Plán práce školy
na školský rok 2014 / 2015
Vypracovala: Alžbeta Kiššimonová
OBSAH
1. Personálne obsadenie školy
Rozdelenie tried
Prevádzka materskej školy
Charakteristika MŠ
2. Analýza výchovy a vzdelávania materskej školy
3. Úlohy na školský rok 2O14 / 2O15 - POP MŠ SR
4. Plán aktivít v súlade so ŠKVP VESELÉ SLNIEČKO
5. Uplatňovanie tvorivého prístupu k práci s cieľom zvýšiť kvalitu predprimárneho
vzdelávania materskej školy
6. Plán metodických združení
7. Plán pracovných porád, ZRŠ
8. Plán hospitačnej činnosti
9. Plán vnútornej kontroly
Harmonogram vnútroškolskej kontroly
10. Projekt Zelená škola
11. Plán spolupráce so ZŠ Želovce , PP?
12. Rozdelenie osobných úloh
13. Adaptačný program v MŠ
14. Program duševného zdravia
15. Prevencia obezity u detí predškolského veku
16. Prehlásenie
1,
PERSONÁLNE OBSADENIE ŠKOLY
Pedagogickí zamestnanci
1.
2.
3.
4.
Alžbeta Kiššimonová
Beáta Horváthová
Dana Dostálová
Petra Pajongová
zástupkyňa ZŠ s MŠ pre MŠ
učiteľka MŠ
učiteľka MŠ
učiteľka MŠ
Prevádzkoví zamestnanci
Cecília Bányayová
upratovačka / VPP /
Školská jedáleň
Mária Bakošová
POČET TRIED
2
kuchárka
Deti
Učiteľky
1. Trieda
3 – 4 ročné
Dostálová Dana
Pajongová Petra
2. Trieda
4 – 6 ročné
Kiššimonová Alžbeta
Horváthová Beáta
PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY
Počas pracovných dní je prevádzka MŠ od 7.00 hod do 16.00 hod.
Za výchovno-vzdelávaciu činnosť zodpovedajú 4 kvalifikované učiteľky.
Za prípravu a výdaj stravy zodpovedá kuchárka .
Prevádzka MŠ bola odsúhlasená zriaďovateľom OÚ Želovce. Počas letných prázdnin
Je prevádzka prerušená na 2 mesiace. V tomto období sú deti na požiadanie rodičov
umiestnené do MŠ vo Veľkom Krtíši.
CHARAKTERISTIKA MATERSKEJ ŠKOLY
Materská škola na Školskej ulici 138 / 4 je dvojtriedna , poskytuje deťom od dvoch rokov
poldenný a celodenný pobyt.
Materská škola je v účelovej budove kde sú 2 triedy, kde sa deti hrajú a stravujú. K triedam
patrí spálňa, umyváreň a chodba kde majú deti skrinky na osobné veci .
V našej materskej škole je kuchyňa a sklad na potraviny.
K budove patrí veľký dvor kde majú deti na zábavu pieskovisko, hojdačky, šmýkačku
a záhradný altánok , ktorý využívame hlavne v horúčavách.
Na pobavenie detí máme aj záhradu, kde rastú ihličnaté, listnaté a ovocné stromy, ktoré nám
poskytujú chládok a môžeme sledovať aj zmeny / listy / počas celého roka.
2, ANALÝZA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA MATERSKEJ ŠKOLY
V ŠKOLSKOM ROKU 2013 / 2014
V školskom roku 2013/2014 sme vo výchovno-vzdelávacej činnosti sme pracovali podľa
Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0, Školského vzdelávacieho programu
„ Veselé slniečko´´ , POP, Plánu práce školy, VZN Obce Želovce a ďalších dokumentov.
Učiteľky vo svojej pedagogickej práci využívali poznatky zo vzdelávacích podujatí
a seminárov. Výkonové štandardy boli splnené, lebo pri plánovaní výchovno-vzdelávacích
cieľov sme rešpektovali aktuálne vzdelávacie potreby detí, ich vekové a individuálne
osobitosti. Plnenie cieľov bolo priebežne overované spätnou väzbou, rozvíjali sme u detí
hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti vo vzťahu k vlastnému pokroku. Všetky formy
denného poriadku boli po pedagogicko-psychologickej stránke rovnocenné.
DENNÝ PORIADOK obsahoval Hry a hrové činnosti, Pohybovo – relaxačné cvičenia, Pobyt
vonku, Edukačné aktivity, Odpočinok a Činnosti zabezpečujúce životosprávu.
KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE sme rozvíjali prostredníctvom výchovno-vzdelávacej činnosti.
HRY A HROVÉ ČINNOSTI
S edukačným zámerom sme hry variabilne zaraďovali v ktoromkoľvek čase v priebehu dňa.
