Programové tézy koalície SDKÚ-DS, SaS, KDH a MOST-HÍD
Politické strany Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a
Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie a Most – Híd, vychádzajúc z vôle občanov
vyjadrenej vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, sme sa dohodli na
programových tézach, ktoré budú prílohou Koaličnej zmluvy, zakladajúcej vládnu koalíciu
SDKÚ-DS, SaS, KDH a Most – Híd.
Za najdôležitejšie programové priority vládnej koalície považujeme ozdravenie verejných
financií SR, vytváranie podmienok pre nové pracovné miesta, zastavenie zadlžovania SR
a budúcich generácií, zásadnú reformu odvodov, boj proti korupcii a klientelizmu, zásadné
zmeny v súdnictve, posilnenie postavenia rodín, ochranu života, garantovanie a posilnenie
osobných slobôd občanov, kvalitnejšie školstvo, dostupnejšie zdravotníctvo, zlepšenie
spoločenskej atmosféry a postavenia menšín a opätovné posilnenie medzinárodného
postavenia Slovenska.
1. Všeobecné politické tézy a prierezové témy
Zásadný boj proti korupcii (prierezové opatrenia, rezortné protikorupčné opatrenia sú
uvedené priamo pri jednotlivých rezortoch)
 Nastolíme novú politickú kultúru a etiku a budeme dôsledne presadzovať verejný
záujem.
 Prijmeme opatrenia, aby verejné inštitúcie konali vo verejnom záujme a aby konanie
v rozpore s verejným záujmom bolo minimalizované a sankcionované.
 Prijmeme zmeny, ktoré umoţnia účinnú kontrolu dodrţiavania ústavného zákona
o konflikte záujmov.
 Posúdime moţnosť schválenia zákona o majetkovej zodpovednosti verejných
funkcionárov.
 Uskutočníme zásadnú reformu verejného obstarávania (Zavedieme povinné
elektronické verejné obstarávanie vrátane elektronických aukcií, zrušíme moţnosti
vyuţitia formálnych nedostatkov ako dôvodu vylúčenia zo súťaţe, sfunkčníme
centrálny vestník verejného obstarávania tak, aby verejnosť mohla jednoducho
vyhľadávať všetky prebiehajúce zákazky podľa rôznych kritérií a verejným
organizáciám uloţíme povinnosť zverejňovať v elektronickom vestníku verejného
obstarávania všetky výzvy, ponuky (aj nevíťazné), posudky komisií a výsledky a ich
zdôvodnenia, ďalej zavedieme sprísnenie podmienok pri podprahovej metóde
verejného obstarávania, nepovolíme ţiadne dodatky zásadne meniace podmienky
alebo cenu, zavedieme povinnosť oznámiť verejnú súťaţ pred jej vyhlásením
s dostatočnou lehotou, obmedzíme alebo vylúčime kritérium „príliš nízkej ceny“ ako
dôvod vylúčenia zo súťaţe) a zabezpečíme zverejnenie záverečných správ.
 Rozšírime účinnosť zákona o verejnom prístupe k informáciám na všetky subjekty,
ktoré sú reálne súčasťou verejného sektora.
 Zavedieme zverejňovanie všetkých zmlúv, faktúr a finančných transakcií, týkajúcich
sa verejných zdrojov na internete, ako podmienku ich platnosti, okrem toho aj do
minulosti zverejníme všetky takéto obchodné zmluvy, kde zmluvnou stranou je štát,
orgány verejnej správy, obchodné spoločnosti vo vlastníctve štátu.



Zverejníme všetky nenárokovateľné dotácie a príspevky z verejných zdrojov na
internete a zavedieme súťaţný princíp.
Povinné zverejňovanie ekonomických analýz na zabránenie predraţovania verejných
zákaziek.
Posilníme nezávislosť kontroly územnej samosprávy.
Zoštíhlenie a zefektívnenie verejnej správy:
 Uskutočníme revíziu všetkých úradov s prezumpciou nepotrebnosti, audity
a reštrukturalizáciu rezortov a ústredných orgánov štátnej správy.
 Zlúčime regulačné úrady do minimálneho počtu (optimálne jedného) regulačných
úradov.
 Zavedieme prenos zodpovednosti za verejnú politiku z ostatných ústredných orgánov
štátnej správy a iných orgánov verejnej moci na ministerstvá a zavedieme opatrenia na
zvýšenie kvality (najmä kolektívne orgány dohľadu).
 Uskutočníme komunálnu reformu, ktorá bude motivovať obce k dobrovoľnej
spolupráci, spájaniu administratívnych kapacít a spájaniu obcí v rámci platnej
legislatívy.
 Zakáţeme ţiadanie informácie od občana, ak ktorákoľvek štátna inštitúcia má túto
informáciu.
 Obmedzíme mieru korporativizmu.
 Zefektívnime a zoštíhlime proces rokovania vlády.
 Z európskej legislatívy, ktorá bude zaťaţujúca alebo obmedzujúca, preberieme len
nevyhnutné minimum.
 Zavedieme princíp, podľa ktorého nedodrţanie lehoty zo strany úradu bude zakladať
právo občana na vrátenie poplatku.
Rómske osady a marginalizované komunity
 Uzákoníme samostatnú legislatívnu normu o sociálne odkázaných spoločenstvách
(SOS), ktorá by definovala SOS a stanovila priority v riešení ich problémov.
 Posilníme prevenciu, podporu centier pre sociálne slabšie a rizikové deti, kombináciu
sociálnej práce a voľnočasových aktivít + podporu programov rodinnej asistencie a
práce s rodičmi.
 Posilníme motiváciu pracovať, zjednotíme a zjednodušíme pravidlá sociálnej podpory
s cieľom zmenšiť priestor na jej zneuţívanie (napr. detailnejšie pravidlá zavedenia
inštitútu osobitného príjemcu) a tieţ zvýšime jej motivačné efekty k spoločensky
ţiadúcemu konaniu (napr. školská dochádzka a povinná zdravotná starostlivosť pre
deti) vrátane opätovného podmienenia poberania dávok návštevou školy.
 Vytvoríme pozitívne motivačné nástroje, aby deti z extrémne chudobných rodín mohli
pokračovať v štúdiu aj na strednej škole (štipendiá pokrývajúce všetky náklady).
 Budeme rozvíjať projekt nultých ročníkov základných škôl a asistentov, ktorý sa
osvedčil uţ v minulosti.
 Uzákoníme dvojročnú povinnú predškolskú dochádzku pre deti z SOS tam, kde sa
nachádza komunitné centrum alebo tam, kde sú na realizáciu povinnej predškolskej
výchovy vytvorené iné podmienky.
 Odstránime motivácie k zaraďovaniu detí z SOS do špeciálnych škôl bez dôvodu a
testy školskej zrelosti budeme robiť aj v rómčine.
 Presunieme odborný personál pedagogicko-psychologických poradní do prostredia
štandardných základných škôl.








