FIRST EDITION
ANGLICKO-SLOVENSKÝ
A
SLOVENSKO-ANGLICKÝ
OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK
pre študijný odbor 6362 6
kozmetička a vizážistka






SLOVNÍK VÁM NÁZORNE UKÁŽE, ČO JE ČO VO SVETE KOZMETIKY A VIZÁŽE
POMOŽE VÁM NAUČIŤ SA CUDZIE SLOVÁ RÝCHLO A INTUITÍVNE
OBSAHUJE MNOŽSTVO OBRÁZKOV, ILUSTRÁCIÍ, POJMOV A DEFINÍCIÍ
JE PREHĽADNÝ, VHODNÝ NA RÝCHLE A JEDNODUCHÉ POUŽITIE
IDEÁLNY PRE ŠTUDENTOV KOZMETIKY A VIZÁŽISTIKY, LAIKOV I PROFESIONÁLOV
OBSAHUJE FONETICKÝ PREPIS ANGLICKEJ VÝSLOVNOSTI
Anglicko-slovenský
a Slovensko-anglický obrázkový slovník
pre študijný odbor 6362 6
kozmetička a vizážistka
Prvé vydanie
© 2012 by Lucia Rudá
© Stredná odborná škola, Košická 20, 080 01 Prešov
Všetky práva vyhradené. Nijakú časť tejto knihy nemožno
reprodukovať, uchovávať v pamäťovom systéme alebo
rozširovať v akejkoľvek forme elektronickými či mechanickými
prostriedkami, fotokopírovaním, nahrávaním alebo iným
spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľa
autorských práv.
© Stredná odborná škola, Košická 20, 080 01 Prešov
This dictionary may be photocopied freely for classroom use.
They may not be adapted, printed, or sold without the permission of the author.
Any websites referred to in this publication are in the public domain.
Obsah
O slovníku ................................................................................................................................................ 5
Ako používať slovník ................................................................................................................................ 6
HUMAN BODY ľudské telo ....................................................................................................................... 7
HUMAN FACE ľudská tvár ........................................................................................................................ 8
EYE oko .................................................................................................................................................... 9
MOUTH ústa ............................................................................................................................................ 9
EAR ucho................................................................................................................................................ 10
NOSE nos ............................................................................................................................................... 10
ARM ruka, horná končatina................................................................................................................... 11
HAND ruka ............................................................................................................................................. 11
FINGERNAIL necht ................................................................................................................................. 12
LEG noha, dolná končatina .................................................................................................................... 13
FOOT chodidlo ....................................................................................................................................... 13
MAN’s FACE mužská tvár....................................................................................................................... 14
SKIN koža, pokožka, pleť........................................................................................................................ 15
SKIN COLOUR farba pleti ............................................................................................................... 15
SKIN TONE tón pleti ....................................................................................................................... 15
SKIN TYPE typ pleti ........................................................................................................................ 15
SKIN BLEMISHES nedostatky pleti ......................................................................................................... 16
FINE LINES, WRINKLES & SKIN FOLDS jemné vrásky, vrásky a záhyby na pokožke ............................... 17
SKIN TEXTURE štruktúra pleti ................................................................................................................ 18
JOBS IN COSMETIC INDUSTRY povolania v kozmetickom priemysle .................................................... 19
COSMETIC SERVICES kozmetické služby................................................................................................ 21
SPA TREATMENT kúpeľná starostlivosť ................................................................................................. 21
FACIAL / FACIAL TREATMENT ošetrenie tváre ...................................................................................... 22
BODY TREATMENT ošetrenie tela ......................................................................................................... 25
BODY MASSAGE masáž tela................................................................................................................... 27
WAXING vosková depilácia.................................................................................................................... 27
NAILS nechty.......................................................................................................................................... 29
MANICURE manikúra............................................................................................................................. 30
NAIL SHAPING OPTIONS možnosti tvarovania nechtov ........................................................................ 30
PEDICURE pedikúra ............................................................................................................................... 31
NAIL ENHANCEMENTS/EXTENSIONS zlepšenie vzhľadu nechtov a predlžovanie ................................. 32
DIGITAL SKIN ANALYSES digitálna analýza pleti .................................................................................... 33
OTHER COSMETIC TREATMENTS ďalšie kozmetické ošetrenie pleti ..................................................... 34
INSTRUMENTAL COSMETOLOGY inštrumentálna kozmetológia .......................................................... 34
FACE REJUVENATION rejuvenizácia pleti .............................................................................................. 34
DERMAL FILLERS dermálne výplne ........................................................................................................ 36
COSMETIC SURGERY kozmetická chirurgia ........................................................................................... 37
COSMETIC PRODUCTS kozmetické výrobky .......................................................................................... 38
COSMETIC PRODUCT SYMBOLS označenie kozmetických výrobkov ..................................................... 38
COSMETIC PRODUCT FORMS kozmetické výrobky podľa fyzikálnej formy .......................................... 39
CLEANSING PRODUCTS čistiace kozmetické výrobky ............................................................................ 40
DEODORANTS AND ANTIPERSPIRANTS dezodoračné a antiperspiračné kozmetické výrobky ............. 48
ORAL CARE PRODUCTS prípravky na hygienu ústnej dutiny ................................................................. 50
HAIR REMOVAL PRODUCTS holiace, depilačné a epilačné prípravky ................................................... 51
FOOT CARE COSMETIC PRODUCTS kozmetické výrobky na ošetrenie chodidiel .................................. 52
HAND AND NAIL CARE COSMETIC PRODUCTS kozmetické výrobky na ošetrenie rúk a nechtov ........ 53
SUN PROTECTIVE COSMETIC PRODUCTS kozmetické výrobky na ochranu pred slnečným žiarením ... 54
HAIR CARE COSMETIC PRODUCTS kozmetické výrobky na ošetrenie vlasov ........................................ 55
MAKE UP líčenie .................................................................................................................................... 57
EYE MAKE UP COSMETICS líčidlá na očné okolie .................................................................................. 58
LIPS MAKE UP COSMETICS líčidlá na pery ............................................................................................. 62
MAKE UP REMOVAL odlíčenie ............................................................................................................... 63
MAKE UP PHRASES frázy súvisiace s líčením ......................................................................................... 64
MAKEUP TECHNIQUES techniky líčenia................................................................................................. 64
FACE SHAPES typy tváre ........................................................................................................................ 66
EYES PLACEMENT umiestnenie očí na tvári........................................................................................... 67
EYE SHAPES tvar očí ............................................................................................................................... 68
EYE DIMENSION rozmery oka ................................................................................................................ 69
EYE COLOUR farba očí ........................................................................................................................... 69
EYEBROW SHAPES tvar obočia .............................................................................................................. 70
NOSE SHAPES TYPES tvar nosa .............................................................................................................. 71
LIP SHAPES TYPES AND LINING FOR ALL LIP SHAPES tvar pier a kontúrovaie pier ............................... 72
FACE MAP mapa tváre a rozdelenie tváre na zóny ............................................................................... 73
COSMETIC AND MAKE-UP ARTIST TOOLS kozmetické nástroje a pomôcky ........................................ 75
NAIL CARE TOOL AND EQUIPMENT pomôcky a vybavenie na starostlivosť o nechty........................... 81
COSMETIC DEVICES & EQUIPMENT kozmetické prístroje a zariadenia ................................................ 82
Fonetické symboly / Phonetic Symbols ............................................................................................. 93
