Kerio VPN Client
Pˇ
ríruˇ
cka uživatele
Kerio Technologies
 2013 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Tento manuál popisuje program Kerio VPN Client ve verzi 7.3 pro Windows. Zmˇ
eny
vyhrazeny.
Obsah
1
Úvod
1.1
1.2
1.3
1.4
...........................................................................
Systémové požadavky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Licence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jak Kerio VPN Client funguje? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Použití aplikace Kerio VPN Client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.1
Spuštˇ
ení aplikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.2
Ikona na nástrojové lištˇ
e .................................................. 7
2.3
Hlavní okno — definice VPN pˇ
ripojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.4
Nastavení programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.5
Kontrola SSL certifikátu VPN serveru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.6
Záznamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
A
Právní doložka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3
4
4
4
5
5
Kapitola 1
Úvod
Kerio VPN Client je aplikace pro pˇ
rístup z jednoho poˇ
cítaˇ
ce (klienta) do vzdálené privátní sítˇ
e
pˇ
res Internet zabezpeˇ
ceným šifrovaným kanálem. Klient získá pˇ
rístup do této privátní sítˇ
e,
jako by byl k ní pˇ
rímo pˇ
ripojen.
Kerio VPN Client se pˇ
ripojuje k VPN serveru v produktu Kerio Control. Pro ovˇ
eˇ
rení identity
klienta se používají uživatelské úˇ
cty v Kerio Control.
Použití aplikace Kerio VPN Client je velmi snadné. Uživatel potˇ
rebuje znát pouze jméno nebo
IP adresu serveru, ke kterému se pˇ
ripojuje, a uživatelské jméno a heslo. Vše ostatní (nastavení
smˇ
erovacích informací, DNS atd.) provede Kerio VPN Client automaticky.
Kerio VPN Client podporuje uživatelské profily. Každý uživatel poˇ
cítaˇ
ce, na kterém je Kerio
VPN Client nainstalován, m˚
uže definovat a používat vlastní VPN pˇ
ripojení.
Uživatelé s administrátorskými právy mohou rovnˇ
ež navázat tzv. perzistentní (trvalé) spojení.
Takové spojení je automaticky obnovováno i po restartu poˇ
cítaˇ
ce.
1.1 Systémové požadavky
Hardwarové požadavky a podporované operaˇ
cní systémy
Aktuální systémové požadavky naleznete na stránce:
http://www.kerio.cz/cz/control/technical-specifications
Konfliktní software
Kerio VPN Client nelze provozovat na poˇ
cítaˇ
ci, na kterém je nainstalován Kerio Control. Pˇ
ri
pokusu o spuštˇ
ení Kerio VPN Client zároveˇ
n s Kerio Control je hlášena kolize a Kerio VPN
Client se nespustí.
1.2 Instalace
Instalaci provedeme spuštˇ
ením instalaˇ
cního archivu pro pˇ
ríslušnou platformu (napˇ
r.
kerio-control-vpnclient-1.2.3-4567-win32.exe). Pˇ
ri instalaci lze zvolit cílovou složku.
Výchozí složkou je C:\Program Files\Kerio (je-li na poˇ
cítaˇ
ci již nainstalován nˇ
ekterý
produkt firmy Kerio Technologies, pak je automaticky detekována a nabídnuta složka, ve které
je tento produkt nainstalován).
4
1.3 Licence
Pˇ
ri instalaci je v systému Windows vytvoˇ
ren virtuální sít’ový adaptér Kerio Virtual Network
Adapter a speciální sít’ové rozhraní Kerio Virtual Network. Dále je nainstalována systémová
služba Kerio VPN Client Service, která je ihned spuštˇ
ena (a automaticky spouštˇ
ena pˇ
ri každém
startu systému).
Za normálních okolností není tˇ
reba po instalaci poˇ
cítaˇ
c restartovat (restart m˚
uže být
vyžadován, pokud instalaˇ
cní program pˇ
repisuje sdílené soubory, které jsou právˇ
e používány).
