SLOVENSKO-ANGLICKÝ
OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK
pre učebný odbor 6452 2 fotograf
SLOVENSKO -ANGLICKÝ
OBRÁZKOVÝ
SLOVNÍK
pre učebný odbor 6452 2 fotograf
Copyright 2012 by Martin Dancák
Prvé vydanie © Stredná odborná škola, Košická 20, 080 01 Prešov
Všetky práva vyhradené. Nijakú časť tejto knihy nemožno reprodukovať, uchovávať v pamäťovom
systéme alebo rozširovať v akejkoľvek forme elektronickými či mechanickými prostriedkami,
fotokopírovaním, nahrávaním alebo iným spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu
majiteľa autorských práv.
© Stredná odborná škola, Košická 20, 080 01 Prešov
This dictionary may be photocopied freely for classroom use but may not be adapted,
printed, or sold without the permission of the author.
Any websites referred to in this publication are in the public domain.
First published 2012
Printed in, Prešov
SLOVENSKO - ANGLICKÝ
OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK
pre učebný odbor 6452 2 fotograf
Obsah
O slovníku ................................................................................................................................................... 6
Ako používať slovník ................................................................................................................................... 7
Anglicko - slovenský obrázkový slovník ...................................................................................................... 8
jednooká zrkadlovka - single-lens reflex camera (SLR) /ˈsɪŋɡ(ə)l lenzˈriːfleksˈkæm(ə)rə/ ..................... 8
pohľad spredu – front view /frʌntvjuː/ .............................................................................................. 8
zadná strana fotoaparátu - camera back /ˈkæm(ə)rə: bæk/............................................................ 10
digitálny fotoaparát - digital reflex camera /ˈdɪdʒɪtl ˈriːfleks ˈkæm(ə)rə/............................................ 11
zadná strana fotoaparátu – camera back /ˈkæm(ə)rə: bæk/ ........................................................... 11
vrchná strana fotoaparátu - top view............................................................................................... 12
typy fotoaparátov - types of still cameras /stɪl ˈkæm(ə)rə:s/ .............................................................. 13
príslušenstvo objektívu – lens accessories /lenz əkˈsesəriz/................................................................ 16
objektív – lens /lenz/ ........................................................................................................................ 16
šošovka – lens /lenz/ ........................................................................................................................ 18
typy fotografií – photo types /ˈfəʊtəʊ taɪps/ ....................................................................................... 19
ostatné príslušenstvo – other accessories ........................................................................................... 23
fotografický materiál – photographic material ................................................................................ 28
ateliér – studio/atelier/artist workroom /ˈstjuːdɪəʊ/əˈtɛlɪeɪ/ˈɑːtɪst ˈwəːkruːm/ ............................. 29
album s fotografiami – photo album ................................................................................................ 30
Slovenský register /Slovak index/............................................................................................................. 31
Anglický register /English index/ .............................................................................................................. 33
Fonetické symboly /Phonetic Symbols/ ................................................................................................... 35
Anglická abeceda /English alphabet/ ....................................................................................................... 36
Použitá literatúra /Bibliography/.............................................................................................................. 37
O slovníku
Neoddeliteľnú úlohu pri učení sa cudzích jazykov zohrávajú obrázky. Niet pochýb, že vizuálne
podnety pomáhajú človeku pochopiť a zapamätať si rôzne informácie, pretože prispievajú k tvorbe
súvislostí a celého radu asociácií, čo patrí k základným metódam ako uchovať poznatky v pamäti
dlhodobo. Aj preto sme sa rozhodli tento stručný dvojjazyčný slovensko-anglický slovník určený pre
učebný odbor 6452 2 fotograf podporiť farebnými ilustráciami.
Ilustrácie realisticky a presne približujú predmety a časti, z ktorých sa zobrazený predmet
skladá. Ďalej tu nájdeme fotografie rôznych procesov a činností, ktoré úzko súvisia s prácou fotografa.
Každé slovo v tomto slovníku bolo starostlivo vybrané na základe konzultácií s odborníkmi či na základe
štúdia odbornej literatúry a iných zdrojov. Napriek tomu treba brať do úvahy fakt, že tak, ako každý iný
jazyk, aj slovenčina a angličtina sú jazykmi dynamickými, živými fenoménmi, čo v praxi znamená, že tú
istú vec je často možné označiť mnohými rôznymi termínmi. V takomto prípade sme sa usilovali vybrať
to slovo, o ktorom si myslíme, že sa používa najčastejšie alebo najpresnejšie vystihuje podstatu veci.
Okrem ilustrácií a ich detailného popisu v anglickom i slovenskom jazyku v publikácii nájdeme
fonetický prepis anglickej výslovnosti, čo má napomôcť dané slovo v anglickom jazyku správne vysloviť.
Okrem jednotlivých slov tu nájdeme aj ustálené slovné spojenia s cieľom obohatiť náš slovník a mali by
byť pre učiacich sa prínosom. Slovník pre lepšiu orientáciu ďalej obsahuje register (osobitne
v slovenskom aj anglickom jazyku), kde používateľ nájde každé jednotlivé slovo v abecednom poradí
a stranu, na ktorej sa dané slovo nachádza.