Anglická abeceda / English alphabet ................................................................................................. 95
Použitá literatúra / Bibliography ....................................................................................................... 96
O slovníku
Neoddeliteľnú úlohu pri učení sa cudzích jazykov zohrávajú obrázky. Niet pochýb, že vizuálne
podnety pomáhajú človeku pochopiť a zapamätať si rôzne informácie, pretože prispievajú k tvorbe
súvislostí a celého radu asociácií, čo patrí k základným metódam ako uchovať poznatky v pamäti
dlhodobo. Aj preto sme sa rozhodli tento stručný dvojjazyčný anglicko-slovenský slovník určený pre
študijný odbor 6362 6 kozmetička a vizážistka podporiť farebnými ilustráciami a obrázkami.
Nájdete tu obrázky a fotografie, ktoré úzko súvisia s daným odborom. Každé slovo v tomto
slovníku bolo pritom starostlivo vybrané na základe konzultácií s odborníkmi. Napriek tomu treba
brať do úvahy fakt, že tak ako každý iný jazyk, aj slovenčina a angličtina sú jazykmi dynamickými,
živými fenoménmi, čo v praxi znamená, že pre tú istú vec existuje a pravdepodobne ešte vznikne
mnoho rôznych termínov. V takomto prípade sme sa usilovali vybrať ten z nich, o ktorom si myslíme,
že sa používa najčastejšie alebo najpresnejšie vystihuje podstatu veci.
Okrem ilustrácií a ich detailného popisu v anglickom i slovenskom jazyku v publikácii nájdete
fonetický prepis anglickej výslovnosti, čo má napomôcť dané slovo v anglickom jazyku správne
vysloviť. Okrem jednotlivých slov tu nájdete aj ustálené slovné spojenia s cieľom obohatiť náš slovník
a mali by byť pre učiacich sa prínosom.
Našou snahou bolo vytvoriť praktickú a ľahko použiteľnú didaktickú pomôcku, ktorá má
uľahčiť prácu v prvom rade študentom študijného odboru 6362 6 kozmetička a vizážistka, i keď
budeme radi, ak po tejto publikácii siahne i široká čitateľská verejnosť, laici, či odborníci, ktorých
záľubou alebo profesiou je kozmetika a starostlivosť o pleť a súčasne snaha sa popri tom naučiť zopár
nových anglických slov a ktorí z osobných či profesionálnych dôvodov potrebujú určiť presné
významy cudzojazyčných termínov. Tento obrázkový slovník má tak pomôcť lepšie sa zorientovať a
vyznať sa v súčasnom svete, kde treba poznať a každodenne používať množstvo nových, často
cudzích a odborných termínov v najrôznejších sférach spoločenského života. Veríme, že táto
pomôcka sa stane nielen bežnou metodickou príručkou, ale aj Vaším osobným priateľom.
5
Ako používať slovník
Slovník je plánovane koncipovaný tak, aby ho bolo možné viacúčelovo využiť. Používateľ tak
môže po publikácii siahnuť pri učení, prekladaní alebo hľadaní neznámych anglických slov a popri tom
postupovať viacerými metódami. Najväčšou výhodou obrázkového slovníka však je, že na základe
ilustrácie je používateľ schopný nájsť v ňom akýkoľvek termín súvisiaci s daným odborom. Dá sa
samozrejme postupovať opačne, to znamená, na základe konkrétneho slova (anglického alebo
slovenského) nájsť jeho podobu či jeho cudzojazyčný ekvivalent prostredníctvom fotografie. Hľadané
výrazy je ďalej možné nájsť tematicky prostredníctvom obsahu v úvode.
Na záver ponúkame pre horlivých učiacich sa, ktorí bažia po znalosti nových anglických slov
niekoľko metód a praktických cvičení ako im uľahčiť a urýchliť prácu. Po tom, čo si zapamätáte obsah
danej stránky, skúste si obrázky zo slovníka obkresliť a následne k nim dopísať prislúchajúce
cudzojazyčné výrazy prípadne novo naučené anglické slová z registra nakresliť. Môžete skúsiť
pomenovať tie predmety v triede na odbornom výcviku, ktoré využívate vo svojej odbornej praxi
a ktorých anglické ekvivalenty sa snažíte naučiť. V neposlednom rade je možné z naučených slov
vytvoriť jednoduchú vetu, príbeh, krížovku pre ostatných alebo simulovať reálnu situáciu v obchode
a skúsiť si niečo kúpiť. Veľa šťastia pri učení prajú tvorcovia.
6
HUMAN BODY /ˈhjuːmən ˈbɒdi/ ľudské telo
FEMALE /ˈfiːmeɪl/
žena, osoba ženského pohlavia
HEAD /hɛd/ hlava
BACK /bak/
chrbát
MALE /meɪl/
muž, príslušník mužského pohlavia
NECK /nɛk/ krk, šija
CHEST /tʃɛst/
hruď, hrudník
SHOULDER /ˈʃəʊldə/plece
BREAST /brɛst/
prsník
ARMPIT /ˈɑːmpɪt/
podpazušie, pazucha
NIPPLE /ˈnɪp(ə)l/
bradavka
WAIST /weɪst/ ABDOMEN /ˈabdəmən,abˈdəʊmən/ UMBILICUS /ʌmˈbɪlɪkəs,ˌʌmbɪˈlʌɪkəs/
pás
brucho (BELLY /ˈbɛli/ brucho)
pupok
ARM /ɑːm/
ruka (celá)
HIPS /hɪps/ boky
HAND /hand/
ruka
BUTTOCK /ˈbʌtək/ zadok
LEG /lɛg/
noha
FOOT /fʊt/
noha (od členku dole), chodidlo
GENITALIA /ˌdʒɛnɪˈteɪlɪə/ pohlavné ústroje
7
HUMAN FACE /ˈhjuːmən feɪs/ ľudská tvár
HAIR /hɛː/ vlasy
FOREHEAD /ˈfɔːhɛd, ˈfɒrɪd/ čelo
NASAL BRIDGE /ˈneɪz(ə)l brɪdʒ/
horná časť nsového chrbta
EYE /ʌɪ/ oko
EAR /ɪə/ ucho
NOSE /nəʊz/ nos
TEMPLE
/ˈtɛmp(ə)l/
CHEEK /tʃiːk/ lice
spánok, slucha
PHILTRUM /ˈfɪltrəm/
priehlbina hornej pery
MOUTH /maʊθ/ ústa
JAW /dʒɔː/ sánka, čeľusť
ANGLE OF JAW /ˈaŋg(ə)l (ə)v dʒɔː/
hrana čeľuste
CHIN /tʃɪn/ brada
8
EYE /ʌɪ/ oko
EYEBROW /ˈʌɪbraʊ/ obočie
EYELASHES /ˈʌɪlaʃɪz/ mihalnice, riasy
UPPER EYELID /ˈʌpə ˈʌɪlɪd/ horné očné viečko
SUPERIOR PALPEBRAL SULCUS
/sjuː-, suːˈpɪərɪə ˈpalpɪbr(ə)l ˈsʌlkəs/
horná viečková ryha
OUTER CANTHUS /ˈaʊtə ˈkanθəs/
vonkajší očný kútik
SCLERA /ˈsklɪərə/
skléra, beľmo
LOWER EYELID /ˈləʊə ˈʌɪlɪd/
spodné očné viečko
INNER CANTHUS
IRIS
PUPIL
/ɪnə ˈkanθəs/
/ˈʌɪrɪs/
/ˈpjuːpɪl, -p(ə)l/
vnútorný očný kútik
dúhovka
zrenica
MOUTH /maʊθ/ ústa
UPPER LIP /ˈʌpə lɪp/ horná pera
TOOTH (pl. TEETH) /tuːθ, pl. tiːθ/ zub (pl. zuby)
GUM /gʌm/ ďasno
ENAMEL /ɪˈnam(ə)l/
sklovina
MOUTH CORNER /maʊθ ˈkɔːnə/
kútik úst
LOWER LIP /ˈləʊə lɪp/
spodná pera
TONGUE /tʌŋ/ jazyk
9
EAR /ɪə/ ucho
PINNA /ˈpɪnə/ ušnica
HELIX /ˈhiːlɪks/ špirála, závitnica
ROOT OF THE HELIX /ruːt (ə)v ðə ˈhiːlɪks/
ANTIHELIX /ˈanti ˈhiːlɪks/
CONCHA /ˈkɒŋkə/
EXTERNAL AUDITORY MEATUS
TRAGUS /ˈtreɪgəs/ tragus
(výbežok pred vonkajším
zvukovodom ucha)
/ɪkˈstəːn(ə)l ˈɔːdɪt(ə)ri mɪˈeɪtəs/
ANTITRAGUS /ˈanti ˈtreɪgəs/
EARLOBE /ˈɪələʊb/ ušný lalok
NOSE /nəʊz/ nos
ROOT OF NOSE /ruːt (ə)v nəʊz/ koreň nosa
DORSUM OF NOSE /ˈdɔːsəm (ə)v nəʊz/
chrbát nosa
TIP OF NOSE /tɪp (ə)v nəʊz/
špička nosa
ALA
NOSTRIL / NARES /ˈnɒstr(ə)l / ˈnɛːriːz/ nozdra, nosné dierky
10
ARM /ɑːm/ ruka, horná končatina
HAND /hand/ ruka
WRIST /rɪst/ zápästie
FOREARM /ˈfɔːrɑːm/ predlaktie
ELBOW /ˈɛlbəʊ/ lakeť
ARMPIT /ˈɑːmpɪt/ podpazušie, pazucha
UPPER ARM /ˈʌpə ɑːm / nadlaktie
HAND /hand/ ruka
KNUCKLE /ˈnʌk(ə)l/ kĺb
INDEX FINGER /ˈɪndɛks ˈfɪŋgə/ ukazovák
MIDDLE FINGER /ˈmɪd(ə)l ˈfɪŋgə/ prostredník
RING FINGER /rɪŋ ˈfɪŋgə/ prstenník
(FINGER /ˈfɪŋgə/ prst)
LITTLE FINGER /ˈlɪt(ə)l ˈfɪŋgə/ malíček
THUMB /θʌm/palec (na ruke)
PALM /pɑːm/ dlaň
11
FINGERNAIL /ˈfɪŋgəneɪl/necht
FINGERNAIL /ˈfɪŋgəneɪl/ necht
DISTAL EDGE (FREE EDGE) /ˈdɪst(ə)l/friː ɛdʒ/
NAIL / NAIL PLATE /neɪl pleɪt/
necht / nechtová doštička
voľný okraj nechta
LUNULA /ˈluːnjʊlə/
mesiačik
CUTICLE /ˈkjuːtɪk(ə)l/
kožtička na nechtoch
MATRIX /ˈmeɪtrɪks/
nechtové lôžko
NAIL BED / neɪl bɛd/
nechtové lôžko
PROXIMAL NAIL FOLD /ˈprɒksɪm(ə)l neɪl fəʊld/ HYPONYCHIUM /ˈhɪpəˈnikēəm/ podnechtie
SIDE WALLS /sʌɪd wɔːlz/
LATERAL NAIL FOLD /ˈlat(ə)r(ə)l neɪl fəʊld/
12
LEG /lɛg/ noha, dolná končatina
KNEE /niː/ koleno
LOWER LEG /ˈləʊə lɛg/ noha od kolena dolu
THIGH /θʌɪ/ stehno
CALF /kɑːf/ lýtko
ANKLE /ˈaŋk(ə)l/ členok
FOOT /fʊt/ chodidlo
BALL /bɔːl/kôstka na palci
TOENAIL /ˈtəʊneɪl/ necht na nohe
LITTLE TOE /ˈlɪt(ə)l təʊ/ malíček na nohe
ANKLE /ˈaŋk(ə)l/ členok
TOE /təʊ/ prst na nohe
INSTEP /ˈɪnstɛp/ priehlavok
BIG TOE /bɪg təʊ/ palec na nohe
13
HEEL /hiːl/ päta
MAN’s FACE /mænz feɪs/ mužská tvár
SIDE BURN /ˈsʌɪdbəːn/ “bokom brada”
BEARD /bɪəd/ brada
MOUSTACHE /məˈstɑːʃ/ fúzy
14
SKIN /skɪn/ koža, pokožka, pleť
SKIN COLOUR /skɪn ˈkʌlə/ farba pleti
SKIN TONE /skɪn təʊn/ tón pleti
LIGHT /lʌɪt/
jemne svetlá, bledá
TAN /tæn/
opálená
FAIR /fɛː/
svetlá
MEDIUM /ˈmiːdɪəm/
stredne svetlá
OLIVE /ˈɒlɪv/
olivová
BROWN /braʊn/ DARK BROWN /dɑːk braʊn/
hnedá
tmavo hnedá
BLACK /blæk/
čierna
SKIN TYPE /skɪn tʌɪp/ typ pleti
NORMAL /ˈnɔːməl/ normálna
COMBINATION
/ˌkɒmbɪˈneɪʃən/
zmiešaná
DRY /draɪ/ suchá
SENSITIVE / DELICATE
/ˈsentsɪtɪv/ˈdelɪkət/
citlivá
15
OILY /ˈɔɪli/ mastná
MATURE
/məˈtjʊər/
zrelá
SKIN BLEMISHES /skɪn ˈblemɪʃɪz/ nedostatky pleti
DRYNESS /ˈdraɪnəs/
suchosť
ROUGHNESS /ˈrʌfnəs/
drsnosť
REDNESS /ˈrednəs/
začervenalosť
RED SPOTS /red spɒts/ BROKEN CAPILLARIES /ˈbrəʊkən kəˈpɪləriz/ (ACNE) SCARS /ˈækni skɑːrz/
červené škvrny
rozšírené cievky
jazvy (po akné)
BIRTHMARK / MOLE /ˈbɜːθmɑːk/məʊl/
materské znamienko
FRECKLE /ˈfrekl/
peha
PIGMENTED PATCH /pɪgˈmentɪd pætʃ/
pigmentová škvrna
CLOGGED PORE /klɒgd pɔːr/ BLACKHEADS /ˈblækhed/ WHITEHEAD /waɪthed/ PIMPLE /ˈpɪmpl/
upchatý pór
komedóny, uhry
komedóny
pupienok
STRETCHMARKS
FINE LINES
WRINKLES
DÉCOLLETÉ LINES
/ˈstretʃmɑːks/
/faɪn laɪnz/
/ˈrɪŋklz/
/deɪˈkɒlteɪ laɪnz/
strie
jemné vrásky
vrásky
vrásky na dekolte
16
FINE LINES, WRINKLES & SKIN FOLDS /faɪn laɪnz, ˈrɪŋklz ə nd (ə n) skɪn fəʊldz/
jemné vrásky, vrásky a záhyby na pokožke
SUNKEN CHEEKBONE /ˈsʌŋkən ˈtʃiːkbəʊn/
prepadnutá lícna kosť
SAGGING CHEEK /sægɪŋ tʃiːk/
ovisnuté/ ochabnuté líce
SAGGING NECK /sægɪŋ nek/
ovisnutý/ ochabnutý krk
FOREHEAD / WORRY LINES /ˈfɒrɪd/ˈwʌri laɪnz/ vrásky na čele/ vrásky obáv a starostí
GLABELLAR / FROWN LINES /gləˈbɛlə/fraʊn laɪnz/
glabelárne vrásky/ vrásky hnevu
PERIORBITAL LINES/ CROWS FEET
/ˈpɪəriˈɔːbɪtəl laɪnz/ krəʊz fiːt/
periorbitálne vrásky/ stračie nôžky
TEAR THROUGH
/teər θruː/
slzná brázda
PERIORAL LINES /ˈpɪəriˈɔːrəl laɪnz/ periorálne čiary
NASOLABIAL FOLDS /
DEEP NASOLABIAL CREASE
/ˈneɪzəʊˈleɪbɪəl fəʊldz/
/diːp ˈneɪzəʊˈleɪbɪəl kriːs/
nasolabiálne záhyby/ hlboká nasolabiálna vráska
SMILE LINES /smaɪl laɪnz/ vrásky smiechu
ORAL COMMISSURES / MOUTH FROWN
/ˈɔːrəl ˈkɒmɪsjʊəz / maʊθ fraʊn/
vrásky okolo úst/ ústna vráska
17
SKIN TEXTURE /skɪn ˈtekstʃər/ štruktúra pleti
SKIN TEXTURE /skɪn ˈtekstʃər/ štruktúra pokožky/pleti
SKIN COMPLEXION /skɪn kəmˈplekʃən/ vzhľad pokožky/pleti
LIGHT COMPLEXION
DARK COMPLEXION
RUDDY COMPLEXION
MELANIN
/laɪt kəmˈplekʃən/
/dɑːk kəmˈplekʃən/
/ˈrʌdi kəmˈplekʃən/
/ˈmelənɪn/
červená pokožka
melanín
svetlá pokožka
tmavá pokožka
UNEVEN COMPLEXION
EVEN COMPLEXION
/ʌnˈiːvən kəmˈplekʃən/
/ˈiːvən kəmˈplekʃən/
nerovnomerná pokožka
rovnomerná pokožka
SMOOTH /smuːð/
hladká, jemná
CLEAR /klɪər/ NATURAL /ˈnætʃərəl/
čistá
prirodzená
HEALTHY /ˈhelθi/
zdravá
SKIN ELASTICITY
COLLAGEN/ˈkɒlədʒən/
/skɪn ˌɪlæsˈtɪsɪti/
ELASTIN /ɪˈlastɪn/
kolagén a elastín
elasticita pokožky
18
JOBS IN COSMETIC INDUSTRY /dʒɒbs ɪn kɒzˈmɛtɪk ˈɪndəstri/ povolania v
kozmetickom priemysle
COSMETICAN /ˌkɒzməˈtɪʃ(ə)n/
kozmetik, kozmetička
COSMETOLOGIST /ˌkɒzmɪˈtɒlədʒist/
kozmetológ
