Kerio Operator
Krok za krokem
Kerio Technologies
 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Tento manuál popisuje produkt Kerio Operator ve verzi 1.2. Zmˇ
eny vyhrazeny.
Aktuální verzi produktu a manuál˚
u naleznete na WWW stránkách
http://www.kerio.cz/cz/operator/download/.
Informace o registrovaných ochranných známkách a ochranných známkách jsou uvedeny
v pˇ
ríloze A.
Obsah
1
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.1
Než zaˇ
cneme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2
Instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
Edice produktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2
Kerio Operator Software Appliance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1 Pˇ
ripojení do sítˇ
e ...................................................
2.3
Kerio Operator VMware Appliance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4
Kerio Operator Box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.1 Pˇ
ripojení do sítˇ
e ...................................................
3
Nastavení serveru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
První pˇ
rihlášení do administraˇ
cního rozhraní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2
Vytvoˇ
rení lokálních uživatelských úˇ
ct˚
u ...................................
3.3
Nastavení automatické konfigurace hardwarových telefon˚
u ................
3.4
Nastavení pˇ
ripojení do vnˇ
ejší telefonní sítˇ
e ...............................
3.5
Vytvoˇ
rení fronty hovor˚
u .................................................
3.6
Vytvoˇ
rení telefonické konference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.7
Nastavení automatického hlasového menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Nastavení klient˚
u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.1
Pˇ
rihlášení ke Kerio MyPhone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.2
Nastavení softwarových telefon˚
u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
A
Právní doložka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3
7
7
7
7
8
8
9
10
10
10
11
11
14
15
15
Kapitola 1
Úvod
Tato pˇ
ríruˇ
cka slouží jako pr˚
uvodce základní konfigurací telefonní ústˇ
redny Kerio Operator
vˇ
cetnˇ
e instalace a spuštˇ
ení v síti. Aby byl pr˚
uvodce co nejsrozumitelnˇ
ejší, vytvoˇ
ríme modelové
nasazení ústˇ
redny (vizte obrázek 1.1):
Obrázek 1.1
Schéma modelového nasazení
1.
Kerio Operator spustíme v lokální síti chránˇ
ené firewallem.
2.
Kerio Operator bude nainstalován a spuštˇ
en v lokální síti na poˇ
cítaˇ
ci se jménem
operator.firma.cz.
3.
Kerio Operator bude k telefonní síti pˇ
ripojen pˇ
res SIP poskytovatele. Z toho d˚
uvodu
bude nastaveno rozhraní pro pˇ
ríchozí a odchozí hovory, které bude komunikovat se SIP
serverem poskytovatele.
4.
P˚
uvodnˇ
e spoleˇ
cnost využívala pouze jedno ˇ
císlo 555 0100, které bylo mapováno na
linku spojovatelky. Po zakoupení ústˇ
redny Kerio Operator se spoleˇ
cnost rozhodla získat
4
1.1 Než zaˇ
cneme
ˇ
císelný rozsah definovaný na jednu platnou ˇ
císlici 555 0120 — 555 0129 od jiného
poskytovatele. P˚
uvodní ˇ
císlo však nebude zrušeno, protože jsou na nˇ
ej zákazníci zvyklí.
ˇ
Císelný plán vytvoˇ
ríme tak, že na spojovatelku bude pˇ
rímo mapováno p˚
uvodní ˇ
císlo 555
0100 (recepˇ
cní naší firmy) a také jedno z ˇ
císel nového rozsahu (napˇ
ríklad 555 0120).
Spojovatelka bude hovory ruˇ
cnˇ
e pˇ
repojovat do vnitˇ
rní telefonní sítˇ
e. Zbytek z rozsahu
ˇ
císel využijeme pro pˇ
rímé namapování 1:1 pro obchodní oddˇ
elení a vedení firmy.
5.
Vytvoˇ
ríme nˇ
ekolik lokálních linek a uživatelských úˇ
ct˚
u pro uživatele a pro spojovatelku.
Nˇ
ekteˇ
rí uživatelé budou na svých poˇ
cítaˇ
cích využívat softwarový telefon (tzv. softphone).
6.
Nastavíme
automatickou
konfiguraci
správnˇ
e nastavený DHCP server.
7.
Protože se naše modelová firma sestává z hlavní kanceláˇ
re a poboˇ
cky, vytvoˇ
ríme telefonní
konferenci pro více úˇ
castník˚
u, aby vedení obou kanceláˇ
rí mohlo poˇ
rádat telefonické
porady. Konferenci omezíme pro ˇ
ctyˇ
ri uživatele a budeme ji chránit PINem.
8.
Modelová firma provozuje zákaznickou telefonickou podporu. Z toho d˚
uvodu nastavíme
hovorovou frontu, kde bude Kerio Operator automaticky rozdˇ
elovat telefony zákazník˚
u
mezi urˇ
cené zamˇ
estnance firmy.
9.
