Pedagogicko-psychologická poradna v Semilech
Nádražní 213, 513 01 Semily
E-mail:
[email protected]
Tel. a fax: (+420) 481 625 390
Web:
www.pppsemily.cz
(+420) 721 128 300
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP
ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 – 2014
Zprávu předkládá:
Mgr. Věra Provazníková
ředitelka PPP Semily
Semily 30. 10. 2014
Elokované pracoviště Turnov:
28. října 1872, 511 01 Turnov
Tel.: (+420) 481 323 772
Elokované pracoviště Lomnice nad Popelkou:
Fučíkova 1, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Tel.: (+420) 481 671 792
Stránka 1 z 15
Pedagogicko-psychologická poradna v Semilech
Nádražní 213, 513 01 Semily
E-mail:
[email protected]
Tel. a fax: (+420) 481 625 390
Web:
www.pppsemily.cz
(+420) 721 128 300
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY:
1.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ ................................................................................... 4
2.
ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH, JEJICH KVALIFIKACI A ZPŮSOBILOSTI ....................... 4
3.
PŘEHLED ODBORNÉ A PEDAGOGICKÉ ZPŮSOBILOSTI ......................................... 5
4.
VĚKOVÁ SKLADBA ...................................................................................................... 5
5.
ÚČAST NA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍCH ......................................................................... 5
6.
KONZULTACE NA ŠKOLÁCH A KONTROLY IVP ....................................................... 6
7.
ÚDAJE O POČTU DĚTÍ ................................................................................................. 7
8.
VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ....................................................................... 7
9.
REALIZOVANÉ KURZY PRO DĚTI:.............................................................................. 8
10.
PROJEKTY A GRANTY ............................................................................................. 8
11.
OBLAST SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ ....................................................... 8
12.
METODICKÉ VEDENÍ ŠKOLNÍCH METODIKŮ PREVENCE .................................... 9
13.
METODICKÉ VEDENÍ VÝCHOVNÝCH PORADCŮ ..................................................10
14.
METODICKÉ VEDENÍ DYSLEKTICKÝCH ASISTENTEK .........................................10
15.
ČINNOSTI V OBLASTI KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ ........................................10
16.
TÁBORY ...................................................................................................................11
17.
NOVÉ TRENDY .........................................................................................................11
18.
PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST A PRACOVNÍ SEMINÁŘE ...........................................12
19.
VEDENÍ STÁŽISTŮ ...................................................................................................13
Elokované pracoviště Turnov:
28. října 1872, 511 01 Turnov
Tel.: (+420) 481 323 772
Elokované pracoviště Lomnice nad Popelkou:
Fučíkova 1, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Tel.: (+420) 481 671 792
Stránka 2 z 15
Pedagogicko-psychologická poradna v Semilech
Nádražní 213, 513 01 Semily
E-mail:
[email protected]
Tel. a fax: (+420) 481 625 390
Web:
www.pppsemily.cz
(+420) 721 128 300
20.
OBLAST ŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ ......................................................................................13
21.
ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL ........................................................................14
22.
DALŠÍ ZÁMĚRY PORADNY, ZHODNOCENÍ, ZÁVĚR ..............................................14
SEZNAM PŘÍLOH K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ O ČINNOSTI PPP ..............................................15
Elokované pracoviště Turnov:
28. října 1872, 511 01 Turnov
Tel.: (+420) 481 323 772
Elokované pracoviště Lomnice nad Popelkou:
Fučíkova 1, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Tel.: (+420) 481 671 792
Stránka 3 z 15
Pedagogicko-psychologická poradna v Semilech
Nádražní 213, 513 01 Semily
E-mail:
[email protected]
Tel. a fax: (+420) 481 625 390
Web:
www.pppsemily.cz
(+420) 721 128 300
1. Základní údaje o zařízení
-
Pedagogicko-psychologická poradna v Semilech, Nádražní 213, Semily, PSČ 513 01
-
PPP Semily je od 1. 1. 2002 příspěvkovou organizací Libereckého kraje
-
IČO 709 48 810
-
IZO 600 034 062
-
