Foto noviny
Občasník informácií
o fotografickom dianí na Slovensku
Č. 13 / 2010 • Stredoeurópsky dom fotografie • Prepoštská 4, P. O. Box 290, 814 99 Bratislava • www.sedf.sk
recenzie  rozhovory  články  program sedf
 fotografia a autorské právo  fotografické kalendárium  inzercia
E d i t o r i a l
Na obálke: © Jozef Teslík –
Oslavy celoštátneho nástupu HM
v Bratislave 1943. Zdroj: archív SNM
Č. 1 3 / 2 0 1 0
Adresa redakcie:
OZ Fotofo
Stredoeurópsky dom
fotografie
Prepoštská 4, P. O. Box 290,
814 99 Bratislava
www.sedf.sk
Šéfredaktor:
Václav Macek
Zodpovedná redaktorka:
Veronika Paštéková
E-mail: [email protected]
Tel.: 0905 127 185,
0910 523 352
Grafika & Design:
Sandro Fiala, FO ART s. r. o.
www.foart.sk
Jazyková úprava:
Zuzana Mojžišová
Inzercia: Elena Šoltýsová
E-mail: [email protected]
foto noviny 13/2010
Tlačiareň: FO ART s. r. o.
www.foart.sk
Prešovská 45, 821 02
Bratislava
2
Vydáva:
Stredoeurópsky dom
fotografie – Fotofo
Keď sa v apríli 1992 pár nadšencov rozhodlo založiť Nadáciu FOTOFO skratka z Photographic
Foundation, aby mohli pokračovať vo fotografickom festivale, ktorý pol roka predtým pripravil
parížsky Európsky dom fotografie v spolupráci s novozaloženým Francúzskym inštitútom v piatich bratislavských galériach, tak nikto, prirodzene, nedovidel až do roku 2010.
V roku 1992 sme sa rozhodli sami pripraviť druhý ročník Mesiaca fotografie, lebo sme vedeli,
že Francúzi to už robiť nebudú, ale aj preto, že sme chceli realizovať našu predstavu fotografickej slávnosti. Spomedzi tých, ktorí stáli v začiatkoch, už niektorí nežijú (Vladimír Vorobjov,
Miro Vojtek, Vlado Hák), viacerí sa už festivalu nevenujú, ale bez počiatočnej energie, ktorú so
sebou priniesli „zakladatelia“ – Judita Csáderová, Pavol Breier, Rudolf Lendel, Václav Macek,
Jozef Sedlák, Vladimír Vorobjov –, by sme si dnes nemohli pripomínať dvadsiate jubileum najstaršieho fotografického festivalu v našom regióne.
Z množstva udalostí, ktoré sa udiali počas predchádzajúcich ročníkov, by som možno vyzdvihol prítomnosť
svetoznámych osobností v Bratislave, hneď v úvode to bol
japonský fotograf Eikoh Hosoe, potom nasledovali desiatky
ďalších – Ann Leibovitz, Duane Michals, Josef Koudelka
atď. Nezabudnuteľná je vernisáž Ann Leibovitz v roku 1997,
keď na otvorenie expozície do SNG prúdili neustále davy
návštevníkov, akoby si práve na tejto výstave dala zraz
celá Bratislava. Alebo výstava Martina Martinčeka v roku
2000, keď veľký majster slovenskej fotografie sa po dlhom
období opäť ocitol v Bratislave a mohol opäť osobne
prežiť zaslúženú slávu, ktorá sprevádzala retrospektívu jeho
diela.
Každý ročník sprevádzali aj nové publikácie, vďaka
Mesiacu fotografie sme vydali monografie o Petrovi Župníkovi, Martinovi Martinčekovi, Rudovi Prekopovi, Dorote
Sadovskej, Milošovi Dohnánym, Viliamovi Malíkovi, Ladislavovi Foltýnovi atď. Aj obsiahlu prácu
o slovenskej fotografii v rokoch 1925 – 2000. Desiatky kníh pomáhajú uchovať pre budúcnosť
diela najvýznamnejších osobností rôznych generácií, štýlov a poetík.
Od roku 2006 sme súčasťou Európskeho Mesiaca fotografie, prestížneho podujatia, ktoré
zastrešuje aktivity siedmych veľkých európskych festivalov (Rím, Moskva, Paríž, Viedeň, Luxembourg, Berlín, Bratislava).
To, že sme udržali podujatie až do 20. ročníka, je zásluha desiatok ľudí, partnerských inštitúcií, sponzorov, donorov, ktorí každoročne pomáhajú nášmu projektu. V rámci rozpočtov
európskych fotografických festivalov sme najchudobnejší, ale rozsahom a významom v ničom
nezaostávame ani za Parížom, ani za Moskvou.
Ako to už býva pri oslavách, nie vždy všetko zostáva po starom. Práve v roku 2010 sa zmenila stratégia Fujifilm Európa, nové vedenie rozhodlo o tom, že na Slovensku už nebude propagovať svoju fotografickú značku. Zmena generálneho partnera práve v jubilejnom ročníku je pre
nás citeľná, ale aj tak to nemení nič na skvelých jedenástich rokoch spolupráce, vďaka podpore Petra Mračnu, vtedajšieho riaditeľa Fujifilm Slovakia. A zmenili sme aj logo festivalu.
Program jubilejného ročníka je hotový, dúfame, že zaujme, mal by byť dostatočne pestrý
a príťažlivý pre domáceho aj zahraničného diváka. Čakajú nás posledné dni príprav a maratón otvorení a sprievodných akcií.
Václav Macek
Registračné číslo:
EV 2603/08
ISSN: 1337-6454
BRATISLAVA NOVEMBER 2008
Nora Nosterská
Boris Meluš
R E C E N Z I E  R O Z H OVO R Y  Č L Á N K Y
Rozhovor s Martinom Parrom
Martin Parr
Martin Parr (1952) je britský dokumentárny fotograf. Od roku 1994
je členom fotoagentúry Magnum
Photos. Okrem fotografovania sa
venuje aj pedagogickej a edičnej
činnosti, kurátorstvu a zberateľstvu. Jeho meno sa spája s inovatívnym prístupom k dokumentárnej fotografii 80. rokov minulého
storočia a s etablovaním farebnej
fotografie v Európe. V Bratislave,
v rámci Mesiaca fotografie,
predstaví svoj nový projekt Luxury
(Prepych). ZF: Mohli by sme začať vašou
výstavou v rámci Mesiaca fotografie.
MP: V Bratislave predstavím výber
z môjho nedávneho projektu
Luxury, ktorý je zameraný na vzťah
ľudí k peniazom a bohatstvu. Túto
tému som spracoval v rovnakom
duchu, ako by tradiční dokumentaristi spracovali tému chudoby.
Chcel som ukázať, ako si bohaté
vrstvy užívajú, a tak som sa zameral na priestory, kde sa voľne
pohybujú, napríklad na umelecké
veľtrhy, konské dostihy alebo
módne prehliadky, kam sa chodia
zabávať, popíjať, ale zároveň sa aj
predviesť v prostredí, ktoré je pre
ne prirodzené. Moje fotky zachytávajú vrstvu bohatých ľudí, ako
sa zabávajú a relaxujú, a to nielen
v krajinách západnej Európy, ale aj
v ekonomicky rozvíjajúcich sa krajinách. Na tomto projekte som začal
pracovať v časoch ekonomického
rozmachu, no medzičasom sa situácia zmenila, nastala ekonomická
kríza a ja som mal pocit, že som
premeškal ten správny moment.
Svojím spôsobom tento projekt
funguje ako epitaf tej éry, ktorá sa
už skončila.
Foto: © Martin Parr
Foto: © Martin Parr
Foto: © Martin Parr
ZF: Tento projekt už bol vystavený
v mnohých mestách a krajinách
s rozdielnymi ekonomickými podmienkami. Funguje v tejto súvislosti
rôzne na rôznych miestach? Sú
reakcie naň odlišné?
MP: Povedal by som, že ani nie.
Ale priznám sa, že nevyhľadávam ohlasy na svoju prácu, takže
v podstate ani neviem presne
odpovedať.
ZF: Na jeseň sa opäť koná Bienále
fotografie v Brightone, štvrtý ročník
najväčšieho festivalu fotografie
v Británii. Ako kurátor tohto ročníka
ste ho nazvali New Documents.
Čo je jeho témou a obsahom? MP: Názov Nový dokument sa
vzťahuje k tohtoročnej selekcii.
Skladá sa z prevažne menej
známych fotografov, ktorých mená
sa pomaly začínajú vynárať na
medzinárodnej scéne a ktorí pracujú rôznymi spôsobmi s formátom
dokumentárnej fotografie. Okrem
samotných prác je zaujímavým
aspektom tohto ročníka aj spôsob
ich prezentácie. Fotografie budú
nezarámované a všetky budú
vytlačené priamo na mieste, vo
festivalovom minilabe na tlačiarňach Hewlett Packard a za celú
tlač bude zodpovedná jediná
osoba.
ZF: To je zaujímavý prístup, vzhľadom na to, že tradične sa procesu
vyvolávania a tlačenia fotografií pripisoval obrovský význam
v zmysle individuálneho prístupu
fotografa. Médium fotografie je
od svojich začiatkov späté s technologickým vývojom, ktorý ho
spätne ovplyvňuje esteticky aj
obsahovo. Prechod od čiernobielej fotografie k farebnej, ktorý
v 60. rokoch v USA naštartoval
William Eggleston a neskôr v 70.
rokoch Stephen Shore a Joel Meyerowitz, sa ale úplne naplno rozvinul až v 90. rokoch 20. storočia. Vy
ste v roku 1982 začali pracovať na
projekte Last Resort, v ktorom ste
sa zamerali na dovolenkový rezort
New Brighton. Bol to váš
prvý projekt vo farbe.
MP: Sledoval som tvorbu v USA,
prístup Stephena Shora a jeho
hra s farbou mi svojím spôsobom
dodali odvahu. V Británii bola
prvou výstavou farebnej fotografie až sólo show Petra Mitchella
v galérii Impressions v Yorku v roku
1979. Ďalšou inšpiráciou mi boli
pohľadnice, ktoré som náruživo
zbieral a obdivoval ich farebnosť
a špecifický jazyk. Chcel som si to
vyskúšať, začal som tak fotografovať a už som nikdy nemal potrebu
vrátiť sa späť k čiernobielemu
videniu. Dnes to už, samozrejme,
str. 4 
foto noviny 13/2010
„Na fotografii ma fascinuje
jej schopnosť premeniť realitu na fikciu. Baví ma sledovať a zachytávať momenty,
ktoré vznikajú v dôsledku
spoločenských predsudkov.”
