Čilížska 1, Bratislava
Komplexná
obnova budov
od A po Z
Komplexná obnova budov od A po Z
Môžete sa na nás spoľahnúť
2
Rokovanie
a poradenstvo
1 Projekt
3 Obhliadka
4
Cenová ponuka
6
Hotová stavba
5
Realizácia
7 Záručný a pozáručný servis
Komplexná obnova budov od A po Z
Obsah
Úvod
Očakávania vlastníkov
4
Reálne prínosy obnovy
4
Naše riešenia
4
AKO ZAČAŤ
6
PROJEKT6
INŽINIERSKE ČINNOSTI
6
financovanie obnovy
7
SCHVÁLENIE VLASTNÍKMI
14
VÝBER ZHOTOVITEĽA
14
REALIZÁCIA DIELA
14
KOLAUDÁCIA – ODOVZDANIE DIELA
15
Prečo s nami
17
Dožívajúce budovy socialistickej panelovej výstavby sú
často v havarijnom stave a ich zateplenie nerieši rozširu­
júce sa problémy vlastníkov. Odstránenie systémových po­
rúch a výmeny technického zariadenia budov sa stávajú
prioritnými dôvodmi, ktoré vedú vlastníkov k myšlienkam
na oveľa širší záber revitalizačných prác, ako je iba zatep­
lenie obvodového plášťa. Zvyšujúci sa vek našich panelo­
vých domov, a teda aj obdobie, počas ktorého boli nosné
konštrukcie vystavené deštrukčným poveternostným pod­
mienkam, v kombinácii s nedodržaním výrobných a mon­
tážnych postupov, sa veľmi výrazne prejavuje na ich nevy­
hovujúcom stave.
Systémové poruchy nie sú zapríčinené samotným užíva­
ním, ale sú výsledkom nedodržania výrobných postupov,
a často aj nevhodným projekčným riešením. Ich stav ešte
zhoršuje nedostatočne vykonávaná údržba. Príkladom
je porušenie nosných konštrukcií schodísk, balkónov či
lodžií, pričom aj laik vidí zväčšovanie sa škár, nakláňanie
či hrdzavenie a postupnú degradáciu železobetónových
prvkov. Popri takýchto príznakoch je pretekanie pomedzi
škáry panelov bežná záležitosť. Časté opravy technického
zariadenia budov – poruchy výťahov, upchávanie kanali­
začných potrubí, prasknuté rozvody vody, nefungujúce vy­
bavenie spoločných priestorov – všetky tieto znaky dotvá­
rajú obraz o dnešnom nelichotivom stave bytových domov.
PS STAVBY sa od počiatku svojej existencie, ktorá siaha
do roku 2004, venovali práve realizácii technických rieše­
ní zlepšujúcich energetickú spotrebu a stav budov. Vďaka
vnímavému prístupu k požiadavkám našich klientov a do­
statku profesionálnych skúseností máme možnosť ponúk­
nuť vám pestrú paletu riešení vedúcich nielen k zateple­
niu, ale ku komplexnej obnove objektov bytovej výstavby.
www.psstavby.sk
Komplexná obnova budov od A po Z
Očakávania vlastníkov
Naše služby v oblasti komplexnej obnovy budov dokážu reflektovať tie najdôležitejšie a najčastejšie očakávania
vlastníkov:
• dosiahnutie pocitu bezpečnosti a zároveň estetiky z pekného bývania,
• úspora prevádzkových nákladov,
• zabezpečenie vhodného financovania obnovy s ohľadom na možnosti konkrétnych vlastníkov.
Reálne prínosy obnovy
Komplexnou obnovou budovy je možné dosiahnuť:
• úsporu až do 50 % energie na vykurovanie budovy,
• bezpečnosť jednotlivých konštrukčných prvkov budovy, a teda aj bývania celkovo,
• zlepšenie hygienických a zdravotných podmienok v interiéri budovy (zvýšenie vnútornej povrchovej teploty stien
v bytoch),
• lepšiu tepelnú pohodu a ustálenejšiu vnútornú klímu počas celého roka (zateplenie chráni nielen pred zimou,
ale aj pred letnými horúčavami),
• odstránenie zatekania v škárach medzi panelmi,
• celkové zvýšenie komfortu bývania,
• predĺženie životnosti celej budovy,
• zvýšenie trhovej ceny nehnuteľnosti.
Ochrana životného prostredia
Odstránenie diskomfortu
Estetické aspekty
Snaha šetriť a hospodárne
využiť energiu
Odstránenie porúch
a zvýšenie bezpečnosti
Budovy sa podieľajú na celkovej
spotrebe energie 40 %
Legislatíva EÚ a SR
Zateplenie a výmena okien usporí
až 30 % energie na vykurovanie
Zvýšenie bezpečnosti
Zvýšenie komfortu
Zníženie spotreby energií a nákladov na prevádzku
Predĺženie životnosti budovy
Zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti
Vizuálne príjemné prostredie
Naše riešenia
Ponúkame komplexnú obnovu budovy šitú na individuálne potreby vlastníkov, ktorá zahŕňa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
zateplenie fasády,
zateplenie a rekonštrukciu strechy,
rekonštrukciu lodžií, balkónov,
komplexnú obnovu konštrukcie schodísk – kopilitov,
odstránenie systémových porúch,
výmenu okien a dverí,
vyregulovanie a termostatizáciu UK,
výmenu elektroinštalácie a stúpacích rozvodov,
výmenu výťahov,
inštaláciu elektronického vrátnika a dek systému,
energetickú certifikáciu.
Samozrejmosťou je odborné poradenstvo zamerané na identifikáciu stavu domu, návrh vhodných technických rieše­
ní, zabezpečenie projektovej dokumentácie, inžinierske činnosti, poradenstvo s financovaním diela a záručný a pozá­
ručný servis.
4
www.PSSTAVBY.SK | INFOLINKA 02/45 64 05 92
Komplexná obnova budov od A po Z
AKO ZAČAŤ
Najdôležitejším momentom je vôľa vlastníkov bytov pustiť sa do obnovy svojho majetku. Treba si uvedomiť, že spo­
lu s vlastníctvom bytu majú vlastníci podiely aj na spoločných častiach domu a sú spoluzodpovední za ich stav. Proces
obnovy budovy nie je jednoduchý a na jeho úspešné zvládnutie sú potrebné odborné znalosti problematiky, ako aj skú­
senosti z obdobných projektov. Základné informácie vám môžu poskytnúť správcovské organizácie, odborne spôsobilí
projektanti alebo spoločnosti zaoberajúce sa uvedenými prácami.
PROJEKT
Po rozhodnutí o obnove bytového domu vás čaká zabezpečiť si základný kameň úspešného procesu obnovy, a to pro­
jektovú dokumentáciu. Na výber zodpovedného projektanta je nutné klásť veľký dôraz, lebo to, čo sa zanedbá alebo
opomenie v procese tvorby projektu, môže viesť k nedostatkom, ktoré sa budú prejavovať chybami a kazmi diela. Do­
datočné riešenia vedú vždy k predraženiu realizácie, lebo realizátor vypracúva cenovú ponuku na základe projektovej
dokumentácie.
Projektová dokumentácia by mala byť spracovaná minimálne v nasledovnom rozsahu:
•TEXTOVÁ ČASŤ – technická správa; tepelnotechnický po­sudok; výkaz výmery.
•VÝKRESOVÁ ČASŤ – pôdorysy budovy; rezy budovy; pohľady; schéma systémových porúch, resp. výpočet zateplova­
ných plôch.
• OSTATNÉ – detaily zatepľovacieho systému; detaily odstránenia systémových porúch; projekt bleskozvodu; projekt
požiarnej ochrany; projekt organizácie výstavby.
Samozrejme, projektant by mal osobne obhliadnuť dom, urobiť fotodokumentáciu, identifikovať prítomnosť systé­
mových porúch, preveriť základné rozmery budovy, stav jednotlivých konštrukcií a spolu so zástupcami vlastníkov, so
správcom, určiť technické riešenie optimálne pre konkrétny dom. Vhodné je zadať spracovanie projektu pre realizáciu,
nie len v stupni potrebnom pre stavebné povolenie.
Skúsenosť z obdobných projektov obnovy bytových domov je podmienkou úspešného zvládnutia problematiky, keď­
že projektant zodpovedá za technické riešenia zateplenia a obnovy stavebných konštrukcií počas celej životnosti zatep­
lenia budovy. Aj v tomto prípade platí, že najlacnejšie je len málokedy najlepšie či aspoň postačujúce.
INŽINIERSKE ČINNOSTI
Vypracovanie projektu neznamená, že môžete začať realizovať stavebné práce. Všetky stavebné úpravy podliehajú
schvaľovaciemu procesu v zmysle stavebného zákona. V tejto veci sa treba obrátiť na stavebný úrad vo vašej mestskej
časti či v meste. Pracovníci stavebného úradu vám podajú presné informácie, čo treba vykonať na úspešnú realizáciu
vašich stavebných plánov.
Sú dve základné možnosti, akým spôsobom môže prebiehať schvaľovanie vášho zámeru:
• OHLÁSENIE STAVBY – v prípade jednoduchých stavieb (zateplenie fasády, strechy atď.). Avšak je vždy v právomoci
stavebného úradu, aj v takomto prípade vzhľadom na konkrétne okolnosti a skutočnosti, určiť ohlásené stavebné
úpravy na stavebné konanie.