V ústˇ
rednˇ
e bude nastaveno automatické hlasové menu. Funkce umožˇ
nuje vytvoˇ
rení
hlasového menu, které se volajícímu pˇ
rehraje, a ve kterém se volající orientují pomocí
stisku tlaˇ
cítek telefonu.
hardwarových
telefon˚
u
—
vyžaduje
10. Provedeme ruˇ
cní nastavení softwarového telefonu.
11. Pˇ
ripojíme se ke Kerio MyPhone.
Uvedenou modelovou konfiguraci lze snadno pˇ
rizp˚
usobit konkrétním podmínkám a
požadavk˚
um. Podrobné informace o nastavení jednotlivých funkcí ústˇ
redny Kerio Operator
lze najít v manuálu Kerio Operator, Pˇ
ríruˇ
cka administrátora. Celý manuál si m˚
užete stáhnout
na stránkách spoleˇ
cnosti Kerio Technologies (http://www.kerio.cz/).
1.1 Než zaˇ
cneme
Pro nastavení vaší telefonní sítˇ
e budete potˇ
rebovat:
• Kerio Operator — telefonní ústˇ
redna.
• Hardwarové a/nebo softwarové telefony pro uživatele, kteˇ
rí budou ústˇ
rednu využívat.
• Pro volání do vnˇ
ejší telefonní sítˇ
e je tˇ
reba zajistit si smlouvu s nˇ
ekterým z komerˇ
cních
poskytovatel˚
u VoIP služeb.
• Od poskytovatele musíte získat telefonní ˇ
císlo nebo rozsah ˇ
císel, která budete
mapovat do vaší vnitˇ
rní telefonní sítˇ
e.
• Od poskytovatele také musíte získat DNS jméno a port (obvykle 5060) SIP serveru, ke
kterému se bude Kerio Operator pˇ
ripojovat.
5
Úvod
• Od poskytovatele zjistit ovˇ
eˇ
rovací jméno a heslo na SIP server. U mnoha poskytovatel˚
u
je ovˇ
eˇ
rovací jméno shodné s telefonním ˇ
císlem.
• Zjistit od poskytovatele, zda se Kerio Operator musí pˇ
red prvním pˇ
ripojením k SIP
serveru registrovat na registraˇ
cním nebo proxy serveru. Registrace je obvykle nutná
u úˇ
ct˚
u s jedním ˇ
císlem. Získáte-li celý rozsah ˇ
císel, používá se obvykle ovˇ
eˇ
rování na
základˇ
e IP adresy.
6
Kapitola 2
Instalace
Systémové
požadavky
pro
úspˇ
ešný
produktových stránkách ústˇ
redny Kerio Operator.
provoz
ústˇ
redny
najdete
na
2.1 Edice produktu
Kerio Operator je k dispozici v tˇ
echto edicích:
Software Appliance
Kerio Operator Software Appliance (tzv. softwarové zaˇ
rízení) je kompletní balík produktu
Kerio Operator vˇ
cetnˇ
e speciálního operaˇ
cního systému (více viz sekce 2.2).
VMware Virtual Appliance
Virtuální zaˇ
rízení urˇ
cené k provozování v produktech VMware (více viz sekce 2.3).
Kerio Operator Box
Hardwarové zaˇ
rízení, které staˇ
cí pouze pˇ
ripojit do sítˇ
e (více viz sekce 2.2).
2.2 Kerio Operator Software Appliance
Kerio Operator získáte v podobˇ
e standardního ISO image, který je potˇ
reba vypálit na CD, a
poté z nˇ
ej nabootovat a nainstalovat operaˇ
cní systém ústˇ
redny Kerio Operator. Souˇ
cástí celého
procesu je samozˇ
rejmˇ
e také instalace ústˇ
redny.
2.2.1 Pˇ
ripojení do sítˇ
e
Po nabootování systému se zobrazí konzole, která primárnˇ
e zobrazuje IP adresu, na které je
telefonní ústˇ
redna spuštˇ
ena.
Používáte-li ve vaší síti službu DHCP, ústˇ
redna má nastaveno automatické pˇ
ridˇ
elení IP adresy
protokolem DHCP a sama se pˇ
ripojí do sítˇ
e. Pokud DHCP protokol nepoužíváte nebo jej
nechcete použít pro ústˇ
rednu, je tˇ
reba IP adresu nastavit ruˇ
cnˇ
e.
Aktuální sít’ovou konfiguraci si m˚
užete zobrazit (a pˇ
rípadnˇ
e také mˇ
enit) v konzoli ústˇ
redny
v sekci Network Configuration. Pro nastavení statické sít’ové adresy použijte tento postup:
1.
V menu konzole vyberte volbu Network Configuration,
2.
V sít’ovém rozhraní, na kterém má ústˇ
redna komunikovat nastavte volbu Assign static
IP address a doplˇ
nte IP adresu, masku sítˇ
e, IP adresu brány a DNS serveru.
7
Instalace
Znáte-li IP adresu, na které Kerio Operator komunikuje, m˚
užete se k ní pˇ
ripojit pˇ
res webové
rozhraní a nakonfigurovat ji (viz kapitola 3.1).