Zřizovatel: Krajský úřad v Liberci
-
Ředitel: Mgr. Věra Provazníková
-
Datum zařazení do sítě: 1. 1. 2002
-
Odloučená pracoviště: Turnov, 28. října 1872 a Lomnice nad Popelkou, Fučíkova 61
2. Údaje o pracovnících, jejich kvalifikaci a způsobilosti
Přehled pedagogických pracovníků:
Mgr. Věra Provazníková
ředitelka, psycholog
PhDr. Věra Picková
psycholog
- odchod do důchodu 30. 9. 2013
Mgr. Ivana Goddefroy
speciální pedagog
- pracovní poměr ukončen 24. 8. 2014 dohodou
Mgr. Jana Leitnerová
psycholog
Mgr. Pavlína Tomášková
psycholog
100%
100%
80%
100%
80%
100%
100%
50 %
50%
- od 1. 6. 2014
Mgr. Lenka Marková
Mgr. Petra Houšková
Mgr. Iva Špetlíková
Mgr. Lucie Bártová
speciální pedagog
speciální pedagog
speciální pedagog
psycholog
20%
45%
od 1. 10. 2013
od 1. 7. 2014
Přehled nepedagogických pracovníků:
Ludmila Sieglerová
sociální pracovnice
100%
Věková skladba pedagogických pracovníků v přepočtených úvazcích:
< 30 let
31 - 40
let
41 - 50
let
51 let důchodový věk
důchodový
věk
celkem
2
2
2,5
2,5
1,3
1,3
1
1
0
0
6,8
6,8
celkem
z toho ženy
Elokované pracoviště Turnov:
28. října 1872, 511 01 Turnov
Tel.: (+420) 481 323 772
Elokované pracoviště Lomnice nad Popelkou:
Fučíkova 1, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Tel.: (+420) 481 671 792
Stránka 4 z 15
Pedagogicko-psychologická poradna v Semilech
Nádražní 213, 513 01 Semily
E-mail:
[email protected]
Tel. a fax: (+420) 481 625 390
Web:
www.pppsemily.cz
(+420) 721 128 300
3. Přehled odborné a pedagogické způsobilosti
Všichni zaměstnanci PPP s pracovní smlouvou na dobu neurčitou splňují kvalifikační
předpoklady pro výkon svých funkcí dle platných předpisů
4. Věková skladba
Průměrný věk pedagogických pracovníků je 39,875 let.
Průměrný věk nepedagogických pracovníků je 43 let.
Průměrný věk pracovníků PPP 40,22 let.
5. Účast na vzdělávacích akcích
Údaje o dalším vzdělávání pracovníků
Lucie Bártová úspěšně ukončila studium jednooborové psychologie na FF v Olomouci
v červnu 2014.
Mgr. Pavlína Tomášková úspěšně ukončila výcvik „Základní výcvik ve VTI“ (ZV VTI –
Modul II); (Občanské sdružení SPIN – akreditovaná vzdělávací instituce oprávněná udělovat
osvědčení pro kvalifikaci VTI trenér) - v rámci projektu Poradenství dne 3. 2. 2014.
Dne 24.10.2013,11.11.2013,16.12.2013 a 13. 1. 2014 supervize VTI Praha
15. 11. 2013 přípravný seminář VTI na závěrečné zkoušky
23. 1. 2014 – Intervize Praha
Individuální účast na vzdělávacích akcích
Interní kazuistické semináře pro odborné pracovníky (psychology a speciální
pedagogy) poradny – 23. 10. 2013, 4. 12. 2013, 6. 2. 2014. Odborní pracovníci si přinášeli
své kauzy ke sdílení a hledání dalších možných řešení.
22. 1. 2014 v PPP Liberec - společný kazuistický seminář pro psychology poraden
k diagnostickému využití metody WJ- IE (Mgr. Provazníková, Mgr. Leitnerová, Mgr.
Tomášková).
7. 4. 2014 a 8. 4. 2014 Poradenské dny na Seči, které pořádala Asociace PPP ČR
(Mgr. Leitnerová, Mgr. Marková).
Mgr. Leitnerová Jana
1. Semináře v rámci pracovní skupiny pro nadané na NUV Praha:
- 23. 9. 2013 a 24. 9.2013, 26. 11. 2013 a 27. 11. 2013 Chocholová a J. Budínová:
Čtením a psaním ke kritickému myšlení
- 20. 1. 2014 a 21. 1. 2014 kazuistický seminář s Dr. Krejčířovou a pracovní setkání
skupiny psychologů
Elokované pracoviště Turnov:
28. října 1872, 511 01 Turnov
Tel.: (+420) 481 323 772
Elokované pracoviště Lomnice nad Popelkou:
Fučíkova 1, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Tel.: (+420) 481 671 792
Stránka 5 z 15
Pedagogicko-psychologická poradna v Semilech
Nádražní 213, 513 01 Semily
E-mail:
[email protected]
Tel. a fax: (+420) 481 625 390
Web:
www.pppsemily.cz
(+420) 721 128 300
- 14. 4. 2014 a 15. 4. 2014 seminář ROR s Dr. Krejčířovou a pracovní setkání skupiny
psychologů
2. 10. 2013 - N. Špaténková - Dítě a smrt
Mgr. Marková Lenka
1. A. Chocholová a J. Budínová: Čtením a psaním ke kritickému myšlení v termínech
23. 9. 2013 a 24. 9.2013, 26. 11. 2013 a 27. 11. 2013, 20. 1. a 21. 1. 2014,
15. a 16. 4. 2014
2. 23. 10. 2013, 12. 11. 2013 a 13. 5. 2014 – Dr. Heyrovská – Kurz rozvoje
grafomotorických dovedností Trutnov
3. 1. 4. 2014 Dr. Zelinková - Metody vyučování čtení, Dyscentrum Praha
Mgr. Tomášková Pavlína
1. Kvalifikační kurz - Kompletní krizová intervence - OS Ztracené dítě (7. - 9. 3. 2014,
28. - 30. 3. 2014, 2. - 4. 5. 2014, 13. - 15. 6. 2014)
2. 15. 10. 2013 a 16. 10. 2013 – Úvod do Motivačních rozhovorů Praha
3. 10. 12. 2013 Jacobsonova progresivní relaxace Praha
Mgr. Bártová Lucie
1. 11.8. a12.8.2014 - Kurz administrátorů testu Woodcock-Johnson International
Editions; Praha – PhDr. Anton Furman Csc.
