Pár inšpiratívnych tipov
pre aktivity v rámci Týždňa mozgu 2014
1. Prednáška pre širokú verejnosť (seniorov v denných centrách, zariadeniach pre seniorov,
knižniciach...), ľudia v zamestnaní, študenti na hodinách biológie/angličtiny, deti v škôlke...).
Zameraná na informácie o fungovaní mozgu a potrebe trénovania pamäti – prizvanie odborníkov
k prednášaniu, spolupráca s lekármi, trénermi pamäti, miestnymi iniciatívami.
2. Aktivita pre seniorov – pracovné listy pre mozgový jogging a trénovanie pamäti
ƒ Slovný maratón
ƒ Pomiešané písmená
ƒ Iné......
3. Rôzne aktivity pre deti a školákov (v spolupráci s pedagógmi školy, škôlky)
ƒ Vedomostný kvíz (otázky o ľudskom mozgu)
ƒ Logické úlohy, matematické hádanky, pokusy atď.
ƒ Omaľovánky s tematikou mozog
ƒ Kreatívne dielne - modelovanie mozgu, kreslenie, výroba neurónov z papiera atď.
ƒ Iné aktivity v spolupráci s pedagógmi školy, škôlky, lekármi.
4. Článok do miestnych novín, reportáž do miestnej televízie k spropagovaniu Vašej účasti na akcii
atď...
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Prednáška pre verejnosť
-
Prezentácie na tému Ako funguje mozog, Prečo je potrebné mozog trénovať?, Mozgové hry
a hádanky a pod. Inšpirujte sa dostupnými informáciami z internetu.
Vzor prednášky nájdete ne www.alzheimer.sk v sekcii Týždeň mozgu.
© Slovenská Alzheimerova spoločnosť
Tel. 02 62 41 08 85, E-mail: [email protected]
2. Aktivity pre seniorov – pracovné listy
SLOVNÝ MARATÓN
Napíšte čo najviac slov, ktoré obsahujú slabiku HRA a slabiku STO. Slabiku
môžete použiť na začiatku, v strede aj na konci slova.
Napríklad: ZáHRAda, HRAnica, STOnožka, hiSTOrik...
HRA____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
STO______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
© Slovenská Alzheimerova spoločnosť
Tel. 02 62 41 08 85, E-mail: [email protected]
POMIEŠANÉ PÍSMENÁ
Rozlúštite zašifrované slová, príklad: OKZA - KOZA
Kategória živočíchy:
1.
LAČEV
.......................................................................
2.
OKVRÁŠKON
.......................................................................
3.
VEDEMĎ
.......................................................................
4.
LENDÍF
.......................................................................
5.
NEKILA
.......................................................................
Kategória krajiny:
1.
ZRÚCSOKFAN .......................................................................
2.
NÁKODS
.......................................................................
3.
SOKUR
.......................................................................
4.
CONAGILK
.......................................................................
5.
SPINEŠALOK
.......................................................................
Kategória medicínsky odbor:
1.
GÓTAPOL
.......................................................................
2.
TANIDTES
.......................................................................
3.
URZÁB
.......................................................................
4.
RITNITANSE .......................................................................
5.
DIAPETER
.......................................................................
Veľa inšpiratívnych pamäťových cvičení pre dospelých nájdete aj v našich pracovných zošitoch, ktoré si môžete
objednať na [email protected] Ich vizuál a charakteristiku nájdete na www.alzheimer.sk v sekcii
Publikácie/Pomôcky pre trénovanie pamäti.
© Slovenská Alzheimerova spoločnosť
Tel. 02 62 41 08 85, E-mail: [email protected]
3. Rôzne aktivity pre deti a školákov
Mozog vs. Počítač: Podobnosti a Rozdiely
Nechajte deti zamyslieť sa nad tým, v čom sú si mozog a počítač podobné a v čom sa rozlišujú. Tento
zoznam popisuje len niektoré podobnosti a rozdiely. Existujú nejaké ďalšie? Porozmýšľajte spoločne...
Podobnosť
Rozdiel
Mozog používa chemické látky na prenos informácií, počítač používa
elektrinu. Aj keď elektrické signály sú v nervovom systéme prenášané
Používajú
vysokou rýchlosťou, elektrické signály putujú oveľa rýchlejšie
elektrický signál na
v linkách počítača.
prenos informácií.
Prenášajú
informácie.
Majú pamäť, ktorú
je možné zväčšiť.