2.3 Kerio Operator VMware Appliance
VMware Virtual Appliance je edice Software Appliance, pˇ
redinstalovaná do
virtuálního poˇ
cítaˇ
ce pro VMware. Podporované verze produkt˚
u VMware najdete na
produktových stránkách ústˇ
redny Kerio Operator.
Podle typu produktu VMware použijeme odpovídající instalaˇ
cní balík:
• V pˇ
rípadˇ
e produkt˚
u VMware Server, Workstation, Player a Fusion stáhneme distribuˇ
cní
balík ve formátu VMX (*.zip), rozbalíme jej a otevˇ
reme soubor s pˇ
ríponou .vmx.
• Do VMware ESX/ESXi m˚
užeme pˇ
rímo importovat virtuální zaˇ
rízení ze zadané URL
adresy OVF souboru — napˇ
r.:
http://download.kerio.com/cz/dwn/operator/
kerio-operator-appliance-1.2.0-2500-linux.ovf
VMware ESX/ESXi si automaticky stáhne daný konfiguraˇ
cní OVF soubor a odpovídající
obraz disku (soubor s pˇ
ríponou .vmdk).
V pˇ
rípadˇ
e importu virtuálního zaˇ
rízení ve formátu OVF je potˇ
reba mít na pamˇ
eti následující
specifické vlastnosti:
• V importovaném virtuálním zaˇ
rízení je vypnuta synchronizace ˇ
casu mezi hostitelským
poˇ
cítaˇ
cem a virtuálním zaˇ
rízením. Produkt Kerio Operator však disponuje vlastním
mechanismem pro synchronizaci ˇ
casu s ˇ
casovými servery v Internetu, a proto není
nutné synchronizaci s hostitelským poˇ
cítaˇ
cem explicitnˇ
e povolovat.
• Akce pro vypnutí, resp. restart virtuálního poˇ
cítaˇ
ce budou po importu nastaveny
na výchozí hodnoty, což m˚
uže být „tvrdé“ vypnutí a „tvrdý“ reset. To však m˚
uže
zp˚
usobit ztrátu dat ve virtuálním zaˇ
rízení. Kerio Operator VMware Virtual Appliance podporuje tzv. Soft Power Operations, které umožˇ
nují regulérnˇ
e vypnout nebo
restartovat hostovaný operaˇ
cní systém. Proto je doporuˇ
ceno jako akce pro vypnutí
a restart nastavit vypnutí, resp. restart hostovaného operaˇ
cního systému.
Dále ˇ
ctˇ
ete v sekci 2.2.1.
2.4 Kerio Operator Box
Zaˇ
rízení je dostupné v nˇ
ekolika variantách, které se liší výkonem a poˇ
ctem
sít’ových port˚
u. Aktuální dostupné konfigurace Kerio Operator Box najdete na
produktových stránkách ústˇ
redny Kerio Operator.
8
2.4 Kerio Operator Box
Bližší
informace
k
zapojení
zaˇ
rízení
Kerio Operator Box, Instalaˇ
cní pˇ
ríruˇ
cka.
do
sítˇ
e
najdete
v
manuálu
2.4.1 Pˇ
ripojení do sítˇ
e
Pˇ
ri prvním startu zaˇ
rízení je IP adresa nastavena staticky na 10.10.10.1. Chcete-li konfiguraci
zmˇ
enit, lze tak uˇ
cinit dvˇ
ema zp˚
usoby:
• v konzoli — ke konzoli se lze pˇ
ripojit pˇ
res sériový kabel. V menu konzole vyberte
volbu Network Configuration a upravte konfiguraci podle potˇ
reby.
• v administraci v sekci Systém — pro pˇ
ripojení k rozhraní (viz kapitola 3.1).
K ústˇ
rednˇ
e se pˇ
ripojte poˇ
cítaˇ
cem, kterému nastavíte následující parametry TCP/IP:
• IP adresa: 10.10.10.2
• Maska podsítˇ
e: 255.255.255.0
Poznámka: Vypnout zaˇ
rízení lze následovnˇ
e:
1. Pˇ
res konzoli se pˇ
ripojte k ústˇ
rednˇ
e a zvolte pˇ
ríkaz Shutdown.
2. Kerio Operator série 1000 se nyní vypne.
Kerio Operator série 3000 zastaví server, ale fyzické zaˇ
rízení z˚
ustává zapnuté. Proto
vyˇ
ckejte do chvíle, až nebude možné pˇ
ripojit se k ústˇ
rednˇ
e pˇ
res Kerio Operator
Administration a zaˇ
rízení ruˇ
cnˇ
e vypnˇ
ete tlaˇ
cítkem pwr umístˇ
eném na zaˇ
rízení.
