konané pod záštitou ministerky zdravotníctva SR Z. Zvolenskej
XXXVII. ENDOKRINOLOGICKÉ DNI
XVIII. KONGRES SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
9. - 11. október 2014, Holiday Inn, Žilina
n PREZIDENTI KONGRESU
Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc., FRCP
MUDr. Peter Vaňuga, PhD.
n PROGRAMOVÝ VÝBOR
Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc., FRCP
Prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., FRCP
Doc. MUDr. ¼udmila Košśálová, CSc.
Prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.
Prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.
Doc. RNDr. Bìla Bendlová, CSc.
MUDr. Peter Vaňuga, PhD.
n ORGANIZAČNÝ VÝBOR
MUDr. Peter Vaňuga, PhD.
MUDr. Mikuláš Pura, PhD.
MUDr. Peter Kentoš, PhD.
MUDr. Helena Urbánková, PhD.
MUDr. Dušan Pavai ml.
Pavol Vician - SLS
Ing. Beata Kapustová - Progress CA s.r.o.
n SEKRETARIÁT KONGRESU
Slovenská lekárska spoločnosś - kongresové oddelenie
Pavol Vician, Cukrová 3, 813 22 Bratislava, SK
Tel.: +421 2 5263 5603, 5292 2017, 5292 2019, Fax: +421 2 5292 2022
[email protected], www.sls.sk
n MIESTO KONANIA KONGRESU
Hotel Holiday Inn, Žilina
n ROKOVACIE JAZYKY
Slovenský, český, anglický (bez tlmočenia)
n POKYNY PRE PREDNÁŠAJÚCICH A VYSTAVOVATE¼OV POSTEROV
Multimediálna projekcia
Prednášajúci odovzdá svoju prednášku najneskôr 15 minút pred začiatkom prednáškového bloku
pri stolíku technika v prednáškovej sále. Uvedený čas pre prednášku zahŕňa aj čas 2 min. na diskusiu.
Prednášajúci je povinný dodržaś čas určený na prezentáciu, predsedajúci sekcie má právo ukončiś
prednášku po uplynutí vymedzeného času.
Poster formát: 100(v) x 90(š) cm
Postery budú prezentované formou krátkej 5-minútovej prednášky v sobotu 11.10.2014 v bloku POSTERY.
Čas vyhradený na orálnu prezentáciu je bez zahrnutia času diskusie.
2
XXXVII. ENDOKRINOLOGICKÉ DNI
XVIII. KONGRES SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
9. - 11. október 2014, Holiday Inn, Žilina
n REGISTRÁCIA
09. 10. 2014 - štvrtok 10:00 - 18:00
10. 10. 2014 - piatok 08:00 - 18:00
11. 10. 2014 - sobota 08:00 - 11:00
n REGISTRAČNÝ POPLATOK
PRE ČLENOV SES A ČES
PRE NEČLENOV
PRE SESTRY
DO 15. 9. 2014
70,- EUR
90,- EUR
10,- EUR
PO 15. 9. 2014
90,- EUR
100,- EUR
12,- EUR
ŠTUDENTI A DÔCHODCOVIA - ZDARMA
Registračný poplatok prosíme uhradiś bankovým prevodom na účet Slovenskej lekárskej spoločnosti vo VÚB, a.s.
č. účtu: 4532012/0200
VS: 141024009
IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012
BIC: SUBASKBX
Platbu je potrebné uskutočniś bankovým prevodom alebo v hotovosti pri registrácii. V prípade platby
iným subjektom (firma, nemocnica) je potrebné uviesś meno osoby/osôb, za ktorú/é bola platba
uskutočnená. Potvrdenie o zaplatení registračného poplatku si, prosím, starostlivo uchovajte a v prípade
potreby predložte pri registrácii. Poplatok zahŕňa potvrdenie o účasti s kreditovým hodnotením SACCME.