Mgr. Goddefroy Ivana
1. 27. 11. 2013 – Poradenský den Jablonec nad Nisou
Mgr. Houšková Petra
1. 27. 11. 2013 – Poradenský den Jablonec nad Nisou
Mgr. Provazníková Věra
1. 9. 4. 2014 - Krizová intervence na škole – Mgr. Fořtová- PPP Liberec
2. 26.8.2014 - Nový občanský zákoník a škola – Mgr. Veselá
6. Konzultace na školách a kontroly IVP
Konzultace a návštěvy na školách v průběhu školního roku, vyjma akcí a přednášek jsou již
na našem školském poradenském zařízení samozřejmostí a standardem naší práce.
Setkáváme se společně s rodiči a pedagogy, což je pozitivní předpoklad pro řešení
výchovných a výukových problémů. Takových setkání bylo v globále více než 100.
Všechny pracovnice jsou přítomny na mateřských školách při příležitosti vyšetření školní
připravenosti dětí i při šetření na základních školách.
Elokované pracoviště Turnov:
28. října 1872, 511 01 Turnov
Tel.: (+420) 481 323 772
Elokované pracoviště Lomnice nad Popelkou:
Fučíkova 1, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Tel.: (+420) 481 671 792
Stránka 6 z 15
Pedagogicko-psychologická poradna v Semilech
Nádražní 213, 513 01 Semily
E-mail:
[email protected]
Tel. a fax: (+420) 481 625 390
Web:
www.pppsemily.cz
(+420) 721 128 300
Kontroly IVP na základních školách
Mgr. Ivana Goddefroy – 3 školy – 2x za rok
(ZŠ I. O. Semily, ZŠ Riegra Semily, ZŠ T. G. M. Lomnice nad Popelkou)
2 školy – 1x za rok (WZŠ Semily, ZŠ Loukov)
Mgr. Iva Špetlíková – 4 školy – 2x za rok
(ZŠ Turnov Žižkova, ZŠ Turnov 28. října, ZŠ Rovensko pod Troskami, ZŠ Tatobity)
Mgr. Petra Houšková – 1 škola 2x za rok
(ZŠ Turnov Skálova)
Mgr. Marková Lenka – 12 škol
(ZŠ Rokytnice, ZŠ Jablonec n/J., ZŠ Víchová n/J., ZŠ Horní Branná, ZŠ Benecko,
ZŠ Jilemnice I., ZŠ Jilemnice II., ZŠ Studenec, ZŠ Poniklá, ZŠ Roztoky u Jilemnice, ZŠ
Vysoké nad Jizerou, MŠ a ZŠ Jilemnice)
7.
Údaje o počtu dětí
Potencionální klienti Semily ve školním roce 2013/14
mateřské školy:
základní školy:
střední školy:
2 737 (z toho 135 ve speciálních třídách)
6 240 (z toho 249 ve speciálních třídách)
3 093 (z toho 116 nástavby, žáci po vyučení a starší)
Celkem potencionálních klientů: 12 070
8. Výsledky výchovy a vzdělávání
Přehledy vyšetřených dětí:
Celkem skupinových vyšetření:
6
Celkový počet kontaktů s klienty: 2214
Individuální komplexní vyšetření bylo realizováno: 855
Ostatní individuální péče:
1044
Vstupní vyšetření:
562
Sociometrické vyšetření třídních kolektivů:
6
Nově jsme v tomto školním roce provedli screening v mateřských školách:
celkem zapojeno 17 mateřských škol na území našeho okresu a 108 dětí.
Klienti, jimž byla v tomto školním roce poskytnuta skupinová péče: 800 dětí a žáků.