9
Kapitola 3
Nastavení serveru
3.1 První pˇ
rihlášení do administraˇ
cního rozhraní
Ke konfiguraci ústˇ
redny Kerio Operator slouží webové rozhraní Kerio Web Administration. Pro
pˇ
rístup k tomuto rozhraní staˇ
cí zadat do prohlížeˇ
ce URL ve tvaru:
https://nazev.serveru/admin nebo pokud server ještˇ
e nemáte zanesen v DNS:
Pˇ
ri prvním pˇ
ripojení k ústˇ
rednˇ
e se v prohlížeˇ
ci zobrazí konfiguraˇ
cní pr˚
uvodce pro nastavení:
1.
jazyka konfiguraˇ
cního pr˚
uvodce
2.
licenˇ
cních podmínek ústˇ
redny Kerio Operator
3.
zadání hesla k administrátorskému úˇ
ctu (dobˇ
re si ho zapamatujte, slouží k vašemu
prvnímu pˇ
rihlášení do ústˇ
redny).
Poznámka: Toto administrátorské heslo je synchronizováno s heslem uživatele root
operaˇ
cním systému.
4.
nastavení ˇ
casové zóny ústˇ
redny
5.
nastavení jazykové mutace, pomocí které s vámi a uživateli bude ústˇ
redna komunikovat
(varovná hlášení, automatické hlasové menu, hlasová schránka atd.)
Po úspˇ
ešné konfiguraci pr˚
uvodce se zobrazí pˇ
rihlašovací stránka. Doplˇ
nte zde dˇ
ríve zadané
jméno a heslo administrátora.
3.2 Vytvoˇ
rení lokálních uživatelských úˇ
ct˚
u
Po prvním pˇ
rihlášení do ústˇ
redny Kerio Operator založíme uživatelský úˇ
cet pro spojovatelku
a pˇ
riˇ
radíme jí telefonní linku. Stejným zp˚
usobem, pak m˚
užete vytváˇ
ret úˇ
cty všem
budoucím uživatel˚
um, pokud je nebudete mapovat z adresáˇ
rové služby (více vizte manuál
Kerio Operator, Pˇ
ríruˇ
cka administrátora).
Nové uživatelské úˇ
cty lze v administraˇ
cním rozhraní vytvoˇ
rit v sekci Konfigurace → Uživatelé:
1.
Klikneme na tlaˇ
cítko Pˇ
ridat.
2.
Doplníme alespoˇ
n uživatelské jméno a heslo.
3.
Pˇ
repneme se do záložky Linky a použijeme tlaˇ
cítko Pˇ
ridat.
10
3.3 Nastavení automatické konfigurace hardwarových telefon˚
u
4.
V dialogu Vybrat linky opˇ
et stiskneme tlaˇ
cítko Pˇ
ridat.
5.
ˇ
Do pole Císlo
linky doplníme takovou linku, která ještˇ
e není používána. V našem pˇ
ríkladu
zvolíme napˇ
ríklad linku 10.
6.
Nastavení uložíme tlaˇ
cítkem OK.
3.3 Nastavení automatické konfigurace hardwarových telefon˚
u
Do nové telefonní sítˇ
e byly zakoupeny hardwarové telefony, které lze v ústˇ
rednˇ
e
Kerio Operator automaticky konfigurovat. Podporované typy telefon˚
u najdete na
produktových stránkách ústˇ
redny Kerio Operator
Automatická konfigurace hardwarových telefon˚
u vyžaduje kromˇ
e nastavení v administraˇ
cním
rozhraní také funkˇ
cní DHCP server v síti. Tento DHCP server musí podporovat parametr 66
(adresa TFTP serveru) 1:
1.
Do parametru 66 na DHCP serveru nastavte název nebo IP adresu ústˇ
redny Kerio Operator.
2.
Pˇ
repnˇ
ete se do administraˇ
cního rozhraní ústˇ
redny Kerio Operator do sekce Konfigurace
→ Automaticky konfigurované telefony.
3.
Zkontrolujte, zda je povolena možnost Povolit automatickou konfiguraci.
4.
Zadejte ˇ
císlo (telefonní linku), od kterého se mají zaˇ
cít telefony automaticky ˇ
císlovat.
Pokud do pole nastavíte 10, tak první linka bude mít 10 (pokud již není použita), druhé
ˇ
bude automaticky nastaveno na 11 atd. Císla
linek, která se již používají, budou pˇ
ri
ˇ
císlování pˇ
reskakována.
5.
Zadejte heslo, které bude fungovat pro ovˇ
eˇ
rení všech hardwarových telefon˚
u používajících
automatickou konfiguraci.
Jak pˇ
resnˇ
e celý proces automatické
Kerio Operator, Pˇ
ríruˇ
cka administrátora.
konfigurace
funguje,
se
dozvíte
v
manuálu
3.4 Nastavení pˇ
ripojení do vnˇ
ejší telefonní sítˇ
e
Pro volání do vnˇ
ejší telefonní sítˇ
e a pro volání do poboˇ
cky firmy je tˇ
reba nastavit rozhraní pro
volání:
1
DHCP server integrovaný v Kerio Control parametr 66 podporuje.
