Materská škola, Hlavná 42, Veľké Ozorovce 07801
Plán práce školy v
školskom roku 2014/2015
Vypracovala: Viera Gašparová - riaditeľka školy
OBSAH
1. Personálne obsadenie školy
Prevádzka materskej školy
Charakteristika MŠ
2. Analýza výsledkov výchovy a vzdelávania materskej školy v školskom roku 2013/2014
3. Úlohy na školský rok 2014/2015 - POP MŠ SR
4. Plán aktivít školy v súlade so školským vzdelávacím programom „Zvedavá včielka“
5. Uplatňovanie tvorivého prístupu k práci s cieľom zvýšiť kvalitu predprimárneho vzdelávania a
materiálno-technického vybavenia školy
6. Plán pedagogických porád
7. Plán pracovných porád
8. Plán hospitačnej činnosti na šk. r. 2014/2015
9. Plán vnútornej kontroly
Harmonogram vnútroškolskej kontroly
10.Plán spolupráce so ZŠ
11.Plán spolupráce so ZUŠ
12.Plán rodičovského združenia
13.Plán grafomotorických zručností
14.Školská integrácia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
15.Program telesného zdravia
16.Program duševného zdravia
17.Dlhodobé úlohy so zvýšenou pozornosťou
18.Dlhodobé úlohy v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa
19.Adaptačný program v MŠ
1. PERSONÁLNE OBSADENIE ŠKOLY
Pedagogickí zamestnanci:
1. Viera Gašparová – riaditeľka školy
2. Kristína Kurilecová – učiteľka
3. Viera Tomášová – pedagogický asistent
Prevádzkoví zamestnanci:
1. Katarína Hradilová - upratovačka
Školská jedáleň:
1. Iveta Giertlová– vedúca školskej jedálne
2. Viera Fedorčáková - kuchárka
Prevádzka materskej školy:
Počas pracovných dní od 7:00 h – 16:45 h.
Za prípravu a výdaj stravy zodpovedá vedúca školskej jedálne.
Prevádzka materskej školy bola odsúhlasená zriaďovateľom Obec Veľké Ozorovce. Počas letných
prázdnin je prevádzka MŠ prerušená na jeden kalendárny mesiac.
Charakteristika MŠ
Veľkosť školy: Naša materská škola je jednotriedna so školskou kuchyňou, vlastnými hygienickými priestormi a
spálňou. Budova je umiestnená neďaleko obecného úradu a viacúčelového ihriska.
Charakteristika detí: Zaškoľujeme deti od 2,5 roka do 6 rokov, ale aj deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Dochádzajú k nám deti aj zo susednej obce- Malé Ozorovce.
2. ANALÝZA VÝSLEDKOV VÝCHOVY A VZDELÁVANIA MATERSKEJ
ŠKOLY V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014
V školskom roku 2013/2014 sme vo výchovno-vzdelávacej činnosti pracovali podľa Štátneho
vzdelávacieho programu ISCED 0, Školského vzdelávacieho programu „Zvedavá včielka“, POP, plánu
práce školy, VZN a ďalších dôležitých dokumentov. Učiteľky vo svojej pedagogickej práci využívali
poznatky zo vzdelávacích podujatí a seminárov. Výkonové štandardy boli úspešne splnené preto, lebo pri
plánovaní výchovno-vzdelávacích cieľov sme rešpektovali aktuálne výchovnovzdelávacie potreby detí,
ich vekové a individuálne osobitosti. Plnenie cieľov bolo priebežne kontrolované a overované spätnou
väzbou, rozvíjali sme u detí hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti vo vzťahu k vlastnému pokroku.
Dbali sme na pružné usporiadanie činností v dennom poriadku. Všetky organizačné formy denného
poriadku boli po pedagogicko-psychologickej stránke rovnocenné.
Denný poriadok obsahovalhry a hrové činnosti dieťaťa, pohybové a relaxačné cvičenia, pobyt
vonku, edukačné aktivity, odpočinok a činnosti zabezpečujúce životosprávu. Rozvíjanie kľúčových
kompetencií v programe Dieťa a svet sme rozvíjali prostredníctvom zmysluplnej a cieľavedomej
výchovno-vzdelávacej činnosti.
Hry a hrové činnosti
S edukačným zámerom sme hry variabilne zaraďovali v ktoromkoľvek čase v priebehu dňa. Podporovali
sme rozvoj dieťaťa v poznávaní a v socializácii prostredníctvom hry, zabezpečili optimálne podmienky
na hru, bezstresové prostredie a rešpektovali úroveň individuálneho rozvoja dieťaťa.
Edukačné aktivity
JA SOM
Tematický okruh bol zameraný na rozvíjanie osobnostných kompetencií, zmyslov, vzťahu dieťaťa k
rodine a k okoliu, na sebapoznanie, sebareprezentáciu, na sociálne, emocionálne, motorické a kognitívne
vnímanie života dieťaťa.
ĽUDIA
V tematickom okruhu sme rozvíjali sociálne skúsenosti a vzťah ku spoločenstvu ľudí a kontakty s
ďalšími skupinami ľudí. Deti sme oboznamovali s pracovnými a inými aktivitami ľudí, rozvíjali sme
predstavy o miestach, kde ľudia žijú a tvoria, o prostredí, v ktorom sa nachádzajú, o multikultúre,
etnikách, rasách.
PRÍRODA
Tematický okruh rozvíjal poznanie elementárnych zákonitostí života na zemi, prírodných javov, živých a
neživých predmetov a bol zameraný na formovanie začiatkov ekologickej kultúry, na formovanie
pohľadu na svet prírody a vzťahu k prírode, na vytváranie základov svetonázoru a získavanie základných
vedomostí o zemi a vesmíre.
KULTÚRA
V tomto okruhu sme za zamerali na rozvíjanie kontaktov dieťaťa so svetom duševných činností ľudí, rozvoja
vnímania a uplatňovania hudobnej, literárnej a výtvarnej kultúry (svet hry a svet umenia).
Dbali sme na to, aby sa tematické okruhy vzájomne prelínali, dopĺňali a plnili sa integrovane v globálnom
a nepretržitom pedagogickom procese.
Pohybové a relaxačné cvičenia
Realizovali sa každý deň a boli vopred naplánované s obsahom zdravotných, relaxačných a dychových
cvičení. Pri tvorbe zostáv sme dbali na zásadu primeranosti, postupnosti, vhodnú motiváciu, stimuláciu,
dodržiavanie psychohygieny. Dbali sme na dôslednosť pri precvičovaní zdravotných cvikov a používanie
správnej telocvičnej terminológie u 5-6 ročných detí. Využívali sme zásobník cvikov , pomocným
zdrojom bol aj PVaV a Metodika predprimárneho vzdelávania.
Pobyt vonku Obsahoval pohybové aktivity detí, vychádzky, edukačné aktivity. Realizoval sa spravidla
každý deň jeden alebo dvakrát (okrem nepriaznivého počasia). Deti si vytvárali pozitívne postoje k
svojmu zdraviu i k zdraviu iných. V nasledujúcom školskom roku je potrebné skvalitniť úroveň pobytov
vonku najmä po organizačnej stránke.
Riadiaca a metodická činnosť
Bolo uskutočnených 10 hospitácií, neboli uložené žiadne závažné opatrenia a odporúčania boli priebežne
plnené. Vážne nedostatky sa nezistili ani pri vnútroškolskej kontrole.
Veľmi dobré výsledky sme dosiahli v spolupráci so základnými školami, ZUŠ, Centrom pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie, logopedičkou. Pedagogickí zamestnanci sa zúčastňovali
vzdelávania pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania z
prostriedkov štátneho rozpočtu. Rezervy pretrvávajú v publikačnej činnosti učiteliek. Pozitívne hodnotím
metodicko-poradenskú činnosť medzi učiteľkami a rodičmi detí, v uplatňovaní humanizačných prvkov,
nových foriem a metód práce vo výchovnovzdelávacom procese.