Podporovali sme dieťa v poznávaní a socializácii prostredníctvom hry, zabezpečovali
optimálne podmienky na hru, bezpečné prostredie a rešpektovali úroveň individuálneho
rozvoja dieťaťa.
EDUKAČNÉ AKTIVITY
JA SOM
Tematický okruh bol zameraný na rozvíjanie osobnostných kompetencií, zmyslov, vzťahu
dieťaťa k rodine a okoliu na sebapoznanie, sebareprezentáciu, na sociálne, emocionálne,
motorické a kognitívne vnímanie života detí.
ĽUDIA
V tomto tematickom okruhu sme rozvíjali sociálne skúsenosti a vzťah k spoločenstvu ľudí,
s kontaktmi a s ďalšími skupinami ľudí / detí /. Deti sme oboznamovali s pracovnými a inými
aktivitami ľudí. Rozvíjali sme predstavy o miestach, kde ľudia žijú a tvoria, o prostredí,
v ktorom sa nachádzajú, o multikultúre, etnikách, rasách...
PRÍRODA
Tento okruh rozvíjal poznanie elementárnych zákonitostí života na zemi, prírodných javov,
živých a neživých predmetov a bol zameraný na formovanie začiatkov ekologickej kultúry, na
formovanie pohľadov na svet prírody a vzťahu k prírode. Na vytváranie svetonázoru
a získavanie základných vedomostí o zemi a vesmíre.
KULTÚRA
V tomto okruhu sme sa zamerali na rozvíjanie kontaktov dieťaťa so svetom duševných
činností ľudí, rozvoja vnímania a uplatňovania hudobnej, literárnej a výtvarnej kultúry.
Dbali sme na to, aby sa tematické okruhy vzájomne prelínali, dopĺňali a plnili sa integrovane
v nepretržitom pedagogickom procese.
POHYBOVÉ A RELAXAČNÉ CVIČENIA
Sme realizovali každý deň a boli vopred naplánované s obsahom zdravotných, relaxačných
a výchovných cvičení. Pri cvičení sme dbali na zásadu primeranosti, postupnosti, vhodnú
motiváciu, dodržiavanie psychohygieny. Dbali sme na dôslednosť pri precvičovaní
zdravotných cvikov a používanie správnej terminológie u 5-6 ročných detí.
POBYT VONKU
Obsahoval pohybové aktivity detí, vychádzky , edukačnej aktivity. Realizoval sa spravidla
každý deň, jeden alebo dvakrát denne / okrem nepriaznivého počasia /. Deti si vytvárali
pozitívne postoje k svojmu zdraviu i zdraviu iných. Aktivity boli zamerané na prevenciu
obezity detí. Na budúci rok je potrebné skvalitniť úroveň pobytu vonku najmä po
organizačnej stránke.
RIADIACA A METODICKÁ ČINNOSŤ
Pri hospitáciách neboli uložené žiadne závažné opatrenia. Odporúčania boli plnené priebežne.
Dobré výsledky sme dosiahli v spolupráci so ZŠ, Centrom pedagogicko psychologického
poradenstva a prevencie. Vystupovali sme na rôznych akciách pri OÚ, v materskej škole.
Máme veľmi dobrú spoluprácu s rodičmi a sponzormi, ktorí každý rok prispejú na
zveľaďovanie materskej školy.
3, ÚLOHY NA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015 - POP MŠ SR
1.. Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania sa vydáva posledný deň školského
vyučovania v danom školskom roku s dátumom 30 . jún príslušného kalendárneho roku. Na
vydanom osvedčení dieťa nie je hodnotené. Deťom, o ktorých materská škola vie, že bude
mať odložené plnenie povinnej školskej dochádzky a budú navštevovať materskú školu aj
v nasledujúcom školskom roku sa osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
nevydáva .
Realizácia :
-Vydanie osvedčenia
Termín ku 30 .6.2015
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ
2.Dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky možno chápať ako
dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami len vtedy, ak mu príslušné školské
zariadenie výchovného poradenstva a prevencie diagnostikovalo špeciálne výchovnovzdelávacie potreby.
Realizácia :
. využiť metodický materiál „ Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou
povinnou školskou dochádzkou v materských školách „
. zlepšiť grafomotorické zručnosti s využitím vhodných pomôcok a pracovných listov
. zintenzívniť spoluprácu s rodičmi a dôsledne vypracovať diagnostiku
. spolupracovať s CPPP a P
. stimulovať správnu výslovnosť hlások a hláskových skupín, rozvíjať komunikačné
schopnosti detí
Termín : celoročne
Zodpovedné : Kiššimonová
Horváthová
3.V pedagogickom prístupe rešpektovať,, Dohovor o právach dieťaťa´´ a prijateľnou formou
oboznamovať deti s ich právami a splniteľnými povinnosťami v zmysle tohto dokumetu,
prostredníctvom jednoduchých a výstižných pravidiel správania sa vyjadrených
v piktogramoch, prostredníctvom rozprávok a príbehov z rôznych médií.
