Znenie súhlasu s osobnými údajmi podľa nižšie uvedených podmienok
Súhlasím, aby spolocnost CRESCO GROUP s.r.o., Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3,
ICO : 24829099 (dalej ako „CRESCO GROUP s.r.o.,“) Ružová Dolina 6, 821 08 Bratislava 2, Slovenská
republik, a ako správca osobných údajov spracúvala moje osobné údaje uvedené vo vyplnenom formulári t.j.
meno, priezvisko, rodné císlo, telefónne císlo, emailová adresa a ostatné položky formulára, IP adresu a dalšie
informácie uložené v súboroch cookies, ako aj údaje o druhu marketingovej kampane, v ktorej súvislosti boli
tieto údaje získané, automatizovaným spôsobom spracované a topo dobu 10 rokov odo dnaudelenia tohto
súhlasu. Tento môj súhlas udelujemza úcelom priameho marketingu, telefonického kontaktu, elektronickej
formy komunikácie ako aj na úcely korešpondencie medzi mnou a CRESCO GROUP, s.r.o. ako aj za úcelom
zaslania personalizovanej ponuky úveru od tretích osôb – zmluvných partnerov CRESCO GROUP s.r.o., a to
spolocnosti ConsumerFinance Holding, a.s. so sídlom Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, ICO: 35 923 130,
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka c. 10315/P a dalších obchodných
partnerov a to po dobu platnosti a úcinnosti tohto súhlasu.
Prehlasujem že som svoje osobné údaje poskytol CRESCO GROUP s.r.o., dobrovolne. Som si vedomí, že som
oprávnený tento mnou udelený súhlas kedykolvek odvolat, a to písomným oznámením doruceným CRESCO
GROUP s.r.o. Prehlasujem, že so bol zo strany CRESCO GROUP s.r.o. informovaný (a) o tom, že tieto vyššie
špecifikovanej osobné údaje budú spracovávané výhradne k vyššie uvedeným úcelom a že poskytnuté osobné
údaje budú spracovávané v súlade s platnou právnou úpravou zákonom c. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných
údajov (od 1. Júla 2013) zákonom c. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, dalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“.
Zároven potvrdzujem, že som bol oboznámený so všetkými skutocnostami podla Zákona o ochrane osobných
údajov predovšetkým o tom, že môžem požadovat informácie o spracovaní mojich osobných údajov, odpis
spracúvaných osobných údajov, likvidáciu osobných údajov ak bol splnený úcel ich spracúvania a uplynuli
lehoty na archiváciu údajov a dokumentov, v ktorých sú predmetné osobné údaje uvedené, v zmysle osobitných
predpisov. Dalej prehlasujem, že som bol oboznámený o svojom práve a povinnosti žiadat o opravu
nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov.
Dalej výslovne súhlasím s tým, aby spolocnost CRESCO GROUP s.r.o. odovzdávala moje osobné údaje za
vyššie uvedené úcely a vo vyššie uvedenom rozsahu všetkým zmluvným partnerom CRESCO GROUP s.r.o.
Udelujem súhlas, aby CRESCO GROUP s.r.o.v súlade s právnymi predpismi, najmä Zákonom o ochrane
osobných údajov uskutocnovala cezhranicný prenos informácií v rozsahu clenských štátov Európskej únie alebo
aby tieto informácie boli spracovávané pre potreby CRESCO GROUP s.r.o. v informacných systémoch tretích
osôb a to za úcelom udeleným mnou v tomto súhlase.
Po vyplnení formulára a jeho odoslaní súhlasím s tým, že môžem byt spolocnostou CRESCO GROUP s.r.o.
kontaktovaný, a to aj využitím môjho telefonického a elektronického kontaktu s ponukou dalších produktov a
služieb spolocnosti.Súcasne udelujem CRESCO GROUP s.r.o. súhlas s kontaktovaním mojej osoby
prostredníctvom telefónu, SMS alebo formou emailovej správy. 
Download

Znenie súhlasu s osobnými údajmi podľa nižšie uvedených