 BBL Sensi-Disc Antimicrobial
Susceptibility Test Discs
Prítomnosť značky CE nájdete na etikete výrobku.
8840621
2007/11
Slovenèina
POUŽITIE – Tieto disky sa používajú na semikvantitatívne in vitro testovanie citlivosti testovacím postupom s agarovou diskovou difúziou
pri bežných, rýchlo rastúcich a niektorých náročných bakteriálnych patogénoch. Patria medzi ne: Enterobacteriaceae, Staphylococcus
spp., Pseudomonas spp., Acinetobacter spp., Enterococcus spp., druh Vibrio cholerae a pri modifikovanom postupe aj druhy Haemophilus
influenzae, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus pneumoniae a ďalšie streptokoky. POZNÁMKA. Špecifické postupy sú potrebné pri
testovaní pneumokokov, enterokokov a stafylokokov rezistentných na meticilín/oxacilín, ako aj na β-laktamázové testy a na skríning i
konfirmačné testy pre ESBL (kmene produkujúce rozšírené spektrum β-laktamáz); pozrite časť „VÝSLEDKY”.
Kvôli správnosti interpretačných kritérií priemeru zón prijatých vo Francúzsku nahliadnite do inštrukcií vo francúzskej časti tejto príbalovej
informácie.
ZHRNUTIE A VYSVETLENIE – Metódy agarovej difúzie s využitím vysušených diskov z filtračného papiera napustených špecifickými
koncentráciami antimikrobiálnych substancií boli vyvinuté v 40-tych rokoch minulého storočia. Za účelom eliminácie alebo minimalizácie
variability pri tomto testovaní vyvinuli Bauer a kol. štandardizovaný postup, pre ktorý bol ako analytické médium vybraný Mueller Hinton
Agar.1,2
Rozličné regulačné úrady a štandardizačné orgány následne uverejnili štandardizované referenčné postupy založené na metóde
Bauer-Kirby. Medzi najstaršie a najviac akceptované štandardizované postupy patria tie, ktoré uverejnil americký úrad Food and Drug
Administration (FDA)3 a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).4,5 Tento postup prijal americký úrad pre klinické a laboratórne normy
(CLSI) ako normu konsenzu a pravidelne ho aktualizuje.6,7 Aktuálne odporúčania nájdete v najnovších dokumentoch úradu CLSI.
PRINCÍP METÓDY – Disky s obsahom širokého spektra antibiotík sa aplikujú na povrch misiek s pôdou Mueller Hinton Agar (alebo
testovacích pôd Haemophilus Test Medium Agar pre H. influenzae, GC II Agar s obohatením o IsoVitaleX pre N. gonorrhoeae alebo Mueller
Hinton Agar s prídavkom 5 % baranej krvi pre S. pneumoniae, β-hemolytické a streptokoky viridantnej skupiny), ktorá bola naočkovaná
čistými kultúrami klinických izolátov. Po inkubácii sa platne pôd preskúmajú, odmerajú sa inhibičné zóny okolo diskov a porovnajú sa so
stanovenými škálami veľkosti zón pre každú antibakteriálnu substanciu s cieľom nájsť najvhodnejšiu látku (látky) na antibiotickú liečbu.
ZLOŽENIE – Disky Sensi-Disc sú 6 milimetrové disky pripravené z vysokokvalitného absorbčného papiera impregnovaného presne určeným
množstvom antibiotík alebo iných chemoterapeutických látok. Disky sú zreteľne označené na oboch stranách písmenami a číslami
vyjadrujúcimi príslušnú látku a jej koncentráciu. (Pozrite tabuľku s koncentráciami reaktívnych zložiek.) Obsah látky (liečiva) na diskoch
sa určuje metódami definovanými úradom FDA alebo metódami podobnými, resp. porovnateľnými s metódami, ktoré sú uverejnené vo
Federal Register Spojených štátov.
Disky Sensi-Disc sa dodávajú v zásobníkoch, z ktorých každý obsahuje 50 diskov. Posledný disk v každom zásobníku je označený písmenom
X a obsahuje vyznačenú látku. Zásobníky sa používajú s rozdeľovačmi (dávkovačmi) BBL Sensi-Disc, ktoré obsahujú jednodiskový
rozdeľovač, 8-miestny rozdeľovač pre Petriho misky s priemerom 100 mm, 6- a 8- miestne samoaplikačné rozdeľovače pre Petriho misky s
priemerom 100 mm a tiež samoaplikačný 12-miestny rozdeľovač pre misky s priemerom 150 mm.
Varovania a upozornenia. Na diagnostiku in vitro.
Postupujte podľa návodu. Účinnosť disku nezávisí len od jeho potencie, ale aj od použitia vhodných vzorkových a kontrolných očkovacích
kultúr, funkčných otestovaných platní pôd, správnej skladovacej teploty a ďalších faktorov.
V súvislosti s mikrobiologickými rizikami dodržiavajte počas celého postupu zásady aseptickej práce a stanovené bezpečnostné opatrenia.
Po použití sterilizujte kultúry, nádoby a iný kontaminovaný materiál.
Pokyny na uskladnenie:
1.
Dodané disky skladujte pri teplote -20 až +8 °C. Ak sa chladiace zariadenie v laboratóriu často otvára a nie je možné udržať
požadovanú teplotu, uložte v ňom disky iba v počte potrebnom na jeden týždeň. Niektoré disky (napr. β-laktamové) by sa radšej mali
uskladňovať v mrazničke pri teplote -20 °C.
2.
Pred otvorením nechajte nádoby s diskami zahriať na izbovú teplotu. Po skončení aplikácie vráťte nepoužité disky ihneď do chladničky.
3.
Používajte najskôr najstaršie disky.
4.
Disky po uplynutí dátumu použiteľnosti zlikvidujte. Aj zásobníky, z ktorých sa disky počas týždňa často vyberali a disky, ktoré náhodou
ostali vybraté v laboratóriu cez noc, by sa mali zlikvidovať, prípadne by sa pred ďalším použitím mala otestovať ich účinnosť.
5.
Ak disky s odporúčanými kontrolnými organizmami sformujú neprimerané inhibičné zóny, celý postup treba prekontrolovať. Chybná
veľkosť zón môže byť zapríčinená samotným diskom, očkovaním inokula, prípravou a hrúbkou (asi 4 mm) pôdy a ďalšími faktormi.
Dátum exspirácie sa vzťahuje iba na disky v neotvorených zásobníkoch, uskladnených podľa návodu.
VZORKY – Normálne by sa pri tomto teste nemali používať priamo vzorky. Pozrite časť Postup, ktorá zahŕňa aj prípravu inokula. Ak je to
možné, kultúry by sa mali pripraviť zo vzoriek odobratých od pacientov ešte pred začatím liečby antibiotikami.
POSTUP
Dodávaný materiál: Disky Sensi-Disc na testovanie citlivosti podľa označenia.
Potrebný materiál, ktorý nie je dodávaný: Prídavné kultivačné pôdy, reagencie, organizmy na kontrolu kvality a laboratórne vybavenie
potrebné na testovanie citlivosti (realizáciu antibiogramu) diskovou difúznou metódou využitím štandardného postupu. Pripravte mieru
zákalu 0,5 McFarlanda pridaním 0,5 mL roztoku 0,048 M BaCl2 (1,175 % [hm./obj.] BaCl2 x 2 H2O) k 99,5 mL roztoku 0,18 M (0,36N) H2SO4
(1 % [obj./obj.]). Skontrolujte pomocou spektrofotometra s pásom svetla šírky 1 cm a príslušnou kyvetou. Absorbancia pri 625 nm by mala
byť 0,08 – 0,13.
Návod zahŕňajúci kontroly používateľom:6
1.
Príprava inokula z analyzovaných a kontrolných kultúr.
a. Vykonajte farbenie metódou podľa Grama. Používajte len čisté kultúry.
b. Vyberte 3 až 5 podobných kolónií a preneste ich pomocou očkovacej ihly alebo bakteriologickej kľučky do 4 – 5 mL vhodného
živného bujónu, napr. sójového bujónu Trypticase (alebo bujónu Mueller Hinton pre náročné organizmy).
c. Ak je potrebné, inkubujte kultúry v bujóne pri 35°C až 2 – 6 hodín, aby sa vyvinul zákal zhodný s 0,5 McFarlandovou štandardou
zákalu (asi 1 až 2 x 108 CFU/mL). Alternatívne môžete pripraviť priamo suspenziu vo fyziologickom roztoku alebo živnom
bujóne z kolónií vybraných z agarovej pôdy inkubovanej cez noc (použite neselektívnu pôdu, napr. krvný agar alebo čokoládový
agar pre druhy H. influenzae a N. gonorrhoeae). Metóda prípravy suspenzie priamo z kolónie sa uprednostňuje pre druhy
Staphylococcus, S. pneumoniae a iné streptokoky, druhy Haemophilus and N. gonorrhoeae.6
d. Narieďte podľa potreby, aby ste dosiahli zákal zodpovedajúci miere zákalu 0,5 McFarlandovej štandardy. Na zriedenie použite
sterilný bujón alebo fyziologický roztok. Alternatívne môžete očkovaciu kultúru štandardizovať fotometricky. Na ďalšiu úpravu
očkovacej kultúry rýchlo rastúcich organizmov môžete použiť inokulačný systém Prompt (volumetrické zariadenie na prípravu
očkovacej kultúry).8
Kultúry rastúce v bujóne cez noc by sa nemali používať ako inokulum.
2.
Naočkovanie.
a. V priebehu 15 min vykonajte nasledovné: ponorte sterilný bavlnený tampón do vhodne nariedenej očkovacej kultúry a silno ním
zakrúžte niekoľkokrát proti hornej vnútornej stene skúmavky, aby sa z neho vytlačila nadbytočná tekutina.
b. Postriekajte celý agarový povrch Mueller Hinton Agar pôdy (alebo iného vhodného agaru) trikrát, otáčaním misky o 60° medzi
jednotlivými nástrekmi, aby sa dosiahlo rovnomerné naočkovanie.
c. Veko z platne s pôdou môžete nechať otvorené na 3 až 5 min, ale najviac 15 min, aby sa všetka povrchová vlhkosť absorbovala
skôr, než budete aplikovať disky napustené antibiotickými látkami.
3.
Vyberte vhodné disky (podľa odporúčania v odkaze 7, tabuľkách 1 a 1A dokumentu MI00-SI7 [M2]).
4.
Aplikujte disky pomocou rozdeľovača BBL, dodržujte upozornenia pre aseptickú prácu. Položte disky tak, aby ich stredy boli od seba
vzdialené aspoň 24 mm. Odporúča sa položiť disky s penicilínom a cefalosporínom tak, aby boli aspoň 10 mm od okraja Petriho misky a
ich stredy boli od seba vzdialené najmenej 30 mm. Neukladajte tieto disky hneď vedľa seba. Pri druhoch H. influenzae, N. gonorrhoeae
a S. pneumoniae použite najviac 9 diskov na jednu misku (platňu) s priemerom 150 mm a najviac 4 disky na misku s priemerom
100 mm. Ak boli disky umiestnené na agar pomocou rozdeľovača bez funkcie samoaplikácie, pritlačte ich sterilnou ihlou alebo peánom
(pinzetou), aby sa zaistil kontakt s povrchom pôdy.
5.
Po 15 minútach obráťte agarové platne v inkubátore pri teplote 35 ± 2 °C hore nohami (pre rody Staphylococcus, testovanie pri
teplote vyššej ako 35 °C nemusí detegovať meticilín rezistentné stafylokoky [MRS]; pri N. gonorrhoeae inkubujte pri teplote 36 ± 1 °C
[nepresiahnite teplotu 37 °C]). Rody Haemophilus spp., N. gonorrhoeae, S. pneumoniae a ďalšie streptokoky by sa mali inkubovať v
prostredí obohatenom 5 percentným CO2.
6.
