CZ SK
NÁVOD
myTab 8 3G – Návod
CZ
myTab 8 3G
NÁVOD
Děkujeme, za nákup tabletu myTab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a
funkcemi tabletu myTab.
Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myPhone nesmí být žádná část tohoto návodu
reprodukována, distribuována, překládána nebo přenášena v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv
elektronickými nebo mechanickými prostředky, a to včetně fotokopií, zaznamenávání a uchovávání
na jakémkoliv paměťovém médiu nebo systému pro sdílení informací.
Než začnete tablet používat, přečtěte si nejdříve tento návod. Vyhrazujeme si právo upgradovat
software nebo tablet bez předchozího upozornění. Ikony v této uživatelské příručce se mohou lišit
od těch, co jsou v tabletu, a to v závislosti na tabletu, který byl zakoupen. Příslušenství dodávané
spolu s tabletem může vypadat jinak než na obrázcích v tomto návodu.
Vyhrazujeme si právo učinit změny v této uživatelské příručce bez předchozího upozornění.
Poslední verze tohoto návodu je k dispozici ke stažení na internetové stránce www.mytab.eu.
Všechna práva vyhrazena.
© 2013 C.P.A. CZECH s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
1
myTab 8 3G – Návod
CZ
Obsah
Důležité ................................................................................................................................... 5
Použití návodu ......................................................................................................................... 5
Ochranné známky.................................................................................................................... 5
Obsah balení ........................................................................................................................... 6
1. Začínáme ................................................................................................................................ 6
Vzhled ......................................................................................................................................... 6
Tlačítka ........................................................................................................................................ 7
Slot pro paměťovou kartu a SIM kartu ......................................................................................... 7
Nabíjení baterie........................................................................................................................... 7
Zapnutí/Vypnutí .......................................................................................................................... 8
Používání dotykové obrazovky ..................................................................................................... 9
Zámek obrazovky ...................................................................................................................... 12
Úvodní obrazovka ...................................................................................................................... 14
Horní část obrazovky ............................................................................................................. 14
Střední část obrazovky ........................................................................................................... 14
Spodní část obrazovky – Systémová lišta ................................................................................ 15
Ikony indikací............................................................................................................................. 15
Odstranění položek z úvodní obrazovky ..................................................................................... 16
2. Zadávání textu ...................................................................................................................... 16
Zadávání textu – virtuální klávesnice ......................................................................................... 16
Kopírování a vkládání textu ....................................................................................................... 17
3. Internet ................................................................................................................................. 18
Aktivace Wi-Fi připojení ............................................................................................................ 18
4. Přístup k aplikacím................................................................................................................ 19
Stažení aplikací .......................................................................................................................... 20
Odinstalování aplikací ................................................................................................................ 20
Spravujte Vaše aplikace ............................................................................................................. 20
5. Nastavení .............................................................................................................................. 20
Bezdrátová připojení a sítě ........................................................................................................ 20
Bluetooth .............................................................................................................................. 20
Zařízení ..................................................................................................................................... 21
Zvuk ...................................................................................................................................... 21
Displej ................................................................................................................................... 21
Úložiště ................................................................................................................................. 21
Nastavení hovorů .................................................................................................................. 21
Baterie .................................................................................................................................. 21
Aplikace ................................................................................................................................. 21
Osobní....................................................................................................................................... 21
Účty a synchronizace ............................................................................................................. 21
Služby určování polohy .......................................................................................................... 22
Zabezpečení .......................................................................................................................... 22
© 2013 C.P.A. CZECH s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
2
myTab 8 3G – Návod
CZ
Jazyk a vstup.......................................................................................................................... 22
Zálohování a obnovení dat..................................................................................................... 22
Systém ...................................................................................................................................... 22
Datum a čas........................................................................................................................... 22
Usnadnění ............................................................................................................................. 22
Pro vývojáře .......................................................................................................................... 22
Informace o tabletu ............................................................................................................... 23
6. Obecné zásady použití tabletu.................................................................................................. 23
Podpora paměťových karet ....................................................................................................... 23
Ochrana osobních údajů a důležité informace ........................................................................... 23
Péče a údržba ............................................................................................................................ 23
Prohlášení o shodě ................................................................................................................ 24
Ochrana životního prostředí .................................................................................................. 24
Dovozce do České republiky .................................................................................................. 24
CZ a SK návod v elektronické podobě:
© 2013 C.P.A. CZECH s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
3
myTab 8 3G – Návod
CZ
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Tuto uživatelskou příručku čtěte pozorně, prosím. Pokud nebudete postupovat podle instrukcí
uvedených v tomto manuálu, vystavujete se nebezpečí. Manuál obsahuje podrobné bezpečnostní
pokyny.
BEZPEČNÉ ZAPNUTÍ TABLETU
Nezapínejte tablet na nebezpečných místech nebo tam, kde je používání elektronických zařízení
zakázáno.
BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU
Nikdy nepoužívejte tablet během řízení motorového vozidla.
VYPNĚTE TABLET V BLÍZKOSTI ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
V blízkosti zdravotnických zařízení, kromě označených míst, kde je používání elektronických zařízení
povoleno, prosím, vypínejte tablet. Tablet může zasahovat do chodu některých elektronických
zařízení.
VYPNĚTE TABLET V LETADLE
Prosím, postupujte podle souvisejících předpisů. Vypněte tablet před vstupem na palubu letadla.
VYPNĚTE TABLET U ČERPACÍCH STANIC POHONNÝCH HMOT
Vypínejte tablet, pokud se nacházíte v blízkosti čerpací stanice pohonných hmot nebo na
kterémkoliv místě, kde se manipuluje s pohonnými hmotami nebo chemickými látkami.
SERVIS
Instalaci nebo opravy smí provádět pouze autorizovaný servis. Opravy provedené svépomocí nebo
v jiném než autorizovaném servisu mohou tento přístroj poškodit a vést ke ztrátě záruky.
PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE
Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte jakýkoli výrobek, který není
kompatibilní s tímto tabletem. Nepoužívanou nabíječku odpojte od elektrické sítě. Přebíjení může
způsobit poškození baterie. Proto by baterie neměla být nabíjena pod dobu delší než 3 dny.
Používejte pouze originální příslušenství, které je k dispozici s přístrojem.
Nevystavujte baterii velmi vysokým (nad 40 °C) nebo velmi nízkým teplotám (pod 0°C). Extrémní
teploty mohou ovlivnit kapacitu a životnost baterie. Vyhněte se kontaktu s kapalinami a kovovými
předměty, které mohou způsobit poškození baterie. Baterie používejte pouze ke stanovenému
účelu.
ODOLNOST VŮČI VODĚ
Tablet není odolný vůči vodě. Nevystavujte tablet špatnému počasí nebo prostředí (např.
vlhko, déšť, mořská voda atp.).
© 2013 C.P.A. CZECH s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
4
myTab 8 3G – Návod
CZ
Důležité
Tento návod popisuje možnosti operačního systému Android. Tyto informace se mohou lišit podle
verze tohoto operačního systému.
Většina aplikací, které mohou být nainstalovány na tomto zařízení, jsou mobilní aplikace. Provoz
těchto aplikací se může lišit od jejich protějšků určených k instalaci na PC.
Aplikace nainstalované v zařízení se mohou lišit podle země, regionu a technických parametrů.
Výrobce ani dovozce neodpovídá za problémy s výkonem způsobené softwarem třetích stran.
Použití návodu
Výrobce ani dovozce neodpovídá za případné nesrovnalosti, které mohou nastat při úpravě
nastavení registru a změnou softwaru operačního systému. Pokusy o provedení změn v operačním
systému mohou způsobit poruchu přístroje a aplikací.
Tablet se může v některých položkách lišit od návodu z důvodu různých SW verzí. Některé položky
menu nemusí mít z technických důvodů český překlad. Pokud skutečný stav tabletu neodpovídá
zcela přesně návodu, postupujte podle skutečné situace ve Vašem tabletu.
Tiskové chyby v tomto návodu vyhrazeny.
Ochranné známky
Loga Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Play™ Store, Google Latitude™
a Google Talk™ jsou ochrannými známkami společnosti Google, Inc.
Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků.
Oracle a Java jsou registrované ochranné známky společnosti Oracle nebo jejich společností.
