ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV V BRATISLAVE
PRÁCA SO ZVUKOM NA HODINÁCH INFORMATIKY
ZÁVEREČNÁ PRÁCA
Mgr. ALŽBETA PEČIMÚTHOVÁ
Kvalifikačné štúdium
Všeobecno-vzdelávací predmet informatika
Záverečná práca vznikla v rámci projektu Ďalšie vzdelávanie učiteľov
základných škôl a stredných škôl v predmete informatika.
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU.
Konzultant záverečnej práce:
Mgr. Jaroslav Výbošťok
Bratislava 2011
ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE KVALIFIKAČNÉHO ŠTÚDIA
Mgr. Alžbeta Pečimúthová
Meno a priezvisko frekventanta:
Školiace stredisko:
Univerzita Komenského v Bratislave
Názov záverečnej práce:
Práca so zvukom na hodinách informatiky
Typ práce:
didaktický projekt
Cieľ práce:
Návrh aktivít a metodiky pre tému „Práca so zvukom“.
Otestovanie aktivít v praxi a ich vyhodnotenie.
Odporúčaná literatúra:
[1] Kolektív autorov: Štátny vzdelávací program. [online] Bratislava: ŠPU v Bratislave,
2008. Aktualizované 14.2.2010 [cit. 2010-02-17]. Dostupné na internete:
http://new.statpedu.sk/sk/filemanager/download/987
[2] KATUŠČÁK, Dušan: Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. Nitra: Enigma, 2004.
162 s. il. ISBN 80-89132-10-3
Konzultant záverečnej práce:
Mgr. Jaroslav Výbošťok
Ďalšie dohodnuté podmienky:
Dátum zadania:
15. 11. 2010
Podpis odborného garanta
vzdelávacej aktivity 4:
Záverečná práca v rámci projektu Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika.
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU.
Abstrakt
Záverečná práca je zameraná na návrh aktivít, ich otestovanie v školskej praxi
a vytvorenie metodiky k téme Práca so zvukom na hodinách informatiky pre ţiakov II. stupňa
základnej školy. Cieľom je vytvoriť pre ţiakov pracovné listy, s ktorými by mohli pracovať
na hodinách informatiky a ktoré by pomohli učiteľom pri výučbe. Ţiaci sa naučia vybrať si
vhodný program na spracovanie zvuku, nainštalovať ho, pracovať s ním a získajú prehľad
o rôznych formátoch ukladania zvuku. Súčasťou práce sú aj metodické listy, ktoré môţu
slúţiť ako metodická pomôcka pre učiteľa.
Obsah
Úvod .................................................................................................................................. 5
1 Práca so zvukom ........................................................................................................ 7
1.1
ISCED II ................................................................................................................ 7
1.1.1
Vyučovacie metódy ........................................................................................ 9
1.2
Formáty zvukov ................................................................................................... 10
1.3
Softvér .................................................................................................................. 11
2 Práca v programe Audacity .................................................................................... 16
2.1
Základné ovládanie .............................................................................................. 16
2.1.1
Nahrávanie zvuku pomocou mikrofónu ....................................................... 16
2.1.2
Strihanie zvukovej stopy .............................................................................. 17
2.1.3
Mixovanie..................................................................................................... 17
2.1.4
Efekty ........................................................................................................... 18
2.1.5
Uloţenie projektu a export súboru ............................................................... 18
3 Aktivity na hodinách ............................................................................................... 19
3.1
Hádanka ............................................................................................................... 19
3.2
Palindrómy ........................................................................................................... 24
3.3
Mixovanie hudby ................................................................................................. 27
3.4
Nahranie zvučky do rozhlasu ............................................................................... 30
3.5
Vlastné zvonenie do mobilu................................................................................. 33
3.6
Škriatkovský hlas ................................................................................................. 35
4 Vyhodnotenie ........................................................................................................... 38
5 Záver ......................................................................................................................... 40
Zoznam použitej literatúry ........................................................................................... 41
Prílohy ............................................................................................................................ 43
Príloha A – CD médium ................................................................................................ 43
Úvod
V 21. storočí sa moderné technológie stali súčasťou nášho ţivota. Na tieto
skutočnosti reaguje aj školstvo a nová školská reforma, ktorá od druhého ročníka na
základných školách zavádza povinne predmet informatická výchova/informatika.
Ţiaci si v tomto predmete prehĺbia svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti. Vo
väčšine škôl je počas beţného vyučovania zakázané pouţívať mobil, MP3 prehrávač či
fotoaparát. Na hodinách informatiky majú ţiaci dovolené pouţívať tieto pomôcky,
pretoţe sa oboznamujú s ich fungovaním a zároveň prenášajú osvojené poznatky do
beţného ţivota. Kaţdá z týchto moderných technológií je finančne viac či menej
náročná a v súčasnej dobe si máloktorá škola môţe dovoliť inventár svojej počítačovej
učebne obnovovať tak často, aby mohla drţať krok s aktuálnymi novinkami. Preto sa
vyuţívajú na hodinách informatiky vlastné pomôcky ţiakov. Tu samotní ţiaci
v niektorých oblastiach novej techniky predbehnú poznatky učiteľa.
V prvej kapitole záverečnej práce sa v jednotlivých podkapitolách venujem
problematike školských dokumentov, o ktoré sa má učiteľ opierať pri tvorbe časovotematických plánov, a najčastejšie pouţívaným vyučovacím metódam na hodinách
informatiky. Ďalšie dve podkapitoly predstavujú výber najbeţnejších
formátov
zvukových súborov a softvéru, ktorý slúţi na prácu so zvukom. Tu získa učiteľ
základný prehľad o danej problematike.
Náplňou druhej kapitoly je práca so zvukom v programe Audacity. Ponúkam tu
učiteľom jednoduchý manuál na prácu v tomto programe.
Tretia kapitola je zameraná prakticky. Navrhujem konkrétne aktivity pre ţiakov na
vyučovacie hodiny informatiky spolu s metodickými listami. Navrhnuté aktivity
vychádzajú z potrieb beţného ţivota a zo situácií, s ktorými sa denne stretávame. Úlohy
sú jednoduché aj náročnejšie. Kaţdú z nich má zvládnuť aj najslabší ţiak.
Práca ţiakov na vyučovacích hodinách je zhrnutá v poslednej kapitole. Je to
vyhodnotenie priebehu vyučovacieho procesu s jeho kladnými aj zápornými stránkami.
Zmieňujem sa aj o objektívnych skutočnostiach (prekáţkach), ktoré bránili tomu, aby sa
výchovno-vzdelávací proces stal efektívnejším.
5
Prílohu práce tvorí zvukový materiál dokumentujúci prácu ţiakov v programe
Audacity na vyučovacích
hodinách. Ide o nahrávky a úpravy predloţeného textu
a hudby ţiakmi siedmeho ročníka základnej školy.
Práca sa má stať inšpiráciou, pomôckou a návodom pre učiteľov informatiky, ako
priblíţiť vyučovanie praxi a urobiť ho tak pútavejším a efektívnejším. Ţiaci sa týmto
spôsobom na vyučovacích hodinách učia účelne vyuţívať moderné informačno-komunikačné technológie.