Našou snahou bolo vytvoriť praktickú a ľahko použiteľnú pomôcku, ktorá má uľahčiť prácu
v prvom rade študentom učebného odboru 6452 2 fotograf, i keď budeme radi, ak po tejto publikácii
siahne i široká čitateľská verejnosť, laici či odborníci, ktorých záľubou alebo profesiou je fotografovanie
a súčasne snaha sa popri tom naučiť zopár nových slov a ktorí z osobných či profesionálnych dôvodov
potrebujú určiť presné významy neznámych cudzojazyčných termínov. Tento obrázkový slovník má tak
pomôcť lepšie sa zorientovať a vyznať sa v súčasnom pretechnizovanom svete, kde treba poznať
a každodenne používať množstvo nových, často cudzích a odborných termínov v najrôznejších sférach
spoločenského života. Veríme, že táto pomôcka sa stane nielen bežnou metodickou príručkou, ale aj
Vaším osobným priateľom.
6
Ako používať slovník
Slovník je plánovane koncipovaný tak, aby ho bolo možné viacúčelovo použiť. Používateľ môže
po publikácii siahnuť pri učení sa, prekladaní alebo hľadaní neznámych anglických slov a popri tom
postupovať viacerými metódami. Najväčšou výhodou obrázkového slovníka je, že na základe ilustrácií
je používateľ schopný nájsť v ňom akékoľvek slovo súvisiace s odborom fotograf a jeho prácou, hoci má
len veľmi nejasnú predstavu ako daný predmet, jeho časti, prípadne určitú činnosť pomenovať. Dá sa
samozrejme postupovať opačne, to znamená, na základe konkrétneho slova (anglického alebo
slovenského) nájsť jeho podobu či jeho cudzojazyčný ekvivalent prostredníctvom obrázku. Hľadané
výrazy je ďalej možné nájsť tematicky prostredníctvom obsahu v úvode alebo prostredníctvom registra
(osobitne v slovenskom alebo anglickom), kde používateľ nájde každé jednotlivé slovo v abecednom
poradí a stranu, na ktorej sa môže o význame daného slova presvedčiť na základe obrázku.
Na záver ponúkame pre horlivých učiacich sa, ktorí bažia po znalosti nových slov niekoľko
metód a praktických cvičení ako im uľahčiť a urýchliť prácu. Po tom, čo si zapamätáte obsah danej
stránky, skúste si obrázky zo slovníka obkresliť a následne k nim dopísať prislúchajúce cudzojazyčné
výrazy prípadne novo naučené anglické slová z registra nakresliť. Môžete skúsiť pomenovať tie
predmety v triede na odbornom výcviku, ktoré využívate vo svojej odbornej praxi a ktorých anglické
ekvivalenty sa snažíte naučiť. V neposlednom rade je možné z naučených slov vytvoriť jednoduchú
vetu, príbeh, krížovku pre ostatných alebo simulovať reálnu situáciu v obchode a skúsiť si niečo kúpiť.
Veľa šťastia pri učení prajú tvorcovia.
7
Anglicko - slovenský obrázkový slovník
jednooká zrkadlovka - single-lens reflex camera (SLR) /ˈsɪŋɡ(ə)l lenzˈriːfleksˈkæm(ə)rə/
pohľad spredu – front view /frʌntvjuː/
držiak blesku – accessory shoe
/əkˈsesəri ʃuː/
spúšť – shutter release button
/ˈʃʌtə(r) rɪˈliːs ˈbʌt(ə)n/
kontakt blesku
hot-shoe contact
/hɒt- ʃuː ˈkɒntækt/
samospúšť – remote control terminal
/rɪˈməʊt kənˈtrəʊl ˈtɜːmɪnl/
LCD display – data panel
/ˈdeɪtə ˈpæn(ə)l/
programátor
programme selector
/ˈprəʊɡræm sɪˈlektə(r)/
režim/intenzita blesku
flash mode/compensation
button/flaʃ məʊd/
ɒmpɛnˈseɪʃ(ə)n
ˈbʌt(ə)n/
vysúvač blesku
flash pop-up button
/flaʃ pɒp-ʌpˈbʌt(ə)n/
vysúvanie objektívu
lens release button
/lenz rɪˈliːs ˈbʌt(ə)n/
manuálne/automatické
zaostrovanie
focus mode selector
/ˈfəʊkəs məʊd sɪˈlɛktə/
teleso fotoaparátu
camera body
/ˈkæm(ə)rə ˈbɒdi/
objektív – lens /lenz/
ručné zaostrovanie
depth-of-field preview button
/depθ-əv-fiːld ˈpriːvjuː ˈbʌt(ə)n/
fotografia – (photo)graph/picture/exposure/snap(shot) /(ˈfəʊtəʊ)grɑːf/ˈpɪktʃə/ˈɪkˈspəʊʒə/ˈsnap(ʃɒt)/
urobiť fotografiu – take a photo/shoot a picture /teɪk əˈfəʊtəʊ/ʃuːt ə ˈpɪktʃə/
8
korekčné tlačidlo expozície
exposure compensation button
/ɪkˈspəʊʒə(r) kɒmpɛnˈseɪʃ(ə)n ˈbʌt(ə)n/
nastavenie expozície
exposure mode button
/ɪkˈspəʊʒə(r) məʊd ˈbʌt(ə)n/
držiak popruhu fotoaparátu
eyelet for camera strap
