PROGRAM BOHOSLUŽIEB
Pozývame vás na slávenie sv. omší na vaše úmysly
FEBRUÁR
hod.
Barca
hod.
Šebastovce


František s rodinou
VIA LUX
01
NE
07:30
10:30
za farnosť

Barbora a Štefan
09:00
02
PO
18:00

Mária/80r.ž.
17:00
+ Ladislav, Štefan, Alžbeta
03
UT
18:00

Miroslava/50r.ž.
17:00
+ Katarína, Pavol, +rod. Oroszovej
04
STR
06:30
+ Milan, František, Margita, Marek
-
-
05
ŠTV
18:00
+ Ondrej, Mária, Ondrej, sr. Kolumbína
-
-
06
PIA
18:00
+ Ján a Mária
17:00
+ Ján, Mária, Jozef, Terézia, Mária, František
07
SO
06:30
za ružencové bratstvo
-
-
08
NE
07:30
10:30
za farnosť

Anna s rod./60r.ž.
09:00
+ František a Helena
09
PO
18:00
+ Tomáš, Katarína, Ladislav
-
-
10
UT
18:00

František/60r.ž.
17:00

Agáta/50r.ž.
11
STR
18:00
+ Jozef, Anna, Jozef
17:00

Tibor a Mária
12
ŠTV
06:30
na úmysel darcu
-
-
13
PIA
18:00

Maroš s rod./40r.ž.
17:00
+ Imrich, Ondrej, Alžbeta, Barbora
14
SO
06:30
+ Andrej a Mária
-
-
15
NE
07:30
10:30
za farnosť
+ Anton Maďari/1.výročie
09:00

Helena/85r.ž.
16
PO
18:00
+ Marta a Július
-
-
17
UT
18:00

rod. Margitanová
17:00

Margita
18
STR
06:30
18:00

Vladislav s rod.

Marián a Alžbeta/20r.m.ž.
17:00
+ starí rodičia darcu
19
ŠTV
06:30
+ Ján, Mária, Ján
17:00
+ Andrej a Anna
20
PIA
18:00
+ Margita a Jozef
-
-
21
SO
06:30
+ Elena a Agnesa
-
-
22
NE
07:30
10:30

Milan s rodinou
+ Pavol a Verona
09:00
+ Anna a Pavol
23
PO
18:00
+ Alžbeta, Štefan, Pavel
-
-
24
UT
18:00

Milan/55r.ž.
17:00
+ Helena a Ladislav
25
STR
06:30
+ Štefan, Anna, kňaz Vincent
-
-
26
ŠTV
06:30

Veronika, Štefan, Peter
17:00
+ Juraj, Jozef, Juliana
27
PIA
18:00
+ Imrich, Alžbeta, Imrich, Štefan
-
-
28
SO
06:30
+ Darina
-
-
Vysvetlivky: 
= za zdravie a Božie požehnanie; + = za zosnulých; r.ž. = rokov života; r.m.ž. = rokov manželského života
Všetky termíny sv. omší do konca roka 2015 sú už obsadené. V prípade, že by ste súhlasili, aby váš úmysel
bol odslúžený mimo farnosti, môžete ho prísť zapísať do farskej kancelárie. Ďakujem za pochopenie.