11
Nastavení serveru
Pˇ
ripojení k poboˇ
cce
Pro pˇ
ripojení do poboˇ
cky se v administraˇ
cním rozhraní pˇ
repneme do sekce Konfigurace →
Smˇ
erování hovor˚
u:
1.
Klikneme na tlaˇ
cítko Pˇ
ridat rozhraní SIP. Otevˇ
re se konfiguraˇ
cní pr˚
uvodce.
2.
V prvním kroku zadáme název rozhraní (napˇ
ríklad pobocka). Název nesmí obsahovat
mezery, národní a speciální znaky a musí být jednoznaˇ
cný.
3.
Vybereme položku Spojení s jinou ústˇ
rednou a klikneme na tlaˇ
cítko Další .
4.
V dialogu je tˇ
reba doplnit prefix pro odchozí volání. Prefix slouží ústˇ
rednˇ
e k tomu, aby
rozeznal, na které rozhraní má hovor smˇ
erovat. Jako prefix nastavíme napˇ
ríklad ˇ
císlici 5.
5.
V dalším dialogu doplníme do položek Jméno poˇ
cítaˇ
ce nebo IP adresa a Port adresu a port
poboˇ
ckového serveru.
Chcete-li se o nastavení rozhraní mezi centrálou a poboˇ
ckou dozvˇ
edˇ
et více, pˇ
reˇ
ctˇ
ete si
ríruˇ
cka administrátora.
pˇ
ríslušnou kapitolu v manuálu Kerio Operator, Pˇ
Pˇ
ripojení k poskytovateli
Pro pˇ
ripojení do vnˇ
ejší sítˇ
e budeme potˇ
rebovat nastavit rozhraní k poskytovateli SIP služeb.
Poskytovatel nám podle úvodního pˇ
ríkladu pˇ
ridˇ
elil rozsah deseti ˇ
císel a jedno p˚
uvodní ˇ
císlo
bylo pˇ
ridˇ
eleno dˇ
ríve. Nyní tedy vytvoˇ
ríme dvˇ
e rozhraní. Jedno pro jedno ˇ
císlo 555 0100 a
druhé pro pˇ
ridˇ
elený rozsah:
1.
V administraˇ
cním rozhraní pˇ
rejdˇ
ete do sekce Konfigurace → Smˇ
erování hovor˚
u.
2.
Kliknˇ
ete na tlaˇ
cítko Pˇ
ridat rozhraní SIP.... Otevˇ
re se okno s konfiguraˇ
cním pr˚
uvodcem.
3.
V prvním kroku zadáme název rozhraní (napˇ
ríklad poskytovatel1). Název nesmí
obsahovat mezery, národní a speciální znaky a musí být jednoznaˇ
cný.
4.
Zvolíme možnost Nový poskytovatel a doplníme telefonní ˇ
císlo (respektive ˇ
císelný rozsah),
které nám pˇ
riˇ
radil poskytovatel. Stiskneme tlaˇ
cítko Další .
5.
Nyní zvolíme linku spojovatelky (v našem pˇ
ríkladu 10), která bude všechny hovory z vnˇ
ejší
sítˇ
e uskuteˇ
cnˇ
ené na ˇ
císlo pˇ
ridˇ
elené poskytovatelem pˇ
repojovat na všechny ostatní vnitˇ
rní
linky založené v ústˇ
rednˇ
e.
6.
Do pole Pˇ
redˇ
císlí pro volání do vnˇ
ejší sítˇ
e zadáme libovolný prefix kromˇ
eˇ
císlice 5, kterou
používáme pro dovolání se na poboˇ
cku.
Použití prefix˚
u podléhá nepsanému pravidlu danému zemí, kde se používá (napˇ
ríklad
v USA je ˇ
castým prefixem ˇ
císlice 9, v nˇ
ekterých evropských zemích se používá 0). Pro
p˚
uvodní samostatné ˇ
císlo použijeme prefix 8 a pro ˇ
císelný rozsah pozdˇ
eji nastavíme ˇ
casto
využívaný prefix 0.
12
3.4 Nastavení pˇ
ripojení do vnˇ
ejší telefonní sítˇ
e
7.
V dalším dialogu doplníme do položek Jméno poˇ
cítaˇ
ce nebo IP adresa a Port adresu a port
SIP serveru (tyto údaje sdˇ
eluje poskytovatel).
8.
ˇ
Casto
poskytovatel vyžaduje ovˇ
eˇ
rení jménem a heslem (jméno obvykle bývá pˇ
ridˇ
elené
telefonní ˇ
císlo). Máme-li tedy pˇ
rihlašovací údaje k dispozici, doplníme je do polí Uživatelské jméno a Heslo.
9.
Poskytovatel také obvykle vyžaduje pˇ
red prvním pˇ
rihlášením ústˇ
redny k SIP serveru
registraci na registraˇ
cním nebo proxy serveru. V takovém pˇ
rípadˇ
e zaškrtneme volbu Vyžadována registrace u registrátora.