Skontrolujte misky po 16 – 18 h inkubácie (20 – 24 h pri N. gonorrhoeae, S. pneumoniae a ďalších streptokokoch). Plných 24 h inkubácie
sa odporúča pri rode Staphylococcus na zistenie stafylokokov rezistentných na meticilín/nafcilín/oxacilín a pri rode Enterococcus spp.
na rezistenciu na vankomycín. Merajú sa priemery zón úplnej inhibície viditeľné voľným okom. Zaznamenávajú sa po zaokrúhlení na
celé milimetre. Ďalšie informácie o meraní inhibičných zón nájdete v použitej literatúre.6 Ak narastú iba izolované kolónie, očkovacia
kultúra bola príliš slabá a test treba zopakovať. Zóny okolo diskov obsahujúcich odlišné antibiotické látky nie sú porovnateľné na účel
porovnávania pôsobenia liečiv. Pozri Tabuľku interpretácie priemerov zón, ktorá udáva očakávané hodnoty pri testovaní bežných
aeróbnych organizmov. Meranie priemeru zón môže uľahčiť súprava na interpretáciu zón BBL Sensi-Disc.
7.
Mali by sa robiť kontrolné testy s použitím predpísaných kultúr každý deň, keď sa vykonáva testovanie citlivosti (antibiogramy)
alebo len raz týždenne, ak dosahujete uspokojivé výsledky vyžadované podľa CLSI normy.6 Typické veľkosti zón u E. coli ATCC 25922,
S. aureus ATCC 25923, P. aeruginosa ATCC 27853, H. influenzae ATCC 49247, H. influenzae ATCC 49766, N. gonorrhoeae ATCC
49226, S. pneumoniae ATCC 49619, E. coli ATCC 35218 (kmeň produkúci β-laktamázu), E. faecalis ATCC 29212 (na testovanie kvality
gentamicínových 120 µg a streptomycínových 300 µg diskov) a Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 (na skríning a konfirmačné testy
u ESBL) sú uvedené v tabuľke (alebo poznámkach) a sú dôkazom správneho priebehu celého postupu. E. faecalis ATCC 29212 (alebo
33186) je odporúčaný tiež u nových šarží balení pôdy Mueller Hinton Agar na zhodnotenie nízkych hodnôt obsahu timínu a timidínu
(pozri poznámku tt). H. influenzae ATCC 10211 sa odporúča ako užitočný doplnkový kontrolný kmeň na overenie schopnosti rastu
pôdy Haemophilus Test Medium Agar.7
VÝSLEDKY6,7 – POZNÁMKA. Odporúčané kritériá interpretácie sú založené na zvyčajnom dávkovacom rozvrhu a spôsoboch podávania
zaužívaných v Spojených štátoch.
Od roku 2006 úrad CLSI stanovil interpretáciu rozsahov priemerov zón pre Neisseria meningitidis, Burkholderia cepacia a
Stenotrophomonas maltophilia. Tieto rozsahy pozrite v dokumente CLSI M100-S177 alebo poslednej dostupnej prílohe M100. Okrem
toho odporúčania CLSI M45 – Metódy antimikrobiálneho riedenia a testovanie citlivosti diskov pre zriedkavo izolovaných alebo náročných
baktérií – môžete konzultovať a získať informácie o testovaní a odchýlkach organizmov vrátane Campylobacter, druhov Corynebacterium,
Bacillus atď.9 Pre organizmy, ktoré sa nenachádzajú v priložených tabuľkách alebo spomínaných referenciách nie sú ešte štúdie, ktoré by
adekvátne stanovili definitívnu reproducilibilu noriem interpretácie výsledkov. Ak to je potrebné, najvhodnejšou testovacou metódou bude
metóda riedenia (dilučná metóda), čo však môže vyžadovať zasielanie organizmu do referenčného laboratória.
V niektorých prípadoch CLSI implementovala nové rozsahy priemerov zón na reguláciu kritérií interpretovateľnosti alebo kvality. Ak sa
vyskytli, bola pridaná poznámka „aa“ a znamená, že priemery zón schválené úradom FDA sú odlišné od aktuálnych odporúčaní CLSI.
Porovnajte zaznamenané priemery zón s údajmi uvedenými v tabuľke. Výsledky u špecifického organizmu by mali byť prezentované
ako rezistentný, stredne citlivý a citlivý. Pri niektorých kombináciách organizmov/antibiotík absencia alebo zriedkavý výskyt rezistentných
kmeňov vylučuje vyhodnotenie akejkoľvek kategórie výsledkov inak ako „citlivé“. Pri kmeňoch, ktorých výsledky zdanlivo patria do
kategórie „necitlivé“, by sa mali znovu potvrdiť výsledky testov identifikácie organizmu a citlivosti na antibiotiká. Následne by sa mali
izoláty uchovať a predložiť referenčnému laboratóriu, ktoré potvrdí výsledky použitím referenčnej dilučnej metódy CLSI.6
Pri druhoch Haemophilus, N. gonorrhoeae a Moraxella catarrhalis môže rýchly test β-laktamázy (napr. s diskami Cefinase) priniesť
klinicky relevantné informácie skôr, ako výsledky testu diskovou difúziou. Je to jediný spoľahlivý test na zistenie druhu Enterococcus
produkujúceho β-laktamázu. Pozitívny výsledok testu na β-laktamázu predpokladá u druhov Haemophilus, N. gonorrhoeae a M. catarrhalis
rezistenciu voči penicilínu, ampicilínu a amoxicilínu, a u stafylokokov a enterokokov rezistenciu voči penicilínu vrátane amino-, karboxy- a
ureidopenicilínov. Negatívny výsledok testu na β-laktamázu rezistenciu nevylučuje z dôvodu iných mechanizmov. Netestujte členov čeľade
Enterobacteriaceae, Pseudomonas a ďalšie aeróbne gramnegatívne bacily, pretože výsledky nie sú prediktívne vhodné na β-laktamy zväčša
používané pri liečbe. Na presné zistenie β-laktamázy u stafylokokov bude potrebná indukcia enzýmov a inkubácia testu založeného na
nitrocefíne až 1 hodinu. Indukciu možno ľahko dosiahnuť testovaním rastu od okraja zóny, ktorý obkolesuje oxacilínový testovací disk. Na
zabezpečenie presných výsledkov je dôležitá opatrnosť vrátane testovania známych pozitívnych a negatívnych kontrolných kmeňov v čase
vyšetrovania klinických izolátov.6
Enterobacteriaceae: Pri fekálnych izolátoch rodov Salmonella a Shigella by mali byť testované a rutinne zaznamenávané len testy na
ampicilín, chinolón a trimetoprim/sulfametoxazol. Okrem toho pri extraintestinálnych izolátoch rodu Salmonella by mali byť vykonané
testy na chloramfenikol a tretiu generáciu cefalosporínov. Pri rodoch Salmonella a Shigella sa môžu ukázať aminoglykozidy, prvá i druhá
generácia cefalosporínov ako aktívne in vitro, ale nie sú účinné klinicky, preto by nemali byť označované ako citlivé.7
Počas predĺženej liečby pacienta cefalosporínmi tretej generácie môžu rody Enterobacter, Citrobacter, a Serratia vytvoriť rezistenciu.
Izoláty, ktoré boli pôvodne citlivé, sa tak môžu stať rezistentnými po 3 až 4 dňoch od začiatku terapie. Hodnovernejším výsledkom môže byť
testovanie opakovane izolovaných kmeňov.7
Širokospektrálne β-laktamázy (ESBL) sú enzýmy produkované gramnegatívnymi bacilmi, ktoré vznikajú mutáciou génov plazmidu
spoločného pre β-laktamázy. Kmene Klebsiella a E. coli, ktoré produkujú enzýmy ESBL, môžu byť klinicky rezistentné na liečbu penicilínmi,
cefalosporínmi alebo aztreonamom napriek zjavnej citlivosti na niektoré z týchto látok in vitro. Niektoré z týchto kmeňov budú mať
inhibičné zóny pod normálom citlivej populácie, ale nad štandardnou hranicou pre niektoré širokospektrálne cefalosporíny alebo
aztreonam. Takéto kmene by sa mali preveriť z hľadiska možnej produkcie enzýmov ESBL vzhľadom na skríningové hraničné body pre
enzýmy ESBL skôr, ako sa vyhodnotia výsledky pre penicilíny, širokospektrálne cefalosporíny alebo aztreonam. Iné kmene sa môžu testovať
ako stredne citlivé alebo rezistentné pomocou štandardných hraničných bodov na jednu alebo viacero z týchto látok. Pri všetkých kmeňoch
s enzýmami ESBL sa priemery zón jedného alebo viacerých širokospektrálnych cefalosporínov alebo aztreonamu zvýšia za prítomnosti
kyseliny klavulánovej, ako je stanovené vo fenotypovom konfirmačnom testovaní. Všetky potvrdené kmene produkujúce enzýmy ESBL by sa
v interpretácii testu mali hodnotiť ako rezistentné voči všetkým penicilínom, cefalosporínom a aztreonamu. Pozri poznámku t pre skríning
ESBL a konfirmačné testy. Rozhodnutie vykonávať preverovacie (skríningové) testy na ESBL pri všetkých močových izolátoch by sa malo
prijať na úrovni inštitúcie, vzhľadom na problémy prevalencie, liečby a kontroly infekcie.7 Skríning tvorby ESBL u kmeňa Proteus mirabilis
pozrite v časti M100-S17.7
Non-Enterobacteriaceae: Non-Enterobacteriaceae iné než P. aeruginosa, Acinetobacter spp., B. cepacia a S. maltophilia by mali byť
vyšetrované dilučnou metódou (viď M7-A710). Interpretáciou noriem priemerov zón a kontrolu kvality pre B. cepacia a S. maltophilia,
konzultujte s CLSI M100-S17.
Počas predĺženej liečby si môže P. aeruginosa vytvoriť rezistenciu na všetky antibiotiká. Izoláty, ktoré boli pôvodne citlivé, sa môžu stať
rezistentnými po 3 až 4 dňoch od začiatku terapie a hodnoverný výsledok dosiahneme až testovaním opakovane izolovaných kmeňov.7
Citlivosť druhu Pseudomonas aeruginosa izolovaného od pacientov s cystickou fibrózou možno spoľahlivo určiť diskovou metódou, avšak
pred označením „citlivý“ bude možno potrebná predĺžená inkubácia až na 24 hod.7
Staphylococcus spp.: Počas predĺženej terapie chinolónmi si môže kmeň Staphylococcus spp. vytvoriť rezistenciu. Izoláty, ktoré boli
pôvodne citlivé, sa tak môžu stať rezistentnými po 3 až 4 dňoch od začiatku terapie. Hodnovernejším výsledkom môže byť testovanie
opakovane izolovaných kmeňov.7
Metódy na detekciu stafylokokov rezistentných na meticilín zahŕňajú oxacilínový disk, cefotixinový disk a testy na mecA alebo na proteín
kódovaný mecA – penicilín viažuci proteín 2a (PBP 2a, taktiež zvaný aj PBP 2′). A nakoniec prítomnosť rezistencie na iné triedy látok bola
znakom rezistencie na meticilín (oxacilín). Avšak niektoré kmene S. aureus rezistentné na meticilín (MRSA), napr. nachádzajúce sa pri
infekciách určitých kolektívov, nie sú multirezistentné.6
MRSA a meticilín rezistrentné, koaguláza negatívne stafylokoky majú byť označené ako rezistentné (alebo neoznačené) na všetky
penicilíny, karbapenemy, cefemy a kombinácie inhibítorov β-laktámu/β-laktamázy bez ohľadu na výsledky testov týchto látok in vitro. Je
to preto, že väčšina zaznamenaných infekcií rezistentných na meticilín odpovedala veľmi zle na liečbu β-laktámom a boli prezentované
presvedčivé klinické údaje, ktoré dokumentujú klinickú účinnosť na β-laktámy v porovnaní s MRS. Pre S. aureus rezistentný na oxacilín a
koaguláza negatívne stafylokoky majú byť výsledky parenterálnych a orálnych cefémov, kombinácie β-laktámov/inhibítorov β-laktamáz
a karbapenemov zaznamenané podľa výsledkov stanovených na základe rutinných interpretačných kritérií. Pre S. aureus rezistentný
na oxacilín a koaguláza negatívne stafylokoky (MRS) sa môžu javiť ostatné β-laktámové látky, napr. penicilíny, kombinácie β-laktámov/
inhibítorov β-laktamáz, cefemov a karbapenemov, aktívne in vitro, ale klinicky neúčinné. Výsledky týchto látok majú byť označené ako
rezistentné alebo nemajú byť označené. Je to preto, že väčšina zaznamenaných infekcií rezistentných na meticilín odpovedala veľmi zle
na liečbu β-laktámom alebo preto, že boli prezentované presvedčivé klinické údaje, ktoré dokumentujú klinickú účinnosť týchto látok.
Neodporúča sa rutinné testovanie izolátov S. saprophyticus z moča, pretože infekcie odpovedajú na antimikrobiálne látky, ktoré sa bežne
používajú na liečbu akútnych nekomplikovaných infekcií močového traktu (napr. nitrofurantoin, trimetoprim/sulfametoxazol alebo
fluorochinolón) a dosiahnutých v moči a koncentrácie, ktoré tieto látky dosiahnu v moči.6,7
Informácie o predpokladanej rezistencii sprostredkovanej mecA u Staphylococcus spp. pri použití cefoxitinu (30 µg) získate v dokumente
CLSI M100-S17.
Podobne dostanete informácie o testovaní Staphylococcus spp. na indukovateľnú rezistenciu na klindamycín v dokumente M100 S17.
Enterococcus spp. Enterokoky môžu byť rezistentné na penicilín a ampicilín, pretože produkujú proteíny viažuce penicilín (PBP) s nízkou
afinitou alebo produkujú β-laktamázy. Difúzny diskový test môže presne zistiť izoláty so zmenenými proteínmi PBP, ale spoľahlivo nezistí
kmene produkujúce β-laktamázu. Tieto kmene sa najspoľahlivejšie zistia použitím priameho testu na β-laktamázu6, napr. s nitrocefínovými
diskami Cefinase alebo chromogénnymi cefalosporínovými diskami.
Pri Enterococcus spp. sa môžu cefalosporíny, aminoglykozidy (okrem skríningu vysokej úrovne rezistencie), klindamycín a trimetoprim/
sulfametoxazol zdať aktívne in vitro, ale klinicky nie sú účinné, a teda izoláty by sa nemali hodnotiť ako citlivé.
Haemophilus spp. Pri cerebrospinálnych izolátoch H. influenzae by sa rutinne mali zisťovať len reakcie na ampicilín, jeden typ
cefalosporínov tretej generácie, chloramfenikol a meropenem.
Amoxicilín/kyselina klavulanová, azitromycín, klaritromycín, cefaklor, cefprozil, lorakarbef, cefdinir, cefixim, cefpodoxim, cefuroxim axetil
a telitromycín sú orálne liečivá, ktoré môžu byť použité na experimentálnu liečbu infekcií respiračného traktu spôsobených druhom
Haemophilus spp. Výsledky týchto testov citlivosti so spomínanými liečivami sú často nevyužiteľné pre individuálnu liečbu konkrétneho
pacienta. Testovanie citlivosti Haemophilus spp. s týmito látkami však môže byť užitočné pre stály prehľad alebo epidemiologické štúdie.
Streptococcus spp. iné než S. pneumoniae: Pri liečbe S. pyogenes alebo S. agalactiae nie je potrebné testovanie citlivosti na penicilíny
a ďalšie β-laktamy na klinické účely, schválené americkým úradom pre potraviny a liečivá (U.S. Food and Drug Administration), a nie je
potrebné ho robiť rutinne, pretože podobne ako pri vankomycíne sa rezistentné kmene nezistili. Interpretačné kritériá sú dôležité pre
farmaceutický vývoj, epidemiológiu alebo monitorovanie novo sa vyskytujúcej rezistencie. Každý kmeň, u ktorého sa zistí stredná citlivosť
alebo rezistencia, by mal byť odoslaný do referenčného laboratória na konfirmačné testy.
Informácie o testovaní β-hemolytických streptokokov na indukovateľnú rezistenciu na klindamycín pozrite v dokumente M100-S17.7
LIMITÁCIE POSTUPU
1.
Test opísaný v tomto dokumente sa vzťahuje predovšetkým na rýchlo rastúce aeróbne patogény. Pre vybrané baktérie iné než
H. influenzae, N. gonorrhoeae, S. pneumoniae a ďalšie streptokoky pozrite dokument M100 (N. meningitidis) alebo M45.7,13
V opačnom prípade testujte dilučnou metódou. Testovanie anaeróbnych kmeňov vyžaduje špeciálne postupy.11
2.
Klasifikácia na rezistentné, stredne citlivé a citlivé organizmy sa líši iba jedným milimetrom, čo je normálna laboratórna chyba.
Niektoré kultúry vykazujú hraničnú zónu, ktorá sa líši zo dňa na deň alebo od laboratória k laboratóriu. Takéto kultúry sú však
relatívne zriedkavé.
3.
Pri zisťovaní rezistencie pneumokokov a enterokokov sa striktne pridržiavajte metód odporúčaných komisiou CLSI.6
4.
V súčasnosti sa môžu používať aj iné antibiotiká ako tie, čo sú uvedené v tabuľke. Testy citlivosti využívajúce tieto antibiotiká by sa
mali interpretovať na základe prítomnosti alebo absencie zóny úplnej inhibície a mali by sa považovať za čisto kvalitatívne, kým sa
nestanovia interpretačné zóny. Všetky priemery zón by sa mali zaznamenávať.
5.
Konfirmačné testy na enzým ESBL sú platné, len ak sa simultánne použijú všetky štyri disky (cefotaxim, kyselina cefotaximová/
klavulánová, ceftazidim, kyselina ceftadizimová/klavulánová). Komisia CLSI neodporúča samostatné použitie týchto diskov.6,7
6.
Presné výsledky sú úlohou správneho skladovania a udržiavania kvality regulácie organizmov. Zvlášť to platí pre E. coli ATCC 35218 and
K. pneumoniae ATCC 700603, pretože bola zaznamenaná spontánna strata plazmidu kódujúca β-laktamázu. Pozrite si odporúčania
noriem CLSI M2-A9 o správnom skladovaní a udržiavaní kvality regulácie organizmov.6
7.
Schopnosť zistiť Staphylococcus aureus rezistentný na vankomycín (VRSA) pomocou tohto produktu nie je známa. Pri testovaní
citlivosti izolátov S. aureus, najmä pri druhu S. aureus rezistentnom na meticilín (MRSA), je potrebné použiť dodatočné testovacie
metódy odporúčané americkým Centrom na prevenciu a kontrolu chorôb (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). Tieto
testy zahŕňajú neautomatizované metódy MIC (napr. mikroriedenie v bujóne alebo riedenie v agare) a vankomycínový agarový
skríningový test (tekutý agar z mozgu a krvi so 6 µg/mL vankomycínu). Tieto metódy vyžadujú inkubáciu plných 24 hodín, aby sa zistil
druh VRSA. Dodatočné informácie nájdete na webovej stránke centra CDC.12
POUŽITÁ LITERATÚRA
1. Bauer, A.W., W.M.M. Kirby, J.C. Sherris, and M. Turck. 1966. Antibiotic susceptibility testing by a standardized single disk method.
Am. J. Clin. Pathol. 45:493-496.
2. Ryan, K.J., F.D. Schoenknecht, and W.M.M. Kirby. 1970. Disc sensitivity testing. Hospital Practice 5:91-100.
3. Federal Register. 1972. Rules and regulations. Antibiotic susceptibility discs. Fed. Regist. 37:20525-20529. Erratum, 38:2756, 1973.
4. Ericsson, H.M., and J.C. Sherris. 1971. Antibiotic sensitivity testing. Report of an international collaborative study. Acta Pathol.
Microbiol. Scand. Sec. B. Suppl. 217:1-90.
5. World Health Organization Expert Committee on Biological Standardization. 1977. Technical report series 610. W.H.O., Geneva.
6. Clinical and Laboratory Standards Institute. 2006. Approved standard M2-A9. Performance standards for antimicrobial disk susceptibility
tests, 9th ed. CLSI, Wayne, Pa.
7. Clinical and Laboratory Standards Institute. 2007. M100-S17 (M2). Disk Diffusion Supplemental Tables, CLSI, Wayne Pa.
8. Baker, C.N., C. Thornsberry, and R.W. Hawkinson. 1983. Inoculum standardization in antimicrobial susceptibility testing: evaluation
of overnight agar cultures and the rapid inoculum standardization system. J. Clin. Microbiol. 17:450-457.
9. Clinical and Laboratory Standards Institute. 2006. Approved guideline M45-A. Methods for antimicrobial dilution and disk susceptibility testing of infrequently isolated or fastidious bacteria. CLSI, Wayne, Pa.
10. Clinical and Laboratory Standards Institute. 2006. Approved standard M7-A7. Methods for dilution antimicrobial susceptibility tests
for bacteria that grow aerobically, 7th ed. CLSI, Wayne, Pa.
11. Clinical and Laboratory Standards Institute. 2004. Approved standard M11-A6. Methods for antimicrobial susceptibility testing of
anaerobic bacteria, 6th ed. CLSI, Wayne, Pa.
12. Centers for Disease Control and Prevention. www.cdc.gov/ncidod/dhqp/ar_visavrsa_labFAQ.html
13. Bushby, S.R.M. 1973. Trimethoprim-sulfamethoxazole: in vitro microbiological aspects, p. 10-30. In M. Finland and E.H. Kass (ed.),
Trimethoprim-sulfamethoxazole: microbiological, pharmacological, and clinical considerations. University of Chicago Press, Chicago.
Zone Diameter Interpretive Chart †
Antimicrobial
Agent
Code
Disc
Potency
Zone Diameter Control Zone
Interpretive Standards (mm)
Diameter Limits (mm)
E.
S.
P.
H.
H.
N.
S.
coli
aureus aeruginosa influenzae influenzae gonorrhoeae pneumoniae
Resis-
Inter- Suscep-
ATCC
ATCC
ATCC
ATCC
ATCC
ATCC
ATCC
tant mediate a tible b
49766 c
49226 d
49619 e
25922
25923
27853
49247 c
AMD-10 10 µg
Amdinocillin f
Enterobacteriaceae
≤15 —
≥16
23 – 29
Amikacin
AN-30 30 µg
Enterobacteriaceae, P. aeruginosa,
Acinetobacter and staphylococci
≤14
15 – 16
≥17
19 – 26 20 – 26 18 – 26
—
—
Amoxicillin/
20/10 µg
18 – 24g,ii 28 – 36
—
Clavulanic Acid g,h,i AmC-30
Enterobacteriaceae
≤13
14 – 17
≥18
Staphylococcus spp. j ≤19 —
≥20
Haemophilus spp. c,k
≤19 —
≥20
15 –23c
AM-10 10 µg
16 – 22 27 – 35
—
Ampicillin h,l
Enterobacteriaceaeii and V. cholerae m ≤13
14 – 16
≥17
Staphylococci j,ii
≤28 —
≥29
n,o,ii
Enterococcus spp.
≤16 —
≥17
Listeria monocytogenes f
≤19 —
≥20
Haemophilus spp. c,k,p
≤18
19 – 21
≥22
13 – 21c
Streptococci (non-S. pneumoniae, b-hemolytic
only) e,i,aaa,ccc
— —
—
—
≥24ii
Ampicillin/ SAM-20
10/10 µg
19 – 24g,ii29 – 37
—
Sulbactam g,h,i
Enterobacteriaceae, P. aeruginosa,
q
j
ii
ii
Acinetobacter and staphylococci ≤11
12 – 14 ≥15
Haemophilus spp. c,k
≤19 —
≥20
14 –22c
30 – 36e
—
Azithromycin
AZM-15 15 µg
—
21 – 26
—
Staphylococcus spp. r
≤13
14 – 17
≥18
c
—
Haemophilus spp. — —
≥12
13 – 21c
S. pneumoniae and other streptococci e,r,s
≤13
14 – 17
≥18
19 – 25e
Azlocillin
AZ-75 75 µg
P. aeruginosa
≤17 —
≥18
—
—
24 – 30
Aztreonam
ATM-30 30 µg
28 – 36
—
23 – 29
Enterobacteriaceae, t P. aeruginosa & Acinetobacter ≤15
16 – 21
≥22
— —
Haemophilus spp. c
≥26
B-10 10 U
Bacitracin f
≤ 8
9 – 12
≥13
—
12 – 22
—
Carbenicillin CB-100
100 µg
23 – 29
—
18 – 24
Enterobacteriaceae and Acinetobacter
≤19ii 20 – 22ii ≥23
P. aeruginosa
≤13
14 – 16
≥17
CEC-30 30 µg
23 – 27 27 – 31
—
Cefaclor h,i
Enterobacteriaceae u and staphylococci j
≤14
15 – 17
≥18
Haemophilus spp. c,k
≤16
17 – 19
≥20
Cefamandole
MA-30 30 µg
Enterobacteriaceae and staphylococci j
≤14
15 – 17
≥18
26 – 32 26 – 34
30 – 38c
—
—
25 – 31c
—
24 – 31c
—
Cefazolin CZ-30 30 µg
21 – 27ii 29 – 35
—
Enterobacteriaceae u and staphylococci j
≤14
15 – 17
≥18
h
CDR-5 5 µg
24 – 28 25 – 32
—
Cefdinir Enterobacteriaceaekk and methicillin-susceptible staphylococci j
≤16
17 – 19
≥20
Haemophilus spp. c
— —
≥20
FEP-30 30 µg
31 –37ii 23 – 29 24 – 30
Cefepime h,i
Enterobacteriaceae, P. aeruginosa,
j
Acinetobacter and staphylococci
≤14
15 – 17
≥18
— —
—
Haemophilus spp. c
≥26
25 –31c
— —
N. gonorrhoeae d
≥31
37 – 46d,ii
e,ccc
ii
ii
ii
Viridans Streptococci (non-S. pneumoniae)
≤ 21 22 – 23 ≥24 — —
Streptococci (non-S. pneumoniae, β-hemolytic ≥24ii
only)aaa,ccc
CFM-5
5 µg
23 – 27
—
—
Cefixime h
Enterobacteriaceae v
≤15
16 –18
≥19
Haemophilus spp. c
— —
≥21
25 – 33c
—
— —
N. gonorrhoeae d
≥31
37 – 45d
Cefmetazole
CMZ-30 30 µg
26 – 32 25 – 34
—
Enterobacteriaceae and staphylococci j
≤12
13 – 15
≥16
N. gonorrhoeae d ≤27
28 – 32w ≥33
31 – 36d
28 – 35e
Cefonicid
CID-30 30 µg
25 – 29 22 – 28
—
Enterobacteriaceae and staphylococci j
≤14
15 – 17
≥18
Haemophilus spp. c,k
≤16
17 – 19
≥20
—
30 – 38c
Cefoperazone CFP-75 75 µg
28 – 34 24 – 33 23 – 29
Enterobacteriaceae, P. aeruginosa,
Acinetobacter and staphylococci j
≤15
16 – 20
≥21
CTX-30 30 µg
29 – 35 25 – 31 18 – 22
Cefotaxime h
Enterobacteriaceae,t,x P. aeruginosa,
Acinetobacter and staphylococci j
≤14
15 – 22ii ≥23ii
c
—
Haemophilus spp.
— —
≥26
31 – 39c
N. gonorrhoeae d
— —
≥31
38 – 48d
e,i,ccc
Viridans Streptococci (non-S. pneumoniae)
≤25
26 – 27
≥28
— —
Streptococci (non-S. pneumoniae, β-hemolytic ≥24ii
only)aaa,ccc
CTX/CLA
30/10 µg
Cefotaxime/ Clavulanic Acid t
Cefotetan
CTT-30 30 µg
28 – 34 17 – 23
—
Enterobacteriaceae and staphylococci j
≤12
13 – 15
≥16
N. gonorrhoeae d
≤19
20 – 25w ≥26
Cefoxitin
FOX-30 30 µg
23 – 29 23 – 29
—
Enterobacteriaceae and staphylococci j,aa
≤14
15 – 17
≥18
d
w
N. gonorrhoeae ≤23
24 – 27 ≥28
CPD-10 10 µg
23 – 28 19 – 25
—
Cefpodoxime h,i
Enterobacteriaceae t,u,v and staphylococci j
≤17
18 – 20
≥21
c
— —
—
Haemophilus spp. ≥21
25 – 31c
— —
N. gonorrhoeae d
≥29
CPR-30 30 µg
21 – 27 27 – 33
—
Cefprozil h,i
Enterobacteriaceae u,y and staphylococci j
≤14
15 – 17
≥18
c,k
Haemophilus spp.
≤14
15 – 17
≥18
—
31 – 39e
30 – 36d
33 – 41d
35 – 43d
20 – 27c
Ceftazidime
CAZ-30 30 µg
25 – 32 16 – 20 22 – 29
Enterobacteriaceae,t P. aeruginosa,
Acinetobacter and staphylococci j
≤14
15 – 17
≥18
— —
—
Haemophilus spp. c
≥26
27 – 35c
N. gonorrhoeae d
— —
≥31
CAZ/CLA
30/10 µg
Ceftazidime/
Clavulanic Acid t
35 – 43d
CTB–30 30 µg
27 – 35 —
—
Ceftibuten h,i
Enterobacteriaceae z,ii
≤17
18 – 20
≥21
— —
—
Haemophilus spp. c
≥28
29 – 36c,ii
ZOX-30 30 µg
30 – 36 27 – 35 12 – 17
Ceftizoxime h,i
Enterobacteriaceae,t,x P. aeruginosa,ii
Acinetobacter and staphylococci j
≤14
15 – 19
≥20
— —
—
Haemophilus spp. c
≥26
29 – 39c
— —
N. gonorrhoeae d
≥38
42 – 51d
CRO-30 30 µg
29 – 35 22 – 28 17 – 23
Ceftriaxone h
Enterobacteriaceae,t,x P. aeruginosa,
Acinetobacter and staphylococci j
≤13
14 – 20ii ≥21ii
Haemophilus spp. c
— —
≥26
31 – 39c
—
— —
N. gonorrhoeae d
≥35
39 – 51d
e,i,ccc
Viridans Streptococci (non-S. pneumoniae)
≤24
25 – 26
≥27
— —
Streptococci (non-S. pneumoniae, β-hemolytic ≥24ii
only)aaa,ccc
30 – 35e
Zone Diameter Interpretive Chart †
Antimicrobial
Agent
Code
Zone Diameter Control Zone
Interpretive Standards (mm)
Diameter Limits (mm)
E.
S.
P.
H.
H.
N.
S.
coli
aureus aeruginosa influenzae influenzae gonorrhoeae pneumoniae
Disc
Resis-
Inter- Suscep-
ATCC
ATCC
ATCC
ATCC
ATCC
ATCC
ATCC
Potency tant mediate a tible b
25922 25923 27853
49247 c
49766 c
49226 d
49619 e
20 – 26 27 – 35
—
Cefuroxime (sodium) h,iCXM-30 30 µg
Enterobacteriaceae u and staphylococci j
(parenteral) ≤14
15 – 17
≥18
Haemophilus spp. c,k
≤16
17 – 19
≥20
—
28 – 36c
N. gonorrhoeae d
≤25
26 – 30w ≥31
Cephalothin
CF-30 30 µg
Enterobacteriaceae u and staphylococci j
≤14
15 – 17
≥18
15 – 21 29 – 37
33 – 41d
—
Chloramphenicol C-30 30 µg
21 – 27 19 – 26
—
Enterobacteriaceae,r P. aeruginosa,r
Acinetobacter r, staphylococci,r
enterococci r,yy and V. cholerae bb,r
≤12
13 – 17
≥18
Haemophilus spp. c,r
≤25
26 – 28
≥29
31 – 40c
—
S. pneumoniae e,r
≤20 —
≥21
23 – 27e
e,r
Streptococci (non-S. pneumoniae)
≤17
18 – 20
≥21
Cinoxacin CIN-100
100 µg
Enterobacteriaceae
≤14
15 – 18
≥19
26 – 32
—
—
Ciprofloxacin
CIP-5 5 µg
30 – 40 22 – 30 25 – 33
Enterobacteriaceae,ddd P. aeruginosa,
Acinetobacter, staphylococci and enterococci
≤15
16 – 20
≥21
Haemophilus spp. c
— —
≥21
34 – 42c
—
w
d
N. gonorrhoeae
≤27
28 – 40 ≥41
48 – 58d
Clarithromycin
CLR-15 15 µg
—
26 – 32
—
Staphylococcus spp. r
≤13
14 – 17
≥18
c
Haemophilus spp. ≤10
11 – 12
≥13
11 – 17c
—
S. pneumoniae and other streptococci e,r,s
≤16
17 – 20
≥21
CC-2 2 µg
—
24 – 30
—
Clindamycin r
Staphylococcus spp.ii
≤14
15 – 20
≥21
S. pneumoniae and other streptococci e
≤15
16 – 18
≥19
Colistin aa,dd
Doxycycline ee
CL-10 10 µg
≤8
9 – 10
≥11
D-30 30 µg
Enterobacteriaceaeaa, P. aeruginosa,
Acinetobacteraa, staphylococci and enterococci yy ≤12
13 – 15
≥16
11 – 15
—
18 – 24 23 – 29
25 – 31e
19 – 25e
—
—
Enoxacin
ENX-10 10 µg
28 – 36 22 – 28 22 – 28
Enterobacteriaceaeddd and staphylococciff
≤14
15 – 17
≥18
d
N. gonorrhoeae ≤ 31 32 – 35
≥36
43 – 51d
Ertapenemh,i
ETP-10
10 µg
29 – 36 24 – 31 13 – 21
Enterobacteriaceae and Staphylococcus spp.j
≤15
16 – 18 ≥19
c
Haemophilus spp.
— —
≥19
20 – 28
27 – 33
Erythromycin
E-15 15 µg
—
22 – 30
—
Staphylococcus spp. r and enterococci r,yy
≤13
14 – 22ii ≥23ii
S. pneumoniae and other streptococci e,r,s
≤15
16 – 20
≥21
FOS-200
200 µg
22 – 30ii 25 – 33
—
Fosfomycin z
E. coli and E. faecalis only
≤12
13 – 15
28 – 35
25 – 30e
≥16
Gatifloxacin GAT-5
5 µg
30 – 37 27 – 33 20 – 28mm
Enterobacteriaceaeddd and Staphylococcus spp.aa ≤14
15 – 17 ≥18
P. aeruginosa, Acinetobacter spp. and enterococciz
≤14ii 15 – 17ii ≥18ii
—
H. influenzaec and H. parainfluenzaec
— —
≥18
33 – 41c
N. gonorrhoeaed
≤33
34 – 37 ≥38
45 – 56d
S. pneumoniae and other streptococci ≤17ii 18 – 20ii ≥21ii
(non-S. pneumoniae, b-hemolytic only)e
24 – 31e
29 – 36 27 – 33ii19 – 25mm,ii
Gemifloxacin
GEM-5
5 µg
Enterobacteriaceaell,ddd
≤15
16 – 19
≥20
H. influenzaec and H. parainfluenzaec
— —
≥18
30 – 37
—
e
S. pneumoniae
≤19
20 – 22
≥23
Gentamicin
Testing enterococci
GM-120
120 µg
6
7 – 9 hh Ž≥10
for high level resistance n,o,gg
Enterobacteriaceae,
GM-10 10 µg
P. aeruginosa, Acinetobacter and staphylococci
≤12
13 – 14 ≥15
IPM-10 10 µg
Imipenem h,i
—
—
28 – 34
—
19 – 26 19 – 27 16 – 21
26 – 32
—
20 – 28
Enterobacteriaceae, P. aeruginosa,
Acinetobacter and staphylococci j
≤13
14 – 15 ≥16
Haemophilus spp. c
— —
≥16
21 – 29c
—
Kanamycin
K-30 30 µg
Enterobacteriaceae and staphylococci ≤13
14 – 17 ≥18
17 – 25 19 – 26
—
Levofloxacin
LVX–5 5 µg
29 – 37 25 – 30 19 – 26
Enterobacteriaceaeddd, P. aeruginosa,
Acinetobacter, staphylococci aa and enterococci ≤13
14 – 16 ≥17
— —
Haemophilus spp. c ≥17
32 – 40c
—
S. pneumoniae and other streptococci ≤13
14 – 16 ≥17
(non-S. pneumoniae, b-hemolytic only) e
—
Linezolid
LZD-30
30 µg
—
25 – 32ii
— —
Staphylococcus spp.
≥21
Enterococcus spp. ≤20
21 – 22 ≥23
—
S. pneumoniae and other streptococci e
—
≥21
Lomefloxacin
LOM-10 10 µg
27 – 33 23 – 29 22 – 28
Enterobacteriaceaeddd, P. aeruginosa,
Acinetobacter and staphylococci
≤18
19 – 21 ≥22
— —
Haemophilus spp. c
≥22
33 – 41c
—
N. gonorrhoeae d
≤26
27 – 37 ≥38
LOR-30 30 µg
23 – 29 23 – 31
—
Loracarbef h,i
Enterobacteriaceae u,kk and staphylococci j
≤14
15 – 17 ≥18
Haemophilus spp. c,k
≤15
16 – 18 ≥19
—
26 – 32c
MEM-10 10 µg
28 – 34 29 – 37ii 27 – 33
Meropenem h,i
Enterobacteriaceae, P. aeruginosa,
j
Acinetobacter and staphylococci ≤13
14 – 15 ≥16
Haemophilus spp. c
— —
≥20
MZ-75 75 µg
23 – 29
—
19 – 25
Mezlocillin ii
Enterobacteriaceae and Acinetobacter
P. aeruginosa
≤17
18 – 20
≤15 —
20 – 28c
19 – 25 25 – 30
Moxalactam MOX-30 30 µg
Enterobacteriaceae, P. aeruginosa,
Acinetobacter and staphylococci j
≤14
15 – 22 ≥23
28 – 35 18 – 24 17 – 25
45 – 54d
—
—
Moxifloxacin MXF-5
5 µg
28 – 35 28 – 35
—aa
Enterobacteriaceaef,ddd and Staphylococcus spp.aa ≤15
16 – 18 ≥19
c
c
H. influenzae and H. parainfluenzae
— —
≥18
31 – 39c
—
S. pneumoniaee
≤14
15 – 17 ≥18
Nafcillin NF-1 1 µg
Staphylococcus aureus j,nn
≤10
11 – 12 ≥13
Nalidixic Acid NA-30 30 µg
Enterobacteriaceae z
≤13
14 – 18 ≥19
N-30 30 µg
Neomycin f
≤12
13 – 16 ≥17
—
16 – 22
22 – 28
—
17 – 23 18 – 26
—
—
22 – 30 22 – 31 17 – 23
Nitrofurantoin F/M-300
300 µg
Enterobacteriaceae, staphylococci and
enterococci
≤14
15 – 16 ≥17
NOR-10
10 µg
Norfloxacin ii
Enterobacteriaceaeddd, P. aeruginosa,
20 – 25 18 – 22
Acinetobacter, staphylococci and enterococci
≤12
13 – 16
≥17
NB-30 30 µg
Novobiocin f
(Mueller Hinton agar with sheep blood
for veterinary use)
≤17
18 – 21
≥ 22
≤14
15 – 16
≥17
—
28 – 35 17 – 28 22 – 29
—
22 – 31
—
Ofloxacin
OFX-5 5 µg
29 – 33 24 – 28 17 – 21
Enterobacteriaceaeddd, P. aeruginosa,
Acinetobacter and staphylococci aa
≤12
13 – 15 ≥16
— —
—
Haemophilus spp. c
≥16
31 – 40c
N. gonorrhoeae d
≤24
25 – 30w Ž≥31
43 – 51d
e
S. pneumoniae and other streptococci
(non-S. pneumoniae, b-hemolytic only) e
≤ 12 13 – 15 ≥16
Oxacillin
OX-1 1 µg
—
18 – 24
—
Staphylococcus aureus j,nn,oo
≤10
11 – 12 ≥13
j,nn
Staphylococci, coagulase-negative
≤17
—
≥18
S. pneumoniae (for
penicillin G susceptibility) e,h
— —
≥20
OA-2 2 µg
Oxolinic Acid f
≤10 —
≥11
20 – 24 10 – 13
—
P-10 10 U
—
26 – 37
—
Penicillin h
Staphylococcus spp. j,pp
≤28 —
≥29
Enterococcus spp. n,o
≤14 —
≥15
L. monocytogenes f
≤19
20 – 27 ≥28
N. gonorrhoeae d,qq,ii
≤26
27 – 46 w ≥47
26 – 34d
Streptococci (non-S. pneumoniae,
— —
≥24ii
b-hemolytic only) e,i,rr,aaa,ccc
Piperacillin PIP-100
100 µg
Enterobacteriaceae and Acinetobacter
≤17
18 – 20 ≥21
P. aeruginosa
≤17 —
≥18
Piperacillin/
TZP-110
100/10 µg
Tazobactam g
Enterobacteriaceae and Acinetobacter ii
≤17
18 – 20 ≥21
Staphylococcus spp. j,ii and P. aeruginosa ii
≤17 —
≥18
PB-300
300 U
Polymyxin B aa,dd
≤8
9 – 11 ≥12
24 – 30g
—
12 – 16
—
250 µg
Enterobacteriaceae, P. aeruginosa,
Acinetobacter, staphylococci and V. cholerae m
7 – 9 hh ≥10
12 – 14
≥15
≤12
13 – 16
24 – 30e
—
Spectinomycin
SPT-100
100 µg
—
—
—
N. gonorrhoeae d
≤14
15 – 17w ≥18
6
≤12 e,bbb
24 – 30g 27 – 36 25 – 33ii
Rifampin
RA-5 5 µg
8 – 10 26 – 34
—
Staphylococcus spp. and Enterococcus spp. yy
≤16
17 – 19 ≥20
—
Haemophilus spp. c
≤16
17 – 19 ≥20
22 – 30c
S. pneumoniae e
≤16
17 – 18 ≥
Ž 19
Sparfloxacin
SPX–5 5 µg
30 – 38 27 – 33 21 – 29 ii
Staphylococcus spp. ≤15
16 – 18 ≥19
S. pneumoniae e
≤15ii 16 – 18 ii ≥19
≤11
16 – 21e
25 – 33
—
Quinupristin/DalfopristinSYN-15 4.5/10.5 µg
—
21 – 28ii
Staphylococcus spp., ≤15
16 – 18 ≥19
Enterococcus faecium and
S. pyogenese only
10 µg
25 – 31e
—
Netilmicin
NET-30 30 µg
Enterobacteriaceae, P. aeruginosa,
Acinetobacter and staphylococci
≤12
13 – 14 ≥15
300 µg
25 – 34e,ii
≥21
≥16
MI-30 30 µg
Minocycline ee
Enterobacteriaceaeaa, P. aeruginosa,
aa
Acinetobacter , staphylococci and enterococci yy ≤14
15 – 18 ≥19
Streptomycin
Testing enterococci
S-300
for high level resistance n,o,gg
Enterobacteriaceae
S-10
G-.25
Sulfisoxazole tt
20 – 25e
—
—
19 – 24e,ii,cc
25 – 30 e
21 – 27 e
23 – 29d
—
12 – 20 14 – 22
—
15 – 23 24 – 34
—
≥17
Telithromycin
TEL-15
15 µg
—
24 – 30
—
S. aureus
—aa —aa
≥22
Haemophilus spp.c
≤11
12 – 14 ≥15
17 – 23
—
S. pneumoniaee
≤15
16 – 18 ≥19
27 – 33
ee
Te-30
30 µg
18 – 25 24 – 30
—
Tetracycline Enterobacteriaceaeaa, P. aeruginosa,
Acinetobacteraa, staphylococci,
enterococci yy and V. cholerae m
≤14
15 – 18 ≥19
—
Haemophilus spp. c
≤25
26 – 28 ≥29
14 – 22c
d,uu
N. gonorrhoeae
≤30
31 – 37w ≥38
30 – 42d
S. pneumoniae and other streptococci e
≤18
19 – 22 ≥23
27 – 31e
Ticarcillin TIC-75
75 µg
Enterobacteriaceae and Acinetobacter
≤14
15 – 19 ≥20
P. aeruginosa
≤14 —
≥15
Ticarcillin/
TIM-85
75/10 µg
Clavulanic Acid g
Enterobacteriaceae and Acinetobacter
≤14
15 - 19
≥20
P. aeruginosa
≤14 —
≥15
Staphylococcus spp. j
≤22 —
≥23
24 – 30
—
21 – 27ii
24 –30g,ii 29 – 37 20 – 28
—
30 – 40zz
Tigecycline
TGC-15
15 µg
20 – 27 20 – 25 9 – 13mm 23 – 31jj
Enterobacteriaceaef,ss
≤14
15 - 18
≥19
S. aureus (including MRSA)f
—
—
≥19
E. faecalis (vancomycin-susceptible isolates only)f —
—
≥19
Streptococcus spp. (other than S. pneumoniae)e,f —
—
≥19
23 – 29cc
Zone Diameter Interpretive Chart †
Antimicrobial
Agent
Code
Zone Diameter Control Zone
Interpretive Standards (mm)
Diameter Limits (mm)
E.
S.
P.
H.
H.
N.
S.
coli
aureus aeruginosa influenzae influenzae gonorrhoeae pneumoniae
Disc
Resis-
Inter- Suscep-
ATCC
ATCC
ATCC
ATCC
ATCC
ATCC
ATCC
Potency tant mediate a tible b
49766 c
49226 d
49619 e
25922 25923 27853
49247 c
Tobramycin
NN-10
10 µg
Enterobacteriaceae, P. aeruginosa,
Acinetobacter and staphylococci
≤12 13 – 14 ≥15
18 – 26 19 – 29 19 – 25
Trimethoprim TMP-5 5 µg
Enterobacteriaceae and staphylococci
≤10 11 – 15 ≥16
21 – 28 19 – 26
—
Trimethoprim/
SXT 1.25 µg
23 – 29ii 24 – 32
—
Sulfamethoxazole tt23.75 µg
Enterobacteriaceae, P. aeruginosa,
Acinetobacter, staphylococci and V. cholerae m
≤10 11 – 15 ≥16
—
Haemophilus spp. c
≤10 11 – 15 ≥16
24 – 32c
S. pneumoniae e
≤15 16 – 18 ≥19
20 – 28e
Vancomycin
Va-3 0
30 µg
—
17 – 21
—
— —
Staphylococcus spp. vv,ii
≥15
Enterococcus spp. n,o,ww
≤14
15 – 16 ≥17
S. pneumoniae xx and other streptococci e — —
≥17
20 – 27 e
† Čiastočne adaptované z normy CLSI, dokument M100-S17 (M2): Dodatočné tabuľky difúzie diskov, Performance Standards for
Antimicrobial Susceptibility Testing, s povolením. Kompletnú normu môžete získať od Źradu pre klinické a laboratórne normy (Clinical
and Laboratory Standards Institute, CLSI), 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, PA 19087-1898, USA. Hodnoty neobsiahnuté v norme
M100-S17 sú vysvetlené v ďalších poznámkach. Z dôvodu korelácie MIC pozrite normu M100-S17.6,7,9
a)
Kategória „stredne citlivý“ zahŕňa izoláty s hodnotami MIC antibakteriálnych látok blízkymi hodnotám zvyčajne dosahovaným v
krvi a v tkanivách, pre ktoré môže byť miera odpovede nižšia než u citlivých izolátov. Kategória „stredne citlivý“ zahŕňa klinickú
citlivosť v tých miestach tela, v ktorých sa lieky fyziologicky koncentrujú (napr. chinolóny a β-laktámy v moči), alebo kde sa môžu
použiť vyššie ako bežné dávky lieku (napr. β-laktámy). Kategória „stredne citlivý” zahŕňa aj určitú „tlmivú zónu”, ktorá by mala
zabrániť nekontrolovaným technickým faktorom, aby spôsobili väčšie rozpory pri interpretácii, a to najmä pri antibiotikách s úzkymi
farmakotoxickými hranicami.
b)
Čo sa týka kumulatívnych antibiogramov, mali by byť vypracované pravidlá v spolupráci s oddelením infekčných ochorení, personálom
na kontrolu infekcií a výborom farmácie a liečenia. Vo väčšine prípadov by sa nemalo do jedného štatistického súboru zahŕňať
percento výsledkov označených ako stredne citlivý spolu s citlivý.