1.3 Licence
Kerio VPN Client je poskytován jako doplnˇ
ek aplikace Kerio Control. Samotný program Kerio
VPN Client nevyžaduje speciální licenci.
Pˇ
ripojení VPN klienti se však zapoˇ
cítávají do celkového poˇ
ctu uživatel˚
u (chránˇ
ených poˇ
cítaˇ
cu
˚)
pˇ
ri kontrole licence v aplikaci Kerio Control. Z toho vyplývá, že minimální poˇ
cet uživatel˚
u, pro
který musí být Kerio Control na pˇ
ríslušném serveru licencován, je dán souˇ
ctem poˇ
ctu poˇ
cítaˇ
cu
˚
v lokální síti a poˇ
ctu VPN klient˚
u souˇ
casnˇ
e se pˇ
ripojujících k tomuto serveru.
Poznámka: Podrobné informace o licencích produktu Kerio Control naleznete v manuálu Kerio
Control — Pˇ
ríruˇ
cka administrátora.
1.4 Jak Kerio VPN Client funguje?
Kerio VPN Client zajišt’uje pˇ
rístup z poˇ
cítaˇ
ce klienta do vzdálené privátní sítˇ
e zabezpeˇ
ceným
šifrovaným komunikaˇ
cním kanálem (tento kanál je v operaˇ
cním systému reprezentován
virtuálním sít’ovým rozhraním Kerio Virtual Network). Tomuto rozhraní VPN server v Kerio
Control automaticky pˇ
ridˇ
elí IP adresu, která logicky patˇ
rí do pˇ
ríslušné privátní sítˇ
e.
Operaˇ
cní systém klienta musí znát cesty do jednotlivých subsítí vzdálené sítˇ
e. Za tímto úˇ
celem
Kerio VPN Client automaticky aktualizuje systémovou smˇ
erovací tabulku klienta (pˇ
ridává cesty
do vzdálených subsítí).
Pˇ
ri aktualizaci smˇ
erovací tabulky se pˇ
redávají cesty do všech vzdálených subsítí (pˇ
rípadnˇ
e
cesty do dalších sítí nastavené v konfiguraci VPN serveru), pokud se jejich IP adresy
nepˇ
rekrývají s IP adresami lokální sítˇ
e, ke které je poˇ
cítaˇ
c klienta pˇ
ripojen. Kerio VPN Client nikdy nemˇ
ení výchozí cestu (tj. nastavení výchozí brány). Zabezpeˇ
cený komunikaˇ
cní kanál
slouží pouze pro pˇ
rístup do vzdálené privátní sítˇ
e. Pro pˇ
rístup do Internetu používá klient své
stávající internetové pˇ
ripojení.
VPN server rovnˇ
ež klientovi pˇ
ridˇ
eluje adresu primárního, pˇ
rípadnˇ
e i sekundárního DNS
serveru, pˇ
ríponu domény DNS a adresu primárního, pˇ
rípadnˇ
e i sekundárního WINS serveru.
Tyto služby umožˇ
nují zadávat poˇ
cítaˇ
ce ve vzdálené síti jejich jmény a procházet okolní
poˇ
cítaˇ
ce v síti Microsoft Windows.
Poznámka: Kerio VPN Client neumožˇ
nuje navázat více než jedno VPN pˇ
ripojení souˇ
casnˇ
e. Je
však možné se stˇ
rídavˇ
e pˇ
ripojovat k libovolnému poˇ
ctu server˚
u.
5
Kapitola 2
Použití aplikace Kerio VPN Client
Kerio VPN Client m˚
uže být používán ve dvou režimech:
Uživatelský režim
V tomto režimu navazuje a ukonˇ
cuje VPN pˇ
ripojení sám uživatel, který právˇ
e s poˇ
cítaˇ
cem
pracuje. V oknˇ
e aplikace Kerio VPN Client zadá pˇ
rihlašovací údaje nebo vybere nˇ
ekteré
z uložených pˇ
ripojení a pˇ
ripojí se. Pˇ
ripojení ukonˇ
cuje opˇ
et sám uživatel, nebo je
ukonˇ
ceno automaticky pˇ
ri ukonˇ
cení aplikace Kerio VPN Client, odhlášení uživatele nebo
vypnutí/restartu poˇ
cítaˇ
ce.