Ostatní jména mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
© 2013 C.P.A. CZECH s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
5
myTab 8 3G – Návod
CZ
Obsah balení
Každé prodejní balení obsahuje:
· tablet myTab
· nabíječka
· adaptér micro USB – USB (OTG kabel)
· návod
· záruční list
1. Začínáme
Vzhled
Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Funkce
8" dotyková obrazovka
Tlačítko pro zapnutí/vypnutí nebo zamknutí tabletu
Tlačítka pro ovládání hlasitosti
Webkamera
3,5 mm audio konektor pro sluchátka
mini HDMI TV výstup*
micro USB konektor
Konektor pro nabíječku
Slot pro paměťovou kartu micro SDHC
Slot pro SIM kartu
*) HDMI TV výstup umožňuje připojení tabletu k jinému zařízení (např. TV) použitím
HDMI kabelu, který přenáší video a audio.
© 2013 C.P.A. CZECH s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
6
myTab 8 3G – Návod
CZ
Tlačítka
Tlačítko
Hlasitost
Zapnutí/Vypnutí
Zamykání
Funkce
Ovládání hlasitosti
+ stisknutím a držením tlačítka po dobu 2
vteřin se zvýší úroveň hlasitosti
– stisknutím a držením tlačítka po dobu 2
vteřin se sníží úroveň hlasitosti
Zapnutí: stiskněte a držte stisknuté tlačítko
po dobu 3 vteřin (je-li tablet vypnutý)
Vypnutí: stiskněte a držte stisknuté tlačítko
po dobu 3 vteřin (je-li tablet zapnutý)
Zamknutí: krátce stiskněte tlačítko (je-li
tablet zapnutý)
Slot pro paměťovou kartu a SIM kartu
Na zadní straně otevřete kryt, pod kterým je slot pro paměťovou kartu (označen TF CARD) a SIM
kartu. Karty vložte podle symbolů uvedených na krytu.
Nabíjení baterie
·
Baterie by měla být před prvním zapnutím tabletu nabitá.
·
Baterie by se měla nabíjet pouze nabíječkou, která je součástí balení tabletu.
·
Baterii nelze vyměnit.
·
V případě problémů s baterií nebo potřeby ji vyměnit je nutné tablet odeslat do servisního
centra myPhone.
·
Používejte pouze nabíječku a kabely schválené firmou myPhone. Použitím neschválené
nabíječky nebo kabelů může způsobit explozi baterie nebo její poškození.
·
Pokud je baterie téměř vybitá, na obrazovce se zobrazí zpráva „Slabá baterie“. Pro
pokračování v používání tabletu nabijte baterii.
·
Po úplném vybití baterie není možné přístroj zapnout, ani pokud se nabíjí.
·
Aby bylo možné přístroj zapnout, je nutné baterii nabíjet alespoň několik minut.
·
Tvar USB adaptéru se liší podle regionu.
© 2013 C.P.A. CZECH s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
7
myTab 8 3G – Návod
CZ
1. Připojte tenký konec nabíječky do příslušného konektoru v tabletu. Takový konektor je na zadní
straně přístroje označen „DC“.
Nesprávné připojení kabelu může poškodit tablet nebo nabíječku. Na jakékoli škody
vzniklé v důsledku nesprávného používání se nevztahuje záruka.
Uvnitř tabletu je baterie typu Li – Polymer s kapacitou 4000 mAh.
2. Připojte nabíječku k elektrické síti.
Tablet se během načítání může zahřívat. Je to normální a nemělo by to mít vliv na životnost nebo
výkon.
Pokud se zařízení nenabíjí správně, je potřeba ho zanést do servisu myPhone spolu s nabíječkou.
3. Po nabití odpojte nabíjecí kabel z nabíjecího konektoru ve Vašem tabletu a nabíječku vypojte ze
zásuvky.
Zapnutí/Vypnutí
Pro zapnutí tabletu stiskněte a držte (přibližně 3 sekundy) tlačítko zapínaní/vypínání.
Pro vypnutí tabletu stiskněte a držte (přibližně 3 sekundy) tlačítko zapínání/vypínání.
© 2013 C.P.A. CZECH s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
8
myTab 8 3G – Návod
CZ
Používání dotykové obrazovky
Dotyková obrazovka usnadňuje výběr položek a vykonávání funkcí.
Dotykovou obrazovku ovládejte následujícími gesty:
Klepnutí
Klepněte pouze jednou pro aktivování volby, spuštění aplikace, výběr nebo spuštění menu.
Posun
Rychle posuňte prstem doleva nebo doprava pro změnu obrazovek, obrázků atp. Nebo nahoru a
dolů pro volbu v seznamu položek.
© 2013 C.P.A. CZECH s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
9
myTab 8 3G – Návod
CZ
Dvojité klepnutí
Dvakrát rychle klepněte na dotykovou obrazovku.
Tažení
Stiskněte položku a tažením prstu ji přesuňte.
© 2013 C.P.A. CZECH s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
10
myTab 8 3G – Návod
CZ
Klepnutí a přidržení
Klepněte na položku (například na ikonu aplikace) a držte ji přibližně 2 sekundy.
Dotyková obrazovka se po určité době nečinnosti vypne. Pro aktivaci obrazovky stiskněte tlačítko
zapnutí/vypnutí.
Dobu čekání před vypnutím obrazovky můžete nastavit. Zvolte [Nastavení] → [Obraz] → [Režim
spánku].
© 2013 C.P.A. CZECH s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
11
myTab 8 3G – Návod
CZ
Zámek obrazovky
Chcete-li tablet uzamknout, krátce stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí a obrazovka zčerná. Pro
odemčení tabletu opět krátce stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí. Poté se Vám zobrazí obrazovka
jako na obrázku níže:
© 2013 C.P.A. CZECH s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
12
myTab 8 3G – Návod
CZ
Pro odemčení tabletu stiskněte ikonu zámku a přesuňte ji doprava:
Na obrazovce v zamčeném režimu jsou následující informace:
1. Aktuální čas.
2. Aktuální datum.
3. Při zasunuté nabíječce zde vidíte stav baterie.
4. Ikona Domů – po přesunutí ikony zámku doleva se zobrazí úvodní obrazovka.
5. Ikona zobrazující zámek obrazovky. Pro odemčení obrazovky přesuňte ikonu doprava (na číslo 6).
© 2013 C.P.A. CZECH s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
13
myTab 8 3G – Návod
CZ
Úvodní obrazovka
Horní část obrazovky
1. Vyhledávač Google.
2. Hlasové vyhledávání. Po stisknutí této ikony řekněte, co chcete vyhledávat (například webovou
adresu) a prohlížeč zobrazí výsledky vyhledávání.
9. Ikona menu. Po stisknutí této ikony se zobrazí menu.
Střední část obrazovky
Tablet má pět obrazovek. Výše uvedená grafika zobrazuje jednu z nich, kde jsou ve středu
obrazovky zobrazeny hodiny a ikona fotoaparátu.
© 2013 C.P.A. CZECH s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
14
myTab 8 3G – Návod
CZ
Spodní část obrazovky – Systémová lišta
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Vrátit se zpět na předchozí obrazovku.
Vrátit se zpět na úvodní obrazovku.
Otevře se seznam naposledy použitých aplikací.
Snížení hlasitosti
Zvýšení hlasitosti
Otevře se menu, které obsahuje následující položky:
• Tapeta
• Správa aplikací
• Systémové nastavení
Pokud klepnete na hodiny, zobrazí se notifikační lišta. Budete moci zkontrolovat Wi-Fi sítě, stav
baterie, nebo přesné datum. Také budete mít možnost jít do nastavení, s použitím této ikony:
Ikony indikací
Ikona
Popis
Stav baterie
Aktivní připojení k síti Wi-Fi
Nový email
Tablet je připojen k PC
Budík
Určování polohy je aktivní
© 2013 C.P.A. CZECH s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
15
myTab 8 3G – Návod
CZ
Odstranění položek z úvodní obrazovky
Stiskněte položku, kterou chcete odstranit, držte ji a přesuňte směrem k hornímu okraji obrazovky
na místo, kde se nachází „X“.
Jakmile ikona zčervená pusťte ji, tím dojde k jejímu odstranění.
2. Zadávání textu
Zadávání textu – virtuální klávesnice
Zadávání textu pomocí virtuální alfanumerické klávesnice. Když je jazyk tabletu nastaven na český,
stiskněte a držte klávesu pro vložení znaku s diakritikou, například:
Pro vložení písmene „á“ stiskněte a držte (cca 2 sekundy) klávesu s písmenem „a“.
