Doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
vystudoval historii a politologii na Filosofické fakultě a Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Od července 2012 působí jako ředitel Mezinárodního politologického ústavu. Odborně se
zaměřuje na problematiku komparativní politologie, zejména na srovnávání politických a stranických systémů evropských zemí, na výzkum soudobých dějin a na problematiku utváření a vývoje
moderní masové politiky ve střední Evropě.
Doc. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph. D.
vystudoval politologii, historii a právo na Masarykově univerzitě. Od roku 2001 přednáší na Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Je taktéž zástupcem ředitele
Mezinárodního politologického ústavu. Odborně se věnuje zejména stranickým a politickým
systémům evropských zemí, teorii demokracie a české politice.
PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.
vystudoval politologii na univerzitě v Hradci Králové a na Fakultě sociálních věd Univerzity
Karlovy, kde v současné době přednáší. Dále je vyučujícím na Vysoké škole CEVRO Institut.
Ve své odborné činnost se věnuje především komparativní politologii, ústavním institucím,
stranám a stranickým systémům, politickým systémům severských zemí a severským zemím
v mezinárodních vztazích.
Alena Falathová, M.E.S.
vystudovala evropská studia v Centru pro studium evropské integrace při Univerzitě v Bonnu.
Přes deset let působí v neziskovém sektoru, kde se věnuje občanskému vzdělávání a otázkám
dobrého vládnutí. Působila v Asociaci pro mezinárodní otázky a think tanku Evropské hodnoty.
V době českého předsednictví v EU zastávala pozici liaison officera na Úřadu vlády České republiky. Od roku 2010 pracuje jako projektová manažerka v Konrad-Adenauer-Stiftung.
Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
Vystudovala historii a ruštinu na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Působí jako vedoucí katedry politologie na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické a jako předsedkyně
Akreditační komise České republiky. V minulosti se zabývala moderními dějinami Latinské Ameriky (Orientální ústav ČSAV). V současnosti se soustředí na problematiku přechodů k demokracii.
Dr. Seán Hanley
vystudoval ruštinu a francouzštinu na University of Leeds, dále studoval na University of Birmingham, kde složil doktorát. V současnosti přednáší na University College London. V minulosti
působil např. na Brunel University. Odborně se věnuje zejména politickým stranám a otázce demokracie ve střední a východní Evropě s důrazem na českou politiku.
PhDr. Roman Chytilek, Ph. D.
vystudoval politologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, kde v současné době
působí jako odborný asistent. Odborně se zaměřuje na metodologii politologie, studium volebních systémů a systémů politických stran a také na teorii her.
Mgr. Otto Eibl, Ph.D.
vystudoval politologii na Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity,
kde působí jako odborný asistent. Vyučuje zde kurzy s tématikou politické komunikace a politického marketingu. Na tyto oblasti se také zaměřuje ve svém výzkumu.
Mgr. Miloš Gregor
absolvoval politologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, studijní specializaci
Volební studia a politický marketing. V současnosti studuje doktorské studium politologie.
Hlavním polem jeho výzkumného zájmu je politický marketing, branding v politice či politické
public relations.
PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D.
vystudoval politologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. V současnosti je vedoucím
katedry politologie a mezinárodních vztahů na Vysoké škole CEVRO institut a vědeckým pracovníkem Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Odborně se zaměřuje na sociologii veřejného
mínění, teorii demokracie, volební chování, politickou komunikace či moderní české politické
myšlení.
Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.
vystudoval politologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. V současnosti působí na Metropolitní univerzitě Praha a na Filosofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Odborně se
zaměřuje na komparativní politologii, politické systémy v jihovýchodní Evropě a český politický
systém.
Doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.
vystudoval politologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. V současnosti je docentem
politologie a vedoucím Katedry politologie a evropských studií na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. Specializuje se na oblast voleb, volebních systémů a volebního chování. Věnuje
se též vlivu ústavně institucionálních mechanismů na polický proces a oblasti komparativní
empiricko-analytické politologie.
Prof. Dr. Miroslav Novák
studoval na Univerzitě Karlově, univerzitě v Lausanne a univerzitě v Ženevě, kde získal doktorát
v oboru sociologie. V 90. letech se podílel na založení Institutu politologických studií na Fakultě
sociálních věd UK a patří ke generaci zakladatelů oboru politologie v České republice. Odborně se specializuje na komparativní politickou sociologii, zejména na stranické systémy a typy
demokracie.
Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.
absolvoval Filosofickou fakultu Masarykovy univerzity, studijní kombinace historie – politologie.