K navázání VPN pˇ
ripojení v tomto režimu nejsou vyžadována speciální uživatelská práva
na klientském poˇ
cítaˇ
ci — aplikaci Kerio VPN Client m˚
uže využít kterýkoliv uživatel
daného poˇ
cítaˇ
ce.
Režim trvalého pˇ
ripojení
V tomto režimu uživatel naváže VPN pˇ
ripojení, které je pak trvale udržováno
v pˇ
ripojeném stavu. Systémová služba Kerio VPN Client Service zajišt’uje, že pˇ
ripojení
z˚
ustane navázané i po ukonˇ
cení aplikace Kerio VPN Client a/nebo odhlášení uživatele
a bude automaticky obnoveno po výpadku a/nebo restartu poˇ
cítaˇ
ce. Po startu poˇ
cítaˇ
ce
je VPN pˇ
ripojení navázáno (obnoveno) ještˇ
e pˇ
red pˇ
rihlášením uživatele. Díky tomu je
možné napˇ
r. pˇ
rihlášení uživatele do domény ve vzdálené privátní síti.
Pro navázání a ukonˇ
cení trvalého VPN pˇ
ripojení musí mít uživatel na klientském
poˇ
cítaˇ
ci administrátorská práva (uživatelský úˇ
cet typu správce poˇ
cítaˇ
ce). Uživatelé bez
administrátorských práv mohou využít pouze pˇ
rístup do vzdálené privátní sítˇ
e, pokud je
VPN pˇ
ripojení navázáno.
2.1 Spuštˇ
ení aplikace
Aplikace Kerio VPN Client se spouští automaticky po pˇ
rihlášení uživatele a zobrazuje se jako
ikona v oznamovací oblasti nástrojové lišty (viz kapitola 2.2).
Pokud není ikona zobrazena (typicky v pˇ
rípadˇ
e ruˇ
cního ukonˇ
cení aplikace), pak lze aplikaci
znovu spustit ze systémové nabídky Start volbou Start → Programy → Kerio → VPN Client
→ Kerio VPN Client. Pˇ
ri spuštˇ
ení z nabídky Start se také ihned zobrazí hlavní okno aplikace,
které slouží pro definici VPN pˇ
ripojení (viz kapitola 2.3).
6
2.2 Ikona na nástrojové lištˇ
e
2.2 Ikona na nástrojové lištˇ
e
Je-li Kerio VPN Client spuštˇ
en, pak je v oznamovací oblasti nástrojové lišty zobrazena ikona
informující o jeho stavu. Pˇ
ri umístˇ
ení kurzoru myši na ikonu se zobrazí podrobnˇ
ejší informace
formou nápovˇ
edného textu.
• Neaktivní stav (VPN pˇ
ripojení není navázáno) je znázornˇ
en ˇ
cerveným kˇ
rížkem a šedým
logem Kerio Control.
Obrázek 2.1
Ikona aplikace Kerio VPN Client v odpojeném stavu
• Aktivní VPN pˇ
ripojení je znázornˇ
eno plnˇ
e barevnou ikonou.
Obrázek 2.2
Ikona aplikace Kerio VPN Client v pˇ
ripojeném stavu
• Trvalé pˇ
ripojení je odlišeno pouze nápovˇ
edným textem.
Obrázek 2.3
Ikona aplikace Kerio VPN Client v pˇ
ripojeném stavu
Funkce pˇ
rístupné pˇ
res ikonu na nástrojové lištˇ
e
Po kliknutí na ikonu pravým tlaˇ
cítkem myši se zobrazí kontextové menu s tˇ
emito funkcemi:
Obrázek 2.4
Kontextové menu ikony na nástrojové lištˇ
e
7
Použití aplikace Kerio VPN Client
• Otevˇ
rít — zobrazení hlavního okna programu Kerio VPN Client.
• Odpojit — možnost ukonˇ
cení navázaného VPN pˇ
ripojení.