Pro nastavení rozhraní pro celý rozsah ˇ
císel bude konfigurace vypadat podobnˇ
e:
1.
V administraˇ
cní konzoli z˚
ustaneme v sekci Konfigurace → Smˇ
erování hovor˚
u a klikneme
na tlaˇ
cítko Pˇ
ridat rozhraní SIP....
2.
V dialogu Pˇ
ridat rozhraní SIP zadáme název rozhraní (napˇ
ríklad poskytovatel2). Název
nesmí obsahovat mezery, národní a speciální znaky a musí být jednoznaˇ
cný.
3.
Zvolíme možnost Nový poskytovatel a doplníme ˇ
císelný rozsah, který nám pˇ
riˇ
radil
poskytovatel. Rozsah zadáme podle vzoru v dialogu. V modelovém pˇ
ríkladu nám byl
pˇ
ridˇ
elen rozsah na jednu platnou ˇ
císlici, takže ˇ
císlo zadáme ve tvaru 555 012X. Stiskneme
tlaˇ
cítko Další .
4.
Dále postupujte jako v pˇ
redchozím návodu (od bodu 5). Pouze jako prefix zvolte 0.
Kerio Operator vytvoˇ
rí nová rozhraní SIP spolu s pravidly pro smˇ
erování pˇ
ríchozích a
odchozích hovor˚
u.
Pravidla pro smˇ
erování pˇ
ríchozích hovor˚
u je tˇ
reba ještˇ
e upravit:
1.
V sekci Konfigurace → Smˇ
erování hovor˚
u klikneme v tabulce Rozhraní a smˇ
erování pˇ
ríchozích hovor˚
u na ˇ
rádek pod novˇ
e zvoleným rozhraním SIP (poskytovatel2).
2.
Otevˇ
re se dialog Upravit pˇ
ríchozí hovor. Volané ˇ
císlo oˇ
rízneme zleva tak, aby z˚
ustala
pouze jedna ˇ
císlice (poslední), protože máme pˇ
ridˇ
elen rozsah pouze na jednu platnou
ˇ
císlici. Protože však linky používáme dvojmístné, pˇ
ripojíme ještˇ
e k volanému ˇ
císlu zprava
jednu ˇ
císlici 1.
ˇ
Císlo
555 0120 tedy nejprve oˇ
rízneme na 0, a poté k nˇ
emu pˇ
ridáme 1. Takto vznikne
kýžená linka spojovatelky 10. Mapování pro celý rozsah ˇ
císel bude vypadat jako
v tabulce 3.1
Pravidla pro smˇ
erování odchozích hovor˚
u se zobrazí taktéž v sekci Konfigurace → Smˇ
erování
hovor˚
u.
Chcete-li se o nastavení rozhraní pro pˇ
ríchozí a odchozí hovory dozvˇ
edˇ
et více, pˇ
reˇ
ctˇ
ete si
pˇ
ríslušnou kapitolu v manuálu Kerio Operator, Pˇ
ríruˇ
cka administrátora.
13
Nastavení serveru
Rozsah pˇ
ridˇ
elených ˇ
císel
Mapované linky
555 0120
10
555 0121
11
555 0122
12
555 0123
13
555 0124
14
555 0125
15
555 0126
16
555 0127
17
555 0128
18
555 0129
19
Tabulka 3.1 Pˇ
rímé mapování rozsahu ˇ
císel na vnitˇ
rní linky
Záloha smˇ
eru
Nyní provedeme jednoduchou zálohu. Není-li jeden z poskytovatel˚
u dostupný, bude možné se
dovolat pˇ
res druhého poskytovatele do vnˇ
ejší telefonní sítˇ
e:
1.
V administraˇ
cní konzoli pˇ
rejdeme do sekce Konfigurace → Smˇ
erování hovor˚
u.
2.
Vˇ
cásti Smˇ
erování odchozích hovor˚
u poklikáním otevˇ
reme rozhraní pro prefix 8.
3.
V záložce Obecné pˇ
ridáme do tabulky Použít tato externí rozhraní poskytovatel2.
4.
Poklikáním otevˇ
reme rozhraní pro prefix 0 a v záložce Obecné pˇ
ridáme do tabulky Použít
tato externí rozhraní poskytovatel1.
Nyní je zálohování nastaveno oboustrannˇ
e, a pokud jedno spojení vypadne, bude se
automaticky do vnˇ
ejší sítˇ
e volat pˇ
res to druhé.
3.5 Vytvoˇ
rení fronty hovor˚
u
Frontu hovor˚
u lze založit v sekci Konfigurace → Fronty hovor˚
u:
1.
Stiskneme tlaˇ
cítko Pˇ
ridat a v záložce Obecné doplníme název fronty.
2.
Do pole Linka fronty zadáme takové ˇ
císlo linky, které není používáno žádným z uživatel˚
u.
3.