•STAVEBNÉ KONANIE – v prípade významnejších obnov budov (zateplenie fasády, odstránenie systémových porúch,
nové konštrukcie schodísk – kopilitov, atď.).
6
www.PSSTAVBY.SK | INFOLINKA 02/45 64 05 92
Komplexná obnova budov od A po Z
financovanie obnovy
Limitujúcim faktorom obnovy bytového domu sú financie. Paralelne s predchádzajúcimi krokmi by ste mali riešiť aj
pokrytie nákladov vyplývajúcich z projektu. Pri financovaní obnovy a zateplenia bytových domov existujú rôzne formy
financovania. Je dôležité si uvedomiť, že získanie akéhokoľvek zvýhodneného financovania si vyžaduje osobitný po­
stup pri podávaní žiadosti, keď je presne definovaný rozsah podkladov a podmienky poskytnutia zvýhodneného finan­
covania. Taktiež výber optimálneho komerčného úveru si vyžaduje aktuálnu analýzu finančného trhu a ponúk, od kon­
krétnych finančných inštitúcii. Sme pripravení pomôcť vám získať potrebné finančné prostriedky na plánovanú obnovu
a zateplenie vášho bytového domu. Ako silná a stabilná spoločnosť sme získali množstvo výhod, ktoré prenášame na
našich klientov. Pri financovaní zateplenia (obnovy) panelových bytových domov existujú 3 základné zdroje financova­
nia s týmito možnosťami:
VLASTNÉ ZDROJE
Vlastné zdroje vlastníkov nasporené vo fonde prevádzky, údržby a opráv či jednorazové zvýšené platby vlastníkov.
V podmienkach slovenských panelových domov sú tieto zdroje zvyčajne nedostatočné, preto je nutné zabezpečiť aj cu­
dzie zdroje, či už štátne alebo komerčné.
ŠTÁTNE ZDROJE
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Dotácie na odstraňovanie systémových porúch
Pri obnove a zateplovaní bytového domu so systémovými poruchami je možné využiť aj štátne zdroje financovania,
napr. nenávratnú dotáciu na odstraňovanie systémových porúch.
Podmienkou poskytnutia dotácie je:
• systémová porucha musí spĺňať kritériá systémových porúch podľa prílohy č. 1 Zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách
na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní,
• a zároveň spôsob jej odstránenia musí zodpovedať povinnému spôsobu odstránenia poruchy podľa rovnakej prílohy.
Dotácia sa financuje z prostriedkov štátneho rozpočtu. Pri splnení podmienok možno získať dotáciu až do výšky 50 %
oprávnených nákladov na odstránenie systémových porúch, najviac však 19 € na m2 podlahovej plochy bytov v bytovom
dome.
Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB)
Program – obnova bytovej budovy
Účel obnova bytovej budovy zahŕňa tri podúčely: tepelnú ochranu bytového domu, obnovu alebo modernizáciu spoločných častí a zariadení bytového domu a odstránenie statických nedostatkov bytového domu.
www.PSSTAVBY.SK | INFOLINKA 02/45 64 05 92
7
Rekonštrukcia strechy ako súčasť komplexnej obnovy bytového domu Ivanská cesta 11–13, Bratislava
Komplexná obnova budov od A po Z
Jasovská 2–4, Bratislava – komplexná obnova budovy spojená s naším prvým kotvením lodžií (druhé v SR vôbec)
Z toho vyplýva, že ŠFRB poskytuje úver aj na ďalšie stavebné práce ako výmena alebo obnova výťahov a ostatného
technického zariadenia budov (rozvody vody, plynu, kanalizácie, elektriny) či vyregulovanie vykurovacieho systému.
Podpora sa poskytuje:
• s úrokovou sadzbou 1 %
• s lehotou splatnosti max. 20 rokov
• v maximálnej výške 420 € na m2 podlahovej plochy bytov v bytovom dome avšak maximálne do výšky 80 % obstará­
vacích nákladov
Program – zatepľovanie bytovej budovy
Podpora sa poskytuje na zateplenie bytových domov a jej hlavným cieľom je zlepšiť energetickú hospodárnosť budov.
To znamená, že v podmienkach poskytnutia úveru je nie len zateplenie fasády, ale aj strechy, výmena okien a dverí, ako
aj vyregulovanie vykurovacieho systému.