a person who sells or applies cosmetics as an occupation
a professional having skills or practice of
beautifying the face, hair and skin
COSMETIC DERMATOLOGIST /kɒzˈmetɪk ˌdɜːməˈtɒlədʒɪst/ kozmetický dermatológ
a doctor who studies the branch of medicine concerned with the diagnosis and treatment of skin disorders and
treats skin diseases
BEAUTICIAN /bjuːˈtɪʃ(ə)n/
AESTHETICIAN /iːsθəˈtɪʃ(ə)n, ɛs-/
kozmetik, kozmetička
a person whose job is to give people beauty treatment
19
estetik
1 a person who is knowledgeable about
aesthetics
2 a professional trained to give beauty
treatments like facials, manicures, and
pedicures
3 North American a beautician
MAKEUP ARTIST (MUA) /meɪkʌp ˈɑːtɪst/ vizážistka
an artist whose medium is the human body, applying makeup and prosthetics for theatrical, television, film,
fashion, magazines and other similar productions including all aspects of the modelling industry (makeup artist
– MUA)
NAIL TECHNICIAN /neɪl tɛkˈnɪʃ(ə)n/ odborník v starostlivosti o nechty
1 an expert in the practical application of a science in nail care
2 a sperson skilled in the technique of an nail care and nail technology
MANICURIST /ˈmanɪkjʊərɪst/ manikér
a person who gives manicures professionally
PEDICURIST /ˈpɛdɪkjʊərɪst/ pedikér
a person who gives cosmetic treatment to
the feet and toenails
SPA TECHNICIAN /spɑː tɛkˈnɪʃ(ə)n/ pracovník v oblasti wellness
a person who works in a commercial establishment offering health and beauty treatment through such means
as steam baths, exercise equipment, and massage
20
COSMETIC SERVICES /kɒzˈmetɪk ˈsɜːvɪsɪz/ kozmetické služby
SKIN CARE /skɪn keər/
starostlivosť o pleť
NAIL CARE /neɪl keər/
starostlivosť o nechty
FOOT CARE /fʊt keər/
starostlivosť o chodidlá
SPA TREATMENT /spɑː ˈtriːtmənt/ kúpeľná starostlivosť
AROMATHERAPY /əˌrəʊməˈθerəpi/
aromaterapia
MEDITATION /ˌmedɪˈteɪʃən/ MUD BATH /mʌd bɑːθ/
meditácia
bahenný kúpeľ
HOT LAVA STONE MASSAGE /hɒt ˈlɑːvə stəʊn ˈmæsɑːd ʒ/ OXYGEN THERAPY /ˈɒksɪdʒən ˈθerəpi/
masáž horúcimi lávovými kameňmi
terapia kyslíkom
21
FACIAL / FACIAL TREATMENT /ˈfeɪʃəl/ˈfeɪʃəl ˈtriːtmənt/ ošetrenie tváre
FACE MASSAGE
NECK MASSAGE
/feɪs ˈmæsɑː ʒ/
/nek ˈmæsɑː ʒ/
/skælp ˈmæsɑː ʒ/
masáž krku
masáž temena hlavy
masáž tváre
SURFACE CLEANING
DEEP-DOWN CLEANSING
/ˈsɜːfɪs ˈkliːnɪŋ/
FACIAL EXTRACTION
/diːp-daʊn ˈklenzɪŋ/
povrchové čistenie pleti
FACIAL EXFOLIATION
SCALP MASSAGE
/ˈfeɪʃəl ɪkˈstrækʃən/
hĺbkové čistenie pleti
čistenie pleti
FACIAL HYDRATION / MOISTURIZING
FACIAL PROTECTION
/ˈfeɪʃəl eksˌfəʊliˈeɪʃən/ /ˈfeɪʃəl hʌɪˈdreɪʃ(ə)n/ˈmɔɪstʃərʌɪzɪŋ/
exfoliácia pleti
STEAMING/ SOOTHING STEAM
hydratácia pleti
/ˈfeɪʃəl prəˈtekʃən/
ochrana pleti
CHEMICAL PEELING
GLYCOLIC PEEL/TREATMENT
/ˈstiːmɪŋ/ˈsuːðɪŋ ˈstiːm/
/ˈkemɪkəl piːlɪŋ/
/ˈglʌɪˈkɒlɪk piːl/ˈtriːtmənt/
naparovanie/ upokojujúca para
chemický piling
glykolický piling/ ošetrenie
22
NATURAL / HERB PEELING
JOJOBA PEELING
/ˈnætʃərəl/hɜːb piːlɪŋ/
/həˈhəʊbə piːlɪŋ/
prírodný píling/ píling z liečivých rastlín
píling z jojoby
FACIAL MASK APPLICATION
FACIAL CREAM APPLICATION
/ˈfeɪʃəl mɑːsk ˌæplɪˈkeɪʃən/
/ˈfeɪʃəl kriːm ˌæplɪˈkeɪʃən/
aplikácia pleťovej masky
aplikácia pleťového krému
FOLLOW-UP FACIAL
MAKEUP APPLICATION
PERMANENT MAKE-UP
/ˈfɒləʊ ʌp ˈfeɪʃəl/
/ˈmeɪkˌʌp ˌæplɪˈkeɪʃən/
/ˈpɜːmənənt ˈmeɪkˌʌp/
starostlivosť po ošetrení pleti
aplikácia mejkapu
permanentný mejkap
MAKEOVER
/ˈmeɪkˌəʊvər/
profesionálna úprava účesu a mejkapu
23
EYE AREA TREATMENT
/aɪ ˈeəriə ˈtriːtmənt/
ošetrenie očného okolia
EYE MASK APPLICATION
/aɪ mɑːsk ˌæplɪˈkeɪʃən/
aplikácia masky na oči
EYEBROW SHAPING
EYE AREA MASSAGE
/aɪ ˈeəriə ˈmæsɑːd ʒ/
masáž očného okolia
EYEBROW TINTING
/ˈaɪbraʊ ʃeɪpɪŋ/
/ˈaɪbraʊ tɪntɪŋ/
tvarovanie obočia
farbenie obočia
EYELASHES EXTENSION
EYELASHES TINTING
/ˈaɪlæʃɪz ɪkˈstenʃən/
/ˈaɪlæʃɪz tɪntɪŋ/
predĺženie mihalníc
farbenie mihalníc
DARK EYE CIRCLES
DROPPING UPPER LID
SAGGING LOWER LID
/dɑːk aɪ ˈsɜːklz/
/drɒpɪŋ ˈʌpər lɪd/
/sægɪŋ ˈləʊər lɪd/
tmavé kruhy pod očami padajúce horné viečko
ovísajúce dolné viečko
24
EYE BAGS
/aɪ bægz/
očné vačky
BODY TREATMENT /ˈbɒdi ˈtriːtmənt/ ošetrenie tela
BODY POLISH/BODY SCRUB
BODY PEELING
BODY MASK
BODY WRAP
/ˈbɒdi ˈpɒlɪʃ/ˈbɒdi skrʌb/
/ˈbɒdi piːlɪŋ/
/ˈbɒdi mɑːsk/
/ˈbɒdi ræp/
telový píling
telová maska
telový zábal
telový skrab/brúsenie
BODY CONTOURING/ SKIN TIGHTENING
LIPO CAVITATION
/ˈbɒdi ˈkɒntɔːrɪŋ/skɪn ˈtaɪtənɪŋ/
/ˈlɪpəʊ ˌkavɪˈteɪʃ(ə)n/
tvarovanie tela/ spevnenie pokožky tela
kavitácia na odbúranie tuku
HAND TREATMENT
FOOT TREATMENT
/hænd ˈtriːtmənt/
/fʊt ˈtriːtmənt/
ošetrenie rúk
ošetrenie nôh/chodidiel
MANICURE
PEDICURE
/ˈmanɪkjʊə/
/ˈpɛdɪkjʊə/
manikúra
pedikúra
25
SAUNA /ˈsɔːnə/sauna
EAR CANDLING /ɪər ˈkændl ɪŋ/ ušné sviečky
SUNLESS TANNING /ˈsʌnləs tænnɪŋ/
samoopaľovanie
SPRAY TAN /spreɪ tæn/
samoopaľovanie sprejom
SUNBED /ˈsʌnbed/ solárium
26
BODY MASSAGE /ˈbɒdi ˈmæsɑːd ʒ/ masáž tela
FULL BODY MASSAGE
/fʊl ˈbɒdi ˈmæsɑːd ʒ/
masáž celého tela
(UPPER) SHOULDER MASSAGE
/ˈʌpər ˈʃəʊldər ˈmæsɑːd ʒ/
masáž ramien (hornej časti ramien)
ANTI-CELLULITE MASSAGE
/ænˈtɪ ˈseljʊlaɪt ˈmæsɑːd ʒ/
anticelulitídna masáž
BACK MASSAGE
/bæk ˈmæsɑːd ʒ/
masáž chrbta
ANTI-CELLULITE VACUUM MASSAGE
/ænˈtɪ ˈseljʊlaɪt ˈvækjuːm ˈmæsɑːd ʒ/
anticelulitídna vákuová masáž
WAXING /wæksɪŋ/ vosková depilácia
EYEBROW WAXING
CHEEK WAXING
/ˈaɪbraʊ wæksɪŋ/
UPPER LIP WAXING
/tʃiːk wæksɪŋ/
/ˈʌpə lɪp wæksɪŋ/
depilácia obočia
depilácia líca
depilácia hornej pery
CHIN WAXING
NECKLINE WAXING
FINGERS / TOES WAXING
/tʃɪn wæksɪŋ/
/ˈnɛklʌɪn wæksɪŋ/
/ˈfɪŋgərz/təʊz wæksɪŋ/
depilácia brady
depilácia línie okolo krku
depilácia prstov/palcov na nohe
27
FOREARM/HALF ARM WAXING
FULL ARM WAXING
UNDERARM WAXING
/ˈfɔːrɑːm/hɑːf ɑːm wæksɪŋ/
/fʊl ɑːm wæksɪŋ/
/ˈʌndərɑːm wæksɪŋ/
depilácia celej ruky
depilácia podpazušia
depilácia predlaktia
BACK WAXING
/bæk wæksɪŋ/
depilácia chrbta
CHEST WAXING
STOMACH WAXING
/tʃest wæksɪŋ/
/ˈstʌmək wæksɪŋ/
depilácia hrudníka
FULL LEG WAXING
UPPER LEG WAXING
depilácia brucha
LOWER LEG WAXING
/fʊl leg wæksɪŋ/
/ˈʌpə leg wæksɪŋ/
/ˈləʊər leg wæksɪŋ/
depilácia celej nohy
depilácia stehennej časti
depilácia predkolenia
BUTTOCKS WAXING
BASIC BIKINI LINE WAXING
/ˈbʌtəks wæksɪŋ/
/ˈbeɪsɪk bɪˈkiːni laɪn wæksɪŋ/
depilácia sedacej časti
depilácia okolo bikiny zóny
FRENCH/ BRAZILIAN/ HOLLYWOOD BIKINI WAXING
/frɛn(t)ʃ / brəˈzɪlɪən / ˈhɒliwʊd bɪˈkiːni wæksɪŋ/
Francúzska / Brazílska / Hollywoodska bikini depilácia
28
NAILS /neɪlz/ nechty
DRY NAILS
SOFT NAILS
HARD NAILS
/draɪ neɪlz/
/sɒft neɪlz/
/hɑːd neɪlz/
suché nechty
jemné nechty
tvrdé nechty
NAIL CUTTING
CLIPPING NAILS
/neɪl ˈkʌtɪŋ/
/ˈklɪpɪŋ neɪlz/
strihanie nechtov nožnicami
zastrihávanie s klipom na nechty
NAIL FILLING
NAIL BUFFING
/neɪl ˈfɪlɪŋ/
/neɪl bʌfɪŋ/
pilníkovanie nechtov
NAIL REPAIR
leštenie nechtov
SPLIT
CHIP/PEELING
/neɪl rɪˈpeər/
/splɪt/
/tʃɪp/piːlɪŋ/
/breɪk/
oprava nechtu
rozštiepiť
odlupovať sa
zlomiť sa
29
BREAK
MANICURE /ˈmanɪkjʊə/ manikúra
CUTICLE CARE
CUTICLE REMOVAL
/ˈkjuːtɪkl keər/
/ˈkjuːtɪkl rɪˈmuːvəl/
starostlivosť o kožtičku
na nechtoch
NAIL SHAPING
/neɪl ʃeɪpɪŋ/
odstraňovanie kožtičky
na nechtoch
tvarovanie nechtov
NAIL SHAPING OPTIONS /neɪl ʃeɪpɪŋ ˈɒpʃənz/ možnosti tvarovania nechtov
OVAL /ˈəʊvəl/
oválne
SQUARE /skweər/
hranaté
NAIL POLISH APPLICATION
/neɪl ˈpɒlɪʃ ˌæplɪˈkeɪʃən/
lakovanie nechtov
HAND EXFOLIATION
/hænd eksˌfəʊ.liˈeɪʃən/
exfoliácia rúk
POINTED /ˈpɔɪntɪd/ SQUOVAL ROUND /raʊnd/
špicaté
oválno-hranaté
okrúhle
FRENCH POLISH/MANICURE
/frent ʃ ˈpɒlɪʃ/ˈmanɪkjʊə/
Francúzska manikúra
HAND MASSAGE
/hænd ˈmæsɑːd ʒ/
masáž rúk
30
POLISH REMOVAL
/ˈpɒlɪʃ rɪˈmuːvəl/
odlakovanie nechtov
PARAFFIN HAND TREATMENT
/ˈpærəfɪn hænd ˈtriːtmənt/
ošetrenie rúk parafínom
PEDICURE /ˈpɛdɪkjʊə/ pedikúra
FOOT SOAK/BATH
FOOT EXFOLIATION
/fʊt səʊk/bɑːθ/
/fʊt eksˌfəʊ.liˈeɪʃən/
kúpeľ chodidiel
exfoliácia chodidiel
PARAFFIN FOOT TREATMENT
/ˈpærəfɪn fʊt ˈtriːtmənt/
ošetrenie chodidiel parafínom
CALLUS
CUTICLE CARE/PUSHING
CALLUS REMOVAL
/ˈkjuːtɪkl keər/ˈpʊʃɪŋ/
/ˈkæləs rɪˈmuːvəl/
starostlivosť/zatlačovanie odstraňovanie stvrdnutej kože
kožtičky na nechtoch
ROUGH HEEL
/ˈkæləs/
/rʌf hiːl/
stvrdnutá koža
drsné päty
FOOT MASSAGE
/fʊt ˈmæsɑːd ʒ/
masáž chodidiel
NAIL SHAPING /neɪl ʃeɪpɪŋ/
tvarovanie nechtov
CRACKED HEEL
IN-GROWING TOENAIL
/krækt hiːl/
/ɪn ˈgrəʊɪŋ ˈtəʊneɪl/
popraskané päty vrastajúci necht na palci (noha)
NAIL POLISH /neɪl ˈpɒlɪʃ/
lakovanie nechtov
31
NAIL ENHANCEMENTS/EXTENSIONS /neɪl ɪnˈhɑːntsmənt/ɪkˈstenʃəns/
zlepšenie vzhľadu nechtov a predlžovanie
NATURAL NAIL OVERLAYS
ARTIFICIAL NAILS
/ˈnætʃərəl neɪl ˌəʊvəˈleɪz/
/ˌɑːtɪˈfɪʃəl neɪlz/
prírodné nátery na nechtoch
umelé nechty
ACRYLIC NAILS
GEL NAILS
/əˈkrɪlɪk neɪlz/
/dʒel neɪlz/
akrylové nechty
gélové nechty
SHELLAC NAILS
/ʃəˈlak neɪlz/
Shellac nechty
SOLAR NAILS /ˈsəʊlər neɪlz/
NAIL ART /neɪl ɑːt/
akrylové nechty (kombinácia ružová a biela)
nechtové umenie a dizajn
32
DIGITAL SKIN ANALYSES /ˈdɪdʒɪtəl skɪn əˈnæləsɪs/ digitálna analýza pleti
SKIN MOISTURE (MOISTURE ANALYSIS)
/skɪn ˈmɔɪstʃər (ˈmɔɪstʃər əˈnæləsɪs)/
hydratácia pleti (analýza hydratácie)
OIL CONTENT (FAT CONTENT ANALYSIS)
/ɔɪl kənˈtent (fæt kənˈtent əˈnæləsɪs)/
množstvo mazu (analýza množstva mazu)
CURVATURE (SKIN TEXTURE AND WRINKLES)
/ˈkɜːvətʃər (skɪn ˈtekstʃər ænd ˈrɪŋklz)/
zakrivenie (textúra pleti a vrásky)
KERATIN (KERATIN CONTENT)
/ˈkerətɪn (ˈkerətɪn kənˈtent)/
keratín (obsah keratínu)
PIGMENTATION (PIGMENT ANALYSIS)
/ˌpɪgmənˈteɪʃən (ˈpɪgmənt əˈnæləsɪs)/
pigmentácia (analýza pigmentu)
PORE SIZE (ANALYSIS PORE SIZE)
/pɔːr saɪz (əˈnæləsɪs pɔːr saɪz)/
veľkosť pórov (analýza veľkosti pórov)
33
OTHER COSMETIC TREATMENTS /ˈʌðər kɒzˈmetɪk ˈtriːtməntz/ďalšie
kozmetické ošetrenie pleti
SURGICAL COSMETIC TREATMENT
NONSURGICAL COSMETIC TREATMENT
/ˈsɜːdʒɪkəl kɒzˈmetɪk ˈtriːtmənt/
/ˌnɒnˈsɜːdʒɪkəl kɒzˈmetɪk ˈtriːtmənt/
chirurgické ošetrenie pleti
nechirurgické ošetrenie pleti
INSTRUMENTAL COSMETOLOGY /ˌɪnstrəˈmentəl ˌkɒzmɪˈtɒlədʒi/
inštrumentálna kozmetológia
FACE REJUVENATION /feɪs rɪˌdʒuːvənˈeɪʃən/ rejuvenizácia pleti
AQUABRASION
/ˈækwəˈbreɪʒən/
aqua abrázia
DERMAROLLER THERAPY
/ˈdɜːməˈrəʊlər ˈθerəpi/
dermarollerová terapia
(MICRO) DERMABRASION
LASER SKIN RESURFACING
/(ˈmaɪkrəʊ)ˈdɜːməˈbreɪʒən/ /ˈleɪzər skɪn ˌriːˈsɜːfɪsɪŋ/
(mikro) dermabrázia
IONTOPHORESIS
/ʌɪˌɒntə(ʊ)fəˈriːsɪs/
iontoforéza
34
úprava povrchu pleti laserom
ULTRASOUND SONOPHORESIS
/ˈʌltrəsaʊnd ˈsəʊnəʊ fəˈriːsɪs/
ultrazvuková sonoforéza
FAT REDUCTION WITH ULTRASOUND CAVITATION
PHOTO REJUVENATION
/fæt rɪˈdʌkʃən wɪð ˈʌltrəsaʊnd ˌkavɪˈteɪʃ(ə)n/
/ˈfəʊtəʊ rɪˌdʒuːvənˈeɪʃən/
redukcia tuku ultrazvukovou kavitáciou
fotorejuvenizácia
LASER HAIR REMOVAL
HAIR REMOVAL WITH IPL (INTENSE PULSED LIGHT)/ E-LIGHT
/ˈleɪzər heər rɪˈmuːvəl/
/heər rɪˈmuːvəl wɪð aɪ piː el (ɪnˈtent s pʌlst laɪt)/iː laɪt/
