Obec Libice nad Cidlinou
Husova 4* 289 07 Libice nad Cidlinou* IČ 239 381;
Tel. 325637141; 325637254; fax : 325637201
Číslo účtu : 0504253319/0800
E-mail: [email protected]
[email protected]------------------------------------
Zápis č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Libice nad Cidlinou,
které se uskutečnilo
dne 20.6. 2012 od 19.00 hod. ve vinárně kulturního domu.
Paní starostka obce v 19.00 hod zahájila zasedání ZO, které bylo řádně svoláno dle
jednacího řádu. Program byl rozeslán spolu s pozvánkou všem členům ZO a dále byl
zveřejněn na úřední desce a způsobem v místě obvyklým.
Konstatovala, že je přítomno 12 zastupitelů dle presenční listiny.
Omluveni jsou: 1
Zasedání je usnášení schopné.
Zapisovatelem zápisu byl určen : Kamila Růžičková
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Kontrola usnesení
Závěrečný účet obce za rok 2011
Rozdělení zůstatku ZŠ do fondů
Čerpání rozpočtu za 1. – 4. měsíc 2012
Vykoupení pozemků chodník Mánesova, Nerudova
Žádost o prodej pozemku 511/4; 511/5.
Žádosti o odprodej bytových domů
Pořízení nového územního plánu sídelního útvaru Libice nad Cidlinou
Dělení pozemků pro odprodej části pozemku parc. č.483/18.
Dodatek smlouvy s firmou Nykos a.s.
Diskuse
Závěr
Hlasování o navrženém programu:
Hlasování přítomno: 12 , pro: 12 , proti: 0, zdržel se: 0
Volba ověřovatelů zápisu: Jaroslava Vojtíšková, Miroslav Růžička
( na zasedání v 19.07 hod přišel Milan Plaček)
Hlasování přítomno: 13 , pro: 10 , proti: 0, zdržel se: 3
Dle programu projednáno následující:
Ad. 1.
Středočeský Fond rozvoje obcí a měst – tematické zadání „ Program obnovy
venkova - výměna stropních osvětlovacích těles včetně azbestových podložek. ZŠ
Libice nad Cidlinou, Školní 465. Přidělena dotace.
Středočeský Fond kultury a obnovy památek – tematické zadání „ Podpora
kultury a obnovy památek, podpora obecních knihoven, dovybavení obecní knihovny
Husova č.p. 4, Libice nad Cidlinou. Přidělena dotace.
Zprávu komise na porovnání cen za svoz odpadů, která byla na minulém
zasedání ZO ustanovena,přednesla p, Myšková. Komise porovnala ceny TS
Poděbrady, AV Kolín, Nykos ). Komise navrhuje smlouvu nevypovídat.
Připomínka: J.Luxemburk – navrhuje znovu zvážit nabídku TS Poděbrady
( na zasedání se v 19.15 hod dostavil J. Outlý )
Usnesení č. 32/4: ZO souhlasí se závěry komise nevypovídat smlouvu s firmou NYKOS
Hlasování přítomno: 14 pro: 13 proti: 0 zdržel se: 1
Ad. 2. Závěrečný účet obce za rok 2011, čerpání rozpočtu za rok 2011, zprávy inventarizační
komise, zprávy o kontrole hospodaření za rok 2011 v příloze.
Zprávu přednesl p.Kubíček
Dotaz : J.Luxemburk – jaké jsou celkové náklady na odpad
Odpověď: p.Kubíček – přečetl výši nákladů na odpad z rozpočtu
Dotaz : p.Mrzena – kolik peněž bylo vybráno na nájmu a kolik z toho bylo použito na údržbu
bytového fondu
Odpověď: p.Kubíček – na tento dotaz nelze na zasedání zodpovědět
Usnesení č. 33/4: ZO schvaluje v souladu s § 84/2/b) zák. č. 128/2000 v platném znění
závěrečný účet obce za rok 2011 bez výhrad.
Hlasování přítomno: 14 , pro: 14 , proti: 0, zdržel se: 0
Ad. 3. Rozdělení zůstatku ZŠ do fondů dle přiložené žádosti ředitele ZŠ a odůvodnění
použití.