6
1 Práca so zvukom
Neoddeliteľnú súčasť nášho ţivota predstavujú rôzne zvuky. Valia sa na nás
z kaţdej strany: z televízie, z prostriedkov mestskej hromadnej dopravy, športových
a kultúrnych podujatí, zvonenia v školách, z mobilných telefónov... Aj v našej škole
sme prešli od klasického zvončeka na melodický zvonček, ktorý ohlasuje začiatok
a koniec hodiny vţdy inou melódiou. To viedlo ţiakov k rôznym otázkam, na ktoré sme
museli na hodinách informatiky odpovedať: „Môţeme si vybrať zvonenie školského
zvončeka? Ako skrátim obľúbenú pesničku na svojom zvonení v mobile? Ako upraviť
pieseň z CD tak, aby mi nezabrala veľa miesta v pamäťovej karte mobilu? “
Aj na takého ţivotné situácie reaguje predmet informatika na druhom stupni
základnej školy. Uţ samotný fakt dostupnosti moderných technológií (MP3 a MP4
prehrávače, notebooky) zvyšuje motiváciu ţiakov. V dnešnej dobe má takmer kaţdá
rodina doma počítač. Je mnoho ţiakov, ktorým rodičia kúpili na rôzne sviatky vlastný
počítač (notebook). Ţiaci sami cítia potrebu vedieť pracovať a vyuţívať počítač tak, aby
im uľahčil plnenie školských povinností.
1.1 ISCED II
V školskej reforme predmetu informatika pre základné školy sa treba riadiť
Štátnym vzdelávacím programom ISCED II a školským vzdelávacím programom pre
predmet informatika.
Obsah predmetu informatika nadväzuje na predmet informatická výchova, ktorý sa
vyučuje na 1. stupni základných škôl.
V informatickej výchove sa majú ţiaci naučiť základy predmetu informatika.
Poslaním oboch predmetov je viesť ţiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov
a techník pouţívaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch.
Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu vyuţívaniu prostriedkov
informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad pouţívania
informačných technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným
pôsobením predmetu informatika/informatická výchova a aplikovaním informačných
7
technológií
vo
vyučovaní
iných
predmetov
realizáciou
medzipredmetových
projektov.[1]
Výchovno-vzdelávací proces na 2. stupni základnej školy smeruje k tomu, aby
ţiaci:
-oboznámili sa s pojmami údaj a informácia, s rôznymi typmi údajov, s ich
zbieraním, uchovávaním, zobrazovaním, spracovaním a prezentovaním;
- rozumeli pojmom algoritmus a program (formálny zápis automatizovaného
spracovania údajov);
- oboznámili sa so systémami na spracovanie údajov z pohľadu ich architektúry
(počítač, prídavné zariadenia, médiá, komunikácie) a logickej štruktúry (napr.
operačný systém);
-
rozvíjali
si
schopnosť
algoritmizovať
zadaný
problém,
rozvíjali
si
programátorské zručnosti, naučili sa pracovať v prostredí beţných aplikačných
programov, naučili sa efektívne vyhľadávať informácie uloţené na CD alebo v
sieti a naučili sa komunikovať cez sieť;
- nadobudli schopnosti potrebné pre výskumnú prácu (t. j. schopnosť realizovať
jednoduchý výskumný projekt, sformulovať problém), rozvíjali si formálne
a logické myslenie, naučili sa viaceré metódy riešenia problémov;
- rozvíjali si svoje schopnosti kooperácie a komunikácie (naučili sa spolupracovať
v skupine pri riešení problému, verejne so skupinou o ňom diskutovať a
referovať);
- rozvíjali si svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, morálne
a vôľové vlastnosti, húţevnatosť, sebakritickosť a snaţili sa o sebavzdelávanie.[2]
Ţiaci na prvom stupni základnej školy majú porozumieť nahrávaniu a prehrávaniu
zvuku.[1] Téma Nahrávanie zvukov sa prehlbuje u ţiakov druhého stupňa základnej
školy.
Obsah vyučovacích hodín zameraný na prácu so zvukom je zaradený do
tematického okruhu Informácie okolo nás.[2]
8
Ţiaci by mali porozumieť nahrávaniu a prehrávaniu zvuku a videa. Osvojiť si
pojmy úprava zvuku, hudobný formát, prehrávanie a vytváranie videa. [2] V tejto časti
informatiky ţiaci aktívne narábajú so zvukovou informáciou. Je vhodné uţ teraz
vyjadriť sa na vyučovacích hodinách k problematike autorských práv, keďţe hudbu
často sťahujú z internetu.
Školským vzdelávacím programom si škola zvolí počet hodín do týţdňa, ktoré
bude venovať informatike. I obsahová náplň jednotlivých ročníkov je v kompetencii
školy, rešpektujúc Štátny vzdelávací program – ISCED II.
Na školách sa vo vyučovaní pouţívajú učebnice :
Tvorivá informatika - 1. zošit o obrázkoch,
Tvorivá informatika - 1. zošit z programovania,
Tvorivá informatika - 1. zošit s internetom,
Tvorivá informatika - 1. zošit o práci s textom,
Tvorivá informatika - 1. zošit o číslach a tabuľkách.
1.1.1
Vyučovacie metódy
Metóda rozhovoru je metóda, pri ktorej učiteľ kladie viacero otázok a ţiaci na
tieto otázky odpovedajú, pričom odpovede nebývajú časovo náročné. Pri rozhovore sú
otázky často zamerané iba na zapamätanie a porozumenie poznatkom. Odpoveď na
otázku pri rozhovore si vyţaduje v prevaţnej miere iba jednu alebo niekoľko viet,
a preto pri rozhovore môţe učiteľ v priebehu vyučovacej hodiny poloţiť viacero otázok.
Rozhovor ako vyučovacia metóda je skôr jednostranný rozhovor, ktorý usmerňuje
a riadi učiteľ tak, aby sa dosiahli stanovené ciele. Podľa toho, aký cieľ učiteľ sleduje,
rozhovor môţe byť zaradený do ktorejkoľvek fázy vyučovacieho procesu. Metódou
rozhovoru môţe učiteľ ţiakov motivovať, aktualizovať predtým osvojené učivo, môţe
spolu so ţiakmi objavovať nové poznatky, prehlbovať a upevňovať učivo, preverovať a
hodnotiť, čo sa ţiaci naučili.[3]
Metóda riešenia úloh je metóda, ktorou sa riešia rozmanité úlohy. Úloha
stimuluje a usmerňuje činnosť ţiakov tak, aby si zopakovali, osvojili, upevnili
9
a prehĺbili vedomosti, zručnosti a návyky, rozvíjali schopnosti a utvárali poţadované
postoje.[3] I v tejto metóde má učiteľ sledovať postup učenia sa ţiakov a zhodnotiť
výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu.
Pri riešení úlohy moţno rozlíšiť štyri základné etapy činnosti ţiaka:
1. prijatie úlohy,
2. orientácia v úlohe,
3. riešenie úlohy,
4. kontrola správnosti riešenia úlohy.[3]
Brainstorming je metóda vyučovacieho procesu, pri ktorej účastníci vyučovacieho
procesu predkladajú svoje nápady, často aj nereálne, ktoré nikto nehodnotí.
Metóda sa skladá z viacerých etáp:
1. Oboznámenie účastníkov s cieľom a pravidlami brainstormingu.
2. Tvorba a produkcia nápadov. Nápady sa píšu na tabuľu alebo na iné viditeľné
miesto. Účastníci vystupujú po jednom. Pri jednom vystúpení je dovolené
povedať len jeden návrh (nápad).
3. Ďalšou etapou je prestávka. Podľa veľkosti projektu môţe trvať pár minút, hodín
či dní.
4. Vyhodnotenie nápadov (návrhov). Vyberajú sa najlepšie návrhy. [3]
1.2 Formáty zvukov
Formát WAV - priamo zaznamenaný neskomprimovaný zvuk (hudba, pesnička).
Zvuk obsahuje veľké mnoţstvo informácií, preto ide o veľmi rozsiahle súbory.[4]
Zvuková (audio) stopa – nejedná sa o počítačové súbory, napriek tomu tieto
stopy prehrávače záznamov vedia prehrať. Nie je moţné ich priamo kopírovať v tomto
tvare do počítača, preto sa musia previesť na niektorý druh počítačových súborov.[4]
Formáty MP3, VMA a OGG – komprimované (zhustené) zvukové súbory.
Veľmi rozšírený je formát MP3. Formát VMA presadzuje vo svojich produktoch firma
Microsoft. Kompresia týchto súborov je stratová (neukladajú sa všetky informácie,
10
ktoré obsahuje pôvodná hudba). Kvalitu záznamu určuje zvolený stupeň kompresie a
kódovanie zvuku.[4] Obľúbenejší je formát MP3 kvôli prenosu zvuku na internete.[5]
Formát MIDI – notový záznam. Zvuková karta syntetizuje zvuk stanoveného
nástroja. Tieto súbory nie sú veľké.[4]
1.3 Softvér
V súčasnosti je mnoţstvo dostupných programov na nahrávanie zvuku. Dostupné
sú ako freeware, shareware alebo plne platené.
Freeware je softvér, ktorý autor dáva za určitých podmienok k dispozícii na
bezplatné pouţívanie a šírenie, nedáva však k dispozícii zdrojový kód a neumoţňuje tak
jeho úpravu a vytváranie odvodených verzií. Niektorý freeware je podľa licenčnej
zmluvy moţné pouţívať aj v rámci firiem v pracovných počítačoch, ale často len
v prípade, ţe nebude pouţívaný na priame poskytovanie komerčných sluţieb. V
niektorých prípadoch freeware vyţaduje bezplatnú registráciu.[6]
Aktiv MP3 Recorder
Aktiv MP3 Recorder patrí k inteligentnejším nahrávacím aplikáciám. Vie
zaznamenaný zvuk uloţiť okrem klasického WAV aj v niekoľkých komprimovaných
formátoch (MP3, WMA, OGG, VOX, AU, AIFF), vďaka čomu nie je nevyhnutná
následná konverzia. Pri nahrávaní moţno nastaviť aj hlasovú aktiváciu, takţe začne
ukladať dáta, aţ keď zachytí zvuk, a dokáţe zo záznamu vynechať hluché miesta, čiţe
pasáţe, kedy by zaznamenal iba ticho. [7]
Obr. 1 Prostredie programu Aktiv MP3 Recorder
11
Audacity
Audacity je zvukový editor, ktorý môţe nahrávať zvuk z mikrofónu alebo z iného
vonkajšieho zdroja a digitalizovať audiopásky a vinylové platne. Dokáţe pridať
nahrávaný zvuk do existujúcej nahrávky, pracuje aţ s 16 audio stopami súčasne.
Pri mixovaní stôp s rôznou vzorkovacou frekvenciou alebo ak sú súbory v rôznych
formátoch, Audacity urobí prevod automaticky v reálnom čase.[7] Pre export MP3 treba
doinštalovať lame_enc.dll súbor.
Obr. 2 Prostredie programu Audacity
Expstudio Audio Editor
Expstudio Audio Editor umoţňuje úpravu zvukových súborov zaznamenaných z
mikrofónu, VCR, kazetového prehrávača alebo iného zariadenia. Pri zobrazení priebehu
v okne moţno pouţiť zoom, vizuálne upraviť zvukový súbor (strihanie, kopírovanie,
odstránenie ticha, vloţenie zo súboru), aplikovať rôzne efekty a pouţiť pokročilé efekty
(konvertovanie a deformácia hlasu). Pracuje s formátmi WAV, PCM a MP2.[7]
Obr. 3 Prostredie programu Expstudio Audio Editor
12
Free Sound Recorder
Free Sound Recorder nahráva zvuk vo formátoch MP3, WMA a WAV a pracuje
s automatickou kontrolou úrovne nahrávaného signálu. Pri detekcii tichých pasáţí
moţno nastaviť parametre, pri ktorých bude nahrávka prerušená alebo obnovená.[7]
Obr. 4 Free Sound Recorder
Wavosaur
Wavosaur okrem základných editačných funkcií ako strihanie, kopírovanie a
vkladanie má k dispozícii aj analýzu, mixovanie, konvertovanie kanálov a funkcie na
frekvenčnú
úpravu
zvuku.
Efekty
spracováva
v
reálnom
čase.
Umoţňuje
prevzorkovanie, zmenu bitovej hĺbky (8, 16, 24, 32 bit), zmenu tóniny (pitch shift) a
pomocou funkcie Vocal remover vie odstrániť spev z nahrávky.[7] Netreba doinštalovať
ţiadne dodatočné kniţnice.
Obr. 5 Prostredie programu Wavosaur
13
Shareware je spôsob distribúcie softvéru, ktorý umoţňuje program bezplatne
vyskúšať alebo pouţívať v obmedzenom čase. Po vypršaní tohto času je pouţívateľ
povinný zaplatiť poţadovanú cenu programu alebo program odinštalovať.[6]
GoldWave
GoldWave je profesionálny editor zvukových súborov. Umoţňuje prehrávanie,
mixovanie, editáciu a analýzu zvuku, nahrávanie zvuku z ľubovoľného zdroja
pripojeného k zvukovej karte, aplikáciu mnohých zvukových efektov, redukciu šumu a
konverziu zvukových súborov rôznych formátov (WAV, WMA, MP3, OGG, AIFF,
AU, VOX).[7]
Obr. 6 Prostredie programu GoldWave
RecordPad Sound Recorder
RecordPad Sound Recorder patrí k jednoduchším softvérom. Nahráva z kaţdého
vstupu zvukovej karty. K dispozícii sú síce iba formáty WAV, MP3 a AIFF, ale zato má
niekoľko uţitočných doplnkových funkcií. Dokáţe nahraté súbory uloţiť na FTP server,
zálohovať nahrávku na iný disk alebo do iného adresára, alebo spustiť externú aplikáciu
po ukončení nahrávania. [7]
Obr.7 RecordPad Sound Recorder
14
Trial je komerčný softvér, ktorý po vypršaní väčšinou 30 - dňovej lehoty na skúšanie
nedovolí ukladať vytvorený súbor.
Na internete moţno nájsť mnoţstvo softvéru na prácu so zvukom. Pre beţného
pouţívateľa povaţujem za postačujúce pouţívanie voľne šíriteľných programov na
spracovanie zvuku.
15
2
Práca v programe Audacity
Audacity je jedným z mnohých voľne dostupných programov na spracovanie
zvuku. Je príťaţlivý pre svoju jednoduchosť, prehľadnosť, jazykovú dostupnosť (český
jazyk) a vzhľad prostredia. Je dostupný pre Mac OS X, Microsoft Windows,
GNU/Linux a ďaľšie operačné systémy.[8] Inštalácia programu je jednoduchá, pretoţe
jednotlivými krokmi vedie sprievodca inštaláciou. Program Audacity je prispôsobený
na nahrávanie zvuku z mikrofónu alebo iného externého média.
