Faktura
Dodavatel'
SEVT a.s.
Plynarenska 6
821 09 Bratislava
Cislo dokladu
2112201859
Cislo dodacieho listu
Cislo objednavky
91122001898
e-mail, 18.1.20
ICO: 31331131
Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. cislo: 464/B
Odberatel'
IC DPH: SK2020295860
ZAKLADNA SKOLA S VYUCOVACliVI JAZYKOM
MADARSKYM
EOTVOSA 39
945 05 KOMARNO
DIC: 2020295860
Telefon
0 2 / 5 3 4 1 6181-6
Fax
0 2 / 5 3 4 1 6187
E-mail
[email protected]
C.uctu
1025996005/1111
Banka
UniCredit Bank Slovakia
IBAN/BIC SK58 1111 0000 0010 2599 6005
Cislo partnera
!CO:37861204
DIC:
MA37861204
IC DPH:
Prijemca
Dodacie a platobne podmienky
Forma uhrady
Deh vystavenia faktury
Datum dodania/Den danovej povinnosti
Datum splatnosti
^posob prepravy
Skladove cislo
49 383 2
Nazov tovaru
List - bianko - s vodotlacou, podtlacou
statneho znaku SR, seriou a cislovanim
Mnozstvo
1 000 Ks
Spolu DPH %
69,7000 20
Cena/jedn.
0,0697
Spolu pred zaokruhlenim
Zaiohova platba
19. 1. 2011
19. 1. 2011
2. 2. 2011
69,7000 €
4,00 €
Postovne
Poznamka: Tato faktura bola uhradena proforma fakturami:
Cislo dokladu:
Variabilny symbol:
1112200338
1112200338
Suma:
88,44 €
Poznamka:
Listy a dvojiisty d o d a v a m e v m n o z s t v e minimalne 10 k u s o v .
Upozornenie:
Pre platby d o banky uvadzajte ako variabilny s y m b o l c i s l o zaiohovej faktury, pripadne
faktury. Zabranite tym pripadnemu zlemu identifikovaniu vasej platby.
Li ul Eorvbsa 3V
<om6rno
Prilohy:
Ref..
Rekapitulacia
Z a k l a d p r e H D 20 %
73,70 €
DPH 2 0 %
C e n a celkom
88,44 €
Uhradene zaiohou
88,44 €
14,74 €
Celkom k uhrade
(konverzny kurz: 30,1260
0,00 EUR
0,00 Sk)
Doklad vystavil: Knietl'ova Katarina
euro SRS®
1 /1
Faktura
Dodavatel'
SEVT
Cislo dokladu
2112201859
Cislo dodacieho listu
Cislo objednavky
91122001898
e-mail, 18.1.20
a.s.
Plynarenska 6
821 09 Bratislava
ICO: 31331131
Obch. register Bratislava I, Oddiel. Sa vl. cislo: 464/B
Odberatel'
IC D P H : SK2020295860
ZAKLADNA SKOLA S VYUCOVACIM
D I C : 2020295860
Cislo partnera
MA37861204
JAZYKOM
MADARSKYM
Telefon
0 2 / 5 3 4 1 6181-6
Fax
0 2 / 5 3 4 1 6187
E-mail
[email protected]
C.uctu
1025996005/1111
Banka
UniCredit Bank Slovakia
IBAN/BIC SK58 1111 0000 0010 2599 6005
EOTVOSA
945
05
39
KOMARNO
ICO:37861204
IC D P H :
DIG:
Prijemca
Dodacie a platobne podmienky
Forma uhrady
Den vystavenia faktury
Datum dodania/Den danovej povinnosti
Datum splatnosti
^posob prepravy
Skladove cislo
49 383 2
Nazov tovaru
List - bianko - s vodotlacou, podtlacou
statnetio znaku SR, seriou a cislovanim
Mnozstvo
1 000 Ks
Spolu DPH %
69,7000 20
Cena/jedn.
0,0697
Spolu pred zaokruhlenim
Zaiohova platba
19. 1. 2011
19. 1. 2011
2. 2. 2011
69,7000 €
4,00 €
Postovne
Poznamka: Tato faktura bola uhradena proforma fakturami:
Cislo dokladu:
Variabilny symbol:
1112200338
1112200338
Suma:
88,44 €
Poznamka:
Listy a dvojiisty d o d a v a m e v m n o z s t v e minimalne 10 k u s o v .
Upozornenie:
Pre platby d o banky uvadzajte ako variabilny s y m b o l c i s l o zaiohovej faktury, pripadne
faktury. Zabranite tym pripadnemu zlemu identifikovaniu vasej platby.
:S ul EoTvbsa 39
<om6rno
Prilohy:
Ref.
Rekapitulacia
Z a k l a d p r e H D 20 %
73,70 €
DPH 2 0 %
C e n a celkom
88,44 €
Uhradene zaiohou
88,44 €
14,74 €
Celkom k uhrade
(konverzny kurz: 30,1260
0,00 EURl
0,00 Sk)
Doklad vystavil: Knietl'ova Katarina
euro SRS®
1 /I
Download

Faktura