© 2013 C.P.A. CZECH s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
16
myTab 8 3G – Návod
CZ
Virtuální alfanumerická klávesnice vypadá takto:
Číslo
1
2
3
4
5
6
Funkce
Smaže vložený text.
Enter / Přejít na další řádek (start nového řádku).
Možnosti vstupu, nastavení klávesnice a jazykové
nastavení klávesnice systému Android.
Mezerník, mezera mezi slovy/znaky.
Přepne na čísla a speciální znaky.
Shift – velká písmena.
Kopírování a vkládání textu
Je možné kopírovat text z textového pole a vložit jej do jiné aplikace. Ťukněte na slovo, které chcete
zkopírovat a držte.
1. Následně se zobrazí:
2. Chcete-li vybrat více než jedno slovo, použijte posuvníky.
3. Zvolte [Vybrat vše] → [Kopírovat] pro kopírování označených slov a znaků.
4. V jiné aplikaci umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit zkopírovaný text, a podržte tam
prst.
5. Zvolte [Vložit] pro vložení textu.
© 2013 C.P.A. CZECH s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
17
myTab 8 3G – Návod
CZ
3. Internet
Aktivace Wi-Fi připojení
Ze seznamu aplikací zvolte [Nastavení].
1. V menu [Nastavení] zvolte [Bezdrátová připojení a sítě] → [Wi-Fi] pozici nastavte na
[Zapnuto].
2. Pokud chcete vyhledávat dostupné Wi-Fi sítě, zvolte [Vyhledávání].
3. Zobrazí se seznam dostupných Wi-Fi sítí, stav připojení mezi zařízením a sítí a ikona
znázorňující sílu pokrytí Wi-Fi sítě.
Některé Wi-Fi sítě jsou chráněné heslem, takže při pokusu o připojení musíte zadat heslo. Heslo
můžete zadat pomocí virtuální alfanumerické klávesnice.
Po úspěšném připojení do Wi-Fi sítě je možné používat aplikace v tabletu, například:
• [Online hraní]
• [Internet] – internetový prohlížeč
• [Gmail]
• [Email] – jiný emailový účet
• [Mapy]
• atd.
3G připojení
Chcete-li využívat 3G připojení, je nutné vložit do vypnutého tabletu SIM kartu s aktivovaným
datovým tarifem a poté tablet zapnout.
© 2013 C.P.A. CZECH s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
18
myTab 8 3G – Návod
CZ
Kabelové připojení / Ethernet
Chcete-li do tabletu připojit konektor RJ45, použijte OTG kabel a speciální USB redukci ↔ RJ45.
Redukce USB ↔ RJ45 je k dispozici jako samostatné příslušenství, není součástí balení tabletu.
Aby bylo možné v tabletu používat kabelové připojení k internetu (Ethernet), připojte OTG kabel do
microUSB výstupu, OTG kabel následně připojte do USB ↔ RJ45 redukce, a do ní zapojte kabel
RJ45.
Zvolte [Nastavení] ve Vašem tabletu, poté (v submenu [Bezdrátová připojení a sítě]) a položku
[Další]. V položce [Ethernet] ho aktivujte.
Ikona na liště v dolní části obrazovky vedle hodin znamená, že připojení Ethernet je aktivní:
4. Přístup k aplikacím
Tablet můžete plně využívat pomocí multitaskingu (přepínání mezi běžícími aplikacemi).
Zvolte
na úvodní obrazovce pro zobrazení seznamu aplikací.
Pokud chcete přidat ikonu aplikace na úvodní obrazovku, stiskněte ji a držte.
Při otáčení tabletu se otáčí i jeho grafické rozhraní (musí být podporováno danou aplikací). Toto
můžete deaktivovat v [Nastavení] → [Systém] → [Usnadnění] → [Autom. otočení obrazovky].
Předtím, než budete používat lokalizační služby jako mapy nebo navigace, se ujistěte, že máte
aktivní bezdrátové připojení.
© 2013 C.P.A. CZECH s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
19
myTab 8 3G – Návod
CZ
Stažení aplikací
Pro použití [Obchodu Play] musíte mít vytvořený Gmail účet. Vytvořte nebo se přihlaste k Vašemu
Gmail účtu a využijte všechny možnosti [Obchodu Play].
Ze seznamu aplikací zvolte [Obchod Play].
Vyhledejte aplikace (pomocí ikony lupy, nebo posunutím karty na položku [Obchod Play]) a
klikněte na [Instalovat] → [Přijmout a stáhnout]. Zvolením této možnosti se zahájí stahování a
instalace položky do tabletu.
Pro spuštění aplikace po instalaci zvolte [Otevřít]. Chcete-li instalovat aplikace z jiných zdrojů,
zvolte [Nastavení] → [Zabezpečení] → [Neznámé zdroje] → zvolte možnost → [OK].
Odinstalování aplikací
Aplikace lze odinstalovat několika způsoby, dva z nich jsou popsané níže.
První způsob
Zvolte [Menu] → [Nastavení] → [Aplikace] → ze seznamu aplikací zvolte tu, kterou chcete
odinstalovat, ťukněte na ní a zvolte možnost [Odinstalovat] → [OK]. Po skončení stiskněte tlačítko
[OK].
Druhý způsob
Zvolte [Menu] → [Obchod Play] → vyberte ikonu lupy a napište název aplikace, kterou chcete
odinstalovat → vyberte ji ze seznamu výsledků, ťukněte na ní a zvolte možnost [Odinstalovat] →
[OK].
Spravujte Vaše aplikace
Je možné spravovat několik aplikací pomocí Správce Úloh.
Zvolte [Menu] → [Nastavení] → [Aplikace]. Spustí se Správce Úloh, v kterém vidíte aktivní aplikace.
Chcete-li zjistit, které aplikace jsou právě aktivní, zvolte možnost [Spuštěné] z dostupného menu.
Pro vypnutí aplikace na ní jednou ťukněte a zvolte možnost [Zastavit].
5. Nastavení
Zvolte možnost [Nastavení] z hlavního Menu.
Bezdrátová připojení a sítě
Nastavení pro Wi-Fi připojení (kapitola 3. Internet) a 3G službu.
Bluetooth
1. V menu [Nastavení] zvolte [Bezdrátová připojení a sítě] → [Bluetooth] pozici nastavte na
[Zapnuto].
2. Pokud chcete vyhledávat dostupné bluetooth zařízení, zvolte [Hledání zařízení].
3. Zobrazí se seznam dostupných bluetooth zařízení, popř. seznam spárovaných zařízení.
© 2013 C.P.A. CZECH s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
20
myTab 8 3G – Návod
CZ
Zařízení
Zvuk
Máte možnost si přizpůsobit všechny zvuky podle Vašich potřeb. V rámci této možnosti lze nastavit
tyto zvuky:
• hlasitost;
• výchozí oznámení;
• zvuky při dotyku;
• zvuk uzamčení obrazovky.
• vibrace
Displej
Nastavení obrazovky a jejího jasu. Dále je možné nastavit tyto možnosti:
• tapeta;
• režim spánku (po určité době vypne obrazovku);
• velikost písma;
• atd.
Úložiště
Zobrazí informace o vnitřním úložišti Vašeho tabletu a vložené microSDHC kartě.
Nastavení hovorů
Zobrazí možnost nastavení hovorů - povolená telefonní čísla, přesměrování hovorů, atd.
Pro telefonování se sluchátky je třeba použít sluchátka s mikrofonem! Po připojení sluchátek totiž
dojde okamžitě k deaktivaci mikrofonu v tabletu.
Baterie
Zobrazí informace o stavu baterie.
Aplikace
Zobrazí seznam všech dostupných aplikací ve Vašem tabletu. Dostupné záložky ukazují, co se s
aplikací děje. Záložky jsou následující:
• Stažené;
• Na kartě SD;
• Spuštěné;
• Vše;
Ve spodní části je animace znázorňující využití vnitřní paměti aplikacemi.
Osobní
Účty a synchronizace
Informace o uživatelských účtech a jejich přidání či odebrání. Změna nastavení automatické
synchronizace a účtů spojených se synchronizací.
© 2013 C.P.A. CZECH s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
21
myTab 8 3G – Návod
CZ
Služby určování polohy
Je možné aplikacím povolit používat údaje k určení přibližného umístění a možnost použití
lokalizačních údajů pro lepší výsledky Google vyhledávání.
Zabezpečení
Možnost změnit zámek obrazovky, zašifrovat Váš tablet, nastavení instalace aplikací z neznámých
zdrojů.
Jazyk a vstup
Menu obsahuje jazykové nastavení, nastavení kontroly pravopisu a hlasového vyhledávání.
Z výroby je nastavena Čeština.
Zálohování a obnovení dat
Umožňuje vytváření záloh, obnovení továrního nastavení atd.
Upozornění! Pokud zvolíte možnost [Obnovení továrních dat], dojde ke smazání veškerých
uživatelských dat z Vašeho tabletu (např. dokumenty atp.).
Systém
Datum a čas
Nastavení času, data a časového pásma.
Časové pásmo v ČR je GMT+1 (zimní čas). Zvolte tedy např. Středoevropský standardní čas (Brusel).
Usnadnění
Funkce, které usnadňují používání tabletu tělesně postiženým. Změna nastavení poskytne snazší
přístup a práci s rozhraním tabletu.
[Velký text] – aktivuje velký text.
[Autom. otočení obrazovky] – nastavení automatického otáčení obrazovky.
[Vyslovovat hesla] – konfigurovat zařízení pro čtení hesel při přístupu na webovou stránku s funkcí
TalkBack.
[Prodleva dotyku a podržení] – nastavení doby rozpoznání dotyku a držení ikony na obrazovce.
[Nainstalovat webové skripty] – povolení instalace webových skriptů.
Pro vývojáře
[Ladění USB] – zapnutí této funkce umožní připojení tabletu k PC za pomocí USB kabelu.
[ID zařízení pro vývoj] – zobrazí ID zařízení pro vývoj.
[Nevypínat obrazovku] – obrazovka se během nabíjení nepřepne do režimu spánku.
[Povolit simulované polohy] – povolí simulované polohy.
[Kontrola HDCP] – použít kontrolu HDCP pouze pro obsah DRM.
[Heslo zálohy v počítači] – nastavit heslo pro zálohování dat.
atd.
© 2013 C.P.A. CZECH s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
22
myTab 8 3G – Návod
CZ
Informace o tabletu
Zobrazí se následující informace:
[Označení modelu]
[Verze systému Android]
[Verze jádra]
[Číslo sestavení]
atd.
6. Obecné zásady použití tabletu
Podpora paměťových karet
Nevyjímejte paměťovou kartu, pokud jsou přenášeny informace. Může to způsobit ztrátu dat nebo
poškození karty nebo zařízení.
Nedotýkejte se zlatých kontaktů na paměťové kartě prsty nebo kovovými předměty. Pokud jsou
kontakty špinavé, vemte jemný hadřík a očištěte je.
Ochrana osobních údajů a důležité informace
•
•
•
•
•
•
•
•
Doporučujeme provádět pravidelnou zálohu dat. Výrobce ani dovozce není zodpovědný za
případnou ztrátu informací.
Před likvidací zařízení jej obnovte do původního nastavení. Tímto se můžete chránit před
zneužitím osobních informací.
Informace o stahování aplikací vidíte na obrazovce. Zvláštní pozornost by měla být
věnována aplikacím, které vyžadují přístup k mnoha funkcím nebo osobním údajům.
Pravidelně kontrolujte svůj účet, aby nedocházelo k jeho neoprávněnému zneužívání. V
případě zneužití kontaktujte poskytovatele služeb pro změny údajů nebo jeho zrušení.
V případě ztráty přístroje, okamžitě změňte přístupové heslo k Vašemu účtu!
Snažte se vyvarovat používání aplikací z třetích stran. Zablokujte zařízení pomocí hesla nebo
PINu.
Nedistribuujte autorsky chráněný materiál!
Nedistribuujte obsah chráněný autorskými právy bez souhlasu majitele autorských práv.
Pokud tak neučiníte, může to vést k porušení autorských práv. Výrobce ani dovozce neručí
za případné právní důsledky za nelegální šíření autorsky chráněných materiálů ze strany
uživatele.
Péče a údržba
Chcete-li prodloužit životnost Vašeho tabletu, postupujte podle následujících pokynů:
• Chraňte tablet a jeho příslušenství před dětmi, vlhkým a prašným prostředím, otevřeným
ohněm atp.
• Vyhněte se kontaktu s kapalinami;
• Vyhněte se velmi vysokým teplotám, které mohou zkrátit životnost elektronických
součástek, roztavit plastové díly nebo zničit baterii tabletu;
• Nepokoušejte se rozebírat zařízení. Neprofesionální zásah do struktury tabletu jej může
vážně poškodit nebo zničit;
• Používejte pouze originální příslušenství.
Výrobce, dovozce ani prodejce neodpovídá za škody vzniklé nedodržením postupů, doporučení
a povinností uvedených v návodu nebo obvyklých při používání obdobných zařízení jako je tablet
© 2013 C.P.A. CZECH s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
23
myTab 8 3G – Návod
CZ
myTab.
Upozornění
Prohlášení
Výrobce neodpovídá za škody způsobené
neodborným použitím Vašeho
přístroje nebo nedodržením bezpečnostních
zásad a pokynů k přístroji.
Verze Vašeho tabletu může být v průběhu
času vylepšena bez předchozího
oznámení. Výrobce i distributor si vyhrazuje
právo rozhodnout o správném výkladu výše
uvedeného návodu.
Prohlášení o shodě
Dovozce do Evropské Unie, společnost C.P.A. CZECH
s.r.o., tímto prohlašuje, že tablet myTab 8 3G
je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Plné znění
prohlášení o shodě naleznete na adrese:
http://www.cpa.cz/Files/shoda_pl_myTab_8_3G.pdf
Ochrana životního prostředí
POZOR: Toto zařízení je označeno shodně s nařízením Evropské unie číslo
2002/96/WE o likvidaci elektro odpadu a je označeno symbolem
přeškrtnutého odpadkového koše. Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená,
že na území Evropské unie musí být výrobek po ukončení jeho životnosti
uložen do odděleného sběru. To se netýká pouze vašeho přístroje, ale
i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto výrobky
do netříděného komunálního odpadu.
Dovozce do České republiky
C.P.A. CZECH s.r.o., U Panasonicu 376, Pardubice – Staré Čívice, 53006, www.mytab.eu
Upozornění: Některá varování se mohou zobrazovat v anglickém jazyce.
© 2013 C.P.A. CZECH s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
24
myTab 8 3G – Návod
SK
myTab 8 3G
NÁVOD
Ďakujeme za nákup tabletu myTab. Tento návod je určený pre základné zoznámenie sa so službami
a funkciami tabletu myTab.
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti myPhone nesmie byť žiadna časť tohto
návodu reprodukovaná, distribuovaná, prekladaná alebo prenášaná v akejkoľvek forme alebo
akýmikoľvek elektronickými alebo mechanickými prostriedkami, a to vrátane fotokópií,
zaznamenávania a uchovávania na akomkoľvek pamäťovom médiu alebo systéme pre zdieľanie
informácií.
Skôr než začnete tablet používať, prečítajte si tento návod. Vyhradzujeme si právo upgradovať
software alebo tablet bez predchádzajúceho upozornenia. Ikony v tejto užívateľskej príručke sa
môžu líšiť od tých, čo sú v tablete, a to v závislosti od tabletu, ktorý ste si kúpili. Príslušenstvo
dodávané spolu s tabletom môže vyzerať inak, ako na obrázku v tomto návode. Vyhradzujeme si
právo urobiť zmeny v tejto užívateľskej príručke bez predchádzajúceho upozornenia. Posledná
verzia tohto návodu je k dispozícii na stiahnutie na internetovej stránke www.mytab.eu.
Všetky práva vyhradené.
© 2013 C.P.A. Slovakia s.r.o. Všetky práva vyhradené.