Tí, ktorí nemajú autorské práva a ktorí neradi inštalujú programy do počítača,
môţu vyuţiť portable verziu. Audacity portable je populárny zvukový editor balený ako
prenosná aplikácia, takţe si pouţívateľ môţe vziať svoje audio súbory spolu so
všetkým, čo potrebujete na editáciu a nahrávanie, na cesty. Moţno ju umiestniť na USB,
iPod, prenosný pevný disk alebo CD a pouţiť ju na akomkoľvek počítači bez
zanechania akéhokoľvek osobného údaju.[9]
2.1 Základné ovládanie
2.1.1 Nahrávanie zvuku pomocou mikrofónu
Pred samotným nahrávaním zvuku si k počítaču pripojíme mikrofón. Hlasitosť
nahrávaného zvuku pridáme posunutím posuvníka smerom doprava. Nahrávanie
spustíme tlačidlom Nahrávať na ovládacom paneli. Tlačidlom Stop zastavíme
nahrávanie. [10]
Obr. 8 Základné ovládanie
16
2.1.2 Strihanie zvukovej stopy
Niekedy z nahratej nahrávky potrebujeme odstrániť jej časť. Urobíme to tak, ţe
podrţíme ľavé tlačidlo myši a ťahaním označíme časť stopy, ktorú chceme odstrániť.
Stlačíme klávesu Delete.
Ak chceme označenú časť stopy ponechať, stlačíme tlačidlo Orezať. Ak chceme
vybranú časť skopírovať, pouţijeme kombináciu tlačidiel Ctrl + C. Skopírovanú stopu
vloţíme pomocou tlačidiel Ctrl + V, resp. v menu Úpravy vyberieme poloţky
Kopírovať/Vložiť.
Orezať
Obr. 9 Funkcia orezať
Zvukovú stopu môţeme v ľubovoľnom mieste rozdeliť. Klikneme myšou do
zvukovej stopy na miesto, kde ju chceme rozdeliť, a vyberieme si v ponuke Úpravy
funkciu Rozdeliť /Rozdeliť a nový.[10]
2.1.3 Mixovanie
Niekoľko zvukov môţeme zmixovať dokopy, a to tak, ţe otvoríme a nahráme
zvuk, ktorý budeme mixovať s hudobnou nahrávkou. Potom otvoríme nahrávku so
zvukom, označíme časť nahrávky, ktorú chceme kopírovať, a vloţíme ju do novej
zvukovej stopy v nahratom zvuku. Pomocou tlačidla Časový posun
posunieme
nahrávku tak, aby sa zvuky neprekrývali. Obe zvukové stopy zmixujeme dokopy cez
ponuku Projekt/ Rýchlo zmiešať.
17
2.1.4 Efekty
Na zvukovej stope môţeme pouţiť rôzne efekty. Označíme si časť zvukovej stopy,
na ktorej budeme efekty pouţívať. V ponuke Efekty zvolíme vybraný efekt. Skôr ako
ho potvrdíme, pouţijeme tlačidlo Skúsiť.
2.1.5 Uloženie projektu a export súboru
AUP (Audacity project file) je koncovka pre pracovný súbor v programe Audacity.
Ak sa chceme k úprave ukáţky ešte vrátiť, uloţíme ho v tomto formáte. V ponuke
Súbor vyberieme príkaz Uložiť projekt. Do dialógového okna vloţíme pomenovanie
projektu, vyberieme miesto, kde chceme uloţiť projekt, a stlačíme tlačidlo Uložiť.
WAV a MP3 je koncovka pre súbor, s ktorým uţ nebudeme pracovať a chceme si
ho prehrávať v prehrávači alebo napáliť na CD. V takomto prípade volíme v ponuke
Súbor príkaz Exportovať ako..., vyberieme miesto, kam ideme uloţiť exportovaný zvuk,
a do políčka Názov súboru vloţíme jeho pomenovanie.[10]
18
3 Aktivity na hodinách
3.1 Hádanka
Názov témy:
Nahrávanie zvuku
Ciele výučby v rámci modelovej hodiny:
1. Ţiak vie správne pripojiť slúchadlá a mikrofón k počítaču.
2. Ţiak vie nahrať jednoduchý text a uloţiť ho.
3. Ţiak pozná rozdiel medzi zvukovými formátmi WMA, MP3 a MP4.
Rámcové umiestnenie modelovej hodiny:
informatika, 1hodina týţdenne
Cieľová skupina:
základná škola, siedmy ročník
Základná štruktúra modelovej hodiny:
1. Motivácia - motiváciou bude ukáţka Študenti _OK.MP3 (príloha č. 1).
2. Výklad a utvrdzovanie vedomostí - učiteľ upozorní ţiakov na to, ţe nahrávanie
zvuku sa dá realizovať pomocou zabudovaného programu vo Windowse alebo
softvérom na úpravu zvuku, v našom prípade Audacity (Windows: Štart →
Programy → Príslušenstvo → Nahrávanie zvuku, Audacity: Štart →
Programy).
V úvode učiteľ ţiakov oboznámi so základným ovládaním programu Audacity a
jeho funkciami. V programe môţeme nahrávať zvuk, strihať, vkladať a mixovať zvuky,
ktoré si sami nahráme, no i hudbu či rozprávky, ktoré sú v digitálnom formáte.
19
Obr. 10 Prostredie Audacity
V prostredí Audacity pracujeme z týmito základnými tlačidlami:
Spustenie nahrávania
Prehrávanie zvuk
Pauza
Stop
Obr. 11 Práca s AUDACITY
Začiatok a koniec nahrávky
Úlohy pre žiakov:
A. Nahrajte nasledovný text:
Hádanka
Chlapček, ţiačik, ty ma znáš,
často so mnou narábaš;
na sedadlách bývavam;
20
strojom hodín hýbavam;
zdobím devu, panáka
a vtač ma má storaká;
na jar kvitnem naposledy,
chýbam v dome málokedy.
Čo je to?
(pero) [11]
B. Odstráňte medzery na začiatku a na konci nahrávky.
(Označíme si tiché miesta na začiatku a konci nahrávky, ktoré chceme odstrániť.
Myš nastavíme na začiatok odstraňovaného miesta, drţíme ľavé tlačidlo a ťaháme,
pokiaľ chceme odstrániť ticho v nahrávke. Ak máme označený zvuk, ktorý chceme
zmazať, stlačíme tlačidlo Delete alebo postupujeme cez Úpravy → Zmazať.)
C. Uloţte nahratý text na pracovnú plochu.
(Nahrávku ukladáme cez ponuku Súbor → Uložiť súbor ako... Zvolíme názov
súboru a umiestnenie v počítači. Uloţená nahrávka je vo formáte *.aup, s ktorým
pracuje Audacity. Na prehrávanie v hudobnom médiu potrebujeme nahrávku exportovať
vo formáte, ktorý toto hudobné médium prehrá. Postupujeme nasledovne: Súbor →
Exportovať ako WAV/MP3/OGG. Vyberieme miesto, kam nahrávku uloţíme a názov
nahrávky. Učiteľ upozorní ţiakov na jednotlivé typy zvukových formátov:
WAV – Súbory WAV (waveform – audio formát) sú pravdepodobne
najjednoduchším z formátov na ukladanie audia. Zvuk sa ukladá v nezmenenej podobe,
a preto je veľmi objemný.