3. ÚLOHY NA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015 - POP MŠ SR
Rešpektovať rozdielne výchovno-vzdelávacie potreby detí a ich momentálne osobné dispozície,
diferencovať výchovno-vzdelávacie požiadavky vzhľadom na rozvojové možnosti a schopnosti
detí vo všetkých organizačných formách denného poriadku vo vekovo heterogénnej triede.
Realizácia
• využívať poznatky z odbornej literatúry a vývinovej psychológie
• poznať individuálne osobitosti detí v triede
• plánovať podľa Školského vzdelávacieho programu – „Zvedavá včielka“, ktorý je v súlade so
Štátnym vzdelávacím programom ISCED – 0 – predprimárne vzdelávanie
T: celoročne
Z: všetci ped. zamestnanci
Individuálnym prístupom k deťom, ktoré priebežne nedosahujú očakávanú úroveň pripravenosti
na primárne vzdelávanie v ZŠ, alebo majú odložený začiatok plnenia školskej dochádzky,
zvyšovať ich pripravenosť na primárne vzdelávanie v základnej škole
Realizácia
• zlepšovať grafomotorické zručnosti s využitím vhodných písadiel, materiálov a pracovných
listov
• zintenzívniť spoluprácu s rodičmi a dôsledne vypracovať diagnostiku
• spolupracovať s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
• stimulovať správnu výslovnosť hlások a hláskových skupín, rozvíjať komunikačné schopnosti
detí, spolupracovať s logopedičkou
T: celoročne Z: ped. zamest.
Venovať sa nadaným deťom a rozširovať ich individuálne rozvojové možnosti a schopnosti
prostredníctvom vhodných a efektívnych stratégií
Realizácia
• zaraďovať podnetné aktivity na rozvoj ich nadania
• spolupracovať s ZUŠ
• využívať všetky pomôcky dostupné v MŠ (hlavolamy, logické hry, labyrinty), využívať prácu
s počítačom – edukačné programy
T: celoročne Z: všetci ped. zamestnanci
Pri uplatňovaní zážitkového učenia dôsledne premyslieť obsah aktivít a voliť formy a metódy
primerané detskému chápaniu, rešpektujúce aktuálnosť a uplatniteľnosť v reálnych životných
situáciách, rešpektovať osobitosti učenia sa detí predškolského veku
Realizácia
• eliminovať v záujme zachovania psychohygieny detí dlhotrvajúce riadené aktivity,
nepoužívať spôsob vyučovania uplatňovaný v ZŠ
• tvorivo a flexibilne využívať zážitkové učenie
T: celoročne Z: všetci ped. zamestnanci
Uplatňovať hru ako jednu z najdôležitejších metód a prostriedkov učenia sa detí. Zachovať hravý
charakter rozvíjania elementárnych základov matematickej a prírodovednej gramotnosti.
Rešpektovať, že všetky organizačné formy denného poriadku sú po pedagogicko-psychologickej
stránke rovnocenné.
Realizácia
• využívať pri plánovaní edukačných aktivít Dieťa a jeho svet, Edukačnými hrami poznávame
svet, internet, detské edukačné programy
• správne formulovať výchovno-vzdelávacie ciele
T: celoročne Z: všetci ped. zamestnanci
Podporovať experimentovanie a bádanie detí, hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti vo vzťahu k
vlastnému pokroku. Stimulovať rozvoj tvorivého a kritického myslenia, pracovať spoločne,
vzájomne sa rešpektovať. Stimulovať sociálny, emocionálny a morálny vývin detí ako jednej zo
stratégií rozvoja osobnosti dieťaťa.
Realizácia
• využívať všetky pomôcky dostupné v MŠ, prácu s počítačom
T: celoročne Z: všetci ped. zamestnanci
Skvalitniť poradenskú a osvetovú činnosť pedagógov prostredníctvom prehĺbenia spolupráce s
miestnou samosprávou, rôznymi inštitúciami ako aj neziskovými organizáciami a publikovaním
príkladov dobrej praxe v rôznych médiách z hľadiska pozitívneho prínosu predprimárneho
vzdelávania na osobnostný rozvoj dieťaťa.
Realizácia
• komunikovať a podať kvalitnú poradenskú službu rodičom
• taktne podávať informácie rodičom
T: priebežne počas šk. roku
Z: všetci ped. zamestnanci
Rozvíjať predčitaleľskú gramotnosť uplatňovaním špecifických metód predčitateľskej
gramotnosti, rozvíjať a upevňovať aktívne počúvanie s porozumením ( čítaním rozprávok,
príbehov s detským hrdinom, veršov, riekaniek, rýmov a pod. )
Realizácia
• zoznamovať deti so slovenskou literatúrou a spisovateľmi
• formovať u detí kladný vzťah ku knihe a literatúre
• uskutočniť návštevy obecnej knižnice
• dopĺňať detskú a učiteľskú knižnicu o nové knižné tituly
T: priebežne počas šk. roku
Z: všetci ped. zamestnanci
Realizovať aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu a posilniť výchovu
detí k zdravému životnému štýlu. Zvýšiť zapojenie detí do pohybových aktivít.
Realizácia
• vykonávať pravidelne pohybové aktivity
• rozvíjať túžbu po pohybe využívaním rôzneho telovýchovného náčinia, pomôcok
• uskutočniť turistické vychádzky dodblízkrho okolia
• dodržiavať denne pohybové a relaxačné cvičenia
T: počas celého šk. roku
Z: triedne učiteľky
V plnej miere humanizovať výchovno-vzdelávací proces v MŠ, vzdelávať deti v oblasti ľudských
práv, práv dieťaťa, rodovej rovnosti, potláčať všetky formy diskriminácie zaujaté neuznávanie
rovnosti osôb), xenofóbie (odpor k rasizmu), antisemitizmu (protižidovské hnutie založené na
rasovej nenávisti), intolerancie rasizmu (nerovnosť rás pripisujúca niektorým rasám nadradenosť),
vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v MŠ.
Realizácia
• viesť deti k tolerancii, znášanlivosti
• napomôcť deťom porozumieť iným kultúram
• oboznamovať deti s ich právami – Deklarácia ľudských práv dieťaťa a dohovor o právach
dieťaťa
• vysvetliť deťom čo znamená diskriminácia, rasizmus
T: počas celého šk. roku
Z: všetci ped. Zamestnanci
MPC pokračuje v realizácií národného projektu „Vzdelávanie pedagogických zamestnancov
materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania“
Realizácia
• vytvoriť podmienky na zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania
T: počas celého šk. roku
Z: riaditeľka školy
4. PLÁN AKTIVÍT ŠKOLY V SÚLADE SO ŠKOLSKÝM
VZDELÁVACÍMPROGRAMOM
Naplánované činnosti a edukačné aktivity budú plniť všetky triedy materskej školy individuálne alebo ako
aktivity celej školy:
JESEŇ:
AKTIVITA:
Zbierať jesenné plody, spoločné práce detí s
rodičmi, výstava tekvíc
Nadviazať spoluprácu s logopédom, uskutočniť
analýzu výslovnosti u detí
TERMÍN:
10.
10.
Turistická vychádzka – pozorovanie zmien v
prírode, podpora fyzického a duševného zdravia
detí, pôsobiť v oblasti
environmentálnej výchovy
10.
Mesiac úcty k starším – vystúpenie s kultúrnym
programom pre starých rodičov
10.
ZODPOVEDNÉ:
Pedag. zamest.
SPLNENÉ:
Prišla jeseň do záhradky – zapájanie detí do
činnosti pri jesenných prácach v školskej
záhrade - hrabať lístie, úprava školského dvora
10.-11.