25
myTab 8 3G – Návod
SK
Obsah
Dôležité ................................................................................................................................. 29
Použitie návodu ..................................................................................................................... 29
Ochranné známky.................................................................................................................. 29
Obsah balenia........................................................................................................................ 30
1. Začíname .............................................................................................................................. 30
Vzhľad ....................................................................................................................................... 30
Tlačidlá ...................................................................................................................................... 31
Slot pre pamäťovú kartu a SIM kartu ......................................................................................... 31
Nabíjanie batérie ....................................................................................................................... 31
Zapnutie/Vypnutie .................................................................................................................... 32
Používanie dotykové obrazovky ................................................................................................. 33
Zámok obrazovky ...................................................................................................................... 36
Úvodná obrazovka ..................................................................................................................... 38
Horná časť obrazovky ............................................................................................................ 38
Stredná časť obrazovky .......................................................................................................... 38
Spodná časť obrazovky – Systémová lišta ............................................................................... 39
Ikony indikácií ............................................................................................................................ 39
Odstránenie položiek z úvodnej obrazovky ................................................................................ 40
2. Zadávanie textu .................................................................................................................... 40
Zadávanie textu – virtuálna klávesnica....................................................................................... 40
Kopírovanie a vkladanie textu .................................................................................................... 41
3. Internet ................................................................................................................................. 42
Aktivácia Wi-Fi pripojenia .......................................................................................................... 42
4. Prístup k aplikáciám .............................................................................................................. 43
Stiahnutie aplikácií .................................................................................................................... 44
Odinštalovanie aplikácií ............................................................................................................. 44
Spravujte Vaše aplikácie ............................................................................................................ 44
5. Nastavenie ............................................................................................................................ 44
Bežné a bezdrôtové Wi-Fi siete .................................................................................................. 44
Bluetooth .............................................................................................................................. 45
Zariadenie ................................................................................................................................. 45
Zvuk ...................................................................................................................................... 45
Zobrazenie ............................................................................................................................. 45
Ukladací priestor ................................................................................................................... 45
Nastavenie hovorov ............................................................................................................... 45
Batéria................................................................................................................................... 45
Aplikácie ................................................................................................................................ 45
Osobné...................................................................................................................................... 46
Účty a synchronizácia ............................................................................................................ 46
Služby na zisťovanie ............................................................................................................... 46
Zabezpečenie ........................................................................................................................ 46
© 2013 C.P.A. Slovakia s.r.o. Všetky práva vyhradené.
26
myTab 8 3G – Návod
SK
Jazyk a vstup.......................................................................................................................... 46
Zálohovať a obnoviť ............................................................................................................... 46
Systém ...................................................................................................................................... 46
Dátum a čas........................................................................................................................... 46
Uľahčenie prístupu ................................................................................................................ 46
Možnosti pre vývojárov ......................................................................................................... 47
Informácie o tablete .............................................................................................................. 47
6. Všeobecné zásady použitia tabletu ....................................................................................... 47
Podpora pamäťových kariet....................................................................................................... 47
Ochrana osobných údajov a dôležité informácie ........................................................................ 47
Starostlivosť a údržba ................................................................................................................ 48
Prehlásenie o zhode .............................................................................................................. 48
Ochrana životného prostredia ............................................................................................... 48
Dovozce do Slovenskej republiky ........................................................................................... 48
CZ a SK návod v elektronickej podobe:
© 2013 C.P.A. Slovakia s.r.o. Všetky práva vyhradené.
27
myTab 8 3G – Návod
SK
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Túto užívateľskú príručku čítajte pozorne, prosím. Pokiaľ nebudete postupovať podľa inštrukcií
uvedených v tomto návode, vystavujete sa nebezpečenstvu. Manuál obsahuje podrobné
bezpečnostné pokyny.
BEZPEČNÉ ZAPNUTIE TABLETU
Nezapínajte tablet na nebezpečných miestach alebo tam, kde je používanie elektronických
zariadení zakázané.
BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY
Nikdy nepoužívajte tablet počas riadenia motorového vozidla.
VYPNITE TABLET V BLÍZKOSTI ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ
V blízkosti zdravotníckych zariadení, okrem označených miest, kde je používanie elektronických
zariadení povolené, prosím, vypínajte tablet. Tablet môže zasahovať do chodu niektorých
elektronických zariadení.
VYPNITE TABLET V LIETADLE
Prosím, postupujte podľa súvisiacich predpisov. Vypnite tablet pred vstupom na palubu lietadla.
VYPNITE TABLET NA ČERPACÍCH STANIACH POHONNÝCH HMÔT
Vypínajte tablet, pokiaľ sa nachádzate v blízkosti čerpacej stanice pohonných hmôt alebo na
ktoromkoľvek mieste, kde sa manipuluje s pohonnými hmotami alebo chemickými látkami.
SERVIS
Inštaláciu alebo opravy smie vykonávať len autorizovaný servis. Opravy uskutočnené svojpomocne
alebo v inom ako autorizovanom servise môžu tento prístroj poškodiť a viesť k strate záruky.
PRÍSLUŠENSTVO A BATÉRIA
Používajte len schválené príslušenstvo a batériu. Nepripájajte akýkoľvek výrobok, ktorý nie je
kompatibilný s týmto tabletom. Nepoužívanú nabíjačku odpojte od elektrickej siete. Prebíjanie
môže spôsobiť poškodenie batérie. Preto by batéria nemala byť nabíjaná dlhšie ako 3 dni.
Používajte len originálne príslušenstvo, ktoré je k dispozícii pri prístroji.
Nevystavujte batériu veľmi vysokým (nad 40 °C) alebo veľmi nízkym teplotám (pod 0°C). Extrémne
teploty môžu ovplyvniť kapacitu a životnosť batérie. Vyhnite sa kontaktu s kvapalinami a kovovými
predmetmi, ktoré môžu spôsobiť poškodenie batérie. Batérie používajte len k stanovenému účelu.
ODOLNOSŤ VOČI VODE
Tablet nie je odolný voči vode. Nevystavujte tablet zlému počasiu alebo prostrediu (napr.
vlhko, dážď, morská voda atď.).
© 2013 C.P.A. Slovakia s.r.o. Všetky práva vyhradené.
28
myTab 8 3G – Návod
SK
Dôležité
Tento návod popisuje možnosti operačného systému Android. Tieto informácie sa môžu líšiť podľa
verzie tohto operačného systému.
Väčšina aplikácií, ktoré môžu byť nainštalované na tomto zariadení, sú mobilné aplikácie. Prevádzka
týchto aplikácií sa môže líšiť od ich náprotivkov určených k inštalácii na PC.
Aplikácie nainštalované v zariadení sa môžu líšiť podľa zeme, regiónu a technických parametrov.
Výrobca ani dovozca nezodpovedá za problémy s výkonom spôsobené softwarom tretích strán.
Použitie návodu
Výrobca ani dovozca nezodpovedá za prípadné nezrovnalosti, ktoré môžu nastať pri úprave
nastavenia registra a zmenou softweru operačného systému. Pokusy o uskutočnenie zmien
v operačnom systéme môžu spôsobiť poruchu prístroja a aplikácií.
Tablet sa môže v niektorých položkách líšiť od návodu z dôvodu rôznych SW verzií. Niektoré položky
menu nemusia mať z technických dôvodov slovenský preklad. Pokiaľ skutočný stav tabletu
nezodpovedá celkom presne návodu, postupujte podľa skutočnej situácie vo Vašom tablete.
Tlačové chyby v tomto návode vyhradené.
Ochranné známky
Loga Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Play™ Store, Google Latitude™
a Google Talk™ sú ochrannými známkami společnosti Google, Inc.
Všetky ostatné ochranné známky a autorská práva sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov.
Oracle a Java sú registrované ochranné známky spoločnosti Oracle alebo ich spoločností. Ostatné
mena môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
© 2013 C.P.A. Slovakia s.r.o. Všetky práva vyhradené.
29
myTab 8 3G – Návod
SK
Obsah balenia
Každé predajné balenie obsahuje:
·
tablet myTab
·
nabíjačka
·
adaptér micro USB – USB (OTG kábel)
·
návod
·
záručný list
1. Začíname
Vzhľad
Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Funkcia
8" dotyková obrazovka
Tlačidlo pre zapnutie/vypnutie alebo zamknutie tabletu
Tlačidlá pre ovládanie hlasitosti
Webkamera
3,5 mm audio konektor pre slúchadla
mini HDMI TV výstup*
micro USB konektor
Konektor pre nabíjačku
Slot pre pamäťovú kartu micro SDHC
Slot pre SIM kartu
*) HDMI TV výstup umožňuje pripojenie tabletu k inému zariadeniu (napr. TV)
použitím HDMI kábla, ktorý prenáša video a audio.
© 2013 C.P.A. Slovakia s.r.o. Všetky práva vyhradené.
30
myTab 8 3G – Návod
SK
Tlačidlá
Tlačidlo
Hlasitosť
Zapnutie/Vypnutie
Zamknutie
Funkcia
Ovládanie hlasitosti
+ stlačením a držaním tlačidla po dobu
2 sekúnd sa zvýši úroveň hlasitosti
– stlačením a držaním tlačidla po dobu
2 sekúnd sa zníži úroveň hlasitosti
Zapnutie: stlačte a držte stlačené tlačidlo
po dobu 3 sekúnd (ak je tablet vypnutý)
Vypnutie: stlačte a držte stlačené tlačidlo
po dobu 3 sekúnd (ak je tablet zapnutý)
Zamknutie: krátko stlačte tlačidlo (ak je
tablet zapnutý)
Slot pre pamäťovú kartu a SIM kartu
Na zadnej strane otvorte kryt, pod ktorým je slot pre pamäťovú kartu (označený TF CARD) a SIM
kartu. Karty vložte podľa symbolov uvedených na kryte.
Nabíjanie batérie
·
Batéria by mala byť pred prvým zapnutím tabletu nabitá.
·
Batéria by sa mala nabíjať len nabíjačkou, ktorá je súčasťou balenia tabletu.
·
Batériu nie je možné vymeniť.
·
V prípade problémov s batériou alebo potreby ju vymeniť je nutné tablet odoslať do
servisného centra myPhone.
·
Používajte len nabíjačku a káble schválené firmou myPhone. Použitie neschválenej
nabíjačky alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo jej poškodenie.
·
Pokiaľ je batéria takmer vybitá, na obrazovke sa zobrazí správa „Slabá batéria“. Pre
pokračovanie v používaní tabletu nabite batériu.
·
Po úplnom vybití batérie nie je možné prístroj zapnúť, ani pokiaľ sa nabíja.
·
Aby bolo možné prístroj zapnúť, je nutné batériu nabíjať aspoň niekoľko minút.
·
Tvar USB adaptéru sa líši podľa regiónu.
© 2013 C.P.A. Slovakia s.r.o. Všetky práva vyhradené.
31
myTab 8 3G – Návod
SK
1. Pripojte tenký koniec nabíjačky do príslušného konektora v tablete. Taký konektor je na zadnej
strane prístroja označený „DC“.
Nesprávne pripojenie káblu môže poškodiť tablet alebo nabíjačku. Na akékoľvek škody
vzniknuté v dôsledku nesprávneho používania sa nevzťahuje záruka.
Vo vnútri tabletu myTab je batéria typu Li - polymer s kapacitou 4000 mAh.
2. Pripojte nabíjačku k elektrickej sieti.
Tablet sa behom načítania môže zahrievať. Je to normálne a nemalo by to mať vplyv na životnosť
alebo výkon.
Pokiaľ sa zariadenie nenabíja správne, je potrebné ho zaniesť do servisu myPhone spolu s
nabíjačkou.
3. Po nabití odpojte nabíjací kábel z nabíjacieho konektoru vo Vašom tablete a nabíjačku odpojte zo
zásuvky.
Zapnutie/Vypnutie
Pre zapnutie tabletu stlačte a držte (približne 3 sekundy) tlačidlo zapínanie/vypínanie.
Pre vypnutie tabletu stlačte a držte (približne 3 sekundy) tlačidlo zapínanie/vypínanie.
© 2013 C.P.A. Slovakia s.r.o. Všetky práva vyhradené.
32
myTab 8 3G – Návod
SK
Používanie dotykové obrazovky
Dotyková obrazovka uľahčuje výber položiek a vykonávanie funkcií.
Dotykovú obrazovku ovládajte nasledujúcimi gestami:
Klepnutie
Klepnite len raz pre aktivovanie voľby, spustenie aplikácie, výber alebo spustenie menu.
Posun
Rýchlo posuňte prstom doľava alebo doprava pre zmenu obrazoviek, obrázkov atď. Alebo hore a
dole pre voľbu v zozname položiek.
© 2013 C.P.A. Slovakia s.r.o. Všetky práva vyhradené.
33
myTab 8 3G – Návod
SK
Dvojité klepnutie
Dvakrát rýchlo klepnite na dotykovú obrazovku.
Ťahanie
Stlačte položku a ťahaním prsta ju presuňte.
© 2013 C.P.A. Slovakia s.r.o. Všetky práva vyhradené.
34
myTab 8 3G – Návod
SK
Klepnutie a pridržanie
Klepnite na položku (napríklad na ikonu aplikácie) a držte ju približne 2 sekundy.
Dotyková obrazovka sa po určitej dobe nečinnosti vypne. Pre aktiváciu obrazovky stlačte tlačidlo
zapnutia/vypnutia.
Dobu čakania pred vypnutím obrazovky môžete nastaviť. Zvoľte [Nastavenie] → [Obraz] → [Režim
spánku].
© 2013 C.P.A. Slovakia s.r.o. Všetky práva vyhradené.
35
myTab 8 3G – Návod
SK
Zámok obrazovky
Ak chcete tablet zamknúť, krátko stlačte tlačidlo zapnutie/vypnutie a obrazovka zčernie. Pre
odomknutie tabletu opäť krátko stlačte tlačidlo zapnutie/vypnutie. Potom sa Vám zobrazí
obrazovka ako na obrázku nižšie:
© 2013 C.P.A. Slovakia s.r.o. Všetky práva vyhradené.
36
myTab 8 3G – Návod
SK
Pre odomknutie tabletu stlačte ikonu zámku a presuňte ju doprava:
Na obrazovke v zamknutom režime sú nasledujúce informácie:
1. Aktuálny čas.
2. Aktuálny dátum.
3. Pri zasunutej nabíjačke tu vidíte stav batérie.
4. Ikona Domov – po presunutí ikony zámku doľava sa zobrazí úvodná obrazovka.
5. Ikona zobrazujúca zámok obrazovky. Pre odomknutie obrazovky presuňte ikonu doprava (na
číslo 6).
© 2013 C.P.A. Slovakia s.r.o. Všetky práva vyhradené.
37
myTab 8 3G – Návod
SK
Úvodná obrazovka
Horná časť obrazovky
1. Vyhľadávač Google.
2. Hlasové vyhľadávanie. Po stlačení tejto ikony povedzte, čo chcete vyhľadávať (napríklad webovú
adresu) a prehliadač zobrazí výsledky vyhľadávania.
9. Ikona menu. Po stlačení tejto ikony sa zobrazí menu.
Stredná časť obrazovky
Tablet má päť obrazoviek. Vyššie uvedená grafika zobrazuje jednu z nich, kde sú v strede obrazovky
zobrazené hodiny a ikona fotoaparátu.
© 2013 C.P.A. Slovakia s.r.o. Všetky práva vyhradené.
38
myTab 8 3G – Návod
SK
Spodná časť obrazovky – Systémová lišta
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Vrátiť sa späť na predchádzajúcu obrazovku.
Vrátiť sa späť na úvodnú obrazovku.
Otvorí sa zoznam naposledy použitých aplikácií.
Zníženie hlasitosti
Zvýšenie hlasitosti
Otvorí sa menu, ktoré obsahuje nasledujúce položky:
• Tapeta
• Správa aplikáci
• Systémové nastavenie
Pokiaľ klepnete na hodiny, zobrazí sa notifikačná lišta. Budete môcť skontrolovať Wi-Fi siete, stav
batérie alebo presný dátum. Taktiež budete mať možnosť ísť do nastavení, s použitím tejto ikony:
Ikony indikácií
Ikona
Popis
Stav batérie
Aktívne pripojenie k sieti Wi-Fi
Nový email
Tablet je pripojený k PC
Budík
Určovanie polohy je aktívne
© 2013 C.P.A. Slovakia s.r.o. Všetky práva vyhradené.
39
myTab 8 3G – Návod
SK
Odstránenie položiek z úvodnej obrazovky
Stlačte položku, ktorú chcete odstrániť, držte ju a presuňte smerom k hornému okraju obrazovky
na miesto, kde sa nachádza „X“.
Akonáhle ikona zčervenie pusťte ju, tým dôjde k jej odstráneniu.
6. Zadávanie textu
Zadávanie textu – virtuálna klávesnica
Zadávanie textu pomocou virtuálnej alfanumerickej klávesnice. Keď je jazyk tabletu nastavený na
slovenský, stlačte a držte klávesu pre vloženie znaku s diakritikou, napríklad:
Pre vloženie písmena „á“ stlačte a držte (cca 2 sekundy) klávesu s písmenom „a“.
