SLOVENSKO – ANGLICKÝ
OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK
pre učebný odbor 6456 2 kaderník
SLOVENSKO – ANGLICKÝ
OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK
pre učebný odbor 6456 2 kaderník
Copyright 2012 by Alexandra Olexová and Martin Dancák
Prvé vydanie © Stredná odborná škola, Košická 20, 080 01 Prešov
Všetky práva vyhradené. Nijakú časť tejto knihy nemožno reprodukovať, uchovávať v pamäťovom
systéme alebo rozširovať v akejkoľvek forme elektronickými či mechanickými prostriedkami,
fotokopírovaním, nahrávaním alebo iným spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu
majiteľa autorských práv.
© Stredná odborná škola, Košická 20, 080 01 Prešov
This dictionary may be photocopied freely for the classroom use but may not be adapted,
printed, or sold without the permission of the authors.
Any websites referred to in this publication are in the public domain.
First published 2012
Printed in Prešov
Obsah
O slovníku ................................................................................................................................................ 3
Ako používať slovník ................................................................................................................................ 4
Anglicko - slovenský obrázkový slovník ................................................................................................... 5
typy strihov / haircuts [ˈhɛːkʌts]......................................................................................................... 5
kadernícke úkony / hairdressing services/operations ........................................................................ 5
pracovné prostriedky/ hair styling / working tools ........................................................................... 12
Slovenský register /Slovak index/.......................................................................................................... 20
English index /Anglický register/ ........................................................................................................ 22
Phonetic Symbols .................................................................................................................................. 24
Použitá literatúra /Bibliography/........................................................................................................... 26
O slovníku
Neoddeliteľnú úlohu pri učení sa cudzích jazykov zohrávajú obrázky. Niet pochýb, že vizuálne
podnety pomáhajú človeku pochopiť a zapamätať si rôzne informácie, pretože prispievajú k tvorbe
súvislostí a celého radu asociácií, čo patrí k základným metódam ako uchovať poznatky v pamäti
dlhodobo. Aj preto sme sa rozhodli tento stručný dvojjazyčný anglicko-slovenský slovník určený pre
učebný odbor 6456 2 kaderník podporiť farebnými ilustráciami.
Ilustrácie realisticky a presne približujú predmety, dôležité časti, z ktorých sa zobrazený
predmet skladá. Ďalej tu nájdeme fotografie rôznych procesov a činností, ktoré úzko súvisia s daným
odborom. Dá sa povedať, že ide o akési názorné definície každého z použitých termínov. Každé slovo
v tomto slovníku bolo pritom starostlivo vybrané na základe konzultácií s odborníkmi. Napriek tomu
treba brať do úvahy fakt, že tak, ako každý iný jazyk, aj slovenčina a angličtina sú jazykmi
dynamickými, živými fenoménmi, čo v praxi znamená, že pre tú istú vec existuje a pravdepodobne
ešte vznikne mnoho rôznych termínov. V takomto prípade sme sa usilovali vybrať ten z nich, o
ktorom si myslíme, že sa používa najčastejšie alebo najpresnejšie vystihuje podstatu veci.
Okrem ilustrácií a ich detailného popisu v anglickom i slovenskom jazyku v publikácii nájdeme
fonetický prepis anglickej výslovnosti, čo má napomôcť dané slovo v anglickom jazyku správne
vysloviť. Okrem jednotlivých slov tu nájdeme aj ustálené slovné spojenia s cieľom obohatiť náš
slovník a mali by byť pre učiacich sa prínosom. Slovník pre lepšiu orientáciu ďalej obsahuje register
(osobitne v anglickom aj slovenskom jazyku), kde používateľ nájde každé jednotlivé slovo v
abecednom poradí a stranu, na ktorej sa dané slovo nachádza.
Našou snahou bolo vytvoriť praktickú a ľahko použiteľnú pomôcku, ktorá má uľahčiť prácu v
prvom rade študentom učebného odboru 6456 2 kaderník , i keď budeme radi, ak po tejto publikácii
siahne i široká čitateľská verejnosť, laici či odborníci, ktorých záľubou alebo profesiou je kadernícka
tvorba a súčasne snaha sa popri tom naučiť zopár nových anglických slov, a ktorí z osobných či
profesionálnych dôvodov potrebujú určiť presné významy cudzojazyčných termínov. Tento obrázkový
slovník má tak pomôcť lepšie sa zorientovať a vyznať sa v súčasnom pretechnizovanom svete, kde
treba poznať a každodenne používať množstvo nových, často cudzích a odborných termínov v
najrôznejších sférach spoločenského života. Veríme, že táto pomôcka sa stane nielen bežnou
metodickou príručkou, ale aj Vaším osobným priateľom.
3
Ako používať slovník
Slovník je plánovane koncipovaný tak, aby ho bolo možné viacúčelovo využiť. Používateľ tak
môže po publikácii siahnuť pri učení, prekladaní alebo hľadaní neznámych anglických slov a popri tom
postupovať viacerými metódami. Najväčšou výhodou obrázkového slovníka však je, že na základe
ilustrácie je používateľ schopný nájsť v ňom akýkoľvek termín súvisiaci s daným odborom, hoci má
len veľmi nejasnú predstavu ako daný predmet, jeho časti, prípadne určitú činnosť pomenovať. Dá sa
samozrejme postupovať opačne, to znamená, na základe konkrétneho slova (anglického alebo
slovenského) nájsť jeho podobu či jeho cudzojazyčný ekvivalent prostredníctvom fotografie. Hľadané
výrazy je ďalej možné nájsť tematicky prostredníctvom obsahu v úvode alebo prostredníctvom
registra (osobitne v anglickom aj slovenskom jazyku v závere), kde používateľ nájde každé jednotlivé
slovo v abecednom poradí a stranu, na ktorej sa môže o význame daného slova presvedčiť na základe
obrázku.
Na záver ponúkame pre horlivých učiacich sa, ktorí bažia po znalosti nových anglických slov
niekoľko metód a praktických cvičení ako im uľahčiť a urýchliť prácu. Po tom, čo si zapamätáte obsah
danej stránky, skúste si obrázky zo slovníka obkresliť a následne k nim dopísať prislúchajúce
cudzojazyčné výrazy prípadne novo naučené anglické slová z registra nakresliť. Môžete skúsiť
pomenovať tie predmety v triede na odbornom výcviku, ktoré využívate vo svojej odbornej praxi a
ktorých anglické ekvivalenty sa snažíte naučiť. V neposlednom rade je možné z naučených slov
vytvoriť jednoduchú vetu, príbeh, krížovku pre ostatných alebo simulovať reálnu situáciu v obchode a
skúsiť si niečo kúpiť. Veľa šťastia pri učení prajú tvorcovia.
4
Anglicko - slovenský obrázkový slovník
typy strihov / haircuts [ˈhɛːkʌts]
dámsky strih / lady’s haircut
[ˈleɪdiz ˈheə(r) ˌkʌt]
pánsky strih / men‘s haircut
[mens ˈheə(r) ˌkʌt]
detský strih / child’s haircut
[ˈtʃɪldrənz ˈheə(r) ˌkʌt]
kadernícke úkony / hairdressing services/operations
[ˈhɛːdrɛsɪŋ ˈsəːvɪs/ɒpəˈreɪʃ(ə)ns ]
umývanie vlasov / hair wash [ˈheə(r) wɒʃ]
farbenie hair dyeing
[ˈheə(r) daɪɪŋ]
vlasový šampón / hair shampoo
[ˈheə(r) ʃæmˈpuː]
štetec na nanášanie farby / hair colour brush
[ˈheə(r) ˈkʌlə(r) brʌʃ]
5
afro štýl / afro style
[ˈafrəʊ stʌɪl]
cestička / parting
[ˈpɑːtɪŋ]
drdol / bun
[bʌn]
číro / mohican
[məʊˈhiːk(ə)n]
mikádo / bob
copy / pigtails
[bɒb]
[ˈpɪgteɪls]
dredy / dreadlocks
[ˈdrɛdlɒks]
trvalá / perm [pəːm]
vyčesaná ofina / quiff
[kwɪf]
na ježka / crew cut [kruː kʌt]
dohola / skinhead [skɪnhɛd]
ofina / fringe [frɪn(d)ʒ]
ponytail / vrkoč [ˈpəʊnɪteɪl]
6
odfarbovanie / hair bleaching [ˈheə(r) bliːtʃɪŋ]
ochranné rukavice / protective
gloves [prəˈtektɪv ɡlʌvz]
hliníková folia / aluminium foil
[ˌæləˈmɪniəm fɔɪl]
žehlenie vlasov/
flat iron/hair straightening
[flæt ˈaɪə(r)n / ˈheə(r) ˈstreɪt(ə)nɪŋ]
fúkaná ondulácia / blow drying
[bləʊ ˌdraɪɪŋ]
žehlička na vlasy / straightening iron
[ˈstreɪt(ə)nɪŋ ˈaɪə(r)n]
kulma – ondulovačka / curling iron
[ˈkɜː (r)lɪŋ ˈaɪə(r)n]
fén na vlasy/ hair dryer
[ˈheə(r) ˈdraɪə(r)]
okrúhla kefa / round brush
[raʊnd brʌʃ]
7
kulmovanie / hot/iron curling
[hɒt / ˈaɪə(r)n ˈkɜː(r)lɪŋ]
kulma – ondulovačka
curling iron
[ˈkɜː (r)lɪŋ ˈaɪə(r)n]
štipec na vlasy / wave clip/hair grip
[weɪv klɪp / ˈheə(r) ɡrɪp]
sušenie / drying
[draɪɪŋ]
fén na vlasy/ hair dryer
[ˈheə(r) ˈdraɪə(r)]
8
natáčanie / curling/rolling [ˈkɜː(r)lɪŋ / ˈrəʊlɪŋ]
zrkadlo / mirror
[ˈmɪrə(r)]
natáčky / hair rollers /
curlers [ˈheə(r) ˈrəʊlə(r)s]
kučery / curls
[kɜː (r)lz]
melírovanie / highlighting
[ˈhaɪˌlaɪtɪŋ]
pinetka / hair clip
[ˈheə(r) klɪp]
tupírovanie / backcombing
[ˈbækˌkəʊmɪŋ]
štetec na nanášanie farby / hair colour brush
[ˈheə(r) ˈkʌlə(r) brʌʃ]
tupírovací hrebeň / tail comb [teɪl kəʊm]
9
kefovanie / brushing [brʌʃɪŋ]
kefa na vlasy / hair brush
[ˈheə(r) ˈraʊnd brʌʃ]
česanie /combing
[kəʊmɪŋ]
hrebeň – comb
[ kəʊm]
trvalá ondulácia - chemická preparácia /
permanent wave chemical preparation
[ˈpɜː(r)mənənt weɪv ˈkemɪk(ə)l ]
ˌprepəˈreɪʃ(ə)n]
lokne / ringlets
[ˈrɪŋləts]
natáčky / hair rollers
[ˈheə(r) ˈrəʊlə(r)s]
10
fixácia (spevnenie účesu) / fixation
[fɪkˈseɪʃ(ə)n]
tužidlo / setting lotion [ˈsetɪŋ ˈləʊʃ(ə)n]
konečná úprava /
final styling/hairdressing
[ˈfaɪn(ə)l ˌstaɪlɪŋ / ˈheə(r) ˌdresɪŋ]
vrkoče / plaits [plæts]
11
pracovné prostriedky/ hair styling / working tools
[hɛː ˈstʌɪlɪŋ/ˈwəːkɪŋ tuːlz]
regenerácia / regeneration [rɪˌdʒenəˈreɪʃ(ə)n]
lak na vlasy / hair spray
[ˈheə(r) spreɪ]
vlasový šampón / hair shampoo
[ˈheə(r) ʃæmˈpuː]
tužidlo / setting lotion [ˈsetɪŋ ˈləʊʃ(ə)n]
gél na vlasy / hair gel [ˈheə(r) dʒel]
12
preparačný roztok / perming lotion
[pɜː (r)mɪŋ ˈləʊʃ(ə)n]
neutralizér – fixačný roztok /
neutralizer solution fixative
[ˈnjuːtrəlaɪzə(r) - səˈluːʃ(ə)n]
silver šampón / silver shampoo
[ˈsɪlvə(r) ʃæmˈpuː]
hliníková folia / aluminium foil
[ˌæləˈmɪniəm fɔɪl]
preliv na vlasy / hair tint
[ˈheə(r) tɪnt]
13
farba na vlasy / hair dye
[ˈheə(r) daɪ]
tupírovací hrebeň – hustý / tail comb
[teɪl kəʊm]
okrúhla kefa / round brush
[raʊnd brʌʃ]
vidlicový hrebeň / pitchfork comb
[ˈpɪtʃˌfɔː(r)k kəʊm]
riedkozubý hrebeň / rake comb
[reɪk kəʊm]
14
natáčka / hair roller
[ˈheə(r) ˈrəʊlə(r)]
štipec na vlasy / wave clip/hair grip
[weɪv klɪp / ˈheə(r) ɡrɪp]
vlasový piercing / hair piercing
[ˈheə(r) ˈpɪə(r)sɪŋ]
pinetka / hair clip
[ˈheə(r) klɪp]
vlásenka / hair pin [ˈheə(r) pɪn]
15
žehlička na vlasy / straightening iron
[ˈstreɪt(ə)nɪŋ ˈaɪə(r)n]
kulma – ondulovačka / curling iron
[ˈkɜː (r)lɪŋ ˈaɪə(r)n]
strojček na strihanie vlasov / hair clippers
[ˈheə(r) ˈklɪpə(r)z]
16
nožnice na vlasy / haircutting scissors
[ˈheə(r) ˌkʌtɪŋ ˈsɪzə(r)z]
fén na vlasy / hair dryer
[ˈheə(r) ˈdraɪə(r)]
štetec na nanášanie farby / hair colour brush
[ˈheə(r) ˈkʌlə(r) brʌʃ]
ochranné rukavice / protective gloves
[prəˈtektɪv ɡlʌvz]
miska na farbu / hair colour bowl
[ˈheə(r) ˈkʌlə(r) bəʊl]
17
uterák / towel
[ˈtaʊəl]
sieťka na vlasy / hairnet
[ˈheə(r) ˌnet]
pracovné oblečenie / work wear
[ˈwɜː(r)k ˌweə(r)]
pracovná obuv / footwear
[ˈfʊtˌweə(r)]
pláštenka / plastic cloak
[ˈplæstɪk kləʊk]
18
digitálna váha / digital scale
[ˈdɪdʒɪt(ə)l ˌskeɪl]
čelenka / head band
[hed bænd]
časovač / timer
[ˈtaɪmə(r)]
19
Slovenský register /Slovak index/
A
afro
CH
chemická preparácia
C
cestička
copy
K
kadernícke úkony
kefa na vlasy
kefovanie
konečná úprava
kučery
kulma
kulmovanie
Č
časovač
čelenka
česanie
číro
D
dámsky strih
detský strih
digitálna váha
dohola
drdol
dredy
F
farba na vlasy
farbenie
fén na vlasy
fixácia
fixačný roztok
fúkaná ondulácia
G
gél na vlasy
H
hliníková fólia
hrebeň
L
lak na vlasy
lokne
M
melírovanie
mikádo
miska na farbu
N
na ježka
natáčanie
natáčka
neutralizátor
nožnice na vlasy
O
odfarbovanie
ofina
ochranné rukavice
okrúhla kefa
ondulovačka
P
pánsky strih
pinetka
pláštenka
pracovné oblečenie
pracovná obuv
pracovné prostriedky
preliv na vlasy
preparačný roztok
prípravky
R
regenerácia
riedkozubý hrebeň
S
sieťka na vlasy
silver šampón
spevnenie účesu
sponka vlasová
strojček na strihanie
vlasov
sušenie
štetec na nanášanie
farby
štipec na vlasy
T
trvalá
trvalá ondulácia
tupírovací hrebeň hustý
tupírovanie
tužidlo
typy strihov
U
umývanie vlasov
20
uterák
V
vidlicový hrebeň
vlásenka
vlasový šampón
vrkoč
vrkoče
vyčesaná ofina
Z
zrkadlo
žehlenie vlasov
žehlička na vlasy
21
English index /Anglický register/
A
afro
aluminium foil
B
backcombing
blow drying
bob
brushing
bun
C
chemical preparation
child´s haircut
clippers
combing
crew cut
curling
curling iron
curls
D
digital scale
dreadlocks
drying
F
final hairdressing
final styling
fixation
flat iron
footwear
fringe
H
head band
hair bleaching
hair brush
hair clip
hair colour bowl
hair colour brush
haircuts
haircutting scissors
hairdressing
operations
hairdressing services
hair dryer
hair dye
hair dyeing
hair gel
hair grip
hair iron
hairnet
hair piercing
hair pin
hair roller
hair shampoo
hair spray
hair straightening
hair styling tools
hair tint
hair wash
hair working tools
highlighting
hot- curling
I
iron curling
M
men´s haircut
mirror
mohican
N
neutraliser
P
parting
perm
permanent wave
perming lotion
pigtails
pitchfork comb
plaits
plastic cloak
ponytail
protective gloves
Q
quiff
R
rake comb
regeneration
ringlets
rolling
round brush
22
S
setting lotion
silver shampoo
skinhead
solution fixative
straightening iron
T
tail comb
timer
towel
W
wave clip
women’s haircut
working tools
work wear
23
Phonetic Symbols
Consonants /spoluhlásky/
/p/
pen /pɛn/
/z/
zoo /zuː/
/ð/
the /ðə/
/b/
big /bɪg/
/l/
live /lɪv/
/ʃ/
she /ʃiː/
/t/
tea /tiː/
/m/
my /mʌɪ/
/ʒ/
television
/d/
do /duː/
/n/
near /nɪə/
/ˈtɛlɪvɪʒ(ə)n/
/c/
cat /kæt/
/h/
happy /ˈhapi/
/tʃ/
child /tʃʌɪld/
/g/
go /gəʊ/
/r/
red /rɛd/
/dʒ/
German /ˈdʒəːmən/
/f/
four /fɔː/
/j/
yes /jɛs/
/ŋ/
English /ˈɪŋglɪʃ/
/v/
very /ˈvɛri/
/w/
want /wɒnt/
/s/
son /sʌn/
/θ/
thanks /θaŋks/
Vowels /samohlásky/
/iː/
see /siː/
/ʊ/
football /ˈfʊtbɔːl/
/ɪ/
his /hɪz/
/uː/
you /juː/
/i/
twenty /ˈtwɛnti/
/ʌ/
sun /sʌn/
/ɛ/
ten /tɛn/
/əː/
learn /ləːn/
/æ/
stamp /stæmp/
/ə/
letter /ˈlɛtə/
/ɑː/
father /ˈfɑːðə/
/ɒ/
hot /hɒt/
/ɔː/
morning /ˈmɔːnɪŋ/
24
Diphthongs (two vowels together)
Triphthongs (three vowels together)
/dvojhlásky/
/trojhlásky/
/eɪ/
name /neɪm/
/eɪə/
player /ˈpleɪə/
/əʊ/
no /nəʊ/
/ʌɪə/
fire /ˈfʌɪə/
/ʌɪ/
my /mʌɪ/
/ɔɪə/
loyal /ˈlɔɪəl/
/aʊ/
how /haʊ/
/əʊə/ lower /ˈləʊə/
/ɔɪ/
boy /bɔɪ/
/aʊə/ power /ˈpaʊə/
/ɪə/
hear /hɪə/
/eə/
where /weə/
/ʊə/
tour /tʊə/
English alphabet
/Anglická abeceda/
25
Použitá literatúra /Bibliography/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Autorský kolektív pracovníkov Lingea s.r.o., Bratislava 2008.
Bibliografický (dokumentačný) a katalogizačný záznam (bývalá ČSN 01 0195), 1965.
Corbeil, J., C., Archambaultová, A.: Obrázkový slovník, slovenčina/angličtina, Bratislava 2006.
Turek, I.: Zvyšovanie efektívnosti vyučovania, Bratislava 1998.