Pravidelne realizovať pobyt vonku – utvárať
pozitívne postoje k svojmu zdraviu, realizovať
aktivity smerujúce k prevencii obezity detí
10.-11.
ZIMA:
EDUKAČNÁ AKTIVITA:
Zima očami detí - výstavka detských prác,
výzdoba interiéru MŠ
TERMÍN:
12.-2.
Mikuláš medzi deťmi
12.
Vystúpenie detí – prezentovanie programu na
tému Vianoc
12.
Starostlivosť o vtáčiky v zime - kŕmenie
1.,2.
Fašiangy prichádzajú- karneval
2.
Návšteva 1.ročníka ZŠ a na
zápise v ZŠ
1.
Stavby zo snehu - súťaž o najväčšieho snehuliaka
ZODPOVEDNÉ:
SPLNENÉ:
ZODPOVEDNÉ:
SPLNENÉ:
ZODPOVEDNÉ:
SPLNENÉ:
1.-2.
JAR:
AKTIVITA:
Marec mesiac knihy: Moja obľúbená
knižka - návšteva knižnice, vzbudiť u detí
záujem o knihy
Od semienka ku rastlinke – sadenie semienok,
sledovanie rastu, polievanie – zážitkové učenie
Deň Zeme - poldenná turistická vychádzka,
presádzanie, živá a neživá príroda
Deň matiek – besiedky pre mamičky s
prezentáciou detí a odovzdaním darčekov
TERMÍN:
3.
4.
4.
5.
LETO:
AKTIVITA:
TERMÍN:
Trampolína- podnecovať deti k pohybovej
aktivite, poskytnúť im dostatokpriestoru na
spontánne pohybové aktivity
Týždeň detskej radosti - deň detí, súťaže,
diskotéka na školskom dvore
6.
Rozlúčka s predškolákmi- slávnostné popoludnie
v MŠ,odovzdávanie osvedčení o absolvovaní
predprimárneho vzdelávania za prítomnosti
rodičov
6.
Otužovanie - otužovanie slnkom, vzduchom,
vodou v letnom období
6.
6.
5.UPLATŇOVANIE TVORIVÉHO PRÍSTUPU K PRÁCI S CIEĽOM ZVÝŠIŤ
KVALITU PREDPRIMÁRNEHO ZVDELÁVANIA A
MATERIÁLNOTECHNICKÉHO VYBAVENIA ŠKOLY
Plánované aktivity na šk. r. 2014/2015:
-
dopĺňanie učebných pomôcok, hračiek, odbornej a detskej literatúry
zakúpenie školských pomôcok
zakúpenie nového nábytku do herne
6. PLÁN PEDAGOGICKÝCH PORÁD
P. č.
1.
2.
3.
4.
6.
7.
Program:
Otvorenie, kontrola uznesenia
Schválenie rokovacieho poriadku pedagogic.
oboznámenie s POP na šk. rok 2014/2015
Schválenie Plánu práce
školy na šk. rok 2014/2015
Školský a prac. poriadok MŠ
5 .Schválenie plánu kontinuálneho
vzdelávania na šk. r. 2014/2015
Oboznámenie s koncepciou MŠ na
roky 2013 - 2018
Schválenie plánovania a hodnotenia
Zodpovedá:
riad. MŠ
rád, riad. MŠ
riad. MŠ
riad. MŠ
riad. MŠ
Termín spl.:
VIII./2014
Spl.:
VVČ a spôsobu zapisovania do tr. knihy
Diskusia
Uznesenie
Záver
1. Kontrola plnenia úloh
2.
Skúsenosti z adaptácie detí,
jazyková komunikácia
3.
Rozvíjanie kompetencií u
dieťaťa predškolského veku
4.
Prerokovanie správy výchovnovzdel.
činnosti za rok 2013/2014
5.
Organizačné pokyny
6.
Diskusia
7.
Uznesenie
8.
Záver
riad. MŠ
tr. uč.
tr. uč.
X./2014
riad. MŠ
tr. uč.
riad. MŠ
I./2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
Otvorenie
Polročná analýza výchovy
a vzdelávania
Kontrola získaných
poznatkov u detí pred vstupom
do ZŠ, návrh na OŠD
Organizačné pokyny
(zápis detí do ZŠ)
Diskusia
Uznesenie
Záver
Program:
Kontrola plnenia úloh
Prierezové témy v MŠ
Zovšeobecnenie hospitač.
činnosti
Organizačné pokyny
Diskusia
Uznesenie
Záver
Kontrola plnenia úloh
Hodnotenie výchovy a
vzdelávania za šk. r. 2014/15
Zodpovedá:
riad. MŠ
Termín spl.:
IV./2015
riad. MŠ
riad. MŠ
VI./2015
Spl.:
3.
4.
5.
6.
7.
Zovšeob. poznatkov zo vzdel.
učiteliek MŠ
Organizačné pokyny
Diskusia
Uznesenie
Záver
7. PLÁN PRACOVNÝCH PORÁD
P. č.
Program:
Zodpovedá
1.
Otvorenie
riad. MŠ
pracov.
náplne prevádzkových
a pedagogických zamest.
riad. MŠ
3.
Oboznámenie s predpismi
BOZP a PO
riad. MŠ
4.
Pokyny vedúcej ŠJ
vedúca ŠJ
5. Organizačné pokyny k otvor.
šk. r. 2014/2015 riad. MŠ
4.
Diskusia
5.
Uznesenie
6.
Záver
1. Vyhodnotenie šk. r. 2014/2015
2. Školenie BOZP, PO,
záverečné testy
3.
Harmonogram dovoleniek
na mesiace júl - august.
4.
Organizačné pokyny
k ukončeniu šk. roka
Zabezpečenie prevádzky
5.
riad MŠ
6.
Diskusia
7.
Uznesenie a záver
Termín spl.:
VIII./2014
riad. MŠ
Spl.:
2.
Prerokovanie
VI/2015
riad. MŠ
riad. MŠ
riad. MŠ
MŠ počas letných prázdnin
8. PLÁN HOSPITAĆNEJ ČINNOSTI ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015
P. č.
Špecifické ciele
Adaptácia detí, záujem o hru (hry po dvojiciach, v
skupinách),
dokončenie hry v
1.
požadovanej
kvalite, správanie sa detí
D
Organizačné
formy
Učiteľka
Dátum
splnenia
navzájom a k dospelým osobám
Systematické usmerňovanie hry, navodenie situácie,
kde sa mohli deti prezentovať,
umožnenie komuníkácie pri spoločných
činnostiach v hrových skupinách, rozvoj tvorivosti,
1. usporiadanie triedy (kútikov), riešenie konfliktov s
inými deťmi
U
Záujem detí o edukačnú aktivitu, aktivita detí v
získavaní a osvojovaní poznatkov, zručností a
2. návykov, ako vedeli primerane zhodnotiť svoju a
D kamarátovu činnosť, prípadne činnosť
skupiny
Realizácia výchovno-vzdelávacej činnosti v
súlade so ŠKVP, nepreceňovanie a
podceňovanie schopností detí, úroveň produktov,
2. ich primeranosť veku a rozvojovým možnostiam,
U podpora tvorivosti
Úroveň osvojenia primeraných pohybových
návykov, pohybovej vyspelosti, obratnosti,
zaradenie relaxačných a dychových cvičení,
úroveň ovládania základných lokomočných
3. pohybov, prejavenie radosti z cvičenia a pohybovej
D hry
Využívanie zásad primeranosti a postupnosti,
vzorový pohyb učiteľky, právna terminológia (56
ročné deti), priestorové zabezpečenie, dôslednosť
3. pri precvičovaní zdravotných cvikov
U
Úroveň návykov správneho stolovania (staršie
deti jedenie príborom, udržiavanie čistoty pri jedle,
4. správne sedenie), využívanie koordinácie zraku a
D
ruky, správanie sa k sebe navzájom a k dospelým
(kultivovanosť)
4.