Počítač používa spínače ON (Zapni) alebo OFF (Vypni) - „binárne –
podvojné“. Neuróny v mozgu sú buď v stave On/Off a to tak, že buď
naštartujú akčný potenciál alebo ho nenaštartujú. Napriek tomu,
neuróny nie sú iba v stave zapni alebo vypni, pretože „vzrušivosť –
excitabilita“ neurónov sa neustále mení. A to vďaka tomu, že neurón
neustále prijíma informácie od ostatných buniek cez synapsu
(synaptický kontakt). Informácia, ktorá putuje cez synapsu nemusí
vždy vyvolať vznik akčného potenciálu. Takáto informácia upozorní
na možnosť, že akčný potenciál vznikne zvýšením alebo znížením
prahového potenciálu neurónu.
Pamäť počítača sa zväčší pridaním čipov.
Pamäť mozgu rastie silnejšími synaptickými spojeniami. Tie možno
získať poznávaním nového, učením sa, vzdelávaním.
Pre mozog je oveľa jednoduchšie a rýchlejšie učiť sa nové veci.
Samozrejme počítač je schopný robiť naraz veľa spletitých úloh, ktoré
môžu byť pre mozog zložité. Napríklad: počítať dozadu a zároveň
násobiť dve čísla naraz. Na druhej strane aj mozog robí naraz viac
úloh s použitím autonómneho nervového systému. Napríklad
Môžu sa
kontroluje dýchanie, tep srdca a tlak krvi a zároveň vykonáva
prispôsobiť a učiť
mentálne úlohy.
sa.
Pred 100 000 rokmi vážil ľudský mozog približne 1,36 kg, dnes váži
takmer 1,5 kg. Počítače sa vyvíjali oveľa rýchlejšie ako ľudský
mozog. Počítače máme k dispozícii približne niekoľko desaťročí
a prudký vývoj technológií spôsobil, že počítače sú rýchlejšie, menšie
a oveľa výkonnejšie.
Vyvíjajú sa časom.
© Slovenská Alzheimerova spoločnosť
Tel. 02 62 41 08 85, E-mail: [email protected]
Aby mal mozog energiu, potrebuje živiny ako sú kyslík a cukor.
Počítač potrebuje elektrinu, aby fungoval.
Potrebujú energiu.
Môžu sa poškodiť.
Je jednoduchšie opraviť počítač – stačí zohnať nové súčiastky.
Neexistujú ale nové alebo použité časti mozgu. Niektoré nervové
ochorenia je ale možné napraviť transplantáciou nervových buniek,
napríklad pri Parkinsonovej chorobe. Počítač aj mozog môžu
„ochorieť“ – počítač môže byť napadnutý „vírusom“, mozog môže
poškodiť veľa chorôb. Mozog má v niektorých prípadoch možnosť
„Vybudovať náhradu“. Ak je nejaká dráha v mozgu poškodená, tak
iná dráha prevezme úlohu tej poškodenej.
Môžu sa zmeniť
alebo
prispôsobovať.
Vedia počítať
a robiť iné logické
úlohy.
Mozog sa stále mení alebo prispôsobuje. Pre mozog neexistuje
„vypnutie“, mozog je aktívny a pracuje aj keď človek spí,. Počítač sa
mení iba vtedy, keď sa pridá nový hardvér alebo softvér alebo keď sa
niečo uloží do pamäte. Pre počítač existuje „vypnutie“. Keď je počítač
vypnutý, signály sa neprenášajú.
Počítač je rýchlejší v riešení logických úloh a vo výpočtoch. Naopak
mozog je lepší vo vyhodnocovaní vonkajšieho sveta a vo vymýšľaní
nových nápadov. Mozog je na rozdiel od počítača schopný využívať
fantáziu.
Vedci rozumejú tomu, ako funguje počítač. Tisíce vedcov skúma tiež
mozog. O mozgu je však ešte oveľa viac neprebádaného. „Je viac
toho, čo o mozgu NEVIEME, ako toho, čo o ňom vieme.“
Skúmajú ich vedci.
Preložené z http://faculty.washington.edu/chudler/bvc.html
© Slovenská Alzheimerova spoločnosť
Tel. 02 62 41 08 85, E-mail: [email protected]
Prierez mozgom
Poznáte zloženie ľudského mozgu? Viete, čo užitočné vykonávajú jednotlivé jeho časti?
Obrázok je možné prekopírovať do prezentácie, resp. vytlačiť.
Zdroj: http://mozgovna.pravda.sk/preco-si-clovek-pamata-a-co-prispieva-k-inteligencii-fhq-/skmclovek.asp?c=A101216_005838_sk-mclovek_p05
© Slovenská Alzheimerova spoločnosť
Tel. 02 62 41 08 85, E-mail: [email protected]
Úlohy pre najmenších
Vyfarbi športovcov a porozmýšľaj nad ďalšími aktivitami, ktoré prospievajú nielen nášmu
telu, ale aj mozgu.....
© Slovenská Alzheimerova spoločnosť
Tel. 02 62 41 08 85, E-mail: [email protected]
Download

1. Prednáška pre verejnosť