ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
- v členení podľa okresov
OKRES: Dunajská Streda
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
DĹŽKA:
ROZLOHA ÚZEMIA [km 2]
1 075
ŠPZ
DS
POČET OBYVATEĽOV [ ]
118 607
KÓD
201
CESTY " E" pre medzinárodnú premávku
TRASY " TEM"
57,605 km
0,000 km
" TEN-T" KORIDORY
DIAĽNICE
DIAĽNIČNÉ PRIVÁDZAČE
RÝCHLOSTNÉ CESTY
PRIVÁDZAČE RÝCHLOSTNÝCH CIEST
km
0,000
0,000
0,000
0,000
km
km
km
km
CESTY I. TRIEDY
60,907 km
CESTY II. TRIEDY
133,693 km
CESTY III. TRIEDY
350,388 km
CESTY I., II. a III. TRIEDY SPOLU
544,988 km
DIAĽNICE, RÝCHLOSTNÉ CESTY A
CESTY SPOLU
544,988 km
HUSTOTA CESTNEJ SIETE:
2
0,510 km/km
4,617 km/tis.obyvateľov
PLOCHA: DIAĽNICE A DIAĽNIČNÉ PRIVÁDZAČE
RÝCHLOSTNÉ CESTY A PRIVÁDZAČE
RÝCHLOSTNÝCH CIEST
CESTY I. TRIEDY
2
0 m
2
0 m
2
645 877 m
CESTY II. TRIEDY
2
1 015 347 m
CESTY III. TRIEDY
2
2 238 298 m
CESTY I., II. a III. TRIEDY SPOLU
2
3 899 522 m
DIAĽNICE, RÝCHLOSTNÉ CESTY A
CESTY SPOLU
2
3 899 522 m
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST,www.cdb.sk, 01.01.2014
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
DĹŽKY DIAĽNIC, RÝCHLOSTNÝCH CIEST A CIEST I., II., III. TRIEDY
- v členení podľa okresov
Dunajská Streda
OKRES:
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
ČÍSLO
TRIEDA
CESTA I. TRIEDY
I/13
I/63
CESTA I. TRIEDY SPOLU:
CESTA II. TRIEDY
II/503
II/506
II/507
II/510
II/561
II/572
CESTA II. TRIEDY SPOLU:
CESTA III. TRIEDY
III/063003
III/063005
III/063008
III/063009
III/063011
III/063012
III/063013
III/063014
III/063015
III/063016
III/063017
III/063018
III/063019
III/063020
III/063021
III/063022
III/063023
III/063024
III/063025
III/063026
III/063027
III/063028
III/063029
III/063030
III/063032
III/063034
III/063035
III/063036
III/063038
III/063039
III/063040
III/063041
III/063042
III/063043
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST,www.cdb.sk, 05.03.2014
DĹŽKA [km]
11,426
49,481
60,907
16,121
34,977
23,418
9,105
19,450
30,622
133,693
1,740
2,411
3,236
0,843
9,126
1,523
6,480
0,971
2,288
6,166
1,882
4,353
4,502
7,436
1,247
2,684
2,010
3,154
2,363
0,597
1,291
26,025
13,597
3,579
8,226
2,456
3,194
5,835
1,827
4,447
5,131
5,990
2,269
5,965
TRIEDA
ČÍSLO
III/063044
III/063061
III/063062
III/503001
III/503002
III/503003
III/503004
III/503007
III/503008
III/503018
III/506001
III/506002
III/506003
III/506004
III/506005
III/506006
III/506007
CESTA III. TRIEDY III/506008
III/506009
III/506010
III/507001
III/507002
III/507003
III/507060
III/561009
III/572005
III/572008
III/572009
III/572010
III/572011
III/572012
III/572015
III/572016
III/572017
III/572018
CESTA III.TRIEDY SPOLU:
DĹŽKA [km]
2,156
3,840
1,544
5,661
9,695
2,021
4,284
2,703
5,610
3,186
2,250
1,496
1,550
2,804
15,018
4,194
1,207
23,217
5,966
1,913
5,114
3,954
7,753
5,985
8,375
5,171
3,524
10,131
12,042
4,988
3,992
9,923
9,360
2,937
1,980
350,388
dlzky_CK_1_1_2014, DS
Download

OKRES: Dunajská Streda