Realizácia :
. viesť deti k tolerancii a znášanlivosti
. oboznamovať deti s ich právami „ Práva dieťaťa´´
. vysvetliť deťom, čo znamená diskriminácia, rasizmus
Termín : počas celého školského roku
Zodpovední : všetci ped. zam.
4.Výchovno-vzdelávaciu činnosť v materskej škole najmä formou rôzne obsahovo
zameraných hier, neuplatňovať školský spôsob vyučovania.
Realizácia :
. tvorivo využívať zážitkové učenie
. zaraďovať do hier psychohygienu, nepoužívať spôsob vyučovania v ZŠ
Termín : celoročne
Zodpovední: Pedagogickí zamestnanci
5.Spisovným rečovým vzorom napomáhať deťom v materských školách k nadobúdaniu
základov ovládania a používania štátneho jazyka / bez ohľadu na vyučovací jazyk materskej
školy /.
Realizácia :
. zoznamovať deti so slovenskou literatúrou a spisovateľmi
. formovať u detí kladný vzťah ku knihe a literatúre
. uskutočniť návštevu miestnej knižnice
. dopĺňať detskú a učiteľskú knižnicu o nové knihy
Termín : priebežne počas školského roku
Zodpovední : pedagogickí zamestnanci
6.Pravidelným denným pobytom vonku podporovať rozvíjanie pohybových schopností
a zručností detí, otužovať detský organizmus. Bezdôvodné vynechávanie pobytu vonku je
neprípustné.
Realizácia :
. vykonávať pravidelné pohybové aktivity
. dodržiavať denne pohybové a relaxačné cvičenia
. uskutočniť turistické vychádzky za dedinu, ku potoku
Termín : počas školského roku
Zodpovední : pedagogickí zamestnanci
7.Podporovať experimentovanie a bádanie detí, hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti
k vlastnému pokroku. Ako didaktické pomôcky efektívne využívať digitálne technológie,
ktoré majú materské školy k dispozícii s dôsledným rešpektovaním vývinových osobitostí
detí predškolského veku.
Realizácia :
. využívať všetky dostupné pomôcky v MŠ / fotoaparát, lupa, mikroskop... / práca s IKT.
Termín : celoročne
Zodpovední : pedagogickí zamestnanci
8.Pri prijímaní dieťaťa na predprimárne vzdelávanie rešpektovať právo dieťaťa na
zabezpečenie výchovy a vzdelávania v štátnom jazyku a materinskom jazyku. V školskom
poriadku vypracovať podrobnosti o prijímaní dieťaťa do materskej školy, zaradení na
adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole, prerušení dochádzky
dieťaťa, o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania a preberanie detí z materskej
školy. Nevytvárať poradovníky na prijímanie detí do materskej školy.
Realizácia :
. usporiadať pri zápise do MŠ ,, Deň otvorených dverí´´
9.V spolupráci so zriaďovateľom vytvárať podmienky na predprimárne vzdelávanie čo
najväčšieho počtu detí. Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečovať kvalifikovanými
zamestnancami, dodržiavať stanovený počet pedagogických zamestnancov určených na
triedu s celodennou a poldennou výchovou a vzdelávaním .
Realizácia :
. ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
. komunikovať a podať kvalitnú poradenskú činnosť
. taktne podávať informácie rodičom
. publikovať do okresných novín
Termín : priebežne počas roku
Zodpovední : všetci zamestnanci MŠ
10.Nadvizať a rozvíjať partnerské vzťahy materských škôl s inštitúciami predprimárneho
vzdelávania v zahraničí .
Realizácia :
. vypracovať spoločný program s partnerským predškolským zariadením
. výmena skúseností
11. Finančná gramotnosť
Aktualizovaný Národný štandard finančnej gramotnosti, ktorý vydalo MŠVVaŠ SR, je
zverejnený na www.minedu.sk
. odporúča sa zabezpečiť vybavenosť škôl učebnými materiálmi, pomôckami a metodickými
materiálmi stimulujúcimi rozvoj finančnej gramotnosti.
Realizácia :
. realizovať projekty a aktivity na podporu a zvýšenie finančnej gramotnosti
. zabezpečiť prostredníctvom poradných orgánov, riaditeľa školy, prípadne koordinátora pre
oblasť finančného vzdelávania interné vzdelávanie pedagogických zamestnancov, týkajúce sa
rozvoja finančnej gramotnosti
12. Krúžková činnosť v MŠ
Oboznamovanie sa s anglickým jazykom
Realizácia :
. hravou formou a rôznymi aktivitami priblížiť deťom anglický jazyk
4:PLÁN AKTIVÍT V SÚLADE SO ŠKOLSKÝM VZDELÁVACÍM
PROGRAMOM
„ VESELÉ SLNIEČKO „
Uskutočňovať denné diskusie s deťmi- ranný kruh
Okamžite riešiť vzniknuté problémy
Vytvárať priateľské prostredie s pravidlami správania.