ZRKADLO FARNOSTI
MESAČNÍK RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI V KOŠICIACH - BARCI

Rímskokatolícky farský úrad, Abovská 20, 040 17 Košice-Barca
(055) 68 55 398
web: barca.rimkat.sk
email: [email protected]
Úradné hodiny: Po a Pia: 16:00 - 17:30; Ut a Štv: 15:30 - 16:30, Str: po rannej svätej omši
XI. ROČNÍK
FEBRUÁR 2015
ROK ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA
Stretávame ich medzi nami. Chodia
zvláštne oblečení. Uprednostňujú
šedý, hnedý, biely alebo čierny
odev. Zvykne sa mu hovoriť habit
alebo rúcho. Rehoľníci a rehoľnice,
mužovia a ženy, čo sa rozhodli
pre osobitný štýl života – zasvätili
sa úplne Pánu Bohu. Chcú tesnejšie nasledovať nášho spoločného Učiteľa
a Pána, Ježiša Krista, zvlášť v jeho troch vlastnostiach: v chudobe, čistote
a poslušnosti. Prečo?
Podobne ako mnohí pocítili túžbu po manželstve a iní byť kňazom, oni a ony
objavili, že ich Ježiš povoláva k zvláštnemu nasledovaniu a stotožneniu sa s Evanjeliom
tak, aby s radostným srdcom vydávali svedectvo o Božej láske a milosrdenstve.
Po tieto dni a mesiace im patrí ešte väčšia pozornosť, pretože Svätý Otec František
vyhlásil Rok zasväteného života. Do popredia posunul ich primárnu lásku k Ježišovi,
svedectvo úprimného uskutočňovania evanjelia a ich radostné srdce: Kde sú rehoľníci
a rehoľníčky, tam je radosť. To všetko sú viditeľné znamenia prítomnosti Ducha
Svätého. Ich šťastné apoštolské prežívanie života stále priťahuje chlapcov a dievčatá
k nasledovaniu Ježiša a k intenzívnejšiemu duchovnému životu.
Zasvätené osoby žijú v komunitách – v rehoľných domoch alebo v kláštoroch.
Čo tam asi robia? Každý deň začínajú a končia rozhovorom s Ježišom Kristom –
v modlitbe. Tá je ich parfumom na celý deň – sviežou a ľúbeznou vôňou pred Bohom.
Jasné, že hodnotami, ktoré vyznávajú a žijú, častokrát idú proti prúdu sveta. Ale keby
tak nerobili, duchovná soľ by zostala bez chute, neboli by svetlom, nerobili by Božiu
prácu medzi nami. Rehoľníci odzrkadľujú zápasy doby nie tým, že od nich utekajú, ale
tým, že im čelia, pracujú s nimi vo svojom vlastnom živote. Usilujú sa dávať duchovnú
energiu kultúre tohto veku (sestra Mária Ester Lahová).
Kde? V školách a na univerzitách, v nemocniciach, v charitatívnych ústavoch,
v médiách, v katechéze, na misiách a v mnohých iných úlohách. Preto majú našu úctu
a vďačnosť, ku ktorej sa pripájajú aj všetci tí, ktorým obetavo slúžia.
Rehoľníci sú súčasťou nášho putovania vo viere. Nebojte sa ich ani pozdraviť ani
hovoriť s nimi. Bez nich by bola lúka sveta ochudobnená o určité farby, vône a tóny.
(Mons. Juraj Kamas)
ZRKADLO FARNOSTI
Február 2015
strana - 2
ZRKADLO FARNOSTI
Február 2015
strana - 3
SVIATOK OBETOVANIA PÁNA - HROMNICE (2. februára)
SPOVEDANIE PRED PRVÝM PIATKOM (od 2. do 6. februára)
Pri sv. omšiach bude požehnanie hromničných sviec, zároveň je to Deň zasvätených osôb.
BARCA:
SV. BLAŽEJA - (3. februára)
Po skončení sv. omše sa udeľuje požehnanie hrdla so sviecami
REFERENDUM O OCHRANE RODINY - (7. februára)
Na základe úspešnej petície s vyše 400 tisícmi podpisov za vyhlásenie
referenda o ochrane rodiny, ktorú minulého roka organizovala Aliancia
za rodinu, prezident Slovenskej republiky vyhlásil referendum na sobotu
7.2.2015 s tromi otázkami:
1. „Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku
medzi jedným mužom a jednou ženou?“
2. „Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie
(adopcia) detí a ich následná výchova?“
3. „Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania
či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?“
Máme právo sa zúčastniť referenda a úlohu odpovedať na predložené otázky. Ako veriaci
tak chceme urobiť v súlade s Evanjeliom, ktoré jasne definuje manželstvo ako zväzok
muža a ženy a je na strane stability rodiny.
Cirkev na Slovensku je odvážna, v tejto chvíli, v tomto čase,
bojuje za obranu rodiny. Vpred a odvahu! (pápež František)
PO:
STR:
ŠTV:
PIA:
ŠEBASTOVCE: UT:
KAPLNKA:
STR:
ADORÁCIA NA PRVÝ PIATOK
BARCA:
PIATOK:
ŠEBASTOVCE: PIATOK:
KAPLNKA:
STREDA:
BARCA:
od 11:30 do 15:00
ŠEBASTOVCE: od 10:00 do 14:00
ROZPIS SLUŽIEB LEKTOROV A ŽALMISTOV
01.02.
08.02.
POPOLCOVÁ STREDA (18. február)
15.02.
Týmto dňom začíname pôstne obdobie. Je to deň
prísneho pôstu a zdržania sa mäsitých pokrmov.
Popolec je znakom našej ochoty zanechať staré zlozvyky a dovoliť Pánu Bohu, aby nás
viedol a menil svojou milosťou.
22.02.
KRÍŽOVÉ CESTY V PÔSTNOM OBDOBÍ
BARCA:
piatok o 17:30 hod.; nedeľa o 14:00 hod.
ŠEBASTOVCE: štvrtok/piatok (v závislosti od sv. omše) o16:30; nedeľa o 14:00
ZBIERKY
15. februára bude zbierka na dokončenie obnovy interiéru farského
kostola. 22. februára bude jarná zbierka na potreby Katolíckej charity.
Úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.
od 15:00 do 18:00
od 15:30 do 17:00
po sv. omši o 9:15 do skončenia spovedania
NEDEĽNÁ FAŠIANGOVÁ ADORÁCIA (15. februára)
22. SVETOVÝ DEŇ CHORÝCH (11. februára)
Z príležitosti sviatku Lurdskej Panny Márie a Svetového dňa chorých budem
pri sv. omši udeľovať sviatosť pomazania chorých pre tých, ktorí sa cítia
zoslabnutí chorobou alebo starobou (Šebastovce – o 17:00; Barca – o 18:00).
Kto ju chce prijať, nech si vykoná sv. spoveď, ak si ju nevykonal
pred prvým piatkom. Chorým doma – sviatosť pomazania vyslúžim
v pôstnom období.
počas večernej sv. omše
06:00 - 06:30 aj po sv. omši
16:30 - 18:00
od 08:00 spovedanie chorých
15:30 - 17:00, PIA: od 15:30 spovedanie chorých
08:30 - 09:15 spovedanie v sákristii, o 09:15 svätá omša
a po nej spovedanie na izbách
1. čítanie
2. čítanie
Žalm
Prosby
1. čítanie
2. čítanie
Žalm
Prosby
1. čítanie
2. čítanie
Žalm
Prosby
1. čítanie
2. čítanie
Žalm
Prosby
Barca - 1. svätá omša Barca - 2. svätá omša
T. Billý
J. Melničák
B. Billá
A. Melničáková
J. Magová
D. Pracková
K. Mihoková
F. Krištof
J. Billý
J. Pavúková
M. Billá
M. Vajdová
A. Pačutová
A. Áronová
Š. Varga
M. Kačmár
A. Vargová
A. Kačmárová
S. Bálász
H. Milkovičová
Ľ. Brůnová
I. Buľko
M. Tóth
M. Sedláková
M. Tóthová
J. Magová
I. Ružičková
M. Maňková
Šebastovce
Martin Kiszel
Marek Čech
Jana Tóthová
Mária Arkaiová ml.
Mikuláš Ruščák
Margita Ruščáková
Matej Ruščák
Veronika Baloghová
Milan Beregsási
Iveta Juhásová
Veronika Ružičková
Dominika Lesová
Tibor Palko
Irena Palková
Mária Oravcová
Kristína Bolnová
UPRATOVANIE KOSTOLA V ŠEBASTOVCIACH
02.02. - 08.02. Matoňáková Mária, Sedláková Lucia, Lengyelová Helena, Faltínová Olina
09.02. - 15.02. Janočková Helena, Maťašová Eva, Kováčová Viera, Borovská Mária
16.02. - 22.02. Kuzmová Mária, Adamčíková Mária, Maťašová Eva, Oravcová Jolana
23.02. - 01.03. Siladiová Božena, Ferencová Renáta, Puhová Monika, Juhásová Iveta
Download

ZRKADLO farnosti - február - Rímskokatolícka farnosť Košice