Okres Stará Ľubovňa
Demografické údaje:
Počet obyvateľov:
Rozloha:
Hustota zaľudnenia:
Celkový prírastok 2005-2012:
Saldo migrácie 2005-2012:
Stredná dĺžka života v rokoch:
muži:
ženy:
rok 2012
53 140
707,87 km2
75,1 obyv./km2
1314
-1274
72,51
79,13
Charakteristika: Okres Stará Ľubovňa mal ku koncu roka 2012 53 140 obyvateľov, čo znamená každoročný nárast - v roku
2005 žilo v okrese 51 539 obyvateľov. V okrese je mierna prevaha žien. Vekové zloženie obyvateľstva indikuje nárast počtu
obyvateľov v produktívnom veku v porovnaní s rokom 2005 takmer o 6% u mužov a 5% u žien. Počet obyvateľov
v predproduktívnom veku v porovnaní s rokom 2005 klesol takmer o 10%, zato počet obyvateľov v poproduktívnom veku je
prakticky nezmenený oproti roku 2005. Prirodzený prírastok sa od roku 2005 pohybuje v kladných číslach, ale saldo migrácie
naznačuje, že z okresu sa každý rok vysťahuje v priemere okolo 150 ľudí.
Sociálno - ekonomické ukazovatele:
Nezamestnaných v okrese Stará Ľubovňa bolo v roku 2012
spolu 4409, miera evidovanej nezamestnanosti spolu je na
úrovni 16,73 %, od roku 2005 do roku 2007 mala klesajúcu
tendenciu, bola nižšia, ako celoslovenský priemer, potom
však začala stúpať rýchlejšie. . Nezamestnanosť žien
v každom roku prevyšovala nezamestnanosť mužov.
Priemerná hrubá nominálna mzda zamestnanca v okrese Stará
Ľubovňa dosiahla v roku 2012 670 €.
Priame zahraničné investície na obyvateľa v období 2007 až 2011
boli v porovnaní s PZI v priemere na obyvateľa SR nasledovné: SR –
vzrástli z úrovne 4655 Eur/obyv. v r.2007 na 7335 €/obyv. v r.2011.
V okrese Stará Ľubovňa – klesli z úrovne 90 Eur/obyv. na 49 €
/obyv., za rok 2011. V porovnaní so SR ide o markantný rozdiel.
Stav PZI na obyvateľa je v okrese Stará Ľubovňa veľmi nízky.
20,0
15,0
10,0
7,9
8,7
5,0
8,3
8,8
12,9
13,6
14,6
9,5
10,1
10,5
Stará Ľubovňa
16,7
11,4
priemer SR
0,0
2007
8000
2008
2009
6693
5380
2010
6722
2011
2012
6929
7335
6000
priemer SR
Stará Ľubovňa
4000
2000
90
90
92
78
49
2007
2008
2009
2010
2011
0
Počet podnikateľov od roku 2008 pomaly klesá, naopak
zvyšuje sa počet podnikov – právnických osôb. Štruktúru
podnikateľského prostredia za r. 2012 predstavuje najmä
ľahký priemysel (12,9%), ťažký priemysel (15,6%),
stavebníctvo (23,2%) a poľnohospodárstvo (10,5%),
obchod a doprava (17,3 %), ostatné služby (20,5 %).
Zdroj : http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/
8000
5464
6103
6008
5953
5839
5599
6000
4000
2000
počet fyz. osôb-podnikateľov
počet podnikov
510
601
631
689
730
778
2007
2008
2009
2010
2011
2012
0
Životné prostredie:
Obyvateľ okresu Stará Ľubovňa vyprodukoval v roku 2012
v priemere takmer 151,1 kg odpadu, pričom len 13,5 kg/obyv.
bolo zhodnoteného, čo je takmer 9,0 %.
15,0
12,7
8,7
10,0
5,0
13,9
8,9
7,5
% zhodnoteného komunálneho
odpadu na obyv.
0,8
0,0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
Vybrané ukazovatele demografického charakteru
Počet obyvateľov k 31. 12. spolu
rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
51539
51666
51710
51848
52135
52335
53034
53140
Z toho mužov
25628
25687
25718
25772
25960
26082
26533
26607
Z toho žien
25911
25979
25992
26076
26175
26253
26501
26533
Predproduktívny vek - EU (0-14) spolu
12048
11734
11335
11064
11012
10955
11342
11216
Produktívny vek - EU (15-64)
34462
34963
35412
35870
36120
36347
36554
36671
5029
4969
4963
4914
5003
5033
5138
5253
Celkový prírastok obyvateľstva
166
127
44
138
287
200
246
106
Saldo migrácie
-99
-116
-229
-159
-133
-201
-136
-201
Stredná dĺžka života pri narodení muži
70
70,18
70,34
70,49
70,95
71,3
71,91
72,51
Stredná dĺžka života pri narodení ženy
78,33
78,52
78,94
78,97
78,55
78,65
79,26
79,13
Nezamestnaní spolu
2300
1993
1774
1977
2958
3213
3981
4409
Miera evidovanej nezamestnanosti spolu
10,83
9,3
7,92
8,73
12,92
13,63
14,56
16,73
9,3
7,53
6,68
6,88
11,69
12,28
12,45
15,47
12,88
11,72
9,65
11,38
14,68
15,59
17,53
18,45
85
73
124
138
116
135
130
135
Podiel obyvateľov v domoch napojených na verejnú
kanalizačnú sieť
37,52
40,40
43,26
51,33
52,21
53,70
55,22
60,89
Podiel obyvateľov zásobovaných vodou z verejných
vodovodov
72,74
74,79
76,64
76,18
80,21
81,96
82,22
82,51
454
491
522
559
581
621
651
670
3568944
4142767
4658534
4691927
4830000
4076000
2587224
69
80
90
90
92
78
49
411
459
510
601
631
689
730
778
4684
5002
5464
6103
6008
5953
5839
5599
555
518,5
507
508
510,9
493,5
535,20
127,97
140,37
152,82
181,16
150,90
151,1
0,97
12,27
19,36
13,62
21,00
13,5
Poproduktívny vek - EU (65 - 100+)
Vybrané ukazovatele sociálneho charakteru
Miera evidovanej nezamestnanosti mužov
Miera evidovanej nezamestnanosti žien
Domový a bytový fond a technická vybavenosť
Dokončené byty
Vybrané ukazovatele ekonomického charakteru
Priemerná nominálna mesačná mzda mzda
zamestnanca v € (SK NACE)
Priame zahraničné investície v €
PZI na obyvateľa v €
Vybrané ukazovatele organizačnej štruktúry
hospodárstva
Podniky
Fyzické osoby -podnikatelia
Životné prostredie
Produkcia tuhých emisií v t
Množstvo komunálneho odpadu (kg/obyv.)
Množstvo zhodnoteného kom. odpadu (kg./obyv.)
Download

Okres Stará Ľubovňa