U
P. č.
Hry a hrové
činnosti
Edukačná
aktivita
Pohybové a
relaxačné
cvičenia, pobyt
vonku
Činnosti
zabezpečujúce
životosprávu
Motivácia, usmerňovanie detí
Špecifické ciele
Organizačné
formy
Učiteľka
Dátum
splnenia
Reagovanie na nové podnety, stimulácia,
samostatnosť pri riešení úloh, ako získané
vedomosti, zručnosti a schopnosti využili v
praktických činnostiach a rôznych situáciách,
5. úroveň verbálnej komunikácie, využitie poznatkov z
D rôznych zdrojov (encyklopédie,
edukačné programy)
Zrozumiteľné oboznámenie s edukačnými cieľmi,
využitie vedomostí k danej téme či zvolené metódy
a formy práce boli primerané
rozvojovej úrovni detí a rešpektovaniu
osobného tempa každého dieťaťa, či zadala deťom
úlohy vyžadujúce tvorivé riešenie, či využívala
aktuálne názorné didaktické pomôcky či bola dobre
5. zabezpečená spätná väzba, adresnosť
U
Orientácia a nachádzanie informácií z rôznych
zdrojov (edukačné programy, interaktívna tabuľa,
encyklopédie, literatúra), či vedomosti,
schopnosti a zručnosti boli primerané
vzhľadom na plnený ŠKVP, či vedeli pracovať
6. individuálne, vo dvojiciach, aj v skupinách, či
D vedeli primerane zhodnotiť svoj vlastný
pokrok, výkon v porovnaní s predchádzajúcim
Podporovanie kritického myslenia detí
zaraďovaním problémových úloh, diskusií,
zadávanie úloh na rozvoj vyšších psychických
procesov, využitie výpočtovej techniky a
poznatkov nadobudnutých na vzdelávacích
podujatiach, prípadne samoštúdiom, reakcia na
6. inovačné trendy v oblasti predškolskej výchovy
U
Edukačná
aktivita
Edukačná
aktivita
9. PLÁN VNÚTROŠKOLSKEJ KONTROLY
ZAMERANIE A ÚLOHY KONTROLNEJ ČINNOSTI NA ŠKOLSKÝ ROK OD 1.9.2014 - 31.8.2015
Pri jeho tvorbe som vychádzala zo zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 9/2010 zo 4.dec.2009 o sťažnostiach, správy o
výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2013/2014, z Plánu práce školy,
revíznych správ, kontrolných správ nadriadených orgánov, Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR
na šk. rok 2014/2015, Kolektívnej zmluvy medzi zamestnávateľom a Pracovného poriadku školy a
novelizácie ZP.
Systémvnútroškolskej kontroly podľa Organizačného poriadku školy tvorí úsek kontroly:
- plán kontroly smerom k školskej jedálni
- plán kontroly smerom k učiteľke
- plán kontroly smerom k prevádzkovej činnosti
Riaditeľka MŠ vedie o vykonaných kontrolách písomný záznam.
Zameranie kontrolnej činnosti
a) plnenie Štátneho a Školského vzdelávacieho programu „Zvedavá včielky"
b) plnenie úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, pokynov ústredných
orgánov štátnej správy, metodických pokynov MŠVV a Š SR
c)účelnosť a hospodárnosť nakladania s prostriedkami rozpočtu školy a ochrana majetku školy
d) vybavovanie a prešetrenie sťažností, oznámení a podnetov podľa zákona Zákon č. 9/2010zo 4.
decembra 2009 o sťažnostiach
e) zabezpečenie výchovy a vzdelávania, dodržanie ľudských práv
e) plnenie opatrení prijatých na úpravu zistených nedostatkov
f) dodržiavanie pracovno-právnych a mzdových predpisov
g) kontrolovanie a usmerňovanie realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu
h) kontrola realizácie projektov, do ktorých je škola zapojená ch) kontrola mimoškolských aktivít a činnosti
krúžkov
i) BOZP, PO, údržba školy, materiálno – technické vybavenie školy
Rozdelenie úloh vnútroškolskej kontroly
Vedúca ŠJ:
Na úseku školského stravovania kontrolnú činnosť vykonáva vedúca školského stravovacieho zariadenia:
- kontroluje dodržiavanie a využívanie pracovnej doby zamestnancov ŠJ
- normovanie vypracúva v zmysle dodržiavania finančných a materiálno-spotrebných noriem
- dbá na zloženie nutričnej hodnoty stravy, vedie evidenciu normovaných a vydaných jedál
- kontroluje odkladanie a evidenciu odobratých vzoriek jedál
- kontroluje výdaj jedál a ich správnu hmotnosť
- je zodpovedná za správne uskladňovanie potravín, odpadu
Učiteľky MŠ:
- hospitačnú činnosť zamerať na zistenie odbornej úrovne učiteľky, jej metodickú pripravenosť, spôsob
odovzdávania poznatkov, úroveň tvorivosti, vzťah k práci
- ciele hospitácii zamerať na všetky tri oblasti - kognitívny rozvoj, sociálno-emocionálny rozvoj a
perceptuálno-motorický rozvoj
- kontrolovať všetky činnosti v priebehu dňa so zameraním na rešpektovanie vekových osobitostí a
vyspelosti detí
- kontrolovať dodržiavanie didaktických zásad, s osobitným zameraním na integrované deti (ak plnia
predprimárne vzdelávanie v MŠ)
- plnenie mesačných plánov a metodických pokynov, ŠkVP
- využívanie učebných pomôcok a didaktickej techniky
- dodržiavanie psychohygienických zásad vo výchovno-vzdelávacej práci
- plnenie Plánu práce školy,
- dodržiavanie bezpečnostných predpisov počas celého dňa, hlavne pri pobyte vonku - motivácia a aktivácia
detí – zážitkové učenie
- využívanie progresívnych výchovno-vzdelávacích metód
- využívanie interaktívnej tabule
Následne:
- sledovať plnenie prijatých opatrení a doporučení
- pozorovanie, individuálny rozhovor a hodnotenie s učiteľkou
- kontrola dodržiavania časového plánu plnenia úloh,
- sledovanie plnenia Pracovného poriadku a Školského poriadku školy záväzného pre
zamestnancov školy, dodržiavanie ľudských práv
- usmerňovať a sledovať prácu triednych učiteliek
- metodická a krúžková činnosť
- individuálne pohovory s pedagogickými zamestnancami školy - podľa potreby
- individuálne pohovory s prevádzkovými zamestnancami školy - podľa potreby
- hodnotiť úroveň spolupráce triednych učiteliek s rodičmi - priebežne
Prevádzková oblasť:
- dodržiavať pracovnú náplň
- efektívne využívať pracovnú dobu
- dodržiavať bezpečnosť pri práci, používať OOPP
- zákaz fajčenia a používania alkoholu na pracovisku
- údržba školského dvora a pieskoviska
- pravidelné kosenie školského dvora, úprava a čistota školského dvora
- starostlivosť o zverený majetok
- šetriť energiami, poruchy a havárie ihneď oznámiť riaditeľke MŠ
- dodržiavať všetky hygienické postupy a zásady v jednotlivých triedach
- udržiavať čistotu na pracovisku
Plán vnútroškolskej kontroly
AUGUST, SEPTEMBER
1/ Kontrola triednej pedagogickej dokumentácie
2/ Zistenie záujmu detí o záujmové krúžky (anglický jazyk, hudobno-pohybový krúžok, )
3/Oboznámenie s vnútroškolskými dokumentmi: Plán práce školy, Školský vzdelávací
program, POP na rok 2014/15 Školský poriadok a Plán MZ
4/Vypracovanie plánov VVČ,
5/ Úprava interiéru a exteriéru školy - nástenky, výzdoba,
6/ Kontrola materiálno-technického vybavenia, pomôcok
7/ Kontrola štatistických hlásení, evidencie detí pre MŠ SR
8/ Dodržiavanie Pracovného poriadku, stanoveného pracovného času a prestávok,