Upravíme vzťah k pozemkom, na ktorých stoja osady SOS do majetku obce a
podporíme prísun investícií do základnej infraštruktúry (kanalizácia, vodovody,
elektrické rozvody, cesty).
Zavedieme pravidlo, ţe nárok na byty v rámci výstavby v SOS komunitách z
eurofondov vznikne len tomu obyvateľovi SOS, ktorý sa úspešne zapojí do
integračných programov. Nárok na byt zanikne, ak sa prestane zúčastňovať
integračných programov.
Podporíme aktivity charity, mimovládnych organizácií, kresťanských spoločenstiev,
ktoré majú najlepšie výsledky v tejto oblasti, najmä z EÚ fondov.
Zavedieme pilotný projekt E-pay kariet pre poberateľa dávky v hmotnej núdzi.
Rozvinieme účinnejšiu ochranu proti drobnej kriminalite posilnením počtu policajtov
v problematických oblastiach vrátane pochôdzkárov, zároveň budeme budovať dôveru
rómskej komunity k inštitúciám štátu (integrácia Rómov do Policajného zboru a pod.).
Zavedieme štatistiky viacerých ukazovateľov (vzdelanie, zdravotný stav, kriminalita)
podľa príslušnosti k SOS.
Zvýšime vymáhateľnosť legislatívy, najmä v boji proti úţere a majetkovej kriminalite.
Dobudujeme siete komunitných centier a komunitných pracovníkov v SOS.
Regionálna politika
 Zavedieme zjednodušený a transparentný prístup k eurofondom, projektová
dokumentácia schválených projektov (vrátane uvedenia spracovateľa dokumentu
a členov komisií) bude verejne dostupná (na webovom portáli príslušného
ministerstva).
 Uskutočníme analýzu čerpania a návrh opatrení na zefektívnenie čerpania eurofondov.
Kompetencie ministerstiev
 Kompetencie ministerstva ţivotného prostredia obnovíme v pôvodnom rozsahu.
 Kompetencie ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja ponecháme rozdelené tak,
ako o tom rozhodla predošlá vláda, s výnimkou kompetencií v oblasti cestovného
ruchu, ktoré prejdú z ministerstva kultúry na ministerstvo hospodárstva.
2. Ministerstvo financií
 V priebehu volebného obdobia zastavíme nárast zadlţovania budúcich generácií a
budeme klásť dôraz aj na dlhodobú udrţateľnosť verejných financií.
 Postupne budeme zniţovať deficit verejných financií a strednodobo smerovať
Slovensko k vyrovnanému rozpočtu.
 Budeme pokračovať v dlhodobom trende zniţovania miery štátneho prerozdeľovania.
 Dôslednejšie prehodnotíme oprávnenosť výdavkov jednotlivých subjektov verejnej
správy a budeme racionalizovať verejné investície.
 Predloţíme ústavný zákon o vyrovnanom štátnom rozpočte v strednodobom horizonte.
 Predloţíme ústavný zákon o fiskálnom pravidle pre hrubý verejný dlh.
 Verejné financie budú skutočne verejné, budú povinne zverejňované v prehľadnej
a porovnateľnej štruktúre.
 Zavedieme pravidlá na obmedzenie schvaľovania legislatívnych a iných návrhov
s negatívnym dopadom na verejné financie.
 Prerátame skutočnú výšku dlhu a pripravíme reakciu pre rôzne, aj najhoršie
alternatívy.
 Budeme pokračovať v reforme správy verejných financií.

















Nebudeme zvyšovať celkové daňové zaťaţenie, zachováme rovnú daň a nebudeme
zvyšovať jej sadzbu.
Nebudeme zavádzať ţiadne nové dane, ak to pre Slovensko nebude vyplývať
z medzinárodných záväzkov voči Európskej únii a nebudeme súhlasiť s európskou
daňovou harmonizáciou.
Zjednotíme výber daní, odvodov a ciel a jednotné miesto na výber daní a odvodov,
ktorými budú reformované súčasné daňové úrady.
Zjednodušíme daňové priznania a iné výkazy.
Zavedieme spoločné ročné zúčtovanie dane z príjmu a odvodov.
Urobíme audit výnimiek v zákone o daniach z príjmov s cieľom čo najväčší počet
takýchto výnimiek zrušiť.
Preskúmame moţnosť zníţenia dane z nafty na minimum poţadované Európskou
úniou.
Zníţime strop moţného navýšenia dane z pozemkov z 20 násobku na 5 násobok
ročnej najniţšej sadzby dane.
Zjednodušíme poplatkový systém.
Zrušíme kolky a zavedieme povinnosť kaţdého úradu, aby prijímal platby v hotovosti,
platobnými kartami alebo formou bankového prevodu.
Presadíme zásadnú reformu a zjednodušenie odvodového systému s cieľom zníţiť
odvodové zaťaţenie. Zavedieme odvodový bonus za predpokladu fiskálnej neutrality
a zohľadnenia dopadov na marginalizované skupiny.
Presunieme odvodovú povinnosť na zamestnanca a zavedieme superhrubú mzdu
s príslušným navýšením hrubej mzdy.
Posilníme vlastné príjmy územnej samosprávy.
Zavedieme presnejšie a prísnejšie pravidlá pre samosprávy, ktoré by zabránili ich
nadmernému zadlţovaniu a zabezpečíme doriešenie legislatívy pre obce, na ktoré bola
uvalená nútená správa.
Zásadne zvýšime efektívnosť vymáhania pohľadávok štátu jednotným koordinovaným
postupom v gescii ministerstva financií.
Zavedieme nový systém správy štátneho nehnuteľného majetku (bude sa platiť
nájomné, prebytočný majetok sa odpredá elektronickou aukciou).
V oblasti hazardných hier vrátime právny stav pred rok 2009.
3. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
 Zavedieme kombináciu práce a dávok pre dlhodobo nezamestnaných (medzitrh práce).
 Zvýšime motiváciu zamestnávať dlhodobo nezamestnaných „odvodovými
prázdninami“.
 Zastavíme plytvanie v sociálnych podnikoch a dôsledne prešetríme a prehodnotíme
ich fungovanie.
 Spruţníme trh práce.
 Zrušíme zdravotnú pracovnú sluţbu a ponecháme určenie podmienok zabezpečenia
zdravotnej starostlivosti o zamestnancov na individuálnych dohodách.
 Opravíme Zákonník práce (pruţnejšie a prorodinné pracovné vzťahy, zníţenie
nákladov zamestnávateľov cez súbeh výpovednej lehoty a odstupného, nadčasy po
dohode so zamestnancom, vzťah odborov a zamestnaneckých rád), obmedzíme
privilégiá odborov, umoţníme uzatvárať dobrovoľné vzájomné dohody medzi
zamestnávateľmi a zamestnancami na riešenie operatívnych zmien pracovných
podmienok).


























