Zápis do kroniky za rok 2011
Počasie :
Začiatkom januára sa značne oteplilo , sneh sa začal topiť, v polovici januára sa roztopil
všetok sneh.
V apríli sa vyznačovalo len miernymi teplotami, prevládala oblačnosť, dážď, búrky, Denne
teploty vystupovali maximálne na 17 0C v noci klesali. V domácnostiach sa poväčšine kúrilo.
Takého počasie prevažne prevládalo aj v mesiaci máji. Na začiatku júna nastali v počasí
zmeny, oteplilo sa a denné teploty vystupovali až okolo 28-30 stupňov C. Takéto počasie
trvalo do polovice júna, potom sa počasie zmenilo, ochladilo sa a prevládala oblačnosť
a chladno. Pretrvávali silné búrky s veľkým návalom dažďa, ktoré spôsobovali občanom
ťažnosti so zatápaním domov, záhrad a pod.
Silná búrka s krupobitím v Čadci 20.07.2011 vyústila až do vyhlásenia mimoriadnej
situácie. Mocný živel po sebe zanechal spúšť rozmerov, akú si ani najstarší obyvatelia
nepamätajú. Následkom nárazovej víchrice bol zdevastovaný najstarší park v Čadci, kde boli
vyvrátené a zlomené stromy, bolo poškodené elektrické a telefónne vedenie. Na autobusovej
stanici vietor vyvrátil lampu verejného osvetlenia. Počasie v našej obci sa ani v prvej polovici augusta veľa nezmenilo, pretrvávali búrky a silné dažde, oteplenie nastalo v druhej
polovici augusta. September, október bol pekný. November bol bez snehu. Sneh napadol až
okolo Vianoc.
Vedenie obce
Starosta a poslanci obecného zastupiteľstva
Voľby do orgánov samosprávy sa konali 27.11.2010 v jednom volebnom obvode a dvoch
volebných okrskoch, ktoré sa nachádzali v ZŠ s MŠ v Zborove nad Bystricou. Do zoznamu
voličov bolo zapísaných 1721 voličov a 1270 voličom boli odovzdané volebné obálky. Pre
voľby do obecného zastupiteľstva bolo odovzdaných 1269 a pre voľby starostu 1257 platných hlasovacích lístkov. Za starostu obce bol zvolený PaedDr. Juraj Hlavatý počtom
hlasov 851 / 67,7%/.
Kandidoval za Kresťanskodemokratické hnutie a Ľudovu stranu – Hnutie za demokratické
Slovensko.
Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení :
1. Stanislav Šurkala, Zborov nad Bystricou č. 188- nezávislý kandidát
411 hlasov
2. Stanislav Frnka, Zborov nad Bystricou č. 657, Hnutie za demokraciu
396 hlasov
3. Mgr. Marta Stasinková, Zborov nad Bystricou č. 511,Hnutie za demokraciu 389 hlasov
4. Ľubomír Kubla, Zborov nad Bystricou č. 123,Kresťanskodemok. hnutie
367 hlasov
5. Mgr. Eva Budošová, Zborov nad Bystricou č.708, Kresťanskodemok. hnutie 339 hlasov
6. Jozef Nečeda, Zborov nad Bystricou č.259, Ľudová strana – HZDS
334 hlasov
7. Dušan Brandis, Zborov nad Bystricou č. 696 ,SMER
331 hlasov
8. Anna Válková, Zborov nad Bystricou č. 507, SMER
292 hlasov
9. Ing. Milan Jánošík, Zborov nad Bystricou č. 644,SNS
285hlasov
Na prvom zasadaní obecného zastupiteľstva , ktoré sa konalo 11.01.2011 novozvolený
starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
Starosta Obce PaedDr. Juraj Hlavatý sa narodil 08.08.1980, je rodákom zo Zborova nad
Bystricou. Je slobodný. Býva s matkou Emíliou Hlavatou a bratom Františkom Hlavatým.
Pred nástupom na pôst starostu Obce Zborov nad Bystricou pracoval ako riaditeľ
Základnej školy s MŠ v Zborove nad Bystricou.
Na druhom zasadaní obecného zastupiteľstva 28.01.2011 obecné zastupiteľstvo schválilo
komisie :
Komisia kultúry a športu v Zborove nad Bystricou
Predseda: Anna Válková
Tajomník komisie: Mária Janošíková st.
Členovia: Mgr. Marta Stasinková, Eva Válková, Stanislav Šurkala, Božena Starečková
Komisia výstavby a rozvoja obce
Predseda: Stanislav Frnka
Tajomník komisie: Jana Kolenová
Členovia: Dušan Brandis, Ľubomír Kubla, Ing. Milan Jánošík, Mgr. Marcel Kormanec
Komisia sociálna
Predseda: Anna Válková
Tajomník komisie: Mária Jánošíková ml.
Členovia: Janka Matušíková, Mgr. Eva Budošová, Mária Šlapková
Komisia na preskúmanie v zmysle zák. č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov
Predseda: Mgr. Eva Budošová
Členovia: Jozef Nečeda, Stanislav Šurkala,
Komisia na prejednanie priestupkov zák č. 372/1190 Zb.
Predseda: Mgr. Marta Stasinková
Členovia: Mgr. Marcel Kormanec, Mária Jánošíková ml.,
Starosta obce odovzdal p. Ľubomírovi Kublovi
„ Menovací dekrét
v súlade
s ustanovením § 13 ods.1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, v spojení s ustanovením § 12 Štatútu obce Zborov nad Bystricou do funkcie
zástupcu starostu Obce Zborov nad Bystricou.
Rada školy pri Základnej škole s materskou školou v Zborove nad Bystricou :
Mgr. Anna Jarabicová
Ing. Milan Jánošík
Mgr. Eva Budošová
Mgr. Marcel Kormanec
Budovanie obce :
V dôsledku riešenia bytovej situácie v obci pre mladé rodiny sa vedenie obce rozhodlo
zrekonštruovať bývalé školské dielne v obci, ktoré sa už dlhší čas neslúžia svojmu účelu na
nájomné byty. Jedná sa o 9 bytov, ktorých výstavba by pomohla vyriešiť mladým rodinám
bytovú situáciu.
Dňa 10.08.2011 sa v obci uskutočnilo slávnostné poklepanie základného kameňa
prestavby a nadstavby školských dielní na nájomný bytový dom – 9.b.j. za prítomnosti
- riaditeľa Štátneho fondu rozvoja bývania v Bratislave - Ing. Ľubomíra Bošanského
- prednostky Krajského stavebného úradu v Žiline - Mgr. Ing. Janky Bednárikovej
a iných hostí.
Získaná investícia :
1. zo štátneho fondu rozvoja pre bývanie predstavuje sumu : 204 309,77 €
2. nenávratný príspevok na bezbariérový byt v sume : 3.830,00 €
3. z dotácie ministerstva výstavby : 90 530,00 €
Nájomná bytovka by mala byť postavená do roku 2013.
Nakoľko sú autobusové zastávky poškodené, neestetické a nefunkčné vedenie obce sa
rozhodlo vybudovať autobusové zástavky v obci nové. V obci sa uskutočnila anketa na výber
autobusovej zastávky. Ankety sa mohol zúčastniť každý občan a mohol si vybrať typ zastávky
z troch možností, ktorá zastávka by bola najvhodnejšia pre našu obec. Ankety sa zúčastnilo
604 občanov a najviac hlasovalo pre zastávku s vitrážou.
Výsledok ankety :
1. zastávka s vitrážou
2. zastávka / vzor bol navrhnutý podľa zastávky na Klubine/
3. presklená zastávka
Prvá zastávka sa už začala budovať u Komanov a Backov.
Uskutočnila sa rekonštrukcia fasády a strechy na zdravotnom stredisku, rekonštrukcia sále
a chodby obecného úradu. Vybudovalo sa okolie obecného úradu, kostola, fary. Prebiehajú
práce na cintoríne, rekonštrukcia tribúny. Cestou Úradu práce, soc. vecí a rodiny v Čadci
starosta získal 54 nezamestnaných z radou našich občanov, ktorým poskytol prácu a finančné zabezpečenie rodiny. Títo pracovníci robia na protipovodňových opatreniach , ktoré
spočívajú v čistení, dláždení priepustov, zachytávaní vody /zátarasy/ v horách, zadrží až 30
tis.m3 vody a na rôznych iných prácach.
V roku 2011 Ministerstvo ŽP overilo verejné obstarávanie na stavebnú časť „ Zberného
dvora“ s víťazným uchádzačom „ MOLIOR group, s. r. o., Prešov. Náklady na výstavbu
predstavujú 127 560,01 € s DPH.
16.08.2011 sa Starej Bystrici uskutočnil oficiálny začiatok stavby „ Rekonštrukcia existujúcej
úvraťovej železničky pre účely vytvorenia cyklotrasy“, ktorá sa realizuje prostredníctvom
projektu „ Zlepšenie dopravnej dostupnosti na poľsko- slovenskom pohraničí.
Dňa 28.08.2011 sa uskutočnilo na futbalovom ihrisku u Komanov oficiálne otvorenie
zrekonštruovaných vnútorných priestorov tribúny.
Okrem spomínaných aktivít v mesiaci august prebehli nasledovné práce:

rekonštrukcia zastávok u Kmanov a Backov

na futbalovom ihrisku bol vytvorený nový trávnik pred bránkami

detské ihrisko u Kocifajov

vytvorenie kaskád na cintoríne

regulácia potôčika u Poláčkov
Naša obec bola zaradená do 2.realizačného projektu Úradu vlády SR, z ktorého sme získali
20 000 € na revitalizáciu krajiny a ochranu pred povodňami v extraviláne obce, to znamená,
že opatrenia sa realizujú od prameňa potoka po hranicu intravilánu obce.
Život v obci.
Po nástupe novozvoleného starostu boli zrušené na obecnom úrade nestránkové dni a pracovníci obecného úradu tak boli k dispozícii občanom každý pracovný deň. Tiež upravil
úradné hodiny, aby maximálne vyšiel v ústrety občanom, hlavne tým , ktorý prichádzajú domov v neskorších hodinách:
Pondelok : od 7.oo hod. do 15.00 hod.
Utorok
: od 7.00 hod. do 14.00 hod.
Streda
: od 7.00 hod. do 17.00 hod.
Štvrtok
: od 7.00 hod. do 13.00 hod.
Piatok
: od 7.00 hod. do 16.00 hod.
Dňa 20.02.2011 sa konala Výročná členská schôdza DHZ v Zborove nad Bystricou. Na tejto
schôdzi boli udelené p. Františkovi Šurkalovi, p. Antonovi Králikovi, p. Jozefovi Oškobanému za ich príkladnú prácu v tomto zbore ďakovné listy a plakety, ktoré odovzdali zástupcovia Okresného DHZ v Čadci a starosta obce PaedDr. Juraj Hlavatý.
DHZ v Zborove nad Bystricou má 35 členov. Za veliteľa DHZ v Zborove nad Bystricou bol
zvolený Anton Špilák, Zborov nad Bystricou č.317, za preventívara Jaroslav Pagáč, Zborov
nad Bystricou 546, za pokladníka a tajomníka Radoslav Podolák, Zborov nad Bystricou 352,
za strojníkov Jozef Oškrobaný- Zborov nad Bystricou 165, Anton Králik Zborov nad Bystricou 214, Jozef Marguš Zborov nad Bystricou 365, Michal Pytel st. a Michal Pytel ml.
Zborov nad Bystricou 474.
Šport :
Dňa 20.02.2011 sa konalo Valné zhromaždenie TJ Snaha Zborov nad Bystricou. Na tomto
zhromaždení bolo zvolené vedenie TJ Snaha Zborov nad Bystricou:
predseda TJ - Pavol Droščák
tajomník TJ – Stanislav Šurkala
hospodár TJ - Mgr. Marcel Kormanec
členovia TJ – Jaroslav Nečeda
Miroslav Targoš
Lucia Droščáková
Juraj Hlavatý
Stanislav Frnka
Milan Jánošík
Ján Jantoš
Ladislav Litva
19.6.2011 sa skončila futbalová sezóna TJ SNAHA Zborov nad Bystricou s výsledkami :
I.trieda muži : 2. miesto
tabuľka slušnosti : 1. miesto
V.liga dorast : 9. miesto
III.liga starší žiaci : 13. miesto
III.liga mladší žiaci : 6. miesto
Naturálna kulturistika TJ SNAHA Zborov nad Bystricou - výsledky : Litva Ladislav
21.5.2011 Medzinárodné majstrovstva ČR v Třinci - 6. miesto
28.5.2011 Medzinárodné MajstrovstvaSR v Veľký Grob - 6. miesto
4.6.2011 IFFNB EUROPEAN CHampionships v Českých Budejoviciach - 7. miesto
22.10.2011 Grand Prix Senec - 5. miesto
5.11.2011 Grand Prix Kežmarok - 1. miesto
Divadelný súbor „ Driak“ pod vedením Božky Starečkovej, bytom Zborov nad Bystricou
č.501 sa predstavil 19.2.2001 komédiou z dedinského prostredia pod názvom „ U nás taká
obyčaj alebo len aby sme v hanbe nezostali od autora Andreja Bosíka. Komédia ponúka obraz
rodiny, kde je všetko trochu naopak. Rodičia majú nepodarenú a tehotnú dcéru, ktorú treba
vydať. Dej hry je sprevádzaný paródiou na ľudové zvyky ( stavanie mája, páračky, čarovanie,
Vianoce, svadba).
Osoby a obsadenie :
Otec :
PaedDr. Juraj Hlavatý
Matka : Božena Starečková
Dcéra : Zuzka Gacíková
Kubo : Peter Kubala
Suseda : Lucia Kormancová
Vedma : Anna Kozová
Hudobná spolupráca : Zuzana Gacíková, Igor Országh, Michale Stareček.
Obec Zborov nad Bystricou za spolupráce sociálnej komisie v obci uskutočnila
Pochovávanie basy - tradícia, ktorá neutícha. Každým rokom folklórna skupina „ Zborovanka“ uskutoční tanečnú zábavu s pochovávaním basy. Tak tomu bolo aj tento rok 26.2.2011
v sále obecného úradu.08.03.2011 uskutočnila folklórna skupina „ Zborovanka „ obchôdzku
s „Turvoňom po dedine.“
Život v obci po zvolení nového starostu a poslancov obecného zastupiteľstva nabral veľké
obrátky vo všetkých sférach života obce.
Počas veľkonočných sviatkov členovia DHZ vZborov nad Bystricou držali čestnú stráž
Božieho hrobčeka. Poďakovanie patrí členom DHZ: Anton Špilák, Jaroslav Stareček,
František Šurkala, Jozef Oškrobaný, Pavol Tomčala, Michal Pytel st., František Holienčin,
Jozef Marguš, Jacek Dudziak, Miroslav Ficek, Tomáš Gašperák, Michal Gašperák, Pavol
Murgaš.
V dňoch 11. 04. 2011 - 16. 04. 2011 sa uskutočnila celotýždenná úprava a čistenie našej obce
ako i okolitých obcí pod názvom „DNI ZEME BYSTRICKEJ DOLINY:
V sobotu 16. 04. 2011 sa v spolupráci s našimi záujmovými organizáciami uskutočnili
nasledovné aktivity:
– vyčistenie brehov našich tokov od odpadkov
– vyčistenie okolia našich ciest od odpadkov
– likvidácia nelegálnych skládok odpadu
Hlavní organizátori tejto akcie boli :
Ing. Jozef Grapa, primátor mesta Krásno nad Kysucou
PaedDr. Juraj Hlavatý, starosta obce Zborov nad Bystricou
Božena Poliačková, starostka obce Klubina
PhDr. JUDr. Ján Podmanický, starosta obce Stará Bystrica
Jaroslav Fekula, starosta obce Radôstka
Ing. Jozef Balačin, starosta obce Nová Bystrica
Do akcie sa zapojili organizácie našej obce : ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou
DHZ Zborov nad Bystricou
Zväz poľovníkov
Lesné spoločenstvo Zborov
Klub dôchodcov
FS Zborovanka
Joyss Bells
TJ Snaha Zborov
Aktivitou jednotlivých zložiek, spoločnými silami sa vyčistili brehy riek a potokov, verejné
priestranstvá , zlikvidovali sa nelegálne skládky odpadu , vyčistili sa priepusty a pod.
Obec Zborov nad Bystricou v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci
v dňoch 11.04.2011 až 15.04.2011 uskutočnila v sále obecného úradu „ Výstavu ručných
prác seniorov a Zdravotne postihnutých občanov z domovov Opatrovateľských
služieb
v okrese Čadca.
Na tejto výstave, ktorá bola spojená s predajom bol aj dobrovoľný príspevok, ktorý bol
venovaný DSS a ŠZ Slniečko Oščadnica.
Tak ako po každý rok na konci apríla sa koná v obci – Staviská „ Stavanie mája“, tak tomu
bolo aj tento rok, za spevu a tanca folklórnej skupiny „Zborovanka“ DHZ postavil vo
večerných hodinách máj.
Dobrovoľný hasičský zbor zorganizoval v spolupráci so základnou školou počas tohto dňa
rôzne súťaže v ktorých si naše deti vyskúšali prácu DHZ, zručnosť, vytrvalosť a odhodlanosť.
Z ukážky dostupnej požiarnej techniky mali veľkú radosť. Po akcii si pochutili na dobrom
guláši a odniesli si domov pekné ceny.
V dňoch 20.5.2011 – 21.05.2011 sa uskutočnilo celoslovenské sčítanie obyvateľov, domov
a bytov . Bolo vytvorených 6 obvodov na tieto úkony. Podľa predbežných zistení bol stav
nasledovný :
Počet obyvateľov : 2260
Počet domov : 694
Počet bytov : 781
Nakoľko sa v obci, hlavne v nočných hodinách porušovalo susedské spolunažívanie, rušenie
nočného kľudu , ničenie obecného majetku , výtržnosti, vandalizmus, bola v našej obci dňom
6.mája 2011 zriadená obecná polícia. Túto službu nám bude poskytovať Mestská polícia
Krásno nad Kysucou.
Pri príležitosti „ DŇA MATIEK“ sa v našej obci v nedeľu 8. mája 2011 v sále obecného
úradu predstavil divadelný súbor z Kysuckého Nového Mesta divadelným predstavením :
,, SKÚŠKY ČERTA BELINKA.
V piatok 24. 06. 2011 na Sv. Jána Obec Zborov nad Bystricou s folklórnou skupinou „
Zborovanka“ zorganizovali na futbalovom ihrisku u Komanov kultúrne podujatie pod
názvom: „ J Á N S K E O H N E“
Pri vatre si občania zaspievali, zatancovali a tak aspoň na chvíľu zabudli na každodenné
starosti.
V nedeľu 26. 06. 2011 sa poschádzali mamičky so svojimi ratolesťami pri príležitosti
uvítania detí do života. Na tomto slávnostnom stretnutí, starosta obce PaedDr. Juraj Hlavatý
privítal v obradnej miestnosti najmenších občanov našej obce, zablahoželal rodičom detí
Pastiriková Júlia
Podolák Peter
Časnochová Klaudia
Eliášová Sofia
Koňušík Michal
Štrba Sebastián
Poštek Kristián
Jedináková Sandra
Šusteková Olívia
Jedináková Scarlett
aby sa im a ich deťom splnili všetky túžby a želania. Aby sa výchova detí stretávala vždy s
úspechom, aby vo svojom rodinnom kruhu žili šťastne, aby mali zo svojich detí vždy len
radosť.
Starostom obce bola vyhlásená súťaž „ O najkrajšiu kvetinovú výzdobu balkóna predzáhradku v obci. Ako jeden z dôvodov tejto súťaže bolo motivovať občanov k skrášľovaniu
našej obce. Vyhodnotenie tejto súťaže sa konalo 15.07.2011 , komisia rozhodla nasledovne :
1. miesto Litvová Irena
2. miesto Harantová Mária
3. miesto Frnková Anna
4. miesto Louvarová Renáta
Tak ako každoročne v mesiaci júli sa konal futbalový turnaj in memoriam Jána Podoláka,
konal sa na ihrisku v Klubine.
21.7.2011 do 24.7.2011 – sa uskutočnila návšteva v Chorvátsku. Obec Zborov nad
Bystricou podpísala v roku 2006 listinu o spolupráci s Chorvátskou obcou Zdenci súčasťou
ktorej je obec Zokov Gaj, kde žijú potomkovia Slovákov pochádzajúcich z Kysuckých obci
i obce Zborov nad Bystricou. Spolupráca sa týka zachovávania a obnovy kultúrneho dedičstva
našich predkov, ktorí mali spoločnú minulosť.
V obci Zokov Gaj žije 90% občanov, ktorí sú potomkovia Slovákov a doposiaľ zachovávajú
zvyky a tradície, ktoré im odovzdali predkovia, ktorí väčšinou života prežili v našom regióne.
Vzťah, ktorý majú k nášmu regiónu je hlboko zakorenený v ich srdciach a s radosťou
a zároveň pokorou ho prenášajú na svoje mladšie generácie. Táto návšteva dopadla veľmi
dobre, utužili sa priateľské vzťahy, vytvorili nové priateľstvá.
Obec Zborov nad Bystricou a kultúrna komisia obce v spolupráci s Kysuckým kultúrnym
strediskom v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja usporiadali
v dňoch 16. - 18. septembra 2011 trojdňové hodové slávnosti.
Piatok bol venovaný fanúšikom rockovej hudby. Na pódiu v „staviskách“ vystúpili rockové
kapely COMIX, gRIP, KOMA, PYRAUSTA, T.O.R. band a VEĽKÝ DOM.
Folklórne slávnosti Zborovo, Zborovo... začali v sobotu o 14.00 hod. slávnostnou sv.
omšou v kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Zborove nad Bystricou. Po sv. omši
sa pozornosť návštevníkov festivalu upriamila
na pódium v „staviskách“, kde v rámci
bohatého programu vystúpili folklórne skupiny, súbory a ľudové hudby z okolitých obcí
a miest regiónu Kysúc: FS Radôšťan z Radôstky, Bratia Kristekovci z Klubiny, ĽH Kysucký
prameň z Oščadnice, ŽFSk Polianka zo Starej Bystrice, Bratia Kubalovci z Radôstky, FSk
Kýčera z Ochodnice, ŽFSk z Krásna nad Kysucou i FSk Zborovanka. Program obohatila
aj Dychová hudba Ochodničanka z Ochodnice.
Návštevníkov pozdravil predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár, starosta
obce Zborov nad Bystricou, primátori a starostovia okolitých miest a obcí, riaditeľka KKS
v Čadci, hostia z Chorvátska a ďalší predstavitelia kultúrneho a spoločenského života na
Kysuciach.
Vo folklórnom duchu sa nieslo i nedeľné odpoludnie, keď Zborovom zneli tóny heligónok.
V programe nazvanom Heligónka v srdci Zborova hrali a spievali heligónkari z Kysúc,Oravy,
Detvy, Terchovej i susedných Čiech.
V rámci tohto podujatia oslávila miestna Folklórna skupina Zborovanka 35. výročie svojho
pôsobenia.
16.08.2011 sa Starej Bystrici uskutočnil oficiálny začiatok stavby „ Rekonštrukcia
existujúcej úvraťovej železničky pre účely vytvorenia cyklotrasy“, ktorá sa realizuje
prostredníctvom projektu „ Zlepšenie dopravnej dostupnosti na poľsko- slovenskom
pohraničí.
Dňa 28.08.2011 sa uskutočnilo na futbalovom ihrisku u Komanov oficiálne otvorenie
zrekonštruovaných vnútorných priestorov tribúny.
V dňoch 22.09. - 24.09.2011 sa uskutočnilo podpísanie dohody o priateľstve a spolupráci
DHZ
v
Chorvátsku.
Starostovia Obce Zborov nad Bystricou a Obce Zdenci podpísali túto dohodu na znak súhlasu
o spolupráci medzi hasičskými zbormi. Velitelia hasičských zborov sa zaväzujú, že budú pestovať a rozvíjať priateľské vzťahy, ako i spoluprácu v rámci hasičských zborov.
16.10.2011 sa konalo tradičné podujatie pre našich starších občanov pri príležitosti „ Úcty
k starším“. O program sa postaral PaedDr. Matej Bajla, FS „ Zborovanka a hudobná skupina
pod vedením Igora Országha.
Dňa 3.decembra 2011 sa uskutočnili vianočné trhy a slávnostné rozsvietenie vianočného
stromčeka pri kostole. Pri tejto príležitosti sv. Mikuláš rozdával deťom darčeky. Návštevníci
si mohli zakúpiť adventné vence, vianočné oblátky, výrobky z vosku, vianočné ozdoby
a občerstviť sa kapustnicou , medovinou a punčom.
11.12.2011 sa konal Benefičné vystúpenie pod názvom „ Kvapka pomoci“, získané
finančné prostriedky boli odovzdané DSS a ŠZ Slniečko Oščadnica.
25.12.2011 sa uskutočnila v kostole „ Jasličková pobožnosť „.DDS Driačik v nej priblížil
príbeh o narodení Ježiša. Hudobne spolupracovala SS Joy Bells.
26.12. koledníci s „dobrou novinou“ navštívili naše domácnosti. Výťažok zo zbierky vo
výške 1600 € bol venovaný chudobným deťom v Afrike.
Manželstvo uzavreli :
Frančiak Jozef - Iveta Šimašková
Jozef Mores - Katarína Droščáková
Marián Chochrúň - Miroslava Šlapková
Peter Kiffer - Daniela Heľová
Stanislav Rudinec - Lenka Masariková
Marián Kubica - Erika Birová
Miroslav Podmanický - Martina Kormancová
Miroslav Grochál - Miroslava Čimborová
Peter Janek - Darina Rudincová
Juraj Hlavatý- Ivana Minkošová
Martin Jantoš- Jana Valíčková
Vladislav Valčuha- Stanislava Baníková
Narodili sa :
Pastiriková Júlia
Podolák Peter
Časnochová Klaudia
Eliášová Sofia
Koňušík Michal
Štrba Sebastián
Poštek Kristián
Jedináková Sandra
Šusteková Olívia
Jedináková Scarlett
Vaňovcová Vanesa
Podolák Filip
Frančiak Oliver
Jedináková Sára
Starečková Viktória
Králik Juraj
Baričiak Dominik
Baník Nicolas
Strapáč Nicolas
Rábiková Mia
Gardlíková Lucia
Kuricová Ema
Šimášek Marko
Kadáš Dávid
Gerová Stanislava
Opustili nás :
Čimbora František
Kubala Jozef
Nevedelová Jana
Janasová Veronika
Neveďal Milan
Minarčík Ondrej
Šurkalová Margita
Jedináková Štefánia
Skorka Ján
Kubicová Jozefína
Michný Vincent
Mikolášová Jozefína
Janasová Anna
Válek Ladislav
Mikoláš František
Nevedelová Pavlína
Horáková Katarína
Skorková Emília
Stasinka Anton
Kocifaj Alojz
Kubicová Štefánia
Martykáň František
Masaryková Mária
Čička Jozef
Lachman Štefan
Kocifaj Jozef
Základná škola s materskou školou:
Riaditeľka školy
Mgr. Alena Kinierová
Zástupca školy
Mgr. Marta Stasinková
Zástupca školy pre MŠ
Bc. Marta Capeková
Vedúca školskej jedálne
Marta Ondreášová
Výchovný poradca
Ing. Milada Abdul Karimová
Zdravotníctvo :
MUDr. Čičková Emília - všeobecná lekárka
MUDr. Pečková Gabriela – zubná lekárka
MUDr. Tischler Ľubomír – detský lekár
Lekáreň - Calendula
Pohostinstva :
Koliba TOMI - Martin Tomaniček
Wolf klub- prevádzkovanie kaviarne a ubytovanie
Reštaurácia "Budúcnosť"
Espresso u Malinky – Zborov nad Bystricou
„ CENTRO „ – Jaroslav Holeščák
Iné :
Holíčstvo a kaderníctvo
„ Móda Marlene“ -šitie dámskej konfekcie – Alena Kublová
Martina Kukučková- predaj textilu, obuvi…
Milada Kováčová - predaj metrového a kusového textilu
Stavebniny „ Štýl“ – Jozef Baričiak
„ Kvety „ Budúcnosť – Plus – Jozef Nečeda
Konzum u Benčíka – Ján Masaryk
Koruna, s .r.o.- potraviny a Večerka
Potraviny“ Jozef Dráb „
Potraviny COOP Jednota – 2 predajne
Kronikárka : Mária Janošíková
Zapisovatelka : Mgr. Dana Pavlíková
Download

Zápis do kroniky r. 2011266.62 KB