Tvorba učebníc [Súbor predpisov] Zostav. Kocka, M., Bratislava 1981.
http://au.strawberrynet.com/haircare/philip-kingsley/pure-silver-shampoo---for-dull/102227/
http://beautytipswomen.blogspot.com/2009/03/how-to-dye-your-hair.html
http://bendaavenda.blog.cz/0811/ashley-tisdale-uces
http://beyondbeautybasics.com/my-faves-drugstore-beauty-vs-department-store-beauty/
http://coolmenshair.com/2009/06/how-to-cut-hair-with-clippers.html
http://danielclintonacton.blogspot.com/2011/01/boy-kids-hairstyles.html
http://earlytechnews.wordpress.com/2009/12/21/top-5-beauty-gadget-gifts-for-women/
http://eidealonline.wordpress.com/2011/11/02/hairstyle-trend-for-fallwinter-2011-2012simple-yet-sexy-ponytail/
http://health.learninginfo.org/hair-ironing-tips.htm
http://kadernickaprax.blog.cz/1110/12-trvala-ondulacia
http://killerstrands.blogspot.com/2010/07/brush-versus-bottle-guess-topic.html
http://kuukie.blog.cz/
http://lesk.cas.sk/clanok/15482/zazitok-pre-vlasy.html
http://magazin.ceskenoviny.cz/kosmetika/zpravy/barvene-vlasy-vyzaduji-duslednoupeci/374982&id_sezn
http://naptowel.en.made-in-china.com/product/WhExmwQlDnJf/China-Anti-BleachHairdresser-Black-Towel-NA
http://obopekal.en.made-in-china.com/product/WquxRBNJASkC/China-Besly-High-SpeedPerm-Lotion-D-SXL-068-.html
http://o5.com/tips-on-making-dreadlocks/
http://simplemehndidesigns.com/2010/09/how-to-dye-hair-with-hennanaturalhennahenna-color.html
http://sk.fleurdesante.com/Menu/HairCare/AccessoriesHairCare.aspx
http://store.arrojoproduct.com/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=APB7&Category_Code=AP-B
http://ucesy.vlasy-in.cz/v/ucesy_kaderniku_a_salonu/Essanelle/ucesy-essanelle138.jpg.html
http://ucesy.zenysobe.cz/ucesy-mikado.html
http://visual.merriam-webster.com/clothing-articles/personalaccessories/hairdressing/combs.php
http://visual.merriam-webster.com/clothing-articles/personalaccessories/hairdressing/haircutting-scissors_1.php
http://worldsimple.com/2010/08/11/highlighting-the-hair/
http://zena.sme.sk/c/5049389/v-minulosti-sme-si-vlasy-susili-vysavacom.html
26
32. Turek, I.: Zvyšovanie efektívnosti vyučovania, Bratislava 1998.
33. Tvorba učebníc [Súbor predpisov] Zostav. Kocka, M., Bratislava 1981.
34. http://www.alexandrakurz.at/product_info.php?info=p459_haarpiercing---swarovskikristalle---crystal.html
35. http://www.alibaba.com/productgs/381929384/PH_Controller_Hair_Neutralizer/showimage.htmlails.htm
36. http://www.avedapdx.com/professionaltools.htm
37. http://www.beautyimpex.co.uk/149/single-metal-tail-comb.aspx
38. http://www.chinawholesalegift.com/1/scale/index_4.htm
39. http://www.chishop86.com/
40. http://www.dadairs.com/blog/2010/06/how-to-get-gorgeous-summer-hair/
41. http://www.dennikrelax.sk/Nieco-pre-zeny/Moda-a-krasa/Vlasy-a-ofina/
42. http://www.dralisyed.com/2009/03/chemistry-of-permanent-waving.html
43. http://www.e-ambientes.sk/bizuteria-a-doplnky/vlasove-doplnky/vlasenka-kvetina.htm
44. http://www.easybizchina.com/freemember/products/4593/xinxiang_hualing_industry_co_
__ltd-1.html
45. http://www.echemist.co.uk/p-loreal-elnett-satin-diamond-hold-shine-hair-spray
46. http://www.fashionclothingtoday.com/hair-styles/hair-dyeing/
47. https://www.gigibeauty.com/index.php?manufacturers_id=12&page=1&sort=2d
48. http://www.hair-loss-for-women.info/Myths-about-Hair-Loss-for-Women.html
49. http://www.hair1direct.co.uk/blog/2010/06/coming-soon-theo-by-cloud-9
50. http://www.hairstyles-teacher.com/bouffant-hair.html
51. http://www.hairworks.co.nz/schwarzkopf/q10-time-restore
52. http://www.hji.co.uk/community/media/mens_snapshot/offset-flamed-mohican18273.aspx
53. http://www.hji.co.uk/image/1961-men-parting-qhs1084.html
54. http://www.hji.co.uk/image/2007-slick-parting-qhs26268.html
55. http://www.hji.co.uk/image/2008-redhead-plaits-qhs29742.html
56. http://www.istockphoto.com/file_closeup/health-and-beauty/5800719-haircurls.php?id=58007
57. http://www.itchybristol.co.uk/article.cfm/4/4699/bristol-City-Guide/article/Face-toFacebook
58. http://www.jaffahair.co.uk/products/detail.asp?317,0,0,10,0
59. tp://www.kadernicky-nabytek.cz/pinetka-hlinikova-150ks-bal-9/
60. http://www.kapo.euweb.cz/Ceniky/plastenky_a_zastery.htm
61. http://www.kingdombeauty.com/product/item.php?product_id=451
62. http://www.kozmetikshop.sk/katalog.php?kategorie=1780
63. http://www.life.com/image/81337124
64. http://www.lovelyhairgrowth.com/2009_08_01_archive.html
65. http://www.moda.sk/Kategorie/Vlasy_a_ucesy/20080104_Chcete_Zazarit_Jako_Brad_Pitt.h
tml
66. http://www.moda.sk/Kategorie/Vlasy_a_ucesy/20110420_Skuste_nove_jarne_drdoly_pre_f
ormalne_prilezitosti_aj_denne_nosenie.html
67. http://www.oneposter.com/products/Punky-Pins-Hair-Grip-Pink-Cartoon-Bow_20353.html
27
68. hthttp://www.perlacosmetic.sk/?345,frote-celenka-na-vlasy-so-suchymzipsomtp://www.amazon.co.uk/SIBEL-Hairdressers-mechanical-timerBlack/dp/B00426OSD8
69. http://www.poziadavka.sk/firmy/detail-profil-28592/LINDA-COSMET
70. http://www.prestigebeautysupplyinc.com/index.php?cPath=25_68_124&osCsid=ucxzfyps
71. http://www.purespadirect.com/ProductDetails.asp?ProductCode=VU-201318&click=10549
72. http://www.svetzeny.sk/katalog.php?typ=2173
73. http://www.stv.sk/relacieaz/jednotka/zmenaren/36596.html
74. http://www.taybeh.info/en/produits2.php?cat=4
75. http://www.thewestminsterpractice.com/blog/diffuse-hair-loss-by-gary-heron-trichologist/
76. http://www.topons.com/10pcs-toothed-40mm-diy-hair-roller-curlers-for-lady.html
77. http://www.vlasky.info/ucesy-spolocenske/
78. http://www.48xl.com/
79. Služhttp://lifestyle.malaysia.msn.com/Beauty/photoviewer.aspx?cpdocumentid=5896281&page=11ba Gmail: E-mail od spoločnosti Google
28
SLOVENSKO-ANGLICKÝ
OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK
pre učebný odbor 6456 2 kaderník






SLOVNÍK VÁM NÁZORNE UKÁŽE, ČO JE NOVÉ V KADERNÍCKEJ PROFESII
POMOŽE VÁM NAUČIŤ SA CUDZIE SLOVÁ RÝCHLO A INTUITÍVNE
OBSAHUJE MNOŽSTVO OBRÁZKOV, ILUSTRÁCIÍ, POJMOV A DEFINÍCIÍ
JE PREHĽADNÝ, S PODROBNÝM REGISTROM NA RÝCHLE A JEDNODUCHÉ POUŽITIE
IDEÁLNY PRE ŠTUDENTOV ODBORU KADERNÍK, LAIKOV I PROFESIONÁLOV
OBSAHUJE FONETICKÝ PREPIS ANGLICKEJ VÝSLOVNOSTI
Download

Kaderník