(harmonizační dny, intervenční programy pro problémové třídy, screening MŠ)
Metodicky byla v tomto školním roce vedena přípravná třída v Základní škole v Semilech,
kde bylo v červnu výstupní kontrolní vyšetření zařazených dětí.
Elokované pracoviště Turnov:
28. října 1872, 511 01 Turnov
Tel.: (+420) 481 323 772
Elokované pracoviště Lomnice nad Popelkou:
Fučíkova 1, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Tel.: (+420) 481 671 792
Stránka 7 z 15
Pedagogicko-psychologická poradna v Semilech
Nádražní 213, 513 01 Semily
E-mail:
[email protected]
Tel. a fax: (+420) 481 625 390
Web:
www.pppsemily.cz
(+420) 721 128 300
Dyslektická náprava a rozvoj řečových dovedností u dětí vedená speciálním
pedagogem na poradně:
6 klientů – náprava vedena v průběhu celého školního roku – Mgr. Ivana Goddefroy
Individuální reedukační péče v PPP:
Mgr. Marková Lenka – 1 klient – 5 setkání
1 klient – 3 setkání
1 klient – 2 setkání
9. Realizované kurzy pro děti:
Kurz grafomotoriky – metodikou Dr. Heyrovské
Mgr. Ivana Goddefroy (Semily + Lomnice nad Popelkou)
- 10 setkání se skupinou; 3 skupiny; 21 dětí
Mgr. Petra Houšková (Turnov)
- 10 setkání se skupinou; 9 dětí
Kurz předškolních dovedností
Mgr. Lenka Marková
- 5 setkání se skupinou; 6 dětí
- 10 setkání se skupinou; 11 dětí
Mgr. Petra Houšková (Turnov)
- 5 setkání se skupinou; 13 dětí
10. Projekty a granty
Pedagogicko-psychologická poradna přestala vyvíjet iniciativu v této oblasti, protože
realizované projekty, které měly mnohaletou (více jak 15 let) tradici nebyly podpořeny MŠMT
na základě posouzení hodnotitelů MŠMT.
11. Oblast sociálně patologických jevů
-
Harmonizační dny pro 6. ročník ZŠ Libštát Kořenov – ve dnech 3. 9. 2013 –
lektorské zajištění a příprava programu – Mgr. Lenka Marková,
Mgr. Iva Špetlíková
-
Harmonizační dny 6. ročník ZŠ I. O. Semily na Nebáku – 3. 10. 2013 lektorské zajištění a příprava programu – Mgr. Jana Leitnerová a Mgr. Lucie
Bártová
-
Harmonizační dny 6. ročník ZŠ Semily Jizerská – 6. 9. 2013 - lektorské
zajištění a příprava programu – Mgr. Pavlína Tomášková a Mgr. Lenka Marková
Elokované pracoviště Turnov:
28. října 1872, 511 01 Turnov
Tel.: (+420) 481 323 772
Elokované pracoviště Lomnice nad Popelkou:
Fučíkova 1, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Tel.: (+420) 481 671 792
Stránka 8 z 15
Pedagogicko-psychologická poradna v Semilech
Nádražní 213, 513 01 Semily
E-mail:
[email protected]
Tel. a fax: (+420) 481 625 390
Web:
www.pppsemily.cz
(+420) 721 128 300
-
Harmonizační dny 6. ročník ZŠ Turnov v Radostíně – 5. 9. 2013 - lektorské
zajištění a příprava programu – Mgr. Jana Leitnerová, Mgr. Iva Špetlíková
-
Harmonizační program pro studenty SZŠ Turnov – 3. 9. 2013 - lektorské
zajištění a příprava programu – Mgr. Jana Leitnerová
-
Harmonizační program na ZŠ Jilemnice – 12. 9. 2013 lektorské zajištění a
příprava programu – Mgr. Lenka Marková, pro 6. A a 6. B
-
Harmonizační dny 6. ročníků ZŠ Lomnice nad Pop. – 17. 9. – 18. 9. 2013 –
lektorské zajištění a příprava programu – 3 skupiny- Mgr. Jana Leitnerová a
Mgr. Lucie Bártová
Prevence k bezpečnému pohybu na internetu na základních školách
-
Na žádost školy (ZŠ Libštát) připraven a realizován program pro 2 skupiny žáků KYBEZ bezpečný pohyb na internetu – Mgr. Pavlína Tomášková, Mgr. Jana
Leitnerová
Prevence šikany na základních školách:
-
Beseda k prevenci šikany za pomoci filmu „Mezi stěnami“ (4. 12. 2013 – 3 třídy 6. ročník ZŠ Lomnice nad Popelkou) – Mgr. Jana Leitnerová
Práce s problematickými třídními kolektivy:
Mgr. Pavlína Tomášková: 21. 10. 2013, 9. 12. 2013, 27. 1. 2014, 13. 2. 2014, 21. 3. 2014,
23. 4. 2014, 9. 6. 2014
Mgr. Jana Leitnerová: 21. 3. 2014 a 30. 5. 2014
Mgr. Lenka Marková: 21. 10. 2013, 9. 12. 2013, 27. 1. 2014, 7. 3. 2014, 11. 4. 2014,
9. 6. 2014
Mgr. Iva Špetlíková: 11. 4. 2014
12. Metodické vedení školních metodiků prevence:
7. 11. 2013 – 8. 11. 2013 jsme ve spolupráci s pracovníky Krajského úřadu v Liberci
v rámci udržitelnosti Projektu Poradenství v Libereckém kraji CZ1.07/1.2.00 / 14. 0133
zorganizovali a zajistili pracovní setkání metodiků prevence na Hadovce ve Vítkovicích
Téma setkání:
Mgr. Robert Čapek – Práce se třídním klimatem, Školní prostředí, autorita a kázeň,
Pravidla chování a jejich dodržování
Hodnocení účastníky - viz příloha.