Uhradený registračný poplatok je nenávratný.
n AGENTÚRA
Progress CA s.r.o.,
Ing. Beáta Kapustová
Krivá 18, 040 01 Košice, SK
Tel.: +421 55 68 06 261, Fax: +421 55 68 06 156
Mobil: +421 905 411 511
e-mail: [email protected]
www.progress.eu.sk
n STRAVOVANIE
obedy budú zabezpečené v dňoch 10. a 11.10.2014 v priestoroch reštaurácie hotela Holiday Inn Žilina
(lístok na obed si bude možné zakúpiś pri registrácii v cene 11,- EUR)
n PRIEBEŽNÉ INFORMÁCIE O KONGRESE NÁJDETE NA WEBOVEJ STRÁNKE
www.endo2014.sk
www.progress.eu.sk
3
XXXVII. ENDOKRINOLOGICKÉ DNI
XVIII. KONGRES SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
9. - 11. október 2014, Holiday Inn, Žilina
n PROGRAM
n 9.10.2014 (ŠTVRTOK)
13,00 – 14,15 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE XVIII. Kongresu Slovenskej lekárskej spoločnosti
Čestné predsedníctvo:
JUDr. Z. Zvolenská, ministerka zdravotníctva SR
Prof. MUDr. P. Krištúfek, CSc., prezident SLS
Prof. MUDr. I. Lazúrová, CSc., FRCP, prezidentka SES SLS
Prof. MUDr. M. Bernadič, CSc., vedecký sekretár SLS
Prof. MUDr. J. Payer, PhD, FRCP, člen Prezídia SLS a podpredseda SES SLS
n PRÍHOVOR PREZIDENTA SLS (P. Krištúfek)
n Z HISTÓRIE SLS – 45. VÝROČIE (M. Bernadič)
n ODOVZDÁVANIE CIEN PREZÍDIA SLS (P. Krištúfek, M. Bernadič, J. Payer)
- Čestná cena ak. T. R. Niederlanda (A. Vavrečka, L. Hegyi)
- Jesseniova cena (P. Kubisz)
- Guothova cena (P. Jackuliak)
n SÚSTAVNÉ VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV
J. Breza: Úvod do problematiky
L. Pásztor: Miesto SLS v sústavnom vzdelávaní lekárov – história, súčasnosś, budúcnosś
J. Glasa: Súčasný vývoj a zodpovednosś členov SLS v procese sústavného vzdelávania
14,15 – 14,40
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE XXXVII. Endokrinologických dní s medzinárodnou účasśou
Čestné predsedníctvo:
JUDr. Z. Zvolenská, ministerka zdravotníctva SR
Prof. MUDr. P. Krištúfek, CSc., prezident SLS
Prof. MUDr. I. Lazúrová, CSc., FRCP, prezidentka SES SLS
Prof. MUDr. M. Kršek, CSc., prezident ČES CLS JEP
MUDr. P. Vaňuga, PhD., predseda organizačného výboru kongresu
14,40 – 15,20 CHARVÁTOVA PREDNÁŠKA
Predsedníctvo: I. Lazúrová, M. Kršek
J. Podoba (Bratislava): Od jódového deficitu k súčasnej tyreológii
SÁLA A
15,20 – 16,30 HYPOFÝZA I
Predsedníctvo: P. Vaňuga, M. Kršek
15,20 – 15,40 M. Kršek (Praha): Psychické zmìny u Cushingova syndromu
15,40 – 16,00 P. Kamenický (Paríž): Cardiac structure and function in Cushing’s syndrome:
a cardiac magnetic resonance imaging study
4
XXXVII. ENDOKRINOLOGICKÉ DNI
XVIII. KONGRES SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
9. - 11. október 2014, Holiday Inn, Žilina
16,00 – 16,10
H. Urbánková, M. Kulich, J. Gregová, P. Vaňuga (¼ubochňa): Čo tak koincidencia
akromegálie a Cushingovho syndrómu?