• Nastavení — konfigurace nˇ
ekterých parametr˚
u programu Kerio VPN Client (viz
kapitola 2.4).
• O aplikaci — informace o verzi jednotlivých komponent aplikace Kerio VPN Client
(programu, systémové služby a nízkoúrovˇ
nového ovladaˇ
ce).
• Ukonˇ
cit — ukonˇ
cení programu Kerio VPN Client. Tato volba rovnˇ
ež odpojí aktivní VPN
pˇ
ripojení, pokud je navázané jako doˇ
casné (viz kapitola 2.3).
Volba Ukonˇ
cit nezastavuje systémovou službu Kerio VPN Client Service ani neodpojuje
trvalé VPN pˇ
ripojení.
2.3 Hlavní okno — definice VPN pˇ
ripojení
Hlavní okno aplikace Kerio VPN Client slouží k zadání údaj˚
u o VPN pˇ
ripojení. Toto okno
lze zobrazit dvojitým kliknutím na ikonu aplikace na nástrojové lištˇ
e, volbou Otevˇ
rít
rípadnˇ
e ze systémové
z kontextového menu ikony na nástrojové lištˇ
e (viz kapitola 2.2), pˇ
nabídky Start volbou Start → Programy → Kerio → VPN Client → Kerio VPN Client.
Obrázek 2.5
Hlavní okno aplikace Kerio VPN Client
Do položky Server je potˇ
reba uvést jméno nebo veˇ
rejnou IP adresu poˇ
cítaˇ
ce, na kterém je
nainstalován Kerio Control a který funguje jako internetová brána v pˇ
ríslušné síti. Dále je
nutné zadat uživatelské jméno a heslo pro ovˇ
eˇ
rení uživatele. V závislosti na konfiguraci
firewallu je v nˇ
ekterých pˇ
rípadech nutné uvést uživatelské jméno vˇ
cetnˇ
e domény (napˇ
r.
[email protected]). Pokud si nejste jisti, kontaktujte správce pˇ
ríslušného firewallu.
8
2.4 Nastavení programu
Pˇ
ripojení m˚
uže být navázáno jako doˇ
casné nebo jako trvalé (viz kapitola 2). Pro navázání
nebo ukonˇ
cení trvalého pˇ
ripojení musí mít uživatel na klientském poˇ
cítaˇ
ci administrátorská
práva (správce poˇ
cítaˇ
ce). V systémech Windows Vista a Windows Server 2008 m˚
uže být
aktivní funkce ˇ
rízení uživatelských úˇ
ct˚
u (UAC — User Account Control). V takovém pˇ
rípadˇ
e
je potˇ
reba akci pˇ
ripojení nebo odpojení ještˇ
e potvrdit, pˇ
rípadnˇ
e zadat jméno a heslo uživatele
s administrátorskými právy.
Kerio VPN Client si zapamatovává zadané VPN servery, odpovídající uživatelská jména a volbu
trvalého pˇ
ripojení. Uživatel m˚
uže zvolit, zda má být uloženo také zadané heslo.
Pro definici jiného VPN pˇ
ripojení jednoduše pˇ
repíšeme aktuální jméno serveru a pˇ
rihlašovací
údaje. Pˇ
ri dalším pˇ
ripojení již staˇ
cí vybrat požadovaný VPN server (a pˇ
rípadnˇ
e zadat heslo,
pokud nebylo uloženo).
Upozornˇ
ení:
Neukládejte heslo k VPN pˇ
ripojení, pokud mohou stejný uživatelský úˇ
cet na klientském
poˇ
cítaˇ
ci používat další osoby. Mohlo by dojít ke zneužití pˇ
rístupu do vzdálené privátní sítˇ
e.
Stavové informace a chybová hlášení
V horní ˇ
cásti hlavního okna se zobrazuje aktuální stavová informace (pˇ
ripojeno/odpojeno,
pˇ
ripojuje se/odpojuje se...) nebo chybové hlášení (pˇ
ripojení se nezdaˇ
rilo, chyba ovˇ
eˇ
rení
uživatele...).