Zrušíme moţnosť rozširovania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa bez súhlasu
príslušného zamestnávateľa.
Zavedieme konkurenciu pre štátne sluţby zamestnanosti.
Obnovíme sociálne štipendiá pre deti na základných školách diferencované podľa
prospechu.
Prehodnotíme inštitút osobitného príjemcu všade tam, kde nespĺňa účel.
Výraznejšie previaţeme poberanie dávky v hmotnej núdzi s výkonom aktivačnej
činnosti.
Zavedieme flexibilnejšie rodičovské dovolenky.
Rozšírime a skvalitníme sluţby pre rodičov s deťmi (napríklad mikroškôlky,
dotovanie opatrovateliek z medzitrhu práce a pod.).
Rozšírime nárok na získanie štátnej bonifikácie hypoték pre mladých.
Podmienime poberanie rodinných dávok starostlivosťou o deti.
Zásadne zmeníme priority v štátnej podpore bývania (štartovacie byty, zatepľovanie,
ohrozená mládeţ).
Odstránime diskrimináciu rodičov pri rodičovskom príspevku bez fiskálnych
dôsledkov a umoţníme rodičom vykonávať zárobkovú činnosť.
Zavedieme minimálny garantovaný dôchodok vo výške ţivotného minima ako súčasť
zásadnej reformy odvodového systému.
Preskúmame a prehodnotíme systém valorizácie dôchodkov s cieľom zvýšiť solidaritu
a odstrániť diskrimináciu a deformácie.
V rámci posilnenia stability dôchodkového systému odstránime deformácie, ktoré v 2.
dôchodkovom pilieri spôsobila súčasná vládna koalícia (podmienky nároku na
dôchodok z 2. piliera, povinnosť sporenia v 2. pilieri, podmienky zhodnocovania
úspor, otvoriť systém pre vstup nových sporiteľov a pod.).
Zakáţeme súbeh dôchodku a mzdy pri zamestnaní v orgánoch verejnej a štátnej
správy mimo volených funkcií.
Zrovnoprávnime poskytovateľov sociálnych sluţieb a odstránime diskrimináciu
neverejných poskytovateľov, čo bude garantovať právo klienta vybrať si
poskytovateľa sociálnych sluţieb.
Zavedieme účinnejšiu pomoc obetiam násilia.
Posilníme legislatívu o bezbariérovej výstavbe budov a vytvorenie bezbariérovej
komunikácie a informovanosti verejných inštitúcií.
Zvýšime mieru integrácie a inklúzie ľudí so zdravotným postihnutím, zabezpečíme
dostupnosť tlmočníckych sluţieb, budeme diskutovať o kodifikácii posunkového
jazyka, posilníme sluţby verejnoprávnych médií, zabezpečíme podporné sluţby
a centrá pre študentov na školách a vytvoríme sieť integrovanej starostlivosti o deti.
Zadefinujeme sankcie za nedorţiavanie zákona o sociálnoprávnej ochrane.
Zabezpečíme, aby sa deti do veku 6 rokov umiestňovali výlučne do rodinného
prostredia.
Zjednotíme podmienky výkonu zamestnania profesionálnych rodičov a zavedieme
inštitút špecializovaného profesionálneho rodičovstva detí so zdravotným postihnutím.
Dobudujeme siete terénnych sociálnych pracovníkov (aj z prostriedkov EÚ)
a zameriame ich aj na prácu s biologickou rodinou dieťaťa za účelom sanácie rodiny.
Sfunkčníme a urýchlime medzištátnu adopciu v prospech detí.
Sprísnime posudzovanie presunov maloletých medzi domovmi.
Presunieme reedukačné domovy pod rezort Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny SR.




Zjednotíme systém kompenzácií pre zdravotne postihnutých v rezorte zdravotníctva
a sociálnych vecí.
Vytvoríme podmienky pre rozvoj dobrovoľníctva, vrátane definovania štatútu
dobrovoľníka.
Predĺţime materskú dovolenku a zvýšime materský príspevok v závislosti od moţností
verejných financií a reformy odvodov.
Zvýšime daňový bonus o 100 % do 6 rokov na kaţdé dieťa v závislosti od moţností
verejných financií a reformy odvodov.
4. Ministerstvo zdravotníctva
 Zrušíme povinnosť vystavovania odporúčacích lístkov k špecialistom.
 Zavedieme elektronickú kartu poistenca na zefektívnenie administratívy
a starostlivosti o pacienta v rámci projektu e-health.
 Zavedieme strop pre platby za lieky u lekára alebo pre seniorov a zdravotne
postihnutých.
 Zlepšíme podmienky opatrovania ťaţko chorých pacientov v domácej starostlivosti.
 Posilníme prevenciu a motiváciu k nej vrátane vytvorenia celoštátnych preventívnych
programov: Rodič a dieťa, Starostlivosť o seniorov, Onkologický program,
Srdcovocievny program a Program mentálneho zdravia bez nároku na dodatočné
rozpočtové zdroje.
 Zabezpečíme šetrenie zdrojov prostredníctvom sústredenia sa na lepšiu diagnostiku
pred necielenou terapiou.
 Zavedieme bonus pri platbách na zdravotné poistenie pre dospelých obyvateľov, ktorí
nevyčerpali zdravotnú starostlivosť.
 Zanalyzujeme zavedenie výpisov vyčerpanej zdravotnej starostlivosti. Zdravotná
poisťovňa by povinne zaslala kaţdému poistencovi, ktorému bola poskytnutá
zdravotná starostlivosť, 1x ročne výpis úhrad za vyčerpanú starostlivosť.
 Zadefinujeme zákonný nárok na rozsah zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného
poistenia. Tento bude rovnaký pre všetkých a kaţdá zdravotná poisťovňa pôsobiaca na
trhu ho bude povinná zabezpečiť.
 Zníţime bariéry pre vstup nových subjektov na trh poskytovateľov zdravotného
poistenia.
 Vrátime poisťovniam moţnosť tvorenia zisku za presne stanovených podmienok, tak,
aby sa nezhoršovala pozícia štátu v prebiehajúcich sporoch o ochranu investícií.
Poisťovne musia vyvíjať tlak na poskytovateľov zdravotníckych sluţieb smerom k
efektivite a ku kvalite, pričom musia chrániť záujem svojho poistenca – pacienta.
 Umoţníme poisťovniam pripoistenie, ktoré bude pokrývať úhrady nad rámec
zákonného nároku ako aj nadštandardné sluţby.
 Zváţime zvýšenie percenta poistného, ktoré nebude predmetom prerozdeľovania.
 Rozšírime kompenzáciu rizikovej štruktúry poistencov o kritérium zdravotného stavu
jednotlivca so zahrnutím finančne náročných výkonov.
 Vrátime nezávislosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
 Zavedieme zrozumiteľný systém merania kvality a akreditáciu poskytovateľov vrátane
nemocníc.
 Dáme všetkým nemocniciam právnu formu obchodných spoločností a umoţníme
transformáciu neziskových organizácií na akciové spoločnosti.
 Zrovnoprávnime financovanie nemocníc spolu so zavedením platby za diagnózu
(DRG systém).