16,10 – 16,20 I. Jakubíková, J. Čáp, F. Gabalec (Hradec Králové): Rezistentní akromegalie...
a co dál?
16,20 – 16,30 L. Trejbalová, M. Sásiková, J. Podoba (Bratislava): TSH secernujúce adenómy
hypofýzy – súbor pacientov
16,30 – 16,45 Prestávka
16,45 – 17,30 ODBORNÉ SYMPÓZIUM PODPORENÉ EDUKAČNÝM GRANTOM FIRMY AMGEN
17,30 – 18,35 GONÁDY, NADOBLIČKY
Predsedníctvo: I. Lazúrová, J. Čáp
17,30 – 17,45
17,45 – 18,00
18,00 – 18,15
18,15 – 18,25
L. Stárka (Praha): Syndrom vyhoření a hormony
J. Čáp (Hradec Králové): Testosteron a kardiovaskulární riziko
I. Lazúrová (Košice): Diagnostika syndrómu polycystických ovárií
J. Kollerová (Bratislava): Endokrinné autoimunitné choroby a poruchy
reprodukcie u žien
18,25 – 18,35 M. Dušková, M. Hill, L. Stárka (Praha): Dehydroepiandrosteron
18,35 – 19,00 PLENÁRNE ZASADNUTIE SES – oboznámenie s výsledkami volieb do výboru SES
na funkčné obdobie 2014 – 2018
20,00 – 22,00 UVÍTACÍ VEČER
SÁLA B
15,20 – 16,20 GENETIKA I
Predsedníctvo: P. Schwartz, B. Bendlová
15,20 – 15,35 B. Bendlová, E. Václavíková, V. Sýkorová, J. Včelák, Š. Dvořáková (Praha):
Endokrinní nádory – molekulární onkologie
15,35 – 15,50 Š. Dvořáková, T. Hálková, V. Sýkorová, E. Václavíková, J. Včelák, P. Vlček,
P. Sýkorová, D. Kodetová, J. Betka, B. Bendlová (Praha): Je IDH1 gen dùležitý
v patogenezi papilárního karcinomu štítné žlázy?
15,50 – 16,05 V. Sýkorová, Š. Dvořáková, E. Václavíková, R. Koder, D. Kodetová, J. Betka,
P. Vlček, B. Bendlová (Praha): Detekce genetických zmìn u nízce diferencovaných
a anaplastických karcinomù štítné žlázy pomocí sekvenování nové generace
16,05 – 16,20 Z. Lešśanová, Z. Bačová, V. Štrbák, J. Bakoš (Bratislava): Vplyv oxytocínu na génovú
expresiu a proteínové hladiny cytoskeletových proteínov a oxytocínového receptora
v neuronálnych bunkách
17,30 – 18,35 CHIRURGIA I (príštitné telieska, štítna žľaza)
Predsedníctvo: J. Kollerová, M. Fialová
17,30 – 17,45 M. Fialová, P. Libánský, S. Adámek, R. Lischke, J. Kibinyi (Praha): Příčiny
a dùsledky recidivujíci primární hyperparathyreozy (PHPT) – série kasuistik
5
XXXVII. ENDOKRINOLOGICKÉ DNI
XVIII. KONGRES SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
9. - 11. október 2014, Holiday Inn, Žilina
17,45 – 17,55 V. Kubas, R. Pfeffer, J. Zliechovec, M. Petrík, T. Jjerga, L. Uhliarik, M. Fajtová,
M. Kozman (Ružomberok): Chirurgická liečba hyperparatyreózy – vlastné výsledky
17,55 – 18,05 P. Libánský, P. Broulík, M. Fialová, J. Kubinyi, R. Lischke, J. Tvrdoň, S. Adámek
(Praha): Videothorakoskopická thymektomie - miniinvazivní odstranìní mediastinálnì uloženého adenomu příštítných tìlísek u primární hyperparathyreózy