© 2013 C.P.A. Slovakia s.r.o. Všetky práva vyhradené.
40
myTab 8 3G – Návod
SK
Virtuálna alfanumerická klávesnica vyzerá takto:
Číslo
1
2
3
4
5
6
Funkcia
Vymaže vložený text.
Prejsť na ďalší riadok (štart nového riadku).
Možnosti vstupu, nastavenie klávesnice a jazykové
nastavenie klávesnice systému Android.
Medzerník, medzera medzi slovami/znakmi.
Prepne na čísla a špeciálne znaky.
Shift – veľké písmena.
Kopírovanie a vkladanie textu
Je možné kopírovať text z textového poľa a vložiť ju do inej aplikácie. Ťuknite na slovo, ktoré chcete
skopírovať a držte.
6. Následne sa zobrazí:
7. Ak chcete vybrať viac než jedno slovo, použite posuvníky.
8. Zvoľte [Vybrať všetko] → [Kopírovať] pre kopírovanie označených slov a znakov.
9. V inej aplikácii umiestnite kurzor na miesto, kam chcete vložiť skopírovaný text, a podržte
tam prst.
10. Zvoľte [Vložiť] pre vloženie textu.
© 2013 C.P.A. Slovakia s.r.o. Všetky práva vyhradené.
41
myTab 8 3G – Návod
SK
7. Internet
Aktivácia Wi-Fi pripojenia
Zo zoznamu aplikácií zvoľte [Nastavenie].
4.
V menu [Nastavenie] zvoľte [Bezdrôtové pripojenie a siete] → [Wi-Fi] pozíciu
nastavte na [Zapnuté].
5.
Pokiaľ chcete vyhľadávať dostupné Wi-Fi siete, zvoľte [Vyhľadávanie].
6.
Zobrazí sa zoznam dostupných Wi-Fi sietí, stav pripojenia medzi zariadením a sieťou
a ikona znázorňujúca silu pokrytí Wi-Fi siete.
Niektoré Wi-Fi siete sú chránené heslom, takže pri pokuse o pripojenie musíte zadať heslo. Heslo
môžete zadať pomocou virtuálnej alfanumerické klávesnice.
Po úspešnom pripojení do Wi-Fi siete je možné používať aplikácie v tablete, napríklad:
· [Online hranie]
· [Internet] – internetový prehliadač
· [Gmail]
· [Email] – iný emailový účet
· [Mapy]
· atď.
3G pripojenie
Ak budete využívať 3G pripojenie , je nutné vložiť do vypnutého tabletu SIM kartu s aktivovaným
dátovým tarifom a potom tablet zapnúť.
© 2013 C.P.A. Slovakia s.r.o. Všetky práva vyhradené.
42
myTab 8 3G – Návod
SK
Káblové pripojenie / Ethernet
Ak chcete do tabletu pripojiť konektor RJ45, použite OTG kábel a špeciálnu USB redukciu ↔ RJ45.
Redukcia USB ↔ RJ45 je k dispozícii ako samostatné príslušenstvo, nie je súčasťou balenia tabletu.
Aby bolo možné v tablete používať káblové pripojenie k internetu (Ethernet), pripojte OTG kábel do
microUSB výstupu, OTG kábel následne pripojte do USB ↔ RJ45 redukcie, a do nej zapojte kábel
RJ45.
Zvoľte [Nastavenie] vo Vašom tablete, potom (v submenu [Bezdrôtové pripojenie a siete]) a
položku [Viac]. V položke [Ethernet] ho aktivujte.
Ikona na lište v dolnej časti obrazovky vedľa hodín znamená, že pripojenie Ethernet je aktívne:
8. Prístup k aplikáciám
Tablet môžete plne využívať pomocou multitaskingu (prepínania medzi bežiacimi aplikáciami).
Zvoľte
na úvodnej obrazovke pre zobrazenie zoznamu aplikácií.
Pokiaľ chcete pridať ikonu aplikácie na úvodnú obrazovku, stlačte ju a držte.
Pri otáčaní tabletu sa otáča i jeho grafické rozhranie (musí byť podporované danou aplikáciou. Toto
môžete deaktivovať v [Nastavenie] → [Systém] → [Uľahčenie prístupu] → [Autom. otočenie
obrazovky].
Predtým, než budete používať lokalizačné služby ako mapy alebo navigáciu, sa uistite, že máte
aktívne bezdrôtové pripojenie.
© 2013 C.P.A. Slovakia s.r.o. Všetky práva vyhradené.
43
myTab 8 3G – Návod
SK
Stiahnutie aplikácií
Pre použitie [Obchodu Play] musíte mať vytvorený Gmail účet. Vytvorte alebo sa prihláste k Vášmu
Gmail účtu a využite všetky možnosti [Obchodu Play].
Zo zoznamu aplikácií zvoľte [Obchod Play].
Vyhľadajte aplikácie (pomocou ikony lupy, alebo posunutím karty na položku [Obchod Play]) a
kliknite na [Inštalovať] → [Prijať a stiahnuť]. Zvolením tejto možnosti sa zaháji sťahovanie a
inštalácia položky do tabletu.
Pre spustenie aplikácie po inštalácii zvoľte [Otvoriť]. Ak chcete inštalovať aplikácie z iných zdrojov,
zvoľte [Nastavenie] → [Zabezpečenie] → [Neznáme zdroje] → zvoľte možnosť → [OK].
Odinštalovanie aplikácií
Aplikácie môžete odinštalovať niekoľkými spôsobmi, dva z nich sú popísané nižšie.
Prvý spôsob
Zvoľte [Menu] → [Nastavenie] → [Aplikácie] → zo zoznamu aplikácií zvoľte tú, ktorú chcete
odinštalovať, ťuknite na ňu a zvoľte možnosť [Odinštalovať] → [OK]. Po skončení stlačte tlačidlo
[OK].
Druhý spôsob
Zvoľte [Menu] → [Obchod Play] → vyberte ikonu lupy a napíšte názov aplikácie, ktorú chcete
odinštalovať → vyberte ju zo zoznamu výsledkov, ťuknite na ňu a zvoľte možnosť [Odišstalovať] →
[OK].
Spravujte Vaše aplikácie
Je možné spravovať niekoľko aplikácií pomocou Správcu Úloh.
Zvoľte [Menu] → [Nastavenie] → [Aplikácie]. Spustí sa Správca Úloh, v ktorom vidíte aktívne
aplikácie. Ak chcete zistiť, ktoré aplikácie sú práve aktívne, zvoľte možnosť [Spustené] z
dostupného menu. Pre vypnutie aplikácie na ňu raz ťuknite a zvoľte možnosť [Zastaviť].
9. Nastavenie
Zvoľte možnosť [Nastavenie] z hlavného Menu.
Bežné a bezdrôtové Wi-Fi siete
Nastavenie pre Wi-Fi pripojenie (kapitola 3. Internet) a 3G službu (zoznam podporovaných
zariadení). Navyše v položke [Sieť VPN] je možné nastaviť a spravovať virtuálne privátne siete
(VPN).
© 2013 C.P.A. Slovakia s.r.o. Všetky práva vyhradené.
44
myTab 8 3G – Návod
SK
Bluetooth
1. V menu [Nastavenie] zvoľte [Bezdrôtové pripojenie a siete] → [Bluetooth] pozíciu
nastavte na [Zapnuté].
2. Ak chcete vyhľadávať dostupné bluetooth zariadenia, zvoľte [Hľadanie zariadení].
3. Zobrazí sa zoznam dostupných bluetooth zariadení, poprípade zoznam spárovaných
zariadení.
Zariadenie
Zvuk
Máte možnosť si prispôsobiť všetky zvuky podľa Vašich potrieb. V rámci tejto možnosti je možné
nastaviť tieto zvuky:
· vyzváňanie a notifikácia;
· zvuky dotyku;
· zvuk zámku obrazovky.
· vibracie
Zobrazenie
Nastavenie obrazovky a jej jasu. Ďalej je možné nastaviť tieto možnosti:
· tapeta;
· automatické otáčanie obrazovky;
· mód spánku (po určitej dobe vypne obrazovku);
· veľkosť písma;
· inteligentné podsvietenie;
· atď.
Ukladací priestor
Zobrazí informácie o vnútornom úložisku Vášho tabletu a vloženej microSDHC karte.