Doriešime minimálnu sieť špecializovanej ambulantnej starostlivosti a ústavnú
starostlivosť (prehodnotenie siete zdravotnej starostlivosti a reštrukturalizácie siete
poskytovateľov).
Protimonopolný úrad bude musieť oveľa účinnejšie zakročovať proti prípadným
kartelovým dohodám poskytovateľov a zároveň aj poisťovní pri rokovaniach o cenách.
Na prevádzku RZP a RLP budeme vyhlasovať verejné obstarávanie. Rozdelíme
výberové konania tak, aby nedochádzalo k súčasnému výberu všetkých
poskytovateľov. Udeľovanie licencií na rýchlu zdravotnú pomoc sa musí udiať formou
elektronickej aukcie.
Zavedieme grantový systém do vedy a výskumu v oblasti zdravotníctva.
Vláda sa bude zaoberať rozsahom povinného očkovania detí.
5. Ministerstvo pôdohospodárstva
 Budeme podporovať maximálnu mieru finalizácie výroby a tým aj tvorbu vyššej
pridanej hodnoty.
 Naďalej budeme podporovať ekologické poľnohospodárstvo.
 Zlepšíme vyuţitie produkčnej schopnosti vidieka s ohľadom na diverzifikáciu
poľnohospodárskych činností a rozvoj agroturistiky.
 Vytvoríme verejne kontrolovateľný a transparentný systém poskytovania podpôr na
základe prísnej kontroly efektivity vynaloţených zdrojov.
 Zamedzíme selektívnemu zvýhodneniu zahraničných investorov v pôdohospodárstve.
 Zrušíme poplatok za vyňatie pôdy z pôdneho fondu.
 V rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ budeme presadzovať plošné
zrušenie poľnohospodárskych dotácií. V záujme zachovania konkurencieschopnosti
slovenských poľnohospodárov sa budeme dovtedy snaţiť dosiahnuť nediskriminačné
podmienky.
 Budeme riešiť nerovnosti v reťazci prvovýrobca – spracovateľ – obchod na úrovni
EÚ.
 Zrušíme zbytočne prísne predpisy a kvóty, obmedzujúce farmárov a potravinárov, tak
európskych aj idúcich nad rámec legislatívy EÚ a vyrovnáme rozsah kontroly
domácich potravín s rozsahom kontroly dováţaných potravín.
 Prispôsobíme legislatívu pre priamy predaj farmárskych výrobkov podmienkam
v iných členských štátoch EÚ rozšírením o všetky druhy farmárskych výrobkov
a zmiernením kritérií na ich výrobu a priamy predaj pri súčasnom zachovaní ich
zdravotnej bezchybnosti.
 Zvýšime efektívnosť a dôkladné kontroly potravinového reťazca z hľadiska
bezpečnosti potravín.
 Posilníme vlastnícke práva k pôde.
 Zavedieme jasné pravidlá pre vzťahy medzi ochranou prírody a vlastníkmi.
 Uskutočníme systematickú zmenu riešenia reštitúcií, náhradný pozemok bude moţný
len v katastri, kde pôvodný nárok vznikol a v ostatných prípadoch sa uskutoční
finančné vysporiadanie.
 Urýchlime dokončenie ROEP (Registra Obnovenej Evidencie Pozemkov) a procesu
pozemkových úprav (scelenie pozemkov, ako aj ich priestorové a funkčné
usporiadanie), zefektívnime evidenciu a podporu podmienok pre existenciu jasného
vlastníctva (jeden vlastník, jeden kataster, jeden list vlastníctva).
 Budeme riešiť usporiadanie vlastníctva pozemkov a lesov známych i neznámych
vlastníkov, aj lesov s najvyšším stupňom ochrany.






6.















Zabezpečíme efektívne spravovanie štátnej lesnej pôdy, napríklad vyuţívaním metódy
verejnej súťaţe a aukcií pri obchodnej činnosti podniku Lesy SR s cieľom dosiahnutia
najvyšších cien pri predaji dreva.
Zrušíme obmedzenie vjazdu cyklistov na lesné cesty.
Zásadne obmedzíme vedecko-výskumnú kapacitu v rezorte tak, aby nevyhnutné
expertné a analytické činnosti boli v rezorte zachované.
Zníţime počet rozpočtových a príspevkových organizácií s cieľom odstránenia
duplicít a zbytočných činností.
Preskúmame moţnosť decentralizovať rozhodovanie o prerozdeľovaní zdrojov z ROP
a Programu rozvoja vidieka na vyššie územné celky a prípadne prehodnotíme
mechanizmus podpory financovania regionálneho rozvoja z prostriedkov EÚ.
Zlepšíme funkčnosť melioračných a závlahových systémov tam, kde bude zaručená
ich efektivita.
Ministerstvo životného prostredia
Obnovíme Ministerstvo ţivotného prostredia SR.
Zastavíme výstavbu ropovodu cez Ţitný ostrov.
Podporíme takú zonáciu chránených území, teda aj Tatier, ktorá umoţní rozvoj
turizmu, ale neohrozí chránené biotopy.
Dáme samospráve právomoc rozhodovať o ťaţbe a spolurozhodovať o skládkach
a zásadne zvýšime účinnosť boja proti čiernym skládkam.
Zavedieme centrálny register územnoplánovacích dokumentácií, tento bude
zverejnený na internete a pravidelne aktualizovaný.
Prehodnotíme rozsah chránených území podľa moţností spoločnosti a ekonomickej
situácie krajiny. Stanovíme pravidlá obmedzenia vlastníckych práv vo vzťahu
k pozemkom.
Zmeníme slovenskú legislatívu tak, aby bola zabezpečená účasť verejnosti na
rozhodovacom procese v záleţitostiach ţivotného prostredia v duchu Aarhuského
dohovoru o prístupe k informáciám.
Zásadné zvýšime účinnosť boja proti čiernym stavbám.
Určíme kritériá transparentného rozdelenia kvót CO2 vo verejnom záujme.
Z fondov EÚ podporíme ekologizáciu lesnej výroby.
Prehodnotíme rozsah a mieru poplatkov a odvodov v oblasti ŢP.
Prehodnotíme environmentálnu politiku v oblasti nakladania s odpadmi.
Navrhneme protipovodňové opatrenia spôsobom, ktorý umoţní udrţať vodu v prírode
a zníţi následky povodní. Vypracujeme stratégiu protipovodňových opatrení na
Slovensku, na dobudovanie protipovodňových systémov vyuţijeme hlavne
štrukturálne fondy EÚ, a tieţ v rámci regionálnej spolupráce so susednými krajinami
s vyuţitím programov Východného partnerstva EÚ. Zabezpečíme trvalú údrţbu
malých vodných tokov na územiach ohrozených povodňami a objasníme ich
správcovstvo.
Uskutočníme reformu organizácií vodného hospodárstva zameranú na racionalizáciu
výkonov a sluţieb.
Po analýze dopadov pripravíme moţnosť zrušenia recyklačného fondu.
7. Ministerstvo kultúry
 Budeme podporovať národné kultúrne inštitúcie a alternatívne formy umenia.

















