Program seminára
AKTIVITY V KARTOGRAFII
venované pamiatke Ing. Jána Pravdu, DrSc. 2012
11. október 2012
8:30 – 9:00
registrácia účastníkov
9:00 – 10:00
otvorenie, 1. blok referátov
OŤAHEĽ J., HUSÁR K., FERANEC J.: Kartografická interpretácia zmien krajiny
na príklade okresu Prešov
CHUDÝ F., ŠADIBOL J.: Farebné ortofotomozaiky získané z multispektrálnych
snímok ako kartografický informačný zdroj v oblasti lesníctva
KARDOŠ M., SOĽANKA J.: Využitie rozdielnych výškových modelov pri
automatizovanej tvorbe verných ortofotosnímok
KOPECKÁ M.: Mapovanie zmien zastavaných areálov vo veľkej mierke
ROSINA K., HURBÁNEK P.: Iteratívna metóda dazymetrického mapovania
hustoty zaľudnenia na báze európskych služieb pre monitoring krajiny
10:00 – 10:15
prestávka
10:15 – 11:30
2. blok referátov
GŘUNDELOVÁ T., VEVERKA B.: Analýza geografické sítě na Lotterové mapě
Moravy z roku 1758
BEJDOVÁ V.: České a slovenské webové interaktívne mapy
ČIŽMÁR J.: Kartometrická analýza topografických máp
VICHROVÁ M.: Kartografické vyjadřovací prostředky obsahu map III.
vojenského mapování
VONDRÁKOVÁ A.: Význam vybraných netechnologických aspektů mapové
tvorby v atlasové kartografii
BRYCHTOVÁ A., POPELKA S.: Eye-tracking v kartografii
KUBÍČEK P.: Srovnání vybraných aspektů vizualizace nejistoty
11:30 – 12:30
obedňajšia prestávka
12:30 – 13:15
3. blok referátov
SOUKUP T.: Geoland2 EUROLAND - Evropské datové soubory monitorování
krajinného pokryvu
13:15 – 13:30
prestávka
13:30 – 15:00
4. blok referátov, diskusia, záver
FIČOR D.: Štátne mapové dielo z pohľadu autorského práva
ZEMAN M.: Štátne mapové diela na Slovensku a ich publikovanie na internete
VOŽENÍLEK V., VONDRÁKOVÁ A.: Kartografie na Katedře geoinformatiky
UP Olomouc v letech 2010-2012
EBNER R., FENCÍK R., SOJČÁKOVÁ M.: Kalibrácia periférnych zariadení
používaných v digitálnej kartografii
ĎURAČIOVÁ R., LIESKOVSKÝ T., KARELL L.: Matematické metódy tvorby a
validácie archeologických predikčných modelov vytvorených v prostredí GIS
HUDECOVÁ Ľ., NEMCOVÁ P.: Nové komunikačné rozhrania katastra
nehnuteľností
POLÁKOVÁ H., HRNČÁROVÁ P., LOVIŠKA Z.: Hraničné dokumentárne diela
Download

Program seminára