Podpora sa poskytuje:
•
•
•
•
•
s úrokovou sadzbou 0 %
s lehotou splatnosti max. 15 rokov
v maximálnej výške 80 € na m2 zatepľovanej plochy, avšak maximálne do výšky 80 % obstarávacích nákladov
podmienkou je preukázateľná úspora potreby tepla na vykurovanie po zateplení minimálne 20 %
pre bytové domy kolaudované pred rokom 1989
Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB)
Úver na obnovu bytových domov
SZRB poskytuje priamy úver na obnovu bytového fondu pre spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov
zastúpených správcom bytového domu. Cieľom podpory je umožniť spoločenstvám vlastníkov a vlastníkom bytov a ne­
bytových priestorov zjednodušený prístup k úverovým prostriedkom a podporiť obnovu bytového fondu. Z úveru možno
financovať až 100 % projektových nákladov zameraných na obnovu bytového domu, najmä modernizácie a rekonštruk­
cie spoločných častí, zariadení a príslušenstva bytových domov.
Podmienky poskytnutie úveru:
• minimálna výška úveru 16 500 € na bytový objekt, maximálna výška je 13 500 € na bytovú jednotku,
• maximálna doba splatnosti úveru je do 15 rokov.
Program štátnej podpory obnovy bytového fondu formou poskytovania bankových záruk za úvery
Účelom podpory je vytvorenie podmienok na obnovu bytového fondu. Podpora sa realizuje formou poskytovania ban­
kovej záruky za úver žiadateľa, ktorý nedisponuje prostriedkami v potrebnom rozsahu:
• bankovú záruku je možné poskytnúť do výšky 100 % istiny úveru,
• podmienkou poskytnutia je min. výška úveru na jeden byt 235 € a súčasne jeho max. výška 10 000 €,
• lehota platnosti bankovej záruky pri zlepšení energetickej hospodárnosti bytového domu až do 20 rokov.
www.PSSTAVBY.SK | INFOLINKA 02/45 64 05 92
9
Komplexná obnova budov od A po Z
Komárnická 18–20, Bratislava – prvá realizácia zateplenia našou spoločnosťou v r. 2004 – iba štítová stena. V r. 2012
sme už realizovali komplexnú obnovu objektu
Liptovská 42, 44, Prievozská 19, 21, Zvolenská 2, 2A, Bratislava – najlepšie obnovený bytový dom v roku 2011
Komplexná obnova bytového komplexu Kukučínova 16,
Robotnícka 12–18, Plzeňská 9 v Bratislave
KOMERČNÉ ZDROJE
Stavebné sporenie
Stavebné sporiteľne majú produkty na obnovu a rekonštrukciu bytových domov i samostatných bytových jednotiek.
K výhodným podmienkam a okamžitému čerpaniu finančných prostriedkov sa klient môže dostať okamžite aj bez pred­
chádzajúceho sporenia. Navyše je možné získať aj štátnu prémiu pre spoločenstvá vlastníkov bytov.
Bankové úvery
V ponuke bánk je možnosť rýchlejšie získať úver a v niektorých prípadoch aj výhodnejšiu formu ručenia.
Program MUNSEFF
Časť výšky úveru možno získať späť prostredníctvom programu MUNNSEFF. Ide o úverovú linku Európskej banky pre
obnovu a rozvoj a Ministerstva hospodárstva SR. Jeho cieľom je podpora rozvoja energetickej efektívnosti budov. Žiada­
telia môžu za presne definovaných podmienok získať úver vo výške maximálne 850 000 € na jeden projekt, ako aj nená­
vratný grant vo výške 10–15 % z výšky úveru od bánk, za predpokladu úspory energií vo výške minimálne 30 %. Prostred­
níkom pre tok týchto peňazí je zatiaľ Slovenská sporiteľňa s tým, že samozrejmou podmienkou je čerpanie úveru v tejto
banke. Zároveň bude poskytovaná bezplatná technická podpora vo forme zjednodušených energetických auditov, plánu
racionálneho využitia energie a asistencie pri podávaní žiadostí o úver zo strany konzultanta projektu.
10
www.PSSTAVBY.SK | INFOLINKA 02/45 64 05 92
Bartókova 1, Bratislava – komplexná obnova bytového
domu s čistým designom
Prebiehajúca komplexná obnova
bytového domu na Lenardovej ulici 6–8
v Bratislave, spojená s odstránením
systémovej poruchy lodžií
Komplexná obnova budov od A po Z
Líščie Nivy 2, Bratislava – komplexná obnova so zasklením lodžií fínskym systémom
Veľkomoravská 2410/1–7, Malacky – komplexná obnova
bytového domu v klasickom farebnom riešení
www.PSSTAVBY.SK | INFOLINKA 02/45 64 05 92
Čilížska 1, Bratislava – komplexná obnova s uzavretím
lodžií zamurovaním a osadením oknom vrátane moderného farebného riešenia v štýle grafiti
13
Komplexná obnova budov od A po Z
SCHVÁLENIE VLASTNÍKMI
Obnova bytového domu je investičný zámer, ktorý zasahuje do práv a povinností vlastníkov bytov a nebytových
priestorov v takom rozsahu, že v zmysle platnej legislatívy treba o ňom rozhodovať hlasovaním, a to na schôdzi vlastní­
kov alebo špecifikovaným písomným hlasovaním. Zvolanie, vedenie a vyhodnotenie schôdze by mal zabezpečiť správca
bytového domu, keďže ide o závažné rozhodnutie a jeho spochybňovanie by ohrozilo celý proces obnovy.
