Etiketa schválená: 14.5.2013
Prípravok na ochranu rastlín
GREENDYL 75 WG
Postrekový herbicídny prípravok určený na reguláciu výskytu dvojklíčnolistových burín, najmä
lipkavca a kapustovitých burín v ozimných a jarných obilninách.
ÚČINNÁ LÁTKA:
750 g.kg-1 amidosulfuron,
t.j. 3-(4,6-dimetoxypyrimidín-2-yl-1-(N-metyl-N-metylsulfonylaminosulfonylmočovina
Názov látok prípravku, ktoré sú klasifikované alebo na základe ktorých bol prípravok
klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva:: amidosulfuron CAS No.: 120923-37-7, sodium
lauryl sulfate CAS No.: 151-21-3
UPOZORNENIE !
S2
Uchovávajte mimo dosahu detí
S 13
Uchovávajte mimo kontakt s potravinami, nápojov a krmív pre zvieratá
S 20/21
Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite
S 36/37/39 Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár
S 45
V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je
to možné, ukážte označenie látky alebo zmesi).
MÔŽE POŠKODIŤ ZDRAVIE PO POŽITÍ, NADÝCHANÍ, STYKU S POKOŽKOU
A SLIZNICAMI! CHRÁŇTE PRED DEŤMI A NEPOUČENÝMI OSOBAMI!
Vč 3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie
je pre včely prijateľné.
Z4
Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie
je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.
Vt 5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie
je pre vtáky prijateľné.
Vo 4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie
je pre ryby a ostatné vodné živočíchy prijateľné.
V 3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie
je pre populácie dážďovky prijateľné.
ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT A KRMÍV PRE ZVIERATÁ!
ZÁKAZ SKRMOVANIA OŠETRENÝCH RASTLÍN HOSPODÁRSKYMI ZVIERATAMI
A RYBÁM – DODRŽTE OCHRANNÚ DOBU!
ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE
PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE!
Držiteľ povolenia: Greenpoint,spol.s.r.o., Farná 162, 93566 Farná
Číslo povolenia ÚKSÚP:
Dátum výroby:
Číslo šarže:
Balenie:
Doba použiteľnosti:
ICS/2013/1444/ki
13-PD-0417
uvedené na obale
uvedené na obale
600 g HDPE fľaša
pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch 2 roky od dátumu
výroby
1/5
Etiketa schválená: 14.5.2013
PÔSOBENIE PRÍPRAVKU.
Amidosulfuron, účinná látka prípravku GREENDYL 75 WG má systémový účinok. Je prijímaná
listami aj koreňmi. Zastavuje rast citlivých rastlín blokovaním syntézy acetolaktózy.
SPEKTRUM HERBICÍDNEHO ÚČINKU.
Citlivé buriny: lipkavec obyčajný, ruman roľný, kapsička pastierska, jarmilka jarná, konopnica
roľná, rumanček kamilkový, stavikrv vtáčí, pohánkovec ovíjavý, horčiak štiavolistý, reďkev
ohnicová, horčica roľná, kolenec roľný, hviezdica prostredná, peniažtek roľný.
Stredne citlivé buriny: chryzantémovka siatinová, parumanček nevoňavý, nezábudka roľná,
štiavec kučeravý.
Odolné buriny: mrlík biely, pichliač roľný, hluchavka purpurová, mak vlčí, fialka roľná.
NÁVOD NA POUŽITIE A DÁVKOVANIE.
Plodina
Škodlivý organizmus Aplikačná dávka
na ha
jačmeň ozimný, odolné dvojklíčnolistové 20-30 g
pšenica ozimná, buriny, lipkavec
20-30 g + (20 g)
raž
20-30 g + (1,4 l)
20-30 g + (1,3 l)
20-30 g + (0,7 l)
20-30 g + (1 l)
pšenica ozimná, metlička, psiarka, odolné 20-30 g + (1 l)
dvojklíčnolistové buriny,
raž
lipkavec
20-30 g + (0,8 l-1 l)
pšenica ozimná ovos hluchý, odolné
dvojklíčnolistové buriny,
lipkavec
odolné dvojklíčnolistové 15-20 g
jačmeň jarný
buriny, lipkavec
15-20 g + (20 g)
15-20 g + (1,4 l)
15-20 g + (1,3 l)
15-20 g + (0,7 l)
jačmeň jarný
Ochr. Poznámka
doba
AT
AT
(TM) Granstar 75 WG,
AT
AT
AT
AT
AT
(TM) Agritox 50 SL
(TM) Aminex 500 SL
(TM) Dicopur M 750,
Dicoherb M 750,
Agroxone
(TM) U 46 M Fluid
(TM) Puma Extra
AT
(TM) Puma Extra
AT
AT
(TM) Granstar 75 WG,
AT
AT
AT
15-20 g + (1 l)
AT
ovos hluchý, odolné
15-20 g + (0,8-1 l) AT
dvojklíčnolistové buriny,
lipkavec
(TM) Agritox 50 SL
(TM) Aminex 500 SL
(TM) Dicopur M 750,
Dicoherb M 750,
Agroxone
(TM) U 46 M Fluid
(TM) Puma Extra
ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU.
GREENDYL 75 WG aplikujte postemergentne skoro na jar pri teplotách od +5ºC, od druhého listu
až do vytvorenia zástavnicového listu obilniny (BBCH 12-39). Optimálna teplota je +12-15ºC.
Buriny musia byť v skorých rastových štádiách t.j. 2-4 listy (BBCH 12-14). Dávka vody na ha 200400 l.
ICS/2013/1444/ki
2/5
Etiketa schválená: 14.5.2013
UPOZORNENIE.
GREENDYL 75 WG aplikujte len na suché rastliny. Neaplikujte ak je predpoklad zrážok v
priebehu 1-2 hodín. Nepoužívajte v obilninách s podsevom ďateliny alebo lucerny.
INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A
VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH
VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY.
Pri použití v súlade s registrovaným rozsahom a spôsobom použitia (Prehľad prípravkov na ochranu
rastlín, Metodická príručka ochrany rastlín, obe pre príslušný rok), nie sú známe údaje o možnej
fytotoxicite, odrodovej citlivosti, alebo iné negatívne vplyvy na danú alebo následnú plodinu.
OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE.
V rámci obmedzenia rizika vyselektovania rezistentných burín odporúčame:
 dodržiavať zásady striedania plodín
 dodržiavať zásady správnej agrotechniky
 pri pestovaní na tých istých pozemkoch používať herbicídy z rozdielnych chemických skupín
 vysievať iba čistené certifikované osivo na zabránenie prenosu semien burín medzi pozemkami
a regiónmi
NÁSLEDNÉ PLODINY.
GREENDYL 75 WG je v pôde rýchle odbúravaný (polčas biologického rozpadu v pôde je 14-29
dní), preto je možné po jeho aplikácií v dávke do 30 g.ha-1 pestovať bez obmedzenia v rámci
normálneho osevného postupu nasledujúce plodiny: ozimné a jarné obilniny, repka ozimná (po
plytkej orbe), sója, slnečnica, zemiaky, kukurica, repa cukrová, letné medziplodiny, trávne porasty.
NÁHRADNÉ PLODINY.
Ak bolo potrebné ošetrený porast z rôznych dôvodov predčasne zaorať, je možné pestovať
nasledujúce plodiny:
- jarné obilniny: bezorbovým systémom 15 dní po aplikácií GREENDYL 75 WG
- kukurica, trávne porasty: s plytkou orbou po 15 dňoch, keď bol prípravok GREENDYL 75 WG
aplikovaný v dávke 20 g.ha-1 resp. po 30 dňoch, keď bol GREENDYL 75 WG použitý v dávke 30
g.ha-1.
- zemiaky: s plytkou orbou 30 dní po aplikácií prípravku GREENDYL 75 WG.
V prípade kombinácií GREENDYL 75 WG s Granstarom nemáme k dispozícií dostatok skúseností.
Odporúčame vysievať v roku aplikácie tejto kombinácie ako následnú plodinu len obilniny.
PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV.
Príslušné množstvo prípravku vsypte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do
polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty,
prípravky vlievajte do nádrže oddelene. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď
ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača.
Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému
subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov.
ČISTENIE POSTREKOVAČA.
Aby neboli poškodené iné plodiny ošetrované následne po použití prípravku GREENDYL 75 WG
musia byť všetky jeho stopy z postrekovača a miešadla odstránené nasledujúcim spôsobom:
1. po spotrebovaní aplikačného roztoku vyplachujte nádrž, ramená a trysky čistou vodou 10 min.
ICS/2013/1444/ki
3/5
Etiketa schválená: 14.5.2013
2. naplňte nádrž čistou vodou a pridajte chlórované vápno (100 g na 100 l vody). Týmto roztokom
prepláchnite ramená aj trysky a ponechajte 15 minút v nádrži bez miešania, potom roztok
vypustite.
3. preplachovú vodu zneškodnite ako nebezpečný odpad.
4. trysky a sitká čistite oddelene. Na odstránenie stôp chlórovaného vápna je potrebné dôkladne
vypláchnuť nádrž, ramená aj trysky čistou vodou.
Aplikačné zariadenie, osobné ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3%-ným
roztokom uhličitanu sodného (sóda) a umyte vodou.
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA.
Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci s prípravkom používajte
ochranný oblek, ochranný štít na tvár, alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové
rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku použite aj zásteru z pogumovaného textilu. Pri práci a
po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom
nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť!
Prípravok nie je horľavinou. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou
penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo
forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do
verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných ani recipienty povrchových vôd a
poľnohospodársku pôdu.
Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku a to v smere vetra od pracujúcich. Postrek
nesmie zasiahnuť susedné plodiny.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE.
Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku
toxických splodín.
PRVÁ POMOC.
Po nadýchaní:
dopravte postihnutého na čistý vzduch, odstráňte zamorený odev
a zabezpečte pokoj a teplo.
postihnutému podajte 0,5 l vlažnej pitnej vody s niekoľkými tabletkami
Po požití:
medicinálneho uhlia a dráždením hrdla vyvolajte zvracanie. Ak je
pacient v bezvedomí, zvracanie nevyvolávajte!
vyplachujte prúdom čistej vody po dobu asi 15 minút. Ak začervenanie
Po zasiahnutí očí:
očí pretrváva, urýchlene vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie.
Po zasiahnutí pokožky: odstráňte znečistený odev, zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou
vodou.
Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku
a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným
toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.č.: 02/54 77 41 66).
SKLADOVANIE.
Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky
čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od +5 do +30°C oddelene od potravín, nápojov,
krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom
skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu
jeho výroby. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom!
ICS/2013/1444/ki
4/5
Etiketa schválená: 14.5.2013
ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV.
Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.
Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.
Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú
však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako
nebezpečný odpad.
ICS/2013/1444/ki
5/5
Download

Etiketa prípravku GREENDYL 75 WG (PDF)