m-w-ty-
to j
^
:
l i e f
MESSER ©
/ 1
Messer,Tatragas
• ¿ - i
Predaj za hotové
vo
Str. 1/3
í
Faktúra
6860394501
Odb.číslo
166396
Dátum vyhotovenia
24.02.2011
Dátum dodania
24.02.2011
^ j u ñ
j
( I t u u ^
Vaše IČ DPH
SK2022649431
l#0
44299311
Mestský podnik služieb
Žarnovica s.r.o.
Partizánska 1043/84
966 81 Žarnovica
Kontakt
Spojovateľka
Tel.
02 / 502 54 111
E-mail
[email protected]
Dátum splatnosti
10.03.2011
E-Fakturácia - prihlásenie do systému. Vaše osobné heslo pre prvé prihlásenie na http://my.messergroup.com je: XS7eWI6V. Prihlasovacie
meno je Vaše číslo zákazníka: 166396. Viac informácií nájdete v našom letáku o elektronickej fakturácií. V prípade problémov s prihlásením
nás prosím kontaktujte na tel. č. 02 / 502 54 457 alebo prostredníctvom e-mailu na adresu [email protected] . Ďakujeme za Váš
záujem o projekt elektronickej fakturácie.
Pol.
EUR Hodnota
Jednotka
Cena
Množstvo
Materiál
Predaj za hotové 6800609101 Dňa 24.02.2011
Závod : Q521 Žarnovica Bardejov , Žarnovica
000010
100011401
O t y
1 KS
1 KS
21,90
1 KS
1,10
KS
68,90
EUR
1 KS
1,10
EUR
1 KS
25,20
21,90
EUR
1,10
EUR
68,90
EUR
1,10
0,35
^
p0
Kyslík plynný 6,43m3 F40 P150
Štatist.číslo materiálu 28044000
Mýtne
Čiarové kódy obalov:
50850440
000020
101530411
1 KS
ncO
Acetylén technický F40 6 kg
Mýtne
Čiarové kódy obalov:
50843320
Rental Contract 6800609099 Dňa 24.02.2011
000010
10630
72 KS
Nájomné fľaša oceľová
1,50 EUR
2 KS
ADR príplatok
1
3,00
KS
121,20
Zákl.dane
24,24
20,00
Výstupná DPH
145,44 EUR
Výsledná suma
ZAPLATENÉ V HOTOVOSTI
DOKLAD JE SÚČASNE
J
V.yl otovil
mr
Dal
Jlhefjq
' M á
S ma
mjqoT
m.
t JUCOC
i
L
Dodávateľ:
i _
Obchodné meno,sídlq,miešto"ptKJnikE
MESSER Tatragas s f l o l . s x o .
819 44 Bratislava 1, Chalupkova g "
Tel ++421 2 5025411" i F a v + M p i 2150254112
ICO:685852,DIC:2020293220JCDPR!ŠK20202932žfe-
VVi GV
-
+
JMd
*
£
Zaúčtoval: .
Wa
Dátum
f
v urna!
PO
h l
IM
1
t dňa
;ové spojenie Tatrabanka :
i/1100
Schválil: 268$l¡000015/1
IBA I SK5311000000002688000015
S.V\ I.F.T. code: TATR SK BX
_¿ap saný v Obchodnom registri Okresného súdu
v B rratislave I, Odd.: Sro, vl!c.: 278/B.
A ;
ýý¡ff)
©
Messer Tatragas
Mestský podnik služieb
Žarnovica s.r.o.
Partizánska 1043/84
966 81 Žarnovica
Číslo dokumentu/Dátum
Str. 2/3
6860394501 / 24.02.2011
CALL CENTRUM
0850 111 221
[email protected]
Dodávateľ:
Obchodné meno,sídlo,miesto podnikania:
MESSER Tatragas spol.s r.o.
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
ICO:685852,DIČ:2020293220,IC DPH:SK2020293220
spal s r o
, Chalupkova 9 B10 44 Bratislava
4CO: 00885852 1C DPH: SK20202S3220
Bankové spojenie Tatrabanka :
2688000015/1100
IBAN SK5311000000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, vŕc.: 278/B.
©
Messer Tatragas
Mestský podnik služieb
Žarnovica s.r.o.
Partizánska 1043/84
966 81 Žarnovica
Číslo dokumentu/Dátum
Str. 3/3
6860394501 / 24.02.2011
História nájomného pre zákazníka 166396 (kontrakt 6800609099)
Dodávky/Vrát Suma
Nájomné fľaša oceľová (10630)
Stav
dni
Nájomné dni
enia
Stav k
31.01.2011
3
nájomné dni do
24.02.2011
3
Nový stav k
24.02.2011
3
Celkovo nájomných dní do
24.02.2011
0
24
Námietky voči uvedenému stavu nájomných obalov je možné podať písomne do jedného mesiaca po obdržaní histórie nájomného.
Nepodanie námietky je považované za odsúhlasenie stavu nájomnýcn obalov.
Dodávateľ:
Obchodné meno,sídlo,miesto podnikania:
MESSER Tatragas spol.s r.o.
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
Tčl ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
ICO:685852,DIC:2020293220,IC DPH:SK2020293220
Bankové spojenie Tatrabanka :
2688000015/1100
IBAN SK5311000000002688000015
S.W.I.F.T code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, vl.c.: 278/B.
72
72
Dodací list: 6830306609
C. zákazn.: 166396
Dodací list
Predaj za hotové
MESSER©
Messer Tatragas
Originál
Str. 1/2
Odber, číslo: 166396
Mestský podnik služieb
Žarnovica s.r.o.
Partizánska 1043/84
966 81 Žarnovica
Číslo skladu: Q521
Ivan Bobiš
Žarnovica
areál Probutrans
966 81 Žarnovica
IQ DPH:
ICO:
SK2022649431
44299311
Dátum dodania:
Predaj za hotové:
24.02.2011
6800609101
Položka Materiál číslo
UN číslo ADR text
Kontakt:
Ivan Bobiš Žarnovica
popis
Dod. množ.
5
100011401
Kyslík plynný 6,43m3 F40 P150
Kyslík plynný 6<43in3 F 4 0 P 1 5 0
UN 1072 KYSLÍK, STLAČENÝ, 2.2 (5.1),(E)
Čiarové kódy obalov:
50850440
1,0 KS
10
101530411
Acetylén technický F40 6 kg
Acetylén technický ,F40 6 kg
UN 1001 ACETYLEN, ROZPUSTENÝ, 2.1, (B/D)
Čiarové kódy obalov:
50843320
1,0 KS
15
219014151
Fľaša oceľová nájomná
Čiarové kódy obalov:
51004064, 51906969
späť
2,0 KS
Fľaša oceľová nájomná
Obal na vrátenie
Množstvo
2,0 KS
0,0 KS
Celk.: 01 Flasa
Celk.: 01 Flasa
0,0 KS
2,0 KS
Pri doprave prázdnych nádob platí:(ADR 5.4.1.1.6.2.1)" VYPRÁZDNENÉ NÁDOBY TRIEDA 2" Pri nádobách s prepadnutou skúškou
:"DOPRAVA PODĽA PODODDIELU 4.1.6.10"
ADR:
UN-No.
ADR text
Množ.
Číslo
Typ obalu
Bod ADR
Brutto váha
kg
1001
UN 1001 ACETYLÉN, ROZPUSTENÝ, 2.1, (B/D)
1072
UN 1072 KYSLÍK, STLAČENÝ, 2.2 (5.1),(E)
Dodávateľ:
Obchodné meno,sídlo,miesto podnikania:
MESSER Tatragas spol.s r.o.
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
Tel ++421 2 50254111, Fax++421 2 50254112
ICO:685852,DIC:2020293220,IČ DPH:SK2020293220
6,0 KG
1,0
Cylinder(s)
18,0
75,0
40,0 L
1,0
Cylinder(s)
40,0
64,0
Bankové spojenie Tatrabanka :
2688000015/1100
IBAN SK5311000000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, vl.c.: 278/B.