9/ Škola - rodina, plenárne rodičovské združenie, rada školy
OKTÓBER
1/ Sledovať pedagogicko-odbornú a metodickú pripravenosť učiteliek – orientačné hospitácie 2/
Kontrola činnosti krúžkov
3/ Pracovná náplň prevádzkových zamestnancov
4/ Pedagogická rada
5/ Organizačné zabezpečenie besiedky Úcty k starším
6/Vypracovanie Správy o výsledkoch VVČ za školský rok 2013/2014
všetkých
NOVEMBER
1/ Príprava inventarizácie šk. majetku
2/ Kontrola čistoty prostredia MŠ
3/ Organizačné zabezpečenie
DECEMBER
1/ Hospitácie v triedach, zamerané na edukačné aktivity (viď. plán hospitácií)
2/ Kontrola pripravenosti, materiálneho a organizačného zabezpečenia príchodu Mikuláša
3/ Kontrola zloženia jedálnych lístkov 4/
Kontrola výzdoby MŠ k Vianociam
JANUÁR
1/ Analýza výchovno-vzdelávacej práce za I. polrok
2/ Dochádzka do zamestnania
3/ Kontrola mesačných plánov VVČ
4/ Zápis detí do 1. ročníka ZŠ
5/ Zasadnutie MZ
6/ Hospitácie, závery a odporúčania pre prax
7/ Zhodnotenie mimoškolských aktivít
FEBRUÁR
1/ Spolupráca s rodičmi , výbor RZ
2/ Príprava dodatkov
3/ Príprava karnevalu
4/ Hospitácie zamerané na pripravenosť detí s OŠD, školskú zrelosť
MAREC
1/ Estetická úroveň školy
2/ Obvodné a okresné súťaže
3/ Zapojenie MŠ do výtvarných súťaží
4/ Marec - mesiac knihy, spolupráca s obecnou knižnicou
APRÍL
1/ Aktivity a zachovávanie tradícií v MŠ (Vítanie jari, prezentácia detí)
2/ Pedagogická rada
3/ Kontrola vykonávania sanity v ŠJ
4/ Organizačné zabezpečenie Dňa matiek
5/ Kontrola plnenia úloh z oblasti BOZP –pieskoviská
MÁJ
1/ Organizačné zabezpečenie ŠVP
2/ Organizačné zabezpečenie Dňa detí
3/ Plnenie plánov VVČ - hospitácie edukačného procesu
4/ Deň matiek
JÚN
1/ Organizačné zabezpečenie Olympiády detí a mládeže
2/ Príprava slávnostného ukončenia šk. roka - rozlúčky s predškolákmi za účasti rodičov
3/ Analýza výchovno-vyučovacích výsledkov v jednotlivých triedach
3/ Pedagogická rada
4/ Kontrola plnenia Plánu školy, ŠkVP
5/ Plán dovoleniek
6/ Plavecký výcvik 7/
Škola v prírode
AUGUST
1/ Organizačné zabezpečenie letnej činnosti MŠ
2/ Materiálne zabezpečenie na šk. r. 2015/2016
3/ Organizácia školského roka 2015/2016
Pozn.: Iné úlohy môžu byť pridelené počas celého šk. roka
10.PLÁN SPOLUPRÁCE SO ZŠ
Spolupracovať so Základnou školou Obchodná 4 Sečovce – účasť na dni otvorených dverí, otvorenej hodine
a zápis detí do prvého ročníka základnej školy.
11.PLÁN SPOLUPRÁCE SO ZUŠ
Spolupracovať so Základnou umeleckou školou v Sečovciach v podobe hudobno- pohybového krúžku každý
utorok a zúčastňovať sa vystúpení detí na verejnosti – v ZUŠ ( 2-3x ročne)
12.PLÁN RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA
Zahájenie školského roka
Zoznámenie rodičov s pedagogickým personálom
Oboznámenie so Školským poriadkom a Denným poriadkom MŠ
Oboznámenie so Školským vzdelávacím programom ,, Hráme sa a tvoríme spolu´´
Správa o hospodárení – rodičovský príspevok, odsúhlasenie RP za MŠ
Voľba výboru na školský rok 2013/2014
Oboznámenie s akciami detí – počas celého školského roka
Doplnkové aktivity – anglický jazyk, hudobno - pohybový krúžok
7. Diskusia, rôzne
8. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.
T: September 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Z: učiteľky MŠ
Zahájenie
Informácie o zápise detí - predškolákov do ZŠ
Príprava predškolákov pre vstup do ZŠ, depistáž
Prejednanie spoločnej akcie rodičov s deťmi, karneval
Diskusia, rôzne
Záver
T: Január 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Z: učiteľky MŠ
Zahájenie
Zhodnotenie spolupráce s rodičmi
Rozlúčková slávnosť predškolákov
Organizácia výletu
Organizačné pokyny k ukončeniu šk. roka 2013/2014
Diskusia, rôzne
Záver
T: Jún 2015
Z: učiteľky MŠ
13. PLÁN GRAFOMOTORICKYCH ZRUČnosti
Mladšia veková skupina
práca s bodom – rozptyl bodu
krúživý pohyb ruky spájaním bodov – PRIŠIEL JEŽKO POD PLÁNOČK
uvoľnený krúživý pohyb bez spájanie – KLBKO PRE MČIATKO
vertikálne prerušované línie- PRŠÍ, PRŠÍ
horizontálne línie-spájanie bodov. PLICE DO KOMORY
vertikálne línie- ZAJKO BEŽÍ PO LESE
opakovanie- vertikálne a horizontálne línie šikmé línie- spájanie bodov – CHVOST
PRE ŠARKANA
šikmé línie zdola nahor do bodu – JEŽKOVE PICHLIAČE
šikmé línie zdola nahor, zhora nadol, práca s bodom – PADÁ LÍSTIE
rovné horizontálne a šikmé línie-stopy v snehu- VRABEC
kruhové línie, spájanie bodov – SNEHOVÁ GUĽA
opakovanie -vertikálne, horizontálne, šikmé línie, rozptyl bodu, práca s bodom oválny tvar
- SOVA horný oblúk- ZAJKO V KAPUSTE
vertikálne línie, dolnú oblúk, lomené šikmé línie – TULIPÁN
dolný viazaný oblúk – VLNY NA VODE
vlnovka- STONOŽKA, CESTÍČKA
kruhové línie, rovné a šikmé línie – PÚPAVIENKY
opakovanie- VAJÍČKO
viazané sľučky- hore, dole- LET MOTÝĽA
viazané sľučky dole- spájanie bodov do sľučiek- DYM Z KOMÍNA
opakovanie- ZDOBÍME SRDIEČKO
Staršia veková skupina
práca s bodom – rozptyl bodu uvoľnený pohyb ruky
vertikálne prerušovanie línie – DÁŽĎ
horizontálne línie- KOMÍN
šikmé línie súvislé
vertikálne línie- opakovanie – PLOTY
šikmé línie- opakovanie- LISTY
kombinácie vertikálne a horizontálne línie- ČIAPKY ŽALUĎA horizontálne
línie- zľava doprava lomené šikmé línie – STRECHA uvoľnený krúživý
pohyb – STRAŠIAK, TEKVICA
stredové kríženie rovných línií- HVIEZDIČKY
lomené šikmé línie- LES krúživý pohyb
stredové kríženie rovných línií- SNEHOV0 VLOČKY
opakovaný krúživý pohyb – SNEHULIAK
kruhové línie, vertikálne línie – MYŠKA ZDOBÝ STROMČEK
opakovanie- lomené šikmé línie, šikmé línie, stredové kríženie rovných línií, vertikálne
a horizontálne línie, kruhové línie – MIKULÁŠSKA TOPÁNKA
oválny tvar- BALÓN špirála vpravo – SLIMAČÍ
DOMČEK
kruh, rovné a šikmé línie- PÚPAVY
dolný oblúk, šikmé línie- TULIPÁNY horný oblúk –
MYŠ
vlnovka- VLNY NA VODE
horný viazaný oblúk- MOSTY
opakovanie- kruh, lomené šikmé línie, špirála, vertikálne línie, horný, dolný oblúkVEĽKONOČNÉ VAJÍČKO
viazané sľučky hore- KOTÚĽANIE sľučky – LASTOVIČKA
viazané sľučky dole – LIENKY SA TOČIA
ležatá osmička – VRTUĽNÍKOVÉ ČASTI
dolný oblúk viazaný- ŠKRIDĽA NA STRECHE
opakovanie- ŠKOLSKÁ TAŠKA
14. ŠKOLSKÁ INTEGRÁCIA DETÍ SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNOVZDELÁVACÍMI POTREBAMI
Výchova detí so zdravotným postihnutím v materskej škole alebo špeciálnej triede MŠ sa riadi
príslušnými ustanoveniami vyhlášky MŠ SR 306/2008 Z. z. o materskej škole. Výkonom práv
začleneného dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nemôžu byť obmedzené práva
ostatných detí, ktoré sú účastníkom výchovy a vzdelávania (§ 28 ods. (13) zákona č. 245/2008 Z. z.)