Aké sú hlavné dokumenty súvisiace so schôdzou vlastníkov?
• Pozvánka
• Zápisnica zo schôdze
Program by mal obsahovať prinajmenšom tieto náležitosti:
• Schválenie programu, predsedajúceho a ďalších orgánov schôdze;
• Schválenie projektu, spôsobu financovania – úveru (požaduje sa schválenie 2/3 väčšinou), prípadne
tvorby fondu, atď.;
• Splnomocnenie správcu na jednotlivé úkony a rokovania s úradmi a s organizáciami v mene vlastníkov
(banky, ŠFRB, ministerstvá);
• Schválenie zhotoviteľa diela, inžinierskych činností, stavebného dozoru;
• Rôzne.
• Prezenčná listina podpísaná prítomnými vlastníkmi
VÝBER ZHOTOVITEĽA
Pred samotným výberom zhotoviteľa je nevyhnutné spracovať pravidlá výberového konania, respektíve súťažné pod­
mienky, aby vaše rozhodovanie o budúcom dodávateľovi bolo jasné a transparentné, čím predídete pochybnostiam
o správnosti výberu a rôznym podozreniam.
Súťažné podmienky by mali mať minimálne tento rozsah:
• Čo chcete oceniť (rozsah prác v zmysle projektovej dokumentácie, výkazu výmer);
• Aké sú kritériá výberu (akú váhu má cena diela, referencie uchádzača, termín realizácie, rozsah oprávnení uchádza­
ča, záruka a servis atď.);
• Presné termíny prevzatia súťažných podkladov, odovzdania cenových ponúk (pokiaľ možno v zapečatených obál­
kach), vyhodnotenia predložených ponúk;
• Iné požiadavky (poradenstvo a pomoc pri financovaní diela, spracovanie energetického certifikátu budovy, zabezpeče­
nie zabratia verejného priestranstva počas realizácie diela či zabezpečenie úpravy zelene brániacej obnove a pod.).
Pri výbere zhotoviteľa diela je dobré rozhodovať nielen podľa ponukovej ceny diela, ale vziať do úvahy aj referencie
uchádzačov, kvalitu spracovania cenových ponúk, záručný a pozáručný servis, kvalitu materiálov obsiahnutých v ceno­
vej ponuke. S vybratým zhotoviteľom treba uzavrieť zmluvu o dielo, v ktorej budú jasne definované práva a povinnosti
oboch zmluvných strán.
REALIZÁCIA DIELA
Ak sa vám podarí dobre zvládnuť prípravu stavby uvedenú v predchádzajúcich bodoch, realizácia diela by mala po­
stupovať kontinuálne, v požadovanej kvalite a stanovenom čase. Na kvalitu prác zhotoviteľa odborne dohliada technic­
ký dozor investora vymenovaný zástupcami vlastníkov či správcom. Jeho povinnosťou je kontrolovať ako kvalitu, tak aj
kvantitu vykonaných prác, zúčastňovať sa na pravidelných kontrolných dňoch stavby a podieľať sa na riešení technic­
kých detailov, ktoré pri rekonštrukčných prácach veľakrát vznikajú takpovediac „za pochodu“.
Na čo si dať pozor pri realizácii diela?
• Dodržiavanie technologického predpisu výrobcu zatepľovacieho systému;
• Dodržiavanie technických riešení a stavebných materiálov (zatepľovacích systémov) uvedených v projektovej doku­
mentácii;
• Vlastníci majú právo zúčastňovať sa na kontrolných dňoch stavby, ktoré sa uskutočňujú v pravidelných intervaloch,
kde môžu nahliadnuť do projektovej dokumentácie, do stavebného denníka, konzultovať svoje otázky so stavebným
dozorom či so zhotoviteľom atď.