Dodací list: 6830306609
Č. zákazn.: 1 6 6 3 ^ 0 ^
1 S S E R .
Messer Tatragas
Dátum dodania:
24.02.2011
Str.2/2
Celk.
58,0
139,0
Doprava bez prekročenia hraníc podľa pododdielu 1.1.3.6. Transport nepodlieha povinnosti označenia.
Vodič potvrdzuje , že bol ústne i písomne poučený o nebezpečnom tovare. Potvrdzuje,pokiaľ je to nutné, obdržanie pokynov v prípade
nehody.
Pri nádobách s prepadnutou kontrolou platí:' Doprava podľa pododdielu 4.1.6.10"
Podpis / dátum
Vodič
Kontrola pri odchode
- Dopravná jednotka bez očividných technických nedostatkov ( ) - Upevňovacie prostriedky existujú a sú v poriadku ( )
- Ložné plochy čisté ( )
- Upevnenie nákladu v poriadku ()
Podpis
J h n ^ s 'M-iT*!
Podpis / dát.
Č. zákazn. ..
Číslo skladu
ačeným i písmenami
Meno - velkými tlačen
Pečiatka
príjemcu tovaru
Mestský podnik služieb
¿a;novica s.r.o.
(3T
sfranska 1043/84. 966 81 Žarnovica
IČ0P i: GK2022C43131
Číslo OP
ŠPZ vozidla
Podpis za
odberateľa:
Podpis za
dodávateľa:
-k=k
¡•"aj* •
Odberateľ potvrdzuje, že horeuvedené fľaše, určené na prepravu technických plynov, sú evidované na tomto odberateľskom čísle.
Odberateľ podpisom tohto dodacieho listu potvrdzuje, že prevzal od dodávateľa v súčasnosti platné Všeobecné obchodné podmienky
dodávateľa (dalej len 'VOP'), oboznámil sa s nimi v celom rozsahu, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať. VOP sú k nahliadnutiu na
každom expedičnom mieste dodávateľa.
Prosím zohľadnite skutočnosť, že splatnosť našich faktúr sa zmenila na štandardných 14 dní odo dňa vystavenia faktúry.
S účinnosťou od 1.1.2007 bude spoločnosť Messer Tatragas spol. s r. o. za vystavenie upomienky účtovať administratívny poplatok v zmysle
aktuálneho cenníka.
V súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, týmto svojim vlastnoručným podpisom na tomto dodacom
liste udeľujem spoločnosti Messer Tatragas, spol. s r. o., so sídlom: Čhalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00 685 852, zapísanej v
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 278/B (ďalej len 'spoločnosť'), súhlas na spracovanie mojich osobných
údajov uvedených na tomto dodacom liste (najmä mena a priezviska, čísla občianskeho preukazu a ŠPZ motorového vozidla) za účelom ich
evidencie spoločnosťou s cieľom zabezpečiť fungovanie zmluvnej spolupráce medzi spoločnosťou a mnou alebo osobou, v menej ktorej
preberám tovar na základe tohto dodacieho listu (ďalej len #zmluvná spolupráca*). Uvedenésobné údaje je spoločnosť oprávnená poskytnúť
alebo sprístupniť tretej osobe za účelom realizácie práv a povinností spoločnosti zo zmluvnej spolupráce. Tento môj súhlas môžem v
písomnej forme odvolať v prípade ukončenia zmluvnej spolupráce a za predpokladu, že vzájomné záväzky, vyplývajúce zo zmluvnej
spolupráce, boli úplne a včas vysporiadané.
Dodávateľ:
Obchodné meno,sídlo,miesto podnikania:
MESSER Tatragas spol.s r.o.
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
Tel ++421 2 50254111, Fax++421 2 50254112
ICO:685852,DIC:2020293220,IC DPH:SK2020293220
Bankové spojenie Tatrabanka :
2688000015/1100
IBAN SK5311000000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, vlľc.: 278/B.
Download

MESSER - Mestský podnik služieb Žarnovica sro