Učiť deti riešiť medzi rovesníkmi vzniknuté konflikty formou vyjednávania,
dohovorom, predchádzať fyzickému násiliu medzi deťmi.
Termín : priebežne počas roka
Zodpovední : všetci zamestnanci MŠ
Zabezpečiť dostatok aktivít, ktoré spestria a obohatia život v MŠ a posilnia
spoluprácu škola a rodina.
Tekvicová šaráda
Termín September 2014
Zodpovední : všetky učiteľky
Výstava šarkanov
Termín : Október 2014-
Zodpovední : rodičia , deti, učiteľky
Jesenná opekačka
Termín : Október 2014
Zodpovední : zamestnanci MŠ, rodičia
Úcta k starším
Termín : Október 2014
Zodpovední : učiteľky, rodičia
Vianočná besiedka, stretnutie s Mikulášom, pečenie medovníčkov
Termín : December 2014
Zodpovední : učiteľky, rodičia, deti
Sánkovanie s rodičmi
Termín : Január 2015
Fašiangový karneval
Zodpovední : rodičia, deti, učiteľky
Termín : Február 2015
Zodpovední : zamestnanci MŠ, rodičia
Veľkonočná výzdoba, Deň otvorených dverí
Termín : Apríl 2015
Zodpovední : zamestnanci MŠ, rodičia
Turistická vychádzka – Detská olympiáda
Termín : máj 2015
Zodpovední : zamestnanci MŠ, rodičia
Výlet ku zvieratkám
Termín : apríl- máj 2015
Zodpovední : učiteľky MŠ
Deň matiek, Deň otcov, Rozlúčka s predškolákmi , MDD
Termín : máj – jún
Zodpovední : všetci zamestnanci MŠ
5.UPLATŇOVANIE TVORIVÉHO PRÍSTUPU K PRÁCI S CIEĽOM
ZVÝŠIŤ KVALITU PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA
A MATERIÁLNO - TECHNICKÉHO VYBAVENIA ŠKOLY
1.Dopĺňanie učebných pomôcok, hračiek, odbornej a detskej literatúry
2.Zakúpenie školských pomôcok
3.Interaktívna tabuľa
4.Výmena okien a dverí na chodbe aj v malej triede
5.Výmena nábytku v triedach
6.Rekonštrukcia spálne
7. Hľadať a oslovovať sponzorov s cieľom vylepšiť materiálno-technické zabezpečenie
materskej školy
8.Zabezpečiť vybavenie kuchynského zariadenia – sporák s rúrou na pečenie
6.PLÁN PEDAGOGIDKÝCH PORÁD
*Otvorenie, kontrola uznesení
*Analýza výsledkov kontrol, hospitácií
*Diskusia, uznesenie, záver
Pedagogické rady sa budú konať mesačne v prvom týždni
Metodické združenia sa budú konať trikrát do roka
August
Oboznámenie zamestnancov s Pracovným poriadkom, Školským poriadkom, ŠKvP,
Rozdelenie triednictva
September
Zákon o ochrane osobných údajov
Október
Príprava na akciu Úcta k starším
Pripraviť diagnostiku detí
November
Nácvik kultúrneho programu na Mikuláša
Pripraviť zimnú výzdobu v triedach a na chodbe
December
Deň otvorených dverí – pečenie a zdobenie medovníkov
Inventarizácia
Január
Zápis detí do ZŠ
Polročné hodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2014/2015
Február
Karneval
Jarné prázdniny
Marec
Hodnotenie výsledkov plnenia úloh Zelenej školy
Návšteva knižnice
Apríl
Deň narcisov
Deň zeme
Príprava programu ku dňu matiek
Máj
Individuálny vzdelávací plán detí s ODŠ ,Deň mlieka
Jún
Diagnostika
Hodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti v druhom polroku 2014/2015
Rozlúčka s predškolákmi
8.PLÁN HOSPITAČNEJ ČINNOSTI NA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015
Špecifické ciele
SEPTEMBER
Dieťa - Adaptácia detí ,záujem o hru, odkladanie hračiek
Učiteľka - Systematické usmerňovanie hry, navodenie situácie
Komunikácia pri spoločných činnostiach , riešenie konfliktov s inými deťmi
NOVEMBER
Dieťa - Záujem detí o edukačnú aktivitu, aktivita detí, zručnosti, návyky, hodnotenie
seba a kamaráta
Učiteľka - Realizácia výchovno-vzdelávacej činnosti v súlade s ŠKvP, nepreceňovanie,
a podceňovanie schopnosti detí .Úroveň produktov ich primeranosti veku
a rozvojovým možnostiam, podpora tvorivosti
JANUÁR
Dieťa - Úroveň osvojenia primeraných pohybových návykov, ovládanie základných
lokomočných pohybov, prejavenie radosti z cvičenia
Učiteľka - Využívanie zásad primeranosti a postupnosti, vzorový pohyb učiteľky, správna
technológia, priestorové zabezpečenie, dôslednosť pri precvičovaní zdravotných
cvikov
MAREC
Dieťa – Úroveň návykov správneho stolovania / staršie deti jedenie príborom, udržiavanie
čistoty pri jedle / využívanie koordinácie zraku a ruky.
Učiteľka – Motivácia, usmerňovanie detí
APRÍL
Dieťa - reagovanie na nové podnety, stimulácia samostatnosť pri riešení úloh ako získané
vedomosti, zručnosti a schopnosti využili v praktických činnostiach a rôznych situáciách,
verbálnej komunikácie, využitie poznatkov z rôznych zdrojov / encyklopédie, edukačné
programy /
Učiteľka – Zrozumiteľné oboznamovanie s edukačnými cieľmi, využitie vedomostí k danej
téme, či zvolené metódy a formy práce boli primerané rozvojovej úrovni detí a rešpektovanie
osobného tempa každého dieťaťa
MÁJ
Dieťa – Orientácia a nachádzanie informácií z rôznych zdrojov, či vedomostí a schopností
a zručností bol primerane vzhľadom na splnení ŠKvP, či pracovali individuálne,
v skupinách, či vedeli zhodnotiť svoj vlastný pokrok
Učiteľka - Podporovanie kritického myslenia detí zaraďovaním problémových úloh,
diskusií, zadávanie úloh na rozvoj vyšších psychických procesov.
Využitie výpočtovej techniky a poznatkov nadobudnutých na vzdelávacích
Podujatiach, prípadne samoštúdiom, reakcia na inovačné trendy v oblasti
predškolskej výchovy
9. PLÁN VNÚTROŠKOLSKEJ KONTROLY
ZAMERANIE A ÚLOHY KONTROLNEJ ČINNOSTI NA ŠKOLSKÝ ROK
2014/2015
Pri jeho tvorbe som vychádzala zo zákona č 245ú2008 Z.z o výchove a vzdelávaní
/ Školský zákon / a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č 9/2010 zo 4 decembra
2009 o sťažnostiach, Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti.
Zo školského roku 2013/2014 z Plánu práce školy, Revíznych správ, kontrolných správ
nadradených orgánov, POP MŠ SR na školský rok 2014/2015, Školského poriadku,
Pracovného poriadku školy a novelizácie ZP, systém vnútroškolskej kontroly podľa
Organizačného poriadku školy tvorí úsek kontroly :
. plán kontroly smerom k učiteľkám
. plán kontroly smerom k prevádzkovej činnosti
Zástupkyňa ZŠ s MŠ vedie o vykonaných kontrolách písomné záznamy
Zameranie kontrolnej činnosti :
a,/ plnenie štátneho a ŠKvP „ Veselé slniečko „
b/ vybavovanie sťažností , oznámení a podnetov podľa zákona Zákon č 9/2010
zo 4. decembra 2009 o sťažnostiach
c/ zabezpečenie výchovy a vzdelávania, dodržiavanie ľudských práv
d/ plnenie opatrení prijatých na úpravu zistených nedostatkov
e/ kontrolovanie a usmerňovanie realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu
f/ kontrola realizácie projektov do ktorých je škola zapojená
g/ kontrola mimoškolských aktivít, činností, krúžkov
h/ BOZP, PO, údržba školy, materiálno-technické vybavenie školy
ROZDENIE ÚLOH VNÚTROŠKOLSKEJ KONTROLY
Učiteľky MŠ
. hospitačnú činnosť zamerať na zistenie odbornej úrovne učiteľky, jej metodickú
pripravenosť, spôsob odovzdávania poznatkov, úroveň tvorivosti, vzťah k práci
. ciele hospitácií zamerať na všetky triedy, oblasti, kognitívny rozvoj, sociálno-emocionálny
rozvoj a perceptuálno-motorický rozvoj
. kontrolovať všetky činnosti v priebehu dňa so zameraním na rešpektovanie vekových
osobitostí a vyspelosti detí
. kontrolovať dodržiavanie didaktických zásad s osobitným zameraním na integrované deti
. plnenie mesačných plánov a metodických pokynov, ŠKvP
. využívanie učebných pomôcok a didaktickej techniky
. dodržiavanie psychohygienických zásad vo výchovno-vzdelávacej práci
. plnenie plánu práce školy ,plánov MZ
. dodržiavanie bezpečnostných predpisov počas celého dňa hlavne pri pobyte vonku
. motivácia a aktivizácia – zážitkové učenie
. využívanie progresívnych výchovno-vzdelávacích metód
Prevádzková oblasť
. dodržiavať pracovnú náplň
. efektívne využívať pracovnú dobu
. dodržiavať bezpečnosť pri práci, OOPP
. zákaz fajčenia , používania alkoholu na pracovisku
. údržba školského dvora a pieskoviska
. pravidelné kosenie školského dvora, úprava a čistota školského dvora, záhrady
. starostlivosť o zverený majetok
. šetriť energiami, poruchy a havárie ihneď oznámiť riaditeľke ZŠ
. dodržiavať všetky hygienické postupy a zásady v triedach a ostatných miestnostiach
. udržiavať čistotu na pracovisku
HARMONOGRAM VNÚTROŠKOLSKEJ KONTROLY
August – September
. kontrola pedagogických dokumentov
. zistenie záujmu detí o krúžkovú činnosť / anglický jazyk /
. oboznámenie s dokumentmi Plán práce školy, ŠKvP, POP, Školský poriadok, Plán MZ
. vypracovanie plánov VVČ.