Midi – Ide o notový záznam. Zvuková karta syntetizuje zvuk stanoveného nástroja.
MP3 – V tomto hudobnom formáte dochádza ku kompresii zvuku. Odstraňujú sa
nízke tóny, ktoré ľudské ucho nie je schopné počuť.
MP4 – Ukladá zvuk v nižšej kvalite ako MP3. V tomto formáte sa ukladá audio aj
video.)
3. Zhodnotenie a záver
21
Použité pramene:
1. http://zlatyfond.sme.sk/slovenske-hadanky/index.php#nahor
2. ROUBAL, Pavel: Fotografie, hudba a video ve Windows Vista. Brno: Computer
Press, a.s., 2007. 256. s. ISBN 978-80-251-1859-7
Metodika modelovej hodiny:
Ako motiváciu učiteľ pouţije zvukovú ukáţku Študenti_OK, o ktorej diskutuje so
ţiakmi.
Pri vysvetľovaní učiva
sa ţiaci učia demonštrovaním a pozorovaním práce
učiteľa, ktorý im výklad nového učiva sprostredkováva cez dataprojektor. Najprv ich
oboznámi so základnými funkciami programu Audacity. Potom ţiaci sami nahrajú
hádanku a následne spolu s učiteľom ju uloţia vo formáte WAV.
Spätná väzba prebehne najskôr vlastným hodnotením ţiakov a následne celý
priebeh hodiny zhodnotí učiteľ. Najrýchlejšieho ţiaka učiteľ ohodnotí známkou.
Prehľad použitých aktivizujúcich metód:
motivačný rozhovor s ukáţkou, demonštrovanie a pozorovanie, samostatná práca
ţiakov, hodnotenie práce ţiakmi a učiteľom
Pomôcky potrebné k príprave a realizácii modelovej hodiny:
slúchadlá s mikrofónom, počítač, dataprojektor, program Audacity, kniţnica na
ukladanie MP3
Alternatívne riešenie modelovej hodiny:
Ak ţiaci plán hodiny splnia skôr, môţu sa zoznámiť s ďalšími efektmi ako je
zrýchlenie a spomalenie, prevrátenie zvuku atď.
Úskalia modelovej hodiny:
rôzne verzie operačného systému a nastavenie hlasitosti, zablokovanie inštalácie
programov na školských počítačoch, vypnutý zvuk na reproduktoroch/slúchadlách
22
Ukončenie hodiny a spätná väzba:
Spätná väzba sa realizuje prezentáciou vlastných nahrávok. Ak je to prvá hodina,
učiteľ ohodnotí prvého ţiaka známkou (prvých troch).
Krátke zhrnutie skúseností s realizáciou:
Ţiaci s programom pracovali so záujmom, niektorí sami skúšali aj iné efekty
s nahrávkou. V prílohe č. 2, 3 uvádzam práce ţiakov na vyučovacej hodine.
23
3.2 Palindrómy
Názov témy:
Nahrávanie zvuku
Ciele výučby v rámci modelovej hodiny:
Ţiak vie nahrať zvuk a pouţiť efekt – Obrátiť (Reverse).
Rámcové umiestnenie modelovej hodiny:
informatika, 1hodina týţdenne
Cieľová skupina:
základná škola, siedmy ročník
Základná štruktúra modelovej hodiny:
1. Motivácia. (Učiteľ vedie rozhovor so ţiakmi na tému skomoleniny slov pri
ústnych odpovediach. Predmetom ich záujmu sú predovšetkým palindrómy vety, slová alebo čísla, ktoré sa rovnako čítajú spredu aj zozadu.)
2. Výklad a utvrdzovanie vedomostí. (Ţiaci si otvoria program na nahrávanie
zvuku, zopakujú si spolu s učiteľom základné funkcie ovládania.)
Úlohy pre žiakov:
A. Vyberte si tri z nasledujúcich viet, nahrajte ich (kaţdú vetu uloţte zvlášť),
a potom pouţite efekt Obrátiť:
A do vlaku kukal voda.
Jeleňovi pivo nelej.
Táram ako kamarát.
Raky lámu jamy, o ony majú malý kar.
Matika má mak tam i tam.
Chorá Marka na Kramároch.
24
Ráno kuchár hodí do hrachu konár.[12 ]
B. Pozorujte jej vlastnosti.
C. Uloţte vety a zistite, aké veľké sú jednotlivé súbory.
Vypracovanie:
Postup:
A. Nahrajte vetu.
B. Aplikujte efekt Obrátiť.
C. Uloţte si ten istý palindróm vo formáte MP3 a WAV.
D. Zistite, akú veľkosť majú jednotlivé súbory.
3. Zhodnotenie a záver.
Použité pramene:
Kolektív autorov: Jazykové hry. Bratislava: SPN- Pravda, 1988. 296. s. ISBN 8008-00175-5
Metodika modelovej hodiny:
Pri motivácii učiteľ pouţije motivačný rozhovor. Vysvetlí im pojem palindróm
a niektoré napíše a premietne cez dataprojektor, prípadne rozdá rozmnoţené na papieri
tak, aby kaţdý ţiak mal vlastnú verziu palindrómov pred sebou.
Ďalej ţiaci postupujú podľa navrhnutého návodu. Ţiaci, ktorí skončia prácu skôr
ako ostatní, si skúsia nahrať ešte jednu vetu. Kaţdý ţiak uloţí nahranú vetu vo
formátoch WAV a MP3. Pre rýchlu orientáciu ukladajú ţiaci súbory na plochu.
Pri hodnotení učiteľ pouţije slovné zhodnotenie práce ţiakov na hodine.
Prehľad použitých aktivizujúcich metód:
motivačný rozhovor, samostatná práca ţiakov, hodnotenie práce
Alternatívne riešenie modelovej hodiny:
Inou alternatívou je pouţitie ďalších efektov, alebo nahrávanie jazykolamov.
25
Úskalia modelovej hodiny:
rôzne verzie operačného systému a nastavenie hlasitosti, vypnutý zvuk na
reproduktoroch/slúchadlách
Ukončenie hodiny a spätná väzba:
V závere hodiny ţiaci odprezentujú svoje palindrómy a učiteľ zhodnotí celý
priebeh hodiny.
Krátke zhrnutie skúseností s realizáciou:
Ţiaci s programom pracovali so záujmom, zaujali ich najmä palindrómy, keďţe na
hodinách slovenského jazyka sa s týmto pojmom nestretli. Ukáţka práce je v prílohe č.
4.
26
3.3 Mixovanie hudby
Názov témy:
Nahrávanie zvuku- efekty
Ciele výučby v rámci modelovej hodiny:
1. Ţiak vie mixovať a upravovať dve a viac nahrávok.
2. Ţiak vie uloţiť viac hudobných nahrávok do jednej zvukovej stopy.
Rámcové umiestnenie modelovej hodiny:
informatika, 1hodina týţdenne
Cieľová skupina:
základná škola, siedmy ročník
Základná štruktúra modelovej hodiny:
1. Motivácia. (Učiteľ sa so ţiakmi rozpráva o mixovaní hudby a moţnostiach jej
vyuţitia. Viď príloha č. 5 besiedka.)