Garant: Mgr. Věra Provazníková, Ludmila Sieglerová
19. 3. 2014 – pracovní setkání metodiků základních a středních škol
s Mgr. Chudobovou Kateřinou jako zástupcem KÚ Liberec a Mudr. Nejedlou ze SZÚ Praha
na téma: Rizikové faktory ve stravování dětí a jejich vliv na chování. Obsah prodejních
automatů na školách, vliv výživy na syndrom ADHD
Elokované pracoviště Turnov:
28. října 1872, 511 01 Turnov
Tel.: (+420) 481 323 772
Elokované pracoviště Lomnice nad Popelkou:
Fučíkova 1, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Tel.: (+420) 481 671 792
Stránka 9 z 15
Pedagogicko-psychologická poradna v Semilech
Nádražní 213, 513 01 Semily
E-mail:
[email protected]
Tel. a fax: (+420) 481 625 390
Web:
www.pppsemily.cz
(+420) 721 128 300
Hodnocení akce účastníky: viz příloha.
Garant: Mgr. Věra Provazníková a Ludmila Sieglerová
V průběhu celého školního roku probíhala pravidelná spolupráce s krajským
koordinátorem prevence (za PPP Semily zajišťovala Mgr. Věra Provazníková –
okresní metodik prevence)
Mgr. V. Provazníková se podílela na hodnocení projektů podaných školami našeho kraje.
-
pravidelná jednání při zajišťování prevence sociálně patologických jevů na školách na
základě podnětů pedagogů
spolupráce a případné metodické vedení u konkrétních kauz
13. Metodické vedení výchovných poradců
10. 10. 2013 – 11. 10. 2013 – jsme připravili a organizačně zajistili ve spolupráci se
zřizovatelem v rámci udržitelnosti Projektu Poradenství v Libereckém kraji CZ1.07/1.2.00 /
14. 0133 pravidelné pracovní setkání výchovných poradců ZŠ, SŠ z územního celku okresu
Semily. Akce byla realizována ve Svijanském Újezdu.
Tématem setkání: Čtyřko-pětkař na základní škole a jak mu pomáhat - Mgr. Budíková J.,
která v den konání akce oznámila, že nemůže přijet. Poděkovat zde je nutné Mgr. Křečkovi
za jeho profesionální poskytnutí podpory a následné zajištění náhradního programu
pracovnicí svého oddělení.
Hodnocení účastníky- viz příloha
Garant: Mgr. Věra Provazníková a Ludmila Sieglerová
20. 03. 2014 – pracovní setkání výchovných poradců na téma: Týrané děti
s lektorkou Mgr. Veronikou Uhlířovou.
Garant: Mgr. Věra Provazníková a Ludmila Sieglerová
Hodnocení akce: viz.příloha
Výchovní poradci jsou přítomni při kontrole IVP na škole, kam zveme i rodiče žáků a
vyučující. Pokud na škole konzultujeme výukové obtíže, zveme k jednání výchovné poradce.
Spolupráci s nimi vnímáme jako neoddělitelnou součást poradenské práce a podpory.
14. Metodické vedení dyslektických asistentek
Pracovní seminář dyslektických asistentek byl zorganizován:
v Jilemnici
v Semilech
v Turnově
dne 19. 9. 2013 od 14.00 hod. do 16.00 hod.
dne 26. 9. 2013 od 14.00 hod. do 16.00 hod.
dne 1. 10. 2013 od 14.00 hod. do 16.00 hod.
Téma setkání: Základní informace a zkušenosti s písmem comenia skript.
