Mests**
f —
Žarnovica s.r.o.
i
Partizánska
S—
i ..
K o v
M a s t ,
s . r . o .
spisu
v%\
,
i Prílohy:
1043/84,
Q^^ľľLJ
"^fijTu"
"
I
\\
\
FAKTURA/INVOICE
Číslo/No.
Odberateľ/Customer, Buyer:
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
Dátum vystavenia
7.2.2011
0 1 1
Partizánska 1043/84
966 81 Žarnovica
3.2.2011
5.3.2011
112000008
kuriér UPS-SPS
Dátum poskytnutia služby/tovaru
Dátum splatnosti
Číslo objednávky./Order No.
ICO: 44299311 IC DPH: SK2022649431
Spôsob dodania/sent via
Dodávateľ/Supplier
Hmotnosť tovaru/Weight of goods
KOVMAST, s.r.o.
Pekná cesta 19
831 05 Bratislava
Dodacia podm./Deliv. terms (Incoterms 2010)
DAP Žarnovica
Spôsob platby/Payment terms
bankový prevod
Variabilný symbol
011
0008
ŠPZ/Lic.No.
Konštantný symbol
Naša banka/Our bank: C S O B , a.s., P o b o č k a B r a t i s l a v a , L e h o c k é h o 3, 8 1 2 2 5 B r a t i s l a v a
Číslo účtu/Account Nr. / SČB/Bank code:
683242913 / 7500
IBAN:
SK76 7500 0000 0006 8324 2913
Spoločnosť KOVMAST,s .r.o. zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Číslo vložky: 21635/B, Oddiel: Sro
IČO: 35 787 341
DIČ: 2020201722
Tel.: + 4 2 1 9 0 3 2 5 2 3 1 8 , 9 0 3 4 3 1 3 5 0 , 9 0 3 2 5 2 3 1 9
Poz.
Popis tovaru
Item
Description
1
2
3
4
Fax: +421 2 4 4 8 8 0 8 1 4
IČ DPH: SK2020201722
e-mail: [email protected]
Množstvo
ks - pes
Objednávka 112000008:
svietidlo ALTRA 2 FSD 36W/PM/OB
žiarivka OSRAM DULUX-L 36W/840 2G11
výbojka OSRAM NAV-T 100W super 4Y
výložník na betónový stožiar 0,5m žiarovo zinkovaný
http:// w w w . k o v m a s t . s k
Cena/kus
EUR
Celkom
EUR
bez DPH
bez DPH
3
23
12
2
92,11
3,25
11,28
29,62
Spolu bez DPH
276,33
74,75
135,36
59,24
545,68
109,14
654,82
DPH 20%
Spolu vrátane DPH
fl/l KOVMAST, s.r.o. (3)
/SA ľ e bid cesta 19
áfe S3! ÍT> Bratislava
p
M
K
Miroslav Drinka
Dodací list: MPS Žarnovica/01/020211/MD
Spolu k úhrade:
EUR
654,82
Prípadná reklamácia nám musí byť doručená písomne do 8 dní od dodania tovaru. Vyhradenie vlastníctva: Tovar zotrváva až do úplného zaplatenia našim
majetkom. Any complaints must be made in writing to us within 8 days after receipt of goods Reservation of proprietary rights: The goods remain our
property until they are paid for in full.
Download

FAKTURA/INVOICE - Mestský podnik služieb Žarnovica sro