realizovať integráciu dieťaťa so ŠVVP, postupovať zmysle Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0
– predprimárne vzdelávanie
• vypracovať individuálny vzdelávací program ( IVP ) v spolupráci s poradenským zariadením, ktoré
dieťa diagnostikovalo
• vybudovať konštruktívnu spoluprácu: s rodičmi (matka – asistentka dieťaťa), so špeciálnym
pedagógom – konzultácie postupov
• viesť potrebnú dokumentáciu integrácie dieťaťa, využívať odbornú literatúru
Informácie o špeciálnej výchove a vzdelávaní sú zverejnené na www.minedu.skv menu Regionálne školstvo
– Špeciálna výchova a vzdelávanie a www.statpedu.sk.
Dieťa so ŠVVP je:
1.dieťa so zdravotným znevýhodnením:
- dieťa so zdravotným postihnutím ( mentálnym, sluchovým, zrakovým alebo telesným postihnutím, s
narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom alebo inými vývinovými poruchami,
s viacnásobným postihnutím ) a dieťa v hraničnom pásme mentálnej retardácie,
- dieťa choré alebo zdravotne oslabené,
- dieťa s vývinovými poruchami
2. dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia
3. dieťa s nadaním
15. PROGRAM TELESNÉHO ZDRAVIA
Obezita sa stáva celosvetovým problémom. U nás má zhruba 13% detí nadváhu. Slovensko sa ocitlo na
štvrtom mieste v celosvetovom meradle. Obezita je definovaná ako nadbytok tukového tkaniva.
Nerovná sa nadmernej hmotnosti. Dieťa so zvýšenou hmotnosťou nemusí byť obézne, pretože na
jeho hmotnosti sa podieľa robustná kostra a naopak, dieťa má síce nízku hmotnosť, ale je obézne,
jeho kosti a svalstvo sú slabé. Lekári merajú obezitu podľa vrstvy podkožného tuku a my si ju
dokážeme vyrátať podľa BMI.
Detský organizmus je jedinečný svojim rastom a vývojom. Preto treba sledovať hmotnostnú krivku
dieťaťa, ktorá by mala byť vzhľadom na jeho rast primeraná. U dospelých hodnota BMI nad 25 znamená
nadmernú hmotnosť, BMI nad 30 predstavuje obezitu. Na deti sa však sťahujú iné kritéria, pri ktorých
treba zohľadniť vek a pohlavie dieťaťa. Preto boli vypracované percentilové grafy pre deti od
narodenia do 18 rokov, diferentne pre obe pohlavia. Určiť, či má dieťa nadváhu, resp. je obézne, môže
najkvalifikovanejšie pediater. Ten v prípade potreby navrhne aj adekvátnu liečbu.
2. Príčiny obezity u detí predškolského veku
Najčastejšou príčinou obezity u detí je nevhodný životný štýl. Patrí sem najmä:
o nevhodný denný režim (nepravidelné stolovanie, vynechanie jedál, nevyvážené striedanie aktivít)
onedostatok pohybu
o sedavé aktivity ( televízia, počítač )
o nevhodná skladba stravy ( sladké nápoje, tuky, biela múka ) odedičnosť
o vek ( pravdepodobnosť výskytu nadváhy a obezity s vekom rastie )
3.Prevencia obezity u detí
Cieľom prevencie je dosiahnutie rovnováhy medzi príjmom energie potravou a jej spotrebou v rámci
metabolizmu, telesnej aktivity a u detí aj rastu. Prevencia je účinnejšia ako liečba. Najdôležitejšia úloha je
pravidelný pohyb a zdravé stravovanie.
Správne návyky zdravého spôsobu života si deti formujú už v útlom veku. Dostatok času na hry, na
zdravý pohyb, zdravé stravovanie. Na vytvorenie návykov životného štýlu u detí predškolského veku
má vplyv jeho okolie, rodina a materská škola. Činnosti v materskej škole realizujú odborní
zamestnanci, ktorí ich plánujú v súlade na potreby dieťaťa. Úlohou materskej školy je však aj osveta
medzi rodičmi. Úzkou spoluprácou materskej školy a rodiny sa hľadá optimálna spoločná cesta v
prospech dieťaťa.
4.Prevencia obezity u detí v legislatíve
Aktuálne dokumenty na podporu zdravia ktoré vychádzajú z koncepcie štátnej politiky zdravia je
Programové vyhlásenie vlády SR. Konkrétne je to Národný program podpory zdravia a v rámci neho
rozvojový projekt „ Zdravie v školách “ a „Národný program prevencie obezity “. Jeho cieľom je
zabrániť vzniku nadváhy a obezity u detí zdravým životným štýlom. Využitie toho projektu v školskom
prostredí má mnohé výhody:
o má dosah na veľkú časť detskej populácie o deti trávia v škole značnú časť svojho času
o usporiadanie a obsah denných činností v MŠ tvoria optimálne, predovšetkým praktické, ale
v jednoduchej podobe aj teoretické podmienky na osvojenie si zdravého životného štýlu
o dieťaťu poskytuje dostatočný pitný režim a zdravú stravu
o dáva podnety na zlepšenie prístupu k športu a aktívnemu tráveniu voľného času
Dôležitou požiadavkou správnej životosprávy v dennom poriadku je nielen striedanie rôznych druhov
činností, aktivít, ale aj to aby miera zaťaženia určitou činnosťou bola primeraná silám detského
organizmu. Veľkými inovatívnymi zmenami je aj vyhláška o školskom stravovaní k zákonu č. 245/2008
Z. z. O výchove a vzdelávaní ( školský zákon )
5. Pohyb ako prevencia
Pohyb je dieťaťu prirodzený, kto pravidelne športuje, je zdravší a cíti sa viac fit. Organizmus má väčšiu
imunitu voči chorobám. Fyzická aktivita je indikovaná ako prevencia a liečba obezity.
Cvičením:
• urýchli sa metabolizmus
• detoxikácia je intenzívnejšia a tuky sa rýchlejšie spaľujú
• zlepšuje sa trávenie
• spánok je pokojnejší a hlbší
• zlepší sa imunitný systém
• zlepší sa prekrvenie mozgu
• telo je pevnejšie, zovňajšok je pôvabnejší
• zvýši sa vitalita
U dieťaťa predškolského veku je najzákladnejšou potrebou - pohyb. Je dôležité, aby sa pohybová aktivita
rozvíjala len v rozsahu primeraných fyziologických nárokov.