Představení nových pomůcek pro výuku Mgr. Musilovou
Garant akce: Mgr. Marková Lenka a Ludmila Sieglerová
15. Činnosti v oblasti kariérového poradenství:
-
Každoročně zajišťujeme prezentaci středních škol na výjezdním setkání výchovných
Elokované pracoviště Turnov:
28. října 1872, 511 01 Turnov
Tel.: (+420) 481 323 772
Elokované pracoviště Lomnice nad Popelkou:
Fučíkova 1, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Tel.: (+420) 481 671 792
Stránka 10 z 15
Pedagogicko-psychologická poradna v Semilech
Nádražní 213, 513 01 Semily
E-mail:
[email protected]
Tel. a fax: (+420) 481 625 390
Web:
www.pppsemily.cz
(+420) 721 128 300
-
-
poradců.
V prostorách PPP máme nástěnku s nabídkou středních škol a aktuálními
informacemi k profesionální orientaci.
Pravidelně spolupracujeme s úřadem práce – paní Jetelovou, která se každoročně na
podzim a na jaře účastní pracovního setkání výchovných poradců a každoročně
zajišťuje prostor na úřadu práce pro jarní pracovní setkání výchovných poradců (vždy
konec března nebo začátek dubna).
Profi vyšetření, pokud rodiče nebo studenti požádají.
Výstupní vyšetření našich klientů na konci základní školy, kde je předmětem
konzultace i další směřování ve vzdělávání a profi.
Pokud jsme požádáni, tak vydáváme potvrzení pro žáky z 9. ročníků pro přijímací
zkoušky na SŠ (viz. legislativa)
16. Tábory
20. 6. 2014 – 22. 6. 2014 – příprava letního tábora pro děti.
Garant: Mgr. Pavlína Tomášková
2. 8. 2014 – 15. 8. 2014 – letní tábor a letní dyslektický tábor v Drhlenách
Garant: Mgr. Věra Provazníková – tábora se zúčastnilo 81 dětí.
17. Nové trendy
Nově nabízenou službou PPP je metoda VTI, videotrénink interakcí, jehož primárním
cílem je podpora pedagoga při zvládání náročných situací ve výuce, sekundárním cílem je
rozvoj dovedností pedagoga.
Mgr. Tomášková Pavlína v tomto školním roce realizovala:
- spolupráci s 2 pedagogy ze 2 škol
- 3 návštěvy na škole a konzultace, kde byl formulován cíl spolupráce
- 6 natáčecích hodin ve třídě
- 6 rozborů natočeného materiálu
Školské poradenské pracoviště
Tradicí se již stalo - tzv. Školní poradenské pracoviště při Základní škole v Lomnici nad
Popelkou, kde je zajišťována přítomnost odborného pracovníka poradny, vždy druhou
středu v měsíci. Tato služba se oboustranně osvědčila. Ve škole je vždy jeden měsíc
speciální pedagog a následný měsíc psycholog.
Pokračujeme v činnosti školního pracoviště v Jilemnici na Základní škole Komenského,
kde je pravidelně zajišťována odborná péče o žáky.
Pracovní setkání ředitelů škol 1. - 5. ročník
Ve dnech 27. 2. 2014 a 28. 2. 2014 z podnětu ředitelů připravila a zorganizovala PPP
Semily dvoudenní pracovní setkání s řediteli malých škol 1. - 5. ročníků na území okresu
Semily (program viz příloha - Malá Skála).
Elokované pracoviště Turnov:
28. října 1872, 511 01 Turnov
Tel.: (+420) 481 323 772
Elokované pracoviště Lomnice nad Popelkou:
Fučíkova 1, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Tel.: (+420) 481 671 792
Stránka 11 z 15
Pedagogicko-psychologická poradna v Semilech
Nádražní 213, 513 01 Semily
E-mail:
[email protected]
Tel. a fax: (+420) 481 625 390
Web:
www.pppsemily.cz
(+420) 721 128 300
Témata setkání:
Ing. Princová Jiřina: Malé školy a jejich perspektiva a místo ve vzdělávací soustavě
našeho kraje.
Mgr. Musilová: Výpomůcky.
Ing. Jirásko: člen rady asociace ředitelů ZŠ - „Jak nám pomáhá asociace ředitelů“.
Mgr. Fronika Burešová: Selhávající žák ve třídě a jak s ním pracovat na malotřídní
škole.
Hodnocení akce: viz příloha
Garant: Mgr. Věra Provazníková a Ludmila Sieglerová
Poradenský den
Naše pedagogicko-psychologická poradna připravila pro pedagogickou i laickou veřejnost již
11. ročník Poradenského dne, který byl podpořen v rámci udržitelnosti projektu Poradenství
v Libereckém kraji CZ.1.07/1.2.00/14.0133.
