Národný a európsky legislatívny
rámec pre invázne druhy
Katarína Beňovská
Odbor rastlinnej výroby
MPRV SR
Národný legislatívny rámec SR
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a
krajiny
Vyhláška MŽP SR č. 24/2003,
ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny
Momentálne – po MPK jej novela, upravujúca
aj invázne druhy rastlín
§ 2 q) nepôvodný druh je druh, ktorý sa vyskytuje
mimo svojho prirodzeného areálu, ako aj mimo
areálu v rámci svojho prirodzeného rozptylového
potenciálu; za nepôvodný druh sa považuje aj
kríženec jedincov pôvodného druhu a
nepôvodného druhu
§ 7 Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov
(1) Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov zahŕňa
a) reguláciu zámerného rozširovania nepôvodných druhov za
hranicami zastavaného územia obce, 19)
b) sledovanie výskytu, veľkosti populácií a spôsobu šírenia
nepôvodných druhov,
c) odstraňovanie nepôvodných druhov, ktoré sa samovoľne šíria a
vytláčajú pôvodné druhy z ich prirodzených biotopov a znižujú
biologickú rozmanitosť (ďalej len "invázne druhy").
(2) Nepôvodné druhy s výnimkou druhov ustanovených všeobecne
záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo po
dohode s ministerstvom pôdohospodárstva, druhov uvedených v
schválenom programe starostlivosti o lesy [§ 54 ods. 4 písm. d)] a
druhov pestovaných v poľnohospodárskych kultúrach a
energetických porastoch možno za hranicami zastavaného územia
obce rozširovať len so súhlasom orgánu ochrany prírody; tým nie
sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.19a) Orgán ochrany
prírody takýto súhlas vydá, ak rozšírenie nepôvodného druhu
nebude mať nepriaznivý vplyv na pôvodné druhy rastlín alebo
živočíchov.
(3) Invázne druhy je zakázané dovážať, držať, pestovať,
rozmnožovať, obchodovať s nimi, ako aj s ich časťami alebo
výrobkami z nich, ktoré by mohli spôsobiť samovoľné rozšírenie
invázneho druhu.
(4) Vlastník (správca, nájomca) pozemku je povinný odstraňovať
invázne druhy zo svojho pozemku spôsobmi podľa odseku 8 a o
pozemok sa starať takým spôsobom, aby zamedzil opätovnému
šíreniu inváznych druhov, a to na náklady pôvodcu ich šírenia, ak
je známy, inak na náklady štátu.
(5) Orgán ochrany prírody nariadi vlastníkovi (správcovi, nájomcovi)
pozemku, na ktorom sa vyskytujú invázne druhy, vykonať na
náklady pôvodcu ich šírenia, ak je známy, inak na náklady štátu,
opatrenia na odstránenie inváznych druhov.
(6) V prípade nebezpečenstva vzniku škodlivých následkov na prírode
a krajine môže orgán ochrany prírody vykonať na náklady pôvodcu
šírenia inváznych druhov, ak je známy, inak na svoje náklady,
odstránenie inváznych druhov sám. Ak takýmto konaním orgánu
ochrany prírody vznikne vlastníkovi (správcovi, nájomcovi)
dotknutého pozemku škoda, vlastník (správca, nájomca)
dotknutého pozemku má nárok na náhradu škody podľa
všeobecných
predpisov
o
náhrade
škody.20)
(7) Na účel uvedený v odseku 6 orgán ochrany prírody a ním
poverené osoby sú oprávnení vstupovať na cudzie pozemky na
nevyhnutne potrebný čas po predchádzajúcom upozornení
vlastníka (správcu, nájomcu) dotknutého pozemku, ak sa
nevyžaduje povolenie na vstup podľa osobitného predpisu.21)
Pritom sú povinní dbať na to, aby užívanie týchto pozemkov bolo
rušené čo najmenej a aby vstupom a činnosťami nevznikli škody,
ktorým možno zabrániť. Vlastník (správca, nájomca) dotknutého
pozemku je povinný vstup na pozemok strpieť; tým nie je
dotknuté jeho právo na náhradu škody podľa všeobecných
predpisov o náhrade škody.20)
(8) Zoznam inváznych druhov a spôsoby ich odstraňovania ustanoví
všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
Zoznam IAS v SR
Ambrosia artemisiifolia - Ambrózia palinolistá
Fallopia sp. - Pohánkovec (krídlatka)
Helianthus tuberosus - Slnečnica hľuznatá
Heracleum mantegazzianum - Boľševník obrovský
Impatiens glandulifera - Netýkavka žliazkatá
Solidago canadensis - Zlatobyľ kanadská
Solidago gigantea - Zlatobyľ obrovská
Nariadenie EP a Rady o prevencii a
riadení introdukcie a šírenia cudzích
inváznych druhov
Autor: DG ENV – Sekcia biodiverzity
Európska Komisia
Cudzie Invázne druhy(IAS)
• Prepravované, úmyselne alebo náhodným
ľudským konaním a to mimo prirodzeného miesta
ich rozšírenia aj napriek existencii určitých
ekologických bariér