odstránenie chĺpkov laserom odstránenie chĺpkov s IPL (intenzívne pulzné svetlo)/E-Light
RADIOFREQUENCY THERAPY
/ˈreɪdiəʊ ˈfriːkwəntsi ˈθerəpi/
terapia rádiofrekvenciou
MICROCURRENT BODY SCULPTING
/(ˈmaɪkrəʊ ˈkʌrənt ˈbɒdi skʌlptɪŋ/
formovanie postavy elektrickým prúdom
SPIDER VEINS REMOVAL (THERAPY WITH IPL)
THREAD VEIN REMOVAL/TELANGIECTASIA
/ˈspaɪdər veɪnz rɪˈmuːvəl (ˈθerəpi wɪð aɪ piː el)/ /θred veɪn rɪˈmuːvəl/tɛˌlandʒɪɛkˈteɪzɪə/
odstránenie/ošetrenie rozšírených žiliek s IPL
odstránenie rozšírených žiliek/telengiektázia
35
LINE AND WRINKLE TREATMENT BY OMNILUX
WRINKLE SMOOTHING INJECTION
/laɪn ænd ˈrɪŋkl ˈtriːtmənt baɪ omnilux/
/ˈrɪŋkl smuːðɪŋ ɪnˈdʒekʃən/
Ošetrenie vrások a jemných vrások Omnilux-om
LIP ENHANCEMENT INJECTION
/lɪp ɪnˈhɑːntsmənt ɪnˈdʒekʃən/
injekcia zdokonaľujúca vzhľad pier
injekcia vyhladzujúca vrásky
MUSCLE RELAXING INJECTION
/ˈmʌsl rɪˈlæksɪŋ ɪnˈdʒekʃən/
injekcia uvoľňujúca svalstvo
DERMAL FILLERS /ˈdəːməl ˈfɪlərz/ dermálne výplne
BOTOX
/ˈbəʊtɒks/
botox
CALCIUM HYDROXYL APATITE
HYALURONIC ACID / COLLAGEN
/ˈkælsiəm hʌɪˈdrɒksʌɪl ˈapətʌɪt/ /ˌhʌɪəljʊəˈrɒnɪk ˈæsɪd/ˈkɒlədʒən/
kalcium hydroxylapatit
36
kyselina hyalurónová/ kolagén
COSMETIC SURGERY /kɒzˈmetɪk ˈsɜːdʒəri/ kozmetická chirurgia
FOREHEAD LIFT (BROWPLASTY) /ˈfɔːhed lɪft (braʊplasti)/ lifting čela
FACELIFT
EYELID LIFT/REPAIR (BLEPHAROPLASTY)
/ˈfeɪslɪft/
/ˈaɪlɪd lɪft/rɪˈpeər/
lifting / lifting tváre
úprava očných viečok
SKIN SMOOTHING SURGERY /skɪn smuːðɪŋ ˈsɜːdʒəri/ chirurgické vyhladenie tváre
SKIN GRAFT /skɪn grɑːft/ pripojenie kožných transplantátov
37
COSMETIC PRODUCTS /kɒzˈmetɪk ˈprɒdʌkts/ kozmetické výrobky
COSMETIC PRODUCT SYMBOLS /kɒzˈmetɪk ˈprɒdʌkt ˈsɪmbəls/ označenie
kozmetických výrobkov
PAO – PERIOD AFTER OPENING (NO TIME FRAME)
Doba spotreby po otvorení (bez obmedzenia)
PERIOD AFTER OPENING 6 MONTHS
Doba spotreby po otvorení 6 mesiacov
PERIOD AFTER OPENING 12 MONTHS
Doby spotreby po otvorení 12 mesiacov
PERIOD AFTER OPENING 18 MONTHS
Doba spotreby po otvorení 18 mesiacov
MINIMUM DURABILITY
REFER TO LEAFLET
ESTIMATED SIGN
GREEN DOT SYMBOL
minimálna trvácnosť prečítajte si príbalový leták symbol pre množstvo recyklovateľný obal
WEIGHT /weɪt/ hmotnosť
100 g (grams) = 3.527 oz (ounces)
1 kg (kilogram) = 2.205 lb. (pounds)
VOLUME /ˈvɒljuːm/ objem
100 ml (millilitres) = 3.381 fl oz. (fluid ounces)
1 fl oz. (fluid ounce) = 29.574 ml (millilitres)
38
COSMETIC PRODUCT FORMS /kɒzˈmetɪk ˈprɒdʌkt fɔːms/ kozmetické výrobky
podľa fyzikálnej formy
SOLUTION
/səˈluːʃən/
CREAM / EMULSION
/kriːm / ɪˈmʌlʃən/
roztok
krém / emulzia
SUSPENSION
GEL
/səˈspenʃən/
TABLET
/ˈtæblət/
tabletka
gél
STICK
/ˈpaʊdər/
tyčinka
prášok / púder
39
/ˈɔɪntmənt / peɪst/
masť, mastička/ pasta
POWDER
/stɪk/
/ˈləʊʃən/
pleťové mlieko
OINTMENT / PASTE
/dʒel/
suspenzia
LOTION
AEROSOL
/ˈeərəsɒl/
aerosol
CLEANSING PRODUCTS /ˈklenzɪŋ ˈprɒdʌkts / čistiace kozmetické výrobky
SOAP
POTASSIUM SOAP
SODIUM SOAP
/səʊp/
/pəˈtæsiəm səʊp/
/ˈsəʊdiəm səʊp/
mydlo
draselné mydlo
sodné mydlo
TOILET SOAP
GERMICIDAL SOAP
DEODORANT SOAP
/ˈtɔɪlət səʊp/
toaletné mydlo
BABY SOAP
/ˈbeɪbi səʊp/
detské mydlo
/ˈdʒɜːmɪsaɪdəl səʊp/
dezinfekčné mydlo
PEELING SOAP
/ piːlɪŋ səʊp/
pílingové mydlo
/diˈəʊdərənt səʊp/
dezodoračné mydlo
LIQUID SOAP
/ˈlɪkwɪd səʊp/
tekuté mydlo
SYNDET SOAP
MEDICAL SOAP
/ˈmedɪkəl səʊp/
/ˈlɔːndri səʊp/
syndet (syntetické mydlo)
medicinálne mydlo
jadrové mydlo
40
LAUNDRY SOAP
HYDROPHILIC CLEANSING OIL
CLEANSE OFF OIL
/haɪdrəʊfɪlɪk ˈklenzɪŋ ɔɪl/
/klenz ɒf ɔɪl/
hydrofilný čistiaci olej
olej na odličovanie / čistiaci olej
BODY OIL
HAIR OIL
/ˈbɒdi ɔɪl/
/heər ɔɪl/
olej na telo
olej na vlasy
BATH OIL
/bɑːθ ɔɪl/
NAIL OIL
/neɪl ɔɪl/
olej na nechty
BATH CAPSULES
BATH BOMBS / BALLS
/bɑːθ ˈkæpsjuːls/
/bɑːθ bɒms / bɔːlz/
olej do kúpeľa
kapsule do kúpeľa
BATH FOAM
guľôčky do kúpeľa
BATH SOAKING SALT
/bɑːθ fəʊm/
/bɑːθ ˈsəʊkɪŋ sɒlt/
pena do kúpeľa
soľ do kúpeľa
41
BODY WASH /ˈbɒdi wɒʃ/ gél na umývanie pokožky
CLEANSING LOTION čistiace mlieko
BODY SHAMPOO /ˈbɒdi ʃæmˈpuː/ telový šampón
/ˈklenzɪŋ ˈləʊʃən/
SHOWER GEL /ʃaʊər dʒel/ sprchovací gél
BODY LOTION telové mlieko
/ˈbɒdi ˈləʊʃən/
BODY SCRUB telový píling
/ˈbɒdi skrʌb/
SCRUB CLEANSER GEL abrazívny peelingový gél
/skrʌb ˈklenzər dʒel/
SCRUB CLEANSER CREAM abrazívny peelingový krém
/skrʌb ˈklenzər kriːm/
SKIN SOOTHERS /skɪn suːðərz/
prípravky na zjemnenie a upokojenie pleti
SKIN BALM /skɪn bɑːm/
telový balzám
BODY SMOOTH /ˈbɒdi smuːð/
telový krém
OINTMENT
VASELINE
TALCUM POWDER
/ˈɔɪntmənt/
/ˈvæsəliːn/
/ˈtælkəm ˌpaʊdər/
kozmetická masť
vazelína
42
zásyp
FACIAL CLEANSING LOTION
/ˈfeɪʃəl ˈklenzɪŋ ˈləʊʃən/
pleťové čistiace mlieko
FACIAL CLEANSING OIL
/ˈfeɪʃəl ˈklenzɪŋ ɔɪl/
pleťový čistiaci olej
FACIAL CLEANSING GEL
/ˈfeɪʃəl ˈklenzɪŋ dʒel/
pleťový čistiaci gél
GENTLE CLEANSER /ˈdʒentl ˈklenzər/
jemná čistiaca emulzia
ACTIVE CLEANSER /ˈæktɪv ˈklenzər/
aktívna čistiaca emulzia
PURIFYING CLEANSER /ˈpjʊərɪfaɪŋ ˈklenzər/
čistiaca emulzia s antiseptickým účinkom
WASH CREAM /wɒʃ kriːm/
čistiaci krém
ALOE WASH CREAM /ˈæləʊ wɒʃ kriːm/
Aloe čistiaci krém
ALOE CLEANSER /ˈæləʊ ˈklenzər/
Aloe čistiaci gél
43
CLEANSING WATER /ˈklenzɪŋ ˈwɔːtər/ čistiaca voda
FACIAL TONER /ˈfeɪʃəl ˈtəʊnər/ pleťová / tonizujúca voda
FACIAL TONER CONTAINING ALCOHOL /~ kənˈteɪnɪŋ ˈælkəhɒl/ pleťová voda s alkoholom
ALCOHOL-FREE TONER /ˈælkəhɒl friː ˈtəʊnər/ pleťová voda bez alkoholu
DELICATE TONER /ˈdelɪkət ˈtəʊnər/ jemná pleťová voda
REFINING TONER /rɪˈfaɪnɪŋ ˈtəʊnər/ prečisťujúca pleťová voda
ALOE TONIC /ˈæləʊ ˈtɒnɪk/
tonikum s obsahom Aloe
HERBAL TONIC /ˈhɜːbəl ˈtɒnɪk/
bylinné tonikum
WET CLEANSING WIPES
/wet ˈklenzɪŋ waɪpz/
vlhké čistiace obrúsky
MORNING CLEANSING REFRESHER
/ˈmɔːnɪŋ ˈklenzɪŋ rɪˈfreʃər/
ranný čistiaci osviežovač pleti
44
FACIAL MASK /ˈfeɪʃəl mɑːsk/ pleťová maska
FACIAL CLEANSING MASK /ˈfeɪʃəl ˈklenzɪŋ mɑːsk/pleťová čistiaca maska
CLARIFYING MASK /ˈklærɪfaɪŋ mɑːsk/ čistiaca maska
PEEL-OFF MASK /piːl ɒf mɑːsk/ zlupovacia maska
PURIFYING MASK /ˈpjʊərɪfaɪŋ mɑːsk/ protizápalová maska
WHITENING MASK /ˈwaɪtənɪŋ mɑːsk/ bieliaca maska
RADIANCE MASK /ˈreɪdiəns mɑːsk/ rozjasňujúca maska
REFRESHING MASK /rɪˈfreʃɪŋ mɑːsk/ osviežujúca maska
HYDRATING MASK /haɪˈdreɪtɪŋ mɑːsk/ hydratačná maska
FIRMING MASK /fɜːmɪŋ mɑːsk/ spevňujúca maska
REGENERATIVE MASK /rɪˈdʒenərətɪv mɑːsk/ regeneračná maska
SKIN TONE EVENING MASK /skɪn təʊn ˈiːvnɪŋ mɑːsk/ tonizačná maska
SOOTHING / CALMING MASK /ˈsuːðɪŋ / kɑːmɪŋ mɑːsk/ upokojujúca maska
CREAMY CLAY MASK /ˈkriːmi kleɪ mɑːsk/ krémová ílová maska
ASTRINGENT MASK /əˈstrɪndʒənt mɑːsk/ adstringentná maska (sťahujúca rozšírené póry)
MASK FOR REDUCING BROKEN CAPILLARIES AND REDNESS /mɑːsk fɔːr rɪˈdjuːsɪŋ
ˈbrəʊkən kəˈpɪləriz ænd ˈrednəs/ maska proti rozšíreným cievkam a začervenanej pleti
EYE MASK
/aɪ mɑːsk/
maska na očné okolie
FACIAL WRAP
/ˈfeɪʃəl ræp/
zábal
45
FACIAL PACK
/ˈfeɪʃəl/pæk/
obklad
FACIAL CREAM
BODY CREAM
DAY CREAM
NIGHT CREAM
/ˈfeɪʃəl kriːm/
/ˈbɒdi kriːm/
/deɪ kriːm/
/naɪt kriːm/
pleťový krém
telový krém
denný krém
nočný krém
MOISTURISING FACE CREAM /ˈmɔɪstʃəraɪzɪŋ kriːm/ zvlhčujúci pleťový krém
HYDRATING FACE CREAM /haɪˈdreɪtɪŋ feɪs kriːm/ hydratačný pleťový krém
MOISTURE CONCENTRATE /ˈmɔɪstʃər ˈkɒnsəntreɪt/ hydratačný koncentrát
MOISTURE PROTECTION /ˈmɔɪstʃər prəˈtekʃən/ zvlhčujúci ochranný krém
RICH INTENSIVE MOISTURISER /rɪtʃ ɪnˈtensɪv ˈmɔɪstʃəraɪzər/ intenzívny hydratačný krém
NOURISHING FACE CREAM /ˈnʌrɪʃɪŋ feɪs kriːm/ výživný krém
CONDITIONING CREAM /kənˈdɪʃənɪŋ kriːm/ vyživujúci krém
FACE CREAM WITH VITAMINS /feɪs kriːm wɪð ˈvɪtəmɪnz/ vitamínový krém
ANTIOXIDANT FACIAL CREAM /ˌæntiˈɒksɪdənt ˈfeɪʃəl kriːm/ antioxidačný krém
REGENERATIVE FACE CREAM /rɪˈdʒenərətɪv feɪs kriːm/ regeneračný krém
REVITALISING FACE CREAM /ˌriːˈvaɪtəlaɪzɪŋ feɪs kriːm/ revitalizačný krém
ANTI-STRESS FACIAL CREAM /ˈænti stress ˈfeɪʃəl kriːm/ protistresový krém
BIO ACTIVE CREAM /baɪəʊ-ˈæktɪv kriːm/ bioaktívny krém
SKIN LIGHTENING CREAM /skɪn ˈlaɪtənɪŋ kriːm/ zosvetľujúci krém
WHITENING FACE CREAM /ˈwaɪtənɪŋ feɪs kriːm/ bieliaci pleťový krém
SKIN WHITENER /skɪn ˈwaɪtənər/ vybieľujúci krém
NIGHT ENRICHMENT /naɪt ɪnˈrɪtʃmənt/ nočný obohacujúci krém
NIGHT REPLENISHMENT /naɪt rɪˈplenɪʃmənt/ nočný obnovujúci krém
FACE LIFTING CREAM /feɪs lɪftɪŋ kriːm/ liftingový krém
ANTI-AGING/ANTI-WRINKLE FACE CREAM /ˌæntiˈeɪdʒɪŋ/ˌæntiˈrɪŋkl feɪs kriːm/
protivráskový krém
46
ANTI CELLULITE CREAM /ˈænti ˈseljʊlaɪt kriːm/
anticelulitídny krém
SLIMMING CREAM /ˈslɪmɪŋ kriːm/
zoštíhľujúci krém
EYE CREAM /aɪ kriːm/ očný krém
EYE CALM GEL SOOTHER /aɪ kɑːm dʒel suːðər/ upokojujúci gél na oči
STRESS RELIEF EYE CREAM /stress rɪˈliːf aɪ kriːm/ očný krém na unavené oči
EYE ANTI-WRINKLE CREAM /aɪ ˌæntiˈrɪŋkl kriːm/ krém na ošetrenie vrások v očnom okolí
INDUSTRIAL PROTECTIVE CREAM
SPORTS ACTIVE CREAM
/ɪnˈdʌstriəl prəˈtektɪv kriːm/
/spɔːts ˈæktɪv kriːm/
ochranné pracovné krémy
športové krémy
BABY CREAM
/ˈbeɪbi kriːm/
WET WIPES WITH CREAM
/wet waɪpz wɪð kriːm/
detský krém
vlhké obrúsky s krémom
47
DEODORANTS AND ANTIPERSPIRANTS /diˈəʊdərənts ænd ˌæntiˈpɜːspərənts/
dezodoračné a antiperspiračné kozmetické výrobky
DEODORANT /diˈəʊdərənt/ deodorant
ANTIPERSPIRANT /ˌæntiˈpɜːspərənt/ antiperspirant
AEROSOL DEODORANT/ANTIPERSPIRANT /ˈeərəsɒl ~/~/ tekutý deodorant / antiperspirant
DEO / ANTIPERSPIRANT SPRAY /~/~ spreɪ/ deodorant / antiperspirant v spreji
STICK DEODORANT / ANTIPERSPIRANT /stɪk ~/~/ tuhý deodorant / antiperspirant
DEO / ANTIPERSPIRANT STICK /~/~ stɪk/ deodorant / antiperspirant tyčinka
DEODORANT / ANTIPERSPIRANT CREAM /~/~ kriːm/ krémový dezodorant / antiperspirant
DEODORANT / ANTIPERSPIRANT POWDER /~/~ ˈpaʊdər/ púdrový dezodorant /
antiperspirant
DEODORANT / ANTIPERSPIRANT GEL /~/~ dʒel/ gélový deodorant / antiperspirant
DEO ROLL-ON /diˈəʊ rəʊl ɒn/ dezodorant gulička
48
PARFUM (PAR) /ˈpɜːfjuːm/ parfum
EAU DE PARFUM (EdP) /ˌəʊ də ˈpɜːfjuːm/ parfumová voda
EAU DE TOILETTE (EdT) /ˌəʊ də ˈtɔɪlət/ toaletná voda
EAU DE COLOGNE (EdC) /ˌəʊ də kəˈləʊn/ kolínska voda
EAU DE FRAICHE (FRESH) (EdF) /ˌəʊ də ˈfreʃ/ freʃ/ osviežujúca voda
PARFUM DEODORANT (ParD) /ˈpɜːfjuːm diˈəʊdərənt/ parfum dezodorant
SOLID PERFUME
/ˈsɒlɪd ˈpɜːfjuːm/
tuhý parfum
SOLID COLOGNE
AFTER SHAVE (AS)
/ˈsɒlɪd kəˈləʊn/
tuhá kolínska
/ˈɑːftər ʃeɪv/
voda (balsam, gél) po holení
AROMATHERAPY
/əˌrəʊməˈθerəpi/
aromaterapia
49
ORAL CARE PRODUCTS /ˈɔːrəl keər ˈprɒdʌkts/ prípravky na hygienu ústnej
dutiny
TOOTH PASTE /tuːθ peɪst/ zubná pasta
FLUORIDE TOOTHPASTE /ˈflʊəraɪd tuːθpeɪst/ fluoridovaná zubná pasta
NONFLORIDE TOOTHPASTE /nɒn-ˈflʊəraɪd tuːθ peɪst/ bezfluórová zubná pasta
FRAGRANCE FREE TOOTHPASTE /ˈfreɪɡrəns friː tuːθpeɪst/ zubná pasta bez vonných látok