Deťom treba vytvárať podmienky a svojim výchovným pôsobením ich viesť k tomu, aby sa pohyb stal
súčasťou ich denného režimu teraz aj v budúcnosti.
Pri tvorbe pohybových aktivít v MŠ treba zohľadniť obmedzenie dlhodobých jednotvárnych činností,
uprednostniť striedanie pohybu a rôznych foriem činnosti, vhodne motivovať všetky pohybové aktivity,
využívať možnosti prepojenie mysle a pohybu. Pohybové aktivity musia byť všestranné, treba sa vyhýbať
jednostranným orientáciám na určitý pohybový výkon.
Odporúča sa:
•
•
•
•
•
•
•
pohyb na čerstvom vzduchu
pohybové a hudobno-pohybové hry
pohybové a relaxačné cvičenia, zdravotné cviky, dychové cvičenia, prirodzené pohyby ako sú
chôdza, beh, skok
bicyklovanie
plávanie
cvičenie s náradím a náčiním
sezónne činnosti
6.Zásady ktoré treba rešpektovať:
• Pri únave dieťaťa zmeniť organizovanú činnosť. Pri spontánnej činnosti, ak je dieťa unavené, samo
ukončí aktivitu.
• Nebrániť dieťaťu vykonávať aktivitu z dôvodu nebezpečnosti, ak sa dá uskutočniť s pomocou
dospelého. Tu zohráva veľkú úlohu poučenie a disciplína dieťaťa.
• Netrestať deti za neúčasť na pohybových aktivitách. Pokúsiť sa zistiť príčinu a zmeniť motiváciu,
avšak rešpektovať vôľu dieťaťa.
• Neporovnávať pohybové aktivity jednotlivých detí! Využívať pozitívnu motiváciu, pochvalu,
povzbudenie. Pri plánovaní a realizácií aktivít rôznej náročnosti akceptovať zmeny biorytmu
dieťaťa v priebehu dňa. Vrchol je medzi desiatou a jedenástou hodinou dopoludnia, potom prudko
klesá a druhý, nižší vrchol aktivity je medzi pätnástou a osemnástou hodinou.
7. Správna výživa
Výživa je jedným z hlavných činiteľov, ktoré rozhodujú o zdravotnom stave dieťaťa a určujú potenciál
jeho ďalšieho fyzického a psychického rozvoja. Deťom treba podávať pestrú a hlavne energeticky
vyváženú stravu.
Dieťa ktoré navštevuje materskú školu má záruku, že takáto strava mu bude podávaná. Školské
stravovanie je v našich podmienkach na veľmi dobrej úrovni. Základné podmienky školského
stravovania sú uvedené v školskom zákone. Správna výživa ovplyvňuje nielen telesný rast a telesné
zdravie, ale podporuje aj duševný vývoj dieťaťa.
Základy spôsobu výživy zakladá rodina a materská škola sa významne podieľa na vytváraní stravovacích
návykov. Materské školy dodržiavajú ministerstvom školstva schválené Materiálovo-spotrebné normy
pre školské stravovanie.
Školská potravinová politika v našich školách znamená, že sa dodržiavajú všetky všeobecne záväzné
predpisy, ako sú zásady pre zostavovanie jedálnych lístkov a odporúčané výživové dávky,
pretransformované cez normy do jedálnych lístkov a s primeraným akceptovaním návrhov, pripomienok
a osobitostí stravovania v rodinách detí a ich stravovacích návykov.
V materskej škole dodržiavame tieto pravidlá:
o vzhľadom na menšiu kapacitu žalúdka rozdeliť jedlá na 5-6 častí: 3 hlavné jedlá ( raňajky, obed,
večera ) a 2-3 vedľajšie jedlá ( desiata, olovrant )
o na prípravu pestrej stravy používať zdravotné neškodné na vitamíny, minerálne látky a vlákninu
bohaté potraviny
o dodržiavať správny pitný režim. Dieťa by malo vypiť aspoň 1 liter tekutín denne. Vhodná je pitná
voda, minerálna voda, stolová voda, nesladené čaje, alebo riedené ovocné šťavy
o polievka je dôležitá a prispieva k dostatočnému príjmu tekutín. Pripraví žalúdok na príjem ďalšieho
jedla. Podporuje vylučovanie tráviacich štiav, významný je obsah živín. Pokiaľ si menšie deti na
ďalšie chody iba zvykajú, nevnucujeme im veľké množstvo polievky
o najvhodnejšou úpravou pre deti je varenie, dusenie, pečenie a zapekanie. Najmenej vhodné je
grilovanie a vyprážanie, pretože do jedla sa dostáva veľa prepaľovaných tukov a ďalších nezdravých
látok
Nechutenstvo u detí
Často sa stáva, že aj napriek najlepším úmyslom a adekvátnym podmienkam, deti odmietajú stravu, trpia
nechutenstvom. Ide o zdravotný problém a riešenie patrí do rúk odborníkom. Rodičia a učiteľky v
materských školách môžu významnou mierou ovplyvniť vzťah dieťaťa k jedlu a jedeniu.
Nevyhnutné je uvedomiť si, že negatívny postoj k prijímaniu potravín nevytvára vhodné návyky
súvisiace so zdravým životným štýlom. V takejto situácii majú rodičia tendenciu ponúkať deťom
potraviny a jedlá, ktoré sú ochotné prijímať. Rizikom je, že ide o potraviny, ktoré deťom chutia viac,
pretože sú ochucované rôznymi prísadami, ktoré nie sú v súlade so zdravou výživou.
Na osvojenie si návykov správnej výživy sa odporúča:
• pravidelné stravovanie, ktoré si vyžaduje vyhradiť pevné stanovené časy
• estetické stolovanie. Stolovať v pokoji, primerane dlhý čas. Nedovoliť sa hrať s jedlom
• základným pravidlom je, že strava detí musí byť pestrá. Deti by sa nemali prejedať
• využívať nátierky, kde môžeme kombinovať najrôznejšie druhy potravín. Takto deti príjmu aj
potraviny, ktoré by inak odmietli. Nátierky použijeme na prípravu desiatej, večere alebo raňajok.
Ako základ sa používa tuk, kde radšej zvolíme rastlinný variant. Vyberáme zaujímavé podkladové
pečivo s rôznymi tvarmi a farbami
• obmedziť, prípadne vylúčiť všetky energetické a nezdravé potraviny: jedlá z rýchleho
občerstvenia, hranolčeky, čipsy, šišky, zmrzliny, majonézy, tučné mäso, údeniny, šľahačku,
sladkosti vrátane sladených nápojov atď.
• dávať deťom viac zeleniny a ovocia, hlavne surové, obilniny a strukoviny, zemiaky, ryžu,
celozrnné produkty. Mäso ( kuracie, králičie, morčacie, teľacie a hovädzie ) pripravujeme iba 2-3
krát za týždeň, 1-2 krát týždenne ryby. Denne mlieko a mliečne výrobky. Jedálny lístok by mali z
2/3 tvoriť potraviny rastlinného pôvodu a z 1/3 potraviny živočíšneho pôvodu.
16. PROGRAM DUŠEVNÉHO ZDRAVIA
Národný program duševného zdravia vypracovaný v zmysle uznesenia vlády SR č. 911 zo dňa
21.
augusta 2002 je komplexným programom starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku. Je vytvorený na
princípe systémového prístupu k starostlivosti, so snahou zabezpečiť rovnaký prístup k starostlivosti o
duševné zdravie tak, ako k starostlivosti o telesné zdravie.