Zachováme a obnovíme pamiatky kultúrneho dedičstva a to najmä efektívnym
vyuţitím príslušných európskych fondov.
Zavedieme „bezplatné dni“ vo všetkých štátnych múzeách, galériách a kultúrnych
ustanovizniach pre deti do 18 rokov, študentov VŠ, dôchodcov a ľudí so zdravotným
postihnutím.
Vymaníme grantový systém spod politického vplyvu ministerstva kultúry a spod
netransparentného vplyvu záujmových skupín.
Posilníme decentralizáciu v kultúre, vrátane prehodnotenia dnešnej zriaďovateľskej
pôsobnosti MK SR, okrem postavenia menšinovej kultúry.
Ochránime zachovanie identity kaţdej národnostnej menšiny na Slovensku, rozvíjanie
ich vzdelávacieho systému a systému kultúrnych a spoločenských inštitúcií.
Odstránime nezmyselné reštrikcie a obmedzenia v zákonoch týkajúcich sa
národnostných menšín.
Posilníme postavenie kniţníc vyuţívajúcich súčasné moţnosti internetu ako centier
vedomostí a poznania.
Otvoríme celospoločenskú diskusiu na tému financovania cirkvi.
Prijmeme zákon o transparentnom, stabilnom a spravodlivom financovaní
národnostnej kultúry menšín.
Zmeníme dvojpercentnú dodatočnú daň pre umelcov na príspevok vyberaný na
dobrovoľnej báze a transformujeme umelecké fondy na nadácie.
Zrušíme koncesionárske poplatky a verejnoprávne médiá budeme financovať na
základe fixného, zákonom garantovaného percenta z výdavkov štátneho rozpočtu.
Uskutočníme transformáciu médií verejnej sluţby tak, aby sa stali verejnoprávnymi
a slúţili občanom.
Odštátnime Tlačovú agentúru SR a zrušíme Radu TASR.
Upravíme tlačový zákon, najmä zrušenie práva na odpoveď pre verejných činiteľov.
Budeme komplexne riešiť jednotný systém označovania televíznych programov,
vrátane zavedenia časovej opony (napríklad od 6.00 do 20.00) pre programy označené
ako nevhodné do veku 15 rokov.
Posilníme na medzinárodnej úrovni lepšiu ochranu detí pred nástrahami internetu
(šikana, násilie, obťaţovanie, pornografia).
Kaţdý rok budeme mať jednu národnú kultúrnu prioritu.
8. Ministerstvo školstva
 Zvýšime výšku finančných zdrojov do školstva, ale tieto zdroje budú podmienené
zmenou pravidiel smerom k tlaku na kvalitu, transparentnosť finančných tokov
a efektívnosť ich vyuţívania.
 Zabezpečíme zmenu obsahu výučby, od memorovania k schopnosti získavať
a vyuţívať informácie a k tvorivosti, vrátane zvýšenia autonómie škôl a posilnenia
nezávislého externého testovania.
 Vytvoríme a zavedieme systém povinného interného a externého hodnotenia kvality
vzdelávania základných a stredných škôl.
 Budeme postupne zavádzať angličtinu ako povinný cudzí jazyk, budeme podporovať
výučbu v cudzích jazykoch a prípravu koncepcie zabezpečujúcej kontinuálne
vzdelávanie v cudzích jazykoch.
 Skvalitníme výuku slovenského jazyka na školách s vyučovacím jazykom maďarským
(zmena metodiky).

























Zrušíme monopol štátu na učebnice, otvoríme trh s učebnicami, vytvoríme podmienky
pre umiestnenie učebníc na internete, zavedieme verejný Národný register učebníc
vedený Ministerstvom školstva SR.
Zvýšime priemerný plat učiteľa nad priemernou mzdou v regióne a prehodnotíme
dnešný systém kariérneho rastu učiteľov.
Zavedieme povinnosť kaţdého zriaďovateľa uhradiť prípadnú stratu z hospodárenia
školy na konci kaţdého finančného roka.
Dáme školám úplnú slobodu v nakladaní s príjmami z hospodárskej či akejkoľvek inej
činnosti podľa vlastného uváţenia.
Zavedieme financovanie športových klubov, školských klubov detí, školských stredísk
záujmovej činnosti a centier voľného času prostredníctvom voľnočasových poukazov
a zavedieme ich centrálnu evidenciu.
Zjednotíme legislatívne normy platné pre školy tak, aby platili rovnaké pravidlá pre
všetky školy daného typu bez ohľadu na to, kto je ich zriaďovateľom.
Odstránime zbytočnú byrokraciu na školách a voči školám.
Zavedieme povinný posledný ročník materskej školy alebo nultý ročník a zlepšíme
predškolskú diagnostiku.
Zvýšime počet špeciálnych pedagógov a pedagogicko-psychologických poradcov na
školách presunom zo špeciálnych škôl
Zvýšime dostupnosť škôl pre deti s postihnutím ich premenou na bezbariérové školy.
Škola bude otvorená po celý deň, aktívne budeme vyuţívať čas pre šport a umenie aj v
období po vyučovaní.
Podporíme „školské autobusy“.
Zrovnoprávnime financovanie škôl a školských zariadení bez ohľadu na ich
zriaďovateľa.
Prehodnotíme význam špeciálnych škôl, maximálnu integráciu detí a zlepšenie
podmienok pre tie, ktoré sa integrovať nedajú.
Budeme podporovať stredné školy bez prijímacích skúšok – na základe objektívneho
hodnotenia schopností detí.
Posilníme základy pre zdravý ţivotný štýl uţ v škole a prijmeme opatrenia na
zlepšenie kvality stravovania.
Zvýšime objem športových aktivít vrátane telesnej výchovy.
Zavedieme zjednotenie systému štátnych maturít na stredných školách.
Prehodnotíme posledné novely vysokoškolského zákona, ktoré „zakonzervovali“
nedostatky vo vysokoškolskom systéme a zabrzdili jeho kvalitatívny rozvoj.
Zavedieme medzinárodné štandardy kvality do akreditačného procesu vysokých škôl,
vrátane účasti zahraničných hodnotiteľov a zmenu kritérií akreditácie, ktoré
zabezpečia skutočné hodnotenie kvality vzdelávania.
Urobíme súťaţ pre VŠ o fond na skok do prvej svetovej päťstovky.
Zavedieme stimuly pre získanie špičkových svetových univerzít na Slovensko.
Budeme aktívne podporovať a financovať prílev vedcov a pedagógov svetovej kvality
na Slovensko.
Zvýšime objem finančných zdrojov do vedy, ale len smerom k najlepším tímom
a pracoviskám a povinné zapojenie kvalitných zahraničných hodnotiteľov do
grantového systému vo vede, ako aj otvorenie vedy a jej výsledkov smerom k širšej
verejnosti.
Vytvoríme transparentný a grantový systém na financovanie výskumu, oddelený od
financovania vzdelávania, motivujúci k zvyšovaniu spolupráce pracovísk v rámci
vysokých škôl a iných výskumných inštitúcií.