TOOTHPASTE FOR BLEEDING GUMS AND GINGIVITIS /tuːθpeɪst fɔːr ˈbliːdɪŋ ɡʌms ænd
ˌdʒɪndʒɪˈvaɪtɪs/ zubná pasta proti krvácaniu a zápalu ďasien
TOOTHPASTE FOR SENSITIVE TEETH /tuːθpeɪst fɔːr ˈsensɪtɪv tiːθ/
zubná pasta na citlivé zuby
BAKING SODA TOOTHPASTE /beɪkɪŋ ˈsəʊdə tuːθ peɪst/ zubná pasta s obsahom jedlej sódy
WHITENING TOOTHPASTE /ˈwaɪtənɪŋ tuːθpeɪst/ zubná pasta bieliaca
MOUTH WASH
MOUTH DEODORANT
/maʊθ wɑːʃ/
/maʊθ diˈəʊdərənt/
ústna voda
ústny dezodorant
50
HAIR REMOVAL PRODUCTS /heər rɪˈmuːvəl ˈprɒdʌkts/ holiace, depilačné a
epilačné prípravky
SOLID WAX FOR HAIR REMOVAL /ˈsɒlɪd wæks fɔːr heər rɪˈmuːvəl/
tuhý vosk
SEMI-SOLID WAX FOR HAIR REMOVAL /ˈsemi ˈsɒlɪd wæks fɔːr heər rɪˈmuːvəl/
polotuhý vosk
LIQUID WAX FOR HAIR REMOVAL /ˈlɪkwɪd wæks fɔːr heər rɪˈmuːvəl/
tekutý / mazľavý vosk
SHAVING FOAM
SHAVING GEL
/ˈʃeɪvɪŋ fəʊm/
/ˈʃeɪvɪŋ dʒel/
pena na holenie
gél na holenie
BEFORE / AFTER SHAVE LOTION
/bɪˈfɔːr/ˈɑːftər ʃeɪv ˈləʊʃən/
voda pred a po holení
AFTER SHAVE GEL
/ˈɑːftər ʃeɪv dʒel/
gél po holení
AFTER SHAVE BALM
/ˈɑːftər ʃeɪv bɑːm/
balsam po holení
51
FOOT CARE COSMETIC PRODUCTS /fʊt keər kɒzˈmetɪk ˈprɒdʌkts/ kozmetické
výrobky na ošetrenie chodidiel
FOOT BATH
/fʊt bɑːθ/
čistiaci a odmáčací kúpeľ
FOOT MASSAGE OIL
/fʊt ˈmæsɑːʒ ɔɪl/
masážny olej na chodidlá
FOOT SCRUB
/fʊt skrʌb/
píling na chodidlá
FOOT TALCUM POWDER /fʊt ˈtælkəm ˌpaʊdər/
púdrový zásyp na chodidlá
FOOT CREAM
/fʊt kriːm/
krém na ošetrenie chodidiel
ANTIPERSPIRANT FOOT CREAM
/ˌæntiˈpɜːspərənt fʊt kriːm/
antiperspiračný krém
52
HAND AND NAIL CARE COSMETIC PRODUCTS /hænd ænd neɪl keər kɒzˈmetɪk
ˈprɒdʌkts/ kozmetické výrobky na ošetrenie rúk a nechtov
HAND CREAM /hænd kriːm/
krém na ruky
PROTECTIVE HAND CREAM /prəˈtektɪv hænd kriːm/
ochranný krém na ruky
HAND SCRUB
HAND OIL
/hænd skrʌb/
/hænd ɔɪl/
píling na ruky
olej na ruky
NOURISHING CUTICLE CREAM
HAND GEL
/hænd dʒel/
gél na ruky
NAIL HARDENER
/ˈnʌrɪʃɪŋ ˈkjuːtɪkl kriːm/
/neɪl ˈhɑːdənər/
vyživujúci krém na kožťičku okolo nechtov
spevňovač nechtov
NAIL POLISH
NAIL POLISH REMOVER
/neɪl ˈpɒlɪʃ/
/neɪl ˈpɒlɪʃ rɪˈmuːvər/
lak na nechty
odlakovač na nechty
53
SUN PROTECTIVE COSMETIC PRODUCTS /sʌn prəˈtektɪv kɒzˈmetɪk ˈprɒdʌkts/
kozmetické výrobky na ochranu pred slnečným žiarením
UV (ULTRAVIOLET) RADIATION
/juːˈviː (ˌʌltrəˈvaɪələt)/ˌreɪdiˈeɪʃən/
ultrafialové svetlo/žiarenie
UVA RADIATION / RAYS /ˌjuːviːˈeɪ ˌreɪdiˈeɪʃən/reɪz/
UVA žiarenie/ lúče
UVB RADIATION / RAYS /ˌjuːviːˈbiː ˌreɪdiˈeɪʃən/reɪz/
UVB žiarenie/ lúče
PPD UVA (PERSISTENT PIGMENT DARKENING)
SPF UVB (SUN PROTECTIVE FACTOR)
/pəˈsɪstənt ˈpɪɡmənt ˈdɑːkənɪŋ/
/ˌespiːˈef ~ (sʌn prəˈtektɪv ˈfæktər)/
ochrana pred UVA
ochranný factor UVB
SUNSCREEN STICK
/ˈsʌnskriːn stɪk/
opaľovacia tyčinka na pery
SUN CREAM /sʌn kriːm/ opaľovací krém
SUN LOTION /sʌn ˈləʊʃən/ opaľovacie mlieko
SUN OIL /sʌn ɔɪl/ opaľovací olej
WATER-PROOF /ˈwɔːtər pruːf/ vodoodolný
WATER RESISTANT /ˈwɔːtər rɪˈzɪstənt/ vodorezistentný opaľovací výrobok
VERY WATER RESISTANT /ˈveri ˈwɔːtər rɪˈzɪstənt/ veľmi vodorezistentný
AFTER SUN LOTION/GEL /ˈɑːftər sʌn ˈləʊʃən/dʒel/ prípravok po opaľovaní
SELF TANNING FOAM /self tænɪŋ fəʊm/ pena na samoopaľovanie
54
HAIR CARE COSMETIC PRODUCTS /heər keər kɒzˈmetɪk ˈprɒdʌkts/ kozmetické
výrobky na ošetrenie vlasov
HAIR SHAMPOO /heər ʃæmˈpuː/ vlasový šampón
HAIR BALSAM /heər ˈbɒlsəm/ balzám na vlasy
HAIR CONDITIONER /heər kənˈdɪʃənər/ vlasový kondicionér
HAIR CLEANSING CREAM /heər ˈklenzɪŋ kriːm/ krémový šampón
HAIR CREAM /heər kriːm/ vlasový krém
HAIR TONIC /heər ˈtɒnɪk/ vlasová voda
HAIR OIL /heər ɔɪl/ vlasový olej
BABY SHAMPOO
/ˈbeɪbi ʃæmˈpuː/
detský šampón
55
DRY SHAMPOO /draɪ ʃæmˈpuː/ suchý šampón
HAIR POMADE /heər ˈpəʊmæd/ vlasová pomáda
STYLING HAIR GEL
/staɪlɪŋ heər dʒel/
gél na vlasy
HAIR MOUSSE
/heər muːs/
penové tužidlo
STYLING HAIR SPRAY
/staɪlɪŋ heər spreɪ/
lak na vlasy
HAIR WAX
/heər wæks/
vlasový vosk
56
MAKE UP /meɪk ʌp/ líčenie
CONCEALER STICK
/kənˈsiːlər stɪk/
tyčinkový korektor
CONCEALER PENCIL
POWDER CONCEALER
LIQUID CONCEALER
/kənˈsiːlər ˈpensəl/
/ˈpaʊdər kənˈsiːlər/
/ˈlɪkwɪd kənˈsiːlər/
ceruzkový korektor
púdrový korektor
tekutý korektor
UNDER MAKEUP BASE / PRIMER
/ˈʌndər ˈmeɪk ʌp beɪs/ˈpraɪmər/
podklad pod mejkap
TRANSLUCENT MAKE UP
FLUID FOUNDATION
/trænzˈluːsənt ˈmeɪk ʌp/ /ˈfluːɪd faʊnˈdeɪʃən/
ľahký transparentný mejkap
tekutý mejkap
CREAM FOUNDATION
COMPACT MAKE UP
/kriːm faʊnˈdeɪʃən/ /kəmˈpækt ˈmeɪk ʌp/
krémový mejkap
kompaktný mejkap
LOOSE POWDER
/luːs ˈpaʊdər/
voľný/práškový
púder
COMPACT POWDER
/kəmˈpækt ˈpaʊdər/
BLUSH POWDER
/blʌʃ ˈpaʊdər/
FACE POWDER
červeň na líca
/feɪs ˈpaʊdər/
pleťový púder
57
kompaktný púder
EYE MAKE UP COSMETICS /aɪ ˈmeɪk ʌp kɒzˈmetɪks/ líčidlá na očné okolie
EYE SHADOWS /aɪ ˈʃædəʊz/ očné tiene
COMPACT EYE SHADOWS
/kəmˈpækt aɪ ˈʃædəʊz/
kompaktné očné tiene
LIQUID EYE SHADOWS
/ˈlɪkwɪd aɪ ˈʃædəʊz/
tekuté očné tiene
EYE SHADOW PENCIL
/aɪ ˈʃædəʊ ˈpensəl/
ceruzkové očné tiene
POWDER EYE SHADOWS
/ˈpaʊdər aɪ ˈʃædəʊz/
práškové očné tiene
CREAM EYE SHADOWS
/kriːm aɪ ˈʃædəʊz/
mastné krémové očné tiene
58
MATTE
/mæt/
matné
SHIMMER
/ˈʃɪmər/
trblietavé
WARM TONES
COOL TONES
/wɔːm təʊnz/
/kuːl təʊnz/
teplé odtiene
studené odtiene
59
EYE LINER /aɪ ˈlaɪnər/
očná linka
FLUID/LIQUID EYE LINER /ˈlɪkwɪd/ˈfluːɪd~/
tekuté očné linky
PENCIL EYE LINER /ˈpensəl ~/
ceruzkové očné linky
EYEBROW PENCIL
/ˈaɪbraʊ ˈpensəl/
ceruzka na obočie
EYEBROW MASCARA
/ˈaɪbraʊ mæsˈkɑːrə/
riasenka na obočie
MASCARA
/mæsˈkɑːrə/
riasenka
CREAM MASCARA
/kriːm mæsˈkɑːrə/
krémová riasenka
LIQUID MASCARA
/ˈlɪkwɪd mæsˈkɑːrə/
tekutá riasenka
GEL MASCARA /dʒel mæsˈkɑːrə/
gélová riasenka
60
NON-WATER PROOF MASCARA
/nɒn-ˈwɔːtər pruːf mæsˈkɑːrə/
vodou zmývateľná riasenka
WATER PROOF/RESISTANT MASCARA
/ˈwɔːtər pruːf /rɪˈzɪstənt mæsˈkɑːrə/
vodoodolná riasenka
LENGTHENING MASCARA /ˈleŋθənɪŋ mæsˈkɑːrə/
predlžujúca riasenka
VOLUMISING MASCARA /ˈvɒljuːmaɪzɪŋ mæsˈkɑːrə/
zahusťujúca riasenka
LASH DEFINING MASCARA /læʃ dɪˈfaɪnɪŋ mæsˈkɑːrə/
tvarujúca riasenka
CURLING MASCARA /ˈkɜːlɪŋ mæsˈkɑːrə/
vytáčajúca riasenka
SMUDGEPROOF MASCARA /smʌdʒ pruːf mæsˈkɑːrə/
nestierateľná riasenka
61
LIPS MAKE UP COSMETICS /lɪps ˈmeɪk ʌp kɒzˈmetɪks/ líčidlá na pery
LIQUID LIPSTICK
/ˈlɪkwɪd ˈlɪpstɪk/
tekutý rúž
CREAM LIPSTICK
/kriːm ˈlɪpstɪk/
krémový rúž
LIPSTICK
/ˈlɪpstɪk/
rúž
SMUDGE PROOF LIPSTICK
/smʌdʒ pruːf ˈlɪpstɪk/
nezmazateľný rúž
HYDRATING AND NOURISHING LIPSTICK
/haɪˈdreɪtɪŋ ænd ˈnʌrɪʃɪŋ ˈlɪpstɪk/
hydratačný a ošetrujúci rúž
LIP GLOSS
/ˈlɪp ɡlɒs/
lesk napery
LIP LINER
/ˈlɪp ˈlaɪnər/
kontúrovacia ceruzka napery
LIP BALM
/ˈlɪp bɑːm/
balzám / pomáda na pery
62
MAKE UP REMOVAL /meɪk ʌp rɪˈmuːvəl/ odlíčenie
MAKE UP REMOVER CREAM
MAKE UP REMOVER OIL
/ˈmeɪk ʌp rɪˈmuːvər kriːm/
/ˈmeɪk ʌp rɪˈmuːvər ɔɪl/
odličovacie krémy
EYE MAKE UP REMOVER
/aɪ ˈmeɪk ʌp rɪˈmuːvər/
odličovač okolo očí
63
odličovací olej
MAKE UP PHRASES /meɪk ʌp freɪzɪs/ frázy súvisiace s líčením
MAKEUP TIPS /ˈmeɪk ʌp tɪps/ tipy na líčenie
WEAR A MAKEUP /weər ə ˈmeɪk ʌp/ nosiť mejkap
PUT ON MAKEUP /pʊt ɒn ˈmeɪk ʌp/ nalíčiť (sa)
REMOVE MAKEUP /rɪˈmuːv ˈmeɪk ʌp/ odlíčiť (sa)
MAKEUP TECHNIQUES /ˈmeɪk ʌp tekˈniːks/ techniky líčenia
THEATRICAL MAKEUP
/θiˈætrɪkəl ˈmeɪk ʌp/
divadelný mejkap
FASHION MAKEUP
/ˈfæʃən ˈmeɪk ʌp/
módny mejkap
SPECIAL EFFECTS MAKEUP (FX MAKEUP)
/ˈspeʃəl ɪˈfekts ˈmeɪk ʌp (ɛfˈɛks ˈmeɪk ʌp)/
mejkap pre špeciálne efekty
64
AIRBRUSHING
/ˈeəbrʌʃɪŋ/
nanesenie mejkapu rozprašovačom
HIGH DEFINITION MAKEUP (HD MAKEUP)
/haɪ ˌdefɪˈnɪʃən ˈmeɪk ʌp (ˌeɪtʃˈdiː ˈmeɪk ʌp)/
mejkap pripravený pre fotografovanie a filmovanie v HD rozlíšení
BRIDAL MAKEUP
/ˈbraɪdəl ˈmeɪk ʌp/
mejkap pre nevestu
WEDDING PARTY MAKEUP
/ˈwedɪŋ ˈpɑːti ˈmeɪk ʌp/
mejkap na svadobnú hostinu
SPECIAL OCCASIONS MAKEUP
/ˈspeʃəl əˈkeɪʒənz ˈmeɪk ʌp/
mejkap na špeciálne príležitosti
MAKEOVER /ˈmeɪkˌəʊvər/
úprava vzhľadu pomocou mejkapu
65
FACE SHAPES /feɪs ʃeɪps/ typy tváre
OBLONG /ˈɒblɒŋ/ predĺžená tvár
RECTANGLE /ˈrektæŋɡl/ obdĺžniková tvár
ROUND /raʊnd/ okrúhla tvár
SQUARE /skweər/ hranatá tvár
INVERTED TRIANGLE /ɪnˈvɜːtɪd ˈtraɪæŋɡl/ obrátený trojuholník
HEART /hɑːt/ srdcovitá tvár
DIAMOND /ˈdaɪəmənd/ diamantová tvár
TRIANGLE /ˈtraɪæŋɡl/ trojuholníková tvár
OVAL /ˈəʊvəl/ oválna tvár
66
EYES PLACEMENT /aɪz ˈpleɪsmənt/ umiestnenie očí na tvári
Average left-to-right eye distance separation is about:
Priemerná vzdialenosť medzi pravým a ľavým okom je okolo:
6.5 cm for men (u mužov)
5.5 cm for women (u žien)
Children have a smaller eye separation, on average about 4.5 cm.
Deti majú menšiu vzdialenosť medzi očami, priemerne je to okolo 4,5cm.
67
EYE SHAPES /aɪ ʃeɪpz/ tvar očí
AVERAGE /ˈævərɪdʒ/ bežný tvar očí
WIDE SET / FAR APART /waɪd set/ fɑːr əˈpɑːt/ oči ďaleko od seba
CLOSE SET / CLOSE TOGETHER /kləʊz set/ kləʊz təˈɡeðər/ oči blízko pri sebe
DEEP SET / SUNKED /diːp set/ ˈsʌŋkət/ hlboko posadené oči
PROMINENT LIDS /ˈprɒmɪnənt lɪds/ vystupujúce oči
HOODED LIDS / NO LIDS /ˈhʊdɪd lɪds/ nəʊ lɪds/ prepadnuté viečka/ žiadne viečka
DROOPY / MOON SHAPE /ˈdruːpi/ muːn ʃeɪp/ ovisnuté viečko / v tvare mesiaca
68
EYE DIMENSION /aɪ ˌdaɪˈmenʃən/ rozmery oka
SMALL EYES
BIG EYES
STANDARD/ AVERAGE
/smɔːl aɪz/
/bɪɡ aɪz/
/ˈstændəd/ ˈævərɪdʒ/
malé oči
veľké oči
štandardnáveľkosť očí
EYE COLOUR /aɪ ˈkʌlər/ farba očí
EMERALD GREEN /ˈemərəld ɡriːn/
smaragdovo zelené
BABY BLUE /ˈbeɪbi bluː/
nebovomodré
HAZEL /ˈheɪzəl/
orieškovohnedé
VIOLET /ˈvaɪələt/
fialkové
JADE GREEN /dʒeɪd ɡriːn/
nefritová zeleň
SAPPHIRE BLUE /ˈsæfaɪər bluː/
azúrovo/zafírovo modré
CHESTNUT BOWN /ˈtʃesnʌt braʊn/
gaštanovohnedé
MISTY GREY /ˈmɪsti ɡreɪ/
zahmleno sivé
AQUA /ˈækwə/
svetlé zelenomodré
BLACK /blæk/
čierne
69
EYEBROW SHAPES /ˈaɪbraʊ ʃeɪpz/ tvar obočia
ROUND / ROUNDED /raʊnd/ ˈraʊndɪd/ oblé obočie
ANGLED / HARD ANGLED /ˈæŋɡld/ hɑːd ˈæŋɡld/ obočie v tvare striešky, lomené obočie
SOFT ANGLED /ˈæŋɡld/ jemne lomené obočie
CURVED / “S” SHAPED /kɜːvd/ “ɛs” ʃeɪpt/ zaoblené obočie
FLAT /flæt/ rovné obočie
PERFECT EYEBROW SHAPE /ˈpɜːfekt ˈaɪbraʊ ʃeɪpz/ ideálne vytvarované obočie
BEGIN BROW /bɪˈɡɪn braʊ/ začiatok obočia
END BROW /end braʊ/ koniec obočia
POINT OF ARCH /pɔɪnt əv ɑːrtʃ/ vrchol oblúka/ klenba oblúka
70
NOSE SHAPES TYPES /nəʊz ʃeɪpz taɪpz/ tvar nosa
IDEAL NOSE
STRAIGHT NOSE
/aɪˈdɪəl nəʊz/
/streɪt nəʊz/
ideálny nos
rovný nos
BROAD NOSE
/brɔːd nəʊz/
široký nos
DEVIATED NOSE
/ˈdiːvieɪtɪd nəʊz/
zahnutý nos
SMALL NOSE
/smɔːl nəʊz/
BIG NOSE
FLAT NOSE
/bɪɡ nəʊz/
/flæt nəʊz/
veľký nos
plochý nos
malý nos
BROAD TIP
DROOPY TIP
/brɔːd tɪp/
široká špička nosa
/ˈdruːpi tɪp/
ovisnutá špička nosa
HUMPY NOSE
/hʌmpi nəʊz/
hrboľatý / vyklenutý nos
CROOKED/ WAVY NOSE HAWK NOSE / HOOKED NOSE SADDLE NOSE
/ˈkrʊkɪd/ ˈweɪvi nəʊz/
AQUILINE NOSE (anat.)