18,05 – 18,15 L. Šinkovič, E. Flaška, M. Miklo (Banská Bystrica): Operačné riešenie ochorení
štítnej žľazy a príštitných teliesok – MIRP a TTE
18,15 – 18,25 B. Dudešek, J. Duben, J. Gatìk (Zlín): Kontinuální neuromonitoring NLR – první
zkušenosti
18,25 – 18,35 R . K r á l i k , M . S a b o l , J . M a l i n a , V . R e k e ň , E . T a k á c s o v á , M . G r i g e r o v á ,
I. Waczulíková (Bratislava): Význam detekcie sentinelovej LU pre klinickú prax
n 10.10.2014 (PIATOK)
SÁLA A
08,00 – 08,30 PODOBOVA PREDNÁŠKA
Predsedníctvo: B. Lichardus, J. Marek
J. Michálek (¼ubochňa): Vývoj detskej tyreológie za posledných 25 rokov
08,30 – 09,45 ŠTÍTNA Ž¼AZA I
Predsedníctvo: J. Podoba, V. Zamrazil
08,30 – 08,50 J. Podoba, K. Rácová, P. Vaňuga, H. Urbánková, V. Cupanik, J. Hruška (Bratislava,
¼ubochňa, Ružomberok): Aktuálne hodnoty jodúrie v rôznych vekových skupinách
obyvateľstva na Slovensku
08,50 – 09,10 V. Zamrazil (Praha): Zásobení jodem – současný stav a perspektivy
09,10 – 09,25 D. Nováková, M. Křenek, K. Vošmiková, P. Sýkorová, Z. Límanová, P. Vlček (Praha):
Vztah mezi Hashimotovou tyreoiditidou a diferencovanými nádory štítné žlázy
09,25 – 09,35 M. Grigerová, E. Mojtová, M. Griger, J. Podoba (Bratislava): Vplyv faktorov životného
prostredia na výskyt diferencovaného karcinómu štítnej žľazy
09,35 – 09,45 E. Mojtová, M. Grigerová, M. Griger, J. Podoba (Bratislava): Priebeh papilárneho
karcinómu štítnej žľazy v teréne koincidujúcej autoimunitnej tyreoiditídy
09,45 – 10,30 ODBORNÉ SYMPÓZIUM PODPORENÉ EDUKAČNÝM GRANTOM FIRMY NOVARTIS
10,30 – 10,45 Prestávka
10,45 –11,55
OSTEOPORÓZA
Predsedníctvo: J. Payer, J. Jiskra
10,45 – 11,05
11,05 – 11,25
J. Payer, P. Jackuliak (Bratislava): Úskalia liečby endokrinne podmienenej osteoporózy
P. Vaňuga, S. Tomková, J. Payer (¼ubochňa, Košice, Bratislava): Suplementácia
kalcia a vitamínu D v prevencii a liečbe osteoporózy
P. Jackuliak, J. Payer (Bratislava): Osteoporóza, fraktúry a diabetes mellitus –
záleží na kvalite kosti
11,25 – 11,35
6
XXXVII. ENDOKRINOLOGICKÉ DNI
XVIII. KONGRES SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
9. - 11. október 2014, Holiday Inn, Žilina
11,35 – 11,45
11,45 – 11,55
11.55 - 12,45
A. Krajčovičova, T. Hlavatý, Z. Killinger, E. Miznerová, J. Toth, J. Letkovský,
D. Čierny, T. Koller, Z. Zelinková, M. Huorka, J. Payer (Bratislava): Kombinovaná
imunosupresívna terapia, kortikoidy a menopauza majú signifikantný vplyv na
minerálnu kostnú denzitu u IBD pacientov. Prospektívna štúdia.