Hlavní téma: Tajemství a symbolika pohádek
Lektor: PhDr. Marek Herman
Garant: Mgr. Ivana Goddefroy
18. Přednášková činnost a pracovní semináře
Pro rodiče a děti společné pracovní semináře:
Mgr. Ivana Goddefroy
Pracovní setkání MŠ Vysoké nad Jizerou
Pracovní setkání MŠ Slaná u Semil
Pracovní setkání MŠ Klubíčko
Pracovní setkání MŠ Košťálov
Školička ZŠ Jizerská Semily
Mgr. Lenka Marková
Pracovní seminář MŠ Víchová n/Jiz. (16. 10. 2013)
Pracovní seminář MŠ Poniklá (31. 10. 2013)
Pracovní seminář MŠ Zámecká Jilemnice (5. 3. 2014)
Pracovní seminář MŠ Spořilovská (5. 11. 2013)
Pro rodiče:
Přednášky o školní připravenosti dětí:
Mgr. Věra Provazníková 6 x (MŠ Jilemnice Zámecká, MŠ Stružinec, MŠ Nová Ves,
MŠ Lvíček Lomnice nad Popelkou, MŠ Levínská Olešnice, MŠ Na Olešce Semily)
Mgr. Jana Leitnerová
3 x (MŠ Mašov, MŠ Turnov Zborovská, MŠ Alešova Turnov)
Mgr. Petra Houšková
1 x (ZŠ Bělá u Turnova)
Mgr. Lenka Marková
1 x (MŠ Hrabačov)
Elokované pracoviště Turnov:
28. října 1872, 511 01 Turnov
Tel.: (+420) 481 323 772
Elokované pracoviště Lomnice nad Popelkou:
Fučíkova 1, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Tel.: (+420) 481 671 792
Stránka 12 z 15
Pedagogicko-psychologická poradna v Semilech
Nádražní 213, 513 01 Semily
E-mail:
[email protected]
Tel. a fax: (+420) 481 625 390
Web:
www.pppsemily.cz
(+420) 721 128 300
Mgr. Ivana Goddefroy
ZŠ Lomnice nad Pop.)
4 x (MŠ Harrachov, ZŠ Vysoké nad Jizerou, ZŠ Bělá u Turnova,
Přednášky na témata, dle požadavku škol pro rodiče:
Režim školáka
Řečová výchova
Jak se učit
ZŠ Lomnice n. Pop.
ZŠ Stružinec
MŠ Lomnice n. Pop.
ZŠ Čistá u Horek
Mgr. Ivana Goddefroy
Mgr. Ivana Goddefroy
Mgr. Ivana Goddefroy
Mgr. Věra Provazníková
Pro žáky a studenty:
Jak se učit – 5. 11. 2013 - seminář pro 2 třídy žáků 8. ročníků ZŠ Lomnice n. Pop. Mgr. Jana Leitnerová
Jak se učit – 3. 12. 2013 - seminář pro studenty středních škol v Turnově ubytovaných na
Domově mládeže - Mgr. Jana Leitnerová
Pro učitele:
Zpráva z vyšetření ve školském poradenském zařízení a jak ji číst - 3. 7. 2014 – Dvoračky Mgr. Věra Provazníková a Mgr. Lenka Marková
Třídní schůzky a jejich forma – 30. 10. 2013 - Mgr. Pavlína Tomášková a Mgr. Věra
Provazníková
19. Vedení stážistů
3 studentky jednotlivě - celkem 8 pracovních dní (náslechy, konzultace, spolupráce při
screeningu).
20. Oblast řízení zařízení
Činnost PPP je vymezena Školským zákonem (561/2004) a definována ve Zřizovací
listině PPP Semily. Dále Vyhláškou MŠMT ČR č. 72/2005 – O výchovném poradenství ve
znění pozdějších předpisů (116/2011) a dalšími právními předpisy.
Pravidelné pracovní porady PPP se dle plánu na školní rok konají 1x měsíčně. Vždy je
pořizován zápis, který je všemi zaměstnanci kontrolován a podepsán.
V našem školském poradenském zařízení jsou pravidelně realizovány kazuistické
semináře nad složitými kauzami našich klientů.
Pravidelné konzultační hodiny PPP pro veřejnost a pedagogy jsou na pracovištích PPP v
pondělí 14,00 -16,00 hod.
Ředitelka poradny se pravidelně účastní porad ředitelů, které svolává zřizovatel - Krajský
Elokované pracoviště Turnov:
28. října 1872, 511 01 Turnov
Tel.: (+420) 481 323 772
Elokované pracoviště Lomnice nad Popelkou:
Fučíkova 1, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Tel.: (+420) 481 671 792
Stránka 13 z 15
Pedagogicko-psychologická poradna v Semilech
Nádražní 213, 513 01 Semily
E-mail:
[email protected]
Tel. a fax: (+420) 481 625 390
Web:
www.pppsemily.cz
(+420) 721 128 300
úřad v Liberci (26. 9 a 27. 9. 2013, 3. 4. 2014).
