Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny
Sídlo: Gymnázium na Hubeného ulici 23, 834 08 Bratislava
web: http://saus.yw.sk; email: [email protected]
PROGRAM KONFERENCIE 3. – 4. 10. 2013
ŠTVRTOK 3. 10. 2013
8,15 – 9,00
Prezentácia účastníkov.
9,00 – 9,15
Otvorenie konferencie. Príhovor predsedu SAUS, PhDr. Jána Papugu, PhD.
9,15 – 9,35
PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD. – Kritické myslenie ako cieľ čitateľskej gramotnosti
(Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty
Univerzity P. J. Šafárika, Košice)
9,35 – 9,50
PaedDr. Štefan Šimko – O metóde, PISA a o inom
(Školský úrad, oddelenie školstva, mládeže a športu, Spišská Nová Ves)
9,50 – 10,50
Doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD., PhDr.: Ivana Gregorová – Štátny vzdelávací
program pre SJL
(Štátny pedagogický ústav, Bratislava)
10,50 – 11,00: PRESTÁVKA
11,00 – 11,20
Michal Hvorecký – Ako učiť literatúru lepšie?
(spisovateľ)
11,20 – 11,40
Tibor Hujdič – Kvalitná súčasná literatúra pre deti a mládež – existuje vôbec?
Samozrejme, že nie
(Detské kníhkupectvo Mrkvička, Bratislava)
11,40 – 12,00
Mgr. Juliana Beňová – Dráma a divadlo na základných a stredných školách
(Divadelný ústav, Bratislava)
12,00 – 12,20
Daniel Hevier – Kreatívna škola
(OZ Status, Bratislava)
12,20 – 13,15
PhDr. Sibyla Mislovičová – O súčasných otázkach jazykovej komunikácie
(Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, Bratislava)
13,15 – 14,00: OBEDOVÁ PRESTÁVKA
14,00 – 16,00
Rozdelenie do výberových tvorivých dielní a ich realizácia:
a) PhDr. Xénia Činčurová, PhD. - Alternatívne vyučovanie SJL
(Súkromná základná škola waldorfská, Bratislava)
b) Mgr. Eva Péteryová – Tvorba testových úloh do neštandardizovaného didaktického
testu
(Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Bratislava)
c) PhDr. Katarína Hincová, PhD. – Keď je výklad na konci... (ukážka konštruktivisticky
postavenej vyučovacej hodiny SJL)
(Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Cyrila a Metoda, Trnava)
d) Daniel Hevier – Tvorivé vyučovanie (sa)
(OZ Status, Bratislava)
16,00 – 16,30
Vyhodnotenie tvorivých dielní. Diskusia
16,30 – 17,30
Prestávka. Ubytovanie. Presun do reštaurácie Vix
17,30
Neformálny večer slovenčinárov s večerou v reštaurácii Vix. Kultúrny program.
Autorské čítanie so vzácnymi hosťami, súčasnými slovenskými spisovateľmi Danielom
Hevierom a Michalom Hvoreckým.
PIATOK 4. 10. 2013
8,30 – 8,50
Mgr. Lucia Schafferová – Úroveň vyučovania SJL v Žilinskom kraji
(Štátna školská inšpekcia, Žilina)
8,50 – 9,20
Mgr. Viera Sabová – Inovatívne metódy vo vyučovaní SJL II
(Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká Okružná, Žilina)
9,20 – 9,45
PhDr. Katarína Hincová, PhD.: Revízia štátneho vzdelávacieho programu
(Ústredná predmetová komisia SJL pri ŠPÚ, Bratislava)
9,45 – 10,15
Diskusia. Pripomienky k revízii štátneho vzdelávacieho programu
10,15 – 10,30: PRESTÁVKA
10,30 – 11,30
Maturita a testovanie 9/5 2013
(Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Bratislava)
11,30 – 11,50
Prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc. – K niektorým aktuálnym problémom vyučovania
slovenčiny (v duchu návratov pre súčasnosť)
(Katedra SJL Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity, Ružomberok)
11,50 – 12,10
PhDr. Alena Polakovičová – Literatúra pre stredné školy 4, záverečná časť alternatívnej
učebnice
(Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava)
12,10 – 12,30
Ing. Rastislav Šarišský: V centre súčasnej slovenskej literatúry
(Literárne informačné centrum, Bratislava)
12,30 – 12,45
Všeobecná diskusia a ukončenie konferencie. Návrhy uznesení
12,45: OBED
Poznámky:
Zmena programu vyhradená.
Uvedené časy sú orientačné, budú sa situačne prispôsobovať.
Príspevok by nemal presiahnuť stanovený čas.
Download

stiahnuť - Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny