VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
v zákazke vykonávanej v zmysle § 155m, ods. 13, v spojitosti s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov
Sídlo
IČO
Kontaktná osoba
Telefón
Fax
e-mail
Spojená škola
Nivy 2, Šaľa
31873715
Petrová Adriana
031 770 8938
031 770 8938
[email protected]
2. Predmet zákazky:
Zelenina a ovocie pre ŠJ
3. Miesto dodania:
Spojená škola, Nivy 2, Šaľa
4. Termín dodania :
od 01.januára.2014 do 31.decembra 2014
5. Opis predmetu zákazky :
príloha č. 1
6. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 6 000,00 bez DPH na celý rok 2014 a celý
predmet zákazky.
7. Lehota na predloženie cenovej ponuky: Uchádzač vloží ponuku do samostatnej
nepriehľadne obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti
nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:
- adresa verejného obstarávateľa,
- adresa uchádzača /jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania/
- označenie „Zelenina a ovocie pre ŠJ“– neotvárať“
Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:
Poštou :
Spojená škola
Nivy 2
927 05 Šaľa
Osobne:
Spojená škola
Nivy 2
927 05 Šaľa
Lehota na predkladanie ponúk:
22.11.2013 do 10,00 hod.
8. Podmienky účasti:
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
- vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov
uvedených v ponuke,
- doklad o oprávnení podnikať v danej oblasti,
9. Požadované obchodné podmienky dodania tovaru:
a) Miestom plnenia predmetu zmluvy bude Spojená škola, Nivy 2, Šaľa
b) Cenovú ponuku požadujeme vypracovať v € s DPH podľa vzoru v prílohe č. 1.
Ceny musia byť konečné a musia byť platné od termínu na predloženie cenovej ponuky
do termínov dodávky /fakturácie/. Do ceny je nutné započítať všetky náklady
uchádzača, vrátane nákladov na dopravu
c) Pri dodaní tovaru je nutné vystaviť samostatný dodací list, na ktorom oprávnený
zástupca kupujúceho podpisom potvrdí prevzatie tovaru,
d) Na dodanie tovaru sa neposkytuje preddavok, platba bude vykonaná po riadnom
splnení celého predmetu zmluvy a po jeho prevzatí v mieste plnenia do 14 dní po
obdržaní faktúry,
e) Faktúru doručiť na adresu Spojená škola, Nivy 2, Šaľa
f) Záruka na tovar a uplatňovanie reklamácií – podľa platných právnych noriem.
10. Požiadavky na predloženie cenovej ponuky:
Ponuka musí byť predložená na všetky druhy tovarov uvedených v prílohe č. 1 k tejto
výzve ktorá je zároveň podkladom pre vypracovanie cenovej ponuky.
11. Vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie ponúk bude neverejné.
Verejný obstarávateľ oznámi prijatie ponuky úspešnému uchádzačovi písomne
zároveň upovedomí neúspešných uchádzačov o tom, že v tejto zákazke neuspeli.
12. Kritéria na hodnotenie ponúk:
- úspešnou ponukou bude ponuka uchádzača s najnižšou celkovou cenou
a zodpovedajúcou kvalitou za všetky nakupované tovary v € s DPH
13. Dôvody zrušenia zadania zákazky s nízkou hodnotou:
- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.
Dátum zverejnenia: 19.11.2013
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Adriana Petrová
PaedDr. Alžbeta Botorčeová
riaditeľka školy
Príloha č. 1
Cenová ponuka k VÝZVE
Predmet zákazky: Zelenina a ovocie pre ŠJ
Uchádzač:
Adresa, sídlo:
..............................................................................................
..............................................................................................
Tel. .................................... Fax: .........................................
IČO:
...............................................................................................
IČ DPH:
...............................................................................................
Bankové spojenie:
................................................................................................
Číslo účtu:
................................................................................................
Zapísaný v obchodnom registri: .........................................................................................
P.
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
Popis, základná špecifikácia
Zemiaky 1 kg
Cibuľa 1 kg
Cesnak 1 kg
Mrkva 1 kg
Zeler 1 kg
Kaleráb 1 kg
Petržlen 1 kg
Pór 1 kg
Kel 1 kg
Kapusta čínska 1 kg
Kapusta kvasená 1 kg
Kapusta hlávková 1 kg
Kapusta hlávková červená 1
kg
Šalát hlávkový 1 ks
Uhorky 1 kg
Karfiol čerstvý 1 kg/1 ks
Brokolica čerstvá 1 kg/1 ks
Šampióny čerstvé 1 kg
Paprika 1 kg
Paradajky 1 kg
Pomaranče 1 kg
Jednotková cena v Jednotková cena v
€
€
bez DPH
S DPH
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
Jablká 1 kg
Banány 1 kg
Mandarínky 1 kg
Hrozno 1 kg
Broskyne 1 kg
Nektarinky 1 kg
Hrušky 1 kg
Citróny 1 kg
Celková cena:
V .............................. dňa ...............................
Odtlačok pečiatky, meno, priezvisko
podpis štatut. zástupcu uchádzača
alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača
Download

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK