Regionálna komora Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
so sídlom v Starej Ľubovni, Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa
Informačný list č. 1
Okresný seminár
1. Všeobecné požiadavky kladené na aktivitu sústavného vzdelávania (Príloha 1)
2. Bibliografické odkazy (Príloha 2)
3. Seminár sa koná podľa vopred vypracovaného a schváleného harmonogramu
prezidentkou RKSaPA v SL a námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť (ďalej OS)
ĽN, n.o.
4. Všetky semináre sa konajú v jedálni ĽN, n.o. spravidla druhý pondelok v mesiaci (okrem
mesiaca máj - Deň sestier a mesiacov júl, august - prázdniny).
5. Na odborný seminár sa hláste len elektronický cez https://portal.sksapa.sk/sksapa
po zverejnení príslušnej pozvánky. Pokiaľ vznikne pre účasť na seminári prekážka,
je povinnosťou odhlásiť sa zo vzdelávacej aktivity.
6. Termín seminárov jednotlivým oddeleniam, ambulanciám a iným prevádzkam ĽN, n.o.
prideľuje námestníčka pre OS.
7. Termín seminárov ostatným zdravotníckym zariadeniam a ambulanciám prideľuje
prezidentka RKSaPA.
8. Témy seminárov prednášajúcim odsúhlasuje v ĽN,n.o. námestníčka pre OS, ostatným
prezidentka RKSaPA.
9. Názov témy, meno autora a prípadného spoluautora je potrebné oznámiť
prezidentke RKSaPA dva mesiace pred konaním vzdelávacej aktivity (z dôvodu
administrácie súvisiacej so zverejnením pozvánky na portály SKSaPA).
10. Prezentácia témy vyžaduje spracovanie v programe POWER POINT. Jej správne
fungovanie overí technik po jej nainštalovaní do PC, čo je potrebné riešiť skôr ako pol
hodiny pred seminárom. Čas prezentácie je max.15-20 min. + priestor na diskusiu.
11. Spracovanú tému je potrebné predložiť námestníčke pre OS a prezidentke RKSaPA dva
týždne pred prezentáciou.
12. Po ukončení seminára prednášajúci odovzdá seminár v písomnej verzii (WORD,
POWER POINT) a elektronickej verzii (na USB kľúč) prezidentke RKSaPA.
13. Účastník potvrdzuje svoju účasť na vzdelávacej aktivite vlastnoručným podpisom na prezenčnej
listine (ďalej len „PL“) po skončení aktivity sústavného vzdelávania v príslušný kalendárny deň.
V prípade, že účastník nebude podpísaný na PL pre príslušný deň, nebudú mu pridelené kredity.
14. Účasť na seminári je bezplatná pre člena SKSaPA, ktorý nemá pozdĺžnosti voči komore.
Účasť na seminári je spoplatnená pre členov SKSaPA s pozdĺžnosťami voči komore
a registrované sestry a pôrodné asistentky v SKSaPA -7,- €. Ak tak neurobia, budú
zo zoznamu vyčiarknutí a kredity sa im následne nepridelia.
PhDr. Ľuboslava Kundraciková, dipl. s., v.r.
prezidentka RKSaPA so sídlom v Starej Ľubovni
V Starej Ľubovni, dňa 12.01.201
Príloha 1
Všeobecné požiadavky kladené na aktivitu sústavného vzdelávania
1. Autori a spoluautori musia organizátorovi odovzdať zoznam bibliografických odkazov
k odbornej prednáške. Zoznam musí byť vypracovaný podľa platných citačných
noriem.
2. Na 60 minút dĺžky trvania aktivity SV musia byť odprednášané minimálne 2
prednášky, do dĺžky trvania sa započítava výlučne odborná časť programu.
3. V prípade využitia didaktických metód, ako case study (prípadová štúdia),
brainstorming, workshop a iné počet kreditov závisí len od dĺžky trvania aktivity.
4. Obsah odbornej prednášky musí pozostávať z odboru ošetrovateľstvo, alebo pôrodná
asistencia, a to v percentuálnom podiele minimálne 70%. Ďalších 30% pozostáva
z iných zdravotníckych odborov (napr. medicína, fyzioterapia, laboratórne
vyšetrovacie metódy, atď).
5. Pri demonštračných kurzoch (živý prenos operačného výkonu) a videokonferenciách,
kde sa sestra ako aktívny účastník priamo podieľa na výkone a tým ukazuje, v čom
spočíva náplň práce sestry, prislúcha sestrám ako pasívnym účastníkom, počet
kreditov podľa dĺžky trvania odborného programu.
Aktivita SV - miestna úroveň
1. Každá prednáška prezentovaná na aktivite SV miestnej úrovne musí byť spracovaná
v programe Power Point a podľa možností organizátora prezentovaná prostredníctvom
multimediálnej projekcie.
2. Autorovi a spoluautorovi (max. jeden spoluautor) sú za aktívnu účasť priznané kredity
v zmysle platnej Vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z o kritériách a spôsobe hodnotenia
sústavného vzdelávania (ďalej len „Vyhláška“) a Smernice systému hodnotenia
sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek.
Príloha 2
Bibliografické odkazy
Bibliografické odkazy sa uvádzajú na konci práce a majú sa v nich uviesť informačné zdroje
citované v texte vrátane elektronických odkazov. Citované práce, na ktoré sa autor v texte
odvoláva, sa uvádzajú v abecednom poradí.
Príklady uvádzania bibliografických odkazov
Monografické publikácie
KRISTOVÁ, J. - TOMAŠKOVÁ, J. 2002. Komunikácia v ošetrovateľstve. Martin : Osveta,
2002. 162 s. ISBN 80-8063-107-7.
Časti monografických štúdií
KOZIEROVÁ, B. - ERBOVÁ, G. - OLIVIERIOVÁ, R. 1995. Ošetrovateľstvo 1. 1. slov.
vyd. Martin : Osveta, 1995. s. 839 - 881. ISBN 80-217-0528-0.
Príspevok v monografii
STEINEROVÁ, J. 2000. Základy filozofie človeka v knižničnej a informačnej vede. In:
Knižničná a informačná veda na prahu informačnej spoločnosti. Eds. Kimlička, Š., et
al. Bratislava : Stimul, 2000. s. 9 - 56.
Články v seriálovej publikácii
Ak sa odkaz týka článku z novín, časopisu, zborníka, knihy alebo inej podobnej publikácie,
samotný názov článku napíšeme štandardným písmom a názov zdrojového dokumentu
kurzívou, alebo ho inak zvýrazníme. V prípade uvedenia ISSN v časopise sa píše ISSN na
konci odkazu.
MELLANOVÁ, A. - POLÁČKOVÁ, R. 1988. Studentky středních zdravotníckych škol a
nemocniční prostředí. In: Zdrav. prac. 1988, roč. 38, č. 6, s. 47 -54.
Normy a odporúčania
ISO 690:1987, Documentation - Bibliografic references - Content, form and structure.
Legislatívne dokumenty (zákony, vyhlášky)
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Osobná korešpondencia a rukopisy
MESÁROŠOVÁ, J. 2004. Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF Nitra. Dokumentácia
ošetrovateľského procesu. 25. augusta 2004. Osobná komunikácia.
ANDRAŠČÍKOVÁ, Š. 2001. Katedra pôrodnej asistencie FZ PU Prešov. Komunikácia v
ošetrovateľstve. 2001. 34 s. Rukopis.
Informačné pramene v elektronickej forme:
ADAMS, K. et al. 2002. Ethical Consideration of Complementary and Alternative Medical
Therapies in Conventional Medical Setting. In Annals of Internal Medicine [online]. 15
October 2002, vol. 137, no. 8, p. 660 - 664. [cit. 2002-10-17]. Dostupné na internete :
<http:/www.annals.org>.
Ak nie je uvedený autor:
Meeting Report Country meeting on Equity in Health in Malawi. 2004. In Malawi Health
Equity Network, Lingadzi Inn, Lilongwe [online]. 6 Oktober 2004, p. 1 - 14. [cit. 2005-0919]. Dostupné na internete:
<http://www.equinetafrica.org/bibl/docs/REP102004malawi.pdf.>.
Citácie a parafrázy v texte
Citát – je doslovne prevzatý text z literatúry, mal by byť krátky a výstižný. Citovaný text
musí byť v úvodzovkách, prípadne je možné zmeniť písmo na kurzívu. Parafráza je voľné
spracovanie, voľný výklad, vyjadrenie rovnakého obsahu inými slovami alebo prostriedkami.
Ako citovať alebo parafrázovať v texte?
Príklad:
1 Hormonálna terapia
Pri komplexnej liečbe nádorových ochorení sa veľmi účinne uplatňuje hormonálna terapia.
„Vzťahy medzi zhubnými nádormi a hormónmi sú mnohotvárnejšie, ako sa kedysi
predpokladalo. Hormóny môžu nielen ovplyvňovať rast nádoru v zmysle pozitívnom, alebo
negatívnom, ale môžu zhubné nádory aj sami vyvolávať.“ ( Dostálová, 1986, s. 22) citát
Mnohé nádory vykazujú hormonálnu závislosť a vtedy je ich rast stimulovaný, udržiavaný
a podporovaný účinkom hormónov. ( Fussiová, 2000) parafráza
Ak sa cituje a parafrázuje ako sa uvádza v príklade, musí byť rok uvedený aj za autormi
v zozname bibl. odkazov.
Download

Informačný list - OKRESNÝ SEMINÁR