Usnesení č. 34/4 : ZO schvaluje v souladu s § 84/2/b) zák. č. 128/2000 v platném znění
rozdělení zůstatku ZŠ Libice nad Cidlinou do fondů- fond odměn - 40.000,-Kč; rezervní fond:
179.309,- Kč
Hlasování přítomno: 14 , pro: 14 , proti: 0, zdržel se: 0
Ad. 4. Čerpání rozpočtu za 1. – 4. měsíc 2012 v příloze.
Připomínka p.Kubíček – zvážit, zda investovat do vybudování silnice a prodávat stavební
parcely nebo prodej odložit.
Usnesení č. 35/4 : ZO schvaluje v souladu s § 84/2/b) zák. č. 128/2000 v platném znění
čerpání rozpočtu za 1. – 4. měsíc roku 2012. Zbudování silnice a prodej stavebních parcel
bude řešen na příštím zasedání ZO 10.7.2012
Hlasování přítomno: 14 , pro: 14 , proti: 0, zdržel se:0
Ad. 5. Vykoupení pozemků dle geometrického plánu č. 605-25/2012 pozemek č. 860/2 – 167
m2; 152/13 - 231 m2. ost. plocha ost. komunikace od p. Vinklátové ,p. Vítové. Za cenu 180,Kč/m2 tj. 71.640,- Kč rada doporučuje schválit.
Dotaz: p.Jiránek – proč je jiná cena než cena odkupu od p. Svobody
Odpověď: p. Kubíček – cena je smluvní, prodávající s ní souhlasili
- Je chodník od p.Svobody zcela vykoupen?
Odpověď: p. Kubíček – Ano,p. Svoboda byl přítomen u geodet.vytyčení
Usnesení č. 36/4 : ZO schvaluje v souladu s § 85/a) zák. č. 128/2000 v platném znění dle
geometrického plánu č. 605-25/2012 odkup pozemků parc. č. 860/2 – 167 m2; 152/13 - 231
m2. ost. plocha ost. Komunikace od p. Vinklátové, p. Vítové. Za cenu 180,- Kč/m2 tj.
71.640,- Kč.
Hlasování přítomno: 14 , pro: 14 , proti: 0, zdržel se: 0
Ad. 6
Mgr. O. Roubal podal žádost o koupi tenisového dvorce v majetku obce Libice nad
Cidlinou(par. č.511/4, 489 m2),(par.č.511/5, 660 m2). Jedná se o sportoviště zapsané
v územním plánu obce Libice n.C., které se rozprostírá na dvou stavebních parcelách o
celkové výměře 1200m2. Cena by musela vycházet ze skutečnosti, že změnou územního
plánu po zrušení ČOV Vari a zasíťováním je možné stavební parcely zřídit. Potom by se
pohybovala kolem 1.5 mil. Kč.
Rada obce nedoporučuje zastupitelstvu odprodej tenisového dvorce v majetku obce Libice
nad Cidlinou .
Připomínka: p.Volejník – jedná se o sportoviště, které využívá asi 10 občanů obce. Je to
záplavová zona. Navrhuji schválit prodej pouze oplocené části.
p.Kubíček – navrhuji zvážit pronájem, např. na 15 let.
O.Roubal – preferuji odkup. Chci do kurtu investovat z vlast.prostředků. Jde mi
o zachování sportoviště, ne o spekulaci s pozemkem.
Protinávrh P.Volejník: ZO schvaluje prodej a Obec Libice n.C. zveřejní záměr prodeje
oplocené části poz.č. 511/4 a 511/5 – tenisový kurt.
Usnesení č. 37/4: ZO v souladu s § 85/a) zák. č. 128/2000 v platném znění schvaluje
přípravu záměru odprodeje oplocené části tenisového dvorce v majetku obce Libice nad
Cidlinou (část par. č.511/4 ), (část par.č.511/5, ) Mgr. O. Roubalovi
Hlasování přítomno: 14 , pro: 2 , proti: 9, zdržel se: 3
Usnesení nebylo přijato. Bude jednáno pouze o pronájmu výše uvedeného pozemku.
Ad. 7. Žádosti o odprodej bytových domů zaslali pánové Jan Beneš Dr. Turka 500 a Martin
Mojžíš ,Na Sídlišti 366 . Poslední prodejní cena domu s jedním volným bytem se uskutečnila
za cenu 1.255.000,-Kč. Zájemci mají zájem o koupi s nájemníky.
Námitka p.Král – žádosti nesplňují všechny náležitosti
Odpověď: starostka – dnes budem hlasovat pouze o schválení záměru prodeje. Samotný
prodej proběhne obálkovou metodou .
Připomínka: p. Mrzena – nájemníci jsou staří lidé, proč je nenecháte dožít v obecním bytě
p. Prajerová – zvážit ponechání obec.bytů pro sociální případy
Usnesení č. 38/4 : ZO schvaluje v souladu s § 85/a) zák. č. 128/2000 v platném znění
přípravu záměru odprodeje obecních domů č.p. 346 a 355, Na Sídlišti
Hlasování přítomno: 14 , pro: 11 , proti: 2, zdržel se: 1
Ad. 8. Pořízení nového územního plánu sídelního útvaru Libice nad Cidlinou
Usnesení č. 39/4 : ZO schvaluje v souladu s § 84/2/a) zák. č. 128/2000 v platném znění
pořízení nového územního plánu sídelního útvaru Libice nad Cidlinou
Hlasování přítomno: 14 , pro: 14 , proti: 0, zdržel se: 0
Ad. 9. Dělení pozemku 483/18 kolem bytových domů v ulici na Sídlišti a Okružní je
v přiloženém nákresu a zahrnuje závěry všech místních šetření a jednání s majiteli
nemovitostí.
Nabízí se alternativy : 1. Zachování propojení Okružní ulice s ulicí Na Sídlišti a veřejného
prostranství u studny pro č.p. 344 atd.
2. Celou plochu rozdělit na čtyři díly bez propojení.
Hranice zakroužkovaných parcel budou upřesněny na místě s geodetem a zájemci.
Uliční hranice budou navazovat na stávající uliční čáry- Na Sídlišti severní strana 3,5 m a
jižní strana 3 m od hranice komunikace. Vzdálenost mezi domy se dělí ½.
Připomínka:p.Kubátová – dotazovala jsem se obyvatel ul.Na Sídlišti a téměř nikdo
komunikaci spojující ul.Okružní a Na Sídlišti nevyužívá.
p.Myšková – navrhuji, aby bylo zachováno propojení ulic a proluka mezi
bytovkami č.p. 344, 345 a 346,347.
Protinávrh: M.Král – navrhuji ponechat proluku mezi domy 344,345 a 346,347 a zachovat
propojení ulic Okružní a Na Sídlišti komunikací podél stávajících kůlen
Usnesení č. 40/4 zastupitelstvo obce v souladu s § 85/a) zák. č. 128/2000 v platném znění
schvaluje přípravu záměru odprodeje částí pozemku 483/18 dle návrhu na rozdělení, varianta:
S propojením ulice Na Sídlišti a ul.Okružní místní komunikací místo stávajících kůlen ( šíře
7m ) a s ponecháním proluky mezi domy čp. 344,345 a 346,347.
Hranice zakroužkovaných parcel budou upřesněny na místě s geodetem a zájemci.
Uliční hranice budou navazovat na stávající uliční čáry- Na Sídlišti severní strana 3,5 m a
jižní strana 3 m od hranice komunikace. Vzdálenost mezi domy se dělí ½.
Tímto návrhem se ruší usn.č. 7 o plánu rozdělení poz.č.483/18 z 7.12.2011.
Hlasování přítomno: 14 , pro: 12 , proti: 0, zdržel se: 2
Ad. 10. Dodatek smlouvy s firmou Nykos a.s. Předmětem dodatku č. 2/2012 je změna počtu
nádob na separovaný sběr – papír, plast a sklo. Zvýšení počtu nádob a separačních míst
vychází ze statistiky v jiných obcích, kde je výtěžnost za třídění na obyvatele vyšší než v naší
obci. Příjem za separaci, by se díky této změně mohl zvýšit ze současných 140 tis. Kč, zhruba
na 200 tis. Kč, při zachování stávajících nákladů.