Stavové informace a chybová hlášení se také zobrazují formou bublinových zpráv u ikony
aplikace Kerio VPN Client na nástrojové lištˇ
e, pokud jsou tyto zprávy povoleny (viz
kapitola 2.4).
2.4 Nastavení programu
Volba Nastavení v kontextovém menu otevírá menu pro výbˇ
er jazyka uživatelského rozhraní
programu Kerio VPN Client a nastavení bublinových zpráv.
V menu se zobrazují všechny lokalizace (jazyky), které jsou momentálnˇ
e k dispozici. Souˇ
casná
verze aplikace Kerio VPN Client je lokalizována do 16 jazyk˚
u.
Po výbˇ
eru nˇ
ekterého jazyka se uživatelské rozhraní programu ihned pˇ
repne do tohoto jazyka.
Výchozí volba Automaticky nastavuje jazyk podle národního prostˇ
redí operaˇ
cního systému
(Ovládací panely / Místní a jazyková nastavení ).
Volba Povolit bublinové zprávy zapíná/vypíná zobrazování informativních zpráv u ikony
aplikace Kerio VPN Client v oznamovací oblasti nástrojové lišty. Nastavení tˇ
echto zpráv závisí
pouze na osobních preferencích uživatele (informace o stavu pˇ
ripojení lze získat kdykoliv
v hlavním oknˇ
e aplikace).
9
Použití aplikace Kerio VPN Client
2.5 Kontrola SSL certifikátu VPN serveru
Kerio VPN Client provádí pˇ
ri každém pˇ
ripojování kontrolu SSL certifikátu pˇ
ríslušného VPN
serveru (stejnˇ
e jako WWW prohlížeˇ
c pˇ
ri použití protokolu HTTPS). Pˇ
ri zjištˇ
ení problém˚
u
s certifikátem je zobrazeno varovné hlášení s dotazem, zda uživatel považuje pˇ
ríslušný VPN
server za d˚
uvˇ
eryhodný a povolí pˇ
ripojení na tento server.
Obrázek 2.6
Informace o problémech s certifikátem VPN serveru
Tlaˇ
cítkem Zobrazit certifikát lze získat podrobné informace o certifikátu VPN serveru (kým
byl vydán, pro jaký server byl vystaven, datum skonˇ
cení jeho platnosti atd.). Na základˇ
e tˇ
echto
informací se uživatel m˚
uže rozhodnout, zda bude pˇ
ríslušný server považovat za d˚
uvˇ
eryhodný,
a pˇ
ripojení povolit nebo zamítnout.
Po stisknutí tlaˇ
cítka Ano Kerio VPN Client pˇ
redpokládá, že uživatel považuje daný VPN server
za d˚
uvˇ
eryhodný. Certifikát uloží a pˇ
ri pˇ
ríštím pˇ
ripojení k tomuto serveru již nezobrazí žádné
varování.
10
2.5 Kontrola SSL certifikátu VPN serveru
Obrázek 2.7
Zobrazení certifikátu VPN serveru
Nejˇ
castˇ
ejší problémy s certifikáty a jejich ˇ
rešení
Problémy s certifikáty mají zpravidla nˇ
ekteré z následujících pˇ
ríˇ
cin:
Certifikát byl vystaven ned˚
uvˇ
eryhodnou spoleˇ
cností
Kerio VPN Client kontroluje, zda byl certifikát vystaven organizací, která je uvedena
v seznamu d˚
uvˇ
eryhodných vydavatel˚
u v operaˇ
cním systému (Ovládací panely / Možnosti
Internetu, záložka Obsah, sekce Certifikáty). Po importu certifikátu urˇ
cité spoleˇ
cnosti do
seznamu d˚
uvˇ
eryhodných vydavatel˚
u budou automaticky akceptovány všechny certifikáty
vydané touto spoleˇ
cností (nebudou-li zjištˇ
eny jiné problémy).
