Úlohy CCHLP
pri implementácii
nariadení REACH a CLP
Ján Čepček, CCHLP
seminár
Chemická legislatíva – aktuálne povinnosti 2012
POSTAVENIE CCHLP V KONTEXTE SR
rezort hospodárstva
MH SR
CCHLP
len biocídy
RÚVZ BB
SAŽP
ŠVPS
MZ SR
MŽP SR
MP SR
rezort zdravotníctva
rezort živ. prostredia
rezort pôdohospodárstva
ÚVZ SR
SAŽP – Slovenská agentúra životného prostredia
ŠVPS – štátna veterinárna a potravinová správa
RÚVZ BB – Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
ÚVZ SR – Úrad verejného zdravotníctva SR
CENTRUM PRE CHEMICKÉ LÁTKY A PRÍPRAVKY
1
CCHLP A KONTROLNÉ ORGÁNY
rezort hospodárstva
HBÚ
BÚ SOI NIP
CÚ
CCHLP
RÚVZ
SIŽP
ÚVZ SR
MO SR
rezort zdravotníctva
rezort živ. prostredia
(R)ÚVZ – (regionálne) úrady verejného zdravotníctva
SIŽP – Slovenská inšpekcia životného prostredia
rezort obrany
NIP – Národný inšpektorát práce
SOI – Slovenská obchodná inšpekcia
CÚ – colné úrady
(H)BÚ – (Hlavný) banský úrad
CENTRUM PRE CHEMICKÉ LÁTKY A PRÍPRAVKY
CCHLP V MEDZINÁRODNOM KONTEXTE
Európska únia
DG Entr
MS CA
DG Env
MSC
DG Transl
RAC
CARACAL
SEAC
KOM
ECHA
CCHLP
OECD
DG – generálne riaditeľstvo (KOM)
RAC – výbor hodnotenia rizík
Entr – pre priemysel
Env – pre živ. prostredie
MSC – výbor členských štátov
Transl – pre preklady
MS CA – kompetentné orgány členských štátov
CARACAL – zodpovedné orgány pre REACH a CLP (expertná skupina KOM)
SEAC – výbor sociálno-ekonomických analýz
CENTRUM PRE CHEMICKÉ LÁTKY A PRÍPRAVKY
2
HLAVNÉ ÚLOHY CCHLP
vo vzťahu k medzinárodným inštitúciám
Oddelenie chémie
je zodpovedné za spoluprácu s KOM a ECHA
zabezpečuje medzinárodnú výmenu informácií s KOM, ECHA, MSCA a OECD
spolupracuje s nimi pri hodnotení rizík látok
spolupracuje s KOM, ECHA a MSCA pri identifikácií SVHC
je zodpovedné za prípravu návrhov na CLH
prijíma žiadosti o udelenie výnimky pre biologickú odbúrateľnosť PAL
zúčastňuje sa zasadaní výborov a prac. stretnutí KOM, ECHA, OECD a MSCA
SVHC – látky vzbudzujúce veľké obavy
CLH – harmonizovaná klasifikácia a označovanie
PAL – povrchovo aktívne látky
MSCA – kompetentné orgány členských štátov
CENTRUM PRE CHEMICKÉ LÁTKY A PRÍPRAVKY
HLAVNÉ ÚLOHY CCHLP
vo vzťahu k národným inštitúciám
Oddelenie chémie
spolupracuje s MH SR pri implementácií a príprave národnej legislatívy
spolupracuje s orgánmi štátnej správy a s kontrolnými orgánmi
v rozsahu svojich kompetencií
získava odborné stanoviská ÚVZ SR, RÚVZ BB, SAŽP
a nezávislých domácich aj zahraničných expertov
predkladá MH SR návrh na vymenovanie členov MSC, RAC a SEAC
poskytuje poradenstvo výrobcom, dovozcom, následným užívateľom,
distribútorom a iným zainteresovaným stranám
SEAC – výbor sociálno-ekonomických analýz
RAC – výbor hodnotenia rizík
MSC – výbor členských štátov
SAŽP – Slovenská agentúra životného prostredia
RÚVZ BB – Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
ÚVZ SR – Úrad verejného zdravotníctva SR
CENTRUM PRE CHEMICKÉ LÁTKY A PRÍPRAVKY
3
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
RIADITEĽ
zástupca riaditeľa
vedúci oddelenia
vedúci oddelenia
vedúci oddelenia
PREVÁDZKOVÉ
ODDELENIE
ODDELENIE
BIOCÍDOV