/ˈʌɪlɪt fɔː ˈkæm(ə)rə strap/
programátor
programme selector
/ˈprəʊɡræm sɪˈlektə(r)/
spúšť – shutter release
button
/ˈʃʌtə(r) rɪˈliːs ˈbʌt(ə)n/
prepínač chodu
on/off switch
/ɒn/ɒf swɪtʃ/
nastavenie času
shutter-speed dial
/ˈʃʌtə(r) spiːd ˈdaɪəl/
sub-command dial
/sʌb-kəˈmɑːnd dʌɪəl/
indikátor samospúšte
self-timer indicator
/self-ˈtaɪmə(r)
ˈɪndɪˌkeɪtə(r)/
ručné zaostrovanie
depth-of-field preview button
/depθ-əv-fiːld ˈpriːvjuː ˈbʌt(ə)n/
expozimeter
multiple exposure mode /ˈmʌltɪp(ə)l ɪkˈspəʊʒə(r) məʊd/
vysúvanie objektívu
lens release button
/lenz rɪˈliːs ˈbʌt(ə)n/
redukcia červených očí
red-eye reduction lamp /red aɪ rɪˈdʌkʃn lamp /
objektív – lens /lenz/
vyvolať film – process/develop a film /ˈprəʊses/dɪˈveləp ə fɪlm/
vyvolať fotografiu – process/develop a photograph /ˈprəʊses/dɪˈveləp ə ˈfəʊtəgrɑːf/
vytlačiť fotografiu – print a photograph /prɪnt ə ˈfəʊtəgrɑːf/
9
zadná strana fotoaparátu - camera back /ˈkæm(ə)rə: bæk/
hľadáčik – viewfinder /vjuːˈfaɪndə(r)/
nastavenie optiky hľadáčika
diopter adjustment control
/dʌɪˈɒptəəˈdʒʌs(t)m(ə)nt
kənˈtrəʊl/
režim/intenzita blesku
flash mode/compensation button
/flaʃ məʊd/kɒmpɛnˈseɪʃ(ə)n ˈbʌt(ə)n/
zablokovanie zaostrenej
vzdialenosti a expozície
AE-L/AF-L button
/eɪ iː-ɛl/eɪ ɛf ɛl ˈbʌt(ə)n/
digitálne a video výstupy
digital and video terminals
/ˈdɪdʒɪt(ə)l ənd vɪdiəʊ
ˈtɜː(r)mɪn(ə)ls/
externý/interný blesk
external/internal flash
/ɪkˈstəːn(ə)l/ɪnˈtəːn(ə)l/
LCD displej/hľadáčik
LCD display/viewfinder switch
/dɪˈspleɪ/ vjuːˈfaɪndə(r) swɪtʃ/
tlačidlo menu – menu button
/ˈmenjuː ˈbʌt(ə)n/
zobrazenie skupiny obrázkov
a zväčšenie náhľadu
index/enlarge button
/ɪndeks/ɪnˈlɑː(r)dʒ ˈbʌt(ə)n/
ochrana/uzamknutie snímky
protect button
/prəˈtɛkt ˈbʌt(ə)n/
tlačidlo potvrdenia
enter button
/ˈɛntə ˈbʌt(ə)n/
externý hľadáčik – external viewfinder
/ɪkˈstəːn(ə)lvjuːˈfaɪndə(r)/
vymazanie záberu
erase button
/ɪˈreɪz ˈbʌt(ə)n/
blokácia voľby
zaostrovacieho poľa
focus selector lock /ˈfəʊkəs sɪˈlɛktə lɒk/
štvorsmerný kolieskový ovládač
four-way selector
/fɔː(r)- weɪ sɪˈlektə(r)/
vložiť film do fotoaparátu – put a film in the camera /pʊt/
založiť film do fotoaparátu – load a camera with a film /ləʊd/
zapnúť fotoaparát – turn on a camera /təːn ɒn ə ˈkæm(ə)rə/
fotoaparát mám pripravený – I have a camera at the ready
/ʌɪ hav ə ˈkæm(ə)rə ət ə ˈrɛdi/
10
digitálny fotoaparát - digital reflex camera /ˈdɪdʒɪtl ˈriːfleks ˈkæm(ə)rə/
zadná strana fotoaparátu – camera back /ˈkæm(ə)rə: bæk/
hlavný vypínač - power switch
/ˈpaʊə swɪtʃ/
tlač/formát obrázkov
programátor
print image/picture format
programme selector
/prɪnt ˈɪmɪdʒ/ˈpɪktʃə ˈfɔːmat/
/ˈprəʊɡræm sɪˈlektə(r)/
použitie obrazovky
rýchloovládača
quick control screen
/kwɪk kənˈtrəʊl skriːn/
displej z tekutých kryštálov
liquid crystal display
/ˈlɪkwɪd ˈkrɪstl dɪˈspleɪ/
nahrávanie videa
video record /ˈvɪdɪəʊ ˈrɛkɔːd/
výber režimu auto zaostrovanie
selecting AF mode
/sɪˈlɛktɪŋ eɪ ɛf məʊd/
zobrazenie skupiny
obrázkov
index button
/ɪndeks ˈbʌt(ə)n/
očko na popruh
strap eyelet
/stræp ˈaɪlət/
tlačidlo menu
menu button
/ˈmenjuː ˈbʌt(ə)n/
výber/nastavenie/uloženie
štýlu obrázku – selecting/
customizing/registering
a picture style /sɪˈlɛktɪŋ/
ˈkʌstəmʌɪz/ˈrɛdʒɪstəɪŋ
ə ˈpɪktʃə stʌɪl/
informácie o snímke
info button
/ˈɪnfəʊ ˈbʌt(ə)n/
zoom /zuːm/
rýchloovládač
quick control dial
/kwɪk kənˈtrəʊl
dʌɪəl/
hľadáčik - viewfinder /vjuːˈfaɪndə(r)/
zamknutie tlačidiel
prezeranie záberov
protect/lock button
image review button
/prəˈtɛkt/lɒk ˈbʌt(ə)n/
/ˈɪmɪdʒ rɪˈvjuː ˈbʌt(ə)n/
vymazanie záberu
erase button /ɪˈreɪz ˈbʌt(ə)n/
štvorsmerný kolieskový ovládač
four-way selector /fɔː(r)-weɪ sɪˈlektə(r)/
spúšť – shutter release button: a device that opens and closes to expose the film in a camera
/tlačidlo spúšťajúce uzávierku fotoaparátu, čím sa exponuje film vo fotoaparáte, urobenie snímky/
samospúšť – self-timer: a mechanism in a camera that introduces a delay between the operation of
the shutter release and the opening of the shutter, so that the photographer can be included in the
photograph /mechanizmus vo fotoaparáte, ktorý odďaľuje uzávierku, čo umožňuje fotografujúcemu
byť na fotografii, ktorú práve robí/
11
vrchná strana fotoaparátu - top view
/tɒpvjuː/
fotograf – photographer /ə fəˈtɒgrəfə/
AF iluminátor – AF illuminator /eɪ ɛf ɪˈl(j)uːmɪneɪtə(r)/
indikátor samospúšte
self-timer indicator
/self-ˈtaɪmə(r)
spúšť – shutter release button
ˈɪndɪˌkeɪtə(r)/
/ˈʃʌtə(r) rɪˈliːs ˈbʌt(ə)n/
objektív – lens /lenz/
zobrazenie skupiny obrázkov a zväčšenie náhľadu
index/enlarge button /ɪndeks/ɪnˈlɑː(r)dʒ ˈbʌt(ə)n/
zoom in/out /zuːm ɪn/aʊt/
tlačidlo zaostrenia - focus button /ˈfəʊkəs ˈbʌt(ə)n/
zhlukové/sériové snímanie
burst/bracket button /bəːst/ˈbrakɪt ˈbʌt(ə)n/
voľba režimu - programme selector
/ˈprəʊɡræm sɪˈlektə(r)/
očko na popruh – strap eyelet /stræp ˈaɪlət/
hlavný vypínač – power switch /ˈpaʊə(r) swɪtʃ/
hľadáčik/LCD displej
viewfinder/LCD display switch
/dɪˈspleɪ/ vjuːˈfaɪndə(r) swɪtʃ/
tlačidlo pre ľubovoľnú voľbu funkcie - custom button
/ˈkʌstəm ˈbʌt(ə)n/
prezeranie záberov - image review/playback button
/ˈɪmɪdʒ rɪˈvjuː ˈpleɪbak ˈbʌt(ə)n/
stereo mikrofón – stereo microphone
/ˈstɛrɪəʊˈmaɪkrəˌfəʊn/
blesk – flash: a camera attachment that produces a brief very bright light, used for taking
photographs in poor light /príslušenstvo fotoaparátu produkujúce silné svetlo vo veľmi krátkom
intervale používané na robenie fotografií pri zlom svetle/
manuál/príručka – instruction manual/user guide /ɪnˈstrʌkʃ(ə)n ˈmanjʊ(ə)l/ˈjuːzəgʌɪd/: a book
giving instructions or information /príručka užívateľa fotoaparátu/
12
typy fotoaparátov - types of still cameras /stɪl ˈkæm(ə)rə:s/
fotoaparát na APS film – APS camera /eɪ piː esˈkæm(ə)rə:/
nastavenie času – shutter-speed dial /ˈʃʌtə(r) spiːd ˈdaɪəl/
nastavenie clony – aperture dial /ˈæpə(r)tʃə(r) ˈdaɪəl/
počítadlo – frame counter /freɪm ˈkaʊntə(r)/
nastavenie posunu filmu – film advance mode
/fɪlm ədˈvɑːns məʊd/
spätné prevíjanie filmu
film rewind knob
/fɪlm ˌriːˈwaɪnd nɒb/
blesk
flash
/flaʃ/
APS film
/eɪ piː es fɪlm/
spúšť
shutter release
/ˈʃʌtə(r) rɪˈliːs/
fotoaparát na veľký formát
view camera /vjuː ˈkæm(ə)rə:/
jednorazový fotoaparát
disposable camera /dɪˈspəʊzəbl ˈkæm(ə)rə:/
stará/moderná technológia – old/modern technology
tradičné metódy – conventional methods of photography
13
vodotesný digitálny fotoaparát – water-resistant digital camera /ˈdɪdʒɪtlˈ kæm(ə)rə: ˈwɔːtə- rɪˈzɪstənt/
dvojoká zrkadlovka – double-lens reflex camera (SLR)
/ˈdʌb(ə)l lenzˈriːfleksˈkæm(ə)rə/
fotoaparát typu Polaroid – instant camera
/ˈɪnstənt ˈkæm(ə)rə:/
fotoaparát s hľadáčikom – rangefinder camera
/reɪndʒˈfaɪndə(r) ˈkæm(ə)rə:/
kompaktný digitálny fotoaparát
compact digital reflex camera
/kəmˈpakt ˈdɪdʒɪtl ˈriːfleks ˈkæm(ə)rə/
hľadáčik – viewfinder
/vjuːˈfaɪndə(r)/
a camera - a device for recording visual images in the
form of photographs, movie film, or video signals
/prístroj na vytváranie obrázkov vo forme fotografií,
filmu alebo v podobe videa/
14
jednooká zrkadlovka – single-lens reflex camera (SLR)
/ˈsɪŋɡ(ə)l lenzˈriːfleksˈkæm(ə)rə/
fotoaparát na formát 6 x 6 – medium format SLR (6x6)
/ˈmiːdiəm ˈfɔːmæt ˈsɪŋɡ(ə)l lenz ˈriːfleks/
počítač – personal computer
/ˈpəːs(ə)n(ə)l kəmˈpjuːtə/
15
príslušenstvo objektívu – lens accessories /lenz əkˈsesəriz/
objektív – lens /lenz/
teleobjektív – telephoto lens
/ˈteliˈfəʊtəʊ lenz/
objektív so zoomom – zoom lens
/zuːm lenz/
širokouhlý objektív - wide-angle lens
/waɪd-ˈæŋɡl lenz/
objektív na makrozábery – macro lens
/ˈmækrəʊ lenz/
statív – tripod /ˈtraɪpɒd/
slnečná clona – lens hood /lenz hʊd/
ochranný kryt objektívu
lens cap /lenz kæp/
zaostriť – focus /ˈfəʊkəs/
16
matnica – focusing screen /ˈfəʊkəsiŋ skriːn/
teleobjektív – telephoto lens /ˈteliˈfəʊtəʊ lenz/
telekonvertor – teleconverter
/ˈtɛlɪkənˌvəːtə/
optické spektrum – optical spectrum
/ˈɒptɪk(ə)l ˈspɛktrəm/
17
šošovka – lens /lenz/
polarizačný filter – polarizing filter
/ˈpəʊləraɪziŋ ˈfɪltə(r)/
šošovky
lenses /lenzis/
puzdro na fotoaparát
camera case /ˈkæm(ə)rə: keɪs/
problémy - problems
/ˈprɒbləms/
podexponovaný – underexposed /ˌʌndərɪkˈspəʊzd/
preexponovaný – overexposed /ˌəʊvərɪkˈspəʊzd/
neostrý – out of focus /aʊt əv ˈfəʊkəs/
červené oči – red eyes /red aɪz/
redukcia efektu červených očí – red eye reduction
zrnitá fotografia – a grainy photograph /ˈgreɪni/
18
typy fotografií – photo types /ˈfəʊtəʊ taɪps/
krajinka – landscape /ˈlæn(d)ˌskeɪp/
stereosnímka – stereo photography /ˈstɛrɪəʊ fəˈtɒgrəfi/
panoráma – panorama /pænəˈrɑːmə/
19
zátišie – still life /stɪl laɪf/
farebná fotografia – colour photo
/ˈkʌlə(r) ˈfəʊtəʊ/
čiernobiela fotografia – black and white photo
/blæk ənd waɪt ˈfəʊtəʊ/
20
fotomontáž – photomontage /ˌfəʊtəʊmɒnˈtɑːʒ/
divadelná fotografia – theatre photography /ˈθɪətə fəˈtɒgrəfi/
21
portrét – portrait /ˈpɔː(r)trɪt/
koláž – collage /ˈkɒlɑːʒ/
negatív – negative /ˈneɡətɪv/
akt – nude /njuːd/
22
ostatné príslušenstvo – other accessories
/ˈʌðə əkˈsesəriz/
laserová tlačiareň – laser printer /ˈleɪzə(r) ˈprɪntə(r)/
atramentová tlačiareň – ink-jet printer /ɪŋk-dʒet ˈprɪntə(r)/
svetlá – lights /lʌɪts/
stojan na svetlá
lights stand /lʌɪts stand/
sedadlo na fotenie
photo seat /ˈfəʊtəʊ siːt/
23
statív – tripod /ˈtraɪpɒd/
stolný statív – table tripod
/ˈteɪb(ə)lˈtraɪpɒd/
blesk – flash /flæʃ/
externý blesk – external flash
/ɪkˈstəːn(ə)l flæʃ/
fotoodpaľovačka
digital trigger /ˈdɪdʒɪt(ə)l ˈtrɪgə/
CD – compact disc /ˈkɒmpækt dɪsk/
DVD – DVD disc /diː viː ˈdiː dɪsk/
24
analyzátor farieb – colour analyser /ˈkʌlə ˈan(ə)lʌɪzə(r)/
denzitometer – densitometer /ˌdɛnsɪˈtɒmɪtə/
analyzátor farieb – colour analyser: an instrument for identifying and measuring the constituents
into which light can be separated in a spectrum or rainbow, sometimes including (loosely) black and
white /nástroj na meranie farebného spektra svetla/
denzitometer – densitometer: an instrument for measuring the photographic density of an image
on a film or photographic print /nástroj na meranie hustoty snímky na filme alebo tlači/
expozimeter – exposure meter: a light meter, an instrument for measuring the level of light
/nástroj na meranie intenzity svetla, svetelnosti (napr. v miestnosti)/
fotoodpaľovačka – digital trigger: high frequency FM wireless signal to trigger flash without
inconvenience of conventional sync cable /vysokofrekvenčný nástroj na odpálenie blesku na diaľku/
25
expozimeter – exposure meter
/ɪkˈspəʊʒə ˈmiːtə/
kazeta s filmom – film spool /film spuːl/
APS camera film /eɪ piː esˈkæm(ə)rə: fɪlm/
26
diapozitív – slide/transparency
/slʌɪd/tranˈspar(ə)nsi/
diaprojektor – stereopticon
/ˌstɛrɪˈɒptɪk(ə)n/
rámček diapozitívu – slide mount
/slʌɪd maʊnt/
fotografická miska – photographic dish
/fəʊtəˈgrafɪk dɪʃ/
pinzeta – (pair of) tweezers/claws
/(pɛː ɒv) ˈtwiːzəz/klɔːz/
vlastnosti (snímky)
properties (of a photo) /ˈprɒpə(r)tis (ɒv ə ˈfəʊtəʊ)/
veľkosť – size (of a photo) /saɪz (əv ə ˈfəʊtəʊ)/
kontrast (farieb, fotografie) – contrast (of a photo) /ˈkɒntrɑːst (əv ə ˈfəʊtəʊ)/
jas (fotografie) – brightness (of a photo) /braɪtnəs (əv ə ˈfəʊtəʊ)/
ostrosť (fotografie) – sharpness (of a photo) /ʃɑː(r)pnəs (əv ə ˈfəʊtəʊ)/
farba – colour (of a photo) /ˈkʌlə(r) (əv ə ˈfəʊtəʊ)/
škála (farieb, fotografie) – levels (of a photo) /ˈlev(ə)ls (əv ə ˈfəʊtəʊ)/
automatická farebná škála (fotografie) – auto levels (of a photo) /ˈɔːtəʊ ˈlev(ə)ls (əv ə ˈfəʊtəʊ)/
27
fotografický materiál – photographic material
/fəʊtəˈgrafɪk məˈtɪərɪəl/
fotografický papier – photo(graphic) paper /ˌfəʊtəˈgrafɪk ˈpeɪpə/
matný papier – matt(e) /mæt/
lesklý papier – gloss /ɡlɒs/
pololesklý papier – semi-gloss /ˈsemi ɡlɒs/
pamäťová karta – memory card
memory card /ˈmɛm(ə)ri kɑːd/
