Tento materiál bol
zostavený podľa nášho najlepšieho vedomia, súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí a
dlhoročných skúseností. Zodpovednosť za konečný návrh realizácie preberá zodpovedný projektant
ako spracovateľ projektovej dokumentácie zateplenia. Rozsah a skladba projektovej dokumentácie sú
uvedené v prílohe A STN 73 2901. Záväzné riešenie má byť vždy uvedené v projekte zateplenia.
Tento technologický predpis nadobúda platnosť od 1. septembra 2011. Súčasne sa ruší platnosť všetkých predchádzajúcich vydaní.
V Bratislava, 1. september 2011
Technologický predpis
Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS)
81
Download

Technologický predpis Baumit - Tepelnoizolačné systémy