/ˈsædl nəʊz/
krivý/zvlnený nos
/hɔːk nəʊz/ hʊkt nəʊz/ sedlovitý/ preliačený
/ˈækwɪlaɪn nəʊz/
nos
orlí nos
RHINOPLASTY
/ˈraɪnəʊˌplæsti/
plastická operácia nosa
71
LIP SHAPES TYPES AND LINING FOR ALL LIP SHAPES /lɪp ʃeɪpz taɪpz ænd
ˈlaɪnɪŋ fɔːr ɔːl lɪp ʃeɪpz/ tvar pier a kontúrovanie pier
THIN LOWER LIP /θɪn ˈləʊər lɪp/ tenká spodná pera
THIN UPPER LIP /θɪn ˈʌpər lɪp/ tenká horná pera
THIN LIPS /θɪn lɪps/ tenké pery
SMALL LIPS /smɔːl lɪps/ malé pery
UNEVEN LIPS /ʌnˈiːvən lɪps/ nesúmerné pery
LARGE FULL LIPS /lɑːdʒ fʊl lɪps/ veľké plné pery
OVAL LIPS /ˈəʊvəl lɪps/ oválne pery
DOWNTURNED LIPS /ˈdaʊntɜːnt lɪps/ kútiky pier smerujúce nadol
SHARP LIPS /ʃɑːp lɪps/ ostré pery
72
FACE MAP /feɪs mæp/ mapa tváre a rozdelenie tváre na zóny
1. LEFT SIDE OF THE FOREHEAD /left saɪd əv ðə ˈfɔːhed/ ľavá strana čela
2. ROOT OF THE NOSE /ruːt əv ðə nəʊz/ koreň nosa
3. RIGHT SIDE OF THE FOREHEAD /raɪt saɪd əv ðə ˈfɔːhed/ pravá strana čela
4. RIGHT EAR /raɪt ɪə/ pravé ucho
5. RIGHT CHEEK /raɪt tʃiːk/pravé líce
6. RIGHT EYE AND EYE AREA /raɪt aɪ ænd aɪ ˈeə.ri.ə/ pravé oko a očné okolie
7. TIP OF THE NOSE /tɪp əv ðə nəʊz/ špička nosa
8. LEFT EYE AND ORBITAL AREA /left aɪ ænd ˈɔːbɪt ˈeəriə/ ľavé oko a očné okolie
9. LEFT CHEEK /left tʃiːk/ľavé líce
10. LEFT EAR /left ɪə/ ľavé ucho
11., 12., 13. CHIN AND JAW LINE /tʃɪn ænd dʒɔː laɪn/ brada a
14. NECK AREA /nek ˈeəriə/ oblasť krku
73
HORIZONTAL THIRDS OF THE FACE /ˌhɒrɪˈzɒntəl θɜːdz əv ðə feɪs/
horizontálne rozdelenie tváre na tretiny
To look thinner and younger – vyzerať chudšie a mladšie
HIGHLIGHT /ˈhaɪlaɪt/ zvýrazniť
CONTOUR /ˈkɒntɔːr/ kontúrovať
To assess your skin type – určiť svoj typ pleti
To look after your skin – starať sa o svoju pokožku/pleť
To conceal all skin blemishes – zakryť všetky nedostatky pleti
To cleanse your skin – čistiť (si) pleť
To irritate your skin – podráždiť pleť
74
COSMETIC AND MAKE-UP ARTIST TOOLS /kɒzˈmetɪk ænd ˈmeɪk ʌp ˈɑːtɪst tuːlz/
kozmetické nástroje a pomôcky
MAKE UP BOX
/ˈmeɪk ʌp bɒks/
MAKE UP ARTIST BRUSH AND TOOL
APRON MAKE UP TROLLEY
/ˈmeɪk ʌp ˈɑːtɪst brʌʃ ænd tuːl/
/ˈeɪprən ˈmeɪk ʌp ˈtrɒli/
kozmetický kufrík kapsa/brašňa na štetce a pomôcky s opaskom
kozmetický vozík
MAKE UP ARTIST DIRECTOR’S CHAIR
/ˈmeɪk ʌp ˈɑːtɪst daɪˈrektər tʃeər/
stolička
MAKEOVER CAPE
/ˈmeɪkˌəʊvər keɪp/
ochranný plášť
HEADBAND
/ˈhedbænd/
kozmetická čelenka
HANDHELD MIRROR
/ˌhændˈheld ˈmɪrər/
zrkadlo do ruky
MIXING PALETTE
/mɪksɪŋ ˈpælət/
paleta na miešanie farieb
COLOR WHEEL
/ˈkʌlər wiːl/
farebné koleso
75
BODY JEWELS
/ˈbɒdi ˈdʒuːəlz/
ozdoby na telo
FINISHING / SETTING SPRAY
/ˈfɪnɪʃɪŋ/ˈsetɪŋ spreɪ/
sprej na fixáciu mejkapu
BREATH MINTS
/breθ mɪnts/
mentolky na svieži dych
EYE DROPS
/aɪ drɒps/
očné kvapky
SPATULA
/ˈspætjʊlə/
kozmetická špachtľa
FACIAL MASK BRUSH
/ˈfeɪʃəl mɑːsk brʌʃ/
štetec na nanášanie masky
DUAL SHARPENER
/ˈdjuːəl ˈʃɑːpənər/
dvojité kozmetické strúhadlo
CLEANSING MASSAGE BRUSH
/ˈklenzɪŋ ˈmæsɑːʒ brʌʃ/
kefka na čistenie pleti
76
BROW SHAPING STENCIL
/braʊ ʃeɪpɪŋ ˈstensəl/
šablóny na tvarovanie obočia
TWEEZER
/ˈtwiːzəz/
pinzeta
EYELASH CURLER
/ˈaɪlæʃ ˈkɜːlər/
ohýbacie kliešte na rmihalnice
HEATED EYELASH CURLER
/ˈhiːtɪd ˈaɪlæʃ ˈkɜːlər/
vyhrievaná tvarovacia kefka na mihalnice
LASH COMB
/læʃ kəʊm/
hrebienok na rozčesávanie mihalníc
(INDIVIDUAL) FALSE EYELASHES
/ˌɪndɪˈvɪdjuəl fɒls ˈaɪlæʃɪz/
umelé mihalnice
77
DISPOSABLES /dɪˈspəʊzəblz/výrobky na jedno použitie
FOAM SPONGE
/fəʊm spʌndʒ/
penová hubka na čistenie pleti
MAKE UP SPONGE
/ˈmeɪk ʌp spʌndʒ/
kozmetická hubka na mejkap
MAKE UP PUFF
/ˈmeɪk ʌp pʌf/
kozmetická labutienka
MASCARA WANDS / SPOOLIES
/mæsˈkɑːrə wɒndz/ spuːlɪz/
jednorázové kefky pre riasenku
EYE LINER APPLICATOR
/aɪ ˈlaɪnər ˈæplɪkeɪtər/
aplikátor na očné linky
EYE SHADOW APPLICATOR
/aɪ ˈʃædəʊ ˈæplɪkeɪtər/
aplikátor na očné tiene
SPONGE LIP BRUSH
/spʌndʒ lɪp brʌʃ/
jednorázový aplikátor na rúž (hubka)
LIP WAND
/lɪp wɒnd/
jednorázový
aplikátor na rúž (štetec)
COTTON ROUNDS / PADS
/ˈkɒtən raʊnds/pæds/
kozmetické tampóny (okrúhle)
COTTON BUDS / APPLICATOR STYLE SWAB
/ˈkɒtən bʌds/ ˈæplɪkeɪtər staɪl swɑːb/
kozmetické tyčinky
WIPES /waɪpz/ čistiace obrúsky
78
MAKE UP ARTIST BRUSHES /ˈmeɪk ʌp ˈɑːtɪst brʌʃɪz/ kozmetické štetce
ZIP CASE
/zɪp keɪs/
púzdro na štetce zipsovacie
BRUSH ROLL
/brʌʃ rəʊl/
púzdro na štetce zavinovacie
BRUSH CLEANER
/brʌʃ ˈkliːnər/
čistiaci prostriedok na štetce
NATURAL BRISTLES
/ˈnætʃərəl ˈbrɪslz/
prírodné štetiny
FLAT TOPPED CIRCULAR BLENDING BRUSH
/flæt tɒpt ˈsɜːkjʊlər blendɪŋ brʌʃ/
štetec na mejkap okrúhly
SYNTHETIC BRISTLES
/sɪnˈθetɪk ˈbrɪslz/
syntetické umelé štetiny
EYEBROW DUAL BRUSH AND COMB
/ˈaɪbraʊ ˈdjuːəl brʌʃ ænd kəʊm/
hrebienok plus kefka na obočie a riasy
ANGLED BLUSH, CONTOUR AND HIGHLIGHT BRUSH
/ˈæŋɡld brʌʃ ˈkɒntɔːr ænd ˈhaɪlaɪt brʌʃ/
štetec na lícenku a kontúrovací štetec
79
LARGE FAN FACE BRUSH /lɑːrdʒ fæn feɪs brʌʃ/ štetec vejár
LARGE POWDER BRUSH /lɑːrdʒ ˈpaʊdər brʌʃ/ štetec na púder veľký
MEDIUM POWDER BRUSH /ˈmiːdiəm ˈpaʊdər brʌʃ/ štetec na púder stredný
SMALL POWDER BRUSH /smɔːl ˈpaʊdər brʌʃ/ štetec na púder malý
ANGLE POWDER BRUSH /ˈæŋɡld ˈpaʊdər brʌʃ/ štetec na púder skosený
CONTOUR BRUSH /ˈkɒntɔːr brʌʃ/ kontúrovací štetec
ANGLE SHADOW BRUSH /ˈæŋɡld ˈʃædəʊ brʌʃ/ štetec na očné tiene skosený
CONTOUR SHADOW BRUSH /ˈkɒntɔːr ˈʃædəʊ brʌʃ/ štetec na očné tiene kontúrovací
ROUND SHADOW BRUSH /raʊnd ˈʃædəʊ brʌʃ/ štetec na očné tiene okrúhly
1.
1.
2.
3.
4.
5.
2.
3.
4.
5.
EYESHADOW BRUSH TAPERED /aɪ ˈʃædəʊ brʌʃ ˈteɪpərəd/ štetec na očné tiene zúžený
ANGLED EYELINER BRUSH /ˈæŋɡld ˈaɪˌlaɪnər brʌʃ/ štetec na očnú linku
ANGLED EYEBROW BRUSH /ˈæŋɡld ˈaɪbraʊ brʌʃ/ štetec na úpravu obočia
CONCEALER BRUSH /kənˈsiːlər brʌʃ/ štetec na aplikáciu korektora
LIP BRUSH /lɪp brʌʃ/ štetec na pery
80
NAIL CARE TOOL AND EQUIPMENT /neɪl keər tuːl ænd ɪˈkwɪpmənt/ pomôcky
a vybavenie na starostlivosť o nechty
ELECTRIC MANICURE SET /ɪˈlektrɪk ˈmænɪkjʊər set/ elektrická manikúra
MANICURE SET /ˈmænɪkjʊər set/ manikúra sada
CASE /keɪs/ obal, púzdro
STRAP /stræp/ pútko
ZIPPER /ˈzɪpər/ zips
NAIL CLIPPERS
/neɪl ˈklɪpəz/
štikačky na nechty
NAIL SCISSORS
/neɪl ˈsɪzəz/
nožnice na nechty
NAIL FILE
/neɪl faɪl/
pilník na nechty
NAIL BUFFER
/neɪl ˈbʌfər/
leštička na nechty
NAIL PUMICE
CUTICLE SCISSORS
/neɪl ˈpʌmɪs/
/ˈkjuːtɪkl ˈsɪzəz/
pemza na nechty
nožnice na kozičku okolo nechtov
CUTICLE PUSHER
CUTICLE TRIMMER
/ˈkjuːtɪkl ˈpʊʃər/
/ˈkjuːtɪkl ˈtrɪmər/
nástroj na zatláčanie nechtovej kožičky
orezávač na kožičku okolo nechtov
CUTICLE NIPPERS
/ˈkjuːtɪkl ˈnɪpərz/
kliešte na kozičku okolo nechtov
81
COSMETIC DEVICES & EQUIPMENT /kɒzˈmetɪk dɪˈvaɪsɪz ænd ɪˈkwɪpmənt/
kozmetické prístroje a zariadenia
COSMETIC MAGNIFYING LAMP (TABLE DESIGN)
/kɒzˈmet.ɪk ˈmæɡnɪfaɪŋ læmp ˈteɪbl dɪˈzaɪn/
kozmetická stolová lampa s lupou
FLOORSTAND COSMETIC MAGNIFYING LAMP WITH LIGHT
/flɔːrstænd kɒzˈmetɪk ˈmagnɪfʌɪŋ læmp wɪð laɪt/
kozmetická lampa s lupou stojanová
COSMETIC BED / FACIAL BED
/kɒzˈmetɪk ˈbed/
kozmetické lehátko
ELECTRIC COSMETIC BED
/ɪˈlektrɪk kɒzˈmetɪk bed/
kozmetické elektrické lehátko
MASSAGE CHAIR
/ˈmæsɑːʒ tʃeər/
masážna stolička
FACIAL MASSAGE STATION
/ˈfeɪʃəl ˈmæsɑːʒ ˈsteɪʃən/
masážne lehátko
82
STOOL /stuːl/ stolička (bez operadla)
STYLING / CUSTOMER CHAIR /staɪlɪŋ ˈkʌstəmər tʃer/
kozmetická zákaznícka stolička
SALON BOOSTER SEAT FOR CHILDREN
/ˈsælɒn ˈbuːstər siːt fɔːr ˈtʃɪldrən/ podsedák pre deti
RECEPTION DESK /rɪˈsepʃən desk/ recepčný pult
SALON STYLING STATION
/ˈsælɒn staɪlɪŋ ˈsteɪʃən/
stojan so zrkadlom
MIRROR
/ˈmɪrər/
zrkadlo
83
FACIAL TROLLEY /ˈfeɪʃəl ˈtrɒli/
stolík/ kozmetický vozík na kolieskach
TOWEL WARMER/taʊəl wɔːmər/
ohrievač uterákov
NAIL DRYER
/neɪl ˈdraɪər/
lampa na gélové nechty
MANICURE TABLE / MANICURE STATION
/ˈmænɪkjʊər ˈteɪbl/ˈmænɪkjʊər ˈsteɪʃən/
manikúrový stôl
ION CLEANSE FOOTHBATH
/ˈaɪɒn klenz fʊt bæθ/
vírivka na nohy
PEDICURE CHAIR / PEDICURE SPA
/ˈpedɪkjʊər tʃeər / ˈpedɪkjʊər spɑː/
pedikúrové kreslo
84
BIOPTRON LIGHT THERAPY SYSTEM
/baɪəʊptrɒn laɪt ˈθerəpi ˈsɪstəm/
Bioptron lampa
PHOTOREJUVENATION
/ˈfəʊtəʊrɪˌdʒuːvənˈeɪʃən/
fotoomladenie/fotorejuvenizácia
ultrazvukovo-fotónová žehlička
LED LIGHT THERAPY MACHINE (LIGHT-EMITTING DIODE)
/el iː diː laɪt ˈθerəpi məˈʃiːn (laɪt-ɪˈmɪtɪŋ ˈdaɪəʊd/
LED lampa
PDT (PHOTO DYNAMIC TECHNOLOGY) MACHINE
/piː diː tiː (ˈfəʊtəʊ daɪˈnæmɪk tekˈnɒlədʒi) məˈʃiːn/
PDT prístroj
85
MICRODERMABRASION
/ˈmaɪkrəʊˈdɜːməˈbreɪʒən/
mikrodermabrázia
DIAMOND MICRODEMABRASION
/ˈdaɪəmənd ˈmaɪkrəʊ ˈdɜːməˈbreɪʒən/
diamantová dermabrázia
CRYSTAL DERMABRASION
/ˈkrɪstəl ˈdɜːməˈbreɪʒən/
piesková mikrodermabrázia
ULTRASONIC FACIAL MACHINE /ʌltrəˈsɒnɪk ˈfeɪʃəl məˈʃiːn/
ultrazvukové zariadenie na ošetrenie pleti
SONOPHORESIS /ˈsəʊnəʊfəˌriːˈsɪz/
sonoforéza
LASER PEELING
/ˈleɪzər piːlɪŋ/
laserový píling
ULTRASONIC SKIN SCRUBBER
/ʌltrəˈsɒnɪk skɪn ˈskrʌbər/
ultrazvuková škrabka
ultrazvukový píling
86
SKIN CARE BRUSH
/skɪn keər brʌʃ/
rotačné kefky
BROSSAGE/ BRUSHING EQUIPMENT
/brəʊsɑːʒ/brʌʃɪŋ ɪˈkwɪpmənt/
brosáž/ prístroj na brosáž
FACIAL CLEANSING MASSAGER
/ˈfeɪʃəl ˈklenzɪŋ ˈmæsɑːʒər/
čistiaci a masážny prístroj
GALVANIC DESINCRUSTATION