Usnesení č. 41/4 Zastupitelstvo obce v souladu s § 84 / e) zák. č. 128/2000 v platném znění
schvaluje dodatek č. 2/2012 ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství s firmou
Nykos a.s. Ždánice 71, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy.
Hlasování přítomno: 14 , pro: 14 , proti: 0, zdržel se: 0
Ad. 11. Diskuse
J.Luxemburk – jaký je rozpočet na novou silnici
V.Habásková – firma Gordion poskytne údaje o výsledcích výběr.řízení až po podepsání
smlouvy
J.Luxemburk – chci požádat o náhled do registru oznámení
V.Habásková – po 30.6.2012 je toto možné podáním písemné žádosti. Žadatel obdrží heslo
pro vstup do registru zdarma. Žadatel je povinen o získaných údajích dodržovat mlčenlivost.
O.Mrzena – kolik peněz dostává Obec od vlády na občana s trvalým pobytem
F.Kubíček – toto nevím. Příjmy Obec jsou daňové, nedaňové, kapitálové
M.Soókyová – proč není v obci pořádek a nesekají se hřbitovy
- nové koše jsou nainstalovány vysoko
V.Habásková – trávu v obci sekáme, rovněž na hřbitovech. Údržbu hřbitovů zvýšíme. Koše
Snížíme.
F.Vejborný – kontejnery na odpad v ul. Na Valech jsou umístěny trvale?
V.Habásková – zatím je to zkušební provoz, umístění není trvalé.
B.Jiránek – proč zastupitelé nedostali dopis Ministerstva ŽP z dubna r.2012 ohledně
zarybňování jezera, když jim byl adresován
J.Kulich – dopis byl odpovědí na dotaz, který iniciovala komise ŽP ohledně zarybňování
jezera
M.Král – pokud je dopis adresován zastupitelům, měli ho dostat na vědomí
K.Soukupová – v tomto případě se jedná o přenesený výkon státní správy
V.Habásková – prověříme, zda byl postup správný
B.Jiránek – do programu příštího zasedání zastupitelstva požaduji zařadit zápis o činnosti rady
- v obci se zvýšila kriminalita. Co proti tomu dělá Obec?
V.Habásková – víme o tom, občané nám hlásí krádeže a my to dále řešíme s Policií
Poděbrady. Policie zatím zloděje nechytla.
M.Král – navrhuji, aby Obec napsala ohledně nevyřešených krádeží dopis Krajskému
ředitelství Policie ČR.
B.Jiránek – kdo stanovil cenu 750.000,- Kč za stavební parcelu?
F.Kubíček – výši ceny jsme konzultovali s real. kancelářemi, z toho jsme spočítali průměr.
Cena 750.000,- je orientační.
B.Jiránek – proč platí za odpad obyvatelé, když žijí jinde a tam za odpad rovněž musí
zaplatit?
V.Habásková – je to podle zákona o odpadech a z naší Vyhlášky č.1/2012. Osvobozeni jsou
pouze občané s trv. pobytem, kteří žijí v cizině a toto doloží.
p.Kubátová – jinde lze doložit, že odpad platí např. v nájmu
M.Král – navrhuji pro příští rok změnit vyhlášku
V.Habásková – můžeme to projednat v podzimním ZO a dále toto řešit. Letos ale občané musí
platit podle platné Vyhlášky.
O.Mrzena – četli zastupitelé moje dopisy?
- o koupi domu mám stále zájem, ale navrhuji prodejní cenu 650.000,-, pak si okna
a střechu vyměním na své náklady. Zařaďte moji nabídku do programu příštího zasedání ZO.
Ad. 12. Závěr
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 20.45 hod.
Zapsala: Kamila Růžičková
…………………………………….
Ověřovatelé: Jaroslava Vojtíšková …………………………………….
Miroslav Růžička
…………………………………….
Ing. Vladimíra Habásková
Starostka obce
Vyvěšeno: 27.6.2012
Sejmuto:
13.7.2012
Download

Obec Libice nad Cidlinou