Zápisnica
z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Choča
konaného dňa 14.apríla 2014 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní: viď prezenčná listina
Počet prítomných poslancov OZ:
6
Neprítomní – ospravedlnení:
1
Neprítomní – neospravedlnení:
0
Začiatok zasadnutia.
18.00 hod.
Ukončenie zasadnutia:
19.45 hod.
Program:
1. Otvorenie
2. Procedurálne otázky
3. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ
4. Prerokovanie plnenia rozpočtu obce Choča za rok 2013
5. Inventarizácia majetku obce k 31.12.2013
6. Správa hlavnej kontrolórky
7. Prerokovanie Zásad pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Choča
8. Rôzne
9. Návrh uznesenia
10. Záver
K bodu 1
Starostka obce Alena Záhoreczová privítala prítomných poslancov a hlavnú kontrolórku obce
na II. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2014.
K bodu 2
Starostka obce oboznámila prítomných poslancov s programom zasadnutia a keďže neboli žiadne
doplňujúce návrhy dala o ňom hlasovať.
Za ….................. 6 poslanci,
proti …......................... 0,
zdržal sa …........................0,
Za zapisovateľku pani starostka navrhla Zuzanu Rudzanovú, za členov návrhovej komisie
poslancov Jozefa Havrana a Vladimíra Bošanského, za overovateľov zápisnice Janu Segíňovú a
Pavla Kériho. O tomto návrhu dala starostka hlasovať.
Za …................... 6 poslanci,
proti …....................... 0,
zdržal sa …........................0,
K bodu 3
Starostka obce informovala poslancov OZ o riešení problematiky chovania niektorých
mladistvých rómov v obci v poslednom období, ktoré bolo jedným z bodov rokovania predošlého
zasadnutia OZ.
Uskutočnili sa dve stretnutia pani starostky a predstaviteľov Policajtného zboru, kde boli dohodnuté
konkrétne kroky pri riešení ďalších možných výtržností a nevhodného správania sa niektorých
neprispôsobivých rómov. Následne bol predvolaný do kancelárie obecného úradu jeden z
výtržníkov Zdenko Toráč, ktorého starostka obce upozornila na možné následky jeho správania.
K bodu 4
V tomto bode sa prítomní poslanci zaoberali výsledkami hospodárenia obce v roku 2013.
Celkové príjmy obce k 31.12.2013 predstavovali sumu: 229 606,09 EUR.
V tom sú: BEŽNÉ PRÍJMY:
184 524,59 EUR
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:
35 081,50 EUR
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE: 10 000,00 EUR
Celkové výdavky obce k 31.12.2013 boli vo výške: 226 615,54 EUR
V tom sú: BEŽNÉ VÝDAVKY:
173 879,70 EUR
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:
25 370,83 EUR
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:
27 365,01 EUR
Správa o plnení rozpočtu k 31.12.2014 je prílohou zápisnice.
Poslanci vzali správu o plnení rozpočtu na vedomie bez komentára.
K bodu 5
Ďalším bodom programu bola Inventarzácia majetku obce k 31.12.2013. Poslancom OZ boli
predložené súpisy majetku položkovite v zložení:
– Hodnota stavieb: …................ 908 324,71 EUR
– Hodnota strojov, prístrojov: … 12 999,78 EUR
– Pozemky: …............................ 162 034,51 EUR
Hodnota majetku daného do spotreby podľa stredísk je nasledovná:
– Obecný úrad …............... 35 112,70 EUR
– Materská škola …........... 7 230,04 EUR
– Školská jedáleň ….......... 5 574,12 EUR
– Základná škola …........... 3 404,56 EUR
Inventarizačné súpisy majetku obce k 31.12.2013 sú prílohou zápisnice.
Poslanci OZ Inventarizáciu majetku vzali na vedomie.
K bodu 6
Hlavná kontrolórka obce Ing. Mankovecká predložila všetkým prítomným Zápis o kontrolnej
činnosti za druhý polrok 2013.
V správe sa sústredila najmä na kontrolu úhrad starých záväzkov obce, ktoré sa veľmi ťažko a
pomaličky vysporiadavajú.
Zápis o kontrolnej činnosti je prílohou zápisnice.
Poslanci OZ správu hlavnej kontrolórky vzali na vedomie.
K bodu 7
V tomto bode sa prítomní poslanci venovali smernici „ Zásady postupu pri vybavovaní sťažností
v podmienkach Obce Choča.“
Návrh smernice bol poslancom predložený na predošlom zasadnutí OZ, aby mali možnosť
oboznámiť sa textom a podať prípadné návrhy s danou tématikou.
Poslanci predložený návrh jednohlasne schválili.
Za …................... 6 poslanci,
proti …....................... 0,
zdržal sa …........................0,
K bodu 8
V bode Rôzne starostka obce informovala o žiadostiach občanov:
– Erika Kováčová, Choča č.182 ( Č.j. 163/2014)
Žiadosť o povolenie usporiadania 11. Chočianskeho majálesu dňa 10.05.2014 v sále KD.
Poslanci predložený návrh jednohlasne schválili.
Za …................... 6 poslanci,
proti …....................... 0,
zdržal sa …........................0,
– Miroslav Tarkay, Choča č.122 (Č.j. 10/2014)
Ohlásenie drobnej stavby – kanalizačná prípojka, rodinný dom súp. č.122. Nakoľko zo situačného
výkresu nie je celkom jasná trať kanalizácie ( vzdialenostne od susednej nehnuteľnosti), poslanci
OZ rozhodli, že uvedený zámer prešetrí stavebná komisia tveromiestnou obhliadkou. Dátum
obhliadky bude žiadateľovi včas oznámený.
Poslanci predložený návrh jednohlasne schválili.
Za …................... 6 poslanci,
proti …....................... 0,
zdržal sa …........................0,
Ďalej v tomto bode starostka obce informovala o plánovaných akciách :
30. apríla ….Stavanie mája,
18. mája … Oslavy Dňa matiek,
30.mája …. Deň detí pre deti z Materských škôl z celého mikroregiónu Požitavie –
Širočina.
Poslanci OZ uvedené informácie vzali na vedomie.
Starostka obce informovala prítomných aj o vlámaní sa do kancelárie obecného úradu dňa
10.04.2014 pričom neznámy páchateľ odcudzil dva krovinorezy aj s výbavou. Funkčný bol len
jeden krovinorez, no i tak vyčíslená hodnota spôsobenej škody sa odhaduje na 700 EUR.
Ďalej bola odcudzená aj finančná hotovosť z pokladne obecného úradu. Momentálne je celá vec
prešetrovaná na Obvodnom oddelení PZ Zlaté Moravce.
Ďalej starostka dala do pozornosti poslancom aj ústnu sťažnosť ohľadne znečisťovania jarku
kuchynským odpadom z domu pani Kláry Tarkayovej súp. číslo 102. Do jarku majú z domu
vyvedenú odpadovú rúru, ktorú využívajú na likvidáciu tekutého kuchynského odpadu .
Tento problém už starostka obce začala riešiť ústnym napomenutím a príkazom odstrániť odpadovú
rúru v čo najkratšom čase. Obec je napojená na verejnú kanalizáciu, takže z každej nehnuteľnosti by
mal byť riešený odpad prostredníctvom verejnej kanalizácie. Starostka obce bude celú situáciu
naďalej sledovať. V prípade nezjednaia nápravy bude zaslané oznámenie o znečisťovaní v obci aj
na Okresný úrad Zlaté Moravce – odbor životné prostredie.
–
Lenka Havranová, tak ako aj ďalší poslanci upozornili na nepríjemné spaľovanie
pravdepodobne aj plastového odpadu u niektorých občanov ale aj „víkendových „
návštevníkov obce, ktorí tu majú chalupy.
Starostka obce sa vyjadrila, že je nutné takýchto ľudí sledovať a je povinnosťou každého z nás takýchto
„znečisťovateľov ovzdušia“ upozorniť, prípadne podať informáciu v kancelárii obecného úradu.
Vladimír Bošanský, upozornil na nutnosť prehlbovania odvodňovacích jarkov v obci
napríklad na Veľkej strane, kde mnohí občania jarky zahrnuli.
Starostka obce reagovala, že podobná situácia je vlastne v celej obci. Samozrejme prehlbovanie
jarkov sa postupne bude realizovať praconíkmi prijatými na menšie obecné služby, pokiaľ si jarky
pred domami neprehĺbia samotní občania.
-
–
Ďalej ešte starostka obce informovala poslancov, že dňa 7.04.2014 bola medzi obcou Choča a
Pôdohospodárskou platobnou agentúrou podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku maximálne vo výške 15 000,00 EUR na realizáciu diela:
„ Revitalizácia priestoru pred obecným úradom v obci Choča“.
K bodu 9
Keďže už nikto z prítomných nemal žiadne príspevky do diskusie, starostka obce dala prečítať
návrh na uznesenie.
Návrh uznesenia poslanci jednohlasne schválili.
Za …................... 6 poslanci,
proti …....................... 0,
zdržal sa …........................0,
K bodu 10
Starostka obce skonštatovala, že zasadnutie OZ prebehlo na dobrej obsahovej úrovni a
poďakovala všetkým prítomným za účasť.
Overovatelia zápisnice:
Jana Segíňová
….................................
Pavol Kéri
…................................ .
Alena Záhoreczová v.r.
starostka obce
Július TARKAY, C H O Č A, č.102, 951 76, okr. Zlaté Moravce
--------------------------------------------------------------V Choči, 28.01.2014
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6
P.O.BOX 325
810 00 BRATISLAVA 1
Vec: Žiadosť o splátkový kalendár
Podpísaný Július TARKAY, bytom Choča č.102, 951 76, okr. Zlaté Moravce, číslo miesta
spotreby 3104015994, si Vás týmto zdôrilo dovoľujem požiadať o splátkový kalendár na úhradu
nedoplatku za dodávku a distribúciu elektriny vo výške 457,39 EUR, variabilný symbol
6300263637 z vyúčtovacej faktúry č. 7111169626.
Naša rodina sa dlhodobo nachádza v nepriaznivej finančnej situácii a nie sme schopní celý
nedoplatok uhradiť naraz jednou sumou. V rodine máme malé deti a nevieme si predstaviťnáš život
bez elektrickej energie.
Dovoľujem si preto navrhnúť reálne vyrovnanie nedoplatku mesačne nasledovne:
dňa 5.02.2014 úhrada vo výške 150,00 €
dňa 5.03.2014 úhrada vo výške 80,00 €
dňa 5.04.2014 úhrada vo výške 80,00 €
dňa 5.05.2014 úhrada vo výške 80,00 €
dňa 5.06.2014 úhrada vo výške 67,39 €
Verím, že prehodnotíte moju žiadosť a povolíte úhradu uvedenými splátkami prípadne Vami
navrhnutými splátkami.
S úctou
............................................
Július Tarkay
Download

Zápisnica OZ z 14.04.2014 – dokument k nahliadnutiu