V současné době působí jako odborný asistent na Fakultě sociálních studií Masarykovi univerzity
a zároveň se věnuje výzkumu na Mezinárodním politologickém ústavu. Odborně se zaměřuje na
volební systémy.
PhDr. Lukáš Linek, Ph.D.
vystudoval sociologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. V současnosti je vědeckým
pracovníkem Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Přednáší na katedře sociologie Fakulty
sociálních věd UK a externě rovněž na katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy
univerzity. Mezi hlavní témata jeho výzkumu patří v obecně rovině politické jednání a politické
postoje.
RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
vystudoval demografii a geografii na Univerzitě Karlově, kde získal doktorát v Sociální a ekonomické geografii. V současnosti působí jako ředitel Sociologického ústavu Akademie věd ČR.
Odborně se zaměřuje na teritoriální aspekty lidského chování, politickou a sociální geografii,
komparativní politiku, trh bydlení či sociálně prostorové nerovnosti.
PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.
vystudoval politologii na Univerzitě v Hradci Králové a na Univerzitě Karlově. Působí na Institutu
politických studií Fakulty sociální věd UK a na Vysoké škole CEVRO Institut. Odborně se specializuje na ústavní a stranické systémy se zaměřením na severské státy.
Mgr. Peter Spáč, Ph. D.
vystudoval politologii a právo na Masarykově univerzitě. V současnosti působí jako odborný
asistent na Katedře politologie FSS MU a jako výzkumný pracovník Mezinárodního politologického ústavu. Odborně se zaměřuje na volební systémy, politické strany a slovenskou politiku.
PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
absolvoval politologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. V současné době působí jako
vedoucí katedry politologie na Univerzitě Hradec Králové a na Metropolitní univerzitě Praha.
Odborně se věnuje problematice politických stran a volebních systémů.
Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D.
je signatářem Charty 77, který působil v roce 1989 ve vedení Občanského fóra a spoluzaložil
ODA. Jako poslanec Federálního shromáždění ČSFR se podílel na přípravě Ústavy ČR. Nyní vede
katedru politologie a filosofie na Filosofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
Mgr. Aleš Kudrnáč
vystudoval katedru politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého, kde
nyní působí jako interní doktorand. Odborně se zabývá volebním chováním.
Mgr. Ondřej Matějka
Historik a politolog, ředitel občanského sdružení Antikomplex, které se od roku 1998 věnuje kritické reflexi českých dějin. Podílel se na vzniku Centra občanského vzdělávání při Masarykově
univerzitě a v letech 2010 – 2012 byl jeho ředitelem. Dlouhodobě se věnuje podpoře koncepčního
rozvoje občanského vzdělávání v České republice.
Dr. Neela Winkelmann-Heyrovská
vnučka nositele Nobelovy ceny Jaroslava Heyrovského vystudovala Přírodovědnou fakultu obor
molekulární biologie a genetika na Univerzitě Karlově. Působí v Evropské platformě paměti
a svědomí, zabývá se problematikou obnovitelných zdrojů a je aktivní v různých českých i mezinárodních ekologických hnutích.
Mgr. Pavlína Kvapilová
je žurnalistkou, spisovatelkou a moderátorkou. Je externí spolupracovnicí Ústavu informačních
studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2011 až 2013 zastávala
pozici ředitelky sekce Nových médií České televize. Působila jako moderátorka pořadů, např.
Hydeparku. Dříve působila jako zpravodajka Českého rozhlasu v Bruselu.
Doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D.
vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 2001 získal doktorát. V současnosti působí jako vedoucí Katedry politologie a sociologie na Právnické fakultě UK. Odborně
se zabývá ústavním právem a zákonodárnou mocí.
Doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
je absolventem oboru politologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde současnosti
působí jako docent. Odborně se zabývá teorií politiky (zejména demokratickými a nedemokratickými politickými režimy, politickou opozicí) a politickými systémy zemí střední a východní Evropy,
především Polska.
Doc. Mgr. Pavel Šaradín Ph.D.
vystudoval politologii a filozofii na Univerzitě Palackého, kde působí jako docent. Specializuje
se na stranický systém České republiky, politické kampaně a lokální a regionální politiku.
Prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc.
přednášel na Vysoké škole ekonomické a na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. V současnosti zastává funkci rektora na Metropolitní univerzitě Praha. Jako politolog se specializuje
na témata stranických a volebních systémů a na problematiku klientelismu v českém veřejném
prostoru. Vede rovněž kurzy zaměřené na evropský integrační proces, komparaci politických
systémů a modely demokracie.