Nastavenie hovorov
Zobrazí možnosť nastavenia hovorov - povolené telefónne čísla, presmerovanie hovorov, atď.
Pre telefonovanie so slúchadlami je treba použiť slúchadlá s mikrofónom! Po pripojení slúchadiel
dôjde okamžite k deaktivácii mikrofónu v tabletu.
Batéria
Zobrazí informácie o stave batérie.
Aplikácie
Zobrazí zoznam všetkých dostupných aplikácií vo Vašom tablete. Dostupné záložky ukazujú, čo sa s
aplikáciou deje. Záložky sú nasledujúce:
· Stiahnuté;
· Na karte SD;
· Spustené;
· Všetko;
V spodnej časti je animácia znázorňujúca využitie vnútornej pamäte aplikáciami.
© 2013 C.P.A. Slovakia s.r.o. Všetky práva vyhradené.
45
myTab 8 3G – Návod
SK
Osobné
Účty a synchronizácia
Informácie o užívateľskom účte. Zmena nastavení automatickej synchronizácie a účtov spojených
so synchronizáciou.
Služby na zisťovanie
Je možné aplikáciam povoliť používať údaje k určeniu približného umiestnenia a možnosť použitia
lokalizačných údajov pre lepšie výsledky Google vyhľadávania.
Zabezpečenie
Možnosť zmeniť zámok obrazovky, zašifrovať Váš tablet, nastavenie inštalácie aplikácií z neznámych
zdrojov.
Jazyk a vstup
Menu obsahuje jazykové nastavenie, nastavenie kontroly pravopisu a hlasového vyhľadávania.
Z výroby je nastavená Čeština.
Zálohovať a obnoviť
Umožňuje vytváranie záloh, obnovenie výrobných nastavení atď.
Upozornenie! Pokiaľ zvolíte možnosť [Obnovenie výrobných dát], dôjde k zmazaniu všetkých
užívateľských dát z Vášho tabletu (napr. dokumenty a pod.).
Systém
Dátum a čas
Nastavenie času, dátumu a časového pásma.
Časové pásmo v SR je GMT+1 (zimný čas). Zvoľte teda napr. Stredoeurópsky štandardný čas
(Brusel).
Uľahčenie prístupu
Funkcie, ktoré uľahčia používanie tabletu telesne postihnutým. Zmena nastavení poskytne
jednoduchší prístup a prácu s rozhraním tabletu.
[Veľké písmo] – aktivuje veľký text.
[Autom. otočenie obrazovky] – nastavenie automatického otáčania obrazovky.
[Hoverené heslá] – konfigurovať zariadenie pre čítanie hesiel pri prístupe na webovú stránku
s funkciou TalkBack.
[Oneskorenie dotyku a podržania] – nastavení doby rozpoznávania dotyku a držania ikony na
obrazovke.
[Inštalácia webových skriptov] – povolenie inštalácie webových skriptov.
© 2013 C.P.A. Slovakia s.r.o. Všetky práva vyhradené.
46
myTab 8 3G – Návod
SK
Možnosti pre vývojárov
[Ladenie USB] – zapnutie tejto funkcie umožní pripojenie tabletu k PC za pomoci USB káblu.
[ID zariadenie pre vývoj] – zobrazí ID zariadenie pre vývoj.
[Nezamykať obrazovku] – obrazovka sa počas nabíjania neprepne do režimu spánku.
[Povoliť simulované polohy] – povolí simulované polohy.
[Kontrola HDCP] – použiť kontrolu HDCP len pre obsah DRM.
[Heslo zálohy v počítači] – nastaviť heslo pro zálohovanie dát.
atd.
Informácie o tablete
Zobrazia sa nasledujúce informácie:
[Číslo modelu]
[Verzia systému Android]
[Verzia jadra]
[Číslo zostavy]
atď.
10. Všeobecné zásady použitia tabletu
Podpora pamäťových kariet
Nevyberajte pamäťovú kartu, pokiaľ sú prenášané informácie. Môže to spôsobiť stratu dát alebo
poškodenie karty alebo zariadenia.
Nedotýkajte sa zlatých kontaktov na pamäťovej karte prstami alebo kovovými predmetmi. Pokiaľ sú
kontakty špinavé, vezmite jemnú handričku a očistite ich.
Ochrana osobných údajov a dôležité informácie
·
·
·
·
·
·
·
·
Odporúčame vykonávať pravidelnú zálohu dát. Výrobca ani dovozca nie je zodpovedný za
prípadnú stratu informácií.
Pred likvidáciou zariadenia ho obnovte do pôvodných nastavení. Týmto sa môžete chrániť
pred zneužitím osobných informácií.
Informácie o sťahovaní aplikácií vidíte na obrazovke. Zvláštna pozornosť by mala byť
venovaná aplikáciám, ktoré vyžadujú prístup k mnohým funkciám alebo osobným údajom.
Pravidelne kontrolujte svoj účet, aby nedochádzalo k jeho neoprávnenému zneužívaniu. V
prípade zneužitia kontaktujte poskytovateľa služieb pre zmeny údajov alebo jeho zrušenie.
V prípade straty prístroja, okamžite zmeňte prístupové heslo k Vášmu účtu!
Snažte sa vyvarovať používaniu aplikácií z tretích strán. Zablokujte zariadenie pomocou
hesla alebo PIN-u.
Nedistribuujte autorsky chránený materiál!
Nedistribuujte obsah chránený autorskými právami bez súhlasu majiteľa autorských práv.
Pokiaľ tak neučiníte, môže to viesť k porušeniu autorských práv. Výrobca ani dovozca neručí
za prípadné právne dôsledky za nelegálne šírenie autorsky chránených materiálov zo strany
užívateľa.
© 2013 C.P.A. Slovakia s.r.o. Všetky práva vyhradené.
47
myTab 8 3G – Návod
SK
Starostlivosť a údržba
Ak chcete predĺžiť životnosť Vášho tabletu, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
· Chráňte tablet a jeho príslušenstvo pred deťmi, vlhkým a prašným prostredím, otvoreným
ohňom a pod.
· Vyhnite sa kontaktu s kvapalinami;
· Vyhnite sa veľmi vysokým teplotám, ktoré môžu skrátiť životnosť elektronických súčiastok,
roztaviť plastové diely alebo zničiť batériu tabletu;
· Nepokúšajte sa rozoberať zariadenie. Neprofesionálny zásah do štruktúry tabletu ho môže
vážne poškodiť alebo zničiť;
· Používajte len originálne príslušenstvo.
Výrobca, dovozca ani predajca nezodpovedá za škody vzniknuté nedodržaním postupov,
odporúčaní a povinností uvedených v návode alebo pri používaní obdobných zariadení ako je tablet
myTab.
Upozornenie
Prehlásenie
Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené
neodborným použitím Vášho
prístroja alebo nedodržaním bezpečnostných
zásad a pokynov k prístroju.
Verzia Vášho tabletu môže byť v priebehu
času vylepšená bez predchádzajúceho
oznámenia. Výrobca i distribútor si vyhradzuje
právo rozhodnúť o správnom výklade vyššie
uvedeného návodu.
Prehlásenie o zhode
Dovozca do Európskej únie, spoločnosť C.P.A. CZECH
s.r.o. týmto prehlasuje, že tablet myTab 8 3G
je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími
príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.
Plné znenie prehlásenia o zhode nájdete na adrese:
http://www.cpa.cz/Files/shoda_pl_myTab_8_3G.pdf
Ochrana životného prostredia
POZOR: Toto zariadenie je označené zhodne s nariadením Európskej Únie číslo
2002/96/WE o likvidácii elektro odpadu a je označené symbolom
preškrtnutého odpadkového koša. Symbol preškrtnutého kontajnera znamená,
že na území Európskej Únie musí byť výrobok po ukončení jeho životnosti
uložený do oddeleného zberu. To se netýka len vášho prístroja, ale
i každého príslušenstva označeného týmto symbolom. Neodhadzujte tieto
výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.
Dovozce do Slovenskej republiky
C.P.A. Slovakia s.r.o., Nobelova 30, 831 02 Bratislava, www.mytab.eu
Upozornenie: Niektoré varovania sa môžu zobrazovať v anglickom jazyku.
© 2013 C.P.A. Slovakia s.r.o. Všetky práva vyhradené.
48
www.mytab.eu
Download

myTab 8 3G NÁVOD