Plazmové a kyslíkovoacetylénové rezacie centrá PLASMACUTTER-VÚZ sú určené na presné tvarové
tepelné rezanie materiálov – súčiastok z plechov širokých až 3000 mm a dlhých až 15000 mm, hrubých
až 50 mm (vysokoenergetické HD a HiFocus plazmové rezanie), resp. až 150 mm (kyslíkovoacetylénové
rezanie), a to z konštrukčných a nehrdzavejúcich ocelí, hliníka, medi, titánu a ich zliatin.
Časti centra a ich funkcia
■
■
■
■
■
■
ZARIADENIA A MODULY
Rezacie centrá
PLASMACUTTER-VÚZ
Modulárny pracovný stôl s roštom na uloženie rezaného plechu.
Portál pohybujúci sa pozdĺž pracovného stola a priečny suport nesúci rezacie hlavy a pohybujúci sa
naprieč stola (pohyb je technologický alebo rýchly manipulačný), s presnými lineárnymi vedeniami
v oboch osiach.
Jedna, resp. dve rezacie hlavy so zvislým pohybovým suportom s lineárnym vedením na prísun horáka
k rezanému materiálu a s indikáciou okraja rezaného plechu (v prípade rezania plazmou ide o adaptívnu
hlavu so servomotorom vertikálneho suportu na udržiavanie konštantnej vzdialenosti horáka od rezaného materiálu na základe údajov zo snímacieho systému aj pri zvlnenom plechu ). K suportu môžu byť
opcionálne doplnený jednoosý mechanický naklápací systém horáku MNS-I alebo rotátor NUR-I na rezanie pod uhlom plazmou alebo plameňom.
Plazmový zdroj s horákom od popredných svetových výrobcov na rezanie stlačeným vzduchom, kyslíkom
alebo zmesou plynov Ar, He a N2, spĺňajúci najvyššie požiadavky plazmových technológií s vysokou
kvalitou rezaného materiálu a/alebo plynové hospodárstvo s kyslíkovoacetylénovým horákom.
CNC riadiaci a programovací systém so softvérovým vybavením na riadenie stroja so servopohonmi
a bezvôlovými prevodovkami. Systém na báze PC je zabudovaný do samostatne stojaceho riadiaceho
pultu. Základ tvoria dva rýchle PC moduly s klávesnicou, sieťovou kartou, disketovou jednotkou a 15"
farebným monitorom s dotykovou obrazovkou. Systém umožňuje 3 režimy činnosti (ručné ovládanie,
programovanie a automatizované rezanie). Vstavaný povelový interpreter zabezpečuje čítanie a preklad
užívateľských programov a zobrazenie rezanej súčiastky a rezacieho plánu na monitore. Systém monitoruje
stav všetkých častí centra a pomocou autodiagnostického modulu, lokalizuje a hlási prípadnú poruchu
a generuje návod na odstránenie poruchy. Vlastné programovanie sa uskutočňuje prostredníctvom menu
a klávesnice v nastavenom jazyku (slovenský, český, anglický, nemecký, taliansky, francúzsky, poľský
a maďarský). Operatívny styk obsluhy s rezacím centrom zabezpečujú prenosné ovládacie jednotky
s LCD displejom umiestnené na oboch stranách portálu rezacieho stroja.
■ CuDcWin programovací systém umožňujúci vytvoriť na grafickej obrazovke obraz rezanej
súčiastky pomocou základných geometrických prvkov a interných funkcií, ako sú kreslenie
kótových čiar a písanie kót; meranie vzdialenosti; posúvanie; zrkadlenie; otáčanie; násobenie obrazov atď. Systém umožňuje import dát z CAD systémov s možnosťou nastavenia
korekcie šírky špáry rezu, zadanie nábehov a výbehov vo vnútri a mimo tvaru,
kontrolu rozmerov a ich úpravu, grafické znázornenie rezacieho plánu s označením polohy
horáku, výpočet dĺžky rezov a presunov, znázornenie rozmeru plechu. Rozširujúci modul
automatického rozmiestňovania umožňuje automatické rozmiestnenie dielcov na ploche
rezaného plechu s možnosťou ukladania dielcov aj v otvoroch. K dispozícii je aj spracovanie
výkresov súčiastok na štandardných tlačiarňach a zapisovačoch.