ODDELENIE
CHÉMIE
4 osoby
4 osoby
Ekonomická
sekcia
2 osoby
IT sekcia
2 osoby
celkovo: 16 osôb
CENTRUM PRE CHEMICKÉ LÁTKY A PRÍPRAVKY
POKRYTÉ OBLASTI
ODDELENIE CHÉMIE
celkovo: 5 osôb
asistenčné pracovisko
detergenty
CL
vedúci oddelenia
HelpNet (CLP)
identifikácia SVHC
1 osoba
HelpNet (REACH)
identifikácia SVHC
1 osoba
hodnotenie PBT a vPvB
hodnotenie látok
1 osoba
harmonizovaná CL
nanomateriály
1 osoba
toxikologické hodnotenie
PBT – perzistné, bioakumulatívne a toxické látky
SVHC – látky vzbudzujúce veľké obavy
vPvB – veľmi perzistné, veľmi bioakumulatívne látky
HelpNet – sieť asistenčných pracovísk
CL – klasifikácia a označovanie
CENTRUM PRE CHEMICKÉ LÁTKY A PRÍPRAVKY
4
ZASTÚPENIE V EXPERTNÝCH SKUPINÁCH
ODDELENIE CHÉMIE
vedúci oddelenia
člen WG pre detergenty
člen skupiny SPOC
RAC – výbor ECHA pre hodnotenie rizík
celkovo: 5 osôb
člen riadiacej sk. HelpNet
1 osoba
člen riadiacej skupiny HelpNet
1 osoba
člen expertnej skupiny pre PBT
1 osoba
člen RAC
1 osoba
člen WG pre nanomateriály
HelpNet – sieť asistenčných pracovísk
PBT – perzistné, bioakumulatívne a toxické látky
WG – pracovná skupina
SPOC – kontaktná osoba pre podporu užívateľov REACH-IT
CENTRUM PRE CHEMICKÉ LÁTKY A PRÍPRAVKY
ZASTÚPENIE V EXPERTNÝCH SKUPINÁCH
ODDELENIE CHÉMIE
člen CARACAL
RIADITEĽ
+ 2 osoby
člen výboru a WG
pre chemikálie pri OECD
člen MSC
IT sekcia
1 osoba
MSC – výbor členských štátov v ECHA
člen SON
SON – sieť bezpečnostných expertov pre REACH-IT
CARACAL – zodpovedné orgány pre REACH a CLP (expertná skupina KOM)
WG – pracovná skupina
CENTRUM PRE CHEMICKÉ LÁTKY A PRÍPRAVKY
5
HELPDESK
(ASISTENČNÉ PRACOVISKO)
CENTRUM PRE CHEMICKÉ LÁTKY A PRÍPRAVKY
ASISTENČNÉ PRACOVISKO CCHLP (Helpdesk)
HelpDesk
prostredníctvom informácií na internetovej stránke (http://www.cchlp.sk/)
elektronický systém asistenčného pracoviska (http://helpdesk.ccsp.sk/)
telefonické konzultácie
osobné konzultácie
prednášky na konferenciách a seminároch
písomné materiály:
brožúra „REACH – Informácia o novej chemickej legislatíve“ (1. vydanie, 2007) a
brožúra „Informácia o chemickej legislatíve – REACH a CLP“ (2. vydanie, 2010)
CENTRUM PRE CHEMICKÉ LÁTKY A PRÍPRAVKY
6
CELKOVÝ POČET ODPOVEDÍ
300
289
počet odpovedí
250
200
179
150
189
158
100
50
46
0
2008
2009
2010
2011
2012
CENTRUM PRE CHEMICKÉ LÁTKY A PRÍPRAVKY
PRIEMERNÁ DOBA RIEŠENIA
4,5
4
4,1
počet pracovných dní
3,5
2,5
3,3
3,3
3
3,0
2
2,0
1,5
1
0,5
0
2008
2009
2010
2011
2012
CENTRUM PRE CHEMICKÉ LÁTKY A PRÍPRAVKY
7
POČET ODPOVEDÍ (REACH)
300
počet odpovedí
250
272
200
150
142
121
100
75
50
19
0
2008
2009
2010
2011
2012
CENTRUM PRE CHEMICKÉ LÁTKY A PRÍPRAVKY
PRIEMERNÁ DOBA RIEŠENIA (REACH)
5
4,5
4,7
počet pracovných dní
4
4,2
3,5
3
3,4
3,4
3,1
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2008
2009
2010
2011
2012
CENTRUM PRE CHEMICKÉ LÁTKY A PRÍPRAVKY
8
POČET ODPOVEDÍ (CLP)
35
30
31
28
počet odpovedí
25
20
15
10
5
5
5
0
2008
2009
2010
2011
2012
CENTRUM PRE CHEMICKÉ LÁTKY A PRÍPRAVKY
PRIEMERNÁ DOBA RIEŠENIA (CLP)
4
3,5
3,6
počet pracovných dní
3
2,5
2
2,0
2,0
1,5
1,6
1
0,5
0
2008
2009
2010
2011
2012