c)
Tieto normy a limity priemerov zón používané na kontrolu kvality platia iba pre testy s druhmi Haemophilus pri použití Média pre
testovanie hemofilov (Haemophilus Test Medium, HTM) inkubovaného v 5 % CO2 (16 – 18 h). H. influenzae ATCC 10211 sa odporúča
ako užitočný doplnkový kontrolný kmeň na overenie schopnosti podpory rastu HTM. Okraj zóny by mal byť posúdený ako oblasť
ukazujúca nejasný rast viditeľný voľným okom. Slabý rast drobných kolónií, ktorý sa môže objaviť a zoslabiť zreteľnejšiu zónu, by sa
nemal brať pri meraní do úvahy. Pri testovaní Haemophilus pomocou amoxicilínu/kyseliny klavulanátovej clavulanic na HTM, vrátane
E. coli ATCC 35218 ako kontrolného kmeňa. Ak inkubujete pri izbovej teplote, prijateľné hranice pre E. coli ATCC 35218 sú 17 – 22 mm
pre amoxicilín/kyselina klavulánová.
d)
Tieto normy a limity priemerov zón používané na kontrolu kvality platia iba pre testy vykonané na základnom agare GC a 1 % doplnku
pre definovaný rast (napr. základný agar BBL GC II obohatený o IsoVitaleX) inkubovanom v 5 % CO2 (20 – 24 h).
e)
Tieto normy priemerov zón a kontrola kvality sú použiteľné len na testovanie pomocou Mueller Hintonovho agaru odohateného
o 5 percentnú defibrinovanú ovčiu krv a inkubovanie v 5 % CO2 (20 – 24 h). Normy interpretovateľnosti pre S. pneumoniae a ďalšie
streptokoky sú použiteľné podľa označenia. Výsledky nemusia byť presné, ak sú špecifické kritéria použité pre iné, než určené
mikroorganizmy. Interpretačné kritéria pre iné streptokoky ako S. pneumoniae sú navrhnuté na základe populačných distribúcií
rôznych kmeňov, farmakokinetiky antimikrobiálnych látok, ktoré boli publikované v literatúre a klinických skúsenosti vybraných členov
subkomisie CLSI. Systematicky zozbierané údaje neboli dostupné na hodnotenie s väčšinou zložiek v skupine.7 Napriek chýbaniu
osvedčených interpretácii diskovej difúzie pre S. pneumoniae určitými β-laktámamy, je kmeň S. pneumoniae ATCC 49619 kmeňom
určeným na kontrolu kvality všetkých testov diskovej difúzie so všetkými kmeňmi Streptococcus.
f)
Odporúčania veľkosti zón od výrobcov liečiv schválené FDA nie sú zahrnuté v dokumente CLSI M100-S17 (M2-A9).7
g)
Bol navrhnutý ďalší kmeň E. coli (ATCC 35218) na testovanie kontroly kvality diskov obsahujúcich kombináciu β-laktámov a inhibítorov
β-laktamáz. Tento kmeň produkuje β-laktamázu, ktorá by mala byť inaktivovateľná inhibítorom. Pri použití s ATCC 25922 môžu byť
monitorované obidva komponenty kombinovaných diskov. Hranice kontroly u tohto kmeňa sú pre amxicilín/kyselina klavulánová
17 – 22 mm, pre ampicilín je 6 mm (t. j. bez zóny), pre ampicilín/sulbaktám sú 13 – 19 mm, pre piperacilín sú 12 – 18 mm, pre piperacilín/
tazobaktam sú 24 – 30 mm, pre tikarcilín je 6 mm (t. j. bez zóny) a pre tikarcilín/kyselina klavulánová sú 21 – 25 mm. Kontrolný kmeň
E. coli ATCC 35218 obsahuje plazmid kódujúci β-laktamázu (nie ESBL), preto sú mikroorganizmy rezistentné na mnoho liekov labilných
na penicilinázu, ale sú citlivé na kombináciu β-laktám/inhibítor β-laktmázy. V kontrolnom kmeni musí byť prítomný plazmid, aby bola
kvalita kontrolného testu platná, avšak plazmid sa môže stratiť počas skladovania pri teplotách v chladničke alebo mrazničke. Ďalšie
podrobnosti pozrite v časti „Obmedzenia postupu“ a v dokumente M2-A9.
h)
Izoláty pneumokokov s veľkosťou oxacilínových zón ≥20 mm sú citlivé (MIC ≤0,06 µg/mL) na penicilín a môžu byť považované za citlivé
pre schválené indikácie na ampicilín, amoxicilín, amoxicilín/klavulánovú kyselinu, ampicilín/sulbaktam, cefaklor, cefdinir, cefepim,
cefetamet, cefixim, cefotaxim, cefprozil, ceftibutén, ceftriaxon, cefuroxim, cefpodoxim, ceftizoxim, ertapenem, imipenem, lorakarbef
a meropenem a tieto substancie nemusia byť preto testované. Hodnoty MIC penicilínu a cefotaximu, ceftriaxonu alebo meropenemu
by mali byť stanovené pre izoláty s veľkosťou oxacilínových zón ≤19 mm, pretože zóny s ≤19 mm sa objavujú u penicilín-resistentných,
stredne citlivých alebo určitých citlivých kmeňov. Izoláty by nemali byť označené ako penicilín rezistentné alebo stredne citlivé len
na základe oxacilínovej zóny ≤19 mm. Amoxicilín, ampicilín, cefepim, cefotaxim, ceftriaxon, cefuroxim, ertapenem, imipenem a
meropenem sa môžu použiť na liečbu pneumokokových infekcií, avšak spoľahlivé testy citlivosti metódou diskovej difúzie u týchto
substancií stále neexistujú. Ich in vitro aktivita sa dá najlepšie stanoviť pomocou MIC metódy. Penicilín a cefotaxim, ceftriaxon alebo
meropenem by mali byť testované spoľahlivou metódou MIC (ako je metóda popísaná v CLSI dokumente M79) a zaznamenávané
rutinne pri CSF izolátoch S. pneumoniae. Takéto izoláty by mali byť tiež testované na vankomycínu pomocou MIC alebo diskovej
metódy. Pri izolátoch z iných častí by sa mal použiť oxacilínový diskový skríningový test. Ak sú oxacilínové zóny ≤19 mm, mali by sa
stanoviť hodnoty MIC u penicilínu a cefotaximu alebo ceftriaxonu. Na stanovenie citlivosti streptokokov (okrem S. pneumoniae) na
cefdinir použite 10-jednotkový penicilínový disk. Izoláty s penicilínovými zónami veľkosti ≥28 mm sú citlivé na penicilín a môžu byť
považované za citlivé aj na cefdinir.
i)
Streptokokový izolát, ktorý je citlivý na penicilín, môže byť pre schválené indikácie považovaný za citlivý na ampicilín, amoxicilín,
amoxicilín/kyselinu klavulánovú, ampicilín/sulbaktam, cefaklor, cefazolín, cefdinir, cefepim, cefprozil, cefotaxim, ceftibuten (iba
skupina streptokokov A), ceftriaxon, cefuroxim, cefpodoxim, ceftizoxim, cefalotín, cefapirín, cefradin, imipenem, lorakarbef a
meropenem a nemusí byť teda testovaný na tieto substancie. Viridantné streptokoky izolované z krvi a za normálnych okolností zo
sterilných telesných častí (napr. cerebrospinálna tekutina, krv, kosť, atď.) by mali byť testované na citlivosť na penicilín alebo ampicilín
pomocou MIC metódy.
j)
Stafylokoky citlivé na penicilín sú tiež citlivé na iné penicilíny, kombinácie β-laktámov/inhibítorov β-laktamáz, cefémy a karbapenémy,
ktorých použitie pre stafylokokové infekcie bolo schválené FDA. Kmene rezistentné na penicilín a citlivé na oxacilín sú rezistentné na
penicilináza-labilné penicilíny ale citlivé na penicilináza stabilné penicilíny, kombinácie β-laktámy/inhibítory β-laktamázy, relevantné
cefémy a karbapenémy. Stafylokoky rezistentné na oxacilín sú rezistentné na všetky bežne dostupné β-laktámové antibiotiká. Takto
môže byť citlivosť alebo rezistencia na široké spektrum β-laktámových antibiotík dedukovaná iba z testov na penicilín a oxacilín.
Rutinné testovanie ďalších penicilínov, kombinácií β-laktámov/inhibítozov β-laktamáz, cefémov a karbapenémov sa neodporúča.7
Stafylokoky rezistentné na oxacilín označte ako rezistentné alebo nezaznamenajte.
k)
Zriedkavé, β-laktamáza-negatívne, ampicilín-rezistentné (BLNAR) kmene Haemophilus influenzae by sa mali považovať za rezistentné
voči amoxicilínu/kyseline klavulánovej, ampicilínu/sulbaktamu, cefakloru, cefetametu, cefonicidu, cefprozilu, cefuroximu a lorakarbefu
napriek jasnej in vitro citlivosti niektorých BLNAR kmeňov na tieto látky.
l)
Trieda reprezentatívna pre ampicilín a amoxicilín.
m) U V. cholerae, výsledky testov diskovej difúzie na ampicilín, tetracyklín, trimetoprim/sulfametoxazol a sulfonamidy (t. j. percento
citlivých, stredne citlivých a rezistentných) dobre koreluje s výsledkami stanovenými pri metóde mikrodilúcie bujónu. Výsledky s
tetracyklínom sa môžu použiť na predpovedanie pravdepodobnej citlivosti izolátov k doxycyklínu. Nepoužívajte diskový test pre
doxycyklín alebo erytromycín, pretože je slabá korelácia s výsledkami MIC.
n)
Ampicilín je trieda reprezentatívna pre ampicilín a amoxicilín. Výsledky ampicilínu sa môžu použiť na predpovedanie citlivosti všetkých
non-β-laktamázu produkujúcich enterokokov na amoxicilín/kyselinu klavulánovú, ampicilín/sulbaktám, piperacilin a piperacilin/
tazobaktam. Enterokoky citlivé na penicilín sú predpokladom citlivosti non-β-laktamázu produkujúcich enterokokov na ampicilín,
amoxicilín, ampicilín/sulbaktám, amoxicilín/kyselinu klavulánovú, piperacilin a piperacilin/tazobaktam. Napriek tomu nemôžu byť
enterokoky citlivé na ampicilín považované za citlivé na peniclín. Ak sú potrebné výsledky pre penicilín, je potrebné jeho testovanie.
Keďže ampicilínová alebo penicilínová rezistencia medzi enterokokmi vďaka produkcii β-laktamázy nie je spoľahlivo detekovateľná
pomocou rutinnej diskovej alebo dilučnej metódy, u izolátov z krvi a cerebrospinálnej tekutiny sa odporúča priamy, na nitrocefíne
založený β-laktamázový test. Pozitívny β-laktamázový test znamená rezistenciu na penicilín, a tiež na acylamino-, karboxy- a
ureidopenicilín. Určité penicilín- alebo ampicilín-rezistentné enterokoky môžu disponovať vysokoúrovňovou rezistenciou (napr.
penicilín MIC ≥128 µg/mL alebo ampicilín MIC ≥64 µg/mL). Diskový test nerozlišuje medzi normálnou rezistenciou a vysoko-úrovňovou
rezistenciou. Pre enterokoky izolované z krvi a CSF by laboratórium malo uvažovať o stanovovaní aktuálnych MIC pre penicilín alebo
ampicilín, keďže kmene E. faecium s normálnou nižšie položenou rezistenciou (penicilín MIC ≤64 µg/mL a ampicilín MIC ≤32 µg/mL)
by mali byť považované za potenciálne citlivé k synergii s aminoglykozidmi (pri neprítomnosti vysokoúrovňovej aminoglykozidovej
rezistencie), zatiaľ čo kmene s vyššou úrovňou rezistencie môžu byť rezistentné k takejto synergii.6
o)
Synergia medzi ampicilínom, penicilínom alebo vankomycínom a aminoglykozidmi môže byť predpovedaná u enterokokov použitím
skríningového testu na vysoké úrovne aminoglykozidov (gentamicín a streptomycín). Iné aminoglykozidy nemusia byť testované,
pretože ich účinnosť na enterokoky nie je lepšia, než na gentamicín a streptomycín.