vývojka – developer
/dɪˈvɛləpə(r)/
vývojnica
film developing tank
/fɪlm dɪˈvɛləpɪŋ taŋk/
ustaľovač – fixative/fixer
/ˈfɪksətɪv/ˈfɪksə/
chemikálie – chemicals /ˈkɛmɪk(ə)l/: a distinct compound
or substance, especially one which has been artificially
prepared or purified /látky určené k vyvolávaniu fotografií/
vývojnica – developing tank: a container in which a film is treated
with chemicals to make a visible image /nádoba slúžiaca na vyvolanie filmu pomocou chemikálií/
vývojka – developer: a chemical agent used for treating photographic film to make a visible image
/chemikália slúžiaca na vyvolanie, zviditeľnenie obrazu na filme alebo snímke/
ustaľovač – fixative/fixer: a substance used for fixing a photographic image /chemikália určená na
ustálenie, stabilizovanie filmu alebo snímky/
28
ateliér – studio/atelier/artist workroom /ˈstjuːdɪəʊ/əˈtɛlɪeɪ/ˈɑːtɪst ˈwəːkruːm/
pozadie – background /ˈbakgraʊnd/
stojan na svetlá – lights stand
/lʌɪts stand/
svetlá – lights /lʌɪts/
sedadlo na fotenie – photo seat
/ˈfəʊtəʊ siːt/
tienidlo
lampshade /ˈlampʃeɪd/
externý blesk – external flash
/ɪkˈstəːn(ə)l flæʃ/
statív – tripod /ˈtraɪpɒd/
tmavá komora – darkroom
/ˈdɑː(r)kruːm/
zväčšovací prístroj
photograph enlarger
/ˈfəʊtəgrɑːf ɪnˈlɑːdʒə/
sušička/leštička – drier /ˈdrʌɪə/
úprava fotografií – photo edit /ˈfəʊtəʊ ˈedɪt/
gumený valček – rolling rubber
/ˈrəʊlɪŋ ˈrʌbə/
zmena veľkosti fotografie – resize (a photo) /ˌriːˈsaɪz/
zväčšiť (formát) – enlarge photo size /ɪnˈlɑː(r)dʒ ˈfəʊtəʊ saɪz/
zmenšiť (formát) – reduce photo size /rɪˈdjuːs ˈfəʊtəʊ saɪz/
priblížiť, zväčšiť (objekt) – zoom in (a photo) /zuːm ɪn/
oddialiť, zmenšiť (objekt) – zoom out (a photo) /zuːm aʊt/
(s)kopírovať (fotografiu) – copy (a photo) /ˈkɒpi/
otočiť (fotografiu) – rotate (a photo) /rəʊˈteɪt/
uložiť (fotografiu) – save (a photo) /seɪv/
tlačiť (fotografiu) – print (a photo) /prɪnt/
29
album s fotografiami – photo album
/ˈfəʊtəʊ ˈælbəm/
a) fotografia – photograph: a picture made using a camera, in which an image is focused on to lightsensitive material and then made visible and permanent by chemical treatment, or stored digitally
/obrázok vytvorený pomocou fotoaparátu, uchovaný digitálne, prípadne vyvolaný alebo vytlačený na
svetlo-citlivý papier pomocou použitia chemikálií/
b) fotografia – photography: the art or practice of taking and processing photographs /umenie
alebo zručnosť robiť alebo vyvolávať fotografie/
30
Slovenský register /Slovak index/
A
AE-L/AF-L
AF iluminátor
AF režim
akt
album s fotografiami
analyzátor farieb
APS film
ateliér
atramentová tlačiareň
automatická farebná škála
(fotografie)
automatické zaostrovanie
B
blesk
C
CD disk
chemikálie
clona
červené oči
čiernobiela fotografia
D
denzitometer
diapozitív
diapozitív
diaprojektor
diaprojektor
digitálne výstupy
digitálny fotoaparát
digitálny fotoaparát
displej z tekutých kryštálov
držiak blesku
DVD disk
dvojoká zrkadlovka
E
emulzia
expozícia
expozimeter
expozimeter
externý hľadáčik
F
farba
farebná fotografia
filter
formát obrázkov/fotografie
fotoaparát na APS film
fotoaparát na formát 6 x 6
fotoaparát na veľký formát
fotoaparát s hľadáčikom
fotoaparát typu Polaroid
fotograf
fotografická emulzia
fotografická miska
fotografický materiál
fotografický papier
fotoodpaľovačka
G
gumený valček
H
hľadáčik
hľadáčik
hlavný vypínač
hranol
chemikálie
I
indikátor samospúšte
informácie o snímke
intenzita blesku
J
jas (fotografie)
jednooká zrkadlovka
jednorazový fotoaparát
kazeta s filmom
koláž
kompaktná pamäťová karta
kompaktný digitálny
fotoaparát
kompozícia
kontakt blesku
kontrast (farieb, fotografie)
kopírovať (fotografiu)
korekčné tlačidlo expozície
korekčné tlačidlo expozície
krajinka
kryt
L
laserová tlačiareň
LCD displej
lesklá fotografia
M
manuál
matná fotografia
matnica
mikrofón
módy korekcie expozície
N
nahrávanie videa
nastavenie citlivosti filmu
nastavenie clony
nastavenie času