CENTRUM PRE CHEMICKÉ LÁTKY A PRÍPRAVKY
9
POČET ODPOVEDÍ (DETERGENTY)
25
počet odpovedí
20
15
10
10
8
8
5
6
5
0
2008
2009
2010
2011
2012
CENTRUM PRE CHEMICKÉ LÁTKY A PRÍPRAVKY
PRIEMERNÁ DOBA RIEŠENIA (DETERGENTY)
5
4,8
4,5
počet pracovných dní
4
3,5
3
2,5
2
2,4
1,5
1,8
1
0,5
1,0
1,0
2011
2012
0
2008
2009
2010
CENTRUM PRE CHEMICKÉ LÁTKY A PRÍPRAVKY
10
POČET ODPOVEDÍ (BIOCÍDY)
70
60
počet odpovedí
50
40
41
30
32
20
23
16
10
9
0
2008
2009
2010
2011
2012
CENTRUM PRE CHEMICKÉ LÁTKY A PRÍPRAVKY
PRIEMERNÁ DOBA RIEŠENIA (BIOCÍDY)
4,5
4
4,2
3,9
počet pracovných dní
3,5
3
2,8
2,5
2
2,4
1,5
1
1,1
0,5
0
2008
2009
2010
2011
2012
CENTRUM PRE CHEMICKÉ LÁTKY A PRÍPRAVKY
11
HELPNET
(sieť asistenčných pracovísk)
CENTRUM PRE CHEMICKÉ LÁTKY A PRÍPRAVKY
SIEŤ ASISTENČNÝCH PRACOVÍSK (HelpNet)
HelpNet
Cieľ:
=
Helpdesks + ECHA
nájsť jednotné a čo najkvalitnejšie rady pre priemysel
týkajúce sa implementácie REACH a CLP
Spôsob jeho dosiahnutia:
Výmena informácií a skúseností
medzi členskými štátmi a ECHA
Identifikovanie problematických otázok
a ich posunutie ECHA, resp. KOM
Nástroje:
HelpEx
HelpNet
Steering
Group
internetová IT aplikácia na výmenu informácií
=
HelpEx – HelpNet Exchange
národné Helpdesks
pre REACH a CLP
+ ECHA
HelpNet Steering Group – riadiaca skupina HelpNet
HelpNet – REACH and CLP Helpdesk Network
Helpdesks– asistenčné pracoviská členských štátov
CENTRUM PRE CHEMICKÉ LÁTKY A PRÍPRAVKY
12
SIEŤ ASISTENČNÝCH PRACOVÍSK (HelpNet)
HelpNet
Najdôležitejší výstup:
=
Helpdesks + ECHA
Často kladené otázky k REACH
Aktuálna verzia: FAQ 4.2
Často kladené otázky o CLP
Aktuálna verzia: FAQ 2.1
Preklady:
CCHLP
FAQ – Frequently Asked Questions
HelpNet – REACH and CLP Helpdesk Network
Helpdesks– asistenčné pracoviská členských štátov
CENTRUM PRE CHEMICKÉ LÁTKY A PRÍPRAVKY
INTERNETOVÁ
STRÁNKA
CCHLP
CENTRUM PRE CHEMICKÉ LÁTKY A PRÍPRAVKY
13
INTERNETOVÁ STRÁNKA CCHLP
REACH
OBLASTI
CLP
Detergenty
Biocídy
http://www.cchlp.sk/
CENTRUM PRE CHEMICKÉ LÁTKY A PRÍPRAVKY
INTERNETOVÁ STRÁNKA CCHLP
REACH
Prehľad
Testovacie metódy
Registrácia
Softvér
Tok informácií
Legislatíva
Register zámerov
Usmernenia
Autorizácia
Asistenčné pracovisko
Poplatky
Často kladené otázky
http://www.cchlp.sk/
CENTRUM PRE CHEMICKÉ LÁTKY A PRÍPRAVKY
14
INTERNETOVÁ STRÁNKA CCHLP
CLP
Prehľad
Klasifikácia a označovanie
Legislatíva
Usmernenia
Asistenčné pracovisko
Často kladené otázky
http://www.cchlp.sk/
CENTRUM PRE CHEMICKÉ LÁTKY A PRÍPRAVKY
INTERNETOVÁ STRÁNKA CCHLP
Detergenty
Prehľad
Návod AISE
Abstrakt
Legislatíva
Asistenčné pracovisko
Často kladené otázky
http://www.cchlp.sk/
CENTRUM PRE CHEMICKÉ LÁTKY A PRÍPRAVKY
15
INTERNETOVÁ STRÁNKA CCHLP
Biocídy
Postup
Legislatíva
Uvedenie na trh
Príručka
http://www.cchlp.sk/
CENTRUM PRE CHEMICKÉ LÁTKY A PRÍPRAVKY
INTERNETOVÁ STRÁNKA CCHLP
ODKAZY
Správy
Užitočné adresy
Inštitúcie EÚ
Inštitúcie SR
Ministerstvá SR
Súvisiaca legislatíva
Zoznamy
EINECS (SK)
ELINCS (SK)
NLP (SK)
SKRATKY
Databázy
Register biocídnych výrobkov SR
Chemické látky v SR (1999-2001)
http://www.cchlp.sk/
CENTRUM PRE CHEMICKÉ LÁTKY A PRÍPRAVKY
16
Download

Úlohy CCHLP