p)
Výsledky testov citlivosti na ampicilín by sa mali použiť na predpovedanie účinnosti amoxicilínu. Väčšina izolátov H. influenze, ktoré sú
rezistentné na ampicilín a amoxicilín, produkujú TEM typ β-laktamázy. Vo väčšine prípadov priamy β-laktamázový test môže poskytnúť
rýchly prostriedok na detekciu ampicilínovej a amoxicilínovej rezistencie.
q)
Pre druhy rodu Acinetobacter spp. môže byť zaznamenaná rezistencia na iné látky.
r)
Nezvykne byť rutinne zaznamenávané na izolátoch z močového traktu.
s)
Citlivosť a rezistencia na azitromycín, klaritromycín a diritromycín môže byť predpovedaná pomocou erytromycínu.
t)
Pozri diskusiu ESBL v časti „VÝSLEDKY“. Na skríning a konfirmačné testy pre ESBL u Klebsiella pneumoniae, K. oxytoca a E. coli, pozri
časť „VÝSLEDKY“ a referenciu 7. Skríningové hraničné body sú (Mueller Hinton agar, štandardná metóda diskovej difúzie, 35 ± 2 °C,
okolitá atmosféra, 16 – 18 h): aztreonam (≤27 mm), ceftazidim (≤22 mm), cefotaxim (≤27 mm), cefpodoxim (≤17 mm) a ceftriaxon
(≤25 mm). Odporúčania na kontrolu kvality sú E. coli ATCC 25922 (ako je uvedené v tabuľke); K. pneumoniae ATCC 700603 (aztreonam
9 – 17 mm), ceftazidim (10 – 18 mm), cefotaxim (17 – 25 mm), cefpodoxim (9 – 16 mm) a ceftriaxon (16 – 24 mm).7 Požitie viac ako
jedného antibiotika na skríning zlepší citlivosť detekcie. Konfirmačné testovanie fenotypu vyžaduje použitie oboch – cefotaximu aj
ceftazidimu, samotných a v kombinácii s klavulánovou kyselinou. Priemer zóny ≥5 mm pre ďalšie antibiotikum testované v kombinácii
s kyselinou klavulánovou oproti jeho zóne, keď je testovaný samostatne = ESBL. Odporúčania pre kontrolu kvality sú: negatívny
kmeň E. coli ATCC 25922, ktorý vytvára ≤2 mm zväčšenie priemeru zóny pre antimikrobiálnu substanciu testovanú samotnú oproti
jej zónovému priemeru testovanému v kombinácii s kyselinou klavulánovou; pozitívny kmeň K. pneumoniae ATCC 700603, ktorý
produkuje ≥3 mm zväčšenie priemeru zóny cefotaximu a ≥5 mm zväčšenie priemeru zóny ceftazidimu. Pozrite časť „Obmedzenia
postupu“. Pozri referenciu 7, kde sú uvedené podrobnosti postupu.
u)
Cefalotín sa môže použiť na predpovedanie účinnosti cefalotínu, cefapirínu, cefradínu, cefalexínu, cefafloru a cefadroxilu. Cefazolín,
cefuroxim, cefpodoxim, cefprozil a lorakarbef (iba urinárne izoláty) môžu byť testované samostatne, pretože niektoré izoláty môžu
byť citlivé na tieto antibiotiká, aj keď sú rezistentné na cefalotín.
v)
Neaplikovateľné na testovanie druhov Morganella spp.
w) U N. gonorrhoeae výsledok strednej citlivosti pre antibiotikum znamená buď technický problém, ktorý by sa mal vyriešiť zopakovaním
testu, alebo nedostatok klinických skúseností v zaobchádzaní s organizmami s týmito zónami. Pravdepodobne to platí aj pre
cefmetazol, cefotetan, cefoxitín a spektinomycín. Kmene s priemernými zónami s inými antibiotikami majú zdokumentovanú nižšiu
klinickú liečebnú mieru účinnosti (85 – 95 %) v porovnaní s >95 % pre citlivé kmene.
x)
Cefotaxim, ceftizoxim alebo ceftriaxon by mali byť testované a zaznamenané na izolátoch z CSF namiesto cefalotínu a cefazolínu.
y)
Keďže u určitých kmeňov Providencia spp. sa zaznamenali falošne citlivé výsledky s cefprozilovými diskami, kmene tohto rodu by
nemali byť s týmto diskom testované a ani zaznamenávané.
z)
Určené len pre močové izoláty. Ako dodatok k testovaniu izolátov z moču na testovanie redukovanej fluorochinolónovej citlivosti u
izolátov od pacientov s extraintestinálnymi infekciami kmeňov Salmonella by sa mala použiť kyselina nalidixová. Pozri poznámku
ddd).
aa) Priemery zón schválené FDA na interpretáciu a kontrolu kvality kritérií, ktoré sa odlišujú od odporúčaní CLSI.
bb) Kmeň V. cholerae používajte opatrne, pretože testovanie diskovou difúziou môže chybne klasifikovať mnoho organizmov (vyššie
percento menších chýb).
cc) Na podporu testovania tohto liečiva u Streptococcus pneumoniae neboli stanovené žiadne kritériá. Kontrolný rozsah je uvedený len
pre účely kontroly kvality.
dd) Kolistín a polymyxín B slabo difundujú v agare a presnosť difúznej metódy je tak menšia než u iných antibiotík. Rezistencia je vždy
signifikantná, ale keď sa uvažuje o liečbe systémových infekcií v dôsledku citlivých kmeňov, je rozumné potvrdiť výsledky difúzneho
testu s dilučnou metódou.
ee) Organizmy, ktoré sú citlivé na tetracyklín, sú tiež považované za citlivé na doxycyklín a minocyklín. Avšak organizmy, ktoré sú stredne
citlivé alebo rezistentné na tetracyklín, môžu byť citlivé na doxycyklín alebo minocyklín, alebo na oboje.
ff) Schválené FDA pre S. saprophyticus a S. epidermidis (nie S. aureus).
gg) Na kontrolu limitov gentamicín 120 µg a streptomycín 300 µg diskov použite E. faecalis ATCC 29212 (gentamicín: 16 – 23ii mm;
streptomycín: 14 – 20ii mm).
hh) Ak je zóna veľká 7 – 9 mm, test je nejednoznačný a mala by sa vykonať agarová dilúcia alebo mikrodilúcia bujónu na potvrdenie
rezistencie.
ii)
Veľkostí zón odporúčané CLSI, ktoré sa líšia od odporúčaní veľkostí zón schválených FDA.
jj)
Neboli stanovené žiadne kritériá, ktoré by podporovali testovanie tohto liečiva s H. influenzae. Rozsah hodnôt je registrovaný iba za
účelom kontroly kvality.
kk) Keďže u určitých kmeňov Citrobacter, Providencia a Enterobacter sa zaznamenali falošne citlivé výsledky s cefdinirovými a
lorakarbefovými diskami, kmene týchto druhov by nemali byť s týmito diskami testované a výsledky zaznamenávané.
ll)
Schválené FDA pre K. pneumoniae.
mm)Na podporu testovania tohto liečiva u Pseudomonas aeruginosa neboli stanovené žiadne kritériá. Kontrolný rozsah je uvedený len pre
účely kontroly kvality.
nn) Ak je testovaný penicilináza-stabilný penicilín, je preferovaný oxacilín a výsledky môžu byť použité pre ostatné penicilináza-stabilné
penicilíny, kloxacilín, dicloxacilín, flukloxacilín, meticilín a nafcilín. Preferovaný je oxacilín, pretože je rezistentnejší na degradáciu
pri skladovaní a pravdepodobne detekuje heterorezistentné stafylokokové kmene. Kloxacilínové disky sa nemajú používať,
pretože nemusia detekovať S. aureus rezistentný na oxacilín. Namiesto oxacilínu môže byť testovaný cefotixin (pozrite dokument
M100-S17). Po inkubácii celých 24 hodín vyšetrite, či nedošlo k ľahkému rastu v rámci zóny inhibície u oxacilínového disku použitím
transiluminátora (misku položte na svetlo). Akýkoľvek rozlíšiteľný rast v zóne inhibície je znakom oxacilínovej rezistencie.
oo) Ak pre S. aureus dostanete pri oxacilíne strednú citlivosť, vykonajte testovanie pre mecA alebo PBP 2a, test cefotixínovým diskom,
test oxacilínovej MIC alebo skríningový test s agarom soli oxacilínu. Radšej zaznamenajte výsledok alternatívneho testu ako strednú
citlivosť.
pp) Penicilín-rezistentné, oxacilín-citlivé kmene Staphylococcus aureus produkujú β-laktamázu, a namiesto ampicilínového disku je
preferované testovanie 10-jednotkového penicilínového disku. Penicilín by mal byť používaný na testovanie citlivosti všetkých
β-laktamáza-labilných penicilínov, ako je ampicilín, amoxicilín, azlocilín, karbenicilín, mezlocilín, piperacilín a tikarcilín. Podobne
pozitívne β-laktamázové testy predpovedajú rezistenciu voči týmto antibiotikám.6 U oxacilín-rezistentných stafylokokov deklarujte
výsledok ako rezistentný alebo nedeklarujte vôbec.
qq) Pozitívne β-laktamázové testy predpovedajú rezistenciu na penicilín, ampicilín a amoxacilín. β-laktamázový test je vhodný na detekciu
jednej formy penicilínovej rezistencie u N. gonorrhoeae a tiež môže byť použitý na poskytovanie epidemiologických informácií.
Kmene s chromozomálne sprostredkovanou rezistenciou môžu byť detekované iba dodatočným testovaním citlivosti, ako je disková
difúzna metóda alebo MIC metóda dilúcie agaru. Gonokoky s priemermi zón ≤19 mm pri 10-jednotkových penicilínových diskoch sú
pravdepodobne kmene produkujúce β-laktamázu. Avšak β-laktamázový test zostane preferovaný oproti iným metódam testovania
citlivosti pre rýchle a presné rozpoznanie tejto plazmidom sprostredkovanej penicilínovej rezistencie.
rr) Testy citlivosti na penicilín u S. pyogenes sú nutné zriedkavo, keďže tento mikroorganizmus je na penicilín stále univerzálne citlivý.
Avšak niektoré kmene druhu S. agalactiae môžu vykázať výsledky strednej citlivosti na penicilín.7
ss) Účinnosť tigecyklínu in vitro poklesla na kmene Morganella spp., Proteus spp. a Providencia spp.
tt) Sulfizoxazolový disk môže byť použitý na reprezentovanie ktoréhokoľvek z bežne dostupných sulfonamidov. Médiá obsahujúce krv
(okrem lyzovanej konskej krvi) sú všeobecne nevhodné na testovanie sulfonamidov alebo trimetoprimu. Na testovanie sulfonamidov
alebo trimetoprimu má Mueller Hinton agar obsahovať čo najmenej tymidínu. Na rozhodnutie, či sú hladiny tymínu a tymidínu
v Mueller Hinton agare dostatočne nízke, použite testovanie Enterococcus faecalis ATCC 29212 alebo ATCC 33186 s trimetoprimsulfametoxazolovým diskom (pozri ref. 13). Dostatočne nízke hladiny tymínu a tymidínu indikuje inhibičná zóna ≥20 mm, ktorá v
podstate nezahŕňa drobné kolónie.6
uu) Gonokoky vykazujúce okolo diskov s 30 µg tetracyklínu priemery zón ≤19 mm znamenajú izolát N. gonorrhoeae s rezistenciou na
tetracyklín sprostredkovanú plazmidom (TRGN). Tieto kmene by mali byť preverené dilučným testom (MIC ≥16 µg/mL) alebo poslané
do verejného epidemiologického laboratória.
vv) Všetky stafylokokové izoláty s priemermi zón pre vankomycín 14 mm alebo menej, by mali byť testované referenčnou metódou
MIC. Postup diskovej difúzie nerozlišuje kmene so zníženou citlivosťou na vankomycín (MIC 4 až 8 µg/mL) od kmeňov citlivých
(MIC 0,5 až 2 µg/mL), dokonca ani keď boli inkubované 24 h. Navyše, vankomycín-rezistentné kmene S. aureus (VRSA)
(MIC ≥16 µg/mL) môžu vytvárať len malý rast okolo vankomycínových diskov. Vankomycínový agarový skríningový test opísaný pre
enterokoky (tekutý agar z mozgu a srdca (Brain Heart Infusion Agar) so 6 µg/mL vankomycínu) môže byť použitý na rozšírenie
senzitivity detekcie kmeňov S. aureus s intermediárnou rezistenciou na vankomycín alebo s rezistenciou na vankomycín pri inkubácii
misiek celých 24 h pri teplote 35 °C.6 Použitie citlivých kmeňov kvality kontroly, napr. E. faecalis ATCC 29212 je rozhodujúce na
zabezpečenie špecificity. Kmeň E. faecalis ATCC 51299 môže byť použitý ako pozitívna kontrola (t. j. rezistentná). Pokým nebudú
známe ďalšie údaje o prevalencii a klinickej signifikantnosti týchto izolátov, môžu si laboratória na stanovenie kmeňov MRSA vybrať
s väčšou opatrnosťou na zvýšené MIC na vankomycín.6 V súčasnosti nie sú dostatočné údaje odporúčajúce použitie tohto agarového
skríningového testu pre koaguláza-negatívne stafylokoky. Akékoľvek stafylokoky, ktoré majú zvýšenú MIC pre vankomycín (≥4 µg/mL),
odošlite do referenčného laboratória.
ww)Ak sa testuje účinnosť vankomycínu na enterokoky, misky by mali byť držané plných 24 hodín a skúmané transiluminátorom.