Jméno serveru neodpovídá
Jméno serveru uvedené v certifikátu se liší od jména serveru, na který se Kerio VPN Client pˇ
ripojuje. Tato situace m˚
uže nastat, pokud server používá nesprávný certifikát nebo
pokud se jméno serveru zmˇ
enilo, m˚
uže však také signalizovat pokus o útok (klientovi je
podvržen falešný DNS záznam s jinou IP adresou).
Poznámka: Certifikát m˚
uže být vystaven pouze na DNS jméno serveru, nikoliv na IP
adresu.
Datum certifikátu není platné
SSL certifikáty mají z bezpeˇ
cnostních d˚
uvod˚
uˇ
casovˇ
e omezenou platnost. Je-li hlášeno
neplatné datum, znamená to, že platnost certifikátu pˇ
ríslušného serveru již vypršela a je
potˇ
reba jej obnovit. Kontaktujte správce pˇ
ríslušného VPN serveru.
Certifikát se od poslední kontroly zmˇ
enil
Pokud uživatel akceptuje pˇ
ripojení k urˇ
citému VPN serveru, Kerio VPN Client uloží
certifikát tohoto serveru jako d˚
uvˇ
eryhodný. Pˇ
ri každém dalším pˇ
ripojení pak kontroluje,
zda se certifikát serveru shoduje s uloženým certifikátem. Neshoda certifikát˚
u m˚
uže
11
být zp˚
usobena výmˇ
enou certifikátu na serveru (napˇ
r. z d˚
uvodu vypršení platnosti
p˚
uvodního certifikátu), m˚
uže však také signalizovat pokus o útok (jiný server s falešným
certifikátem).
Upozornˇ
ení:
V pˇ
rípadˇ
e nejasností ˇ
ci pochyb o identitˇ
e VPN serveru neprodlenˇ
e kontaktujte správce
pˇ
ríslušného firewallu.
2.6 Záznamy
Kerio VPN Client vytváˇ
rí záznamy o své ˇ
cinnosti a zjištˇ
ených chybách. Systémová služba
a uživatelské rozhraní aplikace pracují nezávisle, a proto každá z tˇ
echto komponent vytváˇ
rí
své vlastní záznamy. Soubory záznam˚
u lze využít pˇ
ri ˇ
rešení pˇ
rípadných problém˚
u ve
spolupráci s technickou podporou spoleˇ
cnosti Kerio Technologies (d˚
uležité jsou zejména
záznamy systémové služby).
Záznamy systémové služby
Záznamy systémové služby Kerio VPN Client Service jsou uloženy v podsložce logs složky, ve
které je aplikace Kerio VPN Client nainstalována, typicky:
C:\Program Files\Kerio\VPN Client\logs
K dispozici jsou dva soubory záznam˚
u:
• error.log — závažné chyby, napˇ
r.: službu Kerio VPN Client Service nelze spustit, VPN
server není dostupný, nezdaˇ
rilo se ovˇ
eˇ
rení uživatele apod.
• debug.log — podrobné informace o ˇ
cinnosti systémové služby a zjištˇ
ených chybách.
Záznamy uživatelského rozhraní
Záznamy uživatelského rozhraní jsou uloženy v pˇ
ríslušné složce uživatelského profilu
uživatele, který s aplikací Kerio VPN Client pracuje, typicky:
Data aplikací\Kerio\VPNClient\logs
resp.
Application Data\Kerio\VPNClient\logs
Stejnˇ
e jako v pˇ
rípadˇ
e systémové služby jsou k dispozici dva soubory záznam˚
u:
• error.log — závažné chyby, napˇ
r.: nelze navázat komunikaci se službou Kerio VPN
Client Service.
• debug.log — podrobné informace o ˇ
cinnosti aplikace a zjištˇ
ených chybách.
12
Pˇ
ríloha A
Právní doložka
Microsoft , Windows  a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné
známky spoleˇ
cnosti Microsoft Corporation.
Ostatní uvedené názvy skuteˇ
cných spoleˇ
cností a produkt˚
u mohou být registrovanými
ochrannými známkami nebo ochrannými známkami jejich vlastník˚
u.
13
Download

Kerio VPN Client - Kerio Software Archive