. úprava interiéru a exteriéru školy – nástenky, výzdoba
. kontrola materiálno-technického vybavenia, pomôcok
. kontrola evidencie detí
. dodržiavanie pracovného poriadku stanoveného času, prestávok
. škola- rodina, Plenárne rodičovské združenie, rada školy
Október
. sledovať pedagogickú, odbornú a metodickú pripravenosť učiteliek
. pracovná náplň prevádzkových zamestnancov
. pedagogická rada
. besiedka Úcta k starším
. vypracovanie správy o výsledkoch VVČ za školský rok 2013/2014
November
. príprava inventarizácie školského majetku
. kontrola činností krúžkov
. kontrola čistoty prostredia MŠ
December
. hospitácie v triedach zamerané na edukačné aktivity
. kontrola pripravenosti zabezpečenia príchodu Mikuláša
. kontrola výzdoby MŠ k Vianociam
Január
. analýza výchovno-vzdelávacej práce za I. polrok
. kontrola mesačných plánov VVČ
. zápis detí do I. ročníka ZŠ
. zhodnotenie mimoškolských aktivít
Február
. spolupráca s rodičmi, výbor ZRŠ
. príprava karnevalu
. hospitácie zamerané na pripravenosť detí s ODŠ, školská zrelosť
. pripraviť sa na recitačnú súťaž
Marec
. estetická úroveň školy
. zapojenie MŠ do výtvarných súťaží
. Marec mesiac knihy
Apríl
. aktivity na zachovanie tradícií v MŠ / jarné sviatky /
. organizácia na Deň matiek
. kontrola vykonávania sanitárneho dňa v školskej jedálni
.
Máj
. Deň matiek
. plnenie plánov VVČ , hospitácie
Jún
MDD
Deň otcov
Rozlúčka s predškolákmi
. kontrola plnenia plánov školy, ŠKVP
. plán dovoleniek
10, ROZDELENIE PRACOVNÝCH ÚLOH
Kiššimonová Alžbeta - zástupkyňa ZŠ s MŠ pre MŠ
. viesť dokumentáciu pre MŠ
. vedenie evidencie materiálových zásob, inventáru, inventarizácia
. tvorba učebných pomôcok na skvalitnenie VVČ ,výzdoba chodby
. nákup pomôcok a iných potrieb pre MŠ
. organizovať a aktívne sa zúčastňovať na aktivitách pre rodičov a deti
. príprava a vedenie MZ
. spolupráca s inštitúciami
. aktualizácia nástenky pre rodičov
Horváthová Beáta - učiteľka
. koordinátorka „ Zelenej školy „
. aktualizácia webovej stránky a fotodokumentácie
. tvorba učebných pomôcok, výzdoba okien
. príprava programu na besiedky
. aktívne vyhľadávanie a zabezpečovanie odbornej literatúry, vyhľadávanie nových
Zdrojov / CD, obrázky, hry.. /
. pomoc pri inventarizácii
. aktualizácia nástenky pre rodičov
. organizovať a aktívne sa zúčastňovať na aktivitách pre rodičov a deti
Dostálová Dana - učiteľka
. písanie zápisníc z porád
. tvorba učebných pomôcok, výzdoba chodby
. aktualizácia nástenky pre rodičov
. organizovať a aktívne sa zúčastňovať na aktivitách pre rodičov a deti
. zdravotníčka - kontrola a aktualizácia lekárničky, vedenie evidencie
. zabezpečovanie a spoluupráca pri nákupe pomôcok
. organizovať a aktívne sa zúčastňovať na aktivitách pre rodičov a deti