2. Výklad a utvrdzovanie učiva. (Ţiaci vloţia prinesenú skladbu do programu
Audacity týmto spôsobom: Súbor→ Ovoriť.
Vyberú skladbu, ktorú chcú
upravovať. Do toho istého otvoreného okna importujú aj druhú skladbu.
Skladbu, s ktorou chcú pracovať, si označia kurzorom. Potom ju môţu
upravovať podobne ako nahrané zvuky na predchádzajúcej hodine.
časový posun : môţeme posúvať celú zvukovú stopu
Obr. 12 Časový posun
27
Nakoniec obe skladby cez Projekt → Rýchlo miešať zmixujú dokopy a uloţia
v MP3 formáte.)
Obr. 13 Zmixovaná nahrávka
Úloha pre žiakov:
Zmixujte dve pesničky dokopy tak, aby výsledná skladba mala dĺţku 40 sekúnd.
Pouţite pri tom aspoň štyri efekty na prácu so zvukom.
Vypracovanie úlohy:
Ţiaci majú úlohu vypracovať v nasledovných krokoch:
A. Importujte do otvoreného okna prvú a druhú pieseň.
B. Jednotlivé piesne upravte pomocou štyroch efektov tak, aby celá skladba
mala 40 sekúnd.
C. Označte všetky stopy a pouţite tlačidlo Rýchlo zmiešať.
D. Exportujte ako formát, ktorý sa bude dať prehrať v počítači.
3. Zhodnotenie a záver.
Metodika modelovej hodiny:
Pri riadenom rozhovore ţiaci diskutujú s učiteľom o zvukoch v rôznych
upútavkách a televíznych reklamách. Učiteľa zaujíma, kde sa dá vyuţiť úprava zvukov
28
a hudby. Ako príklad pouţije ukáţky z televízie. Pod vedením učiteľa ţiaci zhotovia
prvý remix. Na dataprojektore sa premieta všetko, čo učiteľ robí. Na konci vyučovacej
hodiny ţiaci zhrnú nové vedomosti.
Prehľad použitých aktivizujúcich metód:
motivačný rozhovor a ukáţka, metóda riešenia úloh, samostatná práca ţiakov,
samohodnotenie ţiakov
Pomôcky potrebné k príprave a realizácii modelovej hodiny:
slúchadlá s mikrofónom, počítač, dataprojektor, program Audacity, kniţnica na
ukladanie MP3, dve rôzne skladby
Alternatívne riešenie modelovej hodiny:
Skúste zmixovať dve piesne, tak ţe a) nepouţijete funkciu Časový posun,
b) obe zarovnáte na začiatok.
Úskalia modelovej hodiny:
rôzne verzie operačného systému a nastavenie hlasitosti, ţiaci si neprinesú
obľúbené piesne
Ukončenie hodiny a spätná väzba:
Na záver vyučovacej hodiny ţiaci odprezentujú vlastné nahrávky a učiteľ zhodnotí
prácu ţiakov na vyučovacej hodine.
Krátke zhrnutie skúseností s realizáciou:
Ţiaci s programom pracovali so záujmom, sami si vkladali viac piesní a častí
piesní. Ukáţka práce je v prílohe č. 6.
29
3.4 Nahranie zvučky do rozhlasu
Názov témy:
Úprava zvuku- efekty a mixovanie
Ciele výučby v rámci modelovej hodiny:
Ţiak si upevní nadobudnuté vedomosti a bude ich vedieť aplikovať.
Rámcové umiestnenie modelovej hodiny:
informatika, 1 hodina týţdenne
Cieľová skupina:
základná škola, siedmy ročník
Základná štruktúra modelovej hodiny:
1. Motivácia. (Učiteľ sa pýta ţiakov či sa im páči zvučka na začiatku a konci
školského hlásenia. Spoločne diskutujú o tom, aké vlastnosti by táto zvučka
mala mať. Mali by sa dopracovať k nasledovným vlastnostiam zvučky:
melodickosť, maximálna dĺţka 5-7 sekúnd, pútavosť,...)
2. Výklad a utvrdzovanie vedomostí. (Učiteľ sa spolu so ţiakmi dohodne na
kritériách, podľa ktorých budú zvučku hodnotiť:
- dĺţka: 5 - 7 sekúnd (max 5bodov),
- pouţitie efektov (max 5 bodov),
- celkový dojem (max 5 bodov).
Ţiaci budú hodnotiť sami seba podľa nasledovnej stupnice:
15 b – 13,5 b
1
13 b – 11 b
2
10,5 b – 7,5 b
3
7b–4b
4
30
3,5 b - 0 b
5
Úloha pre žiakov:
Vytvorte vlastnú zvučku rozhlasového hlásenia. Ako pomôcka vám môţe slúţiť
súbor so zvukmi [13].
Vypracovanie úlohy:
Ţiaci vypracujú úlohu v postupnosti nasledovných krokov:
A. Importujte zvuk, ktorý bude upozorňovať na začiatok hlásenia.
B. Nahrajte text : Školské hlásenie.
C. Vloţte zvuk na koniec hlásenia.
D. Celú
nahrávku
uloţte
pomocou
Exportovať
ako...
pod
názvom
„ zaciatok_sk_hlasenia“.
E. Podobne spravte zvučku na koniec školského hlásenia.
F. Nahrávku
uloţte
pomocou
Exportovať
ako...
pod
názvom
„ koniec_sk_hlasenia“.
3. Záver a hodnotenie.
Použité pramene:
http://www.findsounds.com
Metodika modelovej hodiny/hodín:
Na začiatku vyučovacej hodiny učiteľ nastolí problém, ktorý budú ţiaci počas
hodiny riešiť. Úlohou ţiakov bude spraviť zvučku na začiatok a koniec školského
hlásenia. Kaţdý svoje návrhy prezentuje a učiteľ ich zapisuje a premieta ţiakom. Ešte
pred samostatnou prácou sa učiteľ spolu so ţiakmi dohodne na podmienkach
klasifikácie. Potom sa kaţdý so ţiakov rozhodne pre finálnu podobu svojej zvučky
a pracuje na svojej nahrávke. Učiteľ môţe ţiakom zadať časový limit, za ktorý majú
vytvoriť školské hlásenie. Na konci ich upozorní, ţe zvuk treba uloţiť vo formáte MP3.
31
Učiteľ ţiakom premieta kritériá hodnotenia a klasifikácie zvučky školského hlásenia.
Hodnotenie a klasifikácia prebehnú na konci vyučovacej hodiny podľa dohodnutých
pravidiel.
Prehľad použitých aktivizujúcich metód:
motivačný rozhovor so ţiakmi, brainstorming, samostatná práca ţiakov,
hodnotenie a klasifikácia
Pomôcky potrebné k príprave a realizácii modelovej hodiny:
slúchadlá s mikrofónom, počítač, dataprojektor, program Audacity, kniţnica na
ukladanie MP3, databanka zvukov
Alternatívne riešenie modelovej hodiny:
hra na výrobcov zvučiek a návrh na zvučku Superstar.
