Mgr. Barbora Vodičková, PhD.
Vyštudovala liečebnú pedagogiku a doktorandskú prácu obhájila v odbore pedagogika, obe na PdF
UK v Bratislave, kde donedávna pôsobila ako odborná asistentka. V rámci práce vysokoškolského
učiteľa sa venovala prednáškam, viedla semináre, záverečné práce. V BBHill pracuje ako odborný
garant a špecialista na raný a predškolský vývin dieťaťa. Hlavnou náplňou jej práce v BlueBerry Hill
je príprava metodických materiálov, koordinácia pedagógov a výchovno-vzdelávacieho procesu,
sledovanie vývinu každého dieťaťa a poskytovanie poradenstva rodičom.
Jej základnou špecializáciou je problematika raného a predškolského vývinu detí, ako aj včasná
prevencia možných budúcich problémov u detí. K tejto problematike viedla workshopy pre rodičov
a učiteľov materských škôl. Pre ďalšie vzdelávanie pedagógov vytvorila Ministerstvom školstva
akreditovaný program a dlhodobo sa venuje aj otázke vzťahu učiteľ – dieťa. Ďalšou oblasťou jej
špecializácie je využitie výtvarného umenia u detí vo výchove, prevencii a terapii.
V rámci svojej profesionálnej činnosti spolupracuje s rôznymi inštitúciami, ktoré sa zameriavajú na
poradenstvo, prevenciu pre deti a ich rodiny. Taktiež prednáša na vedeckých konferenciách a svoje
poznatky pravidelne publikuje v odborných i spoločenských časopisoch. Absolvovala niekoľko
domácich i zahraničných kurzov, výcvikov a seminárov - ako napríklad Škola arteterapie, Forum on
mental health, east and west exchange (Marchegg), Zeichnen und Malen ein Weg zur Kindlichen
Seele (HP Zentrum, Hinterbrühl), Hra a hrová terapia (PCA), Rozvoj grafomotoriky u detí
(Dr. Heyrovská). Takisto absolvovala pracovné a študijné pobyty na univerzitách (Budapešť,
Zürich, Halle) a bola spoluriešiteľkou niekoľkých grantových úloh.
Výber publikačnej činnosti

Včasná intervencia u dieťaťa s oslabeniami vo vývine - uľahčenie zaškolenia – (In:
Zdravá škola)

Dieťa s problémom v materskej škole: identifikácia problému a možnosti pomoci zo
strany učiteľa (In: Didaktické možnosti rozvíjania osobnosti dieťaťa v materskej škole)

Vývinovo orientovaná arteterapia vo včasnej intervencii – (In: Včasná intervencia
orientovaná na rodinu)

Možnosti predikcie špecifických porúch učenia (dyslexie, dysgrafie, dysortografie) (In:
Liečebnopedagogická revue)

Poznávajme svoje dieťatko, Ako sa vyvíja naše dieťatko - (In: Dieťa)
Download

Motivácia a sebarealizácia ako kľúčové podmienky