■ Sekciový odsávací systém splodín rezania (tesniace klapky sekcií ovládané pneumaticky sa otvárajú
len v tej časti pracovného stola, na ktorej prebieha rezací proces – pneumatické otváranie a zatváranie
klapiek ovláda riadiaci systém).
Viacstupňový filtračný systém na separáciu pevných, plynných a ionizovaných častíc splodín horenia.
Filtračný systém sa v pravidelných časových intervaloch samočinne regeneruje impulzným tlakovým
vzduchom.
VÝSKUMNÝ ÚSTAV ZVÁRAČSKÝ
PRIEMYSELNÝ INŠTITÚT SR
Technické parametre rezacích centier PLASMACUTTER-VÚZ
Počet horákov (alternatívne):
1 na rezanie plazmou (vyhotovenie STANDARD)
2 na rezanie plazmou (vyhotovenie TWIN)
■ 1 na rezanie plazmou a 1 alebo 2 na kyslíkovoacetylénové rezanie
(vyhotovenie COMBI)
■ 1 a viac na kyslíkovoacetylénové rezanie
(vyhotovenie FLAMECUTTER)
■
■
Dĺžka pracovného stola:
3000, 6000, 9000, 12000 a 15000 mm
Šírka pracovného stola:
1500, 2000, 3000 mm
Hrúbka rezaného materiálu:
■
■
do 50 mm pri rezaní plazmou,
150 mm pri kyslíkovoacetylénovom rezaní
Napájanie:
3+PEN, 230/400 V, 50 Hz
Inštalovaný príkon:
■
■
30 – 50 kVA pri rezaní plazmou
4 kVA pri kyslíkovoacetylénovým rezaní
Typy najčastejšie realizovaných rezacích centier PLASMACUTTER-VÚZ
PLASMACUTTER 6020 FINE
Dĺžka pracovného stola:
Šírka pracovného stola:
Počet horákov:
6000 mm
2000 mm
1 na rezanie plazmou
PLASMACUTTER 3020 COMBI
Dĺžka pracovného stola:
Šírka pracovného stola:
Počet horákov:
3000 mm
2000 mm
1 na rezanie plazmou a 2 na rezanie kyslíkovoacetylénovým plameňom
PLASMACUTTER 2010 ECONOMY
Dĺžka pracovného stola:
Šírka pracovného stola:
Počet horákov:
2000 mm
1000 mm
1 na rezanie plazmou
Výhody rezacích centier
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Vstavaná technologická inteligencia – automatická voľba optimálnych parametrov rezania z hľadiska
kvality hrany rezu, rýchlosti rezania alebo prevádzkových nákladov z databázy pre rôzne materiály
a hrúbky materiálov.
Možnosť zadávať rezacie plány z počítačovej siete, možnosť vytvárať a archivovať užívateľské knižnice
rezaných súčiastok a rezacích plánov a optimalizovaných parametrov rezania, možnosť skoku na ľubovoľnú
súčiastku rezacieho plánu.
Operatívna korekcia parametrov.
Vysoká presnosť rozmerov a tvarov rezaných súčiastok.
Kvalitná plocha rezu.
Vysoká rýchlosť rezania a produktivita práce.
Elektrická ochrana plazmového horáka pred mechanickým poškodením.
Vybavenie centier plazmovými zdrojmi od popredných svetových výrobcov a možnosť vybavenia centier
aj kyslíkovoacetylénovými horákmi.
Nízke prevádzkové náklady a rýchla návratnosť investície.
Vysoká spoľahlivosť a hygiena práce.
Cenová výhodnosť.
Dodávky na kľúč.
Servis do 24 hodín.
DIVÍZIA ZVÁRACÍCH TECHNOLÓGIÍ A AUTOMATIZÁCIE
Račianska 71, 832 59 Bratislava
tel.: +421/(0)2/4924 6390, fax: +421/(0)2/4924 6352
e-mail: [email protected], www.vuz.sk
05/2006
VÝSKUMNÝ ÚSTAV ZVÁRAČSKÝ – PRIEMYSELNÝ INŠTITÚT SR
Download

Rezacie centrá PLASMACUTTER-VÚZ