• Majú vážny negatívny dopad na biodiverzitu,
ľudské zdravie a ekonomiku
• IAS sú druhou hlavnou príčinou úbytku
biodiverzity
Škody na biodiverzite (rastliny –
voľná príroda, verejná zeleň)
Ekonomické škody (Pomacea, Pistia,
Bursaphelenchus xylophilus,
Anoplophora chinensis, galabripennis)
Škody na ľudskom zdraví (alergie Ambrosia, Heracleum)
• Harmonia axyridis
• Harlequin ladybird
2001
Source: T. Adriaens
• Harmonia axyridis
• Harlequin ladybird
2002
Source: T. Adriaens
• Harmonia axyridis
• Harlequin ladybird
2003
Source: T. Adriaens
• Harmonia axyridis
• Harlequin ladybird
2004
Source: T. Adriaens
• Harmonia axyridis
• Harlequin ladybird
2005
Source: T. Adriaens
Návrh nariadenia:
• Priority:
• Inteligentné využívanie zdrojov
Zameranie na najhoršie IAS
• Zameranie na prevenciu:
• Medzinárodne uznaný / uznávaný prístup
• Vyhnúť sa problémom a riešiť ich na začiatku
• Vyhnúť sa zhoršovaniu stavu a šetriť zdroje
• Využitie existujúcich nástrojov a koordinovaný
prístup:
• Minimalizovať náklady na opatrenia
• Dosiahnuť správne kroky na národnej úrovni
• Zabezpečiť rovnováhu medzi potrebou koordinovaných
krokov a flexibilitou
Náklady a ich dopady
• Cca 12 000 cudzích druhov v EÚ , z nich asi 10-15% inváznych
• Vzrastajúce množstvo IAS = vzrastajúce náklady
• Súčasné ekonomické dopady
• Celkové náklady na škody spôsobené IAS v EÚ (12 € miliárd / rok),
očakávame ich nárast
• Súčasné náklady na opatrenia proti IAS 1,4 miliardy € ročne
•
očakávame nárast
• Navrhované opatrenia:
• Počiatočné ďalšie investície na elimináciu škôd 26 - 40 miliónov €
ročne
• Následne pokles týchto nákladov pod 1,4 miliardy € za rok
• Celkové náklady a dopady by mali ostať pod kontrolou
• Rozsah výhod by mal v priebehu uplatňovanie nariadenia prevýšiť
negatívne dopady inváznosti IAS
Zoznam IAS vzbudzujúcich obavy Únie
• Zameranie na všeobecné priority:
• Efektívne využívanie zdrojov
• Efektívne jednotné opatrenia na úrovni EÚ
• Dynamický zoznam (max 50 IAS v počiatočnej fáze)
• Prístup založený na vedeckom základe:
• Výberové kritériá a hodnotenie rizika:
•
Cudzie pre územie EÚ
•
Schopnosť usídliť sa a rozširovať
•
Spôsobujúce takú škodu, že je nutné vykonávať opatrenia na úrovni EÚ
• Plné zapojenie členských štátov do tvorby zoznamu
IAS vzbudzujúce obavy Únie
Opatrenia pre IAS vzbudzujúce obavy Únie
Prevencia
•Zákazy pre vybrané druhy
•Hraničné kontroly
•Umožnenie výskumu alebo udržiavanie exsitu (držanie v uzavretých priestoroch)
Skorá detekcia
(identifikácia) a rýchla
eradikácia
•Monitorovanie
•Rýchla eradikácia pre novo zavlečené a
usídľujúce sa druhy
•Možné udelenie výnimiek
Manažment usídlených
IAS
•Flexibilita pre ČŠ
•Výber medzi eradikáciou, potláčaním a
regulovaním
Iné druhy ako zaradené do zoznamu
IAS vzbudzujúcich obavy Únie
Aktivity pre IAS iné ako IAS vzbudzujúce obavy Únie
Manažment
prenosu
•Dôležité – riešiť neúmyselné zavlečenie
•Opatrenia na riešenie spôsobov prenosu a
mechanizmov zavlečenia IAS
•Nie druhovo špecifické ale systémové kroky
Pohotovostné
opatrenia
•Zabezpečiť možnosť rýchleho konania pre veľmi
nebezpečné a škodlivé druhy IAS
IAS významné
pre štáy
•MS by mali mať právo identifikovať IAS
problematické pre ich územie,
•IAS prirodzené v jednej časti Únie, ale invázne v
inej
•IAS hodnotné v jednej časti EÚ, ale invázne v
druhej
•Biogeografická rozdielnosť
Otázky na diskusiu
Zoznamy:
•50 druhov v zozname IAS vzbudzujúcich obavy Únie
•Výberové kritériá – relatívne otvorené
•Druhy prirodzené v jednej časti EÚ môžu byť invázne v druhej
Regionalizácia:
•Väčšina povinností v nariadení je spojená s EÚ zoznamom a
mala by byť uplatňovaná harmonizovane na úrovni EÚ
•Nariadenie umožňuje aj národné aktivity, ale nemali by byť
povinné
Manévrovací priestor pre MS:
Mimoriadne opatrenia a súlad s vnútroštátnymi opatreniami,
Spolurozhodovanie
• Rada
• Diskusie na úrovni pracovnej skupiny pre životné prostredie
• Plánovaná diskusia na úrovni ministrov – 13 Decembra 2013
• Európsky Parlament:
• EP IAS workshop – 17 December 2013
• ENVI hlasovanie - Február 2014
• Plenárne hlasovanie cca Marec - Apríl 2014
• Predpokladaná účinnosť – rok 2016
Ďakujem za pozornosť
[email protected]
http://ec.europa.eu/environment/nature/invasiveali
en/index_en.htm
Download

Národný a európsky legislatívny rámec pre invázne druhy