V menu Strategie fronty zvolíme strategii Cyklické pˇ
ridˇ
elování s pamˇ
etí — zamˇ
estnanc˚
um
zaˇ
razeným do obsluhy fronty (ˇ
ríkejme jim agenti) budou hovory pˇ
repojovány dokola
poˇ
rád ve stejném poˇ
radí.
14
3.6 Vytvoˇ
rení telefonické konference
4.
Pˇ
repneme se do záložky Agenti a zaškrtneme volbu Povolit dynamické pˇ
rihlašování/odhlašování agent˚
u. Dynamické pˇ
rihlašování a odhlašování agent˚
u znamená, že se
agent m˚
uže z fronty odhlásit napˇ
ríklad na poˇ
cátku polední pauzy a po návratu se do ní
zase pˇ
rihlásí.
5.
Pro dynamické pˇ
rihlašování a odhlašování je tˇ
reba zadat kód, kterým se budou agenti
pˇ
rihlašovat a odhlašovat. Zadáme tedy napˇ
ríklad kód 611 pro pˇ
rihlášení a kód 622 pro
odhlášení z obsluhy fronty. Kódy musí být v ústˇ
rednˇ
e Kerio Operator unikátní — nesmí
existovat linka se stejným složením ˇ
císlic.
Další
podrobnosti
nastavení
fronty
Kerio Operator, Pˇ
ríruˇ
cka administrátora.
hovor˚
u
najdeme
v
manuálu
3.6 Vytvoˇ
rení telefonické konference
Telefonickou konferenci (souˇ
casný hovor pro více než dva uživatele) lze založit v sekci Konfigurace → Konference:
1.
Stiskneme tlaˇ
cítko Pˇ
ridat a do dialogu zadáme název konference.
2.
Do pole Linka konference zadáme takové ˇ
císlo linky, které není používáno žádným
z uživatel˚
u.
3.
Poˇ
cet úˇ
castník˚
u omezíme na 4 (ˇ
cím ménˇ
e je úˇ
castník˚
u v konferenci, tím ménˇ
e je zatˇ
ežován
procesor ústˇ
redny, proto doporuˇ
cujeme konference omezovat).
4.
Pro ochranu pˇ
red odposlechem konference nastavíme ˇ
císelný PIN, kterým se uživatelé pˇ
ri
pˇ
rístupu do konference budou muset ovˇ
eˇ
rit.
Pˇ
ri pˇ
rístupu do konference potom uživatelé jednoduše vytoˇ
cí linku konference a jsou vyzváni
k zadání PINu. Po zadání ˇ
císelného kódu mohou komunikovat.
Další
podrobnosti
nastavení
telefonických
Kerio Operator, Pˇ
ríruˇ
cka administrátora.
konferencí
najdeme
v
manuálu
3.7 Nastavení automatického hlasového menu
Pˇ
red vytvoˇ
rením menu je tˇ
reba pˇ
ripravit si (nahrát) hlasové nahrávky, které budou menu
pˇ
redstavovat. Nahrávky musejí být bud’ ve formátu GSM nebo WAV. Nahrávky si také m˚
užete
pˇ
ripravit sami pˇ
rímo v ústˇ
rednˇ
e pomocí speciální služby telefonní ústˇ
redny. Nahrávka m˚
uže
být následujícího znˇ
ení:
Dobrý den! Vítá vás spoleˇ
cnost XY. Pro pˇ
repojení na zákaznickou linku stisknˇ
ete tlaˇ
cítko 1,
pro pˇ
repojení na obchodní oddˇ
elení spoleˇ
cnosti stisknˇ
ete 2, pro pˇ
repojení na oddˇ
elení ˇ
rešení
reklamací a stížností stisknˇ
ete 3, a pro pˇ
repojení na spojovatelku stisknˇ
ete 4. Vyˇ
ckáte-li nyní,
budete pˇ
repojeni na spojovatelku. Nahrávku nazvˇ
eme menu1.wav.
15
Nastavení serveru
Nové menu lze založit v sekci Konfigurace → Automatická hlasová menu, kde stiskneme
tlaˇ
cítko Pˇ
ridat:
1.
Do pole ˇ
císlo skriptu zapíšeme linku, na které se bude spouštˇ
et skript.
2.
Do pole Popis doplníme takový text, který bude dobˇ
re identifikovat, co skript obsahuje.
V našem pˇ
ríkladu to m˚
uže být napˇ
ríklad Hlavní menu.
3.
Klikneme na tlaˇ
cítko Zmˇ
enit. Otevˇ
re se dialog Upravit nabídku pro skript Hlavní menu.
4.
Klikneme na tlaˇ
cítko Vybrat u položky Ohlášení . V dialogu Pˇ
ridat soubory pak nahrajeme
pˇ
redem pˇ
ripravenou nahrávku a zvolíme ji pro pˇ
rehrání do položky Ohlášení .
5.