M. Kužma, P. Vaňuga, Z. Killinger, J. Payer (Bratislava, ¼ubochňa): Porovnanie
kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov kosti po liečbe rastovým hormónom
u pacientov s jeho deficitom v dospelosti
HYPOFÝZA II
Predsedníctvo: P. Vaňuga, J. Marek
11.55 – 12,15
J. Marek, J. Ježková, V. Hána, M. Kršek, V. Masopust, R. Liščák (Praha): Naše
zkušenosti s léčbou kraniofaryngeomù
12,15 – 12,25 M. Sičák, M. Obtulovič, M. Telepovská (Ružomberok): Endoskopický transsfenoideálny prístup v chirurgii hypofýzy
12,25 – 12,35 L. Hrabálek, J. Hoza, Z. Fryšák, V. Novák, D. Krahulík, M. Vaverka, M. Hampl
(Olomouc): Endoskopická transsfenoideální léčba adenomu hypof ýzy na
neurochirurgické klinice FN Olomouc
12,35 – 12,45 A. Šteňo, J. Bocko, ¼. Trejbalová, B. Rychlý, M. Chorváth, P. Celec, M. Fabian,
V. Belan, J. Šteňo (Bratislava): Afunkčné adenómy hypofýzy: vzśah indexov
proliferácie antigénov Ki-67 a HMGA-1 s rastom nádorových reziduí
12,45 – 14,15 OBED
13,45 – 14,15
Prehliadka posterov
14,15 – 14,45 ODBORNÉ SYMPÓZIUM PODPORENÉ EDUKAČNÝM GRANTOM FIRMY SERVIER
14,45 – 15,45 ODBORNÉ SYMPÓZIUM PODPORENÉ EDUKAČNÝM GRANTOM FIRMY MERCK
15,45 – 16,00 Prestávka
16,00 – 17,20 ENDOKRINOLÓGIA DIFERENCIÁCIE A ZMENY POHLAVIA
Predsedníctvo: V. Voglová, V. Weiss
16,00 – 16,20
Z. Pribilincová, J. Molčan, ¼. Košśálová (Bratislava): Poruchy sexuálneho vývoja –
kedy, kto a ako?
16,20 – 16,50 V. Weiss, H. Fifková (Praha): T ranssexualismus male - to - female a naše
zkušenosti z pohledu endokrinologa
16,50 – 17,20 J. Heresová (Praha): Transsexualismus – hormonální léčby female to male
17,20 – 18,05 ODBORNÉ SYMPÓZIUM PODPORENÉ EDUKAČNÝM GRANTOM FIRMY TEVA
20,00 – 24,00 GALA VEČER
7
XXXVII. ENDOKRINOLOGICKÉ DNI
XVIII. KONGRES SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
9. - 11. október 2014, Holiday Inn, Žilina
SÁLA B
08,30 – 09,30 GENETIKA II
Predsedníctvo: I. Klimeš, D. Vejražková
08,30 – 08,45 J. Staník, M. Škopková, D. Staníková, J. Ukropec, D. Daniš, T. Kurdiová,
B. Ukropcová, L. Tichá, I. Klimeš, D. Gašperíková (Bratislava): Identifikácia
génu zodpovedného za syndróm MEHMO
08,45 – 09,00 V. Štrbák, Z. Bačová (Bratislava): Úloha TRH v regulácii sekrécie inzulínu
09,00 – 09,15 J. Včelák, D. Vejražková, P. Lukášová, O. Bradnová, G. Vacínová, K. Dvořáková,
B. Bendlová, M. Vaňková (Praha): Hladiny adipokinù a inkretinù u nemocných
s Alzheimerovou demencí
09,15 – 09,30 D. Vejražková, P. Lukášová, M. Vaňková, O. Bradnová, J. Včelák, V. Cirmanová,
K. Andìlová, H. Krejčí, B. Bendlová (Praha): Polymorfismus rs10830963 genu
MTNR1B se uplatňuje v rozvoji gestačního diabetu českých žen
10,45 – 11,55 ENDOKRINOLÓGIA DETÍ A DORASTU
Predsedníctvo: ¼. Košśálová, Z. Fryšák
10,45 – 11,05
11,05 – 11,15
11,15 – 11,30
11,30 – 11,45
11,45 – 11,55
¼. Košśálová, Z. Pribilincová, S. Bielková, J. Ferenczová, V. Šandriková
(Bratislava): Špecifiká starostlivosti o pacientky s Turnerovým syndrómom
E. Vitariušová, M. Bednarčíková (Bratislava): Izolovane zvýšené TSH u obézneho
dieśaśa – čo s tým?