Úskalia modelovej hodiny:
rôzne verzie operačného systému a nastavenie hlasitosti, krátka časová dotácia
Ukončenie hodiny a spätná väzba:
prezentácia vlastných nahrávok, hodnotenie a klasifikácia úlohy
Krátke zhrnutie skúseností s realizáciou:
Ţiaci pracovali so záujmom a sami seba objektívne hodnotili. Pri prezentácii
zvukov ţiaci spontánne tlieskali. Niektorí ţiaci boli ovplyvnení zvukmi svojich
spoluţiakov. Mnoţstvo zvukov na internetovej stránke pôsobilo rušivo, pretoţe si
nevedeli vybrať z takého mnoţstva. Prekáţkou bola krátka časová dotácia na vytvorenie
oboch ukáţok pre niektorých ţiakov. Práce ţiakov sú v prílohách č. 7, 8, 9.
32
3.5 Vlastné zvonenie do mobilu
Názov témy:
Úprava zvuku
Ciele výučby v rámci modelovej hodiny:
1. Ţiak vie pracovať s efektmi.
2. Ţiak vie pouţiť funkciu Časový posun
.
3. Ţiak vie importovať zvuk a uloţiť zvuk vo formáte, ktorý prehrá jeho mobil.
4. Ţiak vie importovať do svojho mobilu zvuk (cez kábel alebo bluetooth).
Rámcové umiestnenie modelovej hodiny:
informatika, 1 hodina týţdenne
Cieľová skupina:
základná škola, siedmy ročník
Základná štruktúra modelovej hodiny:
1. Motivácia. (Učiteľ so ţiakmi diskutuje o ich vlastných zvoneniach v mobilnom
telefóne.)
2. Výklad a utvrdzovanie vedomostí.
Úloha pre žiakov:
Vytvoriť si vlastné zvonenie do mobilu a nastaviť si ho (ţiak si vyberie len časť
piesne/ piesní, ktoré sa mu páčia).
Vypracovanie úlohy:
Vypracovanie úlohy by malo prebehnúť v nasledujúcich krokoch:
A. Importujte pieseň/ piesne do programu Audacity.
B. Vyberte časti piesne/piesní, ktoré sa vám páčia.
C. Zoraďte časti piesne/ piesní v obľúbenom poradí.
33
D. Exportujte pomocou funkcie Exportovať... zvuk vo formáte, ktorý prehrá
mobilný telefón.
E. Importujte zvonenie do mobilu.
3. Zhodnotenie práce na vyučovacej hodine.
Použité pramene:
piesne z vlastného archívu ţiakov
Metodika modelovej hodiny:
Učiteľ vyzve ţiakov, aby odprezentovali svoje zvonenia v mobiloch. Učiteľ
naviguje ţiakov v postupe zhotovenia vlastného zvonenia. Ţiaci pracujú samostatne,
podľa vlastného vkusu. Učiteľ dohliada a usmerňuje prácu ţiakov. Pred samotným
uloţením zvonenia učiteľ spolu so ţiakmi zistí, aké zvonenia prehrávajú mobily ţiakov.
Na konci hodiny si ţiaci navzájom zavolajú (po jednom).
Prehľad použitých aktivizujúcich metód:
motivačný rozhovor s ukáţkou, demonštrovanie a pozorovanie, samostatná práca
ţiakov, hodnotenie práce ţiakmi a učiteľom
Úskalia modelovej hodiny:
ţiaci si nedonesú skladbu/ skladby, kábel na prenos dát do mobilu, mobilný telefón
nepodporuje bluetooth
Ukončenie hodiny a spätná väzba:
spoločné zhodnotenie a zavolanie si
Krátke zhrnutie skúseností s realizáciou:
Ţiaci pracovali so záujmom, problémy nastali s prenosom hotového zvonenia do
mobilného telefónu, pretoţe nie všetci ţiaci si priniesli kábel. Práce ţiakov tvoria
prílohy č. 10, 11, 12.
34
3.6 Škriatkovský hlas
Názov témy:
Úprava zvuku
Ciele výučby v rámci modelovej hodiny, resp. hodín:
Vedieť nahrať zvuk a pouţiť efekty.
Rámcové umiestnenie modelovej hodiny, resp. hodín:
informatika, 1 hodina týţdenne
Cieľová skupina:
základná škola, siedmy ročník
Základná štruktúra modelovej hodiny:
1. Motivácia. (Motiváciou bude rozprávka o Zakliatom hrade:
Kde bolo tam bolo, hlboko v strašidelnom lese, ţil strašidelný Shrek so
svojimi kamarátmi. Keď sa Shrek vracal domov z bahenného kúpeľa,
stretol v lese vystrašených vojakov so správou od kráľa. V správe stálo:
„Milý Shrek, len ty jediný mi môţeš pomôcť nájsť moju stratenú dcéru,
ktorú ukryl drak v Zakliatom hrade. Ak mi pomôţeš a privedieš moju
milovanú dcéru domov, splním ti kaţdé tvoje ţelanie.“
Shrek sa na veľké naliehanie oslíka vybral na cestu. Ako si tak kráčal,
stretol v lese dvoch škriatkov a vypočul si ich rozhovor o ceste na Zakliaty
hrad.)
2. Výklad a utvrdzovanie vedomostí.
Úloha pre žiakov:
Vytvor rozhovor medzi škriatkami a potom im uprav hlas.
Vypracovanie úlohy:
Úloha bude vypracovaná v nasledovných krokoch:
35
A. Vyberte si partnera na škriatkovský rozhovor.
B. Vymyslite rozhovor medzi škriatkami (min. šesť viet).
C. Nahrajte rozhovor škriatkov v lese.
D. Pouţite efekty, ktoré zmenia hlas v nahrávke.
E. Exportujte nahrávku vo formáte MP3.
3. Zhodnotenie hodiny.
Metodika modelovej hodiny:
V úvode vyučovacej hodiny učiteľ pouţije ako motiváciu rozprávkový príbeh,
ktorý môţe prerozprávať priamo na hodine alebo si ho predtým nahrá a na hodine
prehrá. Metódou rozhovoru navedie ţiakov k ďalšiemu pokračovaniu príbehu.
Dohliadne na výber partnera do dvojice tak, aby kaţdá dvojica bola vedomostne
vyrovnaná. Ţiaci vo dvojiciach vymyslia pokračovanie príbehu. Učiteľ len dohliada na
dejovú líniu.
Učiteľ zadá ţiakom pokyn na nahratie napísaného textu. Pritom ich upozorní, aby
nahrávali v jednom celku, z nahrávky vymazali hluché miesta a jazykové barličky
a upravili pôvodný hlas na škriatkovský. Počas celej práce dohliada na samostatnú
prácu ţiakov a usmerňuje ich.
V závere hodiny učiteľ zhodnotí prácu ţiakov.
Prehľad použitých aktivizujúcich metód:
rozprávkový príbeh, samostatná práca ţiakov v skupine, hodnotenie práce ţiakmi
Alternatívne riešenie modelovej hodiny:
práca vo väčšej skupine, nahratie spoločnej piesne z hodiny hudobnej výchovy
Úskalia modelovej hodiny:
nedostatočná časová dotácia
36
Ukončenie hodiny a spätná väzba:
prezentovanie vlastného rozhovoru, ohodnotenie známkou
Krátke zhrnutie skúseností s realizáciou:
Niektoré skupiny nestihli dokončiť svoju prácu. V prílohách č. 13, 14 sú ţiacke
práce.