Presadíme vytvorenie národného systému pre transfer technológií a poznatkov
z akademického prostredia do praxe (spolu s MH) s podporou fondov EÚ, ako aj
podporu výskumných centier a vedecko-technologických parkov európskej kvality.
Budeme presadzovať, aby čo najviac študentov VŠ strávilo aspoň jeden semester na
zahraničnej VŠ.
Zvýšime úlohu cudzieho jazyka vo vzdelávaní na vysokých školách a podporíme
univerzitné bilingválne študijné programy.
Podporíme systém rozhodovania na základe zodpovednosti pri vysokých školách.
Zavedieme odobratie nečestne získaných vysokoškolských a vedecko-pedagogických
titulov.
Zavedieme účinnejší postup proti nezákonnému a nespravodlivému vyberaniu
poplatkov na VŠ.
Vytvoríme centrá pomoci pre študentov so zdravotným postihnutím na vysokých
školách.
Zavedieme „vysokoškolské voľnočasové poukazy“ pre študentov denného štúdia na
financovanie športových a kultúrnych aktivít.
Zabezpečíme lepšie vyuţívanie digitálneho vyučovacieho obsahu ako aj e-learningu
na všetkých úrovniach vzdelávania.
Rozšírime dostupnosť integrovaného a inkluzívneho vzdelania pre ľudí so zdravotným
postihnutím v kaţdom veku.
Športové aktivity a súťaţe budú nielen pre talentovaných, ale štrukturovane pre
všetkých.
Zavedieme zmenu financovania športu (väčší dôraz bude kladený na mládeţ a talenty,
jednoznačné pravidlá budovania infraštruktúry, peniaze nasmerovať na aktivity a nie
strešné organizácie).
9. Ministerstvo hospodárstva
 Posilníme konkurenčné prostredie v sieťových odvetviach.
 Zlepšíme ochranu občanov pred monopolmi všade tam, kde nie je moţné posilniť
konkurenciu.
 Bude zavedená nová energetická politika do roku 2020, sledujúca záujmy koncového
spotrebiteľa.
 Odpolitizujeme a zvýšime odbornosť a profesionalitu regulačných úradov.
 Podporíme projekt výstavby JE Jaslovské Bohunice len za podmienky súkromnej
investície bez štátnej účasti.
 Zrušíme legislatívne zmeny neprimerane zasahujúce do hospodárenia energetických
podnikov a dôsledne budeme pokračovať v liberalizácii energetického trhu.
 Diverzifikujeme energetické zdroje, zvýšenie energetickej bezpečnosti a prepojenie
infraštruktúry za pomoci EÚ.
 Podporíme alternatívne zdroje s ohľadom na dlhodobú návratnosť investícií.
 Zníţime vyuţívanie fosílnych palív a rozvoj vyuţívania domácich obnoviteľných
zdrojov, najmä lesnej a poľnohospodárskej biomasy s ohľadom na únosnú konečnú
cenu energie.
 Odštátnime teplárenstvo.
 Zrušíme Fond národného majetku.
 Zefektívnime práce implementačných agentúr ministerstva hospodárstva vrátane ich
moţného zlúčenia.
 Dôraz budeme klásť na aktívnu politiku získavania zahraničných investícií aj formou
budovania značky „Slovensko“ (branding).








Prehodnotíme existenciu Ţivnostenského úradu a preskúmame moţnosť nahradenia
potreby ohlasovania voľných ţivností oznamom o začatí podnikania na daňovom
úrade a dáme moţnosť doplnenia podnikateľskej činnosti len formou jednoduchého
zápisu do Obchodného registra SR.
Zavedieme jasné pravidlá pre investičné stimuly zvýhodňujúce oblasti s vysokou
nezamestnanosťou alebo investície s vyššou pridanou hodnotou.
Budeme dôsledne posudzovať zákony z hľadiska ich dopadu na podnikateľské
prostredie a rast zamestnanosti vrátane zavedenia vyhodnocovania vplyvov regulácií
(Regulatory Impact Assessment).
Zrušíme štátne dotácie, ktoré neopodstatnene deformujú podnikateľské prostredie.
Zrušíme tie právne normy, ktoré majú snahu nesystémovo regulovať trhové prostredie
a ovplyvňovať výsledok dobrovoľných dohôd.
Zanalyzujeme hospodárenie štátom vlastnených podnikov a zefektívnime ich
fungovanie.
Podporíme vyuţívanie podporných fondov EÚ pre turizmus formou miestnych
a regionálnych zdruţení a zjednodušíme komplexné predpisy pre malé ubytovacie
zariadenia.
Kompetencie v oblasti cestovného ruchu presunieme z ministerstva kultúry na
ministerstvo hospodárstva a premenujeme ho na ministerstvo hospodárstva
a cestovného ruchu.
10. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií
 Zrušíme projekt širokorozchodnej trate.
 Liberalizujeme Slovenskú poštu s garanciou univerzálnej poštovej sluţby.
 Zachránime bratislavské letisko a Cargo vstupom silných strategických investorov.
 Budeme dôkladne analyzovať priority a prípravu výstavby infraštruktúry s hlavným
dôrazom na potreby jednotlivých regiónov. Zmodernizujeme kľúčové tranzitné úseky
cestnej a ţelezničnej dopravnej infraštruktúry, najmä zo zdrojov EÚ ako prostriedku
dynamizovania rozvoja zaostávajúcich regiónov.
 Prehodnotíme ďalšiu realizáciu PPP projektov v oblasti dopravnej infraštruktúry so
zreteľom na skúsenosti a výsledky z uţ realizovaných projektov s cieľom zefektívniť
ďalšiu výstavbu.
 Presmerujeme EÚ prostriedky určené na podporu súkromných firiem do budovania
infraštruktúry.
 Umoţníme vyuţitie zdrojov v druhom dôchodkovom pilieri na výstavbu diaľnic.
 Budeme preferovať hromadnú osobnú dopravu pred individuálnou dopravou.
 Budeme tvrdo uplatňovať práva NDS a štátu vyplývajúce zo zmluvy s dodávateľom
elektronického mýta a preskúmame tento projekt z hľadiska presadzovania verejného
záujmu.
 Nezavedieme mýto pre osobné autá a ponecháme pre ne len diaľničné známky.
 Upravíme legislatívu tak, aby schvaľovanie dopravného značenia prebiehalo len
v rámci jedného správneho orgánu, čo by nielen výrazne zjednodušilo konanie v tejto
oblasti, ale zároveň vymedzilo aj kompetentnú inštitúciu v prípade nečinnosti.
Zavedieme elektronickú komunikáciu medzi štátom a občanom všade tam, kde je to
moţné.
 Zavedieme výrazne niţšie ceny za elektronické sluţby zo strany štátu (oproti
klasickým papierovým).
 Budeme v maximálnej miere vyuţívať voľne dostupný softvér vo verejnej správe.
 Prioritne budeme riešiť najkritickejšie úseky cestnej infraštruktúry.