¼. Tichá, D. Lobotková, J. Hornová, A. Lencsésová, J. Staník (Bratislava):
Reštaurácia gonadálnych funkcií u pacientok s mentálnou anorexiou
J. Ferenczová, A. Feketeová, V. Urbanová (Košice): Vplyv estrogénov na priebeh
cystickej fibrózy
M. Čiljaková (Martin): Technológie v manažmente diabetes mellitus 1. Typu
16,00 – 17,20 CHIRURGIA II (karcinóm štítnej žľazy, nadobličky)
Predsedníctvo: B. Renker, S. Smutný
16,00 – 16,15
M. Sičák, J. Soják, K. Obtulovičová (Ružomberok): Prístup k pacientom postihnutých
papilárnym karcinómom štítnej žľazy
16,15 – 16,30 S. Smutný, F. Kalát, P. Bavor, J. Svoboda, S. Holobrada, P. Vlček (Příbram, Praha):
Chirurgicky stručná osnova léčby karcinomù štítné žlázy
16,30 – 16,40 P. Bavor, P. Vlček, S. Smutný, J. Neumann (Praha, Příbram): Význam radikality
operačního výkonu u diferencovaného karcinomu štítné žlázy
16,40 – 16,50 ¼. Marko, L. Kokorák, P. Vladovič (Banská Bystrica): MIVAT – vysoké percento
malignít v malých léziách
16,50 – 17,00 I. Kubačka, J. Váňa, V. Kubas, R. Rindoš, J. Zliechovec (Žilina, Ružomberok):
Manažment chirurgickej liečby medulárneho karcinómu štítnej žľazy
17,00 – 17,10 J. Malina, M. Sabol, Š. Durdík, Z. Šipošová (Bratislava): Zriedkavé komplikácie
adrenalektómie pre hormonálne aktívne tumory – kazuistiky
17,10 – 17,20 ¼. Marko, L. Kokorák, P. Vladovič (Banská Bystrica): Laparoskopické adrenalektómie
8
XXXVII. ENDOKRINOLOGICKÉ DNI
XVIII. KONGRES SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
9. - 11. október 2014, Holiday Inn, Žilina
n 11.10.2014 (SOBOTA)
SÁLA A
08,30 – 09,30 ŠTÍTNA Ž¼AZA II
Predsedníctvo: M. Tajtáková, Z. Fryšák
08,30 – 08,45 J. Panisová, M. Pura, R. Liščák, M. Ščerbíková, P. Kentoš, V. Vladyka, P. Vaňuga
(¼ubochňa, Ružomberok, Praha): Využitie stereotaktickej rádioterapie v liečbe
tyreoprivnej orbitopatie – prvé skúsenosti
08,45 – 09,00 Z. Fryšák, M. Karhanová, R. Kovář, M. Halenka, D. Karásek, J. Zapletalová
(Olomouc): Endokrinní orbitopatie z multioborového pohledu. Vlastní zkušenosti
s praktickými výstupy
09,00 – 09,15 J. Čepková, J. Horáček (Hradec Králové): Léčba radioaktivním jódem 131I u Gravesovy
tyreotoxikózy – retrospektivní analýza velikosti kalkulované dávky
09,15 – 09,30 L. Harčárová (Prešov): Najčastejšie tyreopatie v gravidite - univerzálny alebo
cielený skríning?