Jednou zo základných priorít je zlepšenie duševného zdravia. V rámci tejto priority sa kladie dôraz na:
vytváranie podmienok psychosociálnej pohody
zlepšenie schopnosti ľudí vyrovnať sa so stresujúcimi životnými udalosťami
zníženie výskytu a nepriaznivého dosahu psychických problémov na zdravie
iniciovanie medzirezortných projektov duševného zdravia v spoločnosti
odstránenie všetkých foriem diskriminácie duševne chorých a hendikepovaných
Duševné zdravie je neoddeliteľnou súčasťou celkového zdravia. Musí byť integrované do primárnej
starostlivosti.
Desatoro duševného zdravia :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Učme deti sebapoznávaniu a sebaúcte
Učme ich hovoriť o tom, čo ich trápi
Učme ich byť aktívnymi
Rozvíjajme ich túžbu poznávať stále niečo nové
Doprajme im stretávať sa s priateľmi
Podporujme ich tvorivosť
Učme ich, aby sa nebáli požiadať o pomoc, ak sa cítia ohrozené
Učme ich pomáhať iným a byť užitočnými
Doprajme im čas na oddych a relaxáciu
Učme ich zdolávať prekážky a nebáť sa ich
17. DLHODOBÉ ÚLOHY SO ZVÝŠENOU POZORNOSŤOU
1. Dohovor o právach dieťaťa:
- podporovať a umožňovať rešpektovanie názorov detí a ich účasti vo všetkých oblastiach, ktoré
rámci materskej školy dotýkajú,
- sprístupňovať všetkým deťom službu v oblasti vzdelávania,
- dlhodobé plnenie úloh z prosociálnej výchovy,
- dieťa má byť za každých okolností medzi prvými, ktorým sa poskytuje ochrana a pomoc.
T: celoročne
Z: pedagogickí zamestnanci
sa ich v
2. Realizácia úloh z národného plánu výchovy a vzdelávania k ľudským právam:
- výchovu k ľudským právam v materskej škole usmerňovať, tak sa stala integrálnou súčasťou
celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu človeka ako ľudského
jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti,
- vzhľadom na potrebu plánovania procesu výchovy k ľudským právam a ich ochranu a implementáciu tejto problematiky zabezpečiť efektívnu spoluprácu materskej školy, rodičov, mimovládnych
organizácií a širokej miestnej komunity,
- vytvoriť podmienky na zabezpečenie permanentného vzdelávania k multietnickej a multikul- túrnej
prípravy učiteľov.
T: celoročne
Z: pedagogickí zamestnanci
3. Národnostné menšiny, sociálne znevýhodnené prostredie, cudzinci, diskriminácia
- uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie
T: celoročne
Z: pedagogickí zamestnanci
18. DLHODOBÉ ÚLOHY V ZMYSLE DOHOVORU O PRÁVACH DIEŤAŤA
1. úloha
Pri prijímaní dieťaťa do materskej školy neskúmať náboženskú orientáciu, vytvárať vhodné podmienky pre
rómske deti, prípadne deti iných národností.
T: počas šk. roku
Z: riaditeľka MŠ, učiteľka
2. úloha
Rešpektovať ich kultúru, náboženstvo, prípadne handicap, dať priestor na ich prezentáciu, prípadne
rozvíjanie talentu.
T: počas výchovno-vzdelávacích činností
Z: učiteľky
3. úloha
Zabezpečovať systematické vzdelávanie pedagogických zamestnancov individuálnym štúdiom prístupnej
literatúry cez internetové stránky, školenia, prednášky na pedagogických poradách, a to v oblasti
predchádzajúcej všetkým formám diskriminácie (zaujaté neuznávanie rovnosti osôb), xenofóbie (odpor k
rasizmu), antisemitizmu (protižidovské
hnutie založené
na
rasovej
nenávisti),
rasizmu (nerovnomernosť rás pripisujúca niektorým rasám nadradenosť) a ostatným prejavom
intolerancie. T: počas šk. roku
Z: riaditeľka MŠ, učiteľky
19. ADAPTAČNÝ PROGRAM V MŠ
Pre pokojný prechod dieťaťa z rodinného prostredia a plynulé zaradenie do materskej školy je potrebné:
1.
2.
3.
4.
Prijať dieťa s úsmevom, radosťou a plnou pozornosťou učiteľky.
Vytvoriť pokojnú atmosféru MŠ a jej zamestnancov.
Pedagogickým majstrovstvom a individuálnym prístupom učiteľky poskytnúť radosť a uspokojenie
vstupom a pobytom v MŠ a získať si dôveru.
V rozhovoroch s rodičmi získať informácie o individuálnych osobitostiach dieťaťa, jeho
zdravotnom stave, čase a priebehu spánku.
Prvá časť adaptácie – prvé dni
V adaptačnom pobyte umožniť rodičovi podľa jeho želania pobyt s dieťaťom v materskej škole
1-2 h denne/ v prípadoch ak dieťa neustále plače, odmieta pobyt v MŠ/,dieťa sa oboznámi s prostredím
zariadenia a zamestnancami.
Druhá časť adaptácie
Dieťa je v MŠ bez doprovodu do 10,00 h alebo dopoludnia. Dieťa pri príchode je potrebné odpútať od
rodiča, odlúčiť na minimálny čas.
Dieťa sa oboznamuje s kolektívom detí, s denným poriadkom, kultúrno-hygienickými návykmi, pobytom
vonku. Získava návyky kolektívneho spávania sa, učí sa sebaobsluhy v prostredí MŠ. V tomto období je
potrebné rešpektovať dieťa, jeho potreby a túžby a vedieť ho plne uspokojiť.
Pri ľahšom adaptačnom programe sa veľmi pozitívne osvedčuje, ak si dieťa z domu prináša jeho najmilšiu
hračku, ktorú učiteľka rešpektuje.
Tretia časť adaptácie
Dieťa zostáva počas celého dňa v MŠ, aj počas popoludňajšieho odpočinku. V tomto prípade, rodič hneď
po popoludňajšom odpočinku prichádza pre dieťa a postupne predlžuje čas adaptácie. Dĺžku adaptácie je
potrebné prispôsobiť ako je potrebné po konzultácii s rodičom, prispôsobivosť dieťaťa a jeho zaradenie
do kolektívneho zariadenia.
Ak dieťa nevie prijať život v MŠ, je potrebné po konzultácii s rodičom prerušiť jeho dochádzku do
MŠ, po dohode s rodičom na nejaký čas, prípadne odložiť dochádzku na ďalší školský rok, riaditeľka
je povinná dodržiavať platnú legislatívu a najmä postupovať v zmysle Vyhlášky MŠ SR a Vyhlášky č.
306/2008 Z. z. a jej doplnení Vyhláškou č. 308/2009 Z. z.
1. Riaditeľka školy vytvorí podmienky na dochádzku dieťaťa do MŠ, pričom s rodičom dohodne dĺžku
pobytu dieťaťa v MŠ. 2. V čase adaptačného pobytu dieťaťa v MŠ pedagogickí zamestnanci MŠ
spolupracujú s rodičom. Dĺžku adaptačného pobytu dohodne riaditeľka s rodičom dieťaťa s prihliadnutím
na individuálne osobitosti dieťaťa.
3. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľ po
prerokovaní s rodičom alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky
dieťaťa do MŠ na dohodnutý čas alebo o ukončení tejto dochádzky. Adaptačný proces nemôže
byť dlhší ako 3 mesiace!
S plánom práce školy na školský rok 2014/2015 boli na svojom zasadnutí oboznámení členovia
Rady školy. Je vypracovaný v súlade s POP na školský rok 2014/2015, Školským vzdelávacím
programoma platnej legislatívy. Odporúčame, aby bol záväzným dokumentom pre školský rok
2014/2015.
Download

na stiahnutie