/ˈɡælvənɪk ˌdezˌɪnkrʌsˈteɪʃən/
galvanická dezinkrustácia
MICRO GALVANIC IONTOPHORESIS
/ˈmaɪkrəʊ ˈɡælvənɪk ˈaɪɒntəfəˌriːˈsɪz/
mikrogalvanická iontoforéza
MICRO GALVANISATION
/ˈmaɪkrəʊ ˈɡælvənaɪˈzeɪʃən/
GALVANIC CURRENT
/ˈɡælvənɪk ˈkʌrənt/
galvanizácia
galvanický prúd
GALVANIC FACIAL MACHINE
GALVANIC IRON
/ˈɡælvənɪk ˈfeɪʃəl məˈʃiːn/
/ˈɡælvənɪk aɪən/
prístroj na ošetrenie pleti galvanickým prúdom
galvanická žehlička
87
PHONOPHORESIS /ˈfəʊnəfəˌriːˈsɪz/
fonoforéza
MESOTHERAPY INJECTION /ˌmezəˈθerəpi ɪnˈdʒekʃən/
injekčná mezoterapia
MESOTHERAPY GUN /ˌmezəˈθerəpi ɡʌn/
mezoterapeutická pištoľ
ROLLER MESOTHERAPY/ DERMA ROLLER
/ˈrəʊlər ˌmezəˈθerəpi/ˌdɜːməˈrəʊlər/
rollerová (valčeková) mezoterapia / valček
HEAD OF NO NEEDLE MESOTHERAPY /hed əv nəʊ ˈniːdl ˌmezəˈθerəpi/
hlavica na bezihlovú mezoterapiu
HEAD OF 3D PHOTON /hed əv θriː diː ˈfəʊtɒn/
hlavica na 3D fotón
MICRONEEDLE MESOTHERAPY
/ˈmaɪkrəʊˈniːdl ˌmezəˈθerəpi/
mikroskopická mezoterapia
ELCTROPORATION (NEEDLE-FREE)/ INFUSION ELECTRIC MESOTHERAPY
/ɪˌlektrəpɔːˈreɪʃən (ˈniːdl-friː)/ɪnˈfjuːʒən ɪˈlektrɪk ˌmezəˈθerəpi/
elektroporácia/ elektro mezoterapia
BIO LIFTING STICK /baɪəʊ lɪftɪŋ stɪk/ bio liftingové tyčinky
88
HIGH FREQUENCY THERAPY
/haɪ ˈfriːkwənsi ˈθerəpi/
ošetrenie vysokofrekvenčným prúdom
OZONE THERAPY DEVICE
/ˈəʊzəʊn ˈθerəpi dɪˈvaɪs/
ozonizér
MINI STEAMER
/ˈmɪni ˈstiːmə/
kozmetický naparovač stolový
FACIAL STEAMER
/ˈfeɪʃəl ˈstiːmə/
tvárová sauna
DIGITAL FACIAL STEAMER
/ˈdɪdʒɪtəl ˈfeɪʃəl ˈstiːmə/
kozmetický digitálny naparovač
SKIN CHECK LAMP
/skɪn tʃek læmp/
lampa na hĺbkovú analýzu
stavu pleti
FACE TONING MASK
/feɪs təʊnɪŋ mɑːsk/
tvárová posilňujúca maska
PERMANENT MAKEUP DEVICE
/ˈpɜːmənənt ˈmeɪkʌp dɪˈvaɪs/
prístroj na permanentný mejkap
EYE MASSAGER /aɪ ˈmæsɑːʒər/
prístroj na masáž očného okolia
89
MYOLIFT /maɪəlɪft/ myolift
BODY THERMOSTIMULATION/ BODYTER
/ˈbɒdi θɜːməʊˌstɪmjʊˈleɪʃən/ˈbɒditər/
termostimulácia/ bodyter
PRESSOTHERAPY /presəˈθerəpi/ presoterapia
MYOSTIMULATOR /maɪəˌstɪmjʊˈleɪtər/
myostimulátor
LPG CELLULITE TREATMENT DEVICE
/el piː dʒiː ˈseljʊlaɪt ˈtriːtmənt dɪˈvaɪs/
liečba celulitídy pomocou LPG
90
RADIOFREQUENCY THERAPY
/ˈreɪdiəʊ ˈfriːkwənsi ˈθerəpi/
rádiofrekvencia
BIPOLAR RF HEADS
/ˌbaɪˈpəʊlər ɑːr ef ˈhedz/
bipolárne hlavice
ULTRASOUND CAVITATION DEVICE
/ˈʌltrəsaʊnd ˌkævɪˈteɪʃən dɪˈvaɪs/
ultrazvukový kavitačný prístroj
ELECTRIC STIMULATION SLIMMING MACHINE
/ɪˈlektrɪk ˌstɪmjʊˈleɪʃən ˈslɪmɪŋ məˈʃiːn/
prístroj na zoštíhlenie pomocou elktrostimulácie
VACUUM THERAPY EQUIPMENT
/ˈvækjuːm ˈθerəpi ɪˈkwɪpmənt/
prístroj na vákuovú terapiu
VACUUM MASSAGE DEVICE
/ˈvækjuːm ˈmæsɑːʒ dɪˈvaɪs/
prístroj na vákuovú masáž
CRYOLIPOLYSIS MACHINE
/ˌkraɪˈɒˈlɪpəʊləsɪs məˈʃiːn/
prístroj na kryolipolýzu
91
COLLARIUM
/ˈkɒləriəm/
kolárium
SPA CAPSULE / HYDROTHERAPY
/spɑː ˈkæpsjuːl / ˌhaɪdrəʊˈθerəpi/
hydrokapsula / hydroterapia
LADY SHAVER
EPILATOR
/ˈleɪdi ˈʃeɪvər/
/ˈepɪleɪtər/
elektrický holiaci strojček
epilačný strojček / epilátor
LASER EPILATION
/ˈleɪzər ˈepɪleɪʃən/
laserová epilácia
WAX HEATER
PARAFFIN BATH
/wæks ˈhiːtər/
/ˈpærəfɪn bɑːθ/
ohrievač vosku
parafínová vaňa
ELECTROAGULATIVE NEEDLE
INTENSE PULSED LIGHT (IPL)
/ɪˈlektrəʊˈæɡjʊleɪtɪv ˈniːdl/
/ɪnˈtens pʌlsd laɪt (aɪ piː el)/
epilácia elektroagulačnou ihlou
fotoepilácia IPL svetlom
92
Fonetické symboly / Phonetic Symbols
Ako čítať fonetické symboly použité pri fonetickom prepise výslovnosti v anglických slovách
VOWELS (SAMOHLÁSKY)
SHORT (KRÁTKE)
ʌ - ako slovenské krátke a - napr. ako v slove come /kʌm/ prísť
e – ako slovenské krátke e – napr. ako v slove bed /bed/ posteľ
ɪ - ako slovenské krátke i, ale akoby sa človek snažil vysloviť tvrdé y – napr. ako v slove Itali
/ɪtəlɪ/Taliansko
ɒ - ako slovenské krátke o – napr. ako v slove dog /dɒg/ pes
ʊ - ako slovenské krátke u – napr. ako v slove put /pʊt/ položiť
æ – vyslovuje sa ako otvorené e; akoby ste chceli vysloviť a, ale vyslovíte e – napr. ako v slove back
/bæk/ naspäť
ə
- podobný zvuk ako ten, ktorý vydávame keď váhame - uhhh – napr. ako v slove allow /əˈlaʊ/ dovoliť
- er – napr. ako v slove sister /sistə/ sestra
DLHÉ (LONG)
ɑː - ako slovenské dlhé á, ale v niektorých slovách sa v americkej angličtine vyslovuje ako široké a
(otvoríte ústa na a, ale skôr poviete dlhé é) - napr. v slove father /ˈfɑːðə/ otec
iː - ako slovenské dlhé í, je trošku mäkšie ako krátke i - napr. ako v slove meet /miːt/ stretnúť sa
ɔː - ako slovenské dlhé ó - napr. ako v slove door /dɔː/ dvere
uː - ako slovenské dlhé ú - napr. ako v slove moon /muːn/mesiac
ɜː - dlhá temná hláska, vyslovuje sa rovnako ako tzv. "obrátené e" (ə) medzi krátkymi samohláskami,
len dlho, v americkej angličtine tu znie aj R - napr ako v slove bird /bəːd/vták
DVOJHLÁSKY (DIPHTHONGS)
eɪ - ako napr. v slove eight /eɪt/ osem
aɪ - ako napr. v slove eye /aɪ/oko
ɔɪ - ako napr. v slove boy /bɔɪ/ chlapec
aʊ - ako napr. v slove house /haʊs/ dom
əʊ - ako napr. v slove go /gəʊ/ ísť (v niektorých dialektoch v angličtine, obzvlášť v americkej
angličtine, sa táto dvojhláska vyslovuje ako ou)
ɪə - ako napr. v slove beer /bɪə/ pivo (v americkej angličtine je na konci vyslovované R)
eə - ako napr. v slove hair /heər/vlasy (v americkej angličtine je na konci vyslovované R)
ʊə - ako napr. v slove tour /tʊə/ túra, krátky výlet (v americkej angličtine je na konci vyslovované R)
93
SPOLUHLÁSKY (CONSONANTS) – ZNELÉ
b – ako slovenské b - napr. ako v slove baby/ˈbeɪbi/ dieťa
d – ako slovenské d - napr. ako v slove day /deɪ/ deň
g – ako slovenské g - napr. ako v slove game /geɪm/ hra
v – ako slovenské v - napr. ako v slove victory /ˈvɪkt(ə)ri/ víťazstvo
ð – zubná spoluhláska, ktorá sa vyslovuje tak, že sa jazyk dotkne horných zubov a vysloví sa zvuk
podobný d, nesmie sa však dotýkať podnebia ale opierať o zuby - napr. mother /ˈmʌðə/ matka
z – ako slovenské z - napr. ako v slove zero /ˈzɪərəʊ/ nula
ʒ - ako slovenské ž - napr. ako v slove pleasure /ˈplɛʒə/ potešenie
dʒ - ako slovenské dž - napr. ako v slove job /dʒɒb/ zamestnanie
l – ako slovenské l - napr. ako v slove love /lʌv/ láska
r – pri vyslovovaní anglického R sa jazyk nedrží o podnebie (nevybruje), ani sa podnebia nedotýka, iba
sa mu približuje - napr. ako v slove red /rɛd/ červený
j – ako slovenské j - napr. ako v slove yellow /ˈjɛləʊ/ žltý
w – je to obojperná spoluhláska, pripravíme pery akoby sme chceli vysloviť samohlásku u, ale povieme
niečo ako v - napr. ako v slove wife /wʌɪf/ manželka
m – ako slovenské m - napr. ako v slove man /man/ muž
n – ako slovenské n - napr. ako v slove banana /bəˈnɑːnə/ banán
ŋ – táto hláska sa v slovenčine objavuje napríklad v slovách ako LENKA a pod., vyslovujeme ju
namiesto bežného n, ak vo výslovnosti po N nasleduje K - napr. ako v slove young /jʌŋ/ mladý
SPOLUHLÁSKY (CONSONANTS) – NEZNELÉ
p – podobne ako slovenské p, avšak na začiatku slov pred samohláskou vyslovujeme s jemným
prídychom, akoby za P znelo jemné H (ph) - napr. ako v slove paper /ˈpeɪpə/ papier
t – podobne ako slovenské t – napr. pretty /ˈprɪti/ krásny; alebo na začiatku slov sa pred samohláskou
vyslovuje s jemným prídychom, akoby za T znelo jemné H – napr. toe /təʊ/ palec (na nohe)
k – podobne ako slovenské k – napr. ako v slove make /meɪk/ robiť; alebo na začiatku slov sa pred
samohláskou vyslovuje s jemným prídychom, akoby za K znelo jemné H - napr. cow /kaʊ/ krava
f – ako slovenské f – napr. ako v slove five /fʌɪv/ päť
θ – zubná spoluhláska, ktorá sa vyslovuje tak, že sa jazyk dotkne horných zubov a vysloví sa zvuk
podobný f, nesmie však znieť o podnebie, ale o zuby - napr. thanks /θaŋks/ vďaka, ďakujem
s – ako slovenské s - napr. ako v slove six /sɪks/ šesť
ʃ - ako slovenské š – napr. ako v slove show /ʃəʊ/ šou, ukázať
tʃ - ako slovenské č – napr. ako v slove watch /wɒtʃ/ hodinky (náramkové)
h – ako slovenské h – napr. ako v slove hair /hɛː/ vlasy
PRÍZVUK (STRESS MARKS)
Prízvuk sa označuje horným alebo dolným apostrofom umiestneným pred prízvučnou slabikou, pokiaľ
je prízvuk na prvej slabike, spravidla sa neoznačuje.
ˈ - hlavný prízvuk ako napr. v slove begin /bɪˈgɪn/ začať
ˌ - vedľajší prízvuk ako napr. v slove ...
94
Anglická abeceda / English alphabet
95
Použitá literatúra / Bibliography
[1]
Hojerová Jarmila, Škultétyová Katarína. Materiály pre 2. a 3. ročník študijného odboru kozmetik.
Bratislava: SPN, 2007. 224 s. Prvé vydanie. ISBN 978-80-10-01261-9
[2]
MUDr. Lidaj Ján. Kozmetika a starostlivosť o telo. Bratislava: Príroda, a.s., 1995. 95 s.
Prvé vydanie. ISBN 80-07-00732-6
[3]
MUDr. Lidaj Ján. Kozmetika a starostlivosť o telo II. Bratislava: Príroda, a.s., 1998. 134 s.
Prvé vydanie. ISBN 80-07-01023-8
[4]
MUDr. Lidaj Ján. Kozmetika a starostlivosť o telo III. Bratislava: Príroda, a.s., 2000. 135 s.
Prvé vydanie. ISBN 80-07-01140-4
[5]
MUDr. Lidaj Ján. Kozmetika a starostlivosť o telo IV. Bratislava: Príroda, a.s., 2008. 126 s.
Tretie vydanie. ISBN 978-80-07-01760-3
[6]
Mikuš Ladislav, Oláh Zoltán. Dermatológia pre 1. a 2. ročník stredných odborných škôl, študijný
odbor: 6446 4 00 kozmetik. Bratislava: OG – Vyavateľstvo POĽANA, s.r.o., 2007, 74 s.