09,30 – 10,30 EURÓPSKA PREDNÁŠKA (EUROPEAN LECTURE)
Predsedníctvo: I. Lazúrová, M. Kršek
P. Bouchard (Paríž, prezident ECE): Téma vyhradená
10,30 – 10,45 Prestávka
10,45 – 11,45 VARIA
Predsedníctvo: S. Kiňová, M. Vaňková
10,45 –11,00
11,00 – 11,15
11,15 – 11,30
11,30 – 11,45
I. Šturdík, M. Adamcová, J. Kollerová, T. Koller, Z. Zelinková, J. Payer (Bratislava):
Hyponatriemia ako rizikový prediktor mortality hospitalizovaných pacientov
A. Penesová, A. Garafová, E. Čižmárová, A. Holúbková, M. Vlček, R. Imrich,
D. Ježková (Bratislava): Odpoveï katecholamínov na Stroopov test u mladých
pacientov s hypertenziou
M. Vaňková, J. Včelák, D. Vejražková, P. Lukášová, O. Bradnová, G. Vacínová,
B. Bendlová, M. Hill (Praha): Prediktivita cirkulujících steroidù v diagnostice
Alzheimerovy nemoci
H. Švébišová, P. Koranda, Z. Fryšák, M. Stašek, D. Vitásková (Olomouc):
Neuroendokrinní nádory – diagnostika a léčba
11,45 – 12,45 ŠTÍTNA Ž¼AZA III
Predsedníctvo: J. Michálek, J. Jiskra
11,45 – 12,00
12,00 – 12,15
J. Jiskra, J. Krátký (Praha): Elastografie v diagnostice tyreoidálních uzlù - první
výsledky v České republice
J. Lukáš, J. Krátký, L. Stanìk, B. Hintnausová, M. Syrùček, J. Dušková, J. Jiskra
(Praha, Plzeň): Význam kombinace UZ-FNAC a elastografie v predikci malignity
a výskytu mutací BRAF, KRAS a VEGFA v definitivní histologii u tyreoidálních uzlù
9
XXXVII. ENDOKRINOLOGICKÉ DNI
XVIII. KONGRES SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
9. - 11. október 2014, Holiday Inn, Žilina
12,15 – 12,30
D. Holováčová, M. Kužma, Z. Killinger, J. Payer (Bratislava): Zmeny morfológie
n. medianus u pacientov s hypotyreózou
12,30 – 12,45 E. Takácsová, S. Perháčová, S. Kováčová (Bratislava): Akumulácia 131I a 18FDG
v metastatických ložiskách u pacientov s karcinómom štítnej žľazy – kazuistiky
12,45 – 13,00 UKONČENIE KONGRESU
SÁLA B
10,45 – 11,45 POSTERY – ORÁLNE MINIPREZENTÁCIE
Predsedníctvo: M. Pura, M. Halenka ( Poster formát: 100(v) x 90(š) cm)
10,45 – 10,50 I. Wildová, K. Novotná (Banská Bystrica): Makroprolaktinóm – kazuistika
10,50 – 10,55 J. Vojtková, M. Čiljaková, P. Bánovčin (Martin): Manažment invazívneho makroprolaktinómu s výraznou hyperprolaktinémiou u adolescentného pacienta
10,55 – 11,00 P. Kentoš, M. Pura, P. Vaňuga (Martin, ¼ubochňa): Záchyt Cushingovho
syndrómu u obéznych diabetikov vyšetrením kortizolu v slinách
11,00 – 11,03 Diskusia
11,03 – 11,08 Z. Lazúrová, J. Figurová, M. Mareková, B. Hubková, I. Dravecká, I. Lazúrová
(Košice): Enviromentálny estrogén bisfenol A a syndróm polycystických ovárií
11,08 – 11,13 E. Mojtová, ¼. Trejbalová (Bratislava): Incidentalómy – výskyt hormonálnej