Prítomnosť filmu alebo hocijakého rastu v zóne znamená rezistenciu. Organizmy vykazujúce zóny strednej citlivosti by mali byť
testované metódou MIC, ako je opísané v CLSI dokumente M7. Pozrite tiež vankomycínový agarový skríningový test v MIC tabuľke 2D
(M100-S17).9
xx) Nebol pozorovaný žiadny kmeň S. pneumoniae s priemerom vankomycínových inhibičných zón <17 mm. Takéto kmene odošlite do
referenčného laboratória.7
yy) Z dôvodu obmedzených možností sa môžu chloramfenikol, erytromycín, tetracyklín (alebo doxycyklín alebo minocyklín) a rifampin
použiť pre vankomycín rezistentné enterokoky (VRE). Odporúča sa konzultácia s odborníkom na infekčné ochorenia.7
zz) Neboli stanovené žiadne kritériá, ktoré by podporovali testovanie tohto liečiva s N. gonorrhoeae. Rozsah hodnôt je registrovaný iba
za účelom kontroly kvality.
aaa)Kmene β-hemolitických streptokokov s priemermi zón menej než 24 mm pri ampicilíne, cefepime, cefotaxime, ceftriaxone alebo
penicilíne neboli pozorované. Takéto kmene zašlite do referenčného laboratória.
bbb)Poškodenie obsahu oxacilínového disku je najlepšie stanoviteľné pri S. aureus ATCC 25923 s akceptovateľným priemerom zón
18 až 24 mm.
ccc) Pre ampicilín, cefepim, cefotaxim, ceftriaxon a penicilín iba β-hemolytické streptokoky zahŕňajú pyogénne kmene streptokokov
tvoriace veľké kolónie s antigénmi skupiny A (S. pyogenes), C alebo G a kmene s antigénom skupiny B (S. agalactiae). Pre cefepim,
cefotaxim a ceftriaxon viridantné streptokoky zahŕňajú β-hemolitické kmene tvoriace malé kolónie s antigénmi skupiny A, C, F alebo
G (S. anginosus, predtým označovaný S. milleri), ako aj S. mitis, S. oralis, S. sanguis, S. salivarius, S. intermedius, S. constellatus, S.
mutans a S. bovis.
ddd)Flourochinolón-citlivé kmene rodu Salmonella, ktorých testy vykazujú rezistenciu na kyselinu nalidixovú, môžu byť spojené s
klinickým zlyhaním alebo oneskorenou odpoveďou pri fluorochinolónom liečených pacientov s extraintestinálnou salmonelózou.
Extraintestinálne izoláty Salmonella majú byť taktiež vyšetrené na rezistenciu na kyselinu nalidixovú. Pre izoláty, ktoré sa testujú
citlivosť na fluorochinolóny a rezistenciu na kyselinu nalidixovú, musí lekár vedieť, že izoláty nemusia byť eradikované liečbou
fluorochinolónmi. Odporúča sa konzultácia s odborníkom na infekčné ochorenia.

Manufacturer / Výrobce / Producent / Fabrikant / Tootja / Valmistaja / Fabricant / Hersteller / ÊáôáóêåõáóôÞò /
Gyártó / Ditta produttrice / Gamintojas / Producent / Fabricante / Výrobca / Tillverkare / Производител / Producãtor /
Üretici / Proizvoðaè

Use by / Spotøebujte do / Anvendes før / Houdbaar tot / Kasutada enne / Viimeinkäyttöpäivä / A utiliser avant /
Verwendbar bis / Çìåñïìçßá ëÞîçò / Felhasználhatóság dátuma / Usare entro / Naudokite iki / Brukes før / Stosowaæ
do / Utilizar em / Použite do / Usar antes de / Använd före / Използвайте до / A se utiliza pânã la / Son kullanma
tarihi / Upotrebiti do
YYYY-MM-DD / YYYY-MM (MM = end of month) /
RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = konec mìsíce)
ÅÅÅÅ-MM-DD / ÅÅÅÅ-MM (MM = slutning af måned) /
JJJJ-MM-DD / JJJJ-MM (MM = einde maand)
AAAA-KK-PP / AAAA-KK (KK = kuu lõpp)
VVVV-KK-PP / VVVV-KK (kuukauden loppuun mennessä)
AAAA-MM-JJ / AAAA-MM (MM = fin du mois) /
JJJJ-MM-TT / JJJJ-MM (MM = Monatsende) /
ÅÅÅÅ-ÌÌ-ÇÇ / ÅÅÅÅ-ÌÌ (ÌÌ = ôÝëïò ôïõ ìÞvá) /
ÉÉÉÉ-HH-NN / ÉÉÉÉ-HH (HH = hónap utolsó napja)
AAAA-MM-GG / AAAA-MM (MM = fine mese) /
MMMM-MM-DD / MMMM-MM (MM = mënesio pabaiga)
ÅÅÅÅ-MM-DD / ÅÅÅÅ-MM (MM = slutten av måneden)
RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = koniec miesi¹ca)
AAAA-MM-DD / AAAA-MM (MM = fim do mês) /
RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = koniec mesiaca)
aaaa-mm-dd / aaaa-mm (mm = fin del mes) /
ÅÅÅÅ-MM-DD / ÅÅÅÅ-MM (MM = slutet på månaden) /
ГГГГ-ММ-ДД / ГГГГ-ММ (ММ = края на месеца) /
AAAA-LL-ZZ / AAAA-LL (LL = sfârºitul lunii) /
YYYY-AA-GG / YYYY-AA (AA = ayın sonu)
GGGG-MM-DD / GGGG-MM (MM = kraj meseca)

Catalog number / Katalogové èíslo / Katalognummer / Catalogusnummer / Kataloogi number / Tuotenumero /
Numéro catalogue / Bestellnummer / Áñéèìüò êáôáëüãïõ / Katalógusszám / Numero di catalogo / Katalogo numeris /
Numer katalogowy / Número do catálogo / Katalógové èíslo / Número de catálogo / Каталожен номер / Numãr de
catalog / Katalog numarası / Kataloški broj
 repræsentant i EU / Erkend vertegenwoordiger in de Europese Unie / Volitatud esindaja Euroopa Nõukogus /
Authorized Representative in the European Community / Autorizovaný zástupce pro Evropskou unii / Autoriseret
Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä / Représentant agréé pour la C.E.E. / Autorisierte EG-Vertretung /
ÅîïõóéïäïôçìÝíïò áíôéðñüóùðïò óôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá / Hivatalos képviselet az Európai Unióban /
Rappresentante autorizzato nella Comunità europea / Ágaliotasis atstovas Europos Bendrijoje / Autorisert
representant i EU / Autoryzowane przedstawicielstwo w Unii Europejskiej / Representante autorizado na União
Europeia / Autorizovaný zástupca v Európskom spoloèenstve / Representante autorizado en la Comunidad Europea /
Auktoriserad representant i EU / Оторизиран представител в ЕU / Reprezentant autorizat în Uniunea Europeanã /
Avrupa Topluluğu Yetkili Temsilcisi / Ovlašæeni predstavnik u Evropskoj zajednici

In Vitro Diagnostic Medical Device / Lékaøské zaøízení urèené pro diagnostiku in vitro / In vitro diagnostisk medicinsk
anordning / Medisch hulpmiddel voor in vitro diagnose / In vitro diagnostika meditsiiniaparatuur / Lääkinnällinen
in vitro -diagnostiikkalaite / Dispositif médical de diagnostic in vitro / Medizinisches In-vitro-Diagnostikum / In vitro
äéáãíùóôéêÞ éáôñéêÞ óõóêåõÞ / In vitro diagnosztikai orvosi eszköz / Dispositivo medico diagnostico in vitro. / In
vitro diagnostikos prietaisas / In vitro diagnostisk medisinsk utstyr / Urz¹dzenie medyczne do diagnostyki in vitro /
Dispositivo médico para diagnóstico in vitro / Medicínska pomôcka na diagnostiku in vitro / Dispositivo médico de
diagnóstico in vitro / Medicinsk anordning för in vitro-diagnostik / Медицински уред за диагностика ин витро /
Aparaturã medicalã de diagnosticare in vitro / In Vitro Diyagnostik Tıbbi Cihaz / Medicinski ureðaj za in vitro dijagnostiku

Temperature limitation / Teplotní omezení / Temperaturbegrænsning / Temperatuurlimiet / Temperatuuri piirang /
Lämpötilarajoitus / Température limite / Zulässiger Temperaturenbereich / ¼ñéï èåñìïêñáóßáò / Hõmérsékleti
határ / Temperatura limite / Laikymo temperatûra / Temperaturbegrensning / Ograniczenie temperatury / Limitação
da temperatura / Ohranièenie teploty / Limitación de temperatura / Temperaturbegränsning / Температурни
ограничения / Limitare de temperaturã / Sıcaklık sınırlaması / Ogranièenje temperature

Batch Code (Lot) / Kód (èíslo) šarže / Batch kode (Lot) / Chargenummer (lot) / Partii kood / Eräkoodi (LOT) / Code
de lot (Lot) / Chargencode (Chargenbezeichnung) / Êùäéêüò ðáñôßäáò (Ðáñôßäá) / Tétel száma (Lot) / Codice del
lotto (partita) / Partijos numeris (Lot) / Batch-kode (Serie) / Kod partii (seria) / Código do lote (Lote) / Kód série
(šarža) / Código de lote (Lote) / Satskod (parti) / Код (Партида) / Numãr lot (Lotul) / Parti Kodu (Lot) / Kod serije

Consult Instructions for Use / Prostudujte pokyny k použití / Læs brugsanvisningen / Raadpleeg gebruiksaanwijzing /
Lugeda kasutusjuhendit / Tarkista käyttöohjeista / Consulter la notice d’emploi / Gebrauchsanweisung beachten /
Óõìâïõëåõôåßôå ôéò ïäçãßåò ÷ñÞóçò / Olvassa el a használati utasítást / Consultare le istruzioni per l'uso / Skaitykite
naudojimo instrukcijas / Se i bruksanvisningen / Zobacz instrukcja u¿ytkowania / Consulte as instruções de utilização / Pozri Pokyny na používanie / Consultar las instrucciones de uso / Se bruksanvisningen / Направете справка в
инструкциите за употреба / Consultaþi instrucþiunile de utilizare / Kullanım Talimatları’na başvurun / Pogledajte uputstvo za upotrebu

Becton, Dickinson and Company
7 Loveton Circle
Sparks, Maryland 21152 USA
800-638-8663
ENEX Limited
BBay
K 1a/d, Shannon Industrial Estate
Shannon, County Clare, Ireland
Tel: 353-61-47-29-20
Fax: 353-61-47-25-46
ATCC is a trademark of the American Type Culture Collection.
Prompt is a trademark of 3M.
BD, BD Logo, BBL, Cefinase, IsoVitalex, Sensi-Disc and Trypticase are trademarks of Becton, Dickinson and Company. © 2007 BD.
Download

BBL Sensi-Disc Antimicrobial Susceptibility Test Discs