14
www.PSSTAVBY.SK | INFOLINKA 02/45 64 05 92
Komplexná obnova budov od A po Z
Jedna z našich najrozsiahlejších stavieb – komplexná obnova bytového domu na Osuského ul. 2–6 v Bratislave
KOLAUDÁCIA – ODOVZDANIE DIELA
Kolaudácia diela či preberacie konanie je záverečným úkonom procesu obnovy vášho domu. Zhotoviteľ diela je po­
vinný zakresliť všetky zmeny oproti projektovej dokumentácii vykonané počas realizácie do tzv. projektu skutočného vy­
hotovenia, doložiť certifikáty použitých materiálov a odstrániť všetky nedostatky a nedorobky diela, ktoré vznikli v pro­
cese realizácie.
Ku kolaudácii by mal byť spracovaný taktiež energetický certifikát budovy na základe výpočtu energetickej hospodár­
nosti budovy a zatriedenia budovy do energetickej triedy.
www.PSSTAVBY.SK | INFOLINKA 02/45 64 05 92
15
Lachova 28–32, Bratislava – komplexná
obnova bytového domu vrátane realizácie
odstránenia systémovej poruchy schodísk.
Komplexná obnova budov od A po Z
Prečo s nami
Spoločnosť PS STAVBY sa vďaka kontinuálnemu a systematickému rozvoju vypracovala na slovenskom trhu medzi
najúspešnejšie stavebné spoločnosti špecializujúce sa na komplexnú obnovu budov. Proces obnovy budovy
je náročný, avšak pri spolupráci s vhodným partnerom vedie k úspešnému výsledku a spokojnosti všetkých
zainteresovaných. Kvalita a spôsob našej práce zásadne ovplyvňujú život obyvateľov domov, ktoré zatepľujeme
a obnovujeme. Je pre nás preto prioritou dielo vykonať tak, aby vlastníci bytov boli spokojní nielen s výsledkom,
ale i s procesom realizácie. Tu je 10 hlavných dôvodov, prečo by ste mali o spoločnosti PS STAVBY uvažovať ako
o partnerovi vhodnom na realizáciu vášho projekut obnovy a zateplenia:
1. Kvalita
Disponujeme všetkými potrebnými licenciami a ško­
leniami zhotoviteľov. Používame výlučne praxou overe­
né výrobky od renomovaných výrobcov. Naša spoločnosť
je povinná každú stavbu ohlásiť na Technický a skúšob­
ný ústav stavebný (TSÚS) ako aj výrobcom kontaktného
zatepľovacieho systému, s ktorým je stavba realizovaná.
Zástupca výrobcu ako aj TSÚS vykonáva pravidelné kon­
troly kvality prác na našich stavbách. Navyše naša spo­
ločnosť má niekoľkostupňový systém kontroly stavieb,
ktorým sa snažíme eliminovať prípadné technické nedo­
statky. Naše stavby sa vyznačujú vysokou kvalitou, hlad­
kým priebehom, dobrou komunikáciou so zástupcami
investora a vlastníkmi aj vďaka roky úspešne implemen­
tovanému systému manažérstva kvality ISO 9001:2008.
Každoročne rozširujeme naše kompetencie o nové licen­
cie a certifikáty, získavame dôležité a významné ocene­
nia v našom biznise. Kvalita našej práce bola ocenená
okrem iného aj víťazstvom v súťaži o najlepšie obnovený
bytový dom za rok 2011.
2. Profesionalita
Máme viac ako 70 kmeňových zamestnancov a stabil­
ných partnerov na subdodávky. Priebeh stavebných prác si
riadia naši vlastní stavbyvedúci s dlhoročnými skúsenos­
ťami. Podporujeme proces trvalého vzdelávania a certifi­
kácie našich zamestnancov. Počas celého procesu výberu,
prípravy, realizácie a odovzdania stavby kladieme dôraz
na otvorenú komunikácia s klientom a partnermi. Vysoké
hodnotenia spokojnosti od klientov sú našou najlepšou vi­
zitkou profesionálneho prístupu.
Sme členmi odborných združení – Združenia pre zatep­
ľovanie budov, Združenia bytového hospodárstva na Slo­
vensku, Združenia pre podporu obnovy bytových domov.
3. Skúsenosti
Na trhu obnovy a zateplenia bytových domov pôsobíme
od roku 2004, pričom za posledné roky sme obnovili viac
www.PSSTAVBY.SK | INFOLINKA 02/45 64 05 92
ako 120 bytových domov najmä v Bratislave, ale aj v Malac­
kách, Pezinku, Modre, Senci, Galante, Slovenskom Grobe
či Šamoríne. Celkový obrat spoločnosti od jej vzniku pre­
siahol 45 mil. €. Okrem zateplenia objektov máme skúse­
nosti aj s vysoko odbornými činnosťami ako je odstraňova­
nie systémových porúch, výmena TZB či výťahov a iné. Boli
sme druhou spoločnosťou na Slovensku, ktorá realizovala
kotvenie balkónov.