. príprava programu na besiedky
Pajongová Petra - učiteľka
. zbieranie prác do detských časopisov
. aktualizácia webovej stránky a fotodokumentácie
. predaj kníh v MŠ
. dopĺňanie projektu „ Zelená škola „
. tvorba učebných pomôcok, výzdoba okien
. príprava programu na besiedku
. organizovať a aktívne sa zúčastňovať na aktivitách pre rodičov a deti
. aktualizácia nástenky pre rodičov
11: SPOLUPRÁCA S RODINOU
ZRŠ
SEPTEMBER Oboznámenie s Plánom práce školy, ŠKVP, Školským poriadkom
Správa o hospodárení
Správa o stravovaní a o poplatkoch
JANUÁR
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za prvý polrok
Zápis detí do I. ročníka ZŠ
Správa o hospodárení
MÁJ
Slávnostné ukončenie školského roku
Vyhodnotenie pracovného plánu, ŠKVP,
Správa o hospodárení
12. PLÁN SPOLUPRÁCE SO ZÁKLADNOU ŠKOLOU
. Návšteva prvákov v MŠ, spoločné hry na dvore
. Spoločné MZ učiteliek ZŠ a MŠ po zápise detí do I. ročníka
. Prváci čítajú predškolákom
. Divadielko pre predškolákov
. Spoločné popoludnie v ZŠ na Mikulášskej noci
. Spoločné aktivity na MDD
13. ADAPTAČNÝ PROGRAM V MŠ
Pre pokojný prechod dieťaťa z rodinného prostredia a plynulé zaradenie do materskej školy
Je potrebné :
1, prijať dieťa s úsmevom, radosťou a plnou pozornosťou
2, vytvoriť príjemnú atmosféru v MŠ
3, individuálnym prístupom učiteľky poskytnúť radosť a uspokojenie vstupom a pobytom
v MŠ a získať si dôveru
4, v rozhovoroch s rodičmi získať informácie o individuálnych osobitostiach dieťaťa , o jeho
zdravotnom stave...
Prvá časť adaptácie - prvé dni
V adaptačnom pobyte umožniť rodičom podľa ich želania pobyt s dieťaťom v MŠ 1 - 2
hodiny denne
Druhá časť adaptácie
Dieťa je v MŠ bez doprovodu dopoludnia. Dieťa sa oboznamuje s kolektívom detí, denným
poriadkom, kultúrno-hygienickými návykmi, pobytom vonku. Pri ľahšom adaptačnom
programe je veľmi pozitívne ak si dieťa z domu prinesie jeho najmilšiu hračku, ktorú učiteľka
toleruje.
Tretia časť adaptácie
Dieťa zostáva v MŠ počas celého dňa. V tomto prípade príde dieťa hneď po
popoludňajšom odpočinku .Dĺžku adaptácie je potrebné prispôsobiť podľa potreby.
Ak dieťa nevie prijať život v MŠ, je potrebné po dohode s rodičmi na určitý čas odložiť
dochádzku dieťaťa do MŠ
Adaptačný pobyt nesmie byť dlhší ako 2 mesiace.
14. PROGRAM DU3EVNÉHO ZDRAVIA
Národný program duševného zdravia vypracovaný v zmysle uznesenia vlády SR č 911
Zo dňa 21. Augusta 2O12 je komplexným programom starostlivosti o duševné zdravie na
Slovensku. Je vytvorený na princípe systémového prístupu k starostlivosti so snahou
zabezpečiť rovnaký prístup k starostlivosti o duševné zdravie tak, ako k starostlivosti
o telesné zdravie. Jednou zo základných priorít je zlepšenie duševného zdravia.