3
R E C E N Z I E  R O Z H OVO R Y  Č L Á N K Y
str. 3 
nič neznamená, fotí sa rovnako vo
farbe ako aj čiernobielo.
foto noviny 13/2010
ZF: Dnes je to skôr naopak, ak niekto fotí čiernobielo, tak to vzbudí
isté podozrenie, alebo skôr zvedavosť a hľadá sa za tým nejaký
konkrétny zámer. Vy sa však
okrem fotografovania venujete aj
zberateľstvu.
Okrem vašej obrovskej a stále
rastúcej zbierky fotografických
kníh, ste vášnivým zberateľom
najrôznejších objektov a parafernálií. Zdá sa, že intenzita zberateľskej vášne je závislá od nadšenia
a vytrvalosti zberateľa. Dá sa
zberateľstvo porovnať s fotografovaním? Kedy vie zberateľ, že
zbierka je už kompletná, a kedy
vie fotograf, že práca na projekte
sa blíži ku koncu?
MP: Iste. Vlastním niekoľko slušných
zbierok najrôznejších predmetov
a parafernálií. Niektoré zbierky
nemajú konca, ako napríklad
moja zbierka fotografických kníh
a fotografií, tie zbieram stále. Ale
napríklad zbieraniu pohľadníc
sa už nevenujem, ani hodinky už
nezbieram. A čo sa týka fotografovania, to je jednoduché, každý
fotograf inštinktívne tuší, kedy je
projekt hotový.
4
ZF: Spolu s Gerry Badgerom ste
zostavili dvojdielnu antológiu,
v ktorej sa zaoberáte vývojom
fotografickej knihy. Knihy umožňujú neporovnateľne širšiu a rýchlejšiu dostupnosť a pre fotografa
sú dôležitým prostriedkom na
komunikáciu s divákom.
MP: Fotografické knihy predstavujú špecifickú formu prezentácie
a mnohé z nich mali obrovský
vplyv na vývoj fotografie. Stačí
spomenúť The Americans Roberta
Franka, The Balad of Sexual
Dependency Nan Goldin, alebo
Bye Bye Photography Daida Moriyamu. Napriek internetu sa fotografickej knihe stále darí a na druhej
strane vďaka internetu funguje tlač
na objednávku. Keď rozmýšľame
nad budúcnosťou fotografických
výstav, tak špecifickými črtami
tohtoročného Bienále z tohto
pohľadu budú fotografie bez
rámov, tlačené priamo na mieste
na festivalových tlačiarňach
Foto: © Martin Parr
Foto: © Martin Parr
Foto: © Martin Parr
a katalóg si budú môcť návštevníci
nechať vytlačiť na objednávku.
ZF: Vďaka internetu sa šíria informácie a trendy neuveriteľnou
rýchlosťou. Je dnes ešte vôbec
možné natrafiť na nejaký skrytý
fotografický talent alebo objav?
MP: Povedal by som, že dôležitejšie je, ako sa k takýmto objavom
postaviť. Na to je potrebná istá
dávka rozhodnosti a rizika. Nebáť
sa vystaviť fotografa, ktorý je
neznámy. Nie len zakomponovať
pár fotiek do spoločných výstav,
ale ponúknuť sólo show. Bienále
fotografie v Brightone je v tomto
smere pre mňa platformou na
prezentovanie nových, menej známych, ale každopádne zaujíma-
vých prác a je to šanca sprístupniť
ich širšej verejnosti. Priznám sa
však, že o súčasnej slovenskej fotografii toho až toľko neviem a som
veľmi zvedavý, čo nové Mesiac
fotografie v Bratislave ponúkne. Zuzana Flašková
kurátorka
Bristol, september 2010 R E C E N Z I E  R O Z H OVO R Y  Č L Á N K Y
Mexico dnes – zo súčasnej mexickej fotografie /
Mundos Mexicanos
SEDF, 15. 7. – 5. 9. 2010
Kurátor: Alejandro Castellanos
Hviezdičiek: 
Ak ste pri návšteve výstavy Mexico dnes – zo
súčasnej mexickej fotografie čakali malebné
zábery zapadajúceho slnka nad pyramídou
Chichén-Itzá, pláž Acapulco, či iné „tradičné“
obrazy mexickej kultúry, nuž, nedočkali ste sa.
Nemyslím to negatívne, naopak – namiesto
predpokladaného zážitku zo súčasnej, vizuálne
príťažlivej mexickej kultúry si divák po zhliadnutí
výstavy vytvorí vcelku komplexnú predstavu
o mexickom svete, ktorý sa nachádza ďaleko
za stránkami cestovných katalógov. Mundos
Mexicanos – mexické svety – žijú vlastným
a musím povedať, že veľmi rôznorodým životom.
Ako píše kurátor výstavy Alejandro Castellanos,
aj po dvesto rokoch od nadobudnutia mexickej
nezávislosti sa tu nevytvorila spoločná identita,
ale mnoho svetov, jestvujúcich v rámci jedného
štátu. To aj prepája diela 25 autorov rôznych
generácií a zároveň ilustruje štýlovú aj tematickú rôznorodosť súčasnej mexickej fotografie.
Diela niekoľkých umelcov, prezentované na
tejto výstave, pochádzajú zo zbierok umeleckého centra Centro de la Imagen.
Mexiko mnohým imponuje atmosférou
bezstarostnosti a temperamentu, na jeho
území sa odohráva bytostný stret európskej
a juhoamerickej civilizácie, prítomný v syntéze
španielskej a pred-hispánskej kultúry. Aj výstava
Mexiko dnes / Mundos Mexicanos poukazovala
na tri autonómne, a predsa komunikujúce celky
tém: jednotlivec, komunita, priestor. Zovšeobecňujúci singulár „latinskoamerická krajina“ tak
Foto: © Daniela Edburg
zahŕňa mnoho svetov – vo fotografickom
zachytení šokujúcich, vtipných, smutných aj
príliš reálnych.
Bratislavská výstava v Stredoeurópskom dome
fotografie zlúčila na troch poschodiach takmer
nespojiteľné emócie. Prvotný šok a smútok
z cyklu Patricie Aridjis – Prípravy na poslednú
rozlúčku z prostredia mexickej márnice – strieda
absurdne zábavný cyklus fotografky Dulce
Pinzón – Pravdivá história superhrdinov Mexickým foto­gra­fom nechýba humor – príkladom je
„postkoloniálny“ fotograf Ruben Ortiz Torres,
ktorého cyklus Nie je to, čím bola vyvoláva
úsmevy a je vcelku jednoznačnou ilustráciou
toho, čo sa vytvorí prepojením americkej
a mexickej kultúry. Svet kontrastov – to je dvojica
fotografov Carlos Cazalis a Francisco Mata
Rosas. Každá fotografia je silným príbehom
mexického človeka. Či už žijúceho v izbe na
priestore 2 x 3 metre, čakajúceho v rade na
polievku, pestro odetého, vysmiateho...
Ak by som mala sumarizovať dojmy z výstavy
Mexiko dnes / Mundos Mexicanos, nevedela by
som použiť len zopár ordinárnych slov. Zaují-
mavá? Zábavná? Deprimujúca...? Gangstri,
bezdomovci, krásne dievčatá, mŕtvoly, supermani, blázni či bezdomovci. Títo všetci sa
dennodenne stretávajú v Mexiku, ktoré tvorí
niekoľko svetov a vďaka výstave sme mali
možnosť spoznať každý z nich. Čo ma nadchlo,
bola mimoriadna ambícia organizátorov
priblížiť slovenskému divákovi takú vzdialenú
kultúru a poopraviť často neprávom deformovanú ilúziu o dokonalom svete. Silný fotografický
príbeh mexických svetov bez prifarbení vás
vtiahne do deja, ponúkne dostatočný obraz
o situácii a trendoch v súčasnej mexickej
fotografii. Obraz, ktorý je zrkadlom mexických
svetov, mexických životov. Na záver by som
azda už len pridala poznámku mexickej návštevníčky, odpísanú z knihy návštev tejto letnej
výstavy: „Que alegria! Una mirada de Mexico
en Eslovaquia!“ (Aká radosť! Pohľad na Mexiko
na Slovensku!)
Vystavujúci autori:
Cannon Bernáldez, Carlos Cazalis, Daniela
Edburg, Dante Busquets, Dulce Pinzón, Edgar
Rolando Martínez, Eniac Martínez, Federico
Gama, Fernando Montiel Klint, Francisco Mata
Rosas, Gabriel Figueroa Flores, Gerardo Montiel
Klint, Gerardo Suter, Graciela Iturbide, Livia
Corona, Lorenzo Armendáriz, Lourdes Grobet,
Marco Antonio Cruz, Marianna Dellekamp,
Maya Goded, Patricia Aridjis, Pedro Meyer,
Rubén Ortiz Torres, Yolanda Andrade a Yvonne
Venegas.
Katarína Králiková
absolventka katedry dejín umenia
Kniha: Marie Šechtlová
Fotografie / Photography
1960 – 1970
Texty: Antonín Dufek, Jan Kříž,
Josef Musil
Vydalo: Muzeum fotografie
Šechtl & Voseček, Marie
Michaela Šechtlová, Tábor
2009, 184 stran, cena 390 Kč
Hviezdičiek: 
Marie Šechtlová (1928 – 2008)
uspořádala řadu knih s manželem Josefem Šechtlem, dědicem
tradice kamenného ateliéru
v Táboře. Jejich pozůstalost je
k nahlédnutí na webových strán-
kách Muzea fotografie Šechtl &
Voseček (http://sechtl-vosecek.
ucw.cz/muzeum.html). Monografii sestavil historik Antonín
Dufek a v českém tisku se mu za
ni dostalo uznání (přinejmenším
v časopisech Dějiny a současnost či Fotograf). Zdařilé bylo již
rozhodnutí soustředit bilanci na
autorčino nejsilnější desetiletí.
Z období 60. let těží rovněž méně
obsáhlá výstava zahajující Marií
Šechtlovou podzimní sezónu
v Leica Gallery Prague (9. 9. – 28.
10. 2010).
Zvláštní výzvou byly nároky
časopiseckých cenzorů na žánr
aktu. V ryze estetické formě jej
prudérní činovnici komunistického režimu proskribovali
a Šechtlová tedy aranžovala
záběry obnažených modelek tak, aby působily jako
momentky. Obcházení neutrality
ateliérového prostředí ovšem
paradoxně zvýšilo zapovídanou
atraktivitu podívané. Další rekapitulaci Šechtlové odkazu představují kapitoly Děti, Romové, Tvary,
Setkání, New York, Moskva, Petrohrad, Cirkus Jerevan, Paříž, Jižní
Čechy a Barevný svět. Už tento
výčet napovídá, jak výrazně
se do alba promítly zahraniční
náměty. Nahlíženy jsou optikou
humanistické momentky. Jakožto
bytostně pozitivní typ nepostrádala Šechtlová k tomuto způsobu vidění světa vnitřní předpoklady. Jedná se vlastně o citlivou
a vizuálně silnou odezvu legendární výstavy The Family of Man
Edwarda Steichena.
Josef Moucha
fotograf, publicista
Foto: c Marie Šechtlová,
Romové, 1960
foto noviny 13/2010
Monografie Marie Šechtlové
5
R E C E N Z I E  R O Z H OVO R Y  Č L Á N K Y
DOROTA SADOVSKÁ „Open Mind“
Galéria Bateliér, Bratislava
Termín konania 4. 9. – 14. 9. 2010
Hviezdičiek: 
Dorota Sadovská, významná
predstaviteľka súčasnej maľby
na Slovensku, neustále rozvíja svoj
umelecký program, ktorý je založený na telesnosti. Paralelne
s maľbou sa venuje aj iným
výtvarným médiám ako je
video a fotografia.
Takmer po troch rokoch od
poslednej výstavy D. Sadovská
predstavila svoju tvorbu v alternatívnej Galérii Bateliér. Od rozmerných zavesených maliarskych
plátien sa autorka v priebehu času
posunula až k fotografickej inštalácii vznášajúcich sa postáv, ktorú
prezentovala na výstave Open
Mind.
Nahé ľudské telo je pre Dorotu
Sadovskú to, čo je najbližšie
každému človeku. Predstavuje tiež
východiskovú hmotu, ktorú autorka
ďalej spracováva. Práve v ňom
nachádza ďalšie možnosti variácií
a predstavuje pre ňu nevyčerpa-
Foto: © Dorota Sadovská
teľnú tému. Výtvarníčka sa snažila
hľadať nové, nekonvenčné spôsoby jeho zobrazenia.
Na výstave boli použité čiernobiele fotografie, vytlačené v základnom rozlíšení na laserovej
tlačiarni, z bohatého archívu
Doroty Sadovskej, pričom niektoré
z nich boli inšpiráciou pri jej starších dielach (napr. obraz Sv. Lucia,
2005). Zachytávali nahých alebo
len v spodnej bielizni oblečených
kamarátov, známych, priateľov, či
členov rodiny autorky, ktorí boli
ochotní nechať sa vyfotografovať.
Zobrazení boli jednotlivci v gymnastických polohách, objímajúce
sa dvojice, dojčiaca matka,
zamyslený muž, či len postava
s pohľadom upreným na diváka.
Umelkyňa sa na telo pozerá
z rôznych uhlov pohľadu a dostáva
ho do nezvyčajných polôh. Práce
na výstave Open Mind prispeli do
„zbierky“ možných deformácií
ľudského tela Doroty Sadovskej.
Ľudská postava skrútená, poohýbaná nadobúda polohu zdefor-
movanej figuríny, ktorá akoby
nebola skutočná. Prestrihanie
postavy na výstave zvýraznilo
deformáciu, navyše v niektorých
prípadoch boli postavám vystrihnuté oči, čo vyvolávalo až znepokojujúci dojem. Výtvarníčka tak
prepojila prirodzenú krásu postáv
so zvláštnou škaredosťou, ktorá
mala vyvolať isté napätie.
Spôsob spracovania tematiky
však pôsobil rušivým dojmom,
keďže každý jeden obraz bol
určený len na pohľad spredu,
návštevník tak nemal príležitosť
dielo vnímať a zamyslieť sa nad
ním, pretože sa hýbalo, rotovalo,
pričom sa striedal obraz postavy
so zadnou bielou stranou diela.
Napriek istým nedostatkom
možno výstavu Open Mind Doroty
Sadovskej hodnotiť ako osobitý
umelecký počin, ktorým autorka
ponúkla slovenskej výtvarnej scéne
ďalší spôsob vnímania ľudského
tela.
Silvia Klimáčková
historička umenia
foto noviny 13/2010
TITLE: Muuza 2010
6
Dnešná doba nadbytku, keď sa fotografia
stáva mediálnym nástrojom a dokumentuje
naše životy v takej kvantite, že selekcia sa stáva
problematickou, východiskom môže byť tvorba.
Vtedy človek prestáva kŕčovito stláčať spúšť,
pochopí proces a stane sa citlivejším, vnímavejším, trpezlivejším. Príde na to, kedy, kde, ako
a či aj naozaj je prečo tú spúšť stlačiť. Roman
Pavlovič takto vysvetľuje úskalia súčasnej fotografickej tvorby a líniu sledovanú mediálnym
Ateliérom FOTO, ktorý vedie spolu s renomovaným slovenským fotografom Tiborom Huszárom
na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
„V našom ateliéri sa spolu s Tiborom snažíme
nielen hľadať talenty a formovať osobnosti, ale
predovšetkým naučiť ich samostatne myslieť,
tvoriť a žiť obrazom,“ píše Roman Pavlovič na
obálke knihy Muuza 2010.
Toto prvé číslo ročenky kreatívnych výstupov
študentov, absolventov a pedagógov Fakulty
masmediálnej komunikácie UCM ukazuje, ako
sa im to darí. Kniha na takmer 200 stranách
predstavuje fotografické práce, neraz sprevádzané literárnymi útvarmi študentov. Prekvapujúco všetky fotografie, ktorých témy variujú od
intímnych tém ľudského tela, koncertnej fotografie až po fotoreportáž o zabíjačke, sú čiernobiele, napriek tomu, že masmediálny svet, ktorý
nás obklopuje, je najmä farebný.
Vydávanie ročeniek je vždy veľmi záslužný
akt. Ročenky sú akýmsi obzretím sa, čo sa
podarilo alebo nepodarilo za ten rok dosiahnuť. Poskytujú priestor na porovnávanie a nútia
autorov predstaviť sa ucelenou prácou. Výber
fotografií vždy odzrkadľuje dobu vzniku ročenky.
Preto je táto aktivita taká chvályhodná a treba
len dúfať v jej ďalšie pokračovanie.
Muuza 2010 nie je prvá kniha Fakulty masmediálnej komunikácie. Už v roku 2009 fakulta
potvrdila ambíciu vydávať kvalitné publikácie
a zúčastňovať sa zaujímavých projektov, keď
kniha Medzi kvapkami dažďa, Autizmus – svet
pravdy, dokumentujúca svet autistických detí,
získala titul Najkrajšia kniha Slovenska 2009
v oblasti Vedecká a odborná literatúra. Táto
publikácia je spoločným dielom Jozefa Bednára a fotografov Tibora Huszára a Romana
Pavloviča, respektíve ich študentov z Fakulty
masmediálnej komunikácie. V nej študenti plnohodnotne doplnili texty Jozefa Bednára, otca
autistického syna, o zvláštnom svete autistov,
o snahe rodičov pochopiť ho a pomôcť svojmu
dieťaťu naučiť sa plnohodnotne žiť v „normálnom“ svete.
Jana Liptáková
publicistka
F OTO G R A F I A
A A U TO R S K É
P R Á VO
Fotografie vytvorené v škole
V predchádzajúcich číslach sme sa venovali
základným problémom autorského práva vo
vzťahu k fotografii. V ďalších číslach budeme
odpovedať na otázky, ktoré prináša prax. Svoje
otázky z autorskoprávnej oblasti môžete posielať na [email protected] s heslom „Fotonoviny“,
na vaše otázky odpovieme v ďalších číslach
časopisu.
Fotografie vytvorené v škole
Sú fotografie vytvorené študentmi v rámci školskej výučby dielom študenta, pedagóga, alebo
oboch? Platí to rovnako aj pri fotografiách
vytvorených vo fotografických kurzoch?
Fotografie vytvorené žiakmi a študentmi
základných, stredných a vysokých škôl pri
plnení ich študijných povinností, ktoré im vyplývajú z ich vzťahu k danej škole, sa považujú za
školské diela. Školským dielom sú jednak záverečné práce (napr. diplomová práca, práca,
ktorá je súčasťou maturitnej skúšky a pod.), ale
aj priebežné práce (práce na hodinách, cvičeniach, seminárne práce a pod.). Rigorózna
a habilitačná práca už nevznikajú vo vzťahu
študent-škola, a preto ich nemožno považovať
za školské diela. Fotografické kurzy nemožno
považovať ani za školy, ani za záujmovo-vzdelávacie zariadenia (v zmysle zákonnej definície).
Preto fotografie vytvorené v rámci výučby na
fotografických kurzoch tiež nie sú školským
dielom a žiadne špeciálne podmienky a obmedzenia sa na ne nevzťahujú.
O školské dielo ide vtedy, ak ho vytvoril
žiak alebo študent. Dielo, ktorým si žiak
alebo študent plní svoje školské povinnosti
a ktorým preukazuje svoju spôsobilosť pri štúdiu,
by malo byť v zásade len jeho dielom, pričom
vklad pedagóga by mal spočívať najmä
v poradnej, školiteľskej funkcii, ktorá nezakladá
autorstvo.
Fotografie pedagógov, aj keď vznikli pri
výučbe, nie sú školskými dielami. V prípade
zamestnaneckého vzťahu pedagóga ku škole,
ktorého náplňou je aj vytváranie takýchto
fotografií pri výučbe, by zrejme išlo o zamestnanecké diela.
Jednoznačnú odpoveď na otázku, pod aký
režim patria diela, ktoré vznikli ako kolektívne
diela (napr. spoluautorské dielo) žiakov alebo
študentov a pedagógov, Autorský zákon neposkytuje. Je veľmi pravdepodobné, že fakticky
k vytvoreniu kolektívnych diel môže dochádzať najmä v počiatkoch študentovej tvorby
a výučby, keď je tvorivý vklad pedagóga väčší.
V ďalšom čísle sa budeme venovať nakladaniu so školskými dielami.
Jana Vozárová
právnička LITA
Príspevok venovaný problematike autorského práva
pripravila LITA, autorská spoločnosť. LITA je organizáciou,
ktorá zastupuje okrem iných aj autorov výtvarných diel
a fotografov. Bližšie informácie nájdete na web stránke
www.lita.sk. Otázky a reakcie posielajte na e-mailovú
adresu [email protected]
Cena FOTOGRAF ROKA
a OSOBNOSŤ SLOVENSKEJ FOTOGRAFIE 2010
Cena FOTOGRAF
ROKA a OSOBNOSŤ
SLOVENSKEJ
FOTOGRAFIE 2010
Ceny sa udeľovali piaty raz.
Odovzdávali sa 5. októbra 2010.
Cieľom je zvyšovanie prestíže
slovenskej
fotografie v povedomí širšieho
publika
Foto: © Peter Procházka
FOTOFO
Stredoeurópsky dom fotografie
Združenie slovenských profesionálnych fotografov
Porota:
Judita Csáderová –
predsedkyňa portoty
Rudolf Lendel
Alan Hyža
Cena Fotograf
roka 2010
Foto: © Peter Procházka
Jozef Ondzik
Za kolektívnu výstavu a publikáciu
Vyvolení-Vyvolaní
slovenské voľby vo fotografii 1994
– 2006
a publikáciu Energia pre krajinu pre
Slovenské elektrárne
Cena Osobnosť
slovenskej fotografie
Igor Grossmann
za celoživotné dielo, najmä za
tvorbu v 50. a 60. rokoch 20. storočia
Foto: © Peter Procházka
foto noviny 13/2010
Cenu vyhlasuje:
7
M E D Z IN Á R O D N É
P O R T F O L IO
R E VI E W
2 0 1 0
MEDZINÁRODNÉ PORTFOLIO REVIEW 2010
12. medzinárodné stretnutie fotografov
Vysoká škola múzických umení – VŠMU,
Svoradova 2
5. – 6. novembra 2010
www.sedf.sk / Mesiac fotografie 2010 / Portfolio
review 2010
PRÍLEŽITOSŤ PRE TALENTOVANÝCH FOTOGRAFOV
Čo je to PORTFOLIO REVIEW?
Ide o jedinečnú udalosť, kde môžete
stretnúť rôznych umeleckých kritikov,
ľudí pracujúcich v galériách, na
školách, v časopisoch ...Sú to hľadači
talentov.
S týmito zaujímavými ľuďmi môžete
diskutovať o vašom portfóliu a ak sa
im zapáči, môžu vám pomôcť v ďalšej
kariére. Môžete nadviazať nové
kontakty, užitočné pre váš budúci
umelecký život. Máte tiež šancu stať
sa najlepším účastníkom, čo vám dá
možnosť vystavovať svoje práce na
ďalšom ročníku Mesiaca fotografie
2011 v Bratislave (víťaz Portfolio Review
2009 Ji Hyun Kwon z Južnej Kórei vystavuje svoje práce v tomto roku).
Porotcovia
1. Eva Hodek (CZ)
 nezávislá kurátorka, Praha, Česká republika
Ako môže byť prospešná účastníkom?
Môže spropagovať a vystavovať autorovu
prácu v galériách a ďalších výtvarných a kultúrnych inštitúciách na území Českej republiky.
2. Walter Bergmoser (DE)
 fotograf a profesor fotografie na univerzite
Chung-ang v Soule, Južná Kórea, hlavný
kurátor najväčšieho fotofestivalu v Ázii –
Daegu bienále (www.daeguphoto.com)
Ako môže byť prospešný účastníkom?
Je konzultantom fotografie a odporúča
umelecké práce vhodné na výstavy.
foto noviny 13/2010
3. Petra Čepková (SK)
8
 Vysoká škola výtvarných umení a dizajnu,
Bratislava, Slovensko
Ako môže byť prospešná účastníkom?
Je konzultantkou fotografie a odporučuje
nové a inovatívne práce na výstavy.
4. Max Kandhola (UK)
 umelecký fotograf a vedúci katedry fotografie na Nottingham Trent University
Foto: © Peter Procházka
Ako môže byť prospešný účastníkom?
Dokáže zhodnotiť vaše portfólio vzhľadom
na fotografický trh v Anglicku, redigovať ho či
už na výstavy, alebo za účelom publikovania,
odporučiť vašu prácu organizáciám alebo
festivalom v Spojenom kráľovstve a ponúknuť
poradenstvo v oblasti vydávania kníh. Max
Kandhola pracoval s mnohými agentúrami ako
mentor a poradca.
5. Judita Csáderová (SK)
 Únia profesionálnych fotografov, Bratislava,
Slovensko
Ako môže byť prospešná účastníkom?
S fotografmi môže diskutovať o ich ďalšom
rozvoji. S pokročilými fotografmi sa môže pokúsiť hľadať možnosti pre ďalšiu prezentáciu ich
fotografií.
6. Zuzana Lapitková (SK)
 Stredoeurópsky dom fotografie, Bratislava,
Slovensko
Ako môže byť prospešná účastníkom?
Môže ponúknuť kontakty na galérie a možnosti vystavovať svoje práce.
7. Nina Kassianou (GR)
 nezávislá kurátorka, editorka kníh venovaných fotografii, Múzeum fotografie, Solún,
Grécko, Umelecká riaditeľka Galérie fotografie M55, Atény, Grécko
Ako môže byť prospešná účastníkom?
Môže odporučiť výstavu prác v Galérii M55
v Aténach, ale aj v iných galériách, inštitúciách
alebo na súťažiach.
8. Irina Tchmyreva (RU)
vedúca výzkumná pracovníčka so zameraním
na fotografiu Oddelenia ruského umenia
20. storočia v Štátnom výskumnom národnom inštitúte dejín umenia Ruskej akadémie
výtvarných umení, Moskva, Rusko
Ako môže byť prospešná účastníkom?
Píše články do ruských a medzinárodných
foto-časopisov, participuje na programe vydávanie kníh v Rusku a pozýva umelcov zúčastniť
sa festivalu PhotoVisa v Krasnodare, Rusko.
9. Yevgenyi Berezner (RU)
 zástupca riaditeľa fotografického projektu
ROSIZO Štátneho centra pre múzeá a výstavy
Ministerstva kultúry Ruska.
Ako môže byť prospešný účastníkom?
Môže odporučiť ich diela na výstavy a publikovanie.
10. Sonja Lebedinec (SI)
 profesorka fotografie, Vysoká škola dizajnu
a fotografie, Ljubljana, Slovinsko
Ako môže byť prospešná účastníkom?
Ona môže ponúknuť ich práce galériám
v Slovinsku. Môže publikovať informácie o talentovaných účastníkoch v slovinskom umeleckom
časopise „Fotografija“.
M E D Z IN Á R O D N É
P O R T F O L IO
R E VI E W
2 0 1 0
11. Joanna Vasdeki (GR)
 umelecká editorka (Photographos Magazine), členka redakčnej rady (časopis
Imago) & nezávislá kurátorka
Ako môže byť prospešná účastníkom?
Bude zvažovať uverejnenie najzaujímavejších prác v „Photographos Magazine“ a časopise Imago. Tiež môže poradiť, kam v Grécku
poslať svoje portfólio.
12. Regina Maria Anzenberger (A)
Foto: © Peter Procházka
17. Horst Kloever (DE)
13. Daniela Billner (A)
 2005 – 2007 kurátorská asistencia pri Secession, Viedeň (A), 2007 redakčná asistentka
– MUMOK, Viedeň (A), 2008 editorka Frame
(A), od roku 2009 redaktorka Camera Austria
Ako môže byť prospešná účastníkom?
V sekcii Fórum časopisu Camera Austria
môžu mladí umelci prezentovať svoje práce.
Ona hľadá portfóliá zaujímavé pre prípadné
zverejnenie.
 fotograf, kurátor a spisovateľ,
photeurblog.de
Ako môže byť prospešný účastníkom?
Zostavil prvú prierezovú výstavu mladých CEE
phot. v Zürichu, píše pre nemecké Photonews,
Imago, Artinvestor a New York Times (Lens Foto
Blog).
18. Jan-Erik Lundström
 vedúci editor časopisu Fotograf, profesor na
Fakulte umenia a dizajnu, Ústí nad Labem
Ako môže byť prospešný účastníkom?
Bude zvažovať publikovanie najzaujímavejších prác v časopise Fotograf.
 kurátor, kritik a historik fotografie, riaditeľ Centra fotografie v Štokholme, Švédsko, riaditeľ
Centra súčasného umenia, Karasjok, Nórsko
Ako môže byť prospešný účastníkom?
Dokáže ponúknuť účastníkom možné zapojenie do niektorého z jeho projektov – výstavy,
články atď – rovnako ako odporúčania pre
ďalšie projekty / inštitúcie.
15. Natascha Tarasova (RU)
19. Claudio Hils (DE)
 expertka Ruskej akadémie výtvarných umení,
učí na Moskovskej štátnej univerzite kultúry
a umenia
Ako môže byť prospešná účastníkom?
Zostavuje prehľad modernej fotografie na
internete a v ruskej tlači. Pozýva autorov do
Ruska a tiež ich môže skontaktovať s ruskými
galériami.
 fotograf, profesor fotografie na Univerzite
aplikovaných vied (FH Vorarlberg), Dornbirn,
Rakúsko,
 kurátor Galérie FHV, kurátor výročnej Ceny
Európskej centrálnej banky
Ako môže byť prospešný účastníkom?
Ako fotograf ponúka poradenstvo vášho
port­fólia. Ako kurátor pozýva umelcov vystavovať práce do Galérie FHV (Dornbirn, Rakúsko)
a odporúča umelcov na výstavy v iných inštitúciách alebo súťažiach.
14. Pavel Banka (CZ)
16. Marta Szymańska (PL)
 projektová manažérka Medzinárodného
festivalu fotografie v Lodži, Poľsko
Ako môže byť prospešná účastníkom?
Môže odporučiť účastníka portfólia pre
Medzinárodný festival fotografie v Lodži, Poľsko,
ktorý sa bude konať v máji 2011.
Foto: © Peter Procházka
Y & G Art spolupracuje s mnohými galériami,
múzeami, festivalmi a časopismi v Soule,
Kórea. Spolueditorka časopisu‚ Point‘ venovaného súčasnému ázijskému umeniu
Ako môže byť prospešná účastníkom?
Píše články a objavuje zahraničných umelcov na stránkach kórejských periodík ‚Monthly
Photography‘, ‚Photo journal‘ a ‚ArtVas‘. Môže
spropagovať umelekú prácu v časopisoch
a sprostredkovať individuálne a skupinové
výstavy v Ázii.
21. Krzysztof Jurecki (PL)
 historik umenia a fotografie, lektor pre dejiny
moderného umenia a fotografiu na Akadémii výtvarných umení a dizajnu v Lodži
a Akadémii múzických umení v Gdansku
Ako môže byť prospešný účastníkom?
Píše články a knihy a organizuje samostatné
a skupinové výstavy v Poľsku v Lodži, Toruni
a Gdansku v medzinárodnom kontexte.
Koľko to bude stáť?
 Registračný poplatok za dva dni je
LEN 49 Euro.
Ako sa zaregistrovať?
20. Joanne Junga Yang (Kórea)
 Zoberte, prosím, na vedomie, že PORTFOLIO
REVIEW 2010 je limitovaná počtom
90 účastníkov.
V prípade vážneho záujmu kontaktujte:
Stredoeurópsky dom fotografie / www.sedf.sk
 riaditeľka Y & G Art Globálny project súčasnosti, agentúry zastupujúcej fotografov
pracujúcich v oblasti umeleckej fotografie.
Spolu s registračným formulárom vám zašleme
aj ďalšie informácie, týkajúce sa tejto udalostí.
Organizátor: Stredoeurópsky dom fotografie, WWW.SEDF.SK ¬ Bližšie informácie: Veronika Paštéková ¬ E-mailová adresa: [email protected],
[email protected] ¬ Kontakt: Orange +421 905 127 185, T- Mobil +421 910 523 352
foto noviny 13/2010
 fotografická agentka a galeristka, AnzenbergerAgency, AnzenbergerGallery, Viedeň,
Rakúsko.
Ako môže byť prospešná účastníkom?
Zastupuje fotografov na celosvetovom
redakčnom trhu (vzhľad a koncepty) a vystavuje práce vo svojej galérii. Je tiež členkou
nominačného výboru Joop Swart Masterclass
a Prix Pictet.
9
P o r t f ó l i o
P e t er A n č i c :
„...ako náhle sa Fotografia definuje ako nehybný obraz,
neznamená to len, že postavy, ktoré predvádza, sa nepohybujú,
znamená to, že z nej neodchádzajú: sú stále tu,
umŕtvené a napichnuté na špendlíku ako motýle...
...Fotografia premenila subjekt v objekt, dokonca,
foto noviny 13/2010
ak sa to dá povedať, v objekt muzeálny...“
10
11
f o t o n ov i n y 11 / 2 010
R E C E N Z I E  R O Z H OVO R Y  Č L Á N K Y
Dvadsať rokov Inštitútu tvorivej fotografie v Opave
Divadlo Reduta – Národní
divadlo Brno
Termín: 1. 4. – 2. 5. 2010
Hodnotenie: 
V apríli tohto roku sme mali možnosť v brnenskej Redute vychutnať
dávnejšie avizovanú výstavu prác
k dvadsiatemu výročiu založenia
Inštitútu Tvorivej Fotografie pri Slezkej
Univerzite v Opave. Dať dohromady
takúto školu nie je ľahké, preto
obdivujem, čo sa českým kolegom
pod vedením prof. Birgusa podarilo
v tejto pedagogicko-vedecko-umeleckej inštitúcií vybudovať, aj keď
štúdium je len externé. Samotná
výstava na prízemí predstavuje
výtvarnú podobu školy, pričom
dominujú projekty s „globalizovanou témou“ detí v tvorbe Terezy
Vlčkovej, Barbory a Radima Žurkovcov, alebo v jednej fotografii zo
série Rodinný portrét od Jaroslava
Kociána, ktorá je aj „volavkou“ na
pozvánke a katalógu k výstave.
Viacero vystavených prác je mediálne známych z iných prezentácií
a niektoré sú už aj medzinárodne
ocenené. Projekt Báry Prášilovej sa
nachádza niekde medzi subjektív-
Foto: © Markéta Dlouhá
nou módnou a inscenovanou fotografiou v názore, ktorý teraz tak letí.
Na prvom poschodí je najsilnejším
cyklom Brácha Romana Franca.
Autor na citlivých čiernobielych
fotografiách dokázal preniknúť
do života chlapca v puberte.
Celkom ináč pristúpila k „tvorbe“
detí Julia Štýbnarová, ktorá vo
svojom dlhodobom projekte s nesmiernou úprimnosťou časozberne
zachytáva svoje trojnásobné
materstvo. Ondřej Žiška na remeselne kvalitných fotografiách
v cykle Dom č. 13 predstavuje
svojich susedov. Súbor pôsobí
chladne a bez ambície podať
hlbšiu výpoveď. V práci Orgazmus Vladimíra Novotného autor
pripomína malomeštiaka, ktorý sa
chce zviditeľniť, ale nemá k tomu
patričnú odvahu. Zaujímavými
sú však práce s konceptuálnym
podtextom Tomáša Hlívu, alebo
Markéty Dlouhej, ktorá cestujúc
po svete zachytáva atmosféru
hotelových izieb. Druhé poschodie
je vyčlenené dokumentu. Fotogra-
fie Svatopluka Klesnila Šampióni,
o výstave hovädzieho dobytka, sú
dobrou reportážou. Poľský študent
Macej Nieslony predstavuje projekt Chatári a chalupári, ale oveľa
zaujímavejšou sa javí jeho práca
Rozmluvy, kde sú zachytené dotyky
ľudí. Tri minimalistické kompozície
Jiřího Žiška z psychiatrickej liečebne
v Opave sú výtvarne čisté, ale až
fotografia v katalógu hovorí aj
o ľudskom rozmere tohto projektu.
Poľský študent Krzysztol Goluch nás
uvádza do sveta telesne postihnutých v projekte Ragbisti. Najsilnejšou
dokumentárnou prácou na tomto
poschodí je cyklus Na východ od
raja Martina Wágnera, predstavujúci Sibír a jeho spiritualitu.
Remeselne precízne vytlačené
fotografie, perfektne nainštalované, lakovaný kvalitne blyštiaci
sa katalóg, séria avizovaných reinštalácií v Prahe, Oxforde, Kolíne,
Bratislave a Ostrave by nikoho
nemala nechať na pochybách,
že ITF má stále veľké ambície byť
dobrou školou.
Ľubo Stacho,
výtvarník, pedagóg, kurátor
foto noviny 13/2010
FotoFest Košice, jeseň 2010
12
V Košiciach sa v poslednom čase
darí novým kultúrnym aktivitám.
Občianske združenie PhotoART
Centrum sa pustilo do organizovania fotografického festivalu, založeného z veľkej miery na projekciách fotografií zaujímavých autorov
z celého sveta. Nebudú však chýbať ani výstavy – začína sa otvorením výstavy Andreja Balca Domésticas z jeho brazílskeho pobytu.
Jednou z hlavných výstav FotoFestu by mala byť aj prehliadka
víťazných prác súťaže FRAME 2009
z Brna. FotoFest Košice 2010, ako sa
akcia volá, je špecifický aj svojimi
regionálnymi projekciami, ktoré
chystá v Poprade, Prešove, Bardejove a Humennom, kde sa začalo
už 24. septembra za účasti Anne
Loubet, francúzskej účastníčky projektu Second cities z Marseille. Do
Košíc okrem Balca, Bána či Hyžu
zavíta aj Martin Wágner, Alena
Dvořáková a Viktor Fischer, Standa
Foto: © Alena Dvořáková, Viktor Fischer – Z projektu Voda
Krupař, Jožo Ondzik a ďalší autori.
Rakúsku fotografiu príde do Košíc
predstaviť Gerhard Gross z Grazu,
pozvaní sú viacerí Poliaci, pracujeme na návšteve Rafala Milacha
či Honzy Šibíka. Z projekcií uvidíme
napríklad nový súbor Alnisa Stakla
z Paríža, sériu z írskych kláštorov od
Jackie Nickerson alebo animáciu
z cirkusového prostredia Antonia
Martineza. A nesmieme tiež zabudnúť na výber z predchádzajúcich
ročníkov českého projektu Fotojatka. Program sa stále vyvíja, treba
Foto: © Jackie Nickerson –
Zo súboru Faith
sledovať aktuálne dianie na
www.photoartcentrum.net.
Pavel Maria Smejkal,
PhotoART Centrum, 0905 346 552,
[email protected],
www.photoartcentrum.net
R E C E N Z I E  R O Z H OVO R Y  Č L Á N K Y
Recenzia výstavy BEST BEFORE / SPOTREBUJTE DO…
Dom fotografie, Liptovský Mikuláš,
3. 8. – 10. 10. 2010
Hviezdičiek: 
Výstava s názvom Best before / Spotrebujte
do… predstavila vizuálne podobenstvá mladej
slovenskej a českej fotografie na tému jedla.
V kurátorskom výbere Anny Maximovej v odbornej spolupráci s Luciou Benickou boli vystavené
diela Mareka Bartoša, Erika Bindera, Petry
Bošanskej, Petera Homolu, Zuzany Horváthovej,
Petra Krejčího a Petra Willerta.
Spomínanej výstave predchádzala výstava
Jesť sa musí!, ktorá v kurátorskom výbere Omara
Mirzu a Barbory Geržovej prezentovala v Nitrianskej galérii v r. 2007 celistvý pohľad na tvorbu
slovenských výtvarných umelcov druhej polo-
odcudzenia nemôže trvať večne. Jedlo je určite
životne dôležité, ale spoločné stolovanie sa
ukazuje ako veľmi potrebná a až príliš absentujúca činnosť v dnešnej dobe. Čím to je, že
nám tak veľmi chýba ľudská blízkosť pri tých
najbežnejších činnostiach? Rodinný život sa stal
na dlhú dobu marginálnym, a tak sa výtvarné
umenie začalo v posledných rokoch zaujímať
práve o túto sociálnu identitu. Téma jedla je
odvekou témou v dejinách umenia (ťažiskovo
len vo forme zátiší, či hostiny), avšak jej dnešné
vizuálne spracovanie je predsa v niečom iné
a podstatne dôležitejšie. Pozornosť umelcov sa
omnoho väčšmi sústredila na kultúrny charakter
stravovacích návykov a na rituály, ktoré nás formujú nielen ako národ, ale predovšetkým ako
jedincov. Už samotný názov výstavy, podľa mňa
Foto: © Marek Barto
Foto: © Petr Krej
vice 20. storočia až po súčasnosť. Práve vďaka
kurátorským a organizačným schopnostiam
Lucie Benickej získal Dom fotografie (predtým
so sídlom v Poprade pod správou Tatranskej
galérie a od roku 2006 v Liptovskej galérii Petra
Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši) svoje
významné miesto v prezentácii nielen slovenskej, ale i svetovej fotografickej a inej umeleckej
tvorby.
Výstava Best before / Spotrebujte do… sa
konala v rámci projektu a rovnomenného
medzinárodného sympózia SETSE / Seeing
Europe Through A Stranger´s Eyes (Európa
očami cudzinca), ktorý sa ťažiskovo zaoberal
práve témou rodiny a jedla. Tento ojedinelý
projekt ponúkol divákom bohatú škálu fotografického zobrazenia rôznych kultúr s akcentom
cudzineckej prizmy.
Ukazuje sa, že práve téma individuálneho
prežívania a téma identity v rámci rodiny stále
silnie, čo ani nemôže byť inak, pretože doba
veľmi výstižne a myslím, že i s vhodnou dávkou
irónie, naznačuje slovnú hru s akútnosťou tohto
spoločenského javu.
Predstavený výber diel, podľa kurátorkiných
slov, „nie je vyčerpávajúcou sondou do problematiky, je skôr akýmsi degustačným menu,
ktoré by malo ´konzumentovi´ (divákovi)
ponúknuť prierez zaujímavými tendenciami
v uchopení témy jedla v súčasnej fotografii na
Slovensku a v Českej republike“. Základná línia
inštalácie bola postavená na kontraste súkromnej a verejnej sféry v kontexte tematiky jedla.
Či už ide o expresívne, ba až takmer organické
zátišia Mareka Bartoša, kde autor základné
farby stavia do kontrastu s antiestetikou zátiší
krvi a rýb, ktorých symbolika, spojená práve
s vianočným časom, pridáva fotografiám ďalšie
kontexty; alebo konceptuálne pohľady Petra
Willerta na „opustené“ či „zabudnuté“ objekty
v nekonkrétnom priestore, ktorých svetelná
atmosféra je viac ako maliarska; alebo o rôz-
norodé kreatúry Petra Krejčího, ktoré si môžete
vybrať z bohatého menu... Aj diela ostatných
autorov nám ponúkajú individuálne prístupy
a osobné interpretácie témy jedla.
Jedlo je pokušením, symbolom sexuality
a našej mortality, je prostriedkom reklamy, ale
predovšetkým sa viaže k tematike domova,
zázemia a s tým súvisiaceho bezpečia rodiny.
Dokáže upokojiť naše zmysly ako pohladenie,
ale tak isto nás dokáže rozladiť. Jedlo je určite
nevyhnutnosťou. Nežijeme však preto, aby sme
jedli, práve naopak, jedlo je prostriedkom na
udržanie fyzickej a psychickej rovnováhy, tak isto
ako i spoločenskou a kultúrnou udalosťou, pocítením spolupatričnosti a blízkosti, tak ako nám
túto metaforickú podstatu ponúka Posledná
večera od Leonarda Da Vinciho. Zároveň však
jedlo môže byť i estetickým zážitkom v kontraste
s konzumom preplnenou dobou.
A tak si pri pohľade na rôzne fotografické
vízie vystavujúcich autorov položme otázku,
slovami kurátorky výstavy Anny Maximovej:
„V súčasnosti vari ešte viac platí, že sme to, čo
jeme, nezaškodí sa však častejšie zamyslieť aj
nad tým ako a prečo...“
Petra Cepková
fotografka, publicistka
foto noviny 13/2010
Foto: © Petr Willert
13
14
foto noviny 13/2010
R E C E N Z I E  R O Z H OVO R Y  Č L Á N K Y
FOTO SLOVAKIA 2010
2. ročník výstavy fototechniky
22. – 23. október 2010, Dom Kultúry Ružinov, Bratislava
Najväčšie podujatie pre fotografov a milovníkov
fotografie na Slovensku sa blíži!
FOTO SLOVAKIA 2010 je kombináciou výstavy fototechniky
a zaujímavého sprievodného programu, určeného začínajúcim aj pokročilým fotografom.
Počas dvoch výstavných dní, naplnených prezentáciami, zaujímavými prednáškami známych fotografov
a workshopmi, sa budú môcť návštevníci zoznámiť s najnovšími a najžiadanejšími produktmi fototechniky – digitálne zrkadlovky, objektívy, štúdiová technika, statívy, LCD
monitory, tlačiarne a ďalšie príslušenstvo, ale aj fotoknihy
či fotogracická literatúra. Zaujímavý sprievodný program
doplní otvorený ateliér, portfólio review, burza fototechniky, súťaže či výstavy fotografií.
Viac informácií nájdete na www.fotoslovakia.sk.
S t red o eur ó P sk y
d o m
f o t o graf i e
www.sedf.sk
VÁS POZÝVA NA FOTOGRAFICKÉ kurzy / WORKSHOPS
Unikátna fotografická dielňa
v rámci Mesiaca fotografie
v Taiwane „Reťaz”. Okolo 600 cho­
vancov psychiatrickej liečebne
tvoria psychicky chorí pacienti,
ku ktorým sa ich rodiny viac
nepriznávajú.
Jeho výstavu „Reťaz” môžete
vidieť v rámci Mesiaca fotografie.
Tvorivá dielňa: Štyri princípy
Štyri princípy s členom skupiny
Magnum Photos
Lektor: Chien-Chi Chang (Taiwan)
Organizátor: Stredoeurópsky dom
fotografie, www.sedf.sk
Termín: 6. – 7. 11. 2010
Cena: 130 Eur
Kontakt: Mgr. Art Veronika
Paštéková,
[email protected],
0905 127 185
Témy: realizácia vzťahu medzi
fotografom a fotografovaným
v štyroch rovinách;
1 ako fotograf vníma fotografované subjekty
foto noviny 13/2010
2 ako vnímajú fotogrfované
subjekty sami seba
16
Magnum Photos
Dva roky po druhej svetovej vojne
založili štyria fotografi – Robert
Capa, Henri Cartier-Bresson,
George Rodger a David “Chim”najprestížnejšiu svetovú fotografickú agentúru. V súčasnosti
je to najznámejšia agentúra
Foto: © Chien-Chi Chang
s pobočkami v Londýne, Paríži,
Tokiu a New Yorku spolupracujúca
s fotografmi z celého sveta, pričom
je obrovskou cťou stat sa jej
členom.
Lektor fotografickej dielne Chien-Chi Chang je taiwanský fotograf
a člen agentúry Magnum Photos.
Senzáciu vyvolala jeho zbierka
portrétov z psychiatrickej liečebne
3 ako si želajú byť fotografované
subjekty stvárnené
4 fotografova schopnosť
sprostredkovať svoje vnímanie
cez fotoaparát
Organizátor: Stredoeurópsky dom fotografie, WWW.SEDF.SK ¬ Bližšie informácie: Veronika Paštéková ¬ E-mailová adresa: [email protected],
[email protected] ¬ Kontakt: Orange + 421 905 127 185, T- Mobil + 421 910 523 352
S t red o eur ó P sk y
d o m
f o t o graf i e
VÁS POZÝVA NA FOTOGRAFICKÉ kurzy / WORKSHOPS
Foto: © Kamil Varga
Kamil Varga: Geometria ľudského
tela, 5. – 7. 11. 2010
Cena: 113 €
Cena pre študentov: 83 €
Téma: Geometria ľudského tela
„Bude to dielňa aktu v celej
šírke ateliérového poňatia – od
klasického svietenia až po alternatívne luminografické postupy
svietenia.“
Jozef Česla:
HDR – High Dynamic Range,
12. – 14. 11. 2010
Cena: 106 €
Študentská cena: 83 €
„Magické“ slovo dnešnej digitálnej
fotografie – princíp a možnosti
zlepšenia kvality obrazu vo fotografickej praxi. Využitie (zneužitie)
možností pre dosiahnutie vysoko-kvalitnej fotografie pomocou
tohoto postupu.
venujeme samostatnej práci a konzultáciám vašich fotografií.
Foto: © Jozef Česla
Rudolf Lendel: Módna fotografia,
19. – 21. 11. 2010
Cena: 109 €
Študentská cena: 83 €
Rozmýšľali ste už, ako sa fotografujú obálky módnych časopisov?
Ako je možné, že modelka vyzerá
tak úžasne, že si chce každý predvádzané šaty kúpiť? Ako dosiahneme takú fotografiu – je dievčina
skutočne taká krásna alebo to robí
make up či snáď úprava v počítači? Chcete sa dozvedieť viac?
Prihláste sa na náš workshop, kde
vás Rudolf Lendel, profesionálny
fotograf, ktorý dlhé roky učil predmet Módna fotografia na Vysokej
škole výtvarných umení, zasvätí do
jej tajov...
Jozef Česla: Makrofotografia,
26. – 28. 11. 2010
Cena: 106 Eur
Študentská cena: 83 Eur
„Mikrosvet v makrofotografii“ –
objavovanie inej dimenzie vo
fotografii – hľadanie nových
výrazových prostriedkov v zobrazovaní okolitého sveta – makro
a supermakro. Povieme si, aké
prístroje a objektívy sú vhodné,
tiež nevyhnutnú teóriu týkajúcu sa
fyzikálnych možností optiky – malá
versus veľká hĺbka ostrosti.
Kamil Varga: Photoshop alebo ako
zvádnuť dokonalý portrét?,
10. – 12. 12. 2010
Cena: 112 €
Študentská cena: 83 €
Kedysi sa na fotografie do časopisov hľadali čo najdokonalejšie
ženy – bez vrások, znamienok či
Program
Krajinárska fotografia ako jeden
zo žánrov fotografie je odrazom
vzťahu človeka k svojmu životnému
priestoru. Fotografické zátišie –
študenti najskôr pracujú s kompozícou a svetlom vo fotografii ich
prostredníctvom sa oboznamujú so
špecifikami fotografie. Fotografický
portrét študentov oboznámi s rôznymi prístupmi v zachytení podoby
človeka.
jazvičiek. Dnes sa tieto chybičky
krásy dajú odstrániť v počítači
a aj z menej peknej ženy sa
stane razom modelka. Chceli by
ste vedieť odstrániť vrásky? Lesk
z tváre? Ukážeme vám ako...
FOTOGRAFICKO – VÝTVARNÝ
KRÚŽOK
Už počas ďalšieho školského roku
2010/2011 otvárame krúžok. Jedným z našich minuloročných úspechov bolo významné umiestnenie
detí vo súťaži Ružinovská ekologická fotografia. Aj tento rok sa
budeme snažiť hravým spôsobom
zasvätiť vaše deti do fotograficko-výtvarného sveta. Dozvedia sa
niečo o dejinách fotografie i umenia. Prihlásiť sa môžete kedykoľvek
počas školského roku.
ŠKOLA DIGITÁLNEJ FOTOGRAFIE
(3-mesačná)
Víkendový kurz (stretnutia každý
druhý víkend v sobotu alebo
sobotu aj nedeľu)
Lektori: Rudolf Lendel, Petra Cepková (praktická časť)
Lektorka: Lucia L. Fišerová (prednášky z dejín fotografie)
Termín: február, marec, apríl 2010
Cena celého kurzu: 400 Eur
Študentská cena: 270 (len štyri
študentské miesta)
(v cene ubytovanie 1 víkend – fotenie krajiny)
Kurz je vhodný pre mierne pokročilých fotografov. Výuka pozostáva
z teoretickej (prednášky a ukážky
z histórie) a praktickej (teoretické
vysvetlenie témy, cvičenia a samostatná práca) časti. Veľa priestoru
Foto: © Jozef Česla
ŠKOLA DIGITÁLNEJ FOTOGRAFIE
(3-mesačná)
Večerný kurz (raz do týždna 18.00
– 20.00)
Lektori: Rudolf Lendel, Petra Cepková
Termín: február, marec, apríl 2011
Cena: 360 Eur
Cena pre študentov denného štúdia: 310 Eur (v cene ubytovanie
+ polpenzia jeden víkend)
Škola digitálnej fotografie pozostáva z 12 lekcií fotografovania, je
vhodná pre začiatočníkov, ktorí sa
chcú venovať fotografii na umelecké i komerčné účely. Definujeme základné pojmy a princípy,
zloženie fotoaparátu, clona a čas,
filtre a doplnkový materiál. Vysvetlíme si základné postupy pri fotení
krajiny, portrétu a zátišia. Pomôže
vám zdokonaliť sa vo fotografovaní
pri rôznych druhoch svetla (interiér, exteriér, ateliér) okrajovo sa
venujeme i dodatočným úpravám
v počítači. Kurz je obohatený
o víkendové fotenie v plenéri so
zameraním na krajinu a portrét.
foto noviny 13/2010
JEDNORÁZOVÉ ŠKOLENIA dvojhodinové, večerné pre úplných začiatočníkov. Ste začiatočník, kúpili ste
si zrkadlovku a nechcete fotografovať len na automat? Návod na
použitie je komplikovaný a patríte
k ľuďom, čo sa riadia heslom:
Lepšie raz vidieť, ako stokrát čítať?
Potom sú naše školenia určené
práve pre vás.
Lektor: Petra Cepková
Termín: každú druhú stredu (september, október, november,
december)
Čas: 18.00 – 20.00
Cena: 10 eur
17
R E C E N Z I E  R O Z H OVO R Y  Č L Á N K Y
Fotografické festivaly v Lodži a Krakově
foto noviny 13/2010
Mezinárodní festival fotografie,
Lodž, 7. – 30. 5. 2010 –
Měsíc fotografie v Krakově,
Krakov, 8. – 30. 5. 2010
18
Lodžský festival letos zvolil za své
hlavní téma lásku. Ředitel festivalu Krzysztof Candrowicz společně s irskou kurátorkou Peggy
Sue Amisonovou a Christophem
Tannertem z berlínského Domu
umělců Bethanien ovšem vybrali
expozice, které neměly nic společného s konven­čními optimistickými
obrazy šťastných milenců. Naopak,
na stovkách fotografií, uvedených
v ohromných prostorách bývalé
továrny, přeměněné na Lodžské
centrum umění, převládal spíše
smutek.
K nejsilnějším dílům patřil cyklus
Dny s mým otcem od Philipa Toledana. Ten po tři roky fotografoval
nejenom vlastního otce, ztrácejícího
paměť i orientaci ve světě, ale
i svou snahu navázat s ním bližší
vztah. Vzniklo dílo plné emocí,
v němž jemné pastelové barvy
i obrazově působivé detaily umocňují obraz zoufalství z nemožnosti
komunikace i hluboké lásky. Také
polský fotograf Marcin Sudziński
v jednoduchých černobílých
snímcích zobrazil svůj složitý vztah
s otcem, žijícím sebedestruktivním
způsobem a nakonec umírajícím
na rakovinu. Skvělé byly vizuálně
vytříbené a emotivně silné barevné
snímky newyorské fotografky
izraelského původu Elinor Carruci,
ukazující krizi jejího manželství.
Mimořádně sugestivní rodinné
portréty v prostředních exteriérech
vytvořila Američanka Lydia Panas.
Její technicky precizní velkoformátové fotografie v tlumených barvách zachycují náznaky složitých
mezilidských vztahů.
Rodina stála v centru pozornosti
i dalších autorů. Prosté fotografie
rodičů, sourozenců a jejich dětí
od Američana Douga Duboise
působily jako zobecňující archetypy běžných středostavovských
rodin a jejich šťastných i smutných
dnů. Naopak, Verena Jaekelová
ukázala netradiční rodiny, v nichž
rodiče často tvoří dva muži či dvě
ženy. Obdobný styl statických
portrétů s přímými pohledy do
Foto: © Elinor Carucci, Crisis & Closer series, First tears over another man, 2002
objektivu použil také Holanďan
Alex ten Napel v portrétech mužů
různých ras a národností, oblečených jenom v plavkách, stojících
po pás ve vodě a držících v náručí
malé děti. Vizuální atraktivita těchto
fotografií, připomínající počítačově
manipulované dětské portréty
Loretty Lux, ovšem v kontextu většiny
daleko autentičtějších a méně
uhlazených prací v Lodži neupoutala tak jako třeba na veletrhu Paris
Photo, kde práce Alexe van Napela
měly velký komerční úspěch. Kromě
už zmíněných prací Elinor Carruci překvapivě jenom minimum
fotografií z festivalové části „All My
Lovin’“ zachycovalo samotný sex.
Patřily k nim citlivé záběry mladé
Slovenky Lucie Stráňaiové, která
zobrazila ve značně intimních
záběrech vlastní prarodiče.
Více sexu a erotiky nakonec
bylo mezi pracemi deseti autorek
a autorů, vybraných z více než pěti
set uchazečů v soutěži o Velkou
cenu. Tu nakonec dostala Němka
Katrin Trautner za snímky starších
dvojic při milování. Porota sice
neměla pravdu, že by šlo o zcela
nové a dosud nezpracované
téma, ale autorce se ho skutečně
podařilo zpracovat citlivě a zobecňujícím způsobem. Značně intimní
záběry byly i v cyklu Němce Freda
Hueninga, kombinujícím obraz
autorovy lásky k manželce a dítěti
s fragmenty přírody, zvířat či městských scenérií. Mnohem tvrdší sex,
někdy až na hraně pornografie,
ukazoval mnohovrstevnatý pohled
Dánky Ditty Haarlov Johnsen na
život několika homosexuálů, transsexuálů, prostitutů a prostitutek
z Maputa. Autorka, která v Mozambiku strávila řadu let, ve své originální expozici, nesporně patřící
k vrcholům festivalu, propojila fotografie s videem a ukázala i obecnější pohled na beznadějnost,
bídu a krutost současného života
mnohých obyvatel Afriky, v němž
zůstává jenom minimum prostoru
pro naději na změnu. A to i přesto,
že na jejích fotografiích bychom
nenašli války, genocidy či hlad.
O Velkou cenu však bojovala
také mnohá další silná díla. Polský
fotograf Lukasz Skapski se inspiroval
dnes už proslulými starými snímky
Zofie Rydet z cyklu Sociologický
zápis. V podobném statickém
pojetí, ale v neporovnatelně lepší
technické kvalitě a na barevný
materiál vytvořil portréty různých
vesničanů uprostřed jejich tradičně
zařízených obývacích pokojů.
O tom, že i v naprosté převaze
barvy mohou zaujmout černobílé snímky, přesvědčil ve svých
expresívně rozostřených smutných
fotografiích na téma samoty uprostřed velkoměst Švéd Martin Bogren.
České autory v soutěži o Grand
Prix výborně zastupovala dvojice
Juliana Křížová a Jakub Vlček.
Jejich soubor Transcendence,
propojující symbolický obsah
s obrazovou vytříbeností a řemeslnou dokonalostí, byl oceněný už
v soutěži Frame 2009. Třetí velkou
částí festivalu byla tradiční přehlí­
dka fotografických škol, na níž bylo
tentokrát poměrně málo zahranič-
ních zástupců. Součástí festivalu
byly také expozice polské módní
fotografie, výstavy z doprovodného
programu, zahrnující například
portréty významných Poláků od
Krzysztofa Gieraltowského, vtipné
parafráze slavných malířských
děl od Zbigniewa Olszyny nebo
kvalitativně různorodé koláže Zofie
Rydetové, ale také přednášky či
hodnocení portfolií. Letošní lodžský
festival byl díky kvalitě většiny výstav,
které tvořily značně kompaktní
celek s akcentem na různé formy
portrétní a dokumentární fotografie,
nejlepší v dosavadní historii.
Výborný ročník zažil i Měsíc
fotografie v Krakově. Na rozdíl od
lodžského festivalu, soustředěného
hlavně do jedné gigantické industriální budovy, v Krakově probíhaly
výstavy v řadě reprezentativních
i zcela improvizovaných prostor po
celém městě. Zatímco v předchozích letech tvořily výstavy věnované
pozvané zemi (zatím se takto
představilo Maďarsko, Německo
a loni Česká republika) jenom
jednu část výstavního programu,
letos se vše na festivalu točilo
hlavně kolem britské fotografie. Tu
se řediteli Tomaszi Gustowskému
a jeho spolupracovníkům podařilo
představit skutečně reprezentativně
a navíc pro zahajovací dny získat
osobní účast takových hvězd britské
fotografie, jakými jsou Martin Parr,
Mark Power, Richard Billingham,
Anna Fox a další. Pro většinu návštěvníků byla objevem retrospektiva
Tonyho Raye-Jonese, předčasně
zesnulého průkopníka subjektivního
dokumentu. K jeho vlivu se hlásí
i několik z deseti účastníků největší
festivalové expozice Fakta z života
– britská fotografie 1974-1997, která
v krakovském Národním muzeu
představila stylové proměny dokumentární fotografie i širokou škálu
způsobů zobrazování politických
i společenských témat z té doby.
Návaznost na tradiční sociální
dokument v ní reprezentovaly
především záběry velkoformátové,
černobílé snímky Chrise Killipa ze
severovýchodní Anglie, obzvlášť
těžce postižené kolapsem tamních
dolů a textilek, a snímky Chrise Steela-Perkinse, ukazující hedonistický
život části mladých lidí, snažících se
v 70. letech uniknout z ubíjejícího
života svých rodičů v nuzných
dělnických čtvrtích. Zásadní
převrat do britského dokumentu
přinesla v první polovině 80. let
tvorba Martina Parra, který začal
se svou kamerou na střední formát
negativu vytvářet mimořádně
ostré a tonálně bohaté snímky
s jásavými barvami, u nichž kombinace denního a bleskového světla
akcentovaly jejich přízračnost.
Parr se po starších tragikomických
snímcích chudých návštěvníků
špinavých pláží u Liverpoolu
zaměřoval na životní styl rychle
rostoucí střední třídy. Jeho snímky
byly se svým suchým anglickým
humorem a tvrdým sarkasmem
etickým varováním před devalvací
tradičních hodnot, ztrátou národní
identity a mamonem konzumu.
K Parrovi se svými stylově podobnými snímky připojili další fotografové, například Paul Graham
a Anna Fox, a postupně tak vznikla
specifická britská škola dokumentární fotografie. Další generace,
na výstavě zastoupená třeba
Richardem Billinghamem, jehož
naturalistické snímky věčně opilých
rodičů byly zařazeny do Saatchiho
proslulé výstavy Sensatioon!, ji
však postupně rozšířila o nové
dimenze. Jiný typ současného
britského dokumentu představila
výborná výstava velkoformátových
portrétů a výmluvných fragmentů
krajin nebo městských scenérií,
které v současném Polsku pořídil
F o t o graf i cké
člen agentury Magnum Mark
Power. Velké kontroverze vzbudila
expozice Na tomto místě nic není,
kterou kurátor Jason Evans sestavil
z jednotně vytištěných snímků tří
desítek současných autorů, často
směřujících od dokumentu k inscenovaným záběrům a konceptuální
tvorbě. Při záměrně stereotypní
instalaci, kdy stejně malé tisky jsou
označeny jenom čísly a jména
autorů jsou dostupná pouze na
několika papírových seznamech,
občas docházelo k překvapivým
kontrastům či analogům sousedních záběrů, ale jako celek výstava
působila především jako exhibice
kurátorova ega. Ale i přes zjevné
více či méně potlačované napětí
mezi etablovanou generací tvůrců
kolem Martina Parra a nejmladšími
autory a kurátory při všech přednáškách a besedách v Krakově
byla evidentní vzájemné snaha si
naslouchat a zaníceně diskutovat,
tak odlišná od časté záměrné
ignorace představitelů dokumentární a konceptuální fotografie na
naší scéně. V Krakově byla samozřejmě k vidění i řada polských
výstav a mnoho doprovodných
programů, ale všechny zůstaly ve
stínu silné reprezentace nedávné
historie a současnosti britské fotografické tvorby.
Vladimír Birgus
Publikováno v Ateliéru
č. 14 – 15/2010
kale n dár i um
Fotografické kalendárium – výstavy, podujatia
Stredoeuópsky dom
fotografie
Prepoštská 4, Bratislava
www.sedf.sk
9. 9. – 31. 10.
Alvaro Villela (BR)
Ľudská duša v Raso da Catarina
Galéria FUJIFILM
4. 10. – 31. 10.
Jana Ilková (SK)
Galéria PROFIL
3. 11. – 12. 12.
Mesiac fotografie
Ján Cifra (SK)
Galéria FUJIFILM
Ukrajinská cesta
kolektívna výstava
Galéria PROFIL
15. 12. – 9. 1. 2011
Zorka project (PL)
Priemerní Slováci
Galéria FUJIFILM
Igor Grossman (SK)
Galéria PROFIL
OPEN GALERY
od 5. – 30. 11
Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské
univerzity v Opavě. Oslavuje
20 rokov svojho vzniku.
www.itf.cz
KROKUS
Miriam Bajtala
Home Stories
Vernisáž: 20. 10. – 19. 11. 2010
Nám. 1. Mája 3, Bratislava
P oprad
Tatranská Galéria,
Elektráreň
fotografky. Podujatie je súčasťou
Dní českej kultúry 2010.
Vernisáž: 12. 10. 2010 o 16.30 hod.
29. 10. – 26. 11. 2010
Výstava fotografií – Petzvalov
mapový okruh
25. 11. – 22. 12. 2010
Členská výstava košického
Fotoklubu NOVA
Vernisáž: 25. 11. 2010 o 16.30 hod.
Verejná knižnica Jána Bocatia,
Hlavná 48, 042 61 Košice
26. 11. – 31. 12. 2010
Zdeno Kostka
Autorská výstava
Peter Procházka
Marika Gombitová
10. 9. – 4. 10. 2010
Hviezdoslavova 12, Poprad
K O Š I C E
Galéria KOS
V E Ľ K á
L O M NI C A
Hotel International
Yaro M. Kupčo
Cesty a zastavenia
19. 9. – 31. 10. 2010
Kozma István (HU)
Výstava fotografií autora
zo Sátoraljaújhely
24. 11. – 10. 12. 2010
Strojárenska 3, Košice
Dom mládeže a voľného času
Výstava fotografií z medzinárodného plenéra pod Krásnou hôrkou
7. 12. – 14. 1. 2011
Győri Kapu 27, Miškolc
FotoGaléria NOVA
12. 10. – 12. 11. 2010
Dita Pepe – Autoportréty
Výber z tvorby známej českej
KULTURFABRIK
9. 9. – 8. 10. 2010
Rusnáci
Gorkého 2, Košice
T R N A V A
Galéria Jána Koniarika
14. 9. – 17. 10. 2010
Miro Švolík
Veľká žena – malý muž
Koppilova Vila – Zelený Kríček 3,
Trnava
R U Ž O M B E R O K
Fotogaléria Fotoklub
pri Liptovskom múzeu
Ružomberok
Liptovské múzeum v Ružomberku
Š. N. Hýroša 10, Ružomberok
2. 10. – 2. 11. 2010
43. Medzinárodný salón umeleckej
fotografie
1. 10. – 29. 10. 2010
Výstava fotografií Fotoklubu
Okamžiky – Zlín a Fotskupiny SPŠ
Polytechnické – Zlín
L U Č E N E C
Novohradské múzeum
a galéria v Lučenci
9. 11. – 21. 11. 2010
Celoslovenská putovná fotografická výstava, realizovaná v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých v Lučenci
Novohradské múzeum a galéria, Kubinyiho nám. 3, Lučenec
foto noviny 13/2010
B R A TI S L A V A
19
I n zerc i a
SLOVAKIA 2010
SLOVAKIA 2010
Výstava fototechniky
2. ročník výstavy fototechniky a príslušenstva
PREDAJ FOTOGRAFICKÝCH
PUBLIKÁCIÍ
– 23. 10. 2010 DK Ružinov, Bratislava
22. – 23.22.10.
2010 DK Ružinov, Bratislava
FOTO SLOVAKIA 2010
Prednášky
známych
fotografov
EXPOZÍCIE NAJZNÁMEJŠÍCH
ZNAČIEK
BOHATÝ SPRIEVODNÝ PROGRAM
Novinky zo sveta fotografie
Prezentácie najznámejších značiek
Portfólio review
Otvorený ateliér
Fotoburza
Fotografické výstavy
Súťaže o hodnotné ceny
Prednášky známych fotografov
Stredoeurópsky dom fotografie má v ponuke viac ako 500 fotografických publikácií – kníh, časopisov, pohľadníc... Môžete si ich
zakúpiť každý deň, okrem pondelka, medzi 13.00 až 18.00 na prvom
poschodí v galérii Stredoeurópskeho domu fotografie.
cestovateľská, ateliérová, reportážna,
dokumentárna fotografia
Novinky zo sveta fotografie
Prezentácie najznámejších značiek
Portfólio review
názory odborníkov na portfólio
Otvorený ateliér
Novinka
Knihy a fotografie si už môžete aj pohodlne objednať cez internet.
Ponuku nájdete na www.sedf.sk pod heslom PREDAJ KNÍH A FOTOGRAFIÍ
celodenné fotografovanie rôznych tém
Fotoburza
predaj, kúpa či výmena fototechniky
Fotografické výstavy
Súťaže o hodnotné ceny
www.fotoslovakia.sk
www.fotoslovakia.sk
Hlavní partneri:
Fotonoviny sú vydávané štvrťročne a distribuované
zadarmo do galérií, múzeí, fotolabov a foto-predajní.
Viac info: Veronika Paštéková
Telefón: 0905 127 185, 0910 523 352
E-mail: [email protected]
Organizátor:
Partneri:
Hlavný mediálny
partner:
Mediálny
partner:
Download

Na stiahnutie TU