4. Garancie
Za našu prácu sa nehanbíme, a preto garantujeme zá­
ruku až do výšky 60 mesiacov. Aj po jej uplynutí sme vám
plne k dispozícii. Našu budúcnosť staviame na našom
mene a kredite, ktoré sú zárukou korektného a profesio­
nálneho prístupu pri riešení všetkých vašich požiada­
viek. Akékoľvek vyjadrenia klientov súvisiace s otázka­
mi týkajúcimi sa stavu objektov po ukončení prác vždy
dôkladne prešetríme, a ak si to situácia vyžaduje, reali­
zujeme potrebné opatrenia. Garantovať 60 mesiacov je
pre realizačnú firmu, ktorá chce ďalej rásť, silnou vnútor­
nou motiváciou na dodržanie vysokého štandardu kvali­
ty a pre klienta dostatočnou zárukou, že dielo mu bude
dlho slúžiť k jeho spokojnosti. Naša spoločnosť operuje
na Slovenskom trhu už 8 rokov a portfólio našich služieb
neustále rozširujeme. Nemusíte sa preto obávať, že zajtra
nás tu nenájdete.
5. Komplexnosť
Ponúkame komplexné služby, ktoré umožnia realizovať
všetky potrebné kroky na obnovu budov od A po Z. Zabez­
pečenie projektovej dokumentácie, inžiniering, poraden­
stvo s financovaním diela, logistika dodávok materiálu
na stavbu, realizácia všetkých stavebných prác a k tomu
odborné poradenstvo umožnia zdvihnúť kvalitu vášho bý­
vania na vysoký stupeň komfortu. Vďaka nášmu postave­
niu na trhu a silným partnerstvám vieme našim klientom
pomôcť získať financovanie z dostupných štátnych zdro­
jov ako aj sprostredkovať extra výhodné VIP sadzby na ko­
merčné úvery u našich finančných partnerov.
17
Komplexná obnova budov od A po Z
Aktuálne informácie o ponukách, akciách, dianí na stavbách alebo legislatíve nájdete na www.psstavby.sk
Naše skúsenosti nám umožňujú realizovať všetky tech­
nické riešenia komplexnej revitalizácie bytového domu –
od zateplenia fasád cez rekonštrukciu striech, balkónov
a lodžií, výmenu výťahov, konštrukcie schodísk, okien
a dverí, vyregulovanie a termostatizácia UK až po odstrá­
nenie systémových porúch bytového domu.
6. Vybavenie
Iba ekonomicky silná firma môže ponúknuť klientom
vlastné moderné strojné a technické vybavenie – od nára­
dia, cez plošiny, výťahy a lešenia až po vlastný sklad a pre­
daj stavebnín so širokým vozovým parkom.
Disponujeme:
• lešením v rozsahu 30 000 m2,
• stavebnými výťahmi a lávkami,
•autodopravou,
• skladovými bunkami,
• a všetkým ručným náradím, ktoré je potrebné na kvalit­
né vykonanie diela.
7. Rýchlosť prác
Dodržiavame zmluvne definované termíny realizácie
prác. V prípade prác požadovaných vlastníkmi nad rámec
uzavretej zmluvy, sa ich snažíme, pokiaľ je to možné, vy­
konať v rámci harmonogramu na odovzdanie diela. Kaž­
dá revitalizácia má svojho prideleného stavbyvedúceho
a prípravárku, zodpovedných za všetky úkony súvisiace s
danou stavbou, čo nám dáva aktuálny prehľad o okamži­
tom stave stavby ako aj možnosti na dôkladné sledovane
harmonogramu a financovania stavby. Máme záujem naše
stavby realizovať vysoko efektívne, preto je čas potrebný
na ich realizáciu pre nás dôležitým parametrom výkonu.
8. Bezpečnosť
Bezpečnosť je dôležitou súčasťou našej práce. Každá
naša stavba je riadne označená bezpečnostnými prvkami
a tabuľami. Lešenie je odborne inštalované a protokolár­
ne odovzdané. Na stavbe je koordinátor bezpečnosti sta­
veniska, ktorý pravidelne monitoruje všetky bezpečnostné
prvky. Všetci pracovníci sú pravidelne školení o potreb­
ných pravidlách BOZP a PO na stavenisku. Máme zavede­
ný systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci BS OHSAS 18001:2007 a boli sme boli jednou z pr­
vých firiem v oblasti obnovy budov, ktorá prísne vyžadova­
18
la nosenie ochranných pracovných pomôcok pri všetkých
pracovníkoch na našich stavbách.