aktivity
11,13 – 11,18 J. Mateovičová, P. Podaný, P. Ponśuch, J. Malina, J. Podoba (Bratislava):
Mnohopočetný paraganglióm ako príčina sekundárnej hypertenzie a sekun dárneho DM
11,18 – 11,23 M. Pura, J. Kubínyi, S. Balogová, M. Šmoldasová, Černý, D. Pávai, D. Chroustová,
J. Jahoda, P. Vaňuga (¼ubochňa, Praha, Bratislava):
Použitie PET/CT s 6-fluoro-L-DOPA v lokalizačnej diagnostike perzistencie a/alebo
rekurencie neuroendokrinných nádorov
11,23 – 11,27 Diskusia
11,27 – 11,32 M. Pura, V. Nižňanská, E. Takácsová, P. Vaňuga, L. Kaliská (¼ubochňa, Banská
Bystrica, Bratislava): Neštandardná liečba neštandardnej hypertyreózy
11,32 – 11,37 A. Bednárová, J. Payer (Bratislava): Primárna a sekundárna hyperparatyreóza
u pacientky s pokročilým obličkovým ochorením – kazuistika
11,37 – 11,42 M. Halenka, Z. Fryšák, D. Karásek, P. Koranda, A. Hluší (Olomouc):
Ultrasonografický nález kombinace adenomu příštítného tìlíska a papilokarcinomu
štítné žlázy u pacienta s velkobunìčným B - lymfomem
11,42 – 11,45 Diskusia
12,45 – 13,00 UKONČENIE KONGRESU
10
XXXVII. ENDOKRINOLOGICKÉ DNI
XVIII. KONGRES SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
9. - 11. október 2014, Holiday Inn, Žilina
n PROGRAM SEKCIE ZDRAVOTNÝCH SESTIER A LABORANTOV
10.10.2014 (PIATOK)
14,00 – 15,30 ODBORNÝ PROGRAM
Predsedníctvo: A. Vaňuga, J. Skývová
14,00 – 14,15
14,15 – 14,30
Z. Kunáková (Bratislava): Úloha sestry v endokrinologickej ambulancii
J. Skývová (Olomouc): „Lékař a sestra?“ nebo „sestra a lékař?“ v endokrinologické ambulanci
14,30 – 14,45 J. Jarjabková (¼ubochňa): Skúsenosś zdravotnej sestry so s.c. liečbou osteoporózy
14,45 – 15,00 A. Vaňuga (¼ubochňa): Laboratórne parametre pri osteoporóze
15,00 – 15,30 OTÁZKY A ODPOVEDE (diskusia - okrúhly stôl)
11
XXXVII. ENDOKRINOLOGICKÉ DNI
XVIII. KONGRES SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
9. - 11. október 2014, Holiday Inn, Žilina
n POZNÁMKY
12
XXXVII. ENDOKRINOLOGICKÉ DNI
XVIII. KONGRES SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
9. - 11. október 2014, Holiday Inn, Žilina
n POZNÁMKY
13
n GENERÁLNI PARTNERI
MERCK SERONO
NOVARTIS
n HLAVNÍ PARTNERI
AMGEN
BERLIN-CHEMIE MENARINI
SERVIER
TEVA
n VYSTAVOVATELIA
Abbvie
Alpha Medical
Amirex
Eli Lilly
Ferring
Genzyme
IBSA
Klinická bioch.
Medirex group
Novonordisk
Onkologický ústav sv. Alžbety
Pfizer
n ORGANIZAČNÝ VÝBOR ĎAKUJE V MENE VŠETKÝCH ÚČASTNÍKOV KONGRESU GENERÁLNYM
A HLAVNÝM PARTNEROM, A TIEŽ VYSTAVOVATE¼OM ZA ÚSTRETOVOSŤ, ODBORNÚ SPOLUPRÁCU
A PODPORU NÁŠHO ODBORNÉHO PODUJATIA.
www.endo2014.sk
www.progress.eu.sk
Download

Program - Progress