V rámci tejto priority sa kladie dôraz na:
. vytváranie podmienok psychosociálnej pohody
. zlepšenie schopnosti ľudí vyrovnať sa so stresovými životnými udalosťami
. odstránenie všetkých foriem diskriminácie duševne chorých a hendikepovaných
Duševné zdravie je neoddeliteľnou súčasťou celkového zdravia . Musí byť integrované do
primárnej starostlivosti
Desatoro duševného zdravia :
1.Učme deti sebapoznávaniu a sebaúcte
2.Učme ich hovoriť o tom, čo ich trápi
3.Učme ich byť aktívnymi
4.Rozvíjajme ich túžbu poznávať stále niečo nové
5.Doprajme im stretnúť sa s priateľmi
6.Podporujme ich tvorivosť
7. Učme ich, aby sa nebáli požiadať o pomoc
8 Učme ich pomáhať iným a byť užitočný
9.Doprajme im čas na oddych a relaxáciu
10.Učme ich zdolávať prekážky a nebáť sa ich
15. ŠKOLSKÁ INTEGRÁCIA DETÍ SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNOVZDELÁVACÍMI POTREBAMI
Výchova detí so zdravotným postihnutím v MŠ alebo špeciálnej triede MŠ sa riadi
Všeobecnými ustanoveniami vyhlášky MŠ SR 306/2008 Z,z o materskej škole. Výkonom
práv začleneného dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nemôže byť
obmedzené . Tieto deti sú účastníkmi výchovy a vzdelávania / § 28 ods. 13,/ zákona č
245/2008 Z.z /
. Realizovať integráciu dieťaťa so ŠVVP postupovať v zmysle štátneho vzdelávacieho
programu ISCED 0 predprimárne vzdelávanie
. Vypracovať individuálny vzdelávací program v spolupráci s poradenským zariadením,
ktoré dieťa diagnostikovalo
. Vybudovať konštruktívnu spoluprácu s rodičmi, so špeciálnym pedagógom
. Viesť potrebnú dokumentáciu, využívať odbornú literatúru
Dieťa so ŠVVP je :
1.Dieťa so zdravotným postihnutím / mentálnym, sluchovým, telesným
postihnutím,autizmom, alebo inými vývinovými poruchami/
Dieťa choré alebo zdravotne oslabené
Dieťa s vývinovými poruchami
2.Dieťa so sociálne znevýhodneného prostredia
3.Dieťa s nadaním
16. PREVENCIA OBEZITY U DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU
Čo je obezita ?
1.Obezita sa stáva celosvetovým problémom. Je definovaná ako nadbytok tukového tkaniva .
Detský organizmus je jedinečný svojim rastom a vývinom. Preto treba stále sledovať jeho
hmotnosť.
2.Príčiny obezity u detí predškolského veku
Najčastejšou príčinou obezity u detí je nevhodný životný štýl
Patrí sem najmä :
Nevhodný denný režim
Nedostatok pohybu
Sedavé aktivity
Nevhodná skladba stravy
Dedičnosť
Vek
3.Prevencia obezity u detí
Cieľom prevencie je dosiahnutie rovnováhy medzi prísunom energie potravou a jej spotrebou
v rámci metabolizmu, telesnej aktivity a u detí aj rastu. Správne návyky zdravého spôsobu
života si deti formujú už v útlom veku.
4.Pohyb ako prevencia
Pohyb je veľmi dôležitý. Kto pravidelne športuje je fit. Organizmus má väčšiu imunitu voči
chorobám
Cvičením
. urýchli sa metabolizmus
. zlepšuje sa trávenie
. spánok je pokojnejší a hlbší
. zlepší sa prekrvenie mozgu
. zvýši sa vitalita
. telo je pevnejšie, zovňajšok pôvabnejší
Deťom treba vytvárať podmienky a svojim výchovným pôsobením ich viesť k tomu, aby sa
pohyb stal súčasťou ich denného režimu.
Pri tvorbe pohybových aktivít treba zohľadniť jednotlivé pohybové činnosti a vhodne ich
motivovať
Odporúča sa :
Pohyb na čerstvom vzduchu
Pohybové a hudobno-pohybové hry
Pohybové a relaxačné cvičenia, zdravotné cviky, beh, skok chôdza
Bicyklovanie
Plávanie
Cvičenie s náradím a náčiním
Sezónne činnosti
5,Správna výživa
Výživa je jedným z hlavných činiteľov, ktoré rozhodujú o zdravotnom stave dieťaťa.
Deťom treba dávať pestrú a hlavne energeticky výživnú stravu.
V MŠ dodržiavame tieto pravidlá :
Na prípravu jedál používať zdravotne neškodné potraviny
Dodržiavať správny pitný režim, vhodná je pitná voda
Polievka je dôležitá a prispieva dostatočnému príjmu tekutín
6.Nechutenstvo u detí
Často sa stáva, že aj napriek snahe rodičov deti trpia nechutenstvom. Preto je dôležité
ovplyvniť vzťah dieťaťa k jedlu a jedeniu
Pravidelné stravovanie, ktoré si vyžaduje vyhradiť pevné stanovené časy
Estetické stolovanie, stolovať v pokoji, primerane dlhý čas , nedovoliť sa hrať s jedlom
Obmedziť, prípadne vylúčiť všetky energetické a nezdravé potraviny
Dávať deťom viac zeleniny, ovocia, hlavne surové, obilniny, strukoviny, zemiaky, ryžu,
celozrnné produkty. Mäso / kuracie, morčacie, ryby pripravujeme 2 – 3 krát týždenne, denne
mlieko a mliečne výrobky
Download

Plan práce MŠ 14