nastavenie displeja
nastavenie expozície
nastavenie optiky hľadáčika
nastavenie posunu filmu
nastavenie štýlu obrázku
negatív
neostrý
O
objektív
K
karta
31
objektív
objektív na makro zábery
objektív so zoomom
očko na popruh
oddialiť, zmenšiť (objekt)
ochrana
ochranný kryt
ochranný kryt objektívu
optické spektrum
optický hranol
optika
ostrosť (fotografie)
otočiť (fotografiu)
ovládač
P
pamäťová karta
panoráma
pinzety
počítač
počítadlo
podexponovaný
pohľad spredu
polarizačný filter
Polaroid
polo lesklá fotografia
pomoc
portrét
použitie obrazovky
rýchloovládača
pozadie
preexponovaný
prepínač chodu
prepínač chodu
preskočenie skupiny
obrázkov
prezeranie záberov
priblížiť, zväčšiť (objekt)
príručka
príslušenstvo objektívu
problém
programátor
puzdro na fotoaparát
R
rámček diapozitívu
rámček na fotografiu
redukcia efektu červených
očí
režim blesku
ručné zaostrovanie
rýchloovládač
S
samospúšť
sedadlo na fotenie
senzibilizátor
sériové snímanie
slnečná clona
snímka
solarizácia
spätné prevíjanie filmu
spúšť
spúšť
statív
stojan na svetlá
sušička
sušička/leštička
svetlá
širokouhlý objektív
škála farieb (fotografie)
šošovka
šošovky
štvorsmerný kolieskový
ovládač
T
tele konvertor
teleobjektív
teleso fotoaparátu
tienidlo
tlač obrázkov
tlačidlo menu
tlačidlo potvrdenia
tlačidlo pre ľubovoľnú voľbu
funkcie
tlačidlo zaostrenia
tlačiť (fotografiu)
tmavá komora
32
typy fotoaparátov
typy fotografií
U
uložiť (fotografiu)
úprava fotografií
uzamknutie
V
veľkosť
video výstupy
vlastnosti (snímky)
vodotesný digitálny
fotoaparát
voľba režimu
vrchná strana
výber režimu automatického
zaostrovania
výber štýlu obrázku
vymazanie záberu
vypínač
výstup na diaľkový ovládač
vysúvacie tlačidlo
vysúvač blesku
vysúvanie objektívu
vývojka
vývojnica
vyvolať (film)
Z
zadná strana
zaostriť
zaostrovanie
zátišie
zhlukové snímanie
zmena veľkosti fotografie
zmenšiť (formát fotografie)
zobrazenie skupiny obrázkov
zoom
zoom objektív
zrkadlovka
zrkadlovka
zrnitá fotografia
zväčšenie náhľadu
zväčšiť (formát fotogr
Anglický register /English index/
A
accessory shoe
AE-L/AF-L button
AF illuminator
AF mode
aperture dial
APS camera
APS camera film
artist workroom
atelier
auto levels (of a photo)
B
background
black and white photo
bracket button
brightness (of a photo)
burst button
C
camera
camera back
camera body
camera case
chemicals
claws
collage
colour (of a photo)
colour analyser
colour photo
compact digital reflex
camera
compact disc
compact memory card
composition
contrast (of a photo)
copy (a photo)
counter
cover
custom button
customizing a picture style
D
darkroom
data panel
densitometer
depth-of-field preview
button
developer
develop (film)
diaphragm
digital camera
digital reflex camera
digital terminals
digital trigger
diopter adjustment control
dish
disposable camera
double-lens reflex camera
(SLR)
drier
DVD disc
E
eject button
enlarge button
enlarge photo size
enter button
erase button
exposure
exposure adjustment knob
exposure compensation
button
exposure meter
exposure mode button
external viewfinder
F
film advance mode
film developing tank
film rewind knob
film speed
film spool
filter
flash
33
flash compansation button
flash mode
flash pop-up button
focus
focus button
focus mode selector
focus selector lock
focusing screen
four-way selector
frame counter
front view
G
gloss photo
grainy photograph
H
help button
hot-shoe contact
I
image review button
index button
indicator
info button
ink-jet printer
instant camera
instruction manual
L
lampshade
landscape
laser printer
LCD display/viewfinder
switch
lens
lens accessory
lens cap
lens hood
lens release button
lenses
levels (of a photo)
lights
lights stand
liquid crystal display
M
macro lens
matt(e) photo
medium format SLR (6x6)
memory card
menu button
microphone
miltiple exposure mode
multi-image jump button
N
negative
nude
O
on/off switch
optical spectrum
out of focus