Ředitelka PPP prezentovala informace z poradenského zařízení na poradě ředitelů ZŠ,
MŠ, ZUŠ - pověřené obce Semily – 7. 3. 2014. Na porady ředitelů pověřených obcí jsme
několik let nebyli přizváváni a vítáme možnost nově nastavovat pravidla pro spolupráci.
9. 10. 2013, 12. 11. 2013 – Pracovní setkání ke speciálnímu školství v Libereckém Kraji
na KÚ Liberec.
Porady ředitelů poraden České republiky aktuálně nejsou svolávány.
Ředitelka poradny se pravidelně účastní jednání Asociace pracovníků v poradenství, kde
zastupuje Liberecký kraj.
V uplynulém školním roce jsme se snažili zprovoznit nový evidenční program „Klient“,
který by měl zlepšit výkaznictví odvedené práce všech poraden v kraji.
PPP průběžně dále spolupracuje:
- s Krajským úřadem v Liberci
- se základními, středními a mateřskými školami
- s Úřadem práce v Semilech, oddělení poradenství
- s oddělením péče o dítě a kurátory
- s dětskými a odbornými lékaři
- s Policií ČR
- se speciálně pedagogickými centry dle jednotlivých zaměření
21. Údaje o výsledcích kontrol
V uplynulém školním roce nebyla realizována žádná kontrola na našem pracovišti.
22. Další záměry poradny, zhodnocení, závěr
-
Naším trvalým hlavním záměrem je udržovat vysokou kvalitu a šíři poskytovaných
poradenských služeb a rozvíjet je v rámci možností a v souladu s poptávkou po
činnostech školských poradenských pracovišť. Pružně reagovat na změny v poptávce
ze škol.
-
Úspěšně se vyrovnat s nestabilitou a změnami v legislativě, které se dějí
nekoncepčně (retestování žáků každý rok, státní maturity...).
-
Pokračovat v započaté dobré spolupráci s řediteli malých základních škol 1. - 5. roč.
-
Ve spolupráci s Asociací pracovníků pedagogicko-psychologických poraden řešit
využívání testových metod v souvislosti s rovným přístupem žáků ke vzdělání.
-
Nakupovat a v rámci možností využívat nové testy, které mají aktualizované normy.
-
V souladu s rozhodnutím Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 26. 8. 2014 se
vyrovnat se sloučením Pedagogicko-psychologické poradny v Semilech se Speciálně
pedagogickým centrem v Turnově.
Elokované pracoviště Turnov:
28. října 1872, 511 01 Turnov
Tel.: (+420) 481 323 772
Elokované pracoviště Lomnice nad Popelkou:
Fučíkova 1, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Tel.: (+420) 481 671 792
Stránka 14 z 15
Pedagogicko-psychologická poradna v Semilech
Nádražní 213, 513 01 Semily
E-mail:
[email protected]
Tel. a fax: (+420) 481 625 390
Web:
www.pppsemily.cz
(+420) 721 128 300
SEZNAM PŘÍLOH K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ O ČINNOSTI PPP
ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Nabídka na školní rok 2013/2014 aneb poradna pro rodiče, děti a pedagogy
Pozvánka na pracovní setkání metodiků prevence základních a středních škol
(7. 11. – 8. 11. 2013) a hodnocení akce pedagogy
Pozvánka na pracovní setkání metodiků prevence základních a středních škol
(19. 3. 2014) a hodnocení akce pedagogy
Pozvánka na seminář výchovných poradců základních a středních škol okresu
Semily (10. – 11. 10. 2013) a hodnocení akce pedagogy
Pozvánka na pracovní setkání výchovných poradců základních a středních škol
(20. 3. 2014) a hodnocení akce pedagogy
Pozvánka na 12. Poradenský den „Tajemství a symbolika pohádek“
(11. 12. 2013)
Pozvánka na metodické setkání základních škol okresu Semily – pracovní
setkání ředitelů (27. 2. – 28. 2. 2014) a hodnocení akce řediteli
Pozvánka na pravidelné setkání dyslektických asistentek (19. 9. 2013,
26. 9. 2013, 1. 10. 2013)
Hodnocení semináře „Zpráva z vyšetření ve školském poradenském zařízení a
jak ji číst“ pedagogy (3. 7. 2014)
Tabulky OŠD a Integrace
Elokované pracoviště Turnov:
28. října 1872, 511 01 Turnov
Tel.: (+420) 481 323 772
Elokované pracoviště Lomnice nad Popelkou:
Fučíkova 1, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Tel.: (+420) 481 671 792
Stránka 15 z 15
Download

Výroční zpráva 2013/2014 - Pedagogicko