9. Ohľaduplnosť k ľuďom i životnému prostrediu
Naši zákazníci oceňujú, že čistota a poriadok pre nás
nie sú iba prázdne slová. Ako jedna z mála firiem v na­
šej oblasti podnikania máme navyše zavedený a úspešne
aplikovaný systém environmentálneho manažérstva ISO
14001:2004.
Pre naplnenie očakávaní klientov ako aj našich záväz­
kov realizujeme nasledovné kroky:
• všetok odpad zo stavieb aj z administratívy triedime
a dávame na druhotné spracovanie, stavebná suť vznik­
nutá pri prácach sa pravidelne odváža zo staveniska,
• špeciálne zatepľovací polystyrén zo stavebnej sute
separujeme a odvážame na druhotné zhodnotenie pre
potreby prímesí do betónov a substrátov (polystyrén sa
drví a používa ďalej v priemysle),
• okolie stavby sa pravidelne upratuje,
• lešenie je osadené ochrannými sieťami zamedzujúcimi
úlet či pád stavebného materiálu z lešenia.
• po ukončení stavby revitalizujeme a zatrávňujeme
okolie objektu.
10. Moderná aktívna komunikácia
Využívame všetky tradičné aj moderné formy komuni­
kácie so subjektmi zainteresovanými v procese obnovy.
Okrem stretnutí, rozhovorov či písomnej komunikácie vy­
dávame štvrťročne vlastný časopis Obnova budov a vyu­
žívame aj bezprostredné on-line komunikačné kanály ako
sú web a facebook. V prípade záujmu zo strany vlastní­
kov vytvárame špeciálne diskusné skupiny na facebooku,
v ktorých si zaregistrovaní obyvatelia obnovovaného domu
môžu vymieňať svoje skúsenosti či klásť otázky našim pra­
covníkom. V snahe maximálne zjednodušiť a urýchliť ko­
munikáciu správcom, spúšťame pilotnú prevádzku špeci­
álnej aplikácie na našich webových stránkach – eSTAVBA.
Táto aplikácia im umožní nepretržitý prístup k digitálnej
dokumentácii z práve prebiehajúcich stavieb, pričom si
môžu nielen ihneď vyhľadať požadované informácie, ale
tiež zanechať odkaz, napr. aj s fotografiami a postrehmi.
Samozrejme, využívanie tejto služby je podmienené pri­
hlásením sa s následnou verifikáciou, pričom prenos dát
je chránený šifrovacím protokolom.
www.PSSTAVBY.SK | INFOLINKA 02/45 64 05 92
Podzáhradná 3–5, Bratislava
Šustekova 25–27, Bratislava
Palkovičova 5, Bratislava
Komárnická 18–20, Bratislava
Považanova 2, Bratislava
Bartókova 1, Bratislava
Malovaného 2–10, Malacky
Kukučínova 16, Robotnícka 12–18,
Plzenská 9, Bratislava
Krásnohorská 16, Bratislava
Bzovícka 2–4, Bratislava
váš dom,
kdekoľvek
Líščie Nivy 2, Bratislava
držíme vám miesto
v klube spokojných investorov
K 90 stavbám z minulosti sme v roku 2012 zrealizovali nielen vyššie vyobrazené,
ale aj Bieloruskú 7–13, Bujnákovu 13–15, Čiernovodskú 1–5 a 19–23, Gessayovu 10–12,
Jeseniovu 35–37 a 43–45, Lachovu 39, Ľuda Zúbka 2–4, M. Marečka 1–3, Markovu 13,
Šintavskú 18–22 a Znievsku 1–5 a 9–11 v Bratislave, Brezovú 13 v Dunajskej Lužnej,
SNP 20–25 v Galante a Veľkomoravskú 1–7 v Malackách.
Ponúkame:
• zateplenie fasády • zateplenie a rekonštrukciu strechy • rekonštrukciu lodžií,
balkónov • komplexnú obnovu konštrukcie schodísk – kopilitov • odstránenie
systémových porúch • výmenu okien a dverí • vyregulovanie a termostatizáciu
UK • výmenu elektroinštalácie a stúpacích rozvodov • výmenu výťahov •
inštaláciu elektronického vrátnika a systému dek • energetickú certifikáciu
Samozrejmosťou je odborné poradenstvo zamerané na identifikáciu stavu domu,
návrh vhodných technických riešení, zabezpečenie projektovej dokumentácie,
inžinierske činnosti, poradenstvo s financovaním diela a záručný a pozáručný servis.
Máte otázky?
Gagarinova 7/A, 821 03 Bratislava
tel.: +421 2 45 64 05 92
[email protected], www.psstavby.sk
Kontaktujte našich
budov:
na
ma žérov pre obnovu
32 93,
32
14
09
,
0914 33 99 45
0914 33 09 76
Download

Komplexná obnova budov od a po Z