overesposed
P
pair of tweezers
panel
panorama
personal computer
photo album
photo edit
photo frame
photo seat
photo type
photographer
photo(graphic) paper
photographic dish
photographic material
picture format
playback button
polarizing filter
portrait
power switch
print (a photo)
print image
problems
process/develop (film)
programme selector
properties (of a photo)
protect button
Q
quick control dial
quick control screen
R
rangefinder camera
red eye
red eye reduction
reduce photo size
registering a picture style
remote control terminal
resize (a photo)
rolling rubber
rotate (a photo)
rubber
S
save (a photo)
screen
selecting a picture style
selector
self-timer indicator
semi-gloss photo
sensitizer
settings display button
sharpness (of a photo)
shutter release button
shutter-speed dial
single-lens reflex camera
(SLR)
size (of a photo)
slide
34
slide mount
SLR camera
solarization
spectrum
stereopticon
still cameras
still life
strap eyelet
studio
T
teleconverter
telephoto lens
top view
transparency
tripod
tweezers
U
underexposed
user guide
V
video record
video terminals
view camera
viewfinder
viewfinder/LCD display
switch
W
water-resistant digital
camera
wide-angle lens
Z
zoom
zoom in (a photo)
zoom lens
zoom out (a photo)
Phonetic Symbols/Fonetické symboly/
Consonants /spoluhlásky/
/p/
pen /pɛn/
/n/
near /nɪə/
/b/
big /bɪg/
/h/
happy /ˈhapi/
/t/
tea /tiː/
/r/
red /rɛd/
/d/
do /duː/
/j/
yes /jɛs/
/c/
cat /kæt/
/w/
want /wɒnt/
/g/
go /gəʊ/
/θ/
thanks /θaŋks/
/f/
four /fɔː/
/ð/
the /ðə/
/v/
very /ˈvɛri/
/ʃ/
she /ʃiː/
/s/
son /sʌn/
/ʒ/
television /ˈtɛlɪvɪʒ(ə)n/
/z/
zoo /zuː/
/tʃ/
child /tʃʌɪld/
/l/
live /lɪv/
/dʒ/
German /ˈdʒəːmən/
/m/
my /mʌɪ/
/ŋ/
English /ˈɪŋglɪʃ/
Vowels /samohlásky/
/iː/
see /siː/
/ɔː/
morning /ˈmɔːnɪŋ/
/ɪ/
his /hɪz/
/ʊ/
football /ˈfʊtbɔːl/
/i/
twenty /ˈtwɛnti/
/uː/
you /juː/
/ɛ/
ten /tɛn/
/ʌ/
sun /sʌn/
/æ/
stamp /stæmp/
/əː/
learn /ləːn/
/ɑː/
father /ˈfɑːðə/
/ə/
letter /ˈlɛtə/
/ɒ/
hot /hɒt/
35
Diphthongs (two vowels together)
Triphthongs (three vowels together)
/dvojhlásky/
/trojhlásky/
/eɪ/
name /neɪm/
/eɪə/
player /ˈpleɪə/
/əʊ/
no /nəʊ/
/ʌɪə/
fire /ˈfʌɪə/
/ʌɪ/
my /mʌɪ/
/ɔɪə/
loyal /ˈlɔɪəl/
/aʊ/
how /haʊ/
/əʊə/ lower /ˈləʊə/
/ɔɪ/
boy /bɔɪ/
/aʊə/ power /ˈpaʊə/
/ɪə/
hear /hɪə/
/eə/
where /weə/
/ʊə/
tour /tʊə/
English alphabet /Anglická abeceda/
36
Použitá literatúra /Bibliography/
Anglicko-slovenský dvojjazyčný ilustrovaný slovník. Slovart. Bratislava 2006.
Autorský kolektív pracovníkov Lingea s.r.o., Bratislava 2008.
Bibliografický (dokumentačný) a katalogizačný záznam (bývalá ČSN 01 0195), 1965.
Corbeil, J., C., Archambaultová, A.: Obrázkový slovník, slovenčina/angličtina, Bratislava 2006.
Kolcún, J., Andrejiová, M.: Optika a prístroje I pre učebný odbor 6452 2 fotograf, Bratislava 2009.
Polášek, J.: Fotografické prístroje a zariadenia pre 2. a 3. ročník stredných odborných učilíšť, učebný
odbor fotograf, Bratislava 1987.
Turek, I.: Zvyšovanie efektívnosti vyučovania, Bratislava 1998.
Tvorba učebníc [Súbor predpisov] Zostav. Kocka, M., Bratislava 1981.
http://buteo.szm.com/work/ucebnice.pdf
http://dslr.bz/nikon-d5100/
http://goldenshell.en.alibaba.com/product/315279461209801536/TR_D6_Digital_Flash_Trigger_DC_.html
http://linkdelight.blog.com/2011/05/11/special-nikon-d3100-appearance/
http://makofoto.cz/nikon/navody_k_fotakum/D80-Cz_02.pdf
http://oxforddictionaries.com/
http://theonlinephotographer.typepad.com/the_online_photographer/2007/10/new-gr-digital-.html
http://www.cleaningdigitalcameras.com/pdf/Nikon_D50.pdf
http://www.nikonusa.com/pdf/manuals/noprint/D700_noprinten.pdf
http://www.nonofficejobs.com/Photographer.htm
http://www.porada.sk/t99076-foneticka-transkripcia-vyslovnost.html
http://www.thefreedictionary.com/photographer
www.wikipedia.com
37
Copyright 2012 by Martin Dancák
Prvé vydanie © Stredná odborná škola, Košická 20, 080 01 Prešov
38
Download

Fotograf