Andrew Lawrence Roberts, Ph.D.
získal doktorát na Princeton University a poté působil jako odborný asistent na Northwestern
University ve Spojených státech. Nyní vyučuje na Katedře politologie Fakulty sociálních studií
Masarykovy univerzity. Svůj výzkum soustředí na kvalitu demokracie a politické strany středovýchodní Evropy.
MEZINÁRODNÍ POLITOLOGICKÝ ÚSTAV, FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ MASARYKOVY UNIVERZITY A KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG, ZASTOUPENÍ V ČR
A LIDOVÉ NOVINY SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT NA X. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM – Zpráva o stavu české politiky
Úvodní slovo
(aula)
Doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
Alena Falathová, M.E.S.
Keynote speech
Mezinárodní politologický ústav
Konrad Adenauer Stiftung
(aula)
Dr. Seán Hanley
Panel 1: Krize českého stranického systému
Two Cheers for Czech Democracy
UCL School of Slavonic and East European Studies, Londýn
Moderátor
Český politický prostor, verze 2013
Marketing v politice - příležitost nebo hrozba pro demokracii?
Úloha a budoucnost české komunistické strany
Pravicové strany v českém stranickém systému
Mezinárodní politologický ústav
Mezinárodní politologický ústav / Katedra politologie FSS MU
Mezinárodní politologický ústav / Katedra politologie FSS MU
Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR
Katedra politologie a humanitních studií Metropolitní univerzity Praha
Moderátor
Volební podpora nových subjektů
Nové trendy v českém stranickém systému
„Anomální“ výsledky v senátních volbách
Trendy ve volebním chování v roce 2013
Volební geografie 2013
Mezinárodní politologický ústav
Katedra politologie a evropských studií, FF UPOL
Institut politologických studií, Katedra politologie FSV UK
Mezinárodní politologický ústav / Katedra politologie FSS MU
Oddělení sociologie politiky, Sociologický ústav AV ČR
Lokální a regionální studia, Sociologický ústav AV ČR
Moderátor
Vliv (ne)funkčnosti institucí na korupci a klientelismus
Vnitřní fungování českých politických stran: případ výběru kandidátů
Změny ve starých politických stranách
Selhání právního státu
Institut politologických studií, Katedra politologie FSV UK
Katedra politologie Fakulty mezinárodních vztahů VŠE
Katedra politologie a humanitních studií Metropolitní univerzity Praha
Mezinárodní politologický ústav / Katedra politologie FSS MU
Katedra politologie a humanitních studií Metropolitní univerzity Praha
Filozofická fakulta Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Moderátorka
Politická gramotnost českých občanů
Jak probíhá občanské vzdělávání v ČR?
Učíme se z chyb minulosti?
Plní veřejnoprávní televize svoji úlohu občansky vzdělávat?
Konrad Adenauer Stiftung
Katedra politologie a evropských studií, FF UPOL
Centrum občanského vzdělávání při Univerzitním centru MU v Telči
Platforma evropské paměti a svědomí
Ústav informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta UK
(aula)
Doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.
Mgr. Otto Eibl, Ph.D./Mgr. Miloš Gregor
PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D.
Doc. PhDr. Ladislav Cabada., Ph.D.
(posluchárna 51)
Panel 2: Volby a volební systémy
Doc. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
Doc. PhDr. Tomáš Lebeda Ph.D.
Prof. Dr. Miroslav Novák
Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.
PhDr. Lukáš Linek, Ph.D.
RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
Panel 3: Klientelistická demokracie(aula)
PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.
Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
Prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc.
Mgr. Peter Spáč, Ph.D.
PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D.
Panel 4: Vzestup a pád demokracie
– Indikátor politická gramotnost
Alena Falathová, M.E.S.
Mgr. Aleš Kudrnáč
Mgr. Ondřej Matějka
Dr. Neela Winkelmann-Heyrovská
Mgr. et Mgr. Pavlína Kvapilová
Klientelistická demokracie v Česku jako varianta defektní demokracie v postkomunistickém kontextu
(posluchárna 51)
Diskusní panel: Ústava a politické instituce – kandidáti na reformu?
Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
Doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D.
Doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
Doc. Mgr. Pavel Šaradín Ph.D.
Prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc.
Andrew Lawrence Roberts, Ph.D.
Moderátorka
Úvodní příspěvek I.
Úvodní příspěvek II.
(aula)
Katedra politologie Fakulty mezinárodních vztahů VŠE
Katedra politologie a sociologie Právnické fakulty UK
Katedra politologie Fakulty sociálních věd UK
Katedra politologie a evropských studií, FF UPOL
Katedra politologie a humanitních studií Metropolitní univerzity Praha
Associate Professor, Department of Political Science, Princeton University
Download

stáhnout ve formátu PDF