37
4 Vyhodnotenie
Pri práci na zvolenej téme som sa stretla s pozitívnymi reakciami ţiakov. Ţiaci
pracovali so záujmom aj bez vonkajšej motivácie. Uţ samotný fakt inosti a pouţitia
netradičných pomôcok na hodine robil vyučovacie hodiny atraktívnymi. Ţiaci sa sami
vyjadrili k téme práce so zvukom, keď odpovedali na nasledovné otázky:
„Myslíte si, ţe téma Práca so zvukom – nahrávanie a úprava zvukov je vyuţiteľná
v beţnom ţivote?“
„Ak áno, kde?“
„Chceli by ste vedieť o danej téme viac?“
„Čo vám na hodinách chýbalo?“
„Páčili sa vám hodiny?“
„Ktorá téma sa vám páčila najviac?“
„Čo sa vám na hodinách nepáčilo?“
Dve z priloţených aktivít (hádanka, škriatkovský hlas) zrealizovala kolegyňa
s paralelnou skupinou.
Okrem pozitívnych reakcií ţiakov som sa stretla aj s negatívami, ktoré vyplývali
z vyučovacieho procesu.
Ţiaci pracovali s elánom. Prekvapením pre nich bolo, keď počuli svoj hlas
v nahrávke hádanky. Najviac sa im páčili palindrómy a mixovanie hudby. Svoje
nadobudnuté poznatky si preverili v tvorbe zvučky školského hlásenia. Po skončení
hodiny chceli zostať v učebni a dorábať a vylepšovať svoje hlásenia.
Ţiaci často, najmä zo začiatku, pri ukladaní projektov na ktorých pracovali, robili
chyby. Najčastejšie sa opakovalo zlé vyexportovanie zvuku vo formáte WAV alebo
MP3. Ţiaci si projekt uloţili ako *.aup do svojho priečinku na pracovnej ploche. Pri
následnom prenose do iného počítač sa súbor nedal spustiť. Ostatné chyby vyplývali
z nepozornosti (Kde nájdem funkciu ...?).
Za najväčšiu prekáţku v práci povaţujem zlé technické vybavenie počítačovej
učebne, zastaranosť počítačov a rozmiestnenie nábytku. Časovú dotáciu, napriek
38
posilneniu výučby informatiky na našej škole o 0,5 hodiny týţdenne, povaţujem za
nedostatočnú.
39
5 Záver
Ţiaci radi prijímajú nové informácie prostredníctvom hry či zábavných činností.
Preto aj výber aktivít bol zameraný tak, aby boli pestré a pútavé. Cieľom práce bolo
navrhnúť také aktivity, ktoré rozvíjajú u ţiakov tvorivé myslenie.
Vzhľadom na pozitívny prístup ţiakov k realizácii aktivít a k hodinám informatiky
sa mi podarilo cieľ práce naplniť bez väčších prekáţok. Ţiaci boli na hodinách aktívni a
doţadovali sa nových poznatkov. Ich záujem o problematiku vzrástol natoľko, ţe si
program na spracovanie zvuku nainštalovali aj na svojich osobných počítačoch a skúšali
si rôzne úpravy zvuku. Tým sa naplnila poţiadavka Štátneho vzdelávacieho programu
implementovať získané poznatky v školách do praxe.
Pri realizácii praktických aktivít som narazila aj na menšie prekáţky. Je to
predovšetkým slabá časová dotácia, zastarané technické vybavenie počítačovej učebne a
odlišné pracovné tempo ţiakov.
Dúfam, ţe táto práca sa stane inšpiráciou aj pre pedagógov vyučujúcich iné
predmety (napr. čítanie na prvom stupni, hudobná výchova) a napomôţe tak ku
komplexnému rozvoju osobnosti ţiaka.
40
Zoznam použitej literatúry
[1] Kolektív autorov: Štátny vzdelávací program. [online] Bratislava: ŠPU
v Bratislave, 2008. Aktualizované 14.2.2010 [cit. 2010-05-18]. Dostupné
na internete: http://new.statpedu.sk/sk/filemanager/download/987 príloha ISCED1
[2] Kolektív autorov: Štátny vzdelávací program. [online] Bratislava: ŠPU
v Bratislave, 2008. Aktualizované 14.2.2010 [cit. 2010-05-18]. Dostupné
na internete: http://new.statpedu.sk/sk/filemanager/download/987 príloha ISCED2
[3] TUREK, Ivan: Didaktika. Bratislava: Iura Edition, 2008. 595. s. ISBN 978-808078-198-9
[4] ROUBAL, Pavel: Fotografie, hudba a video ve Windows Vista. Brno: Computer
Press, a.s., 2007. 256. s. ISBN 978-80-251-1859-7
[5] KALAŠ, Ivan a kolektív: Informatika pre stredné školy. Bratislava: SPN - Mladé
letá, 2004. 112. s. ISBN 80-10-00528-2
[6] Jaromír Krejčí : Shareware, freeware, trialware – konečne jasno. [online] Zoner
software, 2000. Aktualizované 18.4.2000 [cit. 2010-05-18] Dostupné na internete:
http://interval.cz/clanky/shareware-freeware-trialware-konecne-jasno
[7] Kolektív
autorov:
Aktualizované
PC_SPACE.
1.10.2010
[cit.
[online]
Bratislava:
2011-05-18]
PC_SPACE,
Dostupné
na
2009.
internete:
http://www.softland.sk/DVD/09_10/HTML/hudba.html
[8] Kolektív autorov: Audacity. [online] 2011. Aktualizované 2011 [cit. 2011-0518]. Dostupné na internete: http://audacity.sourceforge.net/
[9] John T. Haller: Audacity portable. [online] Audacity, 2009. Aktualizované
14. 4. 2010 [cit. 2011-05-18] Dostupné na internete
http://portableapps.com/apps/music_video/audacity_portable
[10] Jozef Rusňák: Ako na počítač. [online] Príručka Audacity, 2009. Aktualizované
10.2.2010
[cit.
2011-05-18]
Dostupné
na
internete
http://www.jozefrusnak.com/2010/02/10/prirucka-k-audacity/
[11] Kolektív autorov: Zlatý fond – Slovenské hádanky. [online] Bratislava: Petit Press,
2008. Aktualizované 14.2.2010 [cit. 2011-05-18]. Dostupné na internete:
http://zlatyfond.sme.sk/slovenske-hadanky/index.php#nahor
41
[12] Kolektív autorov: Jazykové hry. Bratislava: SPN- Pravda, 1988. 296. s. ISBN 8008-00175-5
[13] Comparisonics Corporation: FindSounds [online] 2011. Aktualizované 2011 [cit.
2011-05-18]. Dostupné na internete: http://www.findsounds.com
42
Prílohy
Príloha A – CD médium
Príloha A – CD médium – Práca so zvukom na hodinách informatiky
Príloha č. 1– Študenti_OK.MP3
Príloha č. 2 – Hadanka
Príloha č. 3 - Hadanka_ivanka_chvostekova
Prílohe č. 4 - Palindrom_Veronika Andronache
Príloha č. 5 – Besiedka
Príloha č. 6 - Remix_ivanka_chvostekova
Príloha č. 7 - Zaciatok skolskeho hlasenia
Príloha č. 8 - Zaciatok_Skolskeho_Hlasenia
Príloha č. 9 - Začiatok_ šk_hlasenia
Príloha č. 10 – Zvonenie
Príloha č. 11 – Zvonenie1
Príloha č. 12 - Pesnička
Príloha č. 13 - Skriatok Ajo Iwo
Príloha č. 14 - Škriatok
43
Download

práca so zvukom na hodinách informatiky