Dále se budeme vˇ
enovat tabulce. Klikneme na tlaˇ
cítko Pˇ
ridat a do sloupeˇ
cku Klíˇ
c vepíšeme
hodnotu 1. Ve sloupeˇ
cku Akce zvolíme Vytoˇ
cit linku ˇ
císlo a do tˇ
retího sloupeˇ
cku zadáme
ˇ
císlo linky, která se má vytoˇ
cit po stisknutí tlaˇ
cítka 1. Zbytek tabulky doplníme podobnˇ
e
(kompletní pˇ
ríklad vizte tabulku 3.2).
6.
Nakonec v menu Výchozí akce zvolíme Vytoˇ
cit linku ˇ
císlo a doplníme linku 10, aby byl
uživatel pˇ
repojen na spojovatelku, pokud nepoužije žádnou z nabízených voleb.
Klíˇ
c
Akce
Ohlášení
1
Vytoˇ
cit linku ˇ
císlo 11
2
Vytoˇ
cit linku ˇ
císlo 12
3
Vytoˇ
cit linku ˇ
císlo 13
4
Vytoˇ
cit linku ˇ
císlo 10
Tabulka 3.2
Pˇ
ríklad akcí v hlasovém menu
Další podrobnosti nastavení automatického
Kerio Operator, Pˇ
ríruˇ
cka administrátora.
16
hlasového
menu
najdeme
v
manuálu
Kapitola 4
Nastavení klient˚
u
4.1 Pˇ
rihlášení ke Kerio MyPhone
Kerio MyPhone je webové rozhraní, které vám bude poskytovat možnost zmˇ
en nastavení
vašeho telefonního úˇ
ctu umístˇ
eného v ústˇ
rednˇ
e Kerio Operator odkudkoliv za pomoci bˇ
ežného
WWW prohlížeˇ
ce. Umožˇ
nuje obsluhu vaší hlasové schránky a funkce Hledej mˇ
e.
Ke Kerio MyPhone se m˚
užete pˇ
rihlásit následovnˇ
e:
Pro pˇ
rístup ke službˇ
e HTTP je tˇ
reba do WWW prohlížeˇ
ce jako URL zadat DNS jméno poˇ
cítaˇ
ce,
na nˇ
emž je Kerio MyPhone spuštˇ
en. V URL musí být rovnˇ
ež specifikován protokol, a to bud’
HTTP pro nezabezpeˇ
cený pˇ
rístup, nebo HTTPS pro pˇ
rístup zabezpeˇ
cený SSL. URL tedy bude
mít tvar http://operator.firma.cz nebo https://operator.firma.cz.
Pˇ
ri pˇ
rístupu odjinud než z lokální sítˇ
e je doporuˇ
ceno používat bezpeˇ
cný protokol HTTPS
(pˇ
ri použití protokolu HTTP lze velmi snadno odposlechnout a zneužít pˇ
rihlašovací údaje
uživatele). Pˇ
ri výchozím nastavení jsou spuštˇ
eny služby HTTP a HTTPS na standardních
portech (80 a 443).
Je-li URL zadáno správnˇ
e, zobrazí se v prohlížeˇ
ci pˇ
rihlašovací stránka, kde je tˇ
reba doplnit
uživatelské jméno a heslo. Ke schránce se pˇ
ripojíme tlaˇ
cítkem Pˇ
rihlásit.
4.2 Nastavení softwarových telefon˚
u
Budete-li nastavovat softwarový telefon, pˇ
ripravte si následující údaje:
• DNS název poˇ
cítaˇ
ce, kde je spuštˇ
ena ústˇ
redna Kerio Operator,
• heslo pro linku založenou v ústˇ
rednˇ
e Kerio Operator (heslo daného uživatelského
úˇ
ctu),
• pˇ
ridˇ
elenou vnitˇ
rní linku.
Softwarových telefon˚
u je mnoho r˚
uzných druh˚
u. Proto prosíme, respektujte odlišnosti, které
v nastavení mohou nastat:
1.
Nainstalujte softwarový telefon.
2.
Pˇ
repnˇ
ete se do nastavení úˇ
ctu.
3.
Do pole Uživatelské jméno, Linka ˇ
ci Telefonní ˇ
císlo zadejte vnitˇ
rní telefonní linku.
4.
Do pole Password zadejte heslo.
17
5.
Do pole Doména nebo Registrátor doplníme DNS jméno ústˇ
redny Kerio Operator.
6.
Pokud nastavení obsahuje položku Ovˇ
eˇ
rovací jméno, zadejte linku (SIP username), pod
kterou je založen úˇ
cet v ústˇ
rednˇ
e Kerio Operator.
Další
podrobnosti
nastavení
softwarových
telefon˚
u
najdete
v
manuálu
Kerio Operator, Pˇ
ríruˇ
cka uživatele Zde najdete konkrétní návody na nastavení telefon˚
u
X-Lite, Ekiga a SJphone.
18
Pˇ
ríloha A
Právní doložka
Cisco  a Linksys  jsou registrované ochranné známky spoleˇ
cnosti Cisco Systems, Inc.
snom je registrovaná ochranná známka spoleˇ
cnosti snom technology AG.
19
Download

Kerio Operator - Kerio Software Archive