Zavedieme legislatívne záväzný princíp, na základe ktorého výstavba stavieb
v strategickom záujme bude realizovaná aţ po vysporiadaní majetkových práv
k nehnuteľnostiam, či uţ prostredníctvom inštitútu vyvlastnenia, alebo odkúpením
predmetných nehnuteľností.
11. Ministerstvo vnútra
 Upravíme podmienky všetkých volieb na Slovensku jedným volebným zákonom.
 Zavedieme pravidlo: Len jeden mandát pri poslancoch NR SR a Európskeho
parlamentu.
 Do roku 2014 umoţníme voľby cez internet vrátane jediného elektronického
identifikátora občana.
 Zmeníme Zákon č...../2010, ktorým Slovenská republika reaguje na zákon Maďarskej
republiky o dvojakom občianstve tak, aby táto zmena eliminovala neţiadúce negatívne
účinky zákona na občanov Slovenskej republiky.
 Zrušíme novelou zákona č. 120/1993 Z. z. vyplácanie finančných prostriedkov členom
vlády, poslancom NR SR a náhradníkom po ich odchode alebo odvolaní z funkcie.
 Obmedzíme poslaneckú imunitu len na výroky a hlasovanie v NR SR zrušením
odsekov (3) a (4) článku 78 Ústavy Slovenskej republiky.
 Posilníme systém nezávislej inšpekcie v polícii, ako aj kapacitné a technické
posilnenie kontrolných a inšpekčných mechanizmov v PZ s dôrazom na boj proti
korupcii a na nelegálnu spoluprácu policajtov s kriminálnym prostredím.
 Budeme zavádzať kamerové systémy na zvýšenie ochrany bezpečnosti ľudí a majetku,
osobitne v miestach so zvýšenou kriminalitou.
 Zachováme sociálny systém ozbrojených zloţiek, Horskej záchrannej sluţby
a Hasičského a záchranného zboru a zmeníme systém pre nových príslušníkov týchto
zloţiek tak, aby bol udrţateľný a spravodlivý.
 Sprísnime kritériá výberu do elitných útvarov Policajného zboru a získanie špičkových
špecialistov zo súkromného sektora do Úradu boja proti korupcii a Úradu boja proti
organizovanému zločinu Policajného zboru.
 Personálne a odborne posilníme boj proti extrémizmu a obchodovaniu s ľuďmi.
 Posilníme zákonné a výkonné kompetencie PZ v oblasti boja proti drogám.
 Prijmeme opatrenia na obmedzenie korupcie pri vyberaní pokút za priestupky
v cestnej premávke a zníţime voľnosť v rozhodovaní jasnými pravidlami, okrem toho
nebudeme motivovať PZ k maximalizácii výnosov pokút za dopravné priestupky a
postupne zavedieme mobilné kamerové systémy pri vybavovaní jednotlivých úkonov
príslušníkmi dopravnej polície.
 Začleníme Ţelezničnú políciu, Úrad na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických
misií a Úrad hraničnej a cudzineckej polície do organizačnej štruktúry PZ.
 Integrujeme krízový manaţment civilnej ochrany a Hasičského a záchranného zboru.
 Zavedieme spravodlivý a efektívny systém vyvlastňovania vo verejnom záujme.
 Prijmeme pravidlá odstupného pre volené a menované funkcie, vrátane orgánov
obchodných spoločností s majetkovou účasťou štátu.
12. Ministerstvo spravodlivosti
 Zvýšime dôveryhodnosť a efektívnosť justície a vymoţiteľnosti práva.
 Uskutočníme personálne zmeny v justícii.
 Upravíme konflikt záujmov sudcu tak, aby nebolo moţné bez akejkoľvek lehoty
striedať sudcovskú funkciu s funkciou vo výkonnej moci.


























Navrhneme oddelenie Súdnej rady od Najvyššieho súdu, rekonštrukciu Súdnej rady
tak, aby v nej mohli byť aj nesudcovia a predsedovia súdov neboli členmi Súdnej
rady.
Zrušíme právomoc Súdnej rady iniciovať disciplinárne konanie proti sudcom.
Zváţime zriadenie Najvyššieho správneho súdu a rekonštrukciu Najvyššieho súdu.
Výrazne posilníme plénum alebo kolégium Najvyššieho súdu pri prijímaní rozhodnutí
na Najvyššom súde (napr. rozvrh práce).
Navrhneme posilnenie postavenia Špecializovaného trestného súdu a Úradu špeciálnej
prokuratúry formou ústavného zákona.
Zachováme náhodné prideľovanie súdnych prípadov a aplikáciu tohto princípu aj na
Ústavný súd.
Navrhneme zmenu funkčných období sudcov Ústavného súdu tak, aby nemohla byť
zvolená väčšina jednou politickou garnitúrou.
Otvoríme súdy pre verejnosť a verejnú kontrolu, povinné bude zverejňovanie všetkých
súdnych rozhodnutí na internete.
Postupne zavedieme elektronické nahrávanie všetkých pojednávaní.
Zavedieme elektronizáciu súdnictva, vrátane toho, aby účastníci konaní mohli so
súdom komunikovať elektronicky a mohli sledovať stav konania prostredníctvom
internetu.
Podporíme súdny manaţment ako nástroj zefektívnenia práce na súdoch.
Zrušíme inštitút justičných čakateľov a posilnenie kompetencií vyšších súdnych
úradníkov.
Zavedieme otvorené výberové konania na predsedov súdov, sudcov, vedúcich
prokurátorov, prokurátorov a čakateľov. Väčšina členov výberových komisií nebude
kreovaná justičnými inštitúciami.
Navrhneme zavedenie povinných bezpečnostných previerok pre sudcov a zavedieme
ich aj pre kandidátov na sudcov.
Zavedieme pravidelné komplexné hodnotenie tak, aby opakované negatívne
hodnotenie znamenalo stratu funkcie sudcu.
Otvoríme disciplinárne senáty občianskej kontrole.
Budeme zverejňovať majetkové priznania prokurátorov.
Transparentne budeme rozdeľovať zdroje na jednotlivé súdy podľa vopred
stanovených kritérií ako nástroj na odstránenie vnútornej korupcie na súdoch.
Presunieme rozpočtové kapitoly Najvyššieho súdu SR a Generálnej prokuratúry SR
pod rezort spravodlivosti.
Uhradíme dlhy voči advokátom, znalcom, tlmočníkom a notárom.
Budeme vytvárať prostredie pre rozvoj 3. sektora.
Rozšírenie moţnosti pouţívania formulárov a zjednodušených procesných postupov,
úpravu doručovania súdnych písomnosti podľa českého modelu.
Uskutočníme zmeny v trestnom procese, ktoré zabránia obštrukciám obţalovaných.
Rozšírime oprávnenie ministra spravodlivosti podávať dovolanie v trestných veciach
aj o skutkové otázky.
Zváţime zavedenie obligatórneho trestu prepadnutia majetku pri závaţnej drogovej
a organizovanej kriminalite.
Pri priestupkoch typu drobných krádeţí zavedieme povinnosť nahradiť škodu vo
výške dvojnásobku spôsobenej ujmym, a to formou odpracovania verejnoprospešných
prác alebo finančne. Za maloleté osoby by táto povinnosť pripadla rodičom alebo
zákonným zástupcom.