Prvé vydanie. ISBN 978-80-89192-77-9
[7]
RNDr. Jarošová Marta. Zdravoveda 1 pre 1. ročník študijného odboru kozmetik. Bratislava: SPN,
2008. 93 s. Prvé vydanie. ISBN 978-80-10-01260-2
[8]
RNDr. Jarošová Marta. Zdravoveda 2 pre 2. ročník študijného odboru kozmetik. Bratislava: SPN,
2009. 78 s. Prvé vydanie. ISBN 978-80-10-01638-9
96
WEB ZDROJE
http://www.absolutewellness.org/best-health-tips-for-female/
http://him.uk.msn.com/health-and-fitness/men-build-an-injury-free-body
http://www.life123.com/beauty/hairstyles-hair-care/short-hair/stylish-short-haircuts-for-women.shtml
http://www.inmagine.com/paa322/paa322000028-photo
http://www.allaboutyou.com/fashion-and-beauty/tips/laser_hair_removal_reviews
http://www.asapmfg.com/tag/hair-removal
http://lvcosmeticsurgery.com/breastlift.htm
http://lactationjourney.blogspot.com/2011/06/new-books-breastfeeding-anthropology.html
http://www.sciencephoto.com/media/202033/enlarge
http://www.sciencephoto.com/media/394787/enlarge
http://www.gasdetection.com/news2/health_news_digest185.html
http://blogmyhealth.com/life-style/importance-of-arm-exercises-for-better-health/
http://www.healthspablog.org/2010/11/16/double-hand-transplant-the-woman-returns-home/
http://www.howiteasy.com/2011/06/11/diet-for-a-supple-abdomen/
http://runels.com/vampire/bellybutton.html
http://www.sciencephoto.com/media/202058/enlarge
http://www.superstock.com/stock-photos-images/4128R-857
http://www.inmagine.com/dvs142/dvs142030-photo
http://www.123rf.com/photo_5791843_woman-s-feet-close-up-on-white-background.html
http://www.sciencephoto.com/media/414798/view
http://www.sciencephoto.com/media/104921/enlarge
https://www.sciencephoto.com/media/188222/enlarge
http://www.life123.com/beauty/cosmetics/eyeshadow/smokey-eye-makeup.shtml
http://www.milkandcoco.ca/blogs/blog1.php/2011/11/01/in-real-life-the-big-mouth
http://www.nutripeople.co.uk/condition/glue-ear
http://www.plasticsurgeryinsingapore.org/rhinoplasty-nose-cosmetic-surgery/
http://blogmyhealth.com/life-style/importance-of-arm-exercises-for-better-health/
http://www.freepik.com/free-photo/woman-hand-red-nail-polish-hands_414454.htm
http://www.ysnails.com/manicure/tag/nails/
http://www.inmagine.com/dvs142/dvs142030-photo
http://www.sciencephoto.com/media/314909/enlarge
http://www.corbisimages.com/stock-photo/royalty-free/42-19750245/man-shaving-his-sideburns
http://northernelectric.tumblr.com/post/27944057415/manly-vigour-iker-casillas
http://www.superwhiteningpills.net/skintonechart.html
http://www.marieclaire.com/hair-beauty/how-to/skin-type-beauty-routine
http://makeupandbeauty.com/how-to-determine-your-skin-type-oily-dry/
http://www.mag4style.com/for-oily-skin/
http://blog.chow.md/2010/08/how-to-identify-your-skin-type.html
http://beauty.doctissimo.com/facial-care/care-skin-type/caring-for-sensitive-skin.html
http://www.ladyzona.com/dry-skin-care/
http://www.dk-klinik.com.tr/alt-basliklar-904.i167.microdermabrasion
http://www.bestbeauty-tips.com/2011/03/28/how-to-treat-irritated-skin/
http://www.dermatologistsnyc.com/lasertreatments.html
http://health.howstuffworks.com/skin-care/problems/beauty/broken-face-capillaries.htm
http://www.bioskincream.com/facial-scars/
http://www.glamour.com/health-fitness/blogs/vitamin-g/2011/11/could-birthmarks-scars-or-blem.html
http://trustedmedicines.blogspot.com/2011/05/freckles-on-face-home-remedies-for.html
http://makeupobsessed-beauty.blogspot.com/2011/12/how-to-cover-dark-patches-pigmentation.html
http://skincarebyprince.com/lamprobe.htm
http://www.soompi.com/forums/topic/289207-black-heads-on-the-nose/
http://skintactix.com/whiteheads.htm
http://howtogetridofpimplesovernightx.com/acne-home-remedies-how-to-get-rid-of-pimples-overnight/acne-skin-care
http://www.beauty-advices.com/how-to-get-rid-of-stretch-marks/
http://www.skincareihub.com/prevent-fine-lines-around-eyes/
http://www.rewaj.com/beauty-tips/how-to-remove-eye-wrinkles-easily.html
http://www.beautifulbrows.com.au/products.html
http://www.oprah.com/style/Bobbi-Browns-Makeup-Facelift/4
http://www.saffronrouge.com/learn/solutions/face/wrinkles
http://johnathanenglish.wordpress.com/tag/cells/
http://bellanina101.wordpress.com/category/cleanser/
http://www.me-naturally.com/blonds.htm
http://www.skindeep.net.au/treatments/ipl-hair-reduction---remo/ipl-hair-reduction---remo/ipl-treatment-and-results/
http://www.body-philosophy.net/Camoulage_Makeup_After_Cosmetic_Procedures
http://insideouthw.com/sothys_customized_facials.html
http://bestuff.com/stuff/clear-skin
http://www.healthcare9.com/2011/11/11-tips-for-healthy-beautiful-fresh-skin/
http://www.aviary.com/tutorial?tutorial=changing_skin_color&singlepageview=1
http://health.howstuffworks.com/skin-care/problems/treating/improve-skin-elasticity.htm
http://www.eudelo.com/medical-dermatology/medical-cosmetican/
http://1st-fashion-cosmetic.blogspot.com/2010_09_01_archive.html
http://www.piercemattiepublicrelations.com/2010/01/cosmetic_dermatology_pr_and_th.html
http://bangalore.olx.in/beautician-hairdresser-for-a-beauty-parlour-based-in-mahadevapura-iid-108547223
http://www.cameocollege.com/full_aesthetician_course.html
http://www.makeupartistbusinesscards.org/tips-on-how-to-become-a-makeup-artist/
http://en.hairdresser-models.eu/gallery/fingernails/nail-technician-training.html
http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-manicurist-filing-womans-nails-image3328219
http://www.visualphotos.com/image/2x2193850/pedicurist_clipping_a_persons_toenails
http://www.integrativehealthtraining.net/downloadbrochure.htm
http://beautyde.com/
http://smartgirlconsulting.com/2011/07/a-daily-dose-of-nail-care-will-impress-a-lot-of-people/
http://the-golden-spa.de/epages/theg82.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/theg82/Appointments/Pflege-Komplettangebot2
http://bookmyhotel.in/keikan-spa-%E2%80%93-let-your-body-and-mind-glow-with-health/
97
http://buypureessentialoilsonline.com/
http://www.bented.com/spa-treatments-or-body-treatment-homemade-tips/
http://www.rsholistics.com/hot-stone-massage.html
http://www.ilovebeautys.com/spa_capsule.htm
http://soulbrotherv2.blogspot.com/2010/04/new-and-unique-uses-of-gravy-that-you.html
http://womenshomeremedies.com/skin-care/massage-for-the-face
http://neckmassagelagunaniguelca.blogspot.com/2011/07/neck-massage-laguna-niguel-ca.html
http://www.altmedicinezone.com/massage-therapy/scalp-massage-to-relax-your-mind-and-improve-hair-growth/
http://johnnyyan.com/vg-website/pages/services.html
http://www.beauty-secrets.co.uk/treatments/facials/
http://www.highfields.com/extractions
http://www.discoveryhealthjournal.com/2011/07/how-to-wash-your-face-right-way.html
http://www.squidoo.com/best-facial-moisturizer
http://www.femaleplasticsurgeonperth.com.au/
http://www.skin-care-recipes-and-remedies.com/clogged-pores.html
http://dermarescue.com/acne-scar-healing/
http://www.chemicalpeel-microdermabrasion.com/content/glycolic-acid-peel-basics-you-need-know
http://www.eliteskincarebyholly.com/our-services/herbal-a-peel/
http://dedragonbeauty.com/skin-care/exfoliation/
http://www.ieslabo.com/english/jojoba_doceng.htm
http://www.dreamstime.com/stock-images-spa-facial-mask-application-image2304574
http://www.ayushveda.com/magazine/know-your-face-cream-ingredients/
http://www.groupon.com.au/deals/canberra/-schicknaturalbodytherapies-/715858494
http://courtneyandtbd.wordpress.com/2010/01/08/i-just-went-through-my-make-up-case/
http://www.invisage.sk/permanentny-makeup/
http://forums.nicoclub.com/nsfw-why-are-men-infatuated-with-asian-women-nsfw-t497985.html
http://www.dhgate.com/!forums/topic-How-do-improve-skincare-under-3728-1.html
http://elannailspa.com/services_spa.html
http://www.beautyandmakeup.net/beauty-2/homemade-beauty-recipes-beauty-2/massage-for-dark-circles-under-the-eyes.html
http://www.harpersbazaar.co.uk/beauty-health/salon/a-list-brow-lash-queens-132814
http://global-information-2858.blogspot.com/2011/06/eyebrow-tinting-ultimate-guide.html
http://www.gorgeousworld.net/?p=741
http://www.magazine.ayurvediccure.com/taking-care-of-eyelash-extensions/
http://www.ladycarehealth.com/how-to-cure-dark-circles-and-puffy-eyes/
http://www.annasaccone.com/2011_08_01_archive.html
http://plasticsurginfo.blogspot.com/2011/05/eyelid-lift-general-information-and.html
http://howdoifindouthowto.com/natural-ways-to-get-rid-of-eye-bags-and-face-fat/
http://www.empathylaserclinic.com/body-polishing-delhi.html
http://mayabeautyhouse.com.my/?page_id=257
http://www.handsworthchiropodyclinic.co.uk/foot-problems
http://www.lifestylelebanon.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=244:yogurt-and-honey-body-mask&catid=5:beauty-tips
http://www.girlishh.com/get-your-body-fat-reduced-with-body-wrap-recipe/
http://www.bodyandfaceoptions.co.uk/treatments/cellulite-treatment-endermology/
http://www.lipocavitationnice.com/
http://www.oveeta.com/home/profilehome/472030/2205/2263/2264
http://nuwachspa.blogspot.com/p/manicure-pedicure.html
http://7options.co.uk/services/nail-services/pedicure/
http://www.ayushveda.com/womens-magazine/how-to-take-care-of-cuticles/
http://nailcarehub.com/cuticle-remover/remove-nail-cuticles-5-easy-steps-remove-cuticles-safely.html
http://www.champneys.com/Treatments/Body_Treatments/Finishing_Touches/Luxury_Manicure
http://www.greatestlook.com/info/nailshaping.html
http://www.daggettandramsdell.com/Skin-Care-Solutions/DR-Nail-Repair.html
http://nailcarehub.com/fix-broken-nails/fix-split-nails-7-tips-remedy-split-nail.html
http://www.luuux.com/health-beauty/i-need-help-weakcracking-chipping-nails
http://www.dollyrouge.ie/2011/12/rescue-a-broken-nail-with-sally-hansen-salon-effects-nail-polish-strips/
http://www.guideto.com/fashion-style/skin-body/hands-feet-nails/how-to-apply-nail-polish.html
http://www.nail-spa.org/page/26/
http://www.oblunailspa.com/service/additional-services
http://www.nailsmag.com/print/82110/the-hand-facial
http://howtogiveabackmassage.org/hand-massage/
http://www.msnbc.msn.com/id/5327027/ns/health-special_reports/t/lie-back-be-pampered-dental-chair/
http://www.spa700.com/foot_care.htm
http://day-spas-brisbane.com.au/diy-day-spa/stress-less-with-a-diy-foot-scrub-and-delicious-diy-foot-masque.php
http://www.rockvillehappyfeet.com/reflexology.html
http://www.facemakerscorp.com/services/maniPedi.html
http://localhood.ca/article/do-it-youself-pedicure.html
http://www.skincareihub.com/how-to-remove-a-callus-naturally/
http://sanluispodiatrygroup.com/?page=patient_education&category=00003&article=00041
http://www.joshuakaye.com/topics2/crackedheel.htm
http://www.footankle.com/blog/tag/heel-fissures/#axzz1s0sAVGYo
http://www.ingrowntoenailremediesx.com/treatment-for-toenail-fungus/
http://what-to-do-when-bored.com/pedicure-at-home.html
http://www.citytherapy.org/pages/beauty-at-city-therapy/manicure-pedicure.php
http://intrasalon.wordpress.com/2011/01/31/how-to-deal-with-dry-brittle-nails/
http://www.skincareihub.com/nail-strengthener-tips-to-protect-soft-and-brittle-nails/
http://www.winnietsui.com/2010/05/spring-has-sprung-nail-colors-need-to.html
http://podiatry-care.com/page2.htm
http://www.sciencephoto.com/media/187395/enlarge
http://www.ourvanity.com/beauty/nails/emery-board-and-nail-file-selection-tips/
http://health.howstuffworks.com/skin-care/nail-care/tips/how-often-buff-nails.htm
http://10prettylittlethings.blogspot.com/2010/12/danielles-natural-gel-overlay.html
http://www.ayushveda.com/womens-magazine/how-to-put-on-artificial-nails/
http://acrylicnailst.blogspot.com/2011/05/french-nails-different-ways.html
http://elegantnails.co.za/sculpting-gel-nails-with-uv-gel.html
98
http://www.topnails.info/
http://www.stefaniegrace.com/2011/11/beauty-in-review-shellac-nails.html
http://www.bodycare.becomegorgeous.com/hands_and_nails/happy_spring_nail_art_ideas-4240.html
http://lavender-rooms.co.uk/body.aspx
http://www.aquabodyandsoul.com.au/beauty-treatments/massage
http://www.hotelkristall.it/en/wellness-beauty/beauty-packages.asp?lPageNumber=2
http://www.bodycare.becomegorgeous.com/top_to_toe/4_busted_myths_about_cellulite-551.html
http://silkyskin4u.com/default.aspx
http://xema.sk/sobota-a-nedela-2-osoby-zadarmo
http://b4nafter.ca/?page_id=130
http://www.mollysskincare.com/services/organic-spray-tanning.asp
http://www.spraytanningsolutioninfo.com/category/tanning/airbrush-tanning-supplies/
http://www.alibaba.com/product-free/104556714/Sunbed_Philips_professional_3200_SX.html
http://www.nailsmag.com/article/92306/wax-love-got-to-do-with-it
http://www.eswin.co.uk/
http://www.outtheboxreviews.com/upper-lip-hair-removal/
http://www.us.all.biz/s1411/
http://www.lanavelle.com/hair.html
http://www.nailsmag.com/article/92306/wax-love-got-to-do-with-it
http://www.nailsmag.com/article/92306/wax-love-got-to-do-with-it
http://www.chicagofullservicebeautysalon.com/waxing.php
http://health.howstuffworks.com/skin-care/beauty/hair-removal/safe-to-wax-forearms.htm
http://hair-removal-cost.com/back-hair-removal/
http://www.waxing.net/chest-waxing-tips-for-men.html
http://beautybargainista.com/blog/bikini-waxing-products-tips-tricks-home-bikini-waxing/
http://beautybrows.co.uk/treatments/waxing/
http://www.thirdworldpapa.com/2011/how-to-do-safe-waxing
http://www.bodyloungespa.com/waxing.asp
http://stripperfriend.buzznet.com/user/photos/butt-waxing/?id=22489411
http://www.wax-strips.com/blog/bikini-hair-removal-products-from-depilatory-waxing-products-factory/
http://www.hairlaserremoval.co.uk/hair-removal-bikini-waxing.htm
http://www.ehow.com/how_2056288_find-out-insurance-covers-cosmetic.html
http://juvedermtraining.com/
http://balharboursurgery.com/blog/2012/01/06/top-ten-plastic-surgeries-of-2011-10/
http://www.talkskincare.com/category/Facelift.aspx
http://www.plasticsurgeryadvisor.net/eyelid_surgery.php
http://www.alleymedicalcenters.com/aesthetics/jetpeel
http://www.sciencephoto.com/media/284482/enlarge
http://www.breramedicalusa.com/
http://www.microdermabrasiontips.com/microder-mabrasion-tre-at-ment/
http://www.gracenglamour.com/how-to-look-younger-with-laser-skin-resurfacing/
http://www.velichovky.com/en/spa-stay/cosmetics-and-procedures/wellness
http://www.medindia.net/healthnews/anti-aging-secrets-to-younger-news.asp
http://www.sofeminine.co.uk/cosmetic-surgery/cosmetic-surgery-explained-d13562c220784.html
http://www.perfect-skin.co.uk/muscle-relaxing-injections.html
http://www.talkskincare.com/category/Botox.aspx?page=2
http://askanesthetician.wordpress.com/2011/01/13/ingredient-spotlight-hyaluronic-acid/
http://opqyby.blogspot.com/2011/05/champagne-weekends-in-france.html
http://www.perfect-skin.co.uk/dermaroller.html
http://www.gooddayclinic.net/Our%20Services/Spa/Wellness%20spa%20Medical%20Skincare.html
http://daphne.pl/catpages/sonophoresis
http://www.elementcosmetics.sk/sk/instrumental-cosmetology.html
http://mayabeautyhouse.com.my/?page_id=59
http://babylonsburning.com/treatments/beauty-treatments/
http://www.healthypersons.com/category/skin/
http://summitaesthetics.com/services.html
www.herb4lifeprodukty.sk
http://www.plushfolly.com/page.php?id=90
http://facadebeauty.wordpress.com/tag/expiration-symbol/
http://curezone.com/conversions.asp
http://blog.nurturenatureproject.com/organic-resources/certification-symbols/
http://www.suvarna.co.uk/lavera-eau-de-toilette/natural-eau-de-toilette-orange-sea-buckthorne.html
http://www.magazine-avantages.fr/,le-mini-guide-des-labels-ecologiques,129,5426.asp
http://2uicareabout.blogspot.com/2011/04/recognize-triangle-symbol-for-your.html
http://www.druzinakonici.wbs.cz/Ostatni-clanky.html
http:[email protected]/3964134486/
http://www.mentalfloss.com/blogs/archives/50967
http://www.elexots.cz/mydla/270017-mydlo-lanza-marsiglia-300g.html
http://www.alibaba.com/product-free/111262103/Toilet_Soap_DOVE.html
http://ipiecommerce.diytrade.com/sdp/322831/4/pd-1335930/1309182.html
http://www.skincarenz.com/359-merino-lanolin-baby-soap.htm
http://www.cosmetic-deadsea.com/soaps-c-33.html
http://www.myriad-group.com.my/catalog/General-Bodycare-health/CNI-Royal-Jelly-Deodorant-Soap/
http://www.mcguffmedical.com/products.aspx?product=683
http://www.preisroboter.de/n/imex+syndet.html
http://www.scentfree.ca/products-page/scentfree-products/nature-clean-liquid-soap
v-link.diytrade.com
http://theperfecthumanface.blogspot.com/
http://blog.mission3-dgroup.com/2009/05/25/new-stereo-3d-discovery-women-view-men-20-larger-than-men-view-themselves/
http://www.beautyhobby.com/beauty/how-to-determine-your-eye-shape/
http://www.voguefolk.com/cosmetics/help-makeup-that-enhances-small-eyes/
http://www.skinerrors.com/2011/07/makeup-tips-for-women-with-big-eyes.html
http://www.virtualffs.co.uk/Eyebrows.html
http://staff.highschool.spsd.org/hunterje/photoshop.html
99
http://twilight.neoseeker.com/wiki/Eye%20colour
http://makeupandbeauty.com/select-eyebrow-shape-face-shape/
http://www.collegefashion.net/beauty-and-hair/3-easy-tips-for-getting-perfect-eyebrows/
http://www.beauty-advices.com/the-perfect-eyebrow-shape-for-your-face/
http://www.womendiary.net/2010/09/02/found-the-best-eyebrow-shape-based-on-your-face-shape/
http://colorconnection.yuku.com/topic/2507/Pick-your-nose
http://holothuroid.tumblr.com/page/2
http://blog.chow.md/rhinoplasty/
http://www.facetofaceskin.com/Face_To_Face_Skin.html
http://styletips101.com/makeup/look-thinner-and-younger-with-these-makeup-tips.html
http://www.hipsterchic.com/makeup-artist-brush-and-tool-apron/
http://www.promdressshop.com/Info/MakeupArtistTools.aspx
http://visual.merriam-webster.com/clothing-articles/personal-accessories/nail-care_3.php
http://visual.merriam-webster.com/clothing-articles/personal-accessories/nail-care_1.php
www.annastasiasalon.com
www.tradekorea.com
blog.pharmacymix.com
www.ima-industries.com
blog.goudengids.be
www.tcnext.com
www.buzzle.com
pro-ment.com
beautybanter.com
www.overstock.com
www.wisegeek.com
siberianhealth.com
100
ANGLICKO-SLOVENSKÝ
a SLOVENSKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK
obrázkový slovník
pre študijný
odbor 6362 6
kozmetička a vizážistka
Download

Kozmetická vizážistka