Posilníme procesnú nezávislosť prokurátora. Zmeníme postavenie ministerstva
spravodlivosti voči prokuratúre: vydávanie všeobecne záväzných stanovísk ministra
spravodlivosti a úpravu disciplinárneho konania analogicky ako u sudcov.
Zavedieme trestnú zodpovednosť právnických osôb.
Zlepšíme právnu pomoc nemajetným.
13. Ministerstvo zahraničných vecí
 Budeme rozvíjať pokojné a priateľské vzťahy so susedmi, osobitne chceme zlepšiť
vzťahy s Maďarskou republikou. Za základ rozvoja bilaterálnych vzťahov
s Maďarskou republikou (MR) povaţujeme Zmluvu o dobrom susedstve a priateľskej
spolupráci z roku 1995, ako aj členstvo oboch krajín v EÚ a NATO.
 Odmietneme zasahovanie do suverenity SR, akým je napr. vytváranie
inštitucionálnych väzieb medzi cudzím štátom a občanmi SR bez dohody so SR,
alebo prijatie extrateritoriálnych právnych noriem.
 Budeme presadzovať triezve vlastenectvo a vedomie európskej spolupatričnosti
odmietnutím nacionalizmu, totalitných ideológií a etického relativizmu, ktorý oslabuje
úctu k hodnotám.
 Dôsledne budeme uplatňovať v rámci EÚ princíp subsidiarity, zvlášť v takých
oblastiach, ako sú občianske právo, fiskálne záleţitosti, sociálna politika, vzdelanie
a kultúra.
 Budeme vyuţívať princíp jednomyseľnosti v rozhodnutiach EÚ, ktorý je základom
spolupráce na báze dôvery a rovnosti medzi krajinami, v oblasti priamych daní,
trestného práva, rodinnej politiky, zahraničnej politiky a obrany.
 Budeme uskutočňovať dôsledný monitoring všetkých legislatívnych ako aj
nelegislatívnych návrhov Európskej komisie tak, aby NR SR vedela vyuţiť práva,
ktoré jej vyplývajú z Lisabonskej zmluvy.
 Podporíme členstvo Chorvátska a Srbska a ďalších krajín západného Balkánu
v Európskej únii.
 Budeme podporovať rozvoj spolupráce v rámci Východného partnerstva a ponúknutie
konkrétnej integračnej perspektívy pre Ukrajinu.
 V bezpečnostnej politike budeme upevňovať pozíciu NATO.
 Budeme budovať väčšiu dôveru a zefektívnenie činnosti zoskupenia V4
a regionálneho partnerstva.
 Budeme sa zasadzovať za to, aby pôsobenie a rozhodnutia Rady Európy a Európskeho
súdu pre ľudské práva rešpektovali princípy subsidiarity, proporcionality, a zároveň sa
vyhýbali súdnemu aktivizmu,
 Budeme obmedzovať oficiálne kontakty s krajinami, ktoré šliapu po ľudských právach
a slobodách vlastných občanov a zvýšime podporu a kontakty s ich občianskou
spoločnosťou a aktivistami bojujúcimi za ľudské práva.
 Budeme presadzovať väčšie zapojenie sa do procesov vytvárania nových
medzinárodných inštitúcií a uchádzanie sa Slovenska o sídlo takejto inštitúcie v rámci
EÚ.
 Zvýšime efektívnosť zahraničnej sluţby kvalifikovanejším personálnym obsadením
MZV SR a prehodnotením siete zastupiteľských úradov.
 Posilníme ekonomickú politiku v zahraničí integráciou OBEO do MZV.
 Prehodnotíme efektívnosť a právnu formu Správy sluţieb diplomatického zboru.
 V spolupráci s MV SR zlepšíme sluţby slovenským občanom dlhodobo pracujúcim
a študujúcim v zahraničí, predovšetkým zrýchlením a zjednodušením matričných
a iných administratívnych úkonov.


Budeme transparentne poskytovať rozvojovú pomoc v spolupráci vlády SR a
mimovládnych organizácií.
V spolupráci s Úradom pre Slovákov ţijúcich v zahraničí budeme posilňovať rozvoj
krajanských komunít v zahraničí.
14. Ministerstvo obrany
 Polícia a armáda budú slúţiť spoločne na pomoc občanom v krízovej situácii.
 Budeme pokračovať v transformácii ozbrojených síl SR na mobilné sily, schopné
nielen zaistiť bezpečnosť Slovenska, ale aj plnohodnotne prispieť do misií NATO
a EÚ za hranicami.
 Zabezpečíme efektívny rozvoj Obranných síl SR. Zasadíme sa o aktívnu
angaţovanosť SR v úsilí o mier vo svete.
 Budeme podporovať ďalšie rozširovanie NATO o krajiny, ktoré splnia prístupové
kritériá.
 Budeme pokračovať v plnení našich záväzkov vyplývajúcich z členstva v EÚ
a NATO.
 Budeme účinne bojovať proti terorizmu a organizovanému zločinu vo svete.
 Budeme účelne a transparentne vynakladať ľudské a finančné zdroje.
 Skvalitníme systém strategických zásob štátu (štátnych hmotných rezerv), spojenia,
varovania obyvateľstva a hlavne krízového manaţmentu, ktorý bude reagovať rýchlo
a s potrebnou kompetenciou.
Download